Voornemen tot verkoop perceel gemeentegrond 

De gemeente Olst-Wijhe heeft het voornemen om een perceel gemeentegrond (snippergroen) te verkopen. Het gaat om gemeentegrond: kadastraal bekend gemeente Olst, sectie F, nummer 5690 (gedeeltelijk), groot 110 m², gelegen naast en achter de woning Kortricklaan 21 te Olst. 

Het perceel is op dit moment in gebruik door de particuliere eigenaren van de aangrenzende woning. De beoogde koper is daarmee voor de gemeente de enige serieuze gegadigde (mede) in relatie tot het Groenbeleidsplan en de Nota Grondbeleid.

Reageren?

Tegen de voorgenomen verkoop kan geen zienswijze, bezwaar of beroep in de zin van Algemene wet bestuursrecht worden ingediend c.q. ingesteld. Bent u het niet eens met dit voornemen tot verkoop aan deze particuliere koper? Stuur dan binnen 20 dagen na publicatie een gemotiveerde toelichting naar gemeente@olst-wijhe.nl. Vermeld in het onderwerp ‘verkoop perceel gemeentegrond aan Kortricklaan Olst aan particulier’. Als u niet tijdig gemotiveerd reageert, vervalt het recht om tegen de voorgenomen verkoop in rechte op te komen. 
  
Na ontvangst van eventuele reacties reageren wij schriftelijk of de reactie wel of geen aanleiding vormt om af te wijken van het voornemen. 
 

Deel dit
Mail
Bellen