Opgroeien en opvoeden

Inleiding

Het themaveld Jeugd is al een aantal jaren sterk in beweging. Het doel is nog steeds dat onze kinderen en jongeren prettig kunnen wonen in onze gemeente en daarbij opgroeien tot volwassenen die naar vermogen meedoen in de maatschappij. Ouders zijn de eerst verantwoordelijke en eerst aangewezen personen voor de opvoeding van hun kinderen. Zij delen deze taak met , zoals naaste familie, buren, leidsters in de kinderopvang, leerkrachten en trainers van sportverenigingen.

Als gemeente hebben wij de regie over het totale jeugdbeleid. Wij willen met positief jeugdbeleid vorm en inhoud geven aan een goed klimaat waarbinnen ouders, jongeren en professionals het opgroeien en meedoen van het kind op uitdagende wijze kunnen vormgeven. Afgelopen jaren hebben wij hiervoor een basis gelegd door verschillende beleidskaders voor de jeugd vast te stellen. Het is een goed moment om stil te staan bij het effect van deze beleidskaders op de ontwikkeling van onze kinderen en jongeren.

Vanuit het Rijk wordt gewerkt aan wetgeving waar mee ook de jeugdzorg onder de verantwoordelijkheid valt van gemeenten, de transitie jeugdzorg. Ons preventieve jeugdveld moet hier klaar voor zijn en de komende jaren willen wij insteken op de doorontwikkeling van ons huidige beleid. We willen een aantrekkelijke woonomgeving bieden voor jonge gezinnen. Dit betekent dat we oog blijven houden voor voldoende groen, informele en formele speelruimte. Wij stimuleren een rijk aanbod aan kinderopvangvoorzieningen en stimuleren deelname aan sport-, cultuur- en educatieve activiteiten.

Daarnaast vinden wij het van belang dat onze kinderen thuisnabij kwalitatief sterk onderwijs kunnen volgen. Dat vraagt een voortdurende afstemming met onze schoolbesturen.
Een belangrijke opgave voor de komende jaren is de organisatie van nieuwe jeugdzorgtaken. Ons Centrum voor Jeugd en Gezin vervult daarbij een belangrijke schakel. We vinden het belangrijk dat deze wordt ervaren als een herkenbare, laagdrempelige plek waar zo vroeg en zo snel mogelijk hulp wordt geboden. Meer dan voorheen willen we daarbij de eigen kracht van ouders en verzorgers en hun netwerken benutten.

Periode

Vanaf 6 mei 2013

Documenttype

Beleid

Bijlage

Deel dit
Mail
Bellen