B&W besluiten 07-05-2024

Aanwezig

 • mevrouw S.A.E. Poepjes, burgemeester
 • de heer G. Grashof, gemeentesecretaris
 • mevrouw drs. J. Compagner, wethouder
 • de heer M. Blind, wethouder 
 • de heer H. Olthof, wethouder

Afwezig

 • -

Agenda

1. Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 23 april 2024

BESLUIT:

Conform vast te stellen. 

2. Ingekomen

 • Adviesverzoek Lierderholthuisweg 15 – Akkoord.
 • Digitale besluitvormig ALV VNG Overijssel – Akkoord. 

3. Aanwijzing ambtenaar van de burgerlijke stand

BESLUIT:

 1. Aan te wijzen als ambtenaar van de burgerlijke stand voor de gemeente Olst-Wijhe: Arja Dul- van Gortel. 

SAMENVATTING

Op 1 januari 2020 is de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) in werking getreden. De Wnra regelt dat ambtenaren zoveel mogelijk dezelfde rechten en plichten krijgen als werknemers in het bedrijfsleven. Zowel de ambtenaar van de burgerlijke stand als de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand in dienstverband vallen vanaf 1 januari 2020 onder het privaatrechtelijke arbeidsrecht.
Op grond van deze wet wordt met (buitengewone) ambtenaren van de burgerlijke stand voortaan niet alleen een arbeidsovereenkomst gesloten maar moeten zij ook worden aangewezen als (buitengewone) ambtenaren van de burgerlijke stand. Door in te stemmen met dit voorstel heeft het college besloten Arja Dul – van Gortel aan te wijzen als ambtenaar van de burgerlijke stand voor de gemeente Olst-Wijhe.

4. Bomenbeheerplan 2023

BESLUIT:

 • Het bomenbeheerplan 2023 vast te stellen;
 • Voor de uitvoering van het bomenbeheerplan eenmalig € 660.000,00 beschikbaar stellen verdeeld over 2024 en 2025.
 • Vanaf 2026 structureel een extra bedrag van € 100.000,00 per jaar opnemen in de beheerbegroting voor de uitvoering van het bomenbeheer. Deze opnemen in de kadernota 2024.
 • Het bomenbeheerplan in 2029 evalueren.

SAMENVATTING

Bij de vaststelling van het bomenbeleidsplan door de gemeenteraad in 2014 is vastgesteld dat er te weinig structurele middelen beschikbaar waren voor een goed bomenbeheer. Destijds zijn hiertoe een aantal maal extra incidentele middelen beschikbaar gesteld. Door de inzet van deze incidentele middelen is er gewerkt om de achterstand in het bomenbeheer te beperken en is er vooral ingezet om onveilige situaties met bomen te voorkomen. Met name de snoei van jonge bomen heeft minder aandacht gekregen dan nodig was. Om dit voor de toekomst te voorkomen is er gewerkt aan een beheerplan. Dit om het bomenbeheer planmatig vorm te geven en duidelijk te krijgen welke middelen structureel jaarlijks nodig zijn voor een goed bomenbeheer. Door de inzet van incidentele middelen is de afgelopen jaren voorkomen dat het bomenbestand is verwaarloosd, maar kon er geen sprake zijn van planmatig en gestructureerd beheer. 

5. Harmonisering subsidiebeleid secundaire voorzieningen: Uitgangspunten Subsidieverstrekking

BESLUIT:

 1. Voorlopig in te stemmen te gaan met de uitgangspunten voor de harmonisering van het subsidiebeleid voor secundaire instellingen per 1 januari 2025.

SAMENVATTING

Het college van burgemeester en wethouders heeft voorlopig ingestemd met de uitgangspunten voor de harmonisering van het subsidiebeleid voor secundaire instellingen per 1 januari 2025. Deze beslissing is genomen vanwege de noodzaak om het verouderde subsidiebeleid van Olst-Wijhe aan te passen aan de veranderende behoeften van de samenleving. De beoogde resultaten van deze harmonisering zijn een meer consistente en efficiënte aanpak van subsidieverlening, gericht op het versterken van maatschappelijke effecten, zoals ook vastgelegd in het bestuursakkoord van Olst-Wijhe 2022-2026.  Het wordt van belang geacht om belanghebbenden te betrekken en goed te communiceren. Niet alle secundaire subsidies ondergaan wijzigingen, maar voor degenen die wel worden aangepast, wordt rekening gehouden met de impact ervan. De aanpassing van het subsidiebeleid impliceert geen bezuiniging, maar in sommige gevallen een andere benadering van subsidiëring.

6. Wijziging gemeenschappelijke regeling Sallcon

BESLUIT:

 1. In te stemmen met de ambtelijke adviezen in de memo “Keuzes wijziging GR-Sallcon”
 2. Kennis te nemen van de memo “Toelichting keuzes wijziging GR Sallcon”;
 3. In te stemmen met de concept-wijziging gemeenschappelijke regeling Sallcon GR;
 4. Het onder punt 3 genomen besluit eveneens te beschouwen als een schriftelijk besluit van het bestuur van Sallcon GR onder de voorwaarde dat ook het college van de gemeente Deventer een identiek besluit  punten 3 en 5 neemt;
 5. De gemeenteraad voor te stellen om, onder de voorwaarde dat ook de gemeenteraad van Deventer geen zienswijze indient,  geen zienswijze in te dienen op de concept wijziging gemeenschappelijke regeling Sallcon en het college toestemming te verlenen de concept wijziging gemeenschappelijke regeling Sallcon als voorgesteld gewijzigd vast te stellen (volgens artikel 1 van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen).

SAMENVATTING

Op 1 juli 2022 is de Wet gemeenschappelijke regeling (Wgr) gewijzigd. Deze wetswijziging dient voor 1 juli 2024 in alle gemeenschappelijke regelingen geïmplementeerd te worden. Ook de gemeenschappelijke regeling GR Sallcon moet gewijzigd worden. Een aantal van de wijzigingen in de Wgr leiden tot een verplichte toepassing en verplichte wijziging van Sallcon GR. Andere wijzigingen in de Wgr geven de vrijheid om te kiezen of, en zo ja op welke manier de wijzigingen geïmplementeerd moeten worden.
In de bijgevoegde beslispuntenmemo (“Keuzes wijziging Sallcon GR”) wordt dit inzichtelijk gemaakt
In de vergadering van het bestuur van Sallcon GR van 7 maart 2024 is het voorstel tot wijziging van de gemeenschappelijke regeling Sallcon GR aan de orde geweest. Afgesproken is dat de secretaris van Sallcon GR de stukken namens het bestuur van Sallcon GR aan zou bieden aan de beide colleges van b&w voor het starten van een zienswijze procedure.  De gemeenteraad wordt voorgesteld geen zienswijze in te dienen.
 

7. Wijziging rechtspositie burgemeester en wethouders

BESLUIT:

 1. De regeling rechtspositie burgemeester en wethouder 2019 in te trekken en de regeling rechtspositie burgemeester en wethouder 2024 vast te stellen met terug werkende kracht vanaf 1 januari 2024.

SAMENVATTING

In 2019 is de regeling rechtspositie burgemeester en wethouder voor het laatst aangepast en vastgesteld. In 2019 ging het om ingrijpende veranderingen. De model regeling van de VNG is in 2019 bewust niet geheel overgenomen door het college én er is destijds vrij uitgebreid stilgestaan bij mogelijke keuzes. De VNG heeft ons recent geïnformeerd over een aantal gewenste (kleine) aanpassingen die nu nodig zijn door aanpassingen in de landelijke rechtspositie voor decentrale politieke ambtsdragers.
 

8. Motie Ondersteuning middeninkomens verduurzaming

BESLUIT:

 1. Het ondersteuningsoverzicht voor verduurzaming gebouwde omgeving via de raadsinformatiebrief  te verzenden naar de raad.
 2. Hiermee de motie van VVD, Gemeentebelangen, PvdA, Groenlinks, CDA, PartijvdSport en D66 van 13 november 2023 als afgedaan te beschouwen. 

SAMENVATTING

De voltallige gemeenteraad heeft een motie aangenomen waarin zij het college verzochten om:
 1. Een onderzoek te doen naar de mogelijkheden om de doelgroep huizenbezitters tot en met middeninkomen te bereiken en te ondersteunen in haar verduurzamingsopgaves; 
 2. Hierbij ook te kijken naar good practices van andere gemeenten; 
 3. En over de uitvoerbaarheid hiervan in Q1 2024 te rapporteren; 
 4. De kosten in 2023 ten laste van het rekeningresultaat te brengen en eventuele kosten in 2024 te melden in de eerste bestuursrapportage 2024 als deze boven de € 10.000 uitkomen
Ter uitvoering van deze motie zetten we alle huidige ondersteuningsmogelijkheden die door het Rijk, provincie en gemeente geboden worden op een rij. Geven we een aantal voorbeelden van good practices vanuit andere gemeenten waarna we aangeven wat volgens ons het meest passend is bij de inwoners van Olst-Wijhe en wat dit betekent voor de uitvoerbaarheid.
 

9. Huurovereenkomst brandweerkazerne Welsum

BESLUIT:

 1. De brandweerkazerne Welsum met ingang van 1 januari 2024 te verhuren aan Veiligheidsregio IJsselland;
 2. De budgettair neutrale financiële consequenties te verwerken via de eerste Berap 2024 en vanaf 2025 meenemen in de begroting 2025-2028.

SAMENVATTING

Bij de vorming van de Veiligheidsregio IJsselland is afgesproken dat de brandweerkazernes in eigendom van de gemeenten blijven en dat de Veiligheidsregio de gebouwen huurt. Voor de kazerne in Welsum was een specifieke afspraak gemaakt vanwege de afschaffing van de BTW-compensatie en de vergoeding van dit nadeel aan de Veiligheidsregio’s. De looptijd van die afspraak is nu voorbij en daarom gaat het eigendom van de kazerne terug naar de gemeente, die de kazerne vervolgens verhuurt aan de Veiligheidsregio. 
 

10. Aanstellen waarnemend gemeentesecretaris

BESLUIT:

 1. Gerald Grashof aan te stellen als tijdelijk waarnemend gemeentesecretaris/algemeen directeur van 1 mei 2024 tot het moment dat een nieuwe gemeentesecretaris/algemeen directeur is aangesteld;
 2. Mirjam Engels aan te stellen als 1e loco-gemeentesecretaris van 1 mei 2024 tot het moment dat een nieuwe gemeentesecretaris/algemeen directeur is aangesteld.

SAMENVATTING

De gemeentesecretaris/algemeen directeur Dries Zielhuis is vanaf 1 mei 2024 niet meer in dienst bij de gemeente Olst-Wijhe. De werving voor een nieuwe gemeentesecretaris/algemeen directeur is inmiddels gestart. Voor de tussenliggende periode heeft het college besloten om de huidige adjunct-directeur en 1e loco-gemeentesecretaris aan te stellen als waarnemend gemeentesecretaris/algemeen directeur. Voor de rol van de 1e loco-gemeentesecretaris is Mirjam Engels (Bestuursadviseur) aangesteld. 

11. Bijdrage financiering Taalschool Salland

BESLUIT:

 1. In te stemmen om vanuit gezamenlijke verantwoordelijkheid (Gemeente Raalte en Olst-Wijhe) financieel bij te dragen aan de huisvestingslasten van Taalschool Salland.
 2. De kosten van bijdrage huisvesting Taalschool Salland totaal €41.000 verdeeld over 5 jaar (€8.200,- per jaar) binnen de huidige begrotingskaders ten laste te laten komen op de post Openbaar basisonderwijs andere voorzieningen.   

SAMENVATTING

Het aantal nieuwkomers in onze gemeente neemt toe. Daardoor komt het bieden van voldoende en kwalitatief goed onderwijs aan nieuwkomers onder druk te staan. Onderwijsbesturen uit de gemeenten Raalte en Olst-Wijhe hebben daarom Taalschool Salland opgericht om deze kwetsbaarheid te verminderen.
 
Er is gezocht naar een passende locatie voor de Taalschool Salland waarbij bleek dat het niet mogelijk was om de Taalschool in één van de huidige schoolgebouwen te vestigen. Uiteindelijk is huisvesting gevonden in de panden van de Helpende Handen en Stichting Westdorp (Westdorplaan 132 A/B) in Raalte. Deze locatie ligt centraal, ook voor de leerlingen woonachtig in de gemeente Olst-Wijhe.
 
De gemeenten Raalte en Olst-Wijhe zijn samen verantwoordelijk voor de huisvesting van Taalschool Salland. Vanuit deze gezamenlijke verantwoordelijkheid is het voorstel om als gemeente Olst-Wijhe financieel bij te dragen aan de huisvestingslasten van Taalschool Salland.
 

12. Concept programmabegroting Veiligheidsregio IJsselland 2025

BESLUIT:

 1. Middels bijgaand conceptraadsvoorstel en conceptbrief de raad voor te stellen een zienswijze in te dienen op de concept programmabegroting 2025.

SAMENVATTING

De concept programmabegroting van Veiligheidsregio IJsselland voor 2025 is tot stand gekomen op basis van de kadernota die op 27 maart 2024 in het Algemeen Bestuur (AB) vastgesteld is. De loonprijsindexering van 5,3% en de prijsindexering van 8,7% zorgen voor een toename van zo’n €95.000 structureel voor de gemeente Olst-Wijhe. De loon- en prijsindexering betreffen autonome ontwikkelingen en zijn ook op deze manier meegenomen in onze kadernota.
Daarnaast zijn in dit AB drie besluiten over extra kosten voor opleidingen, de kazernering in Kampen en harmonisatie van de beroepsdiensten in Deventer en Zwolle genomen. Deze besluiten leiden tot een structurele verhoging van de kosten van €935.000 voor de gehele veiligheidsregio. Dit leidt tot een extra structurele verhoging van de gemeentelijke bijdrage van €35.000 voor de gemeente Olst-Wijhe. 
Zowel de loon- en prijsindexering als de financiële consequenties van de besluiten over opleidingen, de kazernering in Kampen en de harmonisatie van de beroepsdiensten in Deventer en Zwolle zijn meegenomen in de concept progammabegroting 2025. Het college heeft besloten om de raad voor te stellen hierop een zienwijze in te dienen. 
 

13. Werving en selectieprocedure

BESLUIT:

 1. In te stemmen met het samenwerkingsvoorstel van Rieken en Oomen voor de werving en selectie van de vacatures van gemeentesecretaris en drie teamleiders;
 2. Kennis te nemen van de inkoopstrategie en daarmee afwijken van het inkoopbeleid;
 3. Werving uit te zetten op basis van de huidige vastgestelde functieschalen behorende bij de functies.

SAMENVATTING

We hebben een vacature voor de functie van gemeentesecretaris / algemeen directeur en drie vacatures voor de functie teamleider. Het vinden van de juiste kandidaten voor deze vacatures vraagt om een intensieve arbeidsmarktbenadering en -strategie gelet op de krappe arbeidsmarkt. Het college heeft daarom besloten om de werving en selectie te laten uitvoeren door het bureau Rieken en Oomen voor deze functies en de huidige vastgestelde functieschalen te hanteren. 

Bijlagen:

Bijlagen:
Titel Type Grootte Download
Bomenbeheerplan 2023  pdf 44,5 KB Download
Harmonisering subbeleid secundaire voorzieningen  pdf 68,3 KB Download
Wijziging gemeenschappelijke regeling Sallcon  pdf 40,3 KB Download
Wijziging rechtspositie B&W  pdf 34,9 KB Download
Ondersteuning middeninkomens verduurzaming  pdf 51,7 KB Download
Huurovereenkomst brandweerkazerne Welsum  pdf 35,0 KB Download
Aanstellen waarnemend gemeentesecretaris  pdf 36,7 KB Download
Bijdrage financiering Taalschool Salland  pdf 45,8 KB Download
Programmabegroting Veiligheidsregio IJsselland 2025  pdf 210,7 KB Download
Werving selectieprocedure  pdf 45,1 KB Download
Deel dit
Mail
Bellen