Schoollocatie Tellegen Wijhe

Door de fusie van basisscholen de Tellegen en de Peperhof in Wijhe staat het pand van de Tellegen leeg. Het schoolgebouw is overgedragen aan ons. Het college van B&W besloot in 2020 om deze locatie te herontwikkelen naar woningbouw en zoekt een partij om het gebied opnieuw in te richten. Tot het zover is hebben we een tijdelijke invulling gevonden voor het gebouw Tellegen.

Onderzoeken

We hebben vorig jaar enkele verplichte onderzoeken uitgevoerd op het gebied van flora en fauna bij de locatie Tellegen. Enkele onderzoeken konden toen niet afgerond worden  gezien het broedseizoen van bepaalde diersoorten wat niet verstoord mocht worden. Inmiddels is het zover dat deze onderzoek een doorstart kunnen maken, zodat we ook deze onderzoeken kunnen afronden. In week 21, 24, 26 en 28 vinden deze vervolgonderzoek plaats.  Tijdens de onderzoeken zijn 1 of 2 medewerkers van het bureau Ecogroen op en rond de Tellegen-locatie aanwezig. Zij zijn te herkennen aan de blauwe reflecterende hesjes. De onderzoeken worden in de avond en ochtend gehouden. De bezoeken worden vooraf gemeld bij de politie, zodat de politie ook op de hoogte is van de onderzoeken. 

Woningvariatie

We willen op deze locatie woningbouw mogelijk maken. Het college van burgemeester en wethouders besloot dit in 2020 en gaf opdracht te onderzoeken wat past op deze plek en dit verder uit te werken. De locatie wordt via een openbare biedprocedure in de markt gezet, waarvoor ontwikkelaars zich in aan het eind van het jaar kunnen inschrijven met een bod en een plan voor het terrein. Daarna volgt een selectie op prijs en kwaliteit. We willen in ieder geval een mix van woningen opnemen, zoals betaalbare koop- en huurwoningen voor verschillende doelgroepen, zoals starters, senioren (levensloopbestendig) en gezinnen.

Parkachtige setting

Het is de bedoeling om ook een klein deel van het naastgelegen grasveld op te nemen in het plan. Door op een deel van het grasveld woningbouw te realiseren, kan de parkachtige setting behouden blijven doordat er dan minder woningen op de locatie Tellegen komen. Het biedt gelegenheid om een kwaliteitsimpuls te geven aan de omliggende groene ruimte en bijbehorende gebruiks- en ontmoetingsfunctie van dit gebied. Belangrijke punten daarbij zijn:

 • Klimaatadaptatie: de woonomgeving geschikt maken voor klimaatverandering
 • Biodiversiteit: variatie in planten en dieren/insecten
 • Spelen: plaatsen van speelvoorzieningen en een gras/voetbalveld
 • Ontmoeten: ruimte inrichten om elkaar te ontmoeten

Bijeenkomsten

 • Op 13 september 2021 vond een inloopbijeenkomst plaats. We ontvingen na afloop vele reactieformulieren (bijna 140) waarin we vroegen naar wat jij belangrijk vindt voor deze locatie, waar jij je eventueel zorgen over maakt en welke kansen je ziet. We hebben een overzicht gemaakt van de vragen en onze antwoorden. Deze vind je onderaan deze pagina.
 • Op 13 december 2021 hebben we voor direct aanwonenden een extra informatiebijeenkomst gehouden. Een overzicht van alle vragen en antwoorden van deze avond vind je eveneens onderaan deze pagina. Hier vind je ook de presentaties die gegeven zijn door de gemeente en door Sacon architecten. 

Speeltoestellen Tellegenschool krijgen nieuwe bestemming en groen snoeien

Om vandalisme tegen te gaan en te voorkomen dat de ruimte rondom de school gebruikt wordt als hangplek, hebben we alle speeltoestellen, de wilgenhut, prullenbakken, hekken, etc. weggehaald. Uiteraard krijgen deze een nieuwe bestemming. Ook is het hek op slot. Om het gebouw vrij te houden van groen, zijn de 4 dakplatanen die midden op het plein staan gesnoeid, net zoals de coniferenhaag en de rozenstruik aan de rand van het plein (zijde van Kupe).

Dak fietsenhok verwijderen

Tijdens de bijeenkomst van 13 december is geopperd om vanuit veiligheid – vooruitlopend op de sloop van het voormalige schoolgebouw – het dak van het fietsenhok te verwijderen. We hebben gekeken wat daarvoor de mogelijkheden zijn. Eerst moet er onderzoek worden gedaan of het dak asbesthoudend is. Dit onderzoek staat in week 11 op de planning. Vervolgens wordt aan de hand van het advies uit dit onderzoek het dak verwijderd.  

Tijdelijke invulling

De locatie Tellegen is niet aangewezen als locatie voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen. 

Een leeg pand brengt risico’s met zich mee. We willen vandalisme of andere narigheid en dus ook overlast voor omwonenden voorkomen. Daarom schakelde de gemeente Dé Vastgoedbeschermer in om te kijken naar een passende tijdelijke invulling. Dé Vastgoedbeschermer heeft inmiddels 3 huurders gevonden als tijdelijke invulling voor het schoolgebouw Tellegen. Het gaat om twee ateliers en een fotograaf. De tijdelijke gebruikers doorlopen een strenge selectie en er worden goede afspraken gemaakt over het gebruik. Het gebouw wordt vanaf 19 april klaargemaakt voor tijdelijk gebruik. De omwonenden hebben inmiddels kennis kunnen maken met tijdelijke nieuwe buren. 

Planning

Als het programma van eisen opgesteld is, kunnen ontwikkelaars zich inschrijven. Als onderdeel hiervan maken zij onder andere schetsen voor de locatie. Deze worden gedeeld met de omwonenden, zodat ook zij hierover een mening kunnen geven. We hopen dat de ontwikkelaar begin 2022 aan de slag kan met de verdere uitwerking van het plan voor de locatie de Tellegen. Daarbij moet deze partij de omwonenden meenemen in zowel de plannen als de uitwerking hiervan.

De globale planning ziet er als volgt uit:

2022

 • Voorstel Tellegen naar college van B&W
 • Start openbare biedprocedure voor ontwikkelaars
 • Ontwikkelaars kunnen hun schetsen online aanbieden
 • Biedprocedure afronden
 • Planuitwerking met ontwikkelaar​
 • Uitvoeren diverse onderzoeken​
 • Ruimtelijke procedure starten en afronden​
 • Eind 2022/begin 2023 sloop schoolgebouw​

Het college van B&W gaf afgelopen dinsdag (7 juni 2022) groen licht om de Tellegen locatie in Wijhe in verkoop te brengen voor woningbouw. We dagen geïnteresseerde ontwikkelaars uit via een openbare biedprocedure een plan te maken en een bieding uit te brengen. De gemeente kiest voor het beste plan in combinatie met het beste bod voor de plek.

Het is een mooie kans om op deze groene inbreidingslocatie in het centrum van Wijhe een duurzaam woningbouwplan te realiseren met respect voor de natuur. De woningen moeten passen binnen het karakter van de wijk en het dorp en bijdragen bij aan de visie van de gemeente: ‘Een toekomstbestendige, eigenzinnige regionale woongemeente aan de IJssel’.

Biedprocedure

Er is een Biedboek(procedure) opgesteld met kaders en uitgangspunten waarbinnen het terrein ontwikkeld kan worden. Daarnaast bevat het Biedboek de voorwaarden en bepalingen voor het (verkoop)proces en een planning.  

Beoordeling
Op basis van de onafhankelijke taxatie die is uitgevoerd is de minimale verkoopprijs bepaald. Het is aan de inschrijver om een (marktconform) bod te doen voor de locatie. De inschrijvingen worden getoetst aan de getaxeerde waarde. Inschrijvingen die voldoen worden vervolgens als volgt beoordeelt:

  1. Allereerst wordt gekeken of de ingediende plannen aan alle voorwaarden voldoen.
  2. Daarna kennen de leden van de beoordelingscommissie punten toe aan de plannen. Dat doen ze aan de hand de criteria die in het Biedboek zijn opgenomen. De beoordelingscommissie bestaat uit medewerkers van de gemeente die ieder vanuit hun eigen vakkennis beoordelen. Een onderdeel van de criteria in het biedboek is participatie. Ontwikkelaars kunnen in de beoordeling ook punten krijgen voor de manier waarop zij de omgeving betrekken bij hun plannen. Je vindt de puntenverdeling voor de beoordeling in het biedboek op www.olst-wijhe.nl/biedproceduretellegen. 
  3. Vervolgens worden de plannen ook met omwonenden gedeeld met het verzoek om te stemmen. Deze stap maakt ook onderdeel uit van de beoordeling.
  4. Na deze 2 stappen wordt de tussenstand bepaald. Pas daarna wordt gekeken naar het bod dat de ontwikkelaar heeft uitgebracht. Hier worden ook punten aan toegekend. Uiteindelijk komt er een totaalscore uit per plan.
  5. Het college van B&W behandelt de uitkomst van de biedprocedure waarna het de bedoeling is een overeenkomst aan te gaan met de ontwikkelaar met hoogste score voor het ingediende plan. 

Planning biedprocedure

  • 10 juni: Biedboek staat online
  • 20 t/m 23 juni: Schouw van de locatie (op inschrijving)
  • 13 juli: Publiceren vraag- en antwoordenlijst
  • Uiterlijk 25 september: Sluitingsdatum indienen plan en bieding (bijlagen F2, F3 en F4)
  • 26 september t/m 13 oktober: Beoordeling plannen inschrijvingsvereisten en kwaliteit
  • 14 t/m 30 oktober: Stemmen op plannen door omwonenden (digitaal stemmen)
  • 31 oktober: Uitslag stemming omwonenden
  • 1 t/m 18 november: Score van de plannen en financiële biedingen bij elkaar brengen + bekendmaking uitslag. 
  • wordt nader bepaald: Bekendmaking collegebesluit (onder voorbehoud Bibob) 
  • wordt nader bepaald: Bibob screening

Nieuwsbrief Tellegen

Je kunt  je ook aanmelden voor de nieuwsbrief Tellegen. Zodra er nieuws te melden is, ontvang je dit automatisch in je mailbox.

Vragen?

Heb je vragen over de locatie Tellegen?
Neem dan contact op met Natasja Hulsebos via telefoonnummer 14 0570.

Bijlagen:

Bijlagen:
Titel Type Grootte Download
Reactie inloopavond 13-09-2021 - Tellegen Wijhe  pdf 216,0 KB Download
Antwoorden inloopavond 13-09-2021 - Tellegen Wijhe  pdf 115,7 KB Download
Overzicht vragen en antwoorden - Informatiebijeenkomst loctatie Tellegen13 december 2021  pdf 195,5 KB Download
Presentatie gemeente herontwikkeling locatie Tellegen 13-12-2021  pdf 793,3 KB Download
Presentatie Sacon herontwikkeling locatie Tellegen 13-12-2021  pdf 14.691,4 KB Download
Iets melden?
Deel dit
Mail
Bellen