U kunt de informatie op de pagina groter of kleiner maken. Druk hiervoor de Ctrl-toets samen met de + of - toets in (op Mac is het Cmd met + of -).

Monument slopen

Als je een rijks- of gemeentelijk monument wil slopen, moet je meestal een omgevingsvergunning aanvragen. Dit kan ook gelden als je een gebouw binnen het bestemmingsplan “Waardevol dorpsgezicht historisch hart van Wijhe” wil slopen of als in het bestemmingsplan staat dat je een omgevingsvergunning nodig hebt. Voor het slopen van niet-monumentale panden moet je meestal een sloopmelding doen bij de gemeente.

Om een omgevingsvergunning aan te vragen, heb je nodig:

 • een bouwrapport of een cultuurhistorisch rapport;
 • een bouwbestek;
 • asbest inventarisatierapport;
 • foto’s;
 • een situatietekening;
 • een korte beschrijving van het te slopen gebouw;
 • een tekening van het gebouw met de maten (bijvoorbeeld een oude bouwtekening).

Digitaal regelen
Je kunt een omgevingsvergunning aanvragen bij het Omgevingsloket. Hier kun je ook een vergunningscheck doen. Je ziet dan meteen of het bouwwerk vergunningsvrij kan worden gerealiseerd of dat je een omgevingsvergunning nodig hebt.

 

Als je een omgevingsvergunning aanvraagt dan betaal je legeskosten. Het doen van een sloopmelding is gratis.

Een omgevingsvergunning kent twee procedures: een reguliere en een uitgebreide.

De reguliere procedure geldt onder andere bij gemeentelijke monumenten. De beslistermijn is dan 8 weken. Deze mag éénmalig met 6 weken verlengd worden.

De uitgebreide procedure geldt onder andere bij rijksmonumenten. De beslistermijn is dan 6 maanden. Deze mag met 6 weken verlengd worden.

Je moet meestal een omgevingsvergunning aanvragen:

 • als het gaat om de sloop van een bouwwerk binnen het bestemmingsplan “Waardevol dorpsgezicht historisch hart van Wijhe”;
 • als het gaat om de gehele of gedeeltelijke sloop van een monument;
 • als in het bestemmingsplan staat dat je een omgevingsvergunning moet aanvragen.

De gemeente kan bepalen hoe je moet slopen in bovenstaande gevallen. Als je een omgevingsvergunning voor het slopen van een monument aanvraagt, dan kan de vergunning ook nadelen hebben voor de natuur. Het behoud van beschermde gebieden, planten- of diersoorten kan namelijk gevaar lopen. Geef dit duidelijk aan in de aanvraag. Je hebt dan de volgende keuze:

 • Je vraagt bij de provincie een natuurbeschermingsvergunning of -ontheffing aan. De provincie beoordeelt alleen de gevolgen voor de natuur. De provincie kan speciale eisen stellen, zoals ecologische begeleiding. Daarna vraag je bij de gemeente een omgevingsvergunning voor het slopen van een monument aan. De gemeente beoordeelt dan niet de gevolgen voor de natuur. Of:
 • Je vraagt bij de gemeente een omgevingsvergunning aan voor het slopen van een monument. Daarbij vraag je om ook een natuurtoets uit te voeren. Dit betekent dat de gemeente ook de gevolgen voor de natuur beoordeelt. Hiervoor vraagt de gemeente bij de provincie om een verklaring van geen bedenkingen (vvgb). De gemeente neemt de vvgb mee in het besluit op uw aanvraag. Weigert de provincie de vvgb af te geven? Dan wijst de gemeente jouw vergunningsaanvraag af.

Het kan zijn dat je het niet eens bent met de beslissing op jouw aanvraag. Bij de gewone (reguliere) procedure maak je dan eerst bezwaar bij de instantie die jouw aanvraag heeft afgewezen. Doe dit binnen 6 weken. Ben je het daarna niet eens met het besluit op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank. Daarna kun je nog in hoger beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Bij de uitgebreide procedure geef je eerst jouw mening over het ontwerpbesluit (zienswijze). Doe dit binnen 6 weken. Daarna kun je in beroep gaan bij de rechtbank. Ook dan kun je eventueel nog in hoger beroep gaan bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Is er niet gereageerd binnen de beroepstermijn van 6 weken? Dan is de vergunning definitief.

Op het Omgevingsloket online kun je een vergunningscheck doen. Moet je een vergunning aanvragen? Dit doe je ook via het Omgevingsloket online.

Heb je vragen over het slopen van een monument?

Iets melden?
Deel dit
Mail
Bellen