B&W besluiten 02-04-2024

Aanwezig

 • mevrouw mr. S.A.E. Poepjes, burgemeester
 • de heer G. Grashof, loco-gemeentesecretaris
 • mevrouw drs. J. Compagner, wethouder
 • de heer M. Blind, wethouder 
 • de heer drs. H. Olthof, wethouder

Afwezig

 • de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris

Agenda

1. Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 26 maart 2024

BESLUIT:

Conform vast te stellen. 

2. Ingekomen

- Informatiebrief van de Regionale Regietafel Vluchtelingen IJsselland- voor 
  kennisgeving aan te nemen.

3. Monitor Voor en vroegschoolse educatie Gemeente Olst-Wijhe Schooljaar 2022-2023 en de VVE vragenlijst als jaarverantwoording LEA/vve 

BESLUIT:

 1. Akkoord te gaan met de vragenlijst jaarverantwoording 2023 Onderwijsachterstandenbeleid LEA/VVE, zodat deze ter verantwoording ingestuurd kan worden naar de inspectie van het Onderwijs.
 2. Kennis te nemen van de VVE monitor 2022-2023 met bereik en resultaten van de doelgroepkinderen.
 3. De VVE monitor en vragenlijst ter kennisname aan te bieden aan de Gemeenteraad.

SAMENVATTING

Jaarlijks wordt in de beleidsgroep VVE de VVE-monitor vastgesteld. Aan de hand worden met schoolbesturen en kinderopvangorganisaties afspraken gemaakt naar aanleiding van de resultaten van deze monitor. Zo sturen we samen met hen op het bereik en de resultaten van kinderen met een achterstand.
Daarnaast sturen we een vragenlijst jaarverantwoording 2023 Onderwijsachterstandenbeleid LEA/VVE in naar de inspectie van het Onderwijs.

4. Voorstel tot wijziging van de ‘Beleidsregels voor het ontsteken van een vreugdevuur Olst-Wijhe' 

BESLUIT:

 1. In te stemmen met de geactualiseerde Beleidsregels voor het ontsteken van een vreugdevuur Olst-Wijhe.
 2. De huidige beleidsregels Vreugdevuur Olst-Wijhe 2019 in te trekken.

SAMENVATTING

De Beleidsregels voor het ontsteken van een vreugdevuur in Olst-Wijhe zijn herzien en aangepast aan de actuele aanbevelingen en voorschriften van de Veiligheidsregio IJsselland. Hierbij worden de locatiecriteria, windkrachtrestricties en maatregelen met betrekking tot het natuurbrandrisico geïntegreerd, zoals uiteengezet in de 'Handreiking advisering paasvuren 2022'. Door deze wijzigingen kunnen wij de risico's minimaliseren en een veilige omgeving creëren voor het ontsteken van vreugdevuren. 

5. Collegevoorstel vaststelling bestemmingsplan Wijhe, Oranjelaan 2 

BESLUIT:

 1. Het bestemmingsplan “Wijhe, Oranjelaan 2” bestaande uit de geometrische planobjecten als vervat in het GML-bestand NL.IMRO.1773.BP2022004028-0201 met de bijbehorende bestanden, en waarbij voor de locatie van de geometrische planobjecten gebruik is gemaakt van de digitale ondergrond BGT van 13 januari 2023, met ambtshalve wijzigingen vast te stellen;
 2. Geen exploitatieovereenkomst vast te stellen, omdat het kostenverhaal anterieur verzekerd is.

SAMENVATTING

Voor de locatie Oranjelaan 2 (beter bekend als de Albert Heijn) in Wijhe is een plan uitgewerkt voor de uitbreiding van de Albert Heijn op de plek waar zich nu twee oude woningen bevinden op de hoek van de Julianalaan met de Beatrixlaan. Boven deze uitbreiding moeten vijf kleine appartementen voor starters/jongeren worden gerealiseerd. Het plan past niet binnen het bestemmingsplan Wijhe en daarom is een wijziging van het bestemmingsplan voorbereid. Het ontwerp-bestemmingsplan heeft ter inzage gelegen van 21 december 2023 tot en met 31 januari 2024. In deze periode zijn geen zienswijzen over het plan naar voren gebracht. Wel zijn er een aantal ambtshalve wijzigingen in het plan doorgevoerd. Het bestemmingsplan wordt ter vaststelling voorgelegd aan het college van B&W en de gemeenteraad.

6. Sturingsmodel toekomstbestendig Olst-Wijhe 

BESLUIT:

 1. In te stemmen met de eindrapportage “sturing toekomstbestendig Olst-Wijhe” en op basis hiervan het sturingsmodel “toekomstbestendig Olst-Wijhe” vast te stellen.
 2. Niet in te stemmen met de positionering van de concerncontroller in de directie.

SAMENVATTING

Een belangrijk onderdeel van het toewerken naar een toekomstbestendige gemeente Olst-Wijhe vormt de aansturing van de gemeentelijke organisatie. De gemeente Olst-Wijhe is met de huidige wijze van organiseren niet toekomstbestendig. Het nieuwe sturingsmodel moet bijdragen aan:

 • Versterkening van de strategische denkkracht;
 • Het aanbrengen van focus;
 • Integraal denken en werken.

Hiervoor zijn een drietal scenario’s verkend waarbij is gekozen voor een scenario waar met gebruikmaking van de huidige structuur functies en rollen meer expliciet worden gemaakt en het strategisch en beleidsmatig vermogen meer wordt gebundeld.
In dit sturingsmodel wordt ingezet strategische effect-sturing (door middel van een afzonderlijk team strategie) en wordt aan medewerkers meer richting meegegeven zodat beter focus kan worden aangebracht. Door op beleidsniveau de medewerkers die werkzaam zijn in het sociale en het fysieke domein in één team onder te brengen wordt het integraal denken en werken bevorderd.
Vanuit de gedachte “behoud het goede” zijn de teams die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van de gemeentelijke taken en opgaven ongewijzigd gebleven.    

7. Marktconform belonen van medewerkers 

BESLUIT:

 1. Een budgetaanvraag te doen van in totaal € 140.000,- bij de  Kadernota voor de maatregelen in het kader van de uitwerking van marktconform belonen van medewerkers .
 2. In afstemming met de Ondernemingsraad respectievelijk het Lokaal Overleg te komen tot een concrete uitwerking binnen de kaders nadat het college een besluit heeft genomen.

SAMENVATTING

Er heeft in 2023 een eerste onderzoek plaats gevonden waarin de vraag centraal stond of ons salarisgebouw nog voldoende marktconform is.  Na een analyse en nader onderzoek is de conclusie getrokken dat er noodzaak is om het lokale beloningsbeleid uit te breiden en te versterken. De directie heeft ingestemd met uitwerking van een vijftal HR-instrumenten voor een aanvullend beloningsbeleid. Door deze maatregelen te implementeren blijven we een aantrekkelijke werkgever en kunnen we medewerkers beter binden en boeien, zodat we een toekomstbestendig HR beleid houden en in de pas blijven lopen qua arbeidsvoorwaarden met andere gemeenten in de regio.

8. Plan van aanpak Gezond Opgroeien en Ketenaanpak overgewicht kinderen 

BESLUIT:

 • Vaststellen van het Plan van Aanpak Gezond Opgroeien;
 • Starten met de implementatie van de Ketenaanpak Overgewicht en Obesitas kinderen;
 • Instemmen met de voorgestelde financiële dekking. 

SAMENVATTING

Op 25 september 2023 heeft de raad het ‘plan van aanpak voor het Gezond Actief Leven Akkoord 2024-2026’ (GALA) en hiermee het nieuwe lokale gezondheidsbeleid vastgesteld. Het GALA gaat uit van de drie lijnen; Gezond opgroeien, Gezond leven en Gezond ouder worden. Voor de lijn Gezond opgroeien is een integrale aanpak uitgewerkt in een concreet plan van aanpak. Dit programma ‘Gezond Opgroeien’ richt zich op een gezonde jeugd van 0-23 jaar. Onderdeel van deze aanpak is het inrichten van de Ketenaanpak overgewicht en obesitas voor kinderen.

9.  Programmeringsafspraken windenergie met provincie Overijssel 

BESLUIT:

 • In te stemmen met het indienen van voorgestelde programmeringsafspraak windenergie (zoals opgenomen in de bijlage) en deze informatie te delen met de raad via de raadsnieuwsbrief.

SAMENVATTING

Volgens de Elektriciteitswet is de provincie bevoegd gezag voor windenergie initiatieven vanaf 5 MW. Aangezien één grote moderne windturbine tegenwoordig vaak een capaciteit van boven de 5 MW heeft, is de provincie vrijwel meteen bevoegd gezag voor potentiële initiatiefnemers die windenergie in Olst-Wijhe willen ontwikkelen. Dat betekent dat als zich initiatiefnemers voor windenergie bij de provincie melden en het initiatief past binnen de provinciale beleidskaders, dan moet de provincie deze aanvraag in behandeling nemen - ondanks de pauzeknop voor windenergie in het Bestuursakkoord van Olst-Wijhe en het feit dat de gemeente haar doelstelling voor duurzame energie tot 2030 met zonne-energie wil invullen, conform onze doelstelling in RES 2.0 (Regionale Energie Strategie). 

In verband met nieuw provinciaal windbeleid is de provincie Overijssel voornemens om per gebied een maximum voor nieuwe windenergie initiatieven vast te leggen in haar Provinciaal Programma Energiesysteem (PPE), uitgedrukt in aantal GWh per jaar. Dit zou ongewenste ontwikkelingen van windenergie in de provincie moeten voorkomen.

Door programmeringsafspraken te maken met de provincie, houden wij als gemeente enigszins regie over het maximum aan windenergie in Olst-Wijhe en blijft dit in lijn met de doelstellingen zoals vastgesteld in de gemeentelijke Energievisie. Bovendien houden wij op die manier zoveel mogelijk regie over de locaties waar windenergie potentieel mag worden ontwikkeld in onze gemeente. 

Wij stellen voor om in de programmeringsafspraken voor Olst-Wijhe een maximum voor windenergie van totaal 80 GWh per jaar op te nemen dat mag worden ontwikkeld binnen de vastgestelde zoekgebieden volgens de Energievisie. 80 GWh per jaar staat gelijk aan circa 4 windmolens, afhankelijk van de grootte en de omvang van de turbines.

10. Bijstelling financiële kaders kindcentra Olst en Wijhe

BESLUIT:

 1. De raad voor te stellen om budgetten voor de extra rentelasten van de kindcentra Olst en Wijhe ad € 40.000 respectievelijk ad € 30.000 vanaf 2027 als autonome ontwikkeling op te nemen in de Kadernota 2025-2028 en deze budgetten jaarlijks te indexeren met ingang van 2027 via bijgaand raadsvoorstel.
 2. De raad voor te stellen om voor specifiek het kindcentrum Wijhe uit te gaan van de bijgestelde leerlingenprognoses en de extra jaarlijkse lasten ad € 35.000 in 2027 op te nemen in de kadernota 2025-2028 via bijgaand raadsvoorstel. 

SAMENVATTING

In maart 2023 is met de gemeenteraad afgesproken dat wanneer de lasten van de nieuwe kindcentra Olst en Wijhe als gevolg van de rente met meer dan 5% stijgen, dit aan de gemeenteraad wordt voorgelegd. Dat is het geval. De rente is lopende 2023 substantieel gestegen en ondanks een daling eind 2023/begin 2024, is de rente hoger dan in het begin van 2023. Omdat de rente niet beïnvloed kan worden, stelt het college aan de raad voor om de extra rentelasten op te nemen in de kadernota: voor het kindcentrum Olst gaat het om € 40.000 in 2026 en voor het kindcentrum Wijhe om € 30.000 in 2027. 
Er is daarnaast meer inzicht verkregen in de woningbouwplanning voor de komende jaren en dat is aanleiding geweest voor het opstellen van nieuwe leerlingenprognoses. Die wijzen uit dat voor het kindcentrum Wijhe het 15 jaargemiddelde van deze prognose uitkomt op 645 leerlingen. Er was uitgegaan van 587 leerlingen. Meer woningen betekent meer inwoners en dus meer behoefte aan voorzieningen zoals scholen, zorg en sport. 
Dit geeft aanleiding om een groter gebouw te ontwerpen waardoor de investeringskosten en de jaarlijkse kapitaallasten zullen stijgen. De jaarlijkse last hiervan bedraagt in 2027 € 35.000. Het college van B&W stelt aan de raad voor om in de kadernota 2025-2028 dekking voor deze extra lasten op te nemen.

11. Concept sociale toekomstvisie vrijgeven voor advies en inspraak 

BESLUIT:

 1. In te stemmen met en vrijgeven van concept sociale toekomstvisie 2024 – 2034.
 2. Agenderen voor de beeldvormende raadsbijeenkomst op 8 juli a.s.
 3. Adviesraad Samenleving formeel om advies vragen over conceptversie sociale toekomstvisie 2024-2034.

SAMENVATTING

In het Bestuursakkoord 2022 – 2026 “Focus en verbinding” van de gemeente is de ambitie uitgesproken om in deze bestuursperiode sociale toekomstvisie, co-creatief en domeinoverstijgend op basis van bestaand beleid te actualiseren. We hebben de concept sociale toekomstvisie 2024- 2034 besproken en willen deze vrijgeven voor advies van de adviesraad Samenleving en inspraak door maatschappelijke partners. Ten slotte agenderen we deze visie voor een beeldvormende vergadering met de gemeenteraad op 8 juli a.s. De input uit deze advies- en inspraakronde moet leiden tot een definitieve versie van de sociale toekomstvisie die we vervolgens ter besluitvorming aan de gemeenteraad willen voorleggen. 

 

 

Bijlagen:

Bijlagen:
Titel Type Grootte Download
Monitor Voor en vroegschoolse educatie Gemeente Olst-Wijhe Schooljaar 2022-2023 en de VVE vragenlijst als jaarverantwoording LEA/vve  pdf 41,7 KB Download
Voorstel tot wijziging van de ‘Beleidsregels voor het ontsteken van een vreugdevuur Olst-Wijhe'  pdf 42,8 KB Download
Collegevoorstel vaststelling bestemmingsplan Wijhe, Oranjelaan 2  pdf 553,3 KB Download
Sturingsmodel toekomstbestendig Olst-Wijhe  pdf 53,2 KB Download
Marktconform belonen van medewerkers  pdf 40,2 KB Download
Plan van aanpak Gezond Opgroeien en Ketenaanpak overgewicht kinderen  pdf 63,1 KB Download
Programmeringsafspraken windenergie met provincie Overijssel  pdf 66,1 KB Download
Bijstelling financiële kaders kindcentra Olst en Wijhe  pdf 55,1 KB Download
Concept sociale toekomstvisie vrijgeven voor advies en inspraak  pdf 53,2 KB Download
Deel dit
Mail
Bellen