Terinzagelegging Wengelerhoek

Kennisgeving terinzagelegging voorkeursrechtbeschikking tot vestiging van een voorkeursrecht op de onroerende zaken gelegen binnen het Plangebied Wengelerhoek te Wijhe (fase 2 en 3) ingevolge artikel 9.1, eerste lid onder c van de Omgevingswet (de OW)

De raad van de gemeente Olst-Wijhe (hierna: de Raad) heeft op 6 mei 2024 op grond van het bepaalde in artikel 9.1, eerste lid onder c van de OW besloten om op de onroerende zaken gelegen binnen het Plangebied Wengelerhoek te Wijhe (fase 2 en 3) een voorkeursrecht te vestigen. 

Bekendmaking

Het Raadsbesluit wordt bekendgemaakt door toezending daarvan (bij brief van 10 mei 2024) aan de belanghebbenden (dit zijn de eigenaren en zakelijk gerechtigden van de onroerende zaken waarop het voorkeursrecht is gevestigd).

Het Raadsbesluit treedt in werking op het tijdstip van inschrijving in de openbare registers van het Kadaster, te weten op 13 mei 2024 en geldt voor 3 jaar. Indien de Raad binnen deze termijn een omgevingsprogramma of omgevingsvisie vaststelt, wordt de aanwijzing van rechtswege verlengd met 3 jaar. Wordt een omgevingsplan vastgesteld dan wordt de aanwijzing met 5 jaar verlengd. Daarna is voor een tweede verlenging met 5 jaar opnieuw een raadsbesluit vereist.

De percelen zijn eerder betrokken geweest bij een (voorlopige) vestiging van een voorkeursrecht door het College.

Ligging, huidig gebruik en toegedachte functie

De onroerende zaken zijn gelegen ten zuiden van de kern Wijhe en worden globaal omsloten door de Zandhuisweg, de Withuisweg en de Lange Slagen. De onroerende zaken zijn vermeld op de bij het besluit behorende en daarvan onderdeel uitmakende grondtekening en lijst van onroerende zaken. Aan de onroerende zaken wordt de niet-agrarische functie “Wonen en maatschappelijke doeleinden met de bijbehorende voorzieningen” toegedacht. De gronden worden thans (overwegend) gebruikt als landbouwgrond/grasland. Het huidige gebruik wijkt derhalve af van de toegedachte (niet-agrarische) functie. 

De percelen zijn nog niet opgenomen in een omgevingsprogramma, omgevingsvisie of omgevingsplan.

Ter inzage legging

Het Raadsbesluit d.d. 6 mei 2024 ligt samen met het raadsvoorstel en de daarbij behorende grondtekening en lijst van onroerende zaken (met daarop vermeld de kadastrale aanduiding van de in de vestiging opgenomen gronden, de grootte, alsmede de naam van de eigenaren en beperkt gerechtigden) met ingang van 11 mei 2024 gedurende zes weken tijdens kantooruren voor een ieder kosteloos ter inzage bij de publieksbalie van het gemeentehuis in Wijhe (Raadhuisplein 1, 8131 BN Wijhe). De openingstijden van de publieksbalie in Wijhe zijn maandag tot en met vrijdag van 9.00 uur tot 12.00 uur. Buiten de reguliere openingstijden is inzage mogelijk tijdens kantoortijden na telefonische afspraak met een medewerker van het team Leefomgeving: Grondzaken/Wonen. Zij zijn bereikbaar via telefoonnummer 14 0570. 

Gedurende dezelfde termijn zijn de bovengenoemde documenten tevens in te zien via de volgende link: https://www.olst-wijhe.nl/terinzageleggingwengelerhoek.

Gevolgen

Het Raadsbesluit heeft onder andere tot gevolg dat de aanbiedingsplicht als bedoeld in artikel 9.7 van de OW van toepassing is verklaard. De aanbiedingsplicht houdt in dat de eigenaren van de onroerende zaken waarop het voorkeursrecht is gevestigd en de beperkt gerechtigden, wanneer zij hun (recht op het) eigendom willen vervreemden, dit eerst aan de gemeente Olst-Wijhe moeten aanbieden. Een aantal rechtshandelingen is uitgezonderd van deze verplichting, zoals verkoop aan bepaalde familieleden of executieverkoop (artikel 9.8 tot en met 9.10 OW).

Bezwaar, beroep en voorlopige voorziening

Tegen het Raadsbesluit staat bezwaar en beroep open. Gedurende een termijn van zes weken ingaande op 11 mei 2024 (de dag na bekendmaking van het Raadsbesluit) kunnen belanghebbenden een bezwaarschrift indienen tegen het Raadsbesluit. In het ondertekende bezwaarschrift moet worden opgenomen: de naam en het adres van de belanghebbende, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar (de motivering). Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan de raad van de gemeente Olst-Wijhe, ter attentie van de heer mr. D.J. de Goede, Postbus 23, 8130 AA Wijhe. 

Vervolgens kunnen belanghebbenden, indien zij het niet eens zijn met de beslissing op het bezwaarschrift, beroep instellen bij de rechtbank en hoger beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Indien bezwaar wordt gemaakt tegen het Raadsbesluit, bestaat tevens de mogelijkheid om de voorzieningenrechter van de rechtbank te verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. De voorzieningenrechter zal de verzoeker alleen ontvankelijk verklaren, indien daarbij een spoedeisend belang kan worden aangetoond.

Indien belanghebbenden ervoor hebben gekozen om bezwaar te maken tegen het Collegebesluit, dan wordt dat bezwaarschrift, zodra het Raadsbesluit in werking is getreden, op grond van artikel 16.32c van de OW, aangemerkt als te zijn gericht tegen het Raadsbesluit tot (definitieve) vestiging. Hiermee wordt voorkomen dat een belanghebbende twee maal bezwaar dient te maken. Het maken van bezwaar schorst de werking van het besluit niet.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Olst-Wijhe

Bijlagen:

Bijlagen:
Titel Type Grootte Download
Terinzagelegging Wengelerhoek  pdf 1.744,6 KB Download
Kennisgeving Wengelerhoek  pdf 4.169,3 KB Download
Deel dit
Mail
Bellen