U kunt de informatie op de pagina groter of kleiner maken. Druk hiervoor de Ctrl-toets samen met de + of - toets in (op Mac is het Cmd met + of -).

Monument slopen

Als u een rijks- of gemeentelijk monument wilt slopen, moet u meestal een omgevingsvergunning aanvragen. Dit kan ook gelden als u een gebouw binnen het bestemmingsplan “Waardevol dorpsgezicht historisch hart van Wijhe” wilt slopen of als in het bestemmingsplan staat dat u een omgevingsvergunning nodig hebt. Voor het slopen van niet-monumentale panden moet u meestal een sloopmelding doen bij de gemeente.

Om een omgevingsvergunning aan te vragen, hebt u nodig:

 • een bouwrapport of een cultuurhistorisch rapport;
 • een bouwbestek;
 • asbest inventarisatierapport;
 • foto’s;
 • een situatietekening;
 • een korte beschrijving van het te slopen gebouw;
 • een tekening van het gebouw met de maten (bijvoorbeeld een oude bouwtekening).

Digitaal regelen
U kunt een omgevingsvergunning aanvragen bij het Omgevingsloket. Hier kunt u ook een vergunningscheck doen. U ziet dan meteen of het bouwwerk vergunningsvrij kan worden gerealiseerd of dat u een omgevingsvergunning nodig heeft.

 

Als u een omgevingsvergunning aanvraagt dan betaalt u legeskosten. Het doen van een sloopmelding is gratis.

Een omgevingsvergunning kent twee procedures: een reguliere en een uitgebreide.

De reguliere procedure geldt onder andere bij gemeentelijke monumenten. De beslistermijn is dan 8 weken. Deze mag éénmalig met 6 weken verlengd worden.

De uitgebreide procedure geldt onder andere bij rijksmonumenten. De beslistermijn is dan 6 maanden. Deze mag met 6 weken verlengd worden.

U moet meestal een omgevingsvergunning aanvragen:

 • als het gaat om de sloop van een bouwwerk binnen het bestemmingsplan “Waardevol dorpsgezicht historisch hart van Wijhe”;
 • als het gaat om de gehele of gedeeltelijke sloop van een monument;
 • als in het bestemmingsplan staat dat u een omgevingsvergunning moet aanvragen.

De gemeente kan bepalen hoe u moet slopen in bovenstaande gevallen. Als u een omgevingsvergunning voor het slopen van een monument aanvraagt, dan kan de vergunning ook nadelen hebben voor de natuur. Het behoud van beschermde gebieden, planten- of diersoorten kan namelijk gevaar lopen. Geef dit duidelijk aan in de aanvraag. U heeft dan de volgende keuze:

 • U vraagt bij de provincie een natuurbeschermingsvergunning of -ontheffing aan. De provincie beoordeelt alleen de gevolgen voor de natuur. De provincie kan speciale eisen stellen, zoals ecologische begeleiding. Daarna vraagt u bij de gemeente een omgevingsvergunning voor het slopen van een monument aan. De gemeente beoordeelt dan niet de gevolgen voor de natuur. Of:
 • U vraagt bij de gemeente een omgevingsvergunning aan voor het slopen van een monument. Daarbij vraagt u om ook een natuurtoets uit te voeren. Dit betekent dat de gemeente ook de gevolgen voor de natuur beoordeelt. Hiervoor vraagt de gemeente bij de provincie om een verklaring van geen bedenkingen (vvgb). De gemeente neemt de vvgb mee in het besluit op uw aanvraag. Weigert de provincie de vvgb af te geven? Dan wijst de gemeente uw vergunningsaanvraag af.

Het kan zijn dat u het niet eens bent met de beslissing op uw aanvraag. Bij de gewone (reguliere) procedure maakt u dan eerst bezwaar bij de instantie die uw aanvraag heeft afgewezen. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met het besluit op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank. Daarna kunt u nog in hoger beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Bij de uitgebreide procedure geeft u eerst uw mening over het ontwerpbesluit (zienswijze). Doe dit binnen 6 weken. Daarna kunt u in beroep gaan bij de rechtbank. Ook dan kunt u eventueel nog in hoger beroep gaan bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Is er niet gereageerd binnen de beroepstermijn van 6 weken? Dan is de vergunning definitief.

Op het Omgevingsloket online kunt u een vergunningscheck doen. Moet u een vergunning aanvragen? Dit doet u ook via het Omgevingsloket online.

Hebt u vragen over het slopen van een monument?

Iets melden?
Deel dit
Mail
Bellen