B&W besluiten 04-06-2024

Aanwezig

  • mevrouw mr. S.A.E. Poepjes, burgemeester
  • de heer G. Grashof, gemeentesecretaris
  • mevrouw drs. J. Compagner, wethouder
  • de heer M. Blind, wethouder 
  • de heer drs. H. Olthof, wethouder

Afwezig

Agenda

1. Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 28 mei 2024

BESLUIT:

Conform vast te stellen. 

2. Ingekomen

INGEKOMEN:

  • t.k.g: Memo De eerste 100 dagen Omgevingswet en opheffen programma organisatie  – Voor kennisgeving aan te nemen. 
  • Screening regeerakkoord – Akkoord. 

3. Programmabegroting 2025 en jaarrekening 2023 GGD IJsselland

BESLUIT:

  1. Kennis te nemen van de programmabegroting GGD IJsselland 2025 en de raad door middel van bijgevoegd raadsvoorstel te adviseren om geen zienswijze in te dienen;
  2. Kennis te nemen van de jaarrekening en het jaarverslag 2023 van GGD IJsselland en het geformuleerde standpunt ten aanzien van de bestemming van het resultaat door de portefeuillehouder in te brengen in de vergadering van de Algemeen Bestuur op 11 juli aanstaande.

SAMENVATTING

Het dagelijks bestuur van de GGD IJsselland heeft de jaarstukken 2023 en de programmabegroting 2025 aangeboden aan de gemeenteraden. De raad kan voor 4 juli een zienswijze indienen op de programmabegroting. Het college heeft besloten om de raad te adviseren geen zienswijze in te dienen op de programmabegroting 2025. Voor de jaarrekening 2023 kan geen zienswijze worden ingediend, maar kunnen wel aandachtspunten worden meegegeven aan de portefeuillehouder voor de bespreking in het Algemeen Bestuur. De portefeuillehouder stelt het Algemeen Bestuur op de hoogte van het standpunt van het college ten aanzien van de bestemming van het resultaat van de jaarrekening 2023.

Bijlagen:

Bijlagen:
Titel Type Grootte Download
Programmabegroting 2025 - Jaarrekening 2023 - GGD  pdf 44,2 KB Download
Deel dit
Mail
Bellen