Uitgangspuntennotitie inkoop Wmo 2015

Inleiding

Vanaf 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor nieuwe taken in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (verder Wmo). In dit kader is in het voorjaar van 2013 verkend of er mogelijk regionaal samengewerkt kan worden op verscheidene vlakken, waaronder inkoop. Dit heeft ertoe geleid dat dat de gemeenten Apeldoorn, Brummen, Deventer, Epe, Hattem, Heerde, Olst-Wijhe en Voorst besloten hebben om zoveel mogelijk gezamenlijk op te trekken in de contractering van aanbieders voor een deel van de maatwerkvoorzieningen binnen de Wmo.

De gemeenten onderkennen hierbij de verschillen door invulling van couleur locale, maar zien ook zeker de overeenkomsten in de taken die zij in het kader van de Wmo erbij krijgen. Als resultaat van het contracteringstraject wordt een Raamovereenkomst gesloten. Ook voor de taken die in het kader van de Jeugdwet naar de gemeenten komen worden voorbereidingen getroffen voor de contractering. Dit wordt gedaan door middel van een separate projectorganisatie met andere deelnemende gemeenten. Daar waar mogelijk zullen de beide projecten aansluiting bij elkaar zoeken.

Voor onder andere de totstandkoming van de Raamovereenkomst is een regionale projectgroep Wmo ingericht waarin vanuit de verschillende samenwerkende gemeenten deskundigen plaatsnemen. Echter voordat er overgegaan wordt tot het opstellen van de Raamovereenkomst is besloten tot het opstellen van een uitgangspuntennotitie. De uitgangspuntennotitie dient als basis voor het opstellen van de Raamovereenkomst en de wijze waarop deze tot stand komt. Hiermee is de uitgangspuntennotitie zeker niet uitputtend ten opzichte van de informatie die in de Raamovereenkomst komt te staan. Zij dient slechts om richting te geven en input te leveren voor de uitwerking van de Raamovereenkomst.

Als startpunt voor het schrijven van deze uitgangspuntennotitie is de contourennotitie inkoop Wmo van de gemeente Apeldoorn gebruikt. Op basis van deze notitie is de projectgroep Wmo met elkaar in gesprek gegaan.

Voor u ligt nu de uitgangspuntennotitie inkoop Wmo 2015. Deze notitie is door de colleges van B&W vrijgegeven voor inspraak en voorgelegd aan alle Wmo-raden voor advies. Hierin is de inspraak en het advies van de Wmo raden zo goed mogelijk verwerkt. Gedurende de inspraak en adviesperiode van de Wmo-raden (van 1 april tot en met 8 mei 2014) hebben de gemeenten, op basis van de uitgangspunten, verder gewerkt aan het opstellen van een concept Raamovereenkomst en een procesdocument waarin het proces om tot contractering te komen wordt beschreven voor aanbieders. Deze documenten zijn eveneens bijgewerkt naar aanleiding van de inspraak en de advisering van de Wmo-raden. De reden om gedurende de adviesperiode verder te werken aan de uitwerking van documenten heeft slechts te maken met de tijdsdruk waar de gemeenten onder opereren om de contractering tijdig af te kunnen ronden en cliënten en aanbieders de benodigde continuïteit te bieden.

Documenttype

Beleid

Bijlage

Deel dit
Mail
Bellen