Structuurvisie

Ruimte voor initiatief en innovatie.

De gemeente heeft een nieuwe structuurvisie voor de ruimtelijke omgeving gemaakt. De structuurvisie Olst-Wijhe beschrijft in hoofdlijnen de gewenste ruimtelijke ontwikkeling voor onze gemeente voor de komende jaren. Het is een belangrijk document dat gaat over zaken als gebouwen, wegen, landschap, groen, water, enzovoort. Alle plannen voor nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen worden  aan deze visie getoetst. Met de nieuwe visie spelen we in op ontwikkelingen als vergrijzing en bevolkingsdaling, leegstand en veranderende behoeftes van bijvoorbeeld inwoners en ondernemers.

Samen gemaakt

Samen met inwoners en organisaties zijn we op zoek gegaan naar mogelijkheden en kansen om de woon-, werk- en leefomgeving zo goed mogelijk in te richten. Dit heeft nu geleid tot een structuurvisie die de gemeenteraad in haar vergadering van 23 januari behandelt. Lees het voorstel aan de gemeenteraad in het raadsvoorstel structuurvisie (pdf, 258 kB).

Identiteit, ontwikkelingen, ambities

De visie beschrijft de aard van de gemeente (de identiteit), de ontwikkelingen die spelen, de ambities en de manier waarop die gerealiseerd kunnen worden. Voor deze visie is de gemeente ingedeeld in vier gebieden:

  • Sterke dorpen
  • Prachtige IJsselzone
  • Lommerrijke landgoederen
  • Sallandse platteland.

Het uitgangspunt is het behouden en versterken van de identiteit. De visie is een handleiding voor èn een uitnodiging aan inwoners en organisaties om nieuwe ontwikkelingen te realiseren. Ontwikkelingen die bijdragen aan de versterking van de identiteit en kwaliteit van de leefomgeving en het landschap.

Stip aan de horizon: Olst-Wijhe over 10 jaar

De visie geeft het toekomstbeeld voor Olst-Wijhe. Samenwerken aan een kwalitatief hoogwaardige woon- en leefomgeving met een toekomstbestendig voorzieningenniveau verbindt dan inwoners en ondernemers. De visie geeft ruimte voor nieuwe ontwikkelingen en initiatieven van inwoners en ondernemers. Dit als een wenkend perspectief voor onder andere de vrijetijdssector, voor nieuwe functies voor vrijkomende gebouwen en voor lokale initiatieven.

De hoofdpunten uit de visie zijn:

  1. Aantrekkelijk en veilig wonen voor jong en oud met passende toekomstbestendige      maatschappelijke voorzieningen en mogelijkheden om te werken in en om de dorpen en buurtschappen.
  2. Evenwicht tussen leefkwaliteit, bereikbaarheid en mobiliteit.
  3. Vrijetijdsbesteding als impuls voor de lokale economie met de aantrekkelijke IJsselzone en ‘IJsselfront Olst-Wijhe’ als integrale gebiedsontwikkeling.
  4. Versterken van toekomstbestendige landbouw en landgoederen.
  5. Inzetten op het duurzaam vormgeven van nieuwe ontwikkelingen, op duurzame energie en energiebesparing in het kader van de energietransitie.
  6. Samenwerken aan circulaire economie, aan vestigingsmogelijkheden voor lokale ondernemers en daar waar mogelijk innovatie bevorderen.

Op de Structuurvisie is eind vorig jaar inspraak mogelijk geweest. Dit heeft geleid tot 35 zienswijzen. Deze zienswijzen hebben wij samengevat in een zienswijzennota structuurvisie (pdf, 1 MB).

Contact

Hebt u vragen over de structuurvisie? Neem dan contact op met Norbert Mulder (projectleider) via telefoonnummer 14 0570.

 
Spring naar einde Spring naar begin