Hart van de Boskamp

Op de Boskamp werkt de gemeente samen met inwoners en stakeholders vanaf het najaar 2021 aan een gebiedsaanpak. Er spelen in en rond de kern meerdere sociale en fysieke vraagstukken en ontwikkelingen die impact hebben op de leefbaarheid en levendigheid van het dorp. De gebiedsaanpak moet bijdragen aan een antwoord op die vraagstukken, om een positieve impuls te geven aan de toekomstbestendigheid van het dorp.

Een belangrijke mijlpaal in de gebiedsaanpak is de gebiedsagenda. De gebiedsagenda is gemaakt met inbreng van inwoners, de werkgroep Hart van de Boskamp (Belangengroep Beter Boskamp, kerk, werkgroep jong&oud en de gemeente) en stakeholders Carinova, SallandWonen en Overkempe. De gebiedsagenda is opgesteld door Beyond Now.

Wat staat er in de agenda?

De gebiedsagenda geeft een beeld over hoe de toekomst van de kern van het dorp eruit kan zien. Wat gebeurt er met de leegstaande schoollocaties? Waar worden woningen gebouwd, voor wie en voor welke prijs? Is een woonconcept voor jong en oud haalbaar? Hoe behoudt Boskamp zijn dorpse karakter en het naoberschap? De gebiedsagenda geeft richtlijnen om deze vragen te kunnen beantwoorden. 

Wat staat er niet in?

Wat de gebiedsagenda niet is, is een in beton gegoten plan. Op onderdelen is vervolgonderzoek nodig of moeten verdere afspraken gemaakt worden. Een schot voor de boeg: er is onder inwoners veel interesse voor het opzetten van een CPO (collectief particulier opdrachtgeverschap) om als dorp zelf woningen te bouwen zonder tussenkomst van een commerciële projectontwikkelaar. Een dergelijke constructie vraagt nog verdere uitwerking. Voor de precieze toekomstige invulling van de kerkgebouwen is ook meer onderzoek nodig. Zo zijn er nog meer vraagstukken waar de gebiedsagenda nog niet direct een pasklaar antwoord op heeft.

Handtekening onder de definitieve gebiedsagenda Boskamp

De definitieve gebiedsagenda is donderdag 9 februari 2023 ondertekend door zeven partijen. De partners spreken hiermee de intentie uit om de gebiedsagenda als leidraad te gebruiken voor toekomstige ontwikkelingen in het dorpshart van de Boskamp en hier gezamenlijk uitvoering aan te geven. De volgende verdeling is gemaakt over wie welke deelopgave trekt, in samenhang met elkaar én sámen met de rest van het dorp: 
1. Herontwikkeling voormalige schoollocaties Klimboom en Aloysius – trekker: gemeente (in samenwerking met de nog op te richten CPO groep (Klimboom) en de werkgroep Jong&Oud Olst-Wijhe (Aloysius)); 
2. Herontwikkeling woonzorglocatie Sint Willibrord – trekker: Carinova
3. Herbestemming kerk: zowel gebouwen als gronden – trekker: kerk (in samenwerking met de BBB, werkgroep Jong&Oud en nog in te richten ‘denktank’)
4. Sociale opgaven gericht op noaberschap en verenigingen – trekker: BBB
5. Bovenliggende, algemene opgaven/voorzieningen: openbare ruimte, parkeren en verkeersontsluiting – trekker: gemeente 
SallandWonen is geen trekker van een deelopgave. Zij participeert in verschillende deelopgaven, omdat ze graag sociale huurwoningen realiseert passend bij de geformuleerde gebiedsagenda voor de Boskamp. Ook voor de werkgroep Jong&Oud Olst-Wijhe geldt dat die geen trekker van een deelopgave is maar participeert in de verschillende deelopgaven. Overkempe heeft geen trekkersrol wat betreft de opgaven uit de gebiedsagenda, wel is Overkempe volop bezig met de herontwikkeling van het terrein aan de rand van de Boskamp en wisselen partners informatie uit over beide ontwikkelingen en worden kansen voor samenhang verder geïnventariseerd. 

Groepsfoto van de mensen die de gebiedsagenda Boskamp ondertekenden

Vanaf links met de klok/het hart mee: Dennis Monincx (Overkempe), Harry Elshof (RK kerk), Wil van Wijk (BBB), Theo vd Vegt (werkgroep Jong&Oud Olst-Wijhe), Jan Willem Nienhuis (BBB), Jan Griepink (Carinova), Arie Oeseburg (werkgroep Jong&Oud Olst-Wijhe), Marijke Kool (SallandWonen), Gert Ligtenberg (Carinova), Michael Hemminga (Carinova), Trijntje Tilstra (gemeente Olst-Wijhe), Herman vd Linde (RK kerk), Judith Compagner (gemeente Olst-Wijhe).

Hoe verder?

Er moet een uitvoeringsagenda komen, waarin de verschillende onderdelen van de gebiedsagenda verder worden uitwerkt.  Het is de ambitie om de uitvoeringsagenda gezamenlijk door de verschillende stakeholders op te stellen in samenspraak met de Boskampenaren. De gebiedsagenda is nadrukkelijk geen eindproduct, maar een begin van het realiseren van een nieuw dorpshart. De agenda is kortom een leidraad voor toekomstige ontwikkelingen, en waar de komende jaren verder aan gewerkt moet worden. Voortdurend ‘under construction’ dus, waarmee stap voor stap gewerkt wordt aan een mooier dorpshart.

Via de Dorpskrant Boskamp worden inwoners van de Boskamp op de hoogte gehouden van alle ontwikkelingen naar aanleiding van de gebiedsagenda en de uitvoering daarvan.

Bekijken:

Deel dit
Mail
Bellen