U kunt de informatie op de pagina groter of kleiner maken. Druk hiervoor de Ctrl-toets samen met de + of - toets in (op Mac is het Cmd met + of -).

Tijdelijke verhuur woningen, vergunning

Voor het tijdelijk verhuren van een woning op basis van de Leegstandwet heeft u een vergunning nodig.

U kunt deze vergunning aanvragen voor:

 1. Woonruimte in een gebouw bestemd voor groepsgewijze huisvesting, verzorging of verpleging, logiesverschaffing, administratie en/of onderwijs dat in afwachting is van een bepaalde andere bestemming;
 2. Woonruimte in een voor de verkoop bestemde woning, die:
  1. nog nooit bewoond is geweest (nieuwbouwwoning); of
  2. in de 12 maanden voordat de woning leeg kwam te staan, geheel of grotendeels door de eigenaar bewoond is geweest (of, wanneer de woning minder dan één jaar geleden is opgeleverd, sindsdien door de eigenaar bewoond is geweest); of
  3. in de 10 jaar voordat de woning leeg kwam te staan slechts 3 jaar (geheel of gedeeltelijk) verhuurd is geweest (dus gedurende 10 jaar hoofdzakelijk als koopwoning in gebruik is geweest)
 3. Woonruimte in een voor sloop of renovatie bestemde huurwoning.

Wilt u een huurwoning die gerenoveerd of gesloopt moet worden tijdelijk verhuren?
Dan krijgt u de vergunning voor 2 jaar. De vergunning kan steeds met 1 jaar worden verlengd. De totale lengte van de vergunning is maximaal 7 jaar. Voor woningen die te koop staan, krijgt u een vergunning voor 5 jaar. Deze vergunning kan niet worden verlengd. Gebouwen zonder woonbestemming mag u maximaal 10 jaar verhuren. Voor al deze categorieën geldt dat er meerdere keren een vergunning mag worden afgegeven. Hier moet wel 5 jaar tussen zitten.

Een particuliere eigenaar mag maximaal 2 koopwoningen tegelijk tijdelijk verhuren.

Wet- en regelgeving

Lever het ingevulde aanvraagformulier in bij de gemeente waarin de woning staat. Wij controleren of de aanvraag voldoet aan de criteria van de Leegstandwet.

Schriftelijk regelen
U kunt een vergunning voor tijdelijke verhuur aanvragen door het aanvraagformulier in te vullen en te ondertekenen. Het ingevulde aanvraagformulier stuurt u samen (indien van toepassing) met een bewijs dat de woning te koop staat.

Aan de balie regelen
Ook bij de balies van het klantcontactcentrum in het gemeentehuis in Wijhe of in het Holstohus in Olst kunt u een vergunning voor tijdelijke verhuur aanvragen. Vergeet niet uw bewijsstukken mee te nemen.

Een aanvraag in behandeling nemen kost:

 • Voor het verlenen van een vergunning tot tijdelijke verhuur van leegstaande woonruimte als bedoeld in artikel 15, eerste lid, van de Leegstandwet. - € 90.00
 • Voor het verlengen van een vergunning tot tijdelijke verhuur van woonruimte als bedoeld in artikel 15, vijfde lid, van de Leegstandwet. - € 90.00

Worden bovenstaande aanvragen gelijktijdig ingediend en bevinden de woonruimten in hetzelfde gebouw, zoals een flat, een school of een kantoor? Dan worden de leges eenmaal geheven. Dit geldt ook als het gaat om een geheel van huurwoningen bestemd voor sloop of renovatie waarvoor gelijktijdig aanvragen worden ingediend.

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst op uw aanvraag. Deze termijn mag eenmaal verlengd worden.

De voorwaarden voor tijdelijke verhuur zijn:

 • De woonruimte staat leeg; er staat niemand ingeschreven op het betreffende adres.
 • Als het tijdelijke verhuur betreft van woonruimte in een voor verkoop bestemde woning, dan moet u aantonen dat de woning te koop staat.
 • U bent eigenaar of verhuurder van de woonruimte.

De huurovereenkomst
U moet een schriftelijke huurovereenkomst met de huurder opstellen, waarbij de volgende bepalingen zijn opgenomen:

 • De opzegtermijn van de verhuurder is 3 maanden of langer.
 • De opzegtermijn voor de huurder is 1 maand of korter.
 • De huurovereenkomst duurt ten minste 6 maanden.
 • De overeengekomen huurprijs.
 • Dat het om tijdelijke verhuur op grond van de Leegstandwet gaat en voor welke termijn de vergunning is verleend.

U kunt geen bezwaar en beroep indienen tegen de beslissing van de gemeente.

Bij tijdelijke (ver)huur op grond van de Leegstandwet zijn de huurbeschermingsbepalingen uit het Burgerlijk Wetboek niet van toepassing. Wel moet de huurovereenkomst voor ten minste 6 maanden worden aangegaan en geldt een opzegtermijn van minimaal 3 maanden voor de verhuurder. Voor de huurder is de opzegtermijn maximaal 1 maand. Eigenaren van woonhuizen mogen zelf de huurprijs bepalen.

Heeft u vragen over tijdelijke verhuur in het kader van de Leegstandwet?

Iets melden?
Deel dit
Mail
Bellen