Kadernota 2020-2023

Inleiding

De kadernota is bedoeld om een integrale afweging te maken van de beleidsambities uit het raadsakkoord op hoofdlijnen 2018-2022, die door ons zijn vertaald in het collegeuitvoeringsprogramma (afgekort CUP), afgewogen tegen de beschikbare financiële middelen in deze periode. Ook de externe autonome ontwikkelingen en ontwikkelingen in bestaand beleid worden geschetst.

De kadernota bevat de kaders voor de begroting 2020 en de meerjarenbegroting 2021-2023.

Als bijlage vindt u amendementen en moties van de verschillende fracties. Deze behoren bij de Kadernota 2020-2023. Deze amendementen en moties betekenen grote wijzigingen op de kadernota 2020-2023. De consequenties hiervan worden vastgesteld bij de begroting 2020.

Periode

Vanaf 1 januari 2020 tot 31 december 2023

Documenttype

Beleid

Bijlage

Deel dit
Mail
Bellen