B&W besluiten 06-02-2024

Aanwezig

 • mevrouw mr. Y. van Mastrigt, burgemeester
 • de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris
 • mevrouw drs. J. Compagner, wethouder
 • de heer M. Blind, wethouder 
 • de heer drs. H. Olthof, wethouder

Agenda

1. Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 30 januari 2024

BESLUIT:

Conform vast te stellen.

2. Ingekomen

 • Formulier voor aanvraag beeldvormend overleg gemeenteraad - Akkoord.
 • Aanvraagformulier beeldvormende vergadering sociale toekomstvisie - Akkoord.
 • KonnecteD presentatie – Akkoord.
 • Memo proces mid-term review – Akkoord.

3. Collegevoorstel vaststelling bestemmingsplan Buitengebied, IJsseldijk 115 (Welsum) 

BESLUIT:

 1. Het bestemmingsplan “Buitengebied, IJsseldijk 115” bestaande uit de geometrische planobjecten als vervat in het GML-bestand NL.IMRO.1773.BP2023008008-0201 met de bijbehorende bestanden, en waarbij voor de locatie van de geometrische planobjecten gebruik is gemaakt van de digitale ondergrond BGT van 31 augustus 2023, ongewijzigd vast te stellen;
 2. Geen exploitatieovereenkomst vast te stellen, omdat het kostenverhaal anterieur verzekerd is.

SAMENVATTING

De bewoner van de IJsseldijk 115 in Welsum en tevens initiatiefnemer wil de schuur van de karakteristieke boerderij verbouwen zodat hier acht woonzorg-studio’s ontstaan. Het is de bedoeling dat hier bewoners van 18 jaar of ouder komen te wonen die op grond van hun beperking een persoonsgebonden budget toegekend hebben gekregen vanuit de Wet Langdurige Zorg (WLZ). Dit plan sluit aan op de Woonvisie Olst-Wijhe 2022-2025, maar past niet binnen de bestemming ‘Wonen’ die volgens het bestemmingsplan op deze locatie rust. Het college heeft eerder besloten om in principe medewerking te verlenen aan het herzien van het bestemmingsplan voor dit initiatief. Het ontwerp van het bestemmingsplan heeft ter inzage gelegen in de periode van 7 december 2023 tot en met 17 januari 2024. In deze periode zijn geen zienswijzen over het plan naar voren gebracht. Het college wordt daarom voorgesteld om het plan ongewijzigd ter vaststelling voor te leggen aan de gemeenteraad.

4. Vaststelling bestemmingsplan Wijhe, Tellegenlocatie 

BESLUIT:

- De gemeenteraad voor te stellen:

 1. Het bestemmingsplan “Wijhe, Tellegenlocatie” bestaande uit de geometrische planobjecten als vervat in het GML-bestand NL.IMRO.1773.BP2023004029-0201 met de bijbehorende bestanden, en waarbij voor de locatie van de geometrische planobjecten gebruik is gemaakt van de digitale ondergrond BGT van 15 september 2023, met een wijziging in de toelichting vast te stellen;
 2. Geen exploitatieovereenkomst vast te stellen, omdat het kostenverhaal anterieur verzekerd is.

-De omwonenden via de een persbericht en de IJsselberichten te informeren over het raadsvoorstel om het bestemmingsplan Wijhe, Tellegenlocatie met een wijziging in de toelichting vast te stellen.

SAMENVATTING

De locatie gelegen aan Achter de Hoven 37 in Wijhe staat lokaal bekend als de locatie van (o.a.) de voormalige Tellegenschool. Vanwege de fusie en verhuizing van scholen is de locatie leeg komen te staan en weer in eigendom van de gemeente gekomen. In 2022 vond er een openbare verkoop (of ‘biedboek’) procedure plaats met het doel om de locatie te verkopen ten behoeve van herontwikkeling voor woningbouw. Daarbij is ook een klein deel van het ten zuiden gelegen park meegenomen. De combinatie Nikkels/Bemog heeft naar aanleiding van de biedboekprocedure het recht verworven om de locatie aan te kopen en deze herontwikkeling uit te voeren. Zij hebben binnen de door de gemeente gestelde kaders een plan gemaakt voor 25 woningen.

In oktober 2023 heeft het college besloten om, onder een aantal voorwaarden, in principe medewerking te verlenen aan het in procedure brengen van een bestemmingsplan voor het door Nikkels/Bemog uitgewerkte plan. Aan de voorwaarden is voldaan, waarna het ontwerp-bestemmingsplan voor een periode van zes weken ter inzage is gelegd. In deze periode is er één zienswijze over het plan naar voren gebracht. De wijze waarop wordt voorgesteld om te gaan met de zienswijze is opgenomen in de nota van beantwoording die als bijlage bij dit voorstel is gevoegd. Naar aanleiding van de zienswijze is in de toelichting het plan in meer detail beschreven. Het college wordt daarom voorgesteld om het plan met een wijziging in de toelichting ter vaststelling voor te leggen aan de gemeenteraad.

5.  Besluit om medewerking te verlenen aan het verbreden van de maatschappelijke functie met bedrijfsmatige activiteiten, op het perceel Molenweg 3 te Olst 

BESLUIT:

 1. In principe medewerking te verlenen aan het verbreden van de maatschappelijke functie met de genoemde ondergeschikte bedrijfsmatige activiteiten, zoals opgenomen in de nadere onderbouwing en het parkeren op een landschappelijk goede wijze wordt ingepast;

SAMENVATTING

Tot 2011 fungeerde De Zoogenbrink als informatiecentrum en ook nu nog is het een startpunt voor de beleving van het landgoed met passende parkeer- en routevoorzieningen op het Landgoed ‘t Nijendal. De Stichting IJssellandschap heeft eerder verzocht om het gebruik van De Zoogenbrink aan te vullen met een bij het landgoed passende (bedrijfsmatige) invulling. Door de functiemogelijkheden uit te breiden kan de publieke functie economisch gedragen worden. Daarop is positief gereageerd. Op basis hiervan heeft de Stichting een initiatief geselecteerd met een maatschappelijke meerwaarde. Dit verzoek is nu ingediend. Er is nu een besluit genomen worden over de medewerking aan de maatschappelijke functie met ondergeschikte activiteiten en de randvoorwaarden. 

6.  Voorstel tot het gewijzigd vaststellen van het bestemmingsplan Wesepe, Kreikenlaan 5-7/Scholtensweg 

BESLUIT:

1. De raad voor te stellen:

1. De Nota van beantwoording zienswijzen bestemmingsplan Wesepe, Kreikenlaan 5-7/Scholtensweg vast te stellen;
2. Het bestemmingsplan “Wesepe, Kreikenlaan 5-7/Scholtensweg” bestaande uit de geometrische planobjecten als vervat in het GML-bestand NL.IMRO.1773.BP202205013-0201 met de bijbehorende bestanden, en waarbij voor de locatie van de geometrische planobjecten gebruik is gemaakt van de digitale ondergrond BGT van 12 juli 2023, gewijzigd vast te stellen;
3. Geen exploitatieovereenkomst vast te stellen, omdat het kostenverhaal anterieur verzekerd is.

2. Inwoners van Wesepe via de IJsselberichten en de Dorpskrant Wesepe te informeren over het raadsvoorstel om het bestemmingsplan Wesepe, Kreikenlaan 5-7/Scholtensweg met een wijziging in de toelichting vast te stellen.

SAMENVATTING

Initiatiefnemer diende eerder een verzoek in voor de ontwikkeling van kleinschalige woningbouw op de grond achter de Scholtensweg te Wesepe. Om dit mogelijk te maken wordt een voormalige kippenschuur van circa 1.100 m2 gesloopt en daarmee de intensieve bedrijfstak beëindigd aan de Dominee E. Kreikenlaan 5 en 7 te Wesepe. Hierdoor wordt een milieuknelpunt voor de kern van Wesepe opgelost en is een kleine stedenbouwkundige uitbreiding van Wesepe mogelijk. Op het perceel gelegen achter de school worden in totaal 12 woningen mogelijk gemaakt (een vrijstaande, een drie-onder-één kap, een rij van vier starterswoningen en een rij van vier sociale huurwoningen). Zo wordt een bijdrage geleverd aan de woningbehoefte in Wesepe. Het college van B&W besloot om onder voorwaarden planologische medewerking te verlenen. De voorgenomen ontwikkeling behoeft een herziening van het bestemmingsplan. Deze bestemmingsplanprocedure wordt nu doorlopen. Het college heeft besloten de raad voor te stellen om in te stemmen met een herziening van het bestemmingsplan.

7.  Beslissing op bezwaar tegen het besluit tot het afwijzen van een verzoek om handhaving tegen de situatie aan de Schaarshoekweg 5 Wijhe 

BESLUIT:

1. Het advies van de commissie over te nemen en het bezwaarschrift niet-ontvankelijk te verklaren.

SAMENVATTING

Bij brief van 2 mei 2023 is een verzoek om handhaving tegen de situatie aan de Schaarshoekweg 5 Wijhe afgewezen. Tegen dit besluit heeft gevolmachtigde een bezwaarschrift ingediend. De Bezwarenadviescommissie algemene zaken heeft op 14 november 2023 een hoorzitting gehouden en advies uitgebracht over het bezwaarschrift. De commissie heeft geadviseerd om het bezwaarschift niet-ontvankelijk te verklaren. Conform het advies wordt het bezwaar niet-ontvankelijk verklaard. 

8.  Beslissing op bezwaar tegen het besluit van 26 juni 2023, verzonden op 27 juni 2023, inhoudende het verlenen van een omgevingsvergunning voor het bouwen van twee wooneenheden op het perceel IJsbout 6 en 8 te Olst 

Het advies van de commissie over te nemen en de bezwaarschriften ongegrond te verklaren.

SAMENVATTING

Tegen de op 26 juni 2023 verleende omgevingsvergunning voor het bouwen van twee wooneenheden op het perceel IJsbout 6 en 8 te Olst hebben vier belanghebbenden bezwaarschriften ingediend. De Bezwarenadviescommissie algemene zaken heeft op 14 november 2023 een hoorzitting gehouden en advies uitgebracht over het bezwaarschrift. De commissie heeft geadviseerd de bezwaarschriften ongegrond te verklaren. Conform het advies worden de bezwaarschriften ongegrond verklaard en de verleende vergunning blijft in stand.

9.  Vaststellen bestuurlijk dashboard 2024 

 1. In te stemmen met het bestuurlijk dashboard 2024.
 2. Het bestuurlijk dashboard 2024 op de lijst van ingekomen stukken van de gemeenteraad te plaatsen.

SAMENVATTING

Op basis van de begroting 2024 is het bestuurlijk dashboard 2024 opgesteld. Het dashboard wordt 
gehanteerd voor de planning van de werkzaamheden voor 2024 en als input voor agendapunten voor de 
raadsvergaderingen. Verder bevat het dashboard werkzaamheden in het kader van de Uitvoeringsagenda 
bestuursakkoord die in 2024 worden opgepakt.

De voortgang van het bestuurlijk dashboard maakt onderdeel uit van de bestuursrapportages.

10.  Spoorboek PenC cyclus 2024 - Bestuurlijke en ambtelijke planning 

 1. In te stemmen met de overall-planning van de P&C instrumenten 2024 (bestuurlijke proces).
 2. De planning voor te leggen aan het presidium van 26 februari 2024.

SAMENVATTING

Voor de totstandkoming van de planning en control-documenten is een bestuurlijke en ambtelijke planning 
opgesteld om stukken tijdig en volledig op te leveren. Het college heeft ingestemd met deze planning. 
Voorgesteld wordt de behandeling van de jaarstukken en kadernota te plannen op 1 juli 2024.

11.  Cultuuropdracht Olst-Wijhe 2024-2028 

 1. De raad voor te stellen de Cultuuropdracht Olst-Wijhe 2024-2028 vast te stellen.

SAMENVATTING

Het beleven van cultuur draagt eraan bij dat het in de gemeente Olst-Wijhe prettig is om te wonen, te werken en te recreëren. Cultuur is een krachtig middel om andere maatschappelijke doelen te bereiken; van sociaal tot economisch. 

De cultuuropdracht komt voort uit de ‘culturele foto’ die in 2021-2022 samen met zo’n 25 lokale cultuurorganisaties is gemaakt en waarin diverse uitdagingen en kansen beschreven staan. Hieruit zijn drie speerpunten geformuleerd en verwerkt in de cultuuropdracht Olst-Wijhe 2024-2028.

De cultuuropdracht Olst-Wijhe 2024-2028 beschrijft hoe we de komende jaren met het culturele veld in Olst-Wijhe aan de slag willen gaan. In deze opdracht wordt aan de Gemeenteraad van Olst-Wijhe gevraagd om de kaders vast te stellen. Na goedkeuring door de Raad kan het participatietraject met de lokale culturele organisaties gestart worden om samen te komen tot een nieuwe cultuurvisie - die ook aan de Raad ter besluitvorming voorgelegd zal worden. Met een nieuwe cultuurvisie kunnen de lokale cultuurorganisaties vervolgens globale jaarprogramma’s opstellen en kan de gemeente Olst-Wijhe komen tot nieuwe beleidsregels voor subsidiëring in aansluiting met de harmonisatie van het subsidiebeleid (welke via een separaat traject ook aan de Raad ter besluitvorming wordt voorgelegd). Het goedkeuren van de kaders in deze opdracht is dus de eerste stap in een proces waarbij op verschillende momenten de Raad om goedkeuring wordt gevraagd.

Bijlagen:

Bijlagen:
Titel Type Grootte Download
Collegevoorstel vaststelling bestemmingsplan Buitengebied, IJsseldijk 115 (Welsum)  pdf 338,3 KB Download
Vaststelling bestemmingsplan Wijhe, Tellegenlocatie  pdf 560,8 KB Download
Besluit om medewerking te verlenen aan het verbreden van de maatschappelijke functie met bedrijfsmatige activiteiten, op het perceel Molenweg 3 te Olst  pdf 47,0 KB Download
Voorstel tot het gewijzigd vaststellen van het bestemmingsplan Wesepe, Kreikenlaan 5-7/Scholtensweg  pdf 57,7 KB Download
Beslissing op bezwaar tegen het besluit tot het afwijzen van een verzoek om handhaving tegen de situatie aan de Schaarshoekweg 5 Wijhe  pdf 43,0 KB Download
Beslissing op bezwaar tegen het besluit van 26 juni 2023, verzonden op 27 juni 2023, inhoudende het verlenen van een omgevingsvergunning voor het bouwen van twee wooneenheden op het perceel IJsbout 6 en 8 te Olst  pdf 42,5 KB Download
Vaststellen bestuurlijk dashboard 2024  pdf 31,8 KB Download
Spoorboek PenC cyclus 2024 - Bestuurlijke en ambtelijke planning  pdf 39,2 KB Download
Cultuuropdracht Olst-Wijhe 2024-2028  pdf 75,0 KB Download
Deel dit
Mail
Bellen