Toelichting aanvraag leerlingenvervoer

De toekenning van de vergoeding bestaat uit de kosten van het vervoer (op basis van kosten voor ov) naar de dichtstbijzijnde voor de leerling toegankelijke school.

Formulieren die niet goed of onvolledig zijn ingevuld of waarbij de nodige verklaringen missen, behandelen we niet. Je krijgt hierover van ons bericht. Je kunt je aanvraag dan binnen twee weken verbeteren of aan vullen. Doe je dit niet, dan word je aanvraag niet behandeld.

Voor meer informatie kun je mailen naar leerlingenvervoer@olst-wijhe.nl of bellen met 14 0570.

Termijn van aanvraag en beslissing

Wij vragen je de aanvraag voor het nieuwe schooljaar vóór 1 juni voorafgaand aan het schooljaar in te leveren. De behandeltermijn van de aanvraag is 8 weken. Deze termijn kan met maximaal 4 weken worden verlengd. Na de beslissing ontvang je binnen 2 weken een beschikking met het genomen besluit. In de beschikking staat of je een vergoeding krijgt en welke regels hiervoor gelden. Als de gemeente het vervoer verzorgt, krijg je geen onkosten vergoed. De leerling(e) kan in dat geval gebruik maken van het vervoer (taxibusvervoer) dat door de gemeente is geregeld.

Als je tijdens het schooljaar een aanvraag indient, wordt binnen maximaal twaalf weken een beslissing genomen. Kosten die gemaakt zijn voordat wij je aanvraag hebben ontvangen worden nooit vergoed. Zonder beschikking kun je geen beroep doen op een vergoeding en bestaat er geen recht op het gebruik maken van het door de gemeente betaalde en georganiseerde taxibusvervoer.

Doorgeven van wijzigingen

Wijzigingen die van invloed zijn op de vergoeding van het leerlingenvervoer of op de uitvoering van dit vervoer moet je doorgeven. Denk daarbij aan een verhuizing, een andere school, andere lesdagen, een veranderde gezinssamenstelling etc.

De wijzigingen moeten minimaal 3 weken voordat ze ingaan aan het team Leerlingenvervoer worden doorgegeven. Geef je een wijziging niet of veel te laat door, dan moet je de kosten die onterecht gemaakt zijn zelf betalen.

Aanvraagformulier

 • Vul de gevraagde gegevens in van jezelf en de leerling.
  • Let op: Adres van aanvrager kan afwijken van het adres van de leerling, bijvoorbeeld als de leerling uit huis is geplaatst of bij co-ouderschap. 
   Je vraagt leerlingenvervoer aan in de gemeente waarin de leerling daadwerkelijk verblijft. Dit kan bij bijvoorbeeld co-ouderschap in twee gemeenten zijn, dan moet in beide gemeenten voor dat deel een aanvraag gedaan worden.
  • Bij aangepast vervoer is het noodzakelijk dat er telefoonnummers en een emailadres beschikbaar zijn.
 • Vul de ingangsdatum van de vervoersvoorziening in.
 • Kies de schoolsoort en de gegevens van de schoollocatie die de leerling bezoekt.
  • Let op: Het postadres van de school kan afwijken. Vul het adres in van de locatie waar de leerling naar toe gaat.
 • Vul in op welke schooldagen en schooltijden de leerling naar school gaat, of je stagevervoer aanvraagt, of ander vervoer.
 • Vul in of de leerling gebruikt maakt van een rolstoel (elektrisch of handbediend) of van een ander hulpmiddel.
 • Geef aan of je op basis van geloofsovertuiging of levensbeschouwing voor de aangegeven school kiest.
  • Let op: Leerlingen die een reguliere basisschool bezoeken kunnen om godsdienstige of levensbeschouwelijke redenen onder bepaalde voorwaarden in aanmerking komen voor leerlingenvervoer. Als de keuze voor een bepaalde basisschool is gebaseerd op godsdienstige of levensbeschouwelijke gronden, meld dit dan.

Inkomensvraag (basisschool)

Drempelbedrag

Voor leerlingen die een reguliere basisschool bezoeken blijven de kosten van vervoer voor de eerste 6 kilometer voor rekening van de ouders. Dit is het zogenaamde drempelbedrag dat is gebaseerd op de kosten van openbaar vervoer.  Als het gecorrigeerd verzamelinkomen (van beide ouders) over het peiljaar (volledige kalenderjaar, 2 jaar voorafgaand aan het schooljaar) lager is dan € 27.450,- vervalt het drempelbedrag. Je moet dit kunnen aantonen. Vraag hiervoor een inkomensverklaring op van beide ouders (samenwonende partners) bij de belastingdienst (tel: 0800 0543) en upload deze bij de aanvraag. 
Stuur je dit niet mee dan laten wij je dat weten en krijg je eenmalig de gelegenheid dit bewijs binnen 2 weken alsnog in te leveren. Als wij na deze hersteltermijn geen inkomensbewijs hebben ontvangen, dan nemen wij de aanvraag niet in behandeling of leggen wij alsnog het drempelbedrag op.

Inkomensafhankelijke bijdrage

Als je vervoer aanvraagt naar een school voor basisonderwijs die op meer dan 20 kilometer van de woning van de leerling af ligt, dan wordt de vergoeding verminderd met een bedrag dat afhankelijk is van je financiële draagkracht. Deze bijdrage wordt berekend aan de hand van deze tabel.

Voor leerlingen die een school voor (voortgezet) speciaal onderwijs als bedoeld in de Wet op de Expertisecentra bezoeken of voor leerlingen die een school voor basis of voortgezet onderwijs bezoeken en vanwege hun lichamelijke, zintuiglijke, verstandelijke of psychische handicap op een voor hen passende vervoersvoorziening zijn aangewezen wordt geen drempelbedrag berekend. De handicap van de leerling moet worden aangetoond. Geef hier ook aan of de leerling een indicatie vanuit de jeugdwet heeft. Bijvoorbeeld naschoolse opvang op een zorgboerderij.

Verdere informatie

Het vervoer van de leerlingen moet aansluiten op de schooltijden zoals die in het schoolplan/schoolgids zijn opgenomen. Dat wil zeggen dat, als een leerling deelneemt aan activiteiten die buiten schooltijd plaatsvinden, géén vergoeding op grond van leerlingenvervoer mogelijk is. Je moet dan zelf zorgen voor het halen en brengen van de leerling.

Leerlingen die naar het voortgezet onderwijs (inclusief leerweg ondersteunend (LWOO) of praktijkonderwijs (PRO)) of het voortgezet speciaal onderwijs gaan én zelfstandig kunnen reizen hebben geen recht op een vergoeding.

Vormen van vervoer

Uitgangspunt is dat, als de leerling een vervoersvoorziening nodig heeft, de kosten van openbaar vervoer worden bekostigd. Begeleiding van een leerling, aangepast vervoer of eigen vervoer kan in omstandigheden worden toegestaan of noodzakelijk worden geacht. Steeds zal een afweging worden gemaakt of het soort vervoer dat wordt gevraagd, voor de leerling passend is en op de goedkoopste wijze voor de gemeente kan worden uitgevoerd. Dat kan leiden tot toekenning van een ander soort vervoer of bekostiging dan is aangevraagd. Als de gemeente het vervoer verzorgt door middel van taxi- of schoolbusvervoer, wordt er géén vergoeding betaald. De leerling krijgt in dat geval de mogelijkheid om gebruik te maken van het aangeboden vervoer. De kosten daarvan worden door de gemeente direct met de vervoerder verrekend.

Vervoer naar regulier onderwijs

Leerlingen die een reguliere basisschool of een reguliere school voor voortgezet onderwijs (inclusief leerwegondersteunend en praktijkonderwijs) bezoeken of gaan bezoeken en vanwege hun lichamelijke, zintuiglijke, verstandelijke of psychische handicap aangewezen zijn op voor hen passend vervoer, kunnen bij de gemeente een aanvraag leerlingenvervoer indienen. De noodzaak van vervoer van deze leerlingen moet blijken uit een te overleggen (medische) verklaring. 

Afstand tussen woning en de school

Bij het bepalen van de afstand tussen de woning en de school wordt uitgaan van de kortste (voor de leerling voldoende begaanbare en veilige weg) volgens de ANWB-routeplanner. Is de afstand meer dan 6 kilometer, dan kan recht op vergoeding van vervoerskosten ontstaan. Hiervan kan worden afgeweken als de aard van de handicap van de leerling daartoe aanleiding geeft.

Als er sprake is van toekenning van vergoeding van het leerlingenvervoer dan betreft die vergoeding de afstand tussen de woning van de leerling en de voor de leerling dichtstbijzijnde, toegankelijke school, tenzij vervoer naar een verder weg gelegen school voor de gemeente minder kosten met zich mee brengt en je met het vervoer instemt.

Toegankelijke school

Onder “toegankelijke school” wordt verstaan de school van de gewenste godsdienstige of levensbeschouwelijke richting. De dichtstbijzijnde, toegankelijke school wil niet zeggen dat de leerling die school ook daadwerkelijk moet bezoeken, maar dat de leerling in principe tot die school kan worden toegelaten. Voor het bezoeken van een school voor speciaal basisonderwijs of voor (voortgezet) speciaal onderwijs geldt ook dat het de school is van het soort onderwijs waarop de leerling is aangewezen.

Andere redenen

Er kunnen redenen zijn die bij de beoordeling en afweging van jouw aanvraag betrokken moeten worden, maar die niet in voorgaande vragen zijn aangeven. Bij beantwoording van deze vraag kun je die nadere gegevens of redenen aangeven.

Vragen?

Heb je na het lezen van de toelichting nog vragen over de regeling leerlingenvervoer dan kun je contact opnemen met het team Leerlingenvervoer via leerlingenvervoer@olst-wijhe.nl of via 14 0570.

Deel dit
Mail
Bellen