Aanjaagsubsidie Recreatie, Toerisme en Cultuur

De vrijetijdseconomie is belangrijk voor Olst-Wijhe en Salland. Gezamenlijk kunnen we ons steentje bijdragen aan het succes hiervan. Wij willen samenwerking binnen de vrijetijdssector bevorderen en willen initiatieven van onderop een steuntje in de rug bieden. Initiatieven van onderop en passend binnen de beleidskaders worden aangemoedigd en financieel door ons ondersteund.

Digitaal regelen
Vraag online een aanjaagsubsidie aan. Nadat je jouw aanvraag hebt verstuurd, ontvang je een bevestiging. Wij nemen jouw subsidieaanvraag in behandeling.

Schriftelijk regelen
Je kunt schriftelijk een aanjaagsubsidie aanvragen.

Aan de balie regelen
Ook bij de balies van Publiekszaken in het gemeentehuis in Wijhe of in het Holstohus in Olst kun je een subsidieaanvraag indienen. Maak hiervoor wel eerst telefonisch een afspraak en vergeet niet je bewijsstukken mee te nemen.

De aanjaagsubsidie kun je het hele jaar door aanvragen. Als de gehele aanjaagsubsidie al is vergeven, dan wordt jouw aanvraag geparkeerd tot het volgende jaar.

Je subsidie aanvraag moet je minstens 6 weken van te voren bij ons indienen. Je krijgt binnen 6 weken nadat de volledige aanvraag is ontvangen bericht. Binnen 12 weken na afloop van het project, stuur je ons een financieel en/of inhoudelijk verslag. Aan de hand van de werkelijke kosten stellen wij het subsidiebedrag definitief vast. 

De aanjaagsubsidie is bedoeld als impulsbudget voor het op de kaart zetten van Olst-Wijhe.

Initiatieven dienen (bij voorkeur):

  1. Aan te sluiten bij het profiel van de gemeente Olst-Wijhe; en/of
  2. Aan te sluiten bij een van de drie hoofdthema’s of overkoepelende thema’s; en/of
  3. Aan te sluiten bij de doelgroepen van Salland en Olst/Wijhe; en/of
  4. In te spelen op de sterktes, zwaktes, kansen of bedreigingen; en/of
  5. Een (boven)regionaal karakter te hebben en een algemeen belang te dienen; en/of
  6. Vernieuwend te zijn en te leiden tot kwaliteitsverbetering en verbijzondering van het aanbod.

Bovengenoemde voorwaarden worden toegelicht in de beleidsvisie Recreatie, Toerisme en Cultuur 2015-2020. Initiatieven worden ook getoetst op haalbaarheid, continuïteit, duurzaamheid, draagvlak en toegankelijkheid. Daarnaast wordt gekeken naar de verhouding gemeentelijke subsidie en overige middelen. Andere financieringsbronnen zoals subsidies, fondsen en sponsoren moeten voldoende zijn onderzocht. De gemeentelijke bijdrage bedraagt maximaal 50% van de projectkosten met een maximum van € 3.000,-.

Ben je het niet eens met onze beslissing op jouw verzoek? Dan kun je bezwaar indienen. In de subsidiebeschikking staat hoe je dit kunt doen.

Wil je weten of je in aanmerking komt voor een aanjaagsubsidie? Vul dan het informatieformulier subsidies in. Je ontvangt van ons een reactie of je mogelijk voor een gemeentelijke subsidie in aanmerking komt.

Heb je vragen over een aanjaagsubsidie?

Deel dit
Mail
Bellen