Beleidskader individuele voorzieningen Wmo

Inleiding

Op 1 januari 2007 is de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) van kracht geworden. Met inwerkingtreding van de Wmo is onder meer de Wet voorzieningen gehandicapten (Wvg) komen te vervallen. De voormalige Wvg-voorzieningen (woon-, rolstoel- en vervoersvoorzieningen) maken namelijk vanaf 1 januari 2007 onderdeel uit van de Wmo. Daarnaast is de functie huishoudelijke verzorging vanuit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) overgeheveld naar de Wmo. Met de komst van de Wmo is de gemeente naast de voormalige Wvg-voorzieningen dus ook verantwoordelijk geworden voor de huishoudelijke verzorging.

Evenals de Wvg is de Wmo te beschouwen als een kaderwet, die gemeenten de verplichting oplegt om door middel van een verordening binnen het landelijke wettelijke kader zelf regels te stellen omtrent de verstrekking van individuele Wmo-voorzieningen. Het betreft hier regels met betrekking tot woon-, rolstoel- en vervoersvoorzieningen alsmede huishoudelijke verzorging. Uiteindelijk heeft dit geresulteerd in het vaststellen van de Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Olst-Wijhe door de gemeenteraad in maart 2007. Hierbij wordt nog opgemerkt dat deze Verordening dus slechts een deel van de Wmo beoogt te regelen. De Wmo bestaat in totaal namelijk uit 9 prestatievelden en de wet reikt dus verder dan alleen de individuele voorzieningen. Het beleid op al deze prestatievelden staat beschreven in het in april 2008 door de gemeenteraad vastgestelde Beleidsplan Wmo.

Periode

Vanaf 1 januari 2012 tot 31 december 2015

Documenttype

Beleid

Bijlage

Deel dit
Mail
Bellen