Kadernota 2017-2020

Inleiding

In deze nota wordt aangegeven, waar de komende jaren de beleidsaccenten worden gelegd binnen de financiële mogelijkheden van onze gemeente. In de Kadernota vindt een bijstelling plaats van het meerjarenperspectief op basis van externe autonome ontwikkelingen en ontwikkelingen in bestaand beleid alsmede nieuwe beleidswensen (hoofdstukken 2 Programma’s en 5 Financieel meerjarenperspectief).

Op basis van de VNG strategie De Gemeente 2020 worden voorts verschillende trends geschetst die voor de komende jaren binnen de gemeentelijke domeinen zijn waar te nemen. Het zijn trends die op onze gemeente kunnen afkomen en die mogelijk in de komende jaren een opgave voor de gemeente vormen (hoofdstuk 3). Daarin wordt ook ingegaan op de vraag waar we nu staan in relatie tot de uitvoering van het Coalitieakkoord 2014-2018. De grondexploitaties komen in hoofdstuk 4 aan de orde. Tot slot worden de richtlijnen en kaders aangegeven voor het opstellen van de Beleids- en financiële begroting voor 2017 en de meerjarenraming 2018-2020 (hoofdstuk 6).

Periode

Vanaf 1 januari 2017 tot 31 december 2020

Documenttype

Beleid

Bijlage

Deel dit
Mail
Bellen