Geluidschermen langs het spoor

In Nederland gelden wettelijke normen voor de toegestane geluidbelasting op de gevels van woningen. Bij een aantal woningen langs het spoor in de gemeente Olst-Wijhe worden deze normen op dit moment overschreden. ProRail is verplicht om maatregelen te nemen die ervoor zorgen dat de geluidbelasting vanaf het spoor op de gevels van deze woningen afneemt. ProRail heeft opdracht gegeven aan Movares│dBvision om een landelijk saneringsplan te maken, het Meerjarenprogramma Geluid Spoor (MJGP Spoor). ProRail moet dit plan uiterlijk eind 2020 indienen bij het ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Stedenbouwkundige visie

Movares│dBvision stelt voor als te nemen maatregelen in onze gemeente: het aanbrengen van raildempers op diverse locaties en het plaatsen van geluidschermen op een aantal locaties in het dorp Wijhe en op één locatie in het buitengebied van Olst. Meer informatie over de voorgestelde maatregelen treft u aan in de stedenbouwkundige visie. Wettelijk is bepaald dat van een bepaalde maatregel afgezien kan worden als deze stuit op lokale ruimtelijke bezwaren van stedenbouwkundige of landschappelijke aard. De gemeente moet hiervoor een door de raad vastgestelde stedenbouwkundige visie indienen.

Rapportage Saneringsmaatregelen geluidhinder spoor

Wij hebben begin 2017 de inwoners die vanuit hun woning uitkijken op een locatie waar een scherm is gepland uitgenodigd voor een informatieavond op 8 februari 2017. In totaal zijn de bewoners van 108 adressen aangeschreven. Op deze goed bezochte avond heeft Movares│dBvision de voorgestelde maatregelen gepresenteerd en is door ons toegelicht wat de gemeentelijke rol en positie hierbij is. De bewoners is gevraagd een enquêteformulier in te vullen. Voor de resultaten van deze enquête verwijzen wij naar de ‘Rapportage Saneringsmaatregelen geluidhinder spoor’.

Geen inspraakactie ontvangen

Op basis van de resultaten van de bewonersenquête en een stedenbouwkundige quick scan hebben wij gemeend dat er op twee locaties in Wijhe ruimtelijke bezwaren zijn tegen de voorgestelde geluidschermen. Om deze bezwaren goed te kunnen onderbouwen richting ProRail, hebben wij een stedenbouwkundige gevraagd een stedenbouwkundige visie op te stellen.

De conceptvisie heeft ter inzage gelegen vanaf 6 juli 2017 tot en met 2 augustus 2017. De 108 direct betrokken inwoners zijn per brief van 30 mei 2017 geïnformeerd over de resultaten van de bewonersconsultatie en het vervolgtraject, waaronder de ter inzage legging van de visie en de inspraakmogelijkheid. Er zijn geen inspraakreacties ontvangen.

Besluit

De conceptvisie is ook toegestuurd aan Movares│dBvision. Zij hebben bevestigd dat de visie voldoet aan de criteria om te leiden tot aanpassing van de voorgestelde maatregelen. Hierbij is nog wel het voorbehoud gemaakt dat de resterende geluidbelasting op de gevels onder de 70 dB moet blijven. Dit zal opnieuw berekend moeten worden. Als de resterende belasting hoger blijkt te zijn dan 70 dB (met als gevolg dat aanvullende maatregelen aan de gevels nodig zijn), dan kan alsnog besloten worden om de stedenbouwkundige bezwaren niet mee te nemen.

Bijlagen:

Spring naar einde van Bijlage-overzicht
Bijlagen:
Titel Type Grootte Download
Stedenbouwkundige visie geluidschermen Olst-Wijhe  pdf 3.389,9 KB Download
Analyse en conclusies enquête spoorschermen Olst-Wijhe  pdf 4.165,7 KB Download
Spring naar begin van Bijlage-overzicht
Iets melden?
Deel dit
Mail
Bellen