Koninklijke onderscheiding (lintje), aanvragen

Ken je iemand die een onderscheiding verdient? Bijna iedereen zal die vraag met ‘ja’ beantwoorden. Want overal zetten mensen zich langere tijd voor vele maatschappelijke doelen in. Vaak onbetaald, zonder eigenbelang, in alle bescheidenheid. Om in aanmerking te komen voor een onderscheiding moet iemand eerst worden voorgedragen. Iedereen kan iemand voordragen voor een Koninklijke onderscheiding.

Iemand voordragen?
Als je iemand voor een Koninklijke onderscheiding wilt voordragen, dan moet het om een inwoner van Olst-Wijhe gaan. Is dat zo? Dan is het raadzaam om telefonisch contact op te nemen met de medewerkers Kabinetszaken, via telefoonnummer 14 0570 (zonder kengetal) of 0570 – 568080. Op basis van jouw informatie schat de medewerker in of de verdiensten van jouw kandidaat bijzonder genoeg zijn om in aanmerking te komen voor een Koninklijke onderscheiding.

Tijdig indienen
De behandeling van een voorstel kost tijd, voor jou als voorsteller en voor de gemeente als behandelaar. Daarom is het belangrijk op tijd in actie te komen.

Voor de ‘lintjesregen’ ter gelegenheid van Koningsdag (de laatste werkdag voor Koningsdag) moeten de voorstellen ieder jaar uiterlijk 1 mei in het jaar ervoor bij de burgemeester zijn ingediend. Wil je iemand op een ander moment in het jaar voordragen? Dan moet je de aanvraag ten minste 6 maanden voorafgaand aan de datum van uitreiking bij de burgemeester indienen.

Onderbouw jouw voorstel goed!
Onvolledige of niet goed onderbouwde voorstellen voor een onderscheiding kunnen we niet in behandeling nemen. Om dat te voorkomen, hebben wij voor je een Leidraad Koninklijke onderscheidingen gemaakt. Onder het tabblad Voorwaarden lees je meer hierover.

Het is gebruikelijk dat de persoon voor wie de onderscheiding wordt aangevraagd daar niets van afweet. Het is het belangrijk dat met het (voorbereiden van een) voorstel voor een Koninklijke onderscheiding zeer vertrouwelijk wordt omgegaan. Dit ook om teleurstellingen bij het mogelijk afwijzen van een verzoek te voorkomen.

Schriftelijk regelen
Je kunt het voorstel Koninklijke Onderscheiding ook schriftelijk aan ons doorgeven. Gebruik hiervoor het document, dat je bij de medewerkers Kabinetszaken kunt opvragen. Het is niet voldoende om te verwijzen naar bijlagen. Bovendien is het noodzakelijk dat anderen jouw aanvraag ondersteunen met ondersteuningsbrieven. Dat is nodig om te kunnen bepalen of iemand werkelijk in aanmerking komt.

Vervolgtraject
Na de burgemeester geeft de Commissaris van de Koning in Overijssel zijn oordeel. Hij stuurt het voorstel naar het Kapittel voor de Civiele Orden. Dit onafhankelijke college geeft een zwaarwegend advies aan de betrokken minister. Als de minister positief beslist, wordt de onderscheiding bij Koninklijk besluit verleend.

Leidraad voor het aanvragen of ondersteunen van een Koninklijke Onderscheiding
Wanneer je iemand wilt voordragen, kun je het beste eerst telefonisch contact opnemen met de medewerkers Kabinetszaken, via telefoonnummer 14 0570 (zonder kengetal) of 0570 – 568080. Op basis van jouw informatie kunnen we samen inschatten of de verdiensten van jou kandidaat inderdaad bijzonder genoeg zijn om in aanmerking te komen voor een Koninklijke Onderscheiding.

Maatschappelijk draagvlak/ondersteuners
Als er een kans op een onderscheiding bestaat, is het voor de aanvrager belangrijk om voldoende maatschappelijk draagvlak te zoeken voor de onderscheiding. Daarbij gaat het om ondersteuning met  brieven waarin de bijzondere verdiensten van de voorgedragen kandidaat worden onderbouwd. Deze brieven moeten aangeleverd worden op officieel briefpapier (met logo) en ondertekend door de directies/besturen van plaatselijke, regionale of (inter)nationale organisaties.

Website Kapittel voor de Civiele Orden
Op de website van het Kapittel voor de Civiele Orden vind je aanvullende informatie over het aanvragen van een lintje.  

Aantoonbare bijzondere verdiensten
Behalve mensen die op vrijwillige basis bijzondere verdiensten hebben, kunnen ook mensen worden onderscheiden die bijzondere of zeer uitzonderlijke verdiensten in de werkkring hebben. Maar dan moeten die verdiensten wel uitgaan boven wat normaal gesproken van iemand in een dergelijke functie mag worden verwacht. Het gaat dus om persoonlijke inzet, visie, kwaliteiten en grensverleggende prestaties. Verder mogen de verdiensten niet alleen belangrijk zijn voor de onderneming, organisatie of instelling waar de kandidaat aan is verbonden: de samenleving moet er voordeel bij hebben.

Gelegenheid
Mensen kunnen worden onderscheiden tijdens de Algemene Gelegenheid (de Lintjesregen, laatste werkdag voor Koningsdag) of tijdens een Bijzondere Gelegenheid (afscheid of jubileum). Bij de Lintjesregen worden mensen onderscheiden op grond van hun totale, vaak uiteenlopende, verdiensten. Ligt het zwaartepunt van de verdiensten op één specifiek terrein dan kan iemand ook tussentijds bij een bijzondere gelegenheid worden onderscheiden. Voorwaarde is dat de bijzondere gelegenheid verband houdt met de belangrijkste verdienste(n).

Tijdig indienen
De behandeling van een voorstel kost tijd. Daarom is het belangrijk op tijd in actie te komen. Is het de bedoeling dat de onderscheiding tijdens de Lintjesregen ter gelegenheid van Koningsdag wordt uitgereikt? Dien dan het voorstel voor 1 mei in het jaar ervoor bij de burgemeester in. Gaat het om een uitreiking tijdens een andere bijzondere gelegenheid? Stuur het voorstel dan 6 maanden van tevoren naar de burgemeester. Vervolgens wordt het voorstel met advies verzonden naar de Commissaris van de Koning, het Kapittel voor de Civiele Orden, het desbetreffende ministerie en uiteindelijk naar de Koning zelf.

Wat is er nodig?

  1. Een volledig ingevuld voorstelformulier. Je vraagt deze aan bij de medewerkers Kabinetszaken via telefoonnummer 14 0570 (zonder kengetal) of 0570 – 568080.
  2. Een brief waarin je de aanvraag motiveert.
  3. Ondersteunende brieven die de lading van de verdiensten dekken (op logo papier van de betreffende organisatie).

Verstuur het voorstelformulier, de brief met motivatie en ondersteunende brieven als Word-documenten naar de medewerkers Kabinetszaken, via gemeente@olst-wijhe.nl of schriftelijk naar de gemeente Olst-Wijhe t.a.v. de burgemeester.

Richtlijnen bij de beoordeling

  1. Het is een inwoner van de gemeente Olst-Wijhe.
  2. De kandidaat stelt het lintje op prijs.
  3. Er moet sprake zijn van minimaal 15 jaar maatschappelijke verdiensten, met een inzet van minimaal 6 uur per week.

Belangrijk
Wanneer je het voorstelformulier ontvangt, is het van belang dat je dit formulier volledig invult. De beoordelaars kunnen zich dan, op basis van alleen dit formulier, een volledig beeld vormen van het totaal aan activiteiten en verdiensten van de kandidaat. Wanneer het voorstelformulier niet volledig is ingevuld, kan dit een negatief effect hebben op de beoordeling. 

Het is gebruikelijk dat de persoon, voor wie de onderscheiding wordt aangevraagd, daar niets van afweet. Het is belangrijk dat met het voorstel voor een Koninklijke onderscheiding zeer vertrouwelijk wordt omgegaan.Ook om teleurstellingen, bij mogelijk afwijzen van een verzoek, te voorkomen.

Heb je vragen over een Koninklijke Onderscheiding?

Deel dit
Mail
Bellen