Beleids- en financiële begroting 2018-2021

Inleiding

In de bijlage vindt u de ontwerpbegroting 2018 en de meerjarenraming 2019-2021. Deze4 ligt ter vaststelling voor aan de raad.

De begroting bevat een nieuwe indeling in programma’s. In plaats van negen programma’s worden nu nog drie programma’s onderscheiden, te weten: programma 1. Bestuur, dienstverlening en veiligheid, programma 2. Leefomgeving (fysiek/ruimtelijk domein), programma 3. Samenleving (sociaal domein) en Algemene dekkingsmiddelen, overhead en onvoorzien. Ook zijn de beleidsproducten per programma vervangen door taakvelden.

In de programma’s wordt, naast de beleidscontext beschreven wat we willen bereiken, wat we daarvoor in 2018 gaan doen en wat het mag kosten.

Documenttype

Akkoord

Bijlage

Deel dit
Mail
Bellen