Hart van de Boskamp

Op de Boskamp werkt de gemeente samen met inwoners en stakeholders vanaf het najaar 2021 aan een gebiedsaanpak. Er spelen in en rond de kern meerdere sociale en fysieke vraagstukken en ontwikkelingen die impact hebben op de leefbaarheid en levendigheid van het dorp. De gebiedsaanpak moet bijdragen aan een antwoord op die vraagstukken, om een positieve impuls te geven aan de toekomstbestendigheid van het dorp.

Een belangrijke mijlpaal in de gebiedsaanpak is de gebiedsagenda. Op 29 juni 2022 werd, tijdens het kernenbezoek, de concept gebiedsagenda gepresenteerd. De gebiedsagenda is gemaakt met inbreng van inwoners, de werkgroep Hart van de Boskamp (Belangengroep Beter Boskamp, kerk, werkgroep jong&oud en de gemeente) en stakeholders Carinova, SallandWonen en Overkempe. De gebiedsagenda is opgesteld door Beyond Now.

Wat staat er in de agenda?

De gebiedsagenda geeft een beeld over hoe de toekomst van de kern van het dorp eruit kan zien. Wat gebeurt er met de leegstaande schoollocaties? Waar worden woningen gebouwd, voor wie en voor welke prijs? Is een woonconcept voor jong en oud haalbaar? Hoe behoudt Boskamp zijn dorpse karakter en het naoberschap? De gebiedsagenda geeft richtlijnen om deze vragen te kunnen beantwoorden. 

Wat staat er niet in?

Wat de gebiedsagenda niet is, is een in beton gegoten plan. Op onderdelen is vervolgonderzoek nodig of moeten verdere afspraken gemaakt worden. Een schot voor de boeg: er is onder inwoners veel interesse voor het opzetten van een CPO (collectief particulier opdrachtgeverschap) om als dorp zelf woningen te bouwen zonder tussenkomst van een commerciële projectontwikkelaar. Een dergelijke constructie vraagt nog verdere uitwerking. Voor de precieze toekomstige invulling van de kerkgebouwen is ook meer onderzoek nodig. Zo zijn er nog meer vraagstukken waar de concept gebiedsagenda nog niet direct een pasklaar antwoord op heeft.

Hoe verder?

Na vaststelling van de gebiedsagenda door gemeente en partners is het van belang om te komen tot een uitvoeringsagenda, waarin de verschillende onderdelen van de gebiedsagenda verder uitwerkt.  Het is de ambitie om de uitvoeringsagenda gezamenlijk door de verschillende stakeholders op te stellen in samenspraak met de Boskampenaren. De gebiedsagenda is nadrukkelijk geen eindproduct, maar een begin van het realiseren van een nieuw dorpshart. De agenda is kortom een leidraad voor toekomstige ontwikkelingen, en waar de komende jaren verder aan gewerkt moet worden. Voortdurend ‘under construction’ dus, waarmee stap voor stap gewerkt wordt aan een mooier dorpshart.

Reageren?

We zijn benieuwd naar de reacties op de concept gebiedsagenda. Wat vind je goed aan de gebiedsagenda, wat niet? Wat ontbreekt er nog? Heb je ideeën om de gebiedsagenda verder uit te werken, of wil je meedenken en meedoen? Ook die reacties zien we graag. Die kunnen gemaild worden naar Trijntje Tilstra. Graag zien we de reacties uiterlijk 1 augustus terug.

En nu?

De reacties van inwoners op de concept-gebiedsagenda die op 29 juni ingebracht zijn en die daarna binnenkomen, worden waar mogelijk opgenomen in de gebiedsagenda. Wij maken een overzicht van alle reacties waarbij we ook aangeven of en hoe het is opgenomen in de definitieve gebiedsagenda. Samen met de verschillende stakeholders werken we vervolgens de gebiedsagenda per onderdeel uit in een uitvoeringsagenda. Het informeren en betrekken van inwoners hoort daar ook bij. Daarnaast gaan we in gesprek met jongeren die aangeven dat ze geïnteresseerd zijn of mee willen denken over de voorstellen van mogelijke kluswoningen of het CPO-project op de locatie van De Klimboom.

Lees hier:

Iets melden?
Deel dit
Mail
Bellen