Voornemen tot verkoop gemeentegrond

De gemeente Olst-Wijhe heeft het voornemen om een perceel gemeentegrond te verkopen aan de koper van de naastgelegen bouwkavel aan de Brouwerskamp 18 te Wesepe. Het gaat om het perceel gemeentegrond kadastraal bekend gemeente Olst, sectie D, nummer 5928 (gedeeltelijk), ter grootte van ongeveer 2 m2.  

Het te verkopen perceel grenst aan de bouwkavel waarop de beoogde koper een woning gaat bouwen. De beoogde koper is daarmee voor de gemeente de enige serieuze gegadigde (mede) in relatie tot het Groenbeleidsplan en de Nota Grondbeleid.  

Reageren?  

Tegen de voorgenomen verkoop kan geen zienswijze, bezwaar of beroep in de zin van de Algemene wet bestuursrecht worden ingediend c.q. ingesteld. Bent u het niet eens met dit voornemen tot verkoop aan deze particuliere koper? Stuur dan binnen 20 dagen na publicatie een gemotiveerde toelichting naar gemeente@olst-wijhe.nl ter attentie van Grondzaken. Vermeld in het onderwerp ‘voorgenomen verkoop grond Brouwerskamp 18’. Na ontvangst van eventuele reacties reageren wij schriftelijk of de reactie wel of geen aanleiding vormt om af te wijken van het voornemen. Als u niet tijdig en gemotiveerd reageert, vervalt het recht om tegen de voorgenomen verkoop en de daaropvolgende levering in rechte op te komen.  

Deel dit
Mail
Bellen