Beroepschrift indienen

Ben je het niet eens met de beslissing op jouw bezwaarschrift? In veel gevallen kun je in beroep gaan bij de Sector bestuursrecht van de rechtbank Overijssel (locatie Zwolle). Soms is alleen beroep mogelijk bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. In de beslissing op jouw bezwaarschrift staat vermeld bij welke instantie je een beroepschrift kunt indienen. In de beroepsprocedure ben je niet verplicht een advocaat in te schakelen. Het mag wel.

Het instellen van beroep betekent niet dat de beslissing ongeldig is. De beslissing is gewoon rechtsgeldig. Als je wilt dat de beslissing tijdens jouw beroepsprocedure tijdelijk wordt opgeschort, dan kun je een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank.

Bij het indienen van een beroepschrift stuur je het besluit waartegen je beroep aantekent mee. De termijn voor het indienen van een beroepschrift bedraagt 6 weken, ingaand op de dag na die van bekendmaking van het besluit op het bezwaarschrift.

DigiDDigitaal regelen
Je kunt digitaal het beroepschrift indienen bij de rechtbank met behulp van jouw DigiD inloggegevens.

Schriftelijk regelen
Het beroepschrift moet aan de volgende eisen voldoen:

  • Jouw naam en adres.
  • De datum waarop het beroepschrift is geschreven.
  • Een omschrijving van het gemeentelijke besluit waartegen je in beroep gaat.
  • Stuur, als dat kan, een kopie mee van het gemeentelijke besluit waar je het niet mee eens bent.
  • De reden waarom je in beroep gaat.
  • Jouw handtekening.

Je dient het beroepschrift binnen 6 weken in bij de rechtbank. Deze 6 weken gaan in vanaf de verzenddatum op de gemeentelijke beslissing.

Voor het aantekenen van het beroep moet je bij de rechtbank griffierecht betalen. Krijg je gelijk van de rechter, dan ontvang je deze kosten terug. Ga voor meer informatie naar www.rechtspraak.nl.

Als je het niet eens bent met de beslissing van de rechter, kun je binnen 6 weken hoger beroep instellen. Je leest bij de beslissing over jouw bezwaar waar je in hoger beroep kunt gaan.

Rechtstreeks beroep indienen
In enkele keer is het mogelijk om de verplichte bezwaarschriftprocedure over te slaan en rechtstreeks beroep in te dienen. Dit is alleen in uitzonderlijke gevallen mogelijk, bijvoorbeeld als er al een uitputtende uitwisseling van argumenten heeft plaatsgevonden in het voortraject. Als je de bezwaarschriftprocedure wil overslaan, moet je nog wel een bezwaarschrift indienen waarin je ons vraagt om de bezwaarschriftprocedure over te slaan. Als wij instemmen met jouw verzoek, sturen wij het bezwaarschrift door naar de rechtbank. Je hoeft dus niet zelf apart een beroepschrift in te dienen.

Heb je vragen over een beroepschrift? Neem dan contact op met de rechtbank of kijk op de site www.rechtspraak.nl.

Deel dit
Mail
Bellen