Beleids- en financiële begroting 2017-2020

Inleiding

In de bijlage vindt u de begroting 2017 en de meerjarenraming 2018-2020. De begroting 2017 en de meerjarenraming 2018-2020 is structureel in evenwicht.

 

De Kadernota 2017-2020, behandeld in uw vergadering van 4 juli jl. vormt de basis voor de aangeboden begroting. Het financieel perspectief van de opgestelde begroting laat vooral in de jaren 2017 en 2020 een verbetering zien ten opzichte van het beeld, zoals dat geschetst is in de Kadernota 2017-2020. Op de verschillen wordt hieronder ingegaan.

 

In deze begroting is nog geen rekening gehouden met de uitkomsten van de Septembercirculaire 2016. Daarop wordt apart ingegaan in het raadsvoorstel, dat bij deze begroting hoort.

 

Periode

Vanaf 1 januari 2017 tot 31 december 2017

Documenttype

Beleid

Bijlage

Deel dit
Mail
Bellen