Broekslag, Wijhe

In 2024, 2025 en 2026 gaan we in twee fases aan de slag in de wijk Broekslag. Voor fase 1 (Emmalaan, Wilhelminalaan, Prins Hendrikstraat en de Willem de Zwijgerlaan) is het definitieve plan gereed en start de uitvoering dit najaar. Er wordt gestart door de nutspartijen in oktober 2024.
Voor fase 2 (Beatrixlaan, Torenstraat en Broekslag) zijn de ontwerpen in samenspraak met de werkgroepen opgesteld en in concept vastgesteld. Deze zijn tijdens de 2e inloopavond op 15 april in te zien. Fase 2 wordt aansluitend aan fase 1 uitgevoerd en zal medio 2025 starten.

Wat gaan we doen?

We vervangen alle stoepen en straten, we passen de straatverlichting aan en ook het groen nemen we onderhanden. Daarnaast leggen we een apart hemelwaterriool aan voor de opvang en afvoer van hemelwater. Zo kan het regenwater bij een plensbui bijvoorbeeld makkelijker worden afgevoerd. Op deze manier passen we ons aan op het veranderende klimaat. 

Voor en door bewoners

We vinden het belangrijk dat bewoners kunnen meedenken over de plannen en het ontwerp. In 2020 hielden we een bewonersonderzoek in de wijk. De aanbevelingen uit dit onderzoeken nemen we voor beide fases mee in de plannen. Tijdens een inloopbijeenkomst vertellen we aan welke kaders en uitgangspunten het plan in ieder geval moet voldoen. We horen graag welke aanvullende wensen en ideeën bewoners hebben. 

Ook geven we bewoners na de inloopbijeenkomst graag de kans om actief mee te denken over het ontwerp. Daarom vormen we per straat een werkgroep van een aantal bewoners. Deze werkgroep behartigt de belangen van de straat en praat en denkt met ons mee over de plannen.

Definitief ontwerp

Op en over het voorlopig ontwerp van fase 1 zijn diverse vragen en reacties binnen gekomen. Deze zijn verwerkt in een reactienota  en, waar van toepassing, verwerkt op tekening. Hiermee is het definitieve ontwerp van het nieuwe inrichtingsplan voor fase 1 vastgesteld. De definitieve ontwerpen zijn onderaan de pagina per straat te bekijken/downloaden.   

Voor fase 2 is samen met de werkgroepen een concept ontwerp opgesteld welke op de 2e inloopavond op 15 april ter bespreking zullen worden gepresenteerd. Van de gemaakte opmerkingen op deze avond wordt gelijk aan fase 1 een reactienota opgesteld en waar mogelijk worden opmerkingen op de ontwerpen verwerkt. Dit zijn dan de definitieve ontwerpen die samen met de reactienota ook onderaan deze pagina te bekijken zullen zijn.

Voortgang 

Het bestaande gemengde riool wordt vervangen en er wordt een apart hemelwaterriool aangelegd.  In ons ontwerp lozen wij het hemelwater op de spoorsloot van ProRail die grondig opgeschoond moet worden. Hiervoor is toestemming verleend door het waterschap en ProRail. 

Daarnaast gaat Vitens de waterleiding en diverse huisaansluitingen in diverse straten vervangen. Ook Enexis gaat in vrijwel alle straten aan de slag. Zij verrichten aanpassingen aan het netwerk van laagspanning en middenspanning en bij veel woningen de huisaansluiting van het gas vervangen. Al met al een hele klus! De nutsbedrijven starten medio oktober in fase 1. Voor Fase 1 duren deze werkzaamheden circa 7 a 8 maanden. Voor Fase 2 zijn de gesprekken met de nutspartijen net opgestart en kunnen we hier nog niets over melden. 

Aan de Torenstraat/Prins Hendrikstraat komt een plantsoen. Hierdoor hebben we een vervangende locatie gezocht voor de kermisexploitanten. Die hebben we gevonden in een deel van de parkeerplaats van Stegeman Wijhe aan de Stationsweg. Hiertoe moeten nog wel een aantal voorzieningen, stroom, water en vuilwaterafvoer op het terrein worden aangebracht. Naar verwachting gebeurt dit rond mei 2024. 
 
Salland Wonen richt zich op de sloop en bouw van een aantal woningen aan de Beatrixlaan. Deze werkzaamheden zullen nagenoeg geheel 2024 duren. Hierdoor zal er veel bouwverkeer zijn. Ook wordt de Beatrixlaan een aantal keer afgesloten voor doorgaand verkeer. 

Het reconstructiegebied blijkt archeologische waarde te hebben. Om beter inzicht in de mogelijk archeologisch interessante plekken te krijgen, is een archeologisch booronderzoek uitgevoerd. De uitkomst hiervan is dat  archeologische begeleiding noodzakelijk is bij graafwerkzaamheden in bepaalde gebieden.
 
Van fase 1 zijn de technische tekeningen en het bestek voor de uitvoering nagenoeg gereed en kunnen we tot aanbesteding van het werk overgaan om een civiele aannemer te selecteren.

Planning uitvoering

Met name de noodzakelijke vervanging/verlegging van kabels en leidingen door de nutsbedrijven bepaalt de uitvoering van de reconstructiewerkzaamheden. Zoals gezegd kunnen zij hier pas medio oktober 2024 mee starten en duurt dit naar verwachting zo’n  7 a 8 maanden.

Daarnaast speelt de woningbouw aan de Beatrixlaan een grote rol. Het is niet wenselijk/verstandig om met drie partijen (Salland Wonen, de nutsbedrijven en de aannemer) tegelijk bezig te zijn in dezelfde omgeving. Dit gaat leiden tot een grote verkeerschaos en een enorm groot parkeerprobleem. We starten daarom niet eerder met de reconstructiewerkzaamheden nadat de nutsbedrijven een groot deel van hun werkzaamheden afgerond hebben. Helaas betekent dit dat wij pas begin 2025 kunnen beginnen met de reconstructie en dat deze mogelijk tot het najaar van 2025 duren.

Aansluitend aan fase 1 zal gestart worden met fase 2. Naar verwachting zullen deze werkzaamheden in het najaar van 2025 starten en tot medio 2026 duren.

Kortom, er speelt veel in de wijk! Uiteraard stemmen wij met alle partijen de werkzaamheden zo goed mogelijk af om de hinder en overlast voor bewoners zo laag mogelijk te houden. Dit is echter af en toe een hele puzzel. 

Groenplan 

De nieuwe beplanting in de straten maakt nog geen onderdeel uit van het inrichtingsplan. In een later stadium zitten we weer samen met de werkgroepen om tafel voor de invulling van het groen; welke planten en bomen komen waar. Uiteraard plaatsen we het groenplan te zijner tijd ook op deze pagina.  

Vragen?

Heb je vragen over deze reconstructie/herinrichting? Neem dan gerust contact op met onze projectleiders Jaring Walta of Thijmen Alferink via telefoonnummer is 14 0570.

Bijlagen:

Bijlagen:
Titel Type Grootte Download
Reactienota reconstructie Broekslag fase 1  pdf 161,7 KB Download
Definitief Ontwerp - Willem de Zwijgerlaan  pdf 9.965,6 KB Download
Definitief Ontwerp - Prins Hendrikstraat  pdf 10.582,4 KB Download
Definitief Ontwerp - Emmalaan-Wilhelminalaan  pdf 5.587,0 KB Download
Definitief Ontwerp - Totaalplan Broekslag fase 1  pdf 17.501,1 KB Download
Herinrichting fase 2 - voorlopig ontwerp totaaloverzicht  pdf 13.221,5 KB Download
Herinrichting fase 2 - voorlopig ontwerp Beatrixstraat/Torenstraat  pdf 7.923,7 KB Download
Herinrichting fase 2 - voorlopig ontwerp Broekslag/Huninkhof/Molenbelt  pdf 10.135,8 KB Download
Deel dit
Mail
Bellen