Monument verbouwen of slopen

Ben je eigenaar van een rijks- of gemeentelijk monument, of wil je zit je een beschermd monument kopen? Dan mag je dit bouwwerk niet zomaar verbouwen of slopen. Daarvoor is vaak een omgevingsvergunning nodig.
Een vergunning kan ook nodig zijn als je eigenaar bent van een gebouw binnen het bestemmingsplan “Waardevol dorpsgezicht historisch hart van Wijhe”. Of als in het bestemmingsplan staat dat je een omgevingsvergunning nodig hebt.  

Als je onderhoud wilt uitvoeren, zoals herstelwerk, is in veel gevallen ook een vergunning nodig. Kijk op de site van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoedoverheid voor meer informatie voor eigenaren van monumenten. 

Wil je zeker weten of je een omgevingsvergunning moet aanvragen? Doe dan de vergunningscheck op Omgevingsloket Online.

Om een omgevingsvergunning aan te vragen, heb je nodig:

 • Een bouwrapport of een cultuurhistorisch rapport
 • Een bouwbestek
 • Een asbest inventarisatierapport
 • Foto’s van het gebouw dat je wil verbouwen of slopen
 • Een situatietekening
 • Een korte beschrijving van het gebouw
 • Een tekening van het gebouw met de maten (bijvoorbeeld een oude bouwtekening).

Online regelen
Je kunt een omgevingsvergunning aanvragen bij het Omgevingsloket. Hier kun je ook een vergunningscheck doen. Je ziet dan meteen of het bouwwerk vergunningsvrij kan worden gerealiseerd of dat je een omgevingsvergunning nodig hebt.

Schriftelijk regelen 
Je kunt ook schriftelijk een omgevingsvergunning aanvragen. Lever de informatie die bij ‘aanvraag’ staat, schriftelijk bij ons aan. 

Als je een omgevingsvergunning aanvraagt betaal je legeskosten. Het melden van de sloop is gratis. Aan de hand van de vergunningscheck op  Omgevingsloket Online. zie je of een melding of vergunning nodig is. 

Een omgevingsvergunning kent twee procedures: een reguliere en een uitgebreide. Dit beoordeelt de gemeente zodra je de aanvraag doet.  

De reguliere procedure geldt bij gemeentelijke monumenten. De beslistermijn is dan 8 weken. Deze mogen we eenmalig met 6 weken verlengen.  

De uitgebreide procedure geldt onder andere bij rijksmonumenten en archeologische rijksmonumenten. De beslistermijn is dan 6 maanden. Deze mogen we met 6 weken verlengen. 

Je moet meestal een omgevingsvergunning aanvragen als:

 • Het gaat om de sloop van een bouwwerk binnen het bestemmingsplan “Waardevol dorpsgezicht historisch hart van Wijhe”.
 • Het gaat om de gehele of gedeeltelijke sloop van een monument.
 • Het gaat om het restaureren, grondig verbouwen of slopen van een monument.
 • In het bestemmingsplan staat dat je een omgevingsvergunning moet aanvragen.

Omdat het om een monument, kan de gemeente bepalen hoe je moet slopen, restaureren of verbouwen.  

Als je een omgevingsvergunning voor het slopen van een monument aanvraagt, dan kan de vergunning ook nadelen hebben voor de natuur. Het behoud van beschermde gebieden, planten- of diersoorten kan namelijk gevaar lopen.
De gemeente beoordeelt je aanvraag op eventuele nadelen voor de natuur. Als er nadelen voor de natuur zijn heb je de volgende keuze:   

 • Je vraagt bij de gemeente een omgevingsvergunning aan voor het slopen van een monument en daarbij vraag je om ook een natuurtoets uit te voeren. Dit betekent dat de gemeente de gevolgen voor de natuur beoordeelt. Hiervoor vraagt de gemeente bij de provincie om een verklaring van geen bedenkingen (vvgb). De gemeente neemt de vvgb mee in het besluit op jouw aanvraag. Weigert de provincie de vvgb af te geven? Dan wijst de gemeente jouw vergunningaanvraag af. 

Of: 

 • Je vraagt eerst bij de provincie een natuurbeschermingsvergunning of -ontheffing aan.  De provincie kan speciale eisen stellen, zoals ecologische begeleiding. Daarna vraag je bij de gemeente een omgevingsvergunning aan voor slopen, omdat de provincie geen omgevingsvergunning afgeeft voor het verbouwen of slopen van monumenten. De gemeente beoordeelt in deze optie niet de gevolgen voor de natuur.  

Het kan zijn dat je het niet eens bent met de beslissing op jouw vergunningaanvraag.  

Bij de reguliere (gewone)procedure maak je dan eerst bezwaar bij de instantie die jouw aanvraag heeft afgewezen.  Doe dit binnen 6 weken na datum van de afwijzing. Ben je het daarna niet eens met het besluit op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank. Daarna kun je nog in hoger beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. 

Bij de uitgebreide procedure geef je eerst jouw mening over het ontwerpbesluit (dit heet een zienswijze) bij de instantie die jouw aanvraag heeft afgewezen (gemeente of provincie? Of alleen gemeente?). Doe dit binnen 6 weken na datum van de afwijzing. Daarna kun je in beroep gaan bij de rechtbank. Ook dan kun je eventueel nog in hoger beroep gaan bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. 

Heeft de instantie die jouw aanvraag heeft afgewezen niet gereageerd binnen de beroepstermijn van 6 weken? Dan is je vergunning definitief. 

Op het Omgevingsloket online kun je een vergunningscheck doen. Moet je een vergunning aanvragen? Dit doe je ook via het Omgevingsloket Online.

Heb je vragen over het slopen van een monument?

Deel dit
Mail
Bellen