Informatieverzoek persoonsgegevens

Wij houden verschillende persoonsgegevens van u bij, bijvoorbeeld de gegevens die u moet invullen als u een vergunning aanvraagt. Deze gegevens bewaren en verwerken we op verschillende manieren. Wij doen dit op een zorgvuldige, veilige en transparante manier. Dat is verplicht.

U heeft een aantal rechten. Daarmee kunt u meer inzicht en controle krijgen over uw persoonsgegevens. U kunt de ons vragen om:

 • uw persoonsgegevens in te zien (recht van inzage)
 • uw gegevens te verbeteren (recht op rectificatie)
 • uw gegevens te verwijderen (recht op vergetelheid)
 • uw gegevens minder uitgebreid te verwerken (recht op beperking)
 • een overzicht van uw gegevens te ontvangen in een goed leesbare en digitale vorm
 • uw gegevens over te dragen aan een andere instantie of een bedrijf (dataportabiliteit)
 • informatie te geven over instanties, bedrijven of personen die uw gegevens van ons hebben ontvangen
 • te stoppen met de verwerking van uw gegevens
 • geen besluit te nemen zonder dat een ambtenaar hierbij betrokken is geweest. Sommige besluiten worden automatisch door een systeem genomen. U kunt eisen dat altijd een medewerker van de gemeente het besluit neemt of controleert.

Wij verwerken veel van uw persoonsgegevens omdat dit in de wet staat. In onze privacyverklaring leest u meer over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan. U kunt dan niet of maar beperkt gebruikmaken van uw rechten. U kunt bijvoorbeeld niet vragen om te stoppen met het verwerken van uw gegevens als wij verplicht zijn deze gegevens bij te houden. U kunt ons wel altijd om informatie vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens. 

DigiDDigitaal regelen
U kunt online een informatieverzoek persoonsgegevens doen met behulp van uw DigiD inloggegevens. U ontvangt een ontvangstbevestiging van uw verzoek.

Aan de balie regelen
Ook bij de balies in het gemeentehuis in Wijhe of in het Holstohus in Olst kunt u een informatieverzoek persoonsgegevens indienen. 

Privacy
Voor dit onderwerp is onze privacyverklaring van toepassing. Wij vragen voor het behandelen van uw aanvraag om uw persoonsgegevens via een online formulier. Wilt u meer weten over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u heeft met betrekking tot de verwerkingen van uw gegevens? Lees dan onze volledige privacyverklaring.

De beslissing over een concreet verzoek over uw persoonsgegevens krijgt u binnen 1 maand. Deze tijd mag eenmaal verlengd worden met 2 maanden. Als wij de termijn willen verlengen, hoort u dit binnen 1 maand na ontvangst van uw verzoek. De termijn gaat in nadat u zich geïdentificeerd heeft, bijvoorbeeld met uw DigiD.

Heeft u om informatie over het gebruik van uw persoonsgegevens gevraagd? Een antwoord op dit verzoek krijgt u binnen een redelijke termijn. Dit hangt ervan af of uw verzoek om informatie complex is.

De voorwaarden voor het indienen van een verzoek over persoonsgegevens zijn in ieder geval:

 • Het gaat om persoonsgegevens van:
  • uzelf
  • een kind jonger dan 16 jaar van wie u de wettelijk vertegenwoordiger bent
 • U mag iemand anders vragen om namens u een verzoek in te dienen (een gemachtigde).
 • Het gaat om persoonsgegevens die door ons worden geregistreerd. Of door instanties die hiervoor een duidelijke opdracht van ons voor hebben gekregen.
 • Uw rechten kunnen beperkt worden als dit in een wettelijke regeling staat. Zo kunt u niet vragen om verwijdering van uw persoonsgegevens uit de basisregistratie personen (BRP).

U hebt verder het recht om bezwaar te maken tegen (verdere) verwerking van persoonsgegevens. Dit recht kunt u alleen uitoefenen, wanneer uw gegevens worden verzameld voor commerciële doeleinden of als u bijzondere persoonlijke redenen heeft. Dit bezwaar kunt u langs dezelfde weg indienen als een verzoek tot inzage, aanpassing of verwijdering van persoonsgegevens. Binnen een maand reageren wij op uw bezwaar.

Hebt u een vraag over een informatieverzoek persoonsgegevens?

Deel dit
Mail
Bellen