U kunt de informatie op de pagina groter of kleiner maken. Druk hiervoor de Ctrl-toets samen met de + of - toets in (op Mac is het Cmd met + of -).

Aanjaagsubsidie Recreatie, Toerisme en Cultuur

De vrijetijdseconomie is belangrijk voor Olst-Wijhe en Salland. Gezamenlijk kunnen we ons steentje bijdragen aan het succes hiervan. Wij willen samenwerking binnen de vrijetijdssector bevorderen en willen initiatieven van onderop een steuntje in de rug bieden. Initiatieven van onderop en passend binnen de beleidskaders worden aangemoedigd en financieel door ons ondersteund.

Invloed uitbraak coronavirus op jaarlijkse en eenmalige subsidies
De coronacrisis treft iedereen, ook gesubsidieerde instellingen. Er zijn allerlei partijen die een jaarlijkse of eenmalige subsidie ontvangen voor activiteiten die zij uitvoeren. Door de crisis kan het niet voor iedere partij mogelijk zijn om de afspraken die gemaakt zijn over de subsidie na te komen. Binnenkort inventariseren wij in hoeverre de partijen hun prestatieafspraken niet kunnen nakomen door de crisis. Hierbij gaat het om partijen die een eenmalige of jaarlijkse subsidie van € 1000,- of meer ontvangen. Als het nodig is, wordt er samen met de verantwoordelijk portefeuillehouder een maatwerkoplossing aangeboden. Natuurlijk houden wij er rekening mee dat deze situatie overmacht is. Als partijen de afspraken (voor een deel) niet kunnen nakomen in 2020, dan kan:

  • de subsidie (deels) worden teruggevorderd
  • de terug te vorderen subsidie in mindering worden gebracht op de subsidie van 2021
  • er een extra presentatie worden verwacht in 2021 bovenop de jaarafspraken van 2021
  • de subsidie ongemoeid blijven; dan zijn er dus geen gevolgen voor de ontvangende partij

Vragen? Neem dan contact met ons op via telefoonnummer 14 0570.

Digitaal regelen
Vraag online een aanjaagsubsidie aan. Nadat u uw aanvraag hebt verstuurd, ontvangt u een bevestiging. Wij nemen uw subsidieaanvraag in behandeling.

Schriftelijk regelen
U kunt schriftelijk een aanjaagsubsidie aanvragen.

Aan de balie regelen
Ook bij de balies van het klantcontactcentrum in het gemeentehuis in Wijhe of in het Holstohus in Olst kunt u een subsidieaanvraag indienen. Vergeet niet uw bewijsstukken mee te nemen.

De aanjaagsubsidie kunt u het hele jaar door aanvragen. Als de gehele aanjaagsubsidie al is vergeven, dan wordt uw aanvraag geparkeerd tot het volgende jaar.

Uw subsidie aanvraag moet u minstens 6 weken van te voren bij ons indienen. U krijgt binnen 6 weken nadat de volledige aanvraag is ontvangen bericht. Binnen 12 weken na afloop van het project, stuurt u ons een financieel en/of inhoudelijk verslag. Aan de hand van de werkelijke kosten stellen wij het subsidiebedrag definitief vast. 

De aanjaagsubsidie is bedoeld als impulsbudget voor het op de kaart zetten van Olst-Wijhe.

Initiatieven dienen (bij voorkeur):

  1. Aan te sluiten bij het profiel van de gemeente Olst-Wijhe; en/of
  2. Aan te sluiten bij een van de drie hoofdthema’s of overkoepelende thema’s; en/of
  3. Aan te sluiten bij de doelgroepen van Salland en Olst/Wijhe; en/of
  4. In te spelen op de sterktes, zwaktes, kansen of bedreigingen; en/of
  5. Een (boven)regionaal karakter te hebben en een algemeen belang te dienen; en/of
  6. Vernieuwend te zijn en te leiden tot kwaliteitsverbetering en verbijzondering van het aanbod.

Bovengenoemde voorwaarden worden  toegelicht in de beleidsvisie Recreatie, Toerisme en Cultuur 2015-2020. Initiatieven worden ook getoetst op haalbaarheid, continuïteit, duurzaamheid, draagvlak en toegankelijkheid. Daarnaast wordt gekeken naar de verhouding gemeentelijke subsidie en overige middelen. Andere financieringsbronnen zoals subsidies, fondsen en sponsoren moeten voldoende zijn onderzocht. De gemeentelijke bijdrage bedraagt maximaal 50% van de projectkosten met een maximum van € 5.000,-.

Bent u het niet eens met onze beslissing op uw verzoek? Dan kun u bezwaar indienen. In de subsidiebeschikking staat hoe u dit kunt doen.

Wilt u weten of u in aanmerking komt voor een aanjaagsubsidie? Vul dan het informatieformulier subsidies in. U ontvangt van ons een reactie of u mogelijk voor een gemeentelijke subsidie in aanmerking komt.

Hebt u vragen over een aanjaagsubsidie?

Iets melden?
Deel dit
Mail
Bellen