Schuldhulpverlening

Heb je schulden en zie je geen mogelijkheden meer om uit de schulden te komen? Dan kan schuldhulpverlening je wellicht uit de zorgen helpen. Schuldhulpverlening kan je ondersteunen wanneer je zelf jouw schulden niet meer kunt oplossen.

Je kunt schuldhulpverlening aanvragen bij het Budgetadviesbureau in Deventer (BAD). Zij behandelen deze aanvragen voor inwoners uit Olst-Wijhe. Na het indienen van jouw aanvraag, nodigt het BAD je uit voor een eerste gesprek. In dat gesprek stelt het BAD samen met jou vast hoe groot jouw schulden zijn en welke hulp je nodig hebt.

Schriftelijk regelen
Je kunt schriftelijk schuldhulpverlening aanvragen. Je kunt hiervoor het pdf bestand gebruiken.

Binnen 4 weken krijg je het eerste gesprek. In dat gesprek stelt het BAD samen met jou vast hoe groot jouw schulden zijn en welke hulp je nodig hebt.

Is er sprake van een bedreigende situatie? Dan is het eerste gesprek binnen 3 werkdagen. Bedreigende situaties zijn:

 • huisuitzetting;
 • afsluiting van gas, water en licht;
 • opzegging van jouw zorgverzekering.

De voorwaarden zijn:

 • Je woont in de gemeente.
 • Je hebt nog niet eerder gebruik gemaakt van schuldhulpverlening.

Iedereen die in financiële problemen verkeert, kan schuldsanering (schuldhulp) aanvragen.

 • BAD bemiddelt tussen jou en de schuldeiser om afspraken te maken over de betaling van de schuld. Aan deze afspraken zijn regels verbonden.
 • Je stelt alle middelen ter beschikking voor het betalen van jouw schuld. Indien nodig moet je bijvoorbeeld jouw auto verkopen om jouw schulden af te lossen en jouw maandelijkse uitgaven naar beneden brengen.
 • De schuldeiser moet zich aan de afspraken houden.
 • Je bent bereid om jouw financiële problemen daadwerkelijk op te lossen. Deze voorwaarde geldt tijdens het gehele schuldhulpverleningstraject. Als je de afspraken niet nakomt of als blijkt dat jouw motivatie onvoldoende is, eindigt het hulpverleningstraject.
 • Om te voorkomen dat je nieuwe schulden krijgt, kijkt de schuldhulp ook naar de oorzaak van jouw problemen.
 • Je kunt begeleiding krijgen bij het afstemmen van jouw uitgaven op jouw inkomen. Deze begeleiding kan een voorwaarde zijn voor de hulp.

Schuldhulp voor ondernemers
Er is een verschil tussen schuldhulp voor particulieren en voor ondernemingen. Schuldhulpverlening zoals hierboven beschreven, is van toepassing op particulieren of gewezen ondernemers. Ondernemers die een eigen bedrijf hebben, kunnen andere trajecten volgen. Zij kunnen bijvoorbeeld schuldhulpverlening vragen bij hun boekhouder of administratiekantoor, bij een advocaat, banken of het Instituut Midden en Kleinbedrijf, of een beroep doen op het Besluit bijstandsverlening

Welke vormen van schuldhulpverlening zijn er?
Het BAD stelt eerst jouw vermogen, inkomen en vaste lasten vast. Daarmee berekent de hulpverlener hoeveel je kunt aflossen: jouw aflossingscapaciteit. De hulpverlener gebruikt dit bedrag voor een aanbod aan jouw schuldeiser. Je bent verzekerd van een deel van jouw geld om jouw vaste lasten te betalen en je krijgt geld voor de kosten van levensonderhoud. De schuldeiser krijgt wat overblijft. Het BAD baseert de oplossing op jouw financiële mogelijkheden gedurende een periode van 18 maanden. Er zijn verschillende oplossingen mogelijk.

Schuldbemiddeling
Ben je in staat jouw schulden volledig te betalen dan probeert het BAD een bemiddelingsvoorstel met jouw schuldeisers te treffen. Dit heet schuldbemiddeling.

Schuldsanering
Ben je niet in staat jouw schulden binnen de gestelde termijn te betalen, dan probeert het BAD de schuldeiser een aflossing aan te bieden die in je vermogen ligt, tegen kwijtschelding van het deel van de schuld dat je niet kunt betalen. Hiermee gaat de schuldeiser vaak alleen akkoord als hij de aflossing in één keer kan ontvangen. Daarvoor krijg je dan een (schuld)saneringskrediet. Dit heet schuldsanering.
De schuldeiser of verstrekker van een (schuld)saneringskrediet kan voorwaarden stellen aan de hulpverlening, zodat je binnen de aflossingsperiode niet opnieuw schulden maakt. De meest voorkomende voorwaarden zijn budgetvoorlichting, budgetbegeleiding en budgetbeheer.

Budgetvoorlichting
Budgetvoorlichting is een kort traject waarin je informatie en advies krijgt over hoe je kunt rondkomen met jouw besteedbaar inkomen. Zo krijg je inzicht in jouw financiële mogelijkheden, waardoor je zelfstandig in staat bent rond te komen.

Budgetbegeleiding
Budgetbegeleiding is een intensieve begeleiding, waardoor je inzicht krijgt in jouw financiële mogelijkheden. Jouw vaardigheden komen ook aan de orde. Het doel van budgetbegeleiding is dat je zelfstandig in staat bent rond te komen. Budgetbegeleiding duurt langer dan budgetvoorlichting.

Budgetbeheer
Bij budgetbeheer beheert een budgetbeherende instantie jouw inkomen. Het wordt op een speciaal daarvoor bestemde rekening gestort. Niet jijzelf maar de budgetbeherende instantie zorgt voor het betalen van jouw vaste lasten. Je krijgt alleen huishoudgeld uitbetaald. Budgetbeheer duurt vaak de gehele aflossingsperiode. Afhankelijk van jouw vaardigheden krijg je budgetbegeleiding in de laatste fase van budgetbeheer.

Schuldhulpverlening gebeurt op basis van vrijwilligheid van jou en de schuldeisers (dit heet een minnelijke regeling). Het is belangrijk dat je de schuldeiser iets te bieden hebt (jouw aflossingscapaciteit).
Heb je geen aflossingscapaciteit of werken de schuldeisers niet mee, dan kun je, na het stranden van de minnelijke regeling, een beroep doen op de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP). Deze wet is onderdeel van de Faillissementswet. Je kunt de rechtbank vragen een saneringsplan vast te stellen. De rechter bekijkt waarom een minnelijke regeling niet is gelukt en hoe de schulden zijn ontstaan. Onverantwoordelijk koopgedrag of fraude kan een reden zijn om het verzoek af te wijzen. Ook als je in de tien jaar voor het verzoek gebruik heeft gemaakt van de WSNP, kan de rechter het verzoek afwijzen.

Stelt de rechtbank een wettelijk schuldsaneringsregeling vast, dan moet de schuldeiser meewerken. Gedurende een periode van 18 maanden wordt een deel van jouw inkomen en bezittingen gebruikt om zo veel mogelijk schulden af te lossen. Tijdens de schuldsanering stelt de rechter een bewindvoerder aan. Deze gaat na of alles volgens afspraak verloopt. In het wettelijk saneringsplan van de rechter staat de vastgestelde periode en het aflossingsplan. Na afloop beoordeelt de rechter of het saneringsplan goed is uitgevoerd.

Het Budgetadviesbureau in Deventer (BAD) behandelt aanvragen voor schuldhulpverlening.  

Neem contact op met het BAD via telefoonnummer 0570 693535 of stuur een e-mail.

Heb je een vraag over een financiële tegemoetkoming?

Of bezoek een inloopspreekuur financiële tegemoetkoming in het gemeentehuis of in het Holstohus. Maak hiervoor eerst telefonisch een afspraak.

Deel dit
Mail
Bellen