Informatie bezwaar en beroep 

Bezwaar, beroep, rechtstreeks beroep en voorlopige voorziening 

Als je het niet eens bent met een beslissing van ons, dan kun je in veel gevallen een bezwaarschrift indienen bij het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen. Een bezwaarschrift wordt ter advisering voorgelegd aan een onafhankelijke Bezwarenadviescommissie. De procedure hiervoor is geregeld in de Algemene wet bestuursrecht (ga naar www.wetten.nl voor de wettekst). In deze folder lees je hoe de behandeling van een bezwaarschrift verloopt. 

Wanneer een bezwaarschrift indienen? 

Je  kunt alleen bezwaar maken tegen een beslissing die jou persoonlijk raakt. Je moet het bezwaarschrift schriftelijk indienen. Wanneer het bezwaarschrift te laat binnenkomt, kan het bezwaarschrift niet-ontvankelijk worden verklaard. Dat betekent dat jouw bezwaar niet inhoudelijk wordt behandeld. 

Inhoud bezwaarschrift 

Een bezwaarschrift moet je indienen bij hetzelfde bestuursorgaan dat het besluit nam (het college, de burgemeester of de raad). In het bezwaarschrift moet je aangeven met welk besluit je het niet eens bent en waarom niet. Daarnaast moet het bezwaarschrift een datum bevatten, moet je jouw naam en adres vermelden en moet je het bezwaarschrift ondertekenen. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift is zes weken en gaat in op de dag na die van verzending van het besluit. 

Voorbereiding 

Allereerst verzamelt de Bezwarenadviescommissie de stukken die betrekking hebben op het bezwaarschrift. Naast het besluit waar het om gaat, zijn dat onder andere ambtelijke adviezen en eventuele beleidsnotities. Deze stukken komen in een dossier. Tot tien dagen voor de hoorzitting kun je stukken overhandigen die van belang zijn voor de behandeling van het bezwaarschrift. Dit recht heb niet alleen jij, maar ook de derde belanghebbende. Een derde belanghebbende is bijvoorbeeld jouw buurman die ook te maken kan krijgen met de gevolgen van het besluit. Het dossier ligt vervolgens tenminste een week voor de hoorzitting voor de betrokkenen ter inzage bij het secretariaat van de commissie. Het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen, geeft in een verweerschrift een eerste schriftelijke reactie op jouw bezwaarschrift. Daarvan krijgen jij en de derde belanghebbende een kopie. 

De hoorzitting 

Je krijgt een schriftelijke uitnodiging voor de hoorzitting. In bepaalde gevallen kan de commissie van een hoorzitting afzien. Hierover krijg je dan schriftelijk bericht. De hoorzitting is in principe openbaar. Wanneer het echter om een vertrouwelijke zaak gaat, vindt de behandeling achter gesloten deuren plaats, bijvoorbeeld bij beslissingen over uitkeringen. Overigens kun je jouw voorkeur voor een al of niet openbare behandeling vooraf aan de secretaris van de commissie doorgeven. 

Tijdens de hoorzitting krijgen de verschillende partijen de mogelijkheid hun standpunt toe te lichten: 

  • jij, als indiener van het bezwaarschrift; 
  • de (eventuele) derde belanghebbende(n); 
  • een medewerker van de gemeente die het college van burgemeester en wethouders, de burgemeester of de raad vertegenwoordigt. 

Het is verstandig om thuis al op papier te zetten wat je wilt toelichten. Dit voorkomt dat je tijdens de zitting bepaalde dingen vergeet. Je kunt ook iemand machtigen om namens jou het bezwaarschrift toe te lichten. 

Als je een schriftelijk toelichting gebruikt, dan word je verzocht vijf exemplaren daarvan tijdens de zitting aan de commissie en de vertegenwoordiger van het college, de burgemeester of de raad te overhandigen. 

De Bezwarenadviescommissie algemene aangelegenheden 

De commissie bestaat uit een voorzitter en twee leden. De voorzitter en de leden zijn externe deskundigen en hebben geen binding met het gemeentebestuur. De commissie adviseert het bestuursorgaan over de te nemen beslissing op bezwaar. Het bestuursorgaan mag afwijken van het advies van de commissie, als zij daar een goede reden voor kan aanvoeren. De commissie wordt bijgestaan door een ambtelijk secretaris. De ambtelijk secretaris is een medewerker van de gemeente. 

Nadat alle partijen zijn gehoord en de vragen zijn beantwoord, wordt de zitting beëindigd. De commissie brengt direct daarna in beslotenheid advies uit. De zaken die jij in de zitting naar voren hebt gebracht, worden betrokken bij de beslissing op het bezwaarschrift. Van de hoorzitting wordt een geluidsopname gemaakt. De geluidsopname kunnen wij per e-mail naar jou toezenden. Het advies van de commissie wordt per post naar jou toegestuurd, tegelijk met de beslissing op het bezwaarschrift. 

Tijd en plaats 

In de uitnodiging staat waar en wanneer de commissie jou verwacht. In principe wordt er elke vier weken op dinsdagmiddag een hoorzitting gehouden vanaf 15.30 uur. De hoorzitting is altijd in het gemeentehuis. De commissie doet haar best de wachttijden kort te houden, maar zaken kunnen soms iets uitlopen.  

Soms is het voor een goede beoordeling van het bezwaarschrift nodig dat de situatie ter plekke wordt bekeken. De commissie doet dit voorafgaand aan de hoorzitting. 

Beslissing op het bezwaarschrift 

Jouw bezwaarschrift kan geheel of gedeeltelijk gegrond of ongegrond worden verklaard. Als jouw bezwaarschrift geheel of gedeeltelijk gegrond wordt verklaard, betekent dat dat jij helemaal of gedeeltelijk gelijk krijgt. Als jouw bezwaarschrift ongegrond wordt verklaard, betekent dat dat jij geen gelijk krijgt. De reden van een ongegrondverklaring wordt in de beslissing duidelijk weergegeven. In principe wordt binnen twaalf weken een beslissing op jouw bezwaarschrift genomen. De termijn van twaalf weken start op de dag na die waarop de termijn voor het indienen van het bezwaarschrift is verstreken. Deze termijn mag met zes weken worden verlengd. Hierover krijg je dan schriftelijk bericht. 

Rechtstreeks beroep 

In bepaalde gevallen is het mogelijk om de verplichte bezwaarschriftprocedure over te slaan en rechtstreeks beroep in te dienen. Het overslaan van de bezwaarschriftprocedure is alleen in uitzonderlijke gevallen mogelijk als de zaak ervoor geschikt is, bijvoorbeeld als er al een uitputtende uitwisseling van argumenten heeft plaatsgevonden in het voortraject. Voor ieder geval afzonderlijk wordt beoordeeld of een zaak geschikt is voor rechtstreeks beroep. Je kunt in jouw bezwaarschrift verzoeken om de bezwaarschriftprocedure over te slaan. 

Voorlopige voorziening 

Als je een bezwaarschrift hebt ingediend, betekent dit niet dat het besluit waar jij je tegen verzet, niet meer mag worden uitgevoerd. Een bezwaarschrift heeft dus geen opschortende werking. Wil je op korte termijn het besluit tegenhouden, dan kun je een voorlopige voorziening aanvragen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Overijssel in Zwolle. Nadien moeten wij alsnog een beslissing op het bezwaarschrift nemen. 

Beroep  

Wanneer je het niet eens bent met de beslissing op jouw bezwaarschrift, dan kun je in veel gevallen in beroep gaan bij de Sector Bestuursrecht van de Rechtbank Overijssel. In sommige gevallen is alleen beroep mogelijk bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State In Den Haag of de Centrale Raad van Beroep in Utrecht. In de beslissing op bezwaarschrift staat vermeld waar je in beroep kunt gaan. Bij het indienen van een beroepschrift moet je het besluit waartegen je beroep aantekent meesturen. De termijn voor het indienen van een beroepschrift is zes weken, ingaand op de dag na die van verzending van de beslissing op het bezwaarschrift. 

Je kunt ook digitaal het beroep- en verzoekschrift om een voorlopige voorziening indienen bij de rechtbank via loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet je wel beschikken over DigiD. Op deze site vind je de precieze voorwaarden. 

Kosten 

Er zijn geen kosten verbonden aan het indienen van een bezwaarschrift. Kosten die je maakt tijdens de procedure, bijvoorbeeld reiskosten, worden in beginsel niet vergoed. Wanneer je in beroep gaat bij de rechtbank of een voorlopige voorziening aanvraagt, dan moet je griffierecht betalen. Ook in geval van rechtstreeks beroep moet je griffierecht betalen. De rechtbank neemt jouw beroep niet in behandeling voordat het griffierecht is betaald. Wanneer je in het gelijk wordt gesteld, ontvang je het griffierecht van de gemeente terug. Voor de exacte hoogte van de griffierechten kun je kijken op www.rechtspraak.nl

Indienen 

Wanneer je een bezwaarschrift wilt indienen, kun je je richten tot het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen: Het college van burgemeester en wethouders, of de burgemeester of de gemeenteraad van de gemeente Olst-Wijhe; Postbus 23; 8130 AA Wijhe.  

Heb je vragen? Neem dan contact op met de secretaris van de bezwarenadviescommissie (telefoonnummer 14 0570).

Deel dit
Mail
Bellen