Geluidschermen langs het spoor

In Nederland gelden wettelijke normen voor de toegestane geluidbelasting op de gevels van woningen. Bij een aantal woningen langs het spoor in Olst-Wijhe worden deze normen op dit moment overschreden. ProRail is verplicht om maatregelen te nemen die ervoor zorgen dat de geluidbelasting vanaf het spoor op de gevels van deze woningen afneemt.

Maatregelen ProRail

Op basis van de huidige wet- en regelgeving en de uitgevoerde akoestische berekeningen stelt ProRail in het concept saneringsplan de volgende maatregelen voor.

Het aanbrengen van raildempers op diverse locaties en het plaatsen van geluidschermen op een aantal locaties in het dorp Wijhe en op één plek in het buitengebied van Olst. Op de meeste plekken is het aanbrengen van raildempers voldoende om onder de streefwaarde te komen. Op een aantal woningen blijft echter de geluidbelasting ook na het aanbrengen van raildempers te hoog.

Om ook bij deze woningen onder de streefwaarde te blijven, is volgens ProRail de meest doelmatige oplossing het plaatsen van geluidschermen op de volgende locaties:

  • De Lange Slagen: 4m hoog over een lengte van 74m en 1m hoog over een lengte van 108m
  • Enkweg: 2m hoog over een lengte van 62m en 1,5m hoog over een lengte van 87m
  • Molenbelt: 3m hoog over een lengte van 69m
  • Spoorstraat: 2m hoog over een lengte van 30m en 1m hoog over een lengte van 10m
  • Puinweg: 1m hoog over een lengte van 88m

Deze saneringsplannen zijn op 8 februari 2017 gepresenteerd aan alle bewoners die, als de plannen doorgaan, straks te maken krijgen met een geluidscherm nabij hun woning. Wij vroegen deze bewoners een enquêteformulier in te vullen, zodat we een goed beeld krijgen van hun ervaringen en opvattingen over dit thema. Er zijn 65 enquêteformulieren ingediend, een respons van 60%.

Rapportage

De opbrengst van de enquête hebben we verwerkt in de ‘Rapportage Saneringsmaatregelen geluidhinder spoor Gemeente Olst-Wijhe’. In dit rapport staat ook meer achtergrondinformatie over de plannen van ProRail en de wettelijke procedure die nodig is om tot uitvoering van het landelijke saneringsplan (MJGP Spoor) te kunnen komen.

Aanbevelingen

Burgemeester en wethouders hebben op 30 mei 2017 besloten om de aanbevelingen uit dit rapport over te nemen. Dit betekent dat de gemeente een stedenbouwkundige visie laat opstellen voor:

  • Verlaging van het voorgestelde schermdeel achter de Lange Slagen 20-22 t/m 26 (maximale hoogte 2m tot 3m, afhankelijk van advies stedenbouwkundige).
  • Verlaging van het voorgestelde scherm achter de Molenbelt 15-17 t/m 23 (maximaal 2m).
  • Het aan de zuidkant inkorten van het scherm achter de Molenbelt en/of het inkorten aan de noordkant van het scherm langs Spoorstraat 15, met als doel behoud van de zichtlijn tussen Molenbelt en Spoorstraat.

Concept Stedenbouwkundige visie geluidschermen ter inzage

De gemeente stelde een stedenbouwkundige visie op voor de plaatsing van geluidschermen langs het spoor in onze gemeente. Aanleiding hiervoor is het concept saneringsplan van ProRail voor maatregelen om de geluidbelasting vanaf het spoor op aangrenzende woningen te verminderen. De gemeente heeft bezwaren tegen een aantal onderdelen van dit saneringsplan. De visie betreft een ruimtelijke onderbouwing van deze bezwaren. De gemeente zal de visie na vaststelling door de raad, indienen bij ProRail met het verzoek tot aanpassing van het saneringsplan.

Conceptvisie

De conceptvisie ligt ter inzage van 6 juli tot en met 2 augustus 2017. U vindt de conceptvisie geluidschermen (pdf, 22 Mb) bij onze balies in het gemeentehuis en in het Holstohus. U kunt binnen de genoemde termijn mondeling of schriftelijk uw zienswijze geven op de visie. Stuur uw schriftelijke reactie naar het college van B en W. Vermeld op welke onderdelen uw zienswijze betrekking heeft. Voor meer informatie of voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u terecht bij het team Leefomgeving, via telefoonnummer 14 0570.

Vervolg

De visie wordt daarna samen met alle inspraakreacties aangeboden aan de gemeenteraad voor vaststelling. Na de vaststelling stuurt de gemeente de visie naar ProRail met het verzoek hier rekening mee te houden bij de opstelling van het ontwerp saneringsplan (MJGP Spoor).

 
Spring naar einde Spring naar begin