Tekstgrootte A A
U kunt de informatie op de pagina groter of kleiner maken. Druk hiervoor de Ctrl-toets samen met de + of - toets in (op Mac is het Cmd met + of -).

Kwijtschelding

Hebt u een laag inkomen en kunt u daardoor de belastingen en heffingen niet betalen? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor kwijtschelding. Dat betekent dat u de aanslag van de Regionale Belastingsamenwerking (gedeeltelijk) niet hoeft te betalen. De gemeente verleent geen kwijtschelding meer voor de aanslag van het waterschap (GBLT).

Beëindiging samenwerking GBLT
De Regionale Belastingsamenwerking en het waterschap GBLT beëindigen per 1 januari 2017 de samenwerking op het gebied van kwijtschelding. U kunt daardoor niet meer met 1 formulier kwijtschelding aanvragen voor de belastingen van de Regionale Belastingsamenwerking en de waterschapsbelastingen van GBLT. Kwijtschelding voor de aanslag van GBLT kunt u aanvragen via de website van het GBLT

Schriftelijk regelen
Voor kwijtschelding van belastingen en heffingen van de Regionale Belastingsamenwerking, vult u het aanvraagformulier volledig in. Het ingevulde aanvraagformulier stuurt u met alle gevraagde gegevens naar:

Regionale Belastingsamenwerking
T.a.v. DOWR/Vorderingen
Postbus 5000
7400 GC Deventer

Aan de balie regelen
U kunt kwijtschelding ook aanvragen bij de balies van het klantcontactcentrum in het gemeentehuis in in het Holstohus.

Hoe verloopt de aanvraag?
De Regionale Belastingsamenwerking behandelt uw aanvraag. U ontvangt per post  een ontvangstbevestiging zodra uw aanvraag is geregistreerd. De aanslag wordt daarna automatisch geblokkeerd, zodat er geen geld wordt ingevorderd. Hierover krijgt u geen bericht. Van de Regionale Belastingsamenwerking ontvangt u een beschikking over de toekenning of afwijzing van uw aanvraag.

Komt u in aanmerking voor kwijtschelding? Dan staat in de beschikking of het gaat om een gedeelte of de gehele aanslag. Voor bepaalde belastingen kunt u maar voor een deel kwijtschelding krijgen. Het gedeelte waarover geen kwijtschelding wordt verleend, moet u eerst betalen. Pas na deze betaling ontvangt u de definitieve kwijtschelding voor de rest van de aanslag.

Komt u niet in aanmerking voor kwijtschelding? Dan staat op de beschikking de reden van afwijzing vermeld. U moet dan de aanslag betalen.

Wat hebt u nodig?
Gegevens over:

 • de hoogte van uw inkomen;
 • bankafschriften en het saldo van uw lopende rekening over de hele maand die vooraf gaat aan uw aanvraag;
 • bankafschriften en het saldo van uw spaarrekening over de hele maand die vooraf gaat aan uw aanvraag;
 • heeft u een partner, dan ook een overzicht van het inkomen van uw partner;
 • gegevens over uw hypotheek;
 • gegevens over eventueel ontvangen of betaalde alimentatie en onderhoudsbijdrage;
 • de hoogte van uw premie ziektekostenverzekering;
 • de voorschotbeschikking Toeslagen;
 • de schuld aan de belastingdienst en de aflossingen hierop;
 • uw huurspecificatie;
 • het kenteken van uw auto;
 • de beschikking van uw heffingskorting(en) en belastingteruggaven.

Bewijslast
Alles wat u op het formulier invult (met uitzondering van uw personalia), moet u kunnen bewijzen. Zo moet de hoogte van uw inkomen blijken uit (een kopie van) uw loon- of uitkeringsspecificatie, de saldi van uw bankrekeningen uit (kopieën van) uw bankafschriften. Wanneer de gemeente uw formulier niet kan controleren, wordt uw aanvraag afgewezen.

Kwijtschelding
Kwijtschelding van belastingen en heffingen vraagt u aan binnen 3 maanden na de (laatste) betaling.

Betalingsregeling en/ of uitstel van betaling
Een betalingsregeling en/of uitstel van betaling vraagt u aan voor de laatste vervaldag van de aanslag.

Of u voor kwijtschelding in aanmerking komt, hangt af van uw financiële situatie. Ook de financiële positie van mogelijke medebewoners kan een rol spelen. Bij de toets van uw aanvraag om kwijtschelding worden wettelijke normbedragen gebruikt. Wanneer u vraagt om kwijtschelding, dan worden uw inkomensgegevens vergeleken met de wettelijke normbedragen.

Geen kwijtschelding
U krijgt geen kwijtschelding als u voldoende betalingscapaciteit hebt. Ook krijgt u geen kwijtschelding als u vermogen heeft. De wetgever gaat er dan vanuit dat u de aanslag kunt betalen. Bovendien krijgt u ook geen kwijtschelding als:

 • u het kwijtscheldingsformulier niet volledig of onjuist heeft ingevuld;
 • u de aanvullende informatie niet levert die bij het kwijtscheldingsformulier is gevraagd;
 • u onjuiste gegevens hebt aangeleverd;
 • er vermoeden bestaat dat er onwil is om te betalen;
 • het feit dat u niet kunt betalen, aan uzelf is te wijten;
 • er binnen korte tijd wijzigingen in uw financiële situatie worden verwacht;
 • er sprake is van sterk wisselende inkomens.

Betalingsregeling
Komt u niet in aanmerking voor kwijtschelding, maar heeft u tijdelijk onvoldoende geld? Dan kunt u in aanmerking komen voor een betalingsregeling.

Bent u het niet eens met de beslissing over uw kwijtschelding? Dan kunt u bezwaar maken. Dit doet u binnen 10 dagen na de datum van de bekendmaking. In uw bezwaarschrift moet u vermelden/meesturen:

 • uw naam en adres;
 • de datum;
 • tegen welk besluit u bezwaar maakt;
 • zo mogelijk een kopie van dit besluit;
 • reden van uw bezwaar;
 • uw handtekening.

U stuurt uw (ingescande) bezwaar naar kwijtschelding@dowr.nl.

U kunt bij de gemeente kwijtschelding aanvragen voor de belastingen van de Regionale Belastingsamenwerking.

 • Nadat u de belastingaanslag hebt ontvangen, vraagt u de kwijtschelding zo snel mogelijk aan.
 • Hebt u de aanslag al betaald, dan kunt u binnen 3 maanden na de (laatste) betaling kwijtschelding aanvragen. Wordt de kwijtschelding toegekend, dan ontvangt u het teveel betaalde bedrag terug.
 • Nadat u bericht krijgt over de afwijzing van uw aanvraag tot kwijtschelding, hoeft u pas de belastingaanslagen te betalen.

Automatische kwijtschelding
Bent u 65 jaar of ouder en krijgt u kwijtschelding? Of ontvangt u een bijstandsuitkering? Dan kunt u in aanmerking komen voor automatische kwijtschelding. Zolang uw inkomen niet verandert, hoeft u ook in de volgende jaren automatisch geen belasting te betalen. U hoeft dus niet elk jaar opnieuw een aanvraag te doen.

Bij automatische kwijtschelding controleert de Regionale Belastingsamenwerking of u hiervoor nog steeds in aanmerking komt. Dat doet zij bij het Inlichtingenbureau van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De controle heeft plaats met een automatische toets, gebaseerd op gegevens van het voorgaande jaar. Krijgt u op basis van deze gegevens geen kwijtschelding, dan kunt u zelf een aanvraag voor kwijtschelding indienen bij de Regionale Belastingsamenwerking. Bij de beoordeling van deze aanvraag kijkt de Regionale Belastingsamenwerking wel naar gegevens van het nieuwe kalenderjaar.

Hebt u vragen over uw kwijtschelding? 

Iets melden?
Deel dit
Mail
Bellen