Historie ontwikkeling Tellegenlocatie

Onderzoeken

We hebben in 2020 enkele verplichte onderzoeken uitgevoerd op het gebied van flora en fauna bij de locatie Tellegen. Enkele onderzoeken konden toen niet afgerond worden gezien het broedseizoen van bepaalde diersoorten wat niet verstoord mocht worden. In week 21, 24, 26 en 28 van 2021 vonden deze vervolgonderzoeken plaats. 

Woningvariatie

We maken op deze locatie woningbouw mogelijk. Het college van burgemeester en wethouders besloot dit in 2020 en gaf opdracht te onderzoeken wat past op deze plek en dit verder uit te werken. De locatie wordt via een openbare biedprocedure in de markt gezet, waarvoor ontwikkelaars zich tot en met 25 september 2022 konden inschrijven met een bod en een plan voor het terrein. Daarna volgt een selectie op prijs en kwaliteit. We willen in ieder geval een mix van woningen opnemen, zoals betaalbare koop- en huurwoningen voor verschillende doelgroepen, zoals starters, senioren (levensloopbestendig) en gezinnen.

Parkachtige setting

Het is de bedoeling om ook een klein deel van het naastgelegen grasveld op te nemen in het plan. Door op een deel van het grasveld woningbouw te realiseren, kan de parkachtige setting behouden blijven doordat er dan minder woningen op de locatie Tellegen komen. Het biedt gelegenheid om een kwaliteitsimpuls te geven aan de omliggende groene ruimte en bijbehorende gebruiks- en ontmoetingsfunctie van dit gebied. Belangrijke punten daarbij zijn:

  • Klimaatadaptatie: de woonomgeving geschikt maken voor klimaatverandering
  • Biodiversiteit: variatie in planten en dieren/insecten
  • Spelen: plaatsen van speelvoorzieningen en een gras/voetbalveld
  • Ontmoeten: ruimte inrichten om elkaar te ontmoeten

Bijeenkomsten

Op 13 september 2021 vond een inloopbijeenkomst plaats. We ontvingen na afloop vele reactieformulieren (bijna 140) waarin we vroegen naar wat jij belangrijk vindt voor deze locatie, waar jij je eventueel zorgen over maakt en welke kansen je ziet. We hebben een overzicht gemaakt van de vragen en onze antwoorden. Deze vind je onderaan deze pagina.

Op 13 december 2021 hebben we voor direct aanwonenden een extra informatiebijeenkomst gehouden. Een overzicht van alle vragen en antwoorden van deze avond vind je eveneens onderaan deze pagina. Hier vind je ook de presentaties die gegeven zijn door de gemeente en door Sacon architecten. De speeltoestellen van de Tellegenschool krijgen een nieuwe bestemming en we snoeien het groen.

Om vandalisme tegen te gaan en te voorkomen dat de ruimte rondom de school gebruikt wordt als hangplek, hebben we alle speeltoestellen, de wilgenhut, prullenbakken, hekken, etc. weggehaald. Uiteraard krijgen deze een nieuwe bestemming. Ook is het hek op slot. Om het gebouw vrij te houden van groen, zijn de 4 dakplatanen die midden op het plein staan gesnoeid, net zoals de coniferenhaag en de rozenstruik aan de rand van het plein (zijde van Kupe).

Dak fietsenhok verwijderen

Tijdens de bijeenkomst van 13 december 2021 is geopperd om vanuit veiligheid – vooruitlopend op de sloop van het voormalige schoolgebouw – het dak van het fietsenhok te verwijderen. We hebben gekeken wat daarvoor de mogelijkheden zijn. Eerst moet er onderzoek worden gedaan of het dak asbesthoudend is. Dit onderzoek staat in week 11 van 2022 op de planning. Vervolgens wordt aan de hand van het advies uit dit onderzoek het dak verwijderd.  

Tijdelijke invulling

De locatie Tellegen is niet aangewezen als locatie voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen. 

Een leeg pand brengt risico’s met zich mee. We willen vandalisme of andere narigheid en dus ook overlast voor omwonenden voorkomen. Daarom schakelde de gemeente Dé Vastgoedbeschermer in om te kijken naar een passende tijdelijke invulling. Dé Vastgoedbeschermer heeft inmiddels 3 huurders gevonden die het schoolgebouw Tellegen tijdelijk gebruiken. Het gaat om twee ateliers en een fotograaf. De tijdelijke gebruikers doorlopen een strenge selectie en er worden goede afspraken gemaakt over het gebruik. Het gebouw wordt vanaf 19 april 2022 klaargemaakt voor tijdelijk gebruik. De omwonenden hebben inmiddels kennis kunnen maken met de tijdelijke nieuwe buren. 

Bijlagen:

Bijlagen:
Titel Type Grootte Download
Reactie inloopavond 13-09-2021 - Tellegen Wijhe  pdf 216,0 KB Download
Antwoorden inloopavond 13-09-2021 - Tellegen Wijhe  pdf 115,7 KB Download
Overzicht vragen en antwoorden - Informatiebijeenkomst loctatie Tellegen13 december 2021  pdf 195,5 KB Download
Presentatie gemeente herontwikkeling locatie Tellegen 13-12-2021  pdf 793,3 KB Download
Presentatie Sacon herontwikkeling locatie Tellegen 13-12-2021  pdf 14.691,4 KB Download
Deel dit
Mail
Bellen