Inrit, vergunning

Voor het maken van een inrit naar de openbare weg heb je een instemmingsbesluit van de gemeente nodig, als het om een gemeentelijke weg gaat. Je wilt bijvoorbeeld een inrit maken van de openbare weg naar je garage via een groenstrook of stoep of naar een stuk landbouwgrond.
Gaat het om een inrit van en naar een provinciale weg dan gelden de regels van de Provincie Overijssel.  

Gemeente 

Gaat het om een inrit op een gemeentelijke weg, dan heb je een instemmingsbesluit nodig. Je kunt een verzoek om instemmingsbesluit aanvragen via het aanvraagformulier.  

Het is verboden om zonder instemming van de gemeente: 

 • Een inrit te maken naar de openbare weg.
 • De openbare weg te veranderen, bijvoorbeeld het verlagen van een  stoep.
 • Een bestaande inrit te veranderen. 

Provincie 

Ga naar de website van de provincie Overijssel om erachter te komen wat je moet doen als je een inrit van en naar een provinciale weg wilt aanleggen.   

Om een instemmingsbesluit of een omgevingsvergunning voor je inrit aan te vragen, heb je het volgende nodig: 

 • Een ingevuld aanvraagformulier.  
 • een situatietekening die duidelijk maakt waar jij de inrit graag wilt hebben
 • een foto van de bestaande situatie. 

Schriftelijk regelen 
Je kunt schriftelijk een inrit aanvragen door de informatie onder ‘aanvraag’ bij ons aan te leveren.  

Online regelen 
Je kunt een omgevingsvergunning aanvragen bij het Omgevingsloket. 

Aan de balie regelen 
Ook bij de balies van Publiekszaken in het gemeentehuis in Wijhe of in het Holstohus in Olst kun je een inrit aanvragen. Maak hiervoor telefonisch een afspraak via 14 0570 en vergeet niet de bewijsstukken mee te nemen. 

Binnen de bebouwde kom legt de gemeente de inrit aan en betaal je een eigen bijdrage van €100,- per meter. Nadat je de bijdrage hebt betaald, realiseren wij de inrit over de openbare weg.
Buiten de bebouwde kom leg je zelf de inrit aan en vraagt de gemeente geen eigen bijdrage. Kijk op de
 website van de provincie Overijssel of het aanleggen van een inrit van en naar een provinciale weg geld kost.  

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst op jouw aanvraag. Deze termijn mag eenmaal verlengd worden.

Voorwaarden voor het maken of veranderen van een inrit:  

 1. Het is verboden een inrit te maken naar de openbare weg of verandering te brengen in een bestaande inrit naar de openbare weg, als: 
  - Degene die een uitrit wil maken  daarvan niet van tevoren melding heeft gedaan bij de gemeente. Daarbij hoort een situatieschets van de gewenste uitweg en een foto van de bestaande situatie. Of 
  - De gemeente het maken of veranderen van de inrit heeft verboden. 
 2. De gemeente verbiedt het maken of veranderen van een inrit als: 
  - Daardoor het verkeer op de openbare weg in gevaar komt.
  - De inrituitweg ten koste gaat van een openbare parkeerplaats.
  - Je daarmee het openbaar groen (erg) aantast. Of 
  - Er sprake is van een andere, bestaande inrit en de aanleg van deze tweede inrit ten koste gaat van een openbare parkeerplaats of het openbaar groen.
 3. Als de gemeente niet binnen vier weken na ontvangst van de melding heeft beslist dat de gewenste uitweg verboden is, mag de melder de inrit aanleggen.
 4. Voor situaties waarin wordt voorzien door de Wet beheer Rijkswaterstaatswerken, de Waterschapskeur of het Provinciaal wegenreglement kunnen andere voorwaarden gelden. 

Voor het geven van een instemmingsbesluit gelden binnen de bebouwde kom de volgende voorwaarden: 

 • De aanleg van de inrit gebeurt in opdracht van het team Beheer Openbare Ruimte;
 • De minimale breedte van een inrit voor voertuigen is 3,5 meter;  

Buiten de bebouwde kom legt u zelf de inrit aan en geldt voor deze instemming: 

 • De doorgang van water in een eventueel kruisende sloot mag niet tegengehouden worden; 
 • Gaat het om een dam, dan moet er een duiker met diameter van minimaal 0,30 meter komen; 
 • De dam en duiker moet je zelf na aanleg onderhouden; 
 • De aan te leggen inrit mag niet binnen twee meter van de stam van een boom plaatsvinden. 

Je kunt bezwaar maken tegen de beslissing op jouw aanvraag voor een instemmingsbelsuit of omgevingsvergunning. Doe dit binnen 6 weken.
Ben je het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank. 

 • Je mag geen voertuig parkeren voor een inrit.
 • Je mag geen voertuig parkeren op een inrit op openbare grond.

Heb je vragen over een vergunning voor een inrit?

Deel dit
Mail
Bellen