Tekstgrootte A A
U kunt de informatie op de pagina groter of kleiner maken. Druk hiervoor de Ctrl-toets samen met de + of - toets in (op Mac is het Cmd met + of -).

Inrit, vergunning

U hebt een instemmingsbesluit van de gemeente nodig, wanneer u een in- of uitrit wilt maken bij uw huis. Bijvoorbeeld wanneer u een uitrit wilt maken van uw garage (via een groenstrook of trottoir) naar de openbare weg.

Het is verboden om zonder instemming van de gemeente:

 • een uitweg te maken naar de weg
 • gebruik te maken van de weg, bijvoorbeeld verlaging van het trottoir
 • een bestaande uitweg te veranderen.

Schriftelijk regelen
U kunt schriftelijk een inrit aanvragen. U kunt hiervoor het pdf bestand gebruiken.

Stuur daarbij de volgende stukken op:

 • Ingevuld aanvraagformulier inrit
 • Situatietekening waarin duidelijk wordt waar u de inrit graag wilt hebben

Aan de balie regelen
Ook bij de balies van het klantcontactcentrum in het gemeentehuis in Wijhe of in het Holstohus in Olst kunt u een inrit aanvragen. Vergeet niet uw bewijsstukken mee te nemen.

Voor het aanleggen van een inrit binnen de bebouwde kom betaalt u een bijdrage van € 100,00 per meter. Nadat u de bijdrage hebt betaald, realiseren wij de inrit.

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst op uw aanvraag. Deze termijn mag eenmaal verlengd worden.

Voorwaarden voor het maken, veranderen van een uitweg

 1. Het is verboden een uitweg te maken naar de weg of verandering te brengen in een bestaande uitweg naar de weg indien:
  a.    degene die voornemens is een uitweg te maken naar de weg of verandering te brengen in een bestaande uitweg naar de weg daarvan niet van tevoren melding heeft gedaan aan het college, onder indiening van een situatieschets van de gewenste uitweg en een foto van de bestaande situatie; of
  b.    het college het maken of veranderen van de uitweg heeft verboden.
 2. Het college verbiedt het maken of veranderen van de uitweg indien:
  a.    daardoor het verkeer op de weg in gevaar wordt gebracht;
  b.    dat zonder noodzaak ten koste gaat van een openbare parkeerplaats;
  c.    het openbaar groen daardoor op onaanvaardbare wijze wordt aangetast; of
  d.    er sprake is van een uitweg van een perceel dat al door een andere uitweg wordt ontsloten, en de aanleg van deze tweede uitweg ten koste gaat van een openbare parkeerplaats of het openbaar groen.
 3. De uitweg kan worden aangelegd indien het college niet binnen vier weken na ontvangst van de melding heeft beslist dat de gewenste uitweg wordt verboden.
 4. Het verbod in het eerste lid is niet van toepassing op situaties waarin wordt voorzien door de Wet beheer Rijkswaterstaatswerken, de Waterschapskeur of het Provinciaal wegenreglement.

Binnen de bebouwde kom verbinden wij aan deze instemming de volgende voorwaarden:

 • De aanleg van de inrit dient te worden uitgevoerd in opdracht van het team Beheer Openbare Ruimte;
 • De minimale breedte van een inrit t.b.v. voertuigen bedraagt 3,5 meter;

Buiten de bebouwde kom verbinden wij aan deze instemming de volgende voorwaarden:

 • De aanleg van de inrit dient u zelf zorg voor te dragen;
 • De inrit dient deugdelijk aangelegd te worden en ter goedkeuring van het team Beheer Openbare Ruimte;
 • De minimale breedte van een inrit t.b.v. voertuigen bedraagt 3,5 meter;
 • De doorgang van water in een eventueel kruisende sloot mag niet belemmerd worden;
 • In de dam dient een duiker met diameter van minimaal 300 millimeter te worden gelegd
 • De dam en duiker dienen na aanleg door u te worden onderhouden
 • De aan te leggen inrit mag niet binnen 2 meter van de stam van een boom plaatsvinden.

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

 • U mag geen voertuig parkeren voor een inrit.
 • U mag geen voertuig parkeren op een inrit op openbare grond.

Hebt u vragen over een vergunning voor een inrit?

Iets melden?
Deel dit
Mail
Bellen