Verkeer Olst

In november 2018 heeft de gemeenteraad groen licht gegeven voor de uitvoering van de plannen voor het scheiden en spreiden van het verkeer in Olst.

Bekijk het laatste nieuws over Olst in Ontwikkeling

Wat gaat er nu gebeuren of is al gebeurd?

In 2020 is de Jan Hooglandstraat heringericht, is de kruising met de Kleistraat aangepast en is het voetpad tussen de Joke Smitlaan en de Stationsweg verbreed. Ook is de route Kleistraat-Enkweg via de bestaande bewaakte overweg bij de Enkweg geschikt gemaakt als calamiteitenroute (nog niet geheel afgerond).  Daarnaast wordt er volop gewerkt aan de aanleg van een fietstunnel in het verlengde van de Ter Stegestraat.

Twee jaar na de oplevering van de fietstunnel bij de Ter Stegestraat, worden de effecten van het principe ‘Scheiden en Spreiden’ inzichtelijk gemaakt. Dan wordt definitief besloten of er ook een fietstunnel moet komen in het verlengde van de Roodborst in Olst-Zuid.

Update van de bouw van de tunnel door Hegeman Bouw & Infra

We zijn de afgelopen periode druk bezig geweest met wat we de ruwbouw noemen. Dat is voornamelijk het storten van beton voor de vloeren en wanden van de tunnel. Inmiddels zijn alle vloeren gestort en moeten we nog een deel van de wanden storten. Zodra de wanden gestort en aangevuld zijn, dan kan ook de bemaling uit. Wij hopen dat nog voor de bouwvak te realiseren. 

In de bouwvak zelf leggen we het werk stil. We laten de omgeving natuurlijk zo netjes mogelijk achter. De bouwvak duurt van week 31 tot en met week 33 (=1 augustus tot en met 21 augustus). Na de bouwvak moeten we nog wat beton storten in de tunnel zelf. De verwachting is dat we vervolgens in week 36 (5 september) kunnen beginnen met de verhardingen rondom de tunnel. Daaronder valt de bestrating van de Ter Stegestraat en het asfalt in de tunnel, maar later ook de calamiteitenweg tussen het Averbergen en de Enkweg. Verder brengen we dan verlichting en het leuningwerk aan. Het einde van de bouw is dus in zicht!

In week 30, 31 en 32 is Niels de Vries, de omgevingsmanager, niet bereikbaar. Heb je toch iets dringends, dan kun je de gemeente te bellen. In week 33 is Niels ook weer bereikbaar via niels.devries@burorondom.nl

Voor nu wensen wij iedereen een hele fijne zomer! 🌞

Update van de kunst in de tunnel

Kunstenares Marina Nijdeken gaat de lange wand van de tunnel verfraaien met kunst in de vorm van een tijdmachine. Via haar Facebookpagina heeft ze gezocht naar mensen uit Olst en omgeving waar ze een portret van wil maken. Daarbij was ze op zoek naar de gewone mensen met een mooi verhaal. De oproep heeft ook in verschillende kranten gestaan. 

Marina heeft veel aanmeldingen gekregen. Dit schreef Marina op haar Facebookpagina op 13 juli: “Ik ben overrompeld zoveel aanmeldingen kreeg ik van mijn OPROEP en ik ben er behoorlijk druk mee geweest! Zoveel bijzondere mensen en verhalen, ongelofelijk! Echt helemaal fantastisch! Maar omdat het er zoooo veel zijn kan ik niet overal op reageren. Ik hoop dat jullie dat niet erg vinden. Samen met de gemeente en twee mensen van de historische vereniging het Olster Erfgoed heb ik gekeken wie er geschikt is om een prachtig portret van te maken voor in de tunnel. Wij hebben daarbij met name gekeken naar de diversiteit, herkenbaarheid, jong en oud, vroeger en nu. Deze week ga ik deze prachtige mensen benaderen! Ik ben zo benieuwd hoe het gaat en naar de ontmoetingen met deze personen! Delen is lief! Heb je vragen en/of opmerkingen of ben je het er niet mee eens? Ik hoor het graag."

Terugblik - Waarom is voor deze oplossing gekozen voor het verkeer in Olst?

De afgelopen jaren is regelmatig gesproken over de afwikkeling van het verkeer in Olst. Dat gaat zelfs terug tot de jaren negentig van de vorige eeuw. Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2014 was het voor meerdere politieke partijen (wederom) een verkiezingsitem. In 2016 wilde de gemeente in de Structuurvisie een noordelijke randweg om Olst opnemen die zou uitkomen op de Kleistraat. Hiertegen kwam veel verweer van inwoners.

Structuurvisie verkeer Olst

Tijdens een informatieavond op 13 februari 2017 bleek dat er onvoldoende cijfers over het verkeer waren om gefundeerd te kiezen voor een noordelijke randweg. Het college besloot om extra onderzoek te doen. Voor het verkeersonderzoek werd de Begeleidingsgroep Structuurvisie verkeer Olst ingesteld om het proces te volgen en aan te geven of alle elementen goed en duidelijk in beeld waren. Dit als klankbordgroep voor het college van B en W van de gemeente Olst-Wijhe, zodat er een beeld kon worden gevormd hoe de vertegenwoordigers van verschillende belangengroeperingen tegen de verkeersvisie Olst aankeken. Deze groep bestond uit een brede vertegenwoordiging uit de Olster samenleving en was ongeveer twaalf personen in omvang. In april 2017 zijn intensieve verkeerstellingen gedaan. Op basis van kentekenregistratie is gekeken waar het verkeer vandaan komt en naar toe gaat. Wat bleek: veel verkeer dat over de Jan Hooglandstraat reed, bleef in Olst. Als veel verkeer richting noord of zuid het dorp zou verlaten, zou een randweg verlichting geven. Maar het gaat dus merendeels om bestemmingsverkeer, verkeer dat dus in Olst moet zijn.

Bovendien bleek uit de nauwkeurige tellingen dat het aantal vrachtwagens op de Jan Hooglandstraat minder was dan eerder was aangenomen op basis van cijfers van aanwonenden. Op basis van onder meer de nieuwe, feitelijke, cijfers besloot het college van B en W om geen randweg om Olst aan te leggen (geen noordelijke en ook geen zuidelijke randweg), maar om het langzame verkeer dat nu over de Jan Hooglandstraat gaat een alternatieve route te geven (scheiden van het verkeer) en het spreiden van het langzame verkeer over meerder spoorkruisingen. Dit besluit werd unaniem onderschreven door de eerste Begeleidingsgroep Structuurvisie Verkeer Olst en breed gedragen tijdens een informatieavond op 21 juni 2017. Ook de toepassing van de Provinciale Mobiliteitsladder maakte een randweg niet mogelijk, er waren andere, betere en goedkopere oplossingen dan een randweg. Bovendien werkte de provincie niet mee aan een zuidelijke randweg vanwege de natuurwaarden in dat gebied. Niet meewerken betekent geen vergunning en geen subsidie. Op 4 december 2017 heeft de gemeenteraad de nieuwe Structuurvisie Olst-Wijhe, ‘Ruimte voor initiatief en innovatie’ vastgesteld. In deze structuurvisie is het beleidskader voor toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen verwoord. De visie schetst het toekomstbeeld voor Olst-Wijhe op weg naar 2025. Het ‘scheiden en spreiden van het verkeer in Olst’ is daarmee onderdeel van de Structuurvisie.

Uitwerken Verkeersonderzoek Olst

Begin 2018 is gestart met het project Uitwerken Verkeersonderzoek Olst. Bij de uitwerking van het onderzoek werd de begeleidingsgroep die bij het vorige onderzoek heeft meegedacht betrokken. Die groep werd aangevuld met ondernemers, bewoners, de schoolbesturen en SallandWonen en Nikkels (ontwikkeling Aberson terrein). De begeleidingsgroep bestond vanaf dat moment uit negentien personen. Afgesproken is dat de leden van de groep hun achterban steeds zouden informeren. Tijdens dit proces is met begeleiding van Goudappel Coffeng gekeken naar de beste mogelijkheden voor het scheiden en spreiden van het verkeer in Olst en daaruit zijn de volgende voorstellen gekomen: het herinrichten van de Jan Hooglandstraat, het realiseren van een voet-fietspad tussen de Joke Smitlaan en de Stationsweg, het aanleggen van een calamiteitenroute en twee fietstunnels; één in het verlengde van de Ter Stegestraat, en één in het verlengde van de Roodborst in Olst-Zuid. Twee jaar na de aanleg van de fietstunnel in het verlengde van de Ter Stegestraat, worden de effecten van de aanpassingen onderzocht en op basis van die uitkomsten wordt besloten of de fietstunnel in het verlengde van de Roodborst wordt aangelegd.
In de Begeleidingsgroep sprak één lid zich uit tegen deze plannen. Tijdens de informatieavond van 16 mei 2018 wilde de gemeente Olst-Wijhe graag horen wat de inwoners van Olst en omgeving vonden van de voorstellen voor het scheiden en spreiden van het verkeer en of zij gebruik zouden maken van de eventueel extra aan te leggen routes voor fietsers. Hiervoor konden de aanwezigen een enquêteformulier invullen. Naar aanleiding van deze informatieavond heeft de Begeleidingsgroep op 23 mei 2018 afgesproken om ook de inwoners, die niet aanwezig waren bij de informatiebijeenkomst, de gelegenheid te geven de enquête in te vullen. De gemeenteraad  heeft op 15 oktober 2018 ingestemd met de voorstellen. Op 12 november 2018 stelde de gemeenteraad € 2,4 miljoen ter beschikking voor het realiseren van de fiets- en voetgangerstunnel. De provincie Overijssel stelde al eerder € 2 miljoen beschikbaar.

Uitvoering plannen

In 2019 is gestart met de uitvoering van de plannen. Er zijn twee begeleidingsgroepen gevormd: één voor de Jan Hooglandstraat en het voet-fietspad tussen de Joke Smitlaan en de Stationsweg en één begeleidingsgroep voor de tunnel en de calamiteitenroute. Hierin hebben ook omwonenden zitting genomen om het uitvoeringsproces te begeleiden en hun buurtgenoten geïnformeerd te houden.

Twee begeleidingsgroepen

Er zijn twee begeleidingsgroepen geformeerd. Omdat iedereen het proces moet kunnen volgen, publiceren wij hiernaast de verslagen plus de bijbehorende cijfers en presentaties van alle bijeenkomsten van de Begeleidingsgroepen.

Meer informatie

Voor vragen kunt u contact opnemen met de projectleider Gerard van den Blink.

Iets melden?
Deel dit
Mail
Bellen