Broekslag, Wijhe

In 2024 en 2025 gaan we aan de slag in de wijk Broekslag. Dit gebeurt in twee fases. In 2024 starten we met fase 1: Emmalaan, Wilhelminalaan, Prins Hendrikstraat en Willem de Zwijgerlaan. In 2025 gaan we verder met fase 2: Broekslag, Torenstraat, Huninkhof en Beatrixlaan.

Wat gaan we doen?

We vervangen alle stoepen en straten, we passen de straatverlichting aan en ook het groen nemen we onderhanden. Daarnaast leggen we een apart hemelwaterriool aan voor de opvang en afvoer van hemelwater. Zo kan het regenwater bij een plensbui bijvoorbeeld makkelijker worden afgevoerd. Op deze manier passen we ons aan op het veranderende klimaat. 

Voor en door bewoners

We vinden het belangrijk dat bewoners kunnen meedenken over de plannen en het ontwerp. In 2020 hielden we een bewonersonderzoek in de wijk. Begin dit jaar is er een inloopbijeenkomst gehouden voor alle bewoners en daarnaast is er per straat een werkgroep gevormd. Deze werkgroep behartigt de belangen van de straat en praat en denkt met ons mee over de plannen.

Alle input uit het bewonersonderzoek, de inloopbijeenkomsten en de werkgroepen hebben we meegenomen in de totstandkoming van het voorlopig ontwerp. Dit plan tijdens een tweede inloopavond en kon ook via onze website worden bekeken.

Definitief ontwerp Fase 1

Op en over het voorlopig ontwerp zijn diverse vragen en reacties binnen gekomen. Deze zijn verwerkt in een reactienota  en, waar van toepassing, verwerkt op tekening. Hiermee is het definitieve ontwerp van het nieuwe inrichtingsplan voor fase 1 vastgesteld. De definitieve ontwerpen zijn onderaan de pagina per straat te bekijken/downloaden.   

Voortgang

Het bestaande gemengde riool wordt vervangen en er wordt een apart hemelwaterriool aangelegd.  In ons ontwerp lozen wij het hemelwater op de spoorsloot van ProRail die grondig opgeschoond moet worden. Hiervoor is nog overleg en toestemming nodig van het waterschap en ProRail. 

Daarnaast gaat Vitens de waterleiding en diverse huisaansluitingen in diverse straten vervangen. Ook Enexis gaat in vrijwel alle straten aan de slag. Zij verrichten aanpassingen aan het netwerk van laagspanning en middenspanning en bij veel woningen de huisaansluiting van het gas vervangen. Al met al een hele klus! Naar verwachting kunnen de nutsbedrijven hier in het tweede kwartaal van 2024 mee starten en duren de werkzaamheden minimaal drie maanden. 

Aan de Torenstraat/Prins Hendrikstraat komt een plantsoen. Hierdoor hebben we een vervangende locatie gezocht voor de kermisexploitanten. Die hebben we gevonden in een deel van de parkeerplaats van Stegeman Wijhe aan de Stationsweg. Hiertoe moeten nog wel een aantal voorzieningen, stroom, water en vuilwaterafvoer op het terrein worden aangebracht. Naar verwachting gebeurt dit rond maart 2024. 
 
Binnenkort start Salland Wonen met de sloop en de bouw van een aantal woningen aan de Beatrixlaan. Hoewel deze straat niet in het reconstructiegebied valt heeft dit wel invloed op de verkeersafwikkeling in de omliggende straten en op onze planning. Deze werkzaamheden zullen nagenoeg geheel 2024 duren. Hierdoor zal er veel bouwverkeer zijn. Ook wordt de Beatrixlaan een aantal keer afgesloten voor doorgaand verkeer. 

Het reconstructiegebied blijkt archeologische waarde te hebben. Om beter inzicht in de mogelijk archeologisch interessante plekken te krijgen, moet een archeologisch booronderzoek worden uitgevoerd. Op 15 november wordt hiermee in de wijk gestart.
 
De technische tekeningen en het bestek voor de uitvoering zijn nagenoeg gereed. Zodra wij toestemming van het waterschap en ProRail hebben, kan het bestek definitief worden gemaakt en kunnen we tot aanbesteding van het werk overgaan. We verwachten dit in januari 2024 te kunnen afronden.

Planning uitvoering

Met name de noodzakelijke vervanging/verlegging van kabels en leidingen door de nutsbedrijven bepaalt de uitvoering van de reconstructiewerkzaamheden. Zoals gezegd kunnen zij hier pas in het tweede kwartaal van 2024 mee starten en duurt dit naar verwachting zo’n drie maanden.

Daarnaast speelt de woningbouw aan de Beatrixlaan een grote rol. Het is niet wenselijk/verstandig om met drie partijen (Salland Wonen, de nutsbedrijven en de aannemer) tegelijk bezig te zijn in dezelfde omgeving. Dit gaat leiden tot een grote verkeerschaos en een enorm groot parkeerprobleem. We starten daarom niet eerder met de reconstructiewerkzaamheden nadat de nutsbedrijven hun werkzaamheden afgerond hebben. Helaas betekent dit dat wij pas in het najaar van 2024 kunnen beginnen met de reconstructie en dat deze mogelijk tot aan de zomer van 2025 duurt.
 
Kortom, er speelt veel in de wijk! Uiteraard stemmen wij met alle partijen de werkzaamheden zo goed mogelijk af om de hinder en overlast voor bewoners zo laag mogelijk te houden. Dit is echter af en toe een hele puzzel. 

Groenplan

De nieuwe beplanting in de straten maakt nog geen onderdeel uit van het inrichtingsplan. In een later stadium zitten we weer samen met de werkgroepen om tafel voor de invulling van het groen; welke planten en bomen komen waar. Uiteraard plaatsen we het groenplan te zijner tijd ook op deze pagina.  

Vragen?

Heb je vragen over deze reconstructie/herinrichting? Neem dan gerust contact op met onze projectleider Jaring Walta via telefoonnummer is 14 0570.

Bijlagen:

Bijlagen:
Titel Type Grootte Download
Reactienota reconstructie Broekslag fase 1  pdf 161,7 KB Download
Definitief Ontwerp - Willem de Zwijgerlaan  pdf 9.965,6 KB Download
Definitief Ontwerp - Prins Hendrikstraat  pdf 10.582,4 KB Download
Definitief Ontwerp - Emmalaan-Wilhelminalaan  pdf 5.587,0 KB Download
Definitief Ontwerp - Totaalplan Broekslag fase 1  pdf 17.501,1 KB Download
Deel dit
Mail
Bellen