Uitvoeringsplan Wmo

Inleiding

Op 27 maart 2017 heeft de gemeenteraad het beleidsplan Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) van de gemeente Olst-Wijhe vastgesteld. Ons beleidsplan Wmo (vanaf nu beleidsplan) heeft de titel “Meedoen = Samendoen”.

Wij willen namelijk bevorderen dat Olst-Wijhe een inclusieve en zorgzame samenleving vormt, waar onze inwoners zo lang en zoveel mogelijk zelfstandig kunnen wonen en mee kunnen doen, al of niet geholpen door vrienden, familie of bekenden en gebruik makend van goede algemene voorzieningen in de nabijheid.

Vanaf 1 januari 2015 zijn wij verantwoordelijk voor de uitvoering van de Jeugdwet, gewijzigde Wmo en de Participatiewet. In de eerste twee jaren hebben we ons vooral gericht op de transitie; het toerusten van de organisatie om de nieuwe taken als gevolg van deze gedecentraliseerde wet- en regelgeving goed uit te kunnen voeren. Vanaf nu willen we ons meer gaan richten op de transformatie. Uiteindelijk is de noodzaak en wens om de zorg anders te gaan organiseren de aanleiding geweest om genoemde taken te decentraliseren. De landelijke stelselwijziging was gericht op snellere, betere, effectievere en integrale ondersteuning en zorg, wat gepaard gaat met een andere manier van denken en handelen. In onze gemeente is gekozen is voor een brede programmatische aanpak gedurende twee jaar (Programma Transformatie sociaal domein).

Wat is de relatie van dat programma met dit uitvoeringsplan Wmo?

Het uitvoeringsplan geeft een concreet overzicht van de specifieke acties die, naast de reguliere activiteiten, de komende 4 jaren worden opgepakt. De bron is het vastgestelde Wmo beleidsplan 2017-2020.

Ook dit uitvoeringplan vraagt om vernieuwing, creativiteit en gedragsverandering van alle betrokken partijen waarmee wordt samengewerkt. We willen meer samenhang aanbrengen in de uitvoering van de verschillende taken en toe naar de ontschotting van budgetten hiervoor. Een goed streven, maar wat en hoe gaan we dat dan doen? In dit document wordt weergegeven hoe wij in de periode 2017-2020 uitvoering willen geven aan Meedoen = Samendoen. Vandaar de titel: Meedoen = Samendoen in Uitvoering.

Het uitvoeringsplan Wmo staat uiteraard niet op zichzelf, aangezien het ook raakvlakken heeft met de overige beleidsterreinen binnen het sociale domein. Met name domein overschrijdende onderwerpen met een sterke transformatiebijdrage zullen onderdak vinden in het programma Transformatie Sociaal Domein, waarvan de inventarisatie in november 2017 wordt opgeleverd aan de raad.

Documenttype

Programma

Bijlage

Deel dit
Mail
Bellen