B&W besluiten 19-03-2024

Aanwezig

 • mevrouw mr. S.A.E. Poepjes, burgemeester
 • de heer G. Grashof, loco-gemeentesecretaris
 • mevrouw drs. J. Compagner, wethouder
 • de heer M. Blind, wethouder 
 • de heer drs. H. Olthof, wethouder

Afwezig

 • de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris

Agenda

1. Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 12 maart 2024

BESLUIT:

Conform vast te stellen.

2. Ingekomen

 • Memo Nadere toelichting op de actualisatie grondexploitatie Wengelerhoek in het
  kader van de jaarrekening 2023 - 11843-2024 – Voor kennisgeving aan te nemen.
 • Rapport Nationale ombudsman 'Hoe eerder, hoe beter – Voor kennisgeving aan te nemen.
 • Gemeentebezoek aan de gemeente Olst-Wijhe – Voor kennisgeving aan te nemen.
 • Considerans sturingsmode – Voor kennisgeving aan te nemen.
 • Nieuwe portefeuilleverdeling college – Akkoord. 

3. Dienstverleningsovereenkomsten voor facultatieve taken OD IJsselland

BESLUIT:

 1. In te stemmen met en ondertekenen van bijgaande 4 DVO’s met de OD IJsselland.

SAMENVATTING

De GR van de  OD IJsselland kent naast basistaken ook de mogelijkheid van het opdragen van zo geheten facultatieve taken op basis van een overeenkomst (art 6 GR).  De  afgelopen jaren zijn meerdere van dergelijke facultatieve taken opgedragen aan de OD zonder dat de afspraken daarover zijn vastgelegd in een dienstverleningsovereenkomst (DVO). Deze omissie willen we regio breed nu herstellen. Het gaat hierbij om 4 DVO’s:

 • DVO Omgevingstafel IJsselland
 • DVO beleidsadvies bodem
 • DVO Energielabels
 • DVO IJVI beheertaken

De uitvoering van deze  taken zijn al opgepakt door de OD en zijn verwerkt in de begroting 2024 e.v.
De basis voor deze DVO’s is de algemene Dienstverleningsovereenkomst zoals deze is overeengekomen met de OD IJsselland.

4. Afsluiten nieuwe Achtervangovereenkomst met WSW 

BESLUIT:

 1. Kennis te nemen van de brief van de WSW van 1 november 2023 en de daarbij gevoegde achtervangovereenkomst;
 2. In te stemmen met de nieuwe achtervangovereenkomst en deze medio maart ondertekend terug te sturen aan WSW;
 3. De raad informeren door plaatsing van de nieuwe overeenkomst en dit besluit op de lijst ingekomen stukken van de raad;

SAMENVATTING

De Achtervangovereenkomst tussen onze gemeente en WSW (Waarborgfonds Sociale Woningbouw) is een randvoorwaarde voor optimale financiering van de volkshuisvestelijke opgave van woningcorporaties in uw gemeente. Op 1 augustus 2021 trad een gewijzigde Achtervangovereenkomst tussen WSW en onze gemeente in werking (‘AO 2021’). Alle vóór 1 augustus 2021 tussen WSW en onze gemeente gesloten achtervangovereenkomsten (‘AO’s Bestaand’) bleven bestaan naast de AO 2021. In AO 2021 werd een aantal belangrijke verbeteringen doorgevoerd. Daarbij kondigde WSW toen al aan dat zij voornemens waren een aantal van die verbeteringen ook door te voeren in de AO’s Bestaand door middel van een wijzigingsovereenkomst. WSW en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (‘VNG’) concludeerden gezamenlijk dat het echter niet wenselijk is verschillende achtervangovereenkomsten naast elkaar te laten bestaan. Daarom introduceren WSW en VNG nu één nieuwe achtervangovereenkomst tussen WSW en uw gemeente ter vervanging van alle voorgaande achtervangovereenkomsten, zodat nog maar één set voorwaarden met onze gemeente van toepassing is. AO Nieuw kwam tot stand door nauwe samenwerking tussen WSW, VNG en de Staat. Deze partijen hebben de overeenkomst ook formeel goedgekeurd. De AO Nieuw vervangt zowel de AO’s Bestaand als AO 2021. 

5. Collegeverklaring 2023 Informatiebeveiliging voor DigiD en Suwinet en verantwoordingsrapportage BAG, BGT en BRO  

BESLUIT:

 1. Collegeverklaring Ensia voor DigiD en Suwinet over 2023 af te geven;
 2. De verantwoordingsrapportages BAG, BGT en BRO vast te stellen;
 3. De raad over de collegeverklaring te informeren via de jaarstukken 2023 en de stukken ter inzage te leggen voor de raad van 1 juli 2024.

SAMENVATTING

Het college van burgemeester en wethouders geeft met de collegeverklaring voor DigiD en Suwinet aan in hoeverre de gemeente Olst-Wijhe voldoet aan de voor DigiD en Suwinet geselecteerde informatiebeveiligingsnormen op basis van de Eenduidige Normatiek Single Information Audit (ENSIA) systematiek. ENSIA ondersteunt de gemeente bij de verantwoording over informatiebeveiliging richting de gemeenteraad en de rijksoverheid. ENSIA gaat uit van de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO), alsmede van informatiebeveiligingsnormen vanuit Basisregistratie Personen (BRP), wet- en regelgeving reisdocumenten, Digitale persoonsidentificatie (DigiD), Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG), Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT), Basisregistratie Ondergrond (BRO), en de Gezamenlijke Elektronische Voorzieningen Structuur uitvoeringsorganisatie Werk en Inkomen (GeVS/Suwinet).  

6.  Vaststellen bestemmingsplan Kindcentrum Wijhe 

BESLUIT:

 1. Het bestemmingsplan “Wijhe, Kindcentrum” bestaande uit de geometrische planobjecten als vervat in het GML-bestand NL.IMRO.1773.BP78053-0201 met de bijbehorende bestanden, en waarbij voor de locatie van de geometrische planobjecten gebruik is gemaakt van de digitale ondergrond BGT van 5 januari 2022, met een wijziging in de regels vast te stellen
 2. De Nota van beantwoording zienswijzen bestemmingsplan Kindcentrum Wijhe d.d. 8 februari 2024 vast te stellen;
 3. Geen exploitatieovereenkomst vast te stellen, omdat het kostenverhaal anderszins is verzekerd.

  Te besluiten om:
 4. Een participatief traject te starten om tot een fiets-/verkeersplan te komen met concrete maatregelen ten behoeve van de optimalisatie van de verkeersafwikkeling en -veiligheid in Wijhe, en hierover de gemeenteraad te informeren.

SAMENVATTING

Het SPOC is een omvangrijk Sport, Onderwijs en Cultuur-complex in Wijhe. Het is al meerdere jaren de wens van de gemeente om op het SPOC ook het kindcentrum Wijhe te realiseren. Het kindcentrum Wijhe is een locatie waar verschillende onderwijs- en kinderopvangvoorzieningen uit Wijhe en Boerhaar worden geclusterd in één gebouw. De beoogde locatie op de sportvelden heeft volgens het bestemmingsplan Wijhe de bestemming ‘recreatie – dagrecreatie’.  Het kindcentrum kan niet onder deze bestemming worden gerealiseerd en er is dus een wijziging van het bestemmingsplan nodig. Het plan voor het kindcentrum is de afgelopen periode concreet uitgewerkt en ook zijn er verschillende onderzoeken uitgevoerd (o.a. bodem, geluid, ecologie). Er is een bestemmingsplan opgesteld met het doel om de bestemming van de locatie te wijzigen naar ‘maatschappelijk’. Het ontwerp van dit bestemmingsplan heeft ter inzage gelegen van  30 november 2023 tot en met 10 januari 2024. In deze periode zijn er drie zienswijzen over het plan naar voren gebracht. De zienswijzen leiden niet tot een wijziging in het plan. Wel is er in overleg met het waterschap een ambtelijke wijziging in de regels van het bestemmingsplan doorgevoerd. Het college van B&W wordt daarom voorgesteld om het bestemmingsplan gewijzigd voor te leggen aan de gemeenteraad.

7.  Vaststelling subsidieverordening Gecertificeerde Instellingen 2024 

BESLUIT:

 1. Middels bijgevoegd concept-raadsvoorstel de wijzigingsvoorstellen in de subsidieverordening Gecertificeerde Instellingen ter vaststelling voorleggen aan de Gemeenteraad.
 2. Onder voorbehoud van vaststelling door de gemeenteraad van de wijzigingsvoorstellen in de subsidieverordening Gecerticifeerde Instellingen de voorlopig vaststelde tarieven, die u in de collegevergadering van 9 januari 2024 hebt vastgesteld, definitief vaststellen.

SAMENVATTING

Gecertificeerde Instellingen (hierna GI’s) voeren jeugdbeschermings- en jeugdreclasseringsmaatregelen uit die zijn opgelegd door de kinderrechter. In de jeugdhulpregio IJsselland zijn drie GI’s actief: Jeugdbescherming Overijssel, William Schrikker Groep en het Leger des Heils jeugdbescherming en -reclassering. Zij worden sinds 2015 bekostigd door middel van een subsidie. De onderliggende subsidieverordening bevat de eisen die in het kader van de subsidiëring worden gesteld. De uitvoering van de subsidieverordening is belegd bij de Bedrijfsvoeringsorganisatie RSJ IJsselland. Dit is geregeld middels het Extern Mandaatbesluit Subsidieverordening Jeugdhulp.

In oktober 2023 hebben het Rijk en de VNG afspraken vastgelegd in het document “Bestuurlijke afspraken landelijk tarief en bekostiging jeugdbescherming en jeugdreclassering”. Dit met als doel om tot landelijk reële tarieven te komen voor de Gecertificeerde Instellingen zodat de werkdruk bij deze instellingen verlaagd kan worden en zij hun wettelijke taken adequaat kunnen vervullen.

Het wijzigen van de tarieven betekent dat de subsidieregeling en daarmee de subsidieverordening in IJsselland moet worden gewijzigd voor de Gecertificeerde Instellingen.

8.  Voorstel tot het gewijzigd vaststellen van het bestemmingsplan Boskamp, Eikelhofweg 5  

BESLUIT:

 1. De Nota van beantwoording zienswijzen bestemmingsplan Boskamp, Eikelhofweg 5 vast te stellen;
 2. Het bestemmingsplan “Boskamp, Eikelhofweg 5” bestaande uit de geometrische planobjecten als vervat in het GML-bestand NL.IMRO.1773.BP2023006006-0201 met de bijbehorende bestanden, en waarbij voor de locatie van de geometrische planobjecten gebruik is gemaakt van de digitale ondergrond BGT van 24 oktober 2023, gewijzigd vast te stellen;
 3. Geen exploitatieovereenkomst vast te stellen, omdat het kostenverhaal anterieur verzekerd is.

SAMENVATTING

Initiatiefnemer diende eerder een verzoek in voor de realisatie van een kleinschalig woningbouwplan aan de Eikelhofweg 5 aan de rand van de kern Boskamp. Het college van B&W besloot om onder voorwaarden planologische medewerking te verlenen. De voorgenomen ontwikkeling behoeft een herziening van het bestemmingsplan. Deze bestemmingsplanprocedure wordt nu doorlopen. Het college heeft besloten de raad voor te stellen om in te stemmen met een herziening van het bestemmingsplan.

9.  Vaststellen Beleidsregels sociaal domein Olst-Wijhe Januari 2024 Werk, inkomen en armoedebeleid

BESLUIT:

 1. De Beleidsregels sociaal domein Olst-Wijhe Januari 2024 en het Financieel besluit bij beleidsregels Sociaal Domein Olst-Wijhe januari 2024 vast te stellen.
 2. De volgende beleidsregels in te trekken 
  1. Beleidsregels armoedebestrijding Olst-Wijhe 
  2. Bijlage Financieel besluit 2023 bij Beleidsregels armoedebestrijding Olst-Wijhe
  3. Beleidsregels financiële tegemoetkoming kinderopvang gemeente Olst-Wijhe 2017
  4. Beleidsregels inkomstenvrijlating Participatiewet, IOAW en IOAZ Olst-Wijhe
  5. Beleidsregels inzake waarschuwing en verminderde verwijtbaarheid WWB, IOAW en IOAZ gemeente Olst-Wijhe
  6. Beleidsregels kostendelersnorm Participatiewet Olst-Wijhe
  7. Beleidsregels krediethypotheek WWB gemeente Olst-Wijhe
  8. Beleidsregels re-integratie en participatie gemeente Olst-Wijhe
  9. Beleidsregels studietoeslag gemeente Olst-Wijhe
  10.Beleidsregels terugvordering, invordering en verhaal gemeente Olst-Wijhe
  11. Beleidsregels verrichten van zelfstandige werkzaamheden op bescheiden schaal gemeente Olst-Wijhe
  12. Beleidsregels vrijlating giften Participatiewet en Minimabeleid gemeente Olst-Wijhe
  13. Beleidsregels Wet inburgering 2021 gemeente Olst-Wijhe
  14. Beleidsregels Wet Taaleis gemeente Olst-Wijhe 2016

SAMENVATTING

Als gevolg van nieuwe wetgeving (Wet uitvoeren breed offensief Participatiewet) is de Verordening Sociaal domein opnieuw  per 1-1-2024 vastgesteld. In verband hiermee moeten ook een aantal beleidsregels worden herzien. Voor een aantal onderwerpen blijven aanvullende beleidsregels nodig, omdat een onderwerp om meer gedetailleerde uitwerking vraagt dan passend is in de verordening. 
Van deze gelegenheid is gebruik gemaakt om alle beleidsregels voor Werk, Inkomen en armoedebeleid door te nemen en waar nodig aan te passen. Alle beleidsregels zijn nu in één document opgenomen. Hiervoor zijn nu de Beleidsregels sociaal domein Olst-Wijhe Januari 2024 en het Financieel besluit bij beleidsregels Sociaal Domein Olst-Wijhe Januari 2024 opgesteld.

10.  Verkiezingen voor het Europees Parlement op 6 juni 2024

BESLUIT:

 1. de stemlocaties vast te stellen zoals genoemd in de adviesnota;
 2. de bezetting van de stembureaus ter uitvoering op te dragen aan de teamleider Publiekszaken;
 3. de Teamleider Publiekszaken (eenmalig) te mandateren voor het nemen van uitvoeringsbesluiten rond de verkiezingen;
 4. voor het vaststellen van de verkiezingsuitslag te kiezen voor optie 2, te weten een centrale stemopneming op de dag na de verkiezingen.

SAMENVATTING

Op donderdag 6 juni 2024 zijn de verkiezingen voor het Europees Parlement. Om uitvoering te geven aan deze verkiezingen heeft het college van B&W besluiten genomen over de stemlocaties, de bezetting, mandatering en het centraal tellen. 

Bijlagen:

Bijlagen:
Titel Type Grootte Download
Dienstverleningsovereenkomsten voor facultatieve taken OD IJsselland  pdf 43,6 KB Download
Afsluiten nieuwe Achtervangovereenkomst met WSW  pdf 36,4 KB Download
Collegeverklaring 2023 Informatiebeveiliging voor DigiD en Suwinet en verantwoordingsrapportage BAG, BGT en BRO  pdf 238,3 KB Download
Vaststellen bestemmingsplan Kindcentrum Wijhe  pdf 655,5 KB Download
Vaststelling subsidieverordening Gecertificeerde Instellingen 2024  pdf 45,3 KB Download
Voorstel tot het gewijzigd vaststellen van het bestemmingsplan Boskamp  pdf 53,1 KB Download
Vaststellen Beleidsregels sociaal domein Olst-Wijhe Januari 2024 Werk, inkomen en armoedebeleid  pdf 46,0 KB Download
Verkiezingen voor het Europees Parlement op 6 juni 2024  pdf 54,0 KB Download
Deel dit
Mail
Bellen