B&W besluiten 26-03-2024

Aanwezig

 • mevrouw mr. S.A.E. Poepjes, burgemeester
 • de heer G. Grashof, loco-gemeentesecretaris
 • mevrouw drs. J. Compagner, wethouder
 • de heer M. Blind, wethouder 
 • de heer drs. H. Olthof, wethouder

Afwezig

 • de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris

Agenda

1. Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 19 maart 2024

BESLUIT:

Conform vast te stellen. 

2. Ingekomen

Openstelling vacatures VNG-bestuur en -commissies – Voor kennisgeving aan te nemen.

3. Rioleringsmaatregelen 2024

BESLUIT:

 1. In te stemmen met de voorbereiding en uitvoering van de maatregelen ter verbetering van de riolering buitengebied en verbetering van de gemeentelijke rioolgemalen.
 2. De kosten ter hoogte van € 182.000,- conform de herberekening rioolheffing 2023 te dekken uit de Voorziening Vervanging Riolering.
 3. De financiële consequenties verwerken in de 1e Berap 2024.

SAMENVATTING

In 2023 is gebleken dat er veel problemen zijn in de drukriolering in het buitengebied. Enerzijds een gevolg van de toenemende belasting op het stelsel door de vele woningbouw en anderzijds door de ouderdom van het stelsel, het dichtslibben van leidingen en het feit dat er toch nog veel hemelwater op het stelsel wordt geloosd. Onderzoek, herberekeningen en aanpassingen van het stelsel zijn noodzakelijk om de problemen helder in beeld te krijgen en passende verbeteringsmaatregelen te treffen.

Door de toenemende technologische ontwikkelingen dienen bij diverse rioolgemalen de nodige aanpassingen te worden gedaan om de bedrijfszekerheid te verhogen en de kans op rioolproblemen te verkleinen.

4. Actualisatie uitvoeringsprogramma Dienstverlening 2024-2027

BESLUIT:

In te stemmen met de actualisatie van het uitvoeringsprogramma Dienstverlening 2024-2027

SAMENVATTING

De uitvoerbaarheid van het uitvoeringsprogramma Dienstverlening 2023-2026 is in de huidige context met het traject ‘toekomstbestendig Olst-Wijhe’ niet op alle punten realistisch en haalbaar. Een actualisatie, bijsturing en focus in het uitvoeringsprogramma Dienstverlening is noodzakelijk. Het uitvoeringsprogramma 2023-2026 blijft het vertrekpunt, maar is voor nu te breed. Voor het uitvoeringsprogramma 2024-2027 is voor de korte termijn een pragmatische aanpak nodig. 

5. Voornemen tot kaveluitgifte locatie Klimboom Dahliastraat 25 Boskamp

BESLUIT:

 1. In te stemmen met het uitgifteprotocol voor de Klimboom/Dahliastraat 25 Boskamp waarin 9 kavels verkocht worden aan de CPO-vereniging voor jongeren uit Boskamp, 4 aan SallandWonen voor sociale huur en 4 als beneden-/bovenwoningen via inschrijving.
 2. Dit besluit te publiceren in het Gemeenteblad, in de IJsselberichten/Huis aan Huis Reklamix en een persbericht uit te doen om zoveel mogelijk gegadigden voor de 4 kavels voor beneden-/bovenwoningen te bereiken. 

SAMENVATTING

In de gebiedsagenda voor de Boskamp uit 2021 is de plek van de vroegere basisschool De Klimboom aangewezen als plek voor nieuwe woningen. Het stedenbouwkundig plan voor de woningbouw is nu klaar. In totaal komen er 17 nieuwbouwwoningen. Het college heeft het uitgifteprotocol vastgesteld. Hierin staat hoe de gemeente de kavels voor de woningen wil verkopen. De gemeente wil:

 • 4 kavels aan SallandWonen verkopen voor sociale huurders met lokale binding;
 • 9 kavels aan de CPO-vereniging Boskamp verkopen voor jongeren met binding aan de Boskamp;
 • 4 kavels voor beneden-/bovenwoningen verkopen aan een aannemer/bouwer, die hier betaalbare woningen realiseert. 

Met dit besluit nodigt de gemeente bouwers uit om in te schrijven voor de kavels voor beneden-/bovenwoningen. In het uitgifteprotocol staan de voorwaarden en hoe de gemeente de inschrijvingen beoordeelt. Wanneer er geen bezwaar is tegen de voorgenomen verkoop en wanneer de raad het bestemmingsplan en de grondexploitatie heeft vastgesteld, gaat de gemeente de kavels officieel uitgeven. 

6. Kadernota 2024 en begroting 2025 Regionaal Serviceteam Jeugd (RSJ)

BESLUIT:

 1. De gemeenteraad voor te stellen geen zienswijze in te dienen op de begrotingswijziging 2024 en de ontwerpbegroting 2025 van de Gemeenschappelijke Regeling (GR) Regionaal Serviceteam Jeugd (RSJ) IJsselland.
 2. De financiële impact van €7.351,- van de begrotingswijziging 2024 mee te nemen in de 1e Berap 2024.

SAMENVATTING

Het Regionaal Serviceteam Jeugd IJsselland (RSJ) is een gemeenschappelijke regeling van de 11 gemeenten in de regio IJsselland. Jaarlijks wordt de begroting voorafgaande aan vaststelling in het algemeen bestuur aan de gemeenteraden van de 11 gemeenten voorgelegd met de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen. De gemeente Olst-Wijhe ziet geen aanleiding om een zienswijze in te dienen op de voorgelegde begrotingswijziging 2024 en begroting 2025. 

7. Concept jaarverslag VTH 2023 voor de OD-taken (Omgevingsdienst)

BESLUIT:

 1. Het concept VTH-jaarverslag 2023 voor de OD-taken vast te stellen.
 2. Het jaarverslag ter kennisname aan te bieden aan de raad, via de lijst van ingekomen stukken.
 3. Het jaarverslag ter beoordeling toe te zenden aan de provincie Overijssel.

SAMENVATTING

Het jaarverslag Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (hierna: VTH) doet verslag van de uitvoering van de VTH-taken in 2023 door de Omgevingsdienst IJsselland. Daarmee wordt voldaan aan de verplichting zoals die in de regelgeving is vastgesteld. Met het VTH-jaarverslag legt het college verantwoording af aan de raad en als gemeente aan onze burgers. Het jaarverslag VTH 2023 voor de thuis-taken is door het college op 19 december 2023 vastgesteld. Hiermee wordt het (concept) jaarverslag VTH 2023 voor de milieutaken die door de Omgevingsdienst IJsselland zijn uitgevoerd, vastgesteld.

8. Plan van aanpak Nationaal Isolatie Programma

BESLUIT:

 1. In te stemmen met het plan van aanpak Nationaal Isolatie Programma (NIP).
 2. In te stemmen met het inzetten van 200 gratis energiescans van de energievakmannen Salland ten laste van het budget energiearmoede (40) en het budget ten behoeve van de klimaatdoelen (160).
 3. De gemeenteraad voor te stellen om de subsidieverordening 'subsidie lokale aanpak isolatie koopwoningen' vast te stellen voor de jaren 2024, 2025 en 2026 met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2024.
 4. De kosten van de uitvoering van de 'Lokale aanpak isolatie koopwoningen, € 42.486,-, te dekken uit de CDOKE middelen die we van het Rijk hebben ontvangen.

SAMENVATTING

December 2023 kende het Rijk ons de subsidie 'Specifieke Uitkering Lokale aanpak isolatie koopwoningen' toe. De subsidie is een onderdeel van het Nationaal Isolatie Programma (NIP). Eigenaar-bewoners van 291 slecht geïsoleerde koopwoningen met een WOZ-waarde lager dan € 371.000 kunnen maximaal € 1.300 subsidie krijgen als zij hun woning isoleren. Op basis van een plan van aanpak wordt aangegeven hoe we deze subsidie de komende jaren in gaan zetten. Daarnaast wordt een separate tijdelijke subsidieverordening in werking gesteld: 'Subsidieverordening lokale aanpak isolatie particuliere woningen gemeente Olst-Wijhe'. Deze subsidieverordening is nodig om de subsidie daadwerkelijk aan eigenaar-bewoners van slecht geïsoleerde woningen te kunnen uitkeren. De uitvoering van het Nationaal Isolatie Programma Olst-Wijhe start per maart 2024. 

Bijlagen:

Bijlagen:
Titel Type Grootte Download
Rioleringsmaatregelen 2024  pdf 73,6 KB Download
Actualisatie uitvoeringsprogramma Dienstverlening 2024-2027  pdf 42,4 KB Download
Voornemen tot kaveluitgifte locatie Klimboom Dahliastraat 25 Boskamp  pdf 115,8 KB Download
Kadernota 2024 en begroting 2025 Regionaal Serviceteam Jeugd (RSJ)  pdf 37,6 KB Download
Concept jaarverslag VTH 2023 voor de OD-taken  pdf 35,0 KB Download
Plan van aanpak Nationaal Isolatie Programma  pdf 42,8 KB Download
Deel dit
Mail
Bellen