Schuldhulpverlening

Hebt u schulden en ziet u geen mogelijkheden meer om uit de schulden te komen? Dan kan schuldhulpverlening u wellicht uit de zorgen helpen. Schuldhulpverlening kan u ondersteunen wanneer u zelf uw schulden niet meer kunt oplossen.

U kunt schuldhulpverlening aanvragen bij het Budgetadviesbureau in Deventer (BAD). Zij behandelen deze aanvragen voor inwoners uit Olst-Wijhe. Na het indienen van uw aanvraag, nodigt het BAD u uit voor een eerste gesprek. In dat gesprek stelt het BAD samen met u vast hoe groot uw schulden zijn en welke hulp u nodig hebt.

Schriftelijk regelen
U kunt schriftelijk schuldhulpverlening aanvragen. U kunt hiervoor het pdf bestand gebruiken.

Aan de balie regelen
Ook bij de balies van het klantcontactcentrum in het gemeentehuis in Wijhe of in het Holstohus in Olst kunt u schuldhulpverlening aanvragen. Vergeet niet de gevraagde bewijsstukken mee te nemen.

Binnen 4 weken krijgt u het eerste gesprek. In dat gesprek stelt het BAD samen met u vast hoe groot uw schulden zijn en welke hulp u nodig hebt.

Is er sprake van een bedreigende situatie? Dan is het eerste gesprek binnen 3 werkdagen. Bedreigende situaties zijn:

 • huisuitzetting;
 • afsluiting van gas, water en licht;
 • opzegging van uw zorgverzekering.

De voorwaarden zijn:

 • U woont in de gemeente.
 • U hebt nog niet eerder gebruik gemaakt van schuldhulpverlening.

Iedereen die in financiële problemen verkeert, kan schuldsanering (schuldhulp) aanvragen.

 • BAD bemiddelt tussen u en de schuldeiser om afspraken te maken over de betaling van de schuld. Aan deze afspraken zijn regels verbonden.
 • U stelt alle middelen ter beschikking voor het betalen van uw schuld. Indien nodig moet u bijvoorbeeld uw auto verkopen om uw schulden af te lossen en uw maandelijkse uitgaven naar beneden te brengen.
 • De schuldeiser moet zich aan de afspraken houden.
 • U bent bereid om uw financiële problemen daadwerkelijk op te lossen. Deze voorwaarde geldt tijdens het gehele schuldhulpverleningstraject. Als u de afspraken niet nakomt of als blijkt dat uw motivatie onvoldoende is, eindigt het hulpverleningstraject.
 • Om te voorkomen dat u nieuwe schulden krijgt, kijkt de schuldhulp ook naar de oorzaak van uw problemen.
 • U kunt begeleiding krijgen bij het afstemmen van uw uitgaven op uw inkomen. Deze begeleiding kan een voorwaarde zijn voor de hulp.

Schuldhulp voor ondernemers
Er is een verschil tussen schuldhulp voor particulieren en voor ondernemingen. Schuldhulpverlening zoals hierboven beschreven, is van toepassing op particulieren of gewezen ondernemers. Ondernemers die een eigen bedrijf hebben, kunnen andere trajecten volgen. Zij kunnen bijvoorbeeld schuldhulpverlening vragen bij hun boekhouder of administratiekantoor, bij een advocaat, banken of het Instituut Midden en Kleinbedrijf, of een beroep doen op het Besluit bijstandsverlening

Welke vormen van schuldhulpverlening zijn er?
Het BAD stelt eerst uw vermogen, inkomen en vaste lasten vast. Daarmee berekent de hulpverlener hoeveel u kunt aflossen: uw aflossingscapaciteit. De hulpverlener gebruikt dit bedrag voor een aanbod aan uw schuldeiser. U bent verzekerd van een deel van uw geld om uw vaste lasten te betalen en u krijgt geld voor de kosten van levensonderhoud. De schuldeiser krijgt wat overblijft. Het BAD baseert de oplossing op uw financiële mogelijkheden gedurende een periode van 36 maanden. In bijzondere omstandigheden, bijvoorbeeld bij zeer hoge schulden, bij schulden door fraude of ernstige verwijtbare handelingen, kan dat een periode van 60 maanden zijn. Er zijn verschillende oplossingen mogelijk.

Schuldbemiddeling
Bent u in staat uw schulden volledig te betalen dan probeert het BAD een bemiddelingsvoorstel met uw schuldeisers te treffen. Dit heet schuldbemiddeling.

Schuldsanering
Bent u niet in staat uw schulden binnen de gestelde termijn te betalen, dan probeert  het BAD de schuldeiser een aflossing aan te bieden die in uw vermogen ligt, tegen kwijtschelding van het deel van de schuld dat u niet kunt betalen. Hiermee gaat de schuldeiser vaak alleen akkoord als hij de aflossing in één keer kan ontvangen. Daarvoor krijgt u dan een (schuld)saneringskrediet. Dit heet schuldsanering.
De schuldeiser of verstrekker van een (schuld)saneringskrediet kan voorwaarden stellen aan de hulpverlening, zodat u binnen de aflossingsperiode niet opnieuw schulden maakt. De meest voorkomende voorwaarden zijn budgetvoorlichting, budgetbegeleiding en budgetbeheer.

Budgetvoorlichting
Budgetvoorlichting is een kort traject waarin u informatie en advies krijgt over hoe u kunt rondkomen met uw besteedbaar inkomen. Zo krijgt u inzicht in uw financiële mogelijkheden, waardoor u zelfstandig in staat bent rond te komen.

Budgetbegeleiding
Budgetbegeleiding is een intensieve begeleiding, waardoor u inzicht krijgt in uw financiële mogelijkheden. Uw vaardigheden komen ook aan de orde. Het doel van budgetbegeleiding is dat u zelfstandig in staat bent rond te komen. Budgetbegeleiding duurt langer dan budgetvoorlichting.

Budgetbeheer
Bij budgetbeheer beheert een budgetbeherende instantie uw inkomen. Het wordt op een speciaal daarvoor bestemde rekening gestort. Niet u zelf maar de budgetbeherende instantie zorgt voor het betalen van uw vaste lasten. U krijgt alleen huishoudgeld uitbetaald. Budgetbeheer duurt vaak de gehele aflossingsperiode. Afhankelijk van uw vaardigheden krijgt u budgetbegeleiding in de laatste fase van budgetbeheer.

Schuldhulpverlening gebeurt op basis van vrijwilligheid van u en de schuldeisers (dit heet een minnelijke regeling). Het is belangrijk dat u de schuldeiser iets te bieden hebt (uw aflossingscapaciteit).
Hebt u geen aflossingscapaciteit of werken de schuldeisers niet mee, dan kunt u, na het stranden van de minnelijke regeling, een beroep doen op de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP). Deze wet is onderdeel van de Faillissementswet. U kunt de rechtbank vragen een saneringsplan vast te stellen. De rechter bekijkt waarom een minnelijke regeling niet is gelukt en hoe de schulden zijn ontstaan. Onverantwoordelijk koopgedrag of fraude kan een reden zijn om het verzoek af te wijzen. Ook als u in de tien jaar voor het verzoek gebruik heeft gemaakt van de WSNP, kan de rechter het verzoek afwijzen.

Stelt de rechtbank een wettelijk schuldsaneringsregeling vast, dan moet de schuldeiser meewerken. Gedurende een periode van 3 of 5 jaar wordt een deel van uw inkomen en bezittingen gebruikt om zo veel mogelijk schulden af te lossen. Tijdens de schuldsanering stelt de rechter een bewindvoerder aan. Deze gaat na of alles volgens afspraak verloopt. In het wettelijk saneringsplan van de rechter staat de vastgestelde periode en het aflossingsplan. Na afloop beoordeelt de rechter of het saneringsplan goed is uitgevoerd.

Het Budgetadviesbureau in Deventer (BAD) behandelt aanvragen voor schuldhulpverlening.  

Neemt u contact op met het BAD via telefoonnummer 0570 693535 of stuur een e-mail.

Hebt u een vraag over een financiële tegemoetkoming?

 

Iets melden?
Deel dit
Mail
Bellen