Groenstroken kopen

Onze wijken hebben een stedenbouwkundige en planologische opzet. Er is goed nagedacht over de ligging van paden, bouwblokken, verhardingen als trottoirs en parkeerplekken en het openbaar groen zoals groene randen en parken. Het groen heeft verschillende functies:

 • Beeldgroen (zoals aankleding, geleiding)
 • Gebruiksgroen (zoals trapveldjes, nutstuinen) 
 • Natuurgroen (het bieden van levensruimte voor plant en dier)

Kopen
Het is mogelijk om een groenstrook van de gemeente te kopen als tuin(uitbreiding). Verhuren doen we slechts in enkele gevallen. Voor een groot deel van de groenstroken is al bekeken of deze in aanmerking komen voor verkoop en voldoen aan de voorwaarden.

 • Wil je een groenstrook kopen, dan kijken wij of deze aangemerkt is op onze verkoopkaart groenstroken. Is dit het geval, dan kunnen we starten met de verkoop.  We proberen hierbij altijd om een logische indeling aan te houden, waardoor er geen onlogisch restgroen ontstaat. 
 • Wil je een groenstrook huren, dan kijken wij of dit mogelijk is en of de groenstrook aan de voorwaarden voldoet. Is dit het geval, dan sluiten we een huurovereenkomst af met elkaar. Een huurovereenkomst is persoonsgebonden. Dus je kunt het huurcontract niet overnemen bij de woning. 

Adopteren
Wil je (eventueel samen met de buren) een stuk groenstrook onderhouden om de kwaliteit van het openbaar groen in stand te houden of te verbeteren, dan is het mogelijk om een groenstrook te adopteren

Digitaal regelen

Je kunt met je DigiD inloggevens een aanvraag doen voor het kopen van groenstroken
Je kunt met je DigiD inloggevens een aanvraag doen voor het huren van een groenstrook.

 

 

Aan de balie regelen
Ook bij de balies in het gemeentehuis in Wijhe kun je een aanvraag doen voor het kopen, huren of adopteren van een groenstrook. Maak hiervoor online een afspraak
Om deze aanvraag aan de balie te regelen moet je het volgende meenemen:

 •  geldig legitimatiebewijs

​Voor groenstroken geldt per 1 januari 2024 een verkoopprijs van € 82,50 per m² exclusief belastingen en kosten koper. Kosten koper betekent dat de bijkomende kosten, zoals de overdrachtsbelasting, kadastrale uitmeting, notariskosten voor rekening van de koper zijn. Ook de inrichtingskosten zijn voor rekening van de koper. Bij deze grondprijs wordt ervan uitgegaan dat de gekochte groenstrook alleen als (sier)tuin wordt gebruikt en dat er door de toevoeging aan de bebouwde kavel geen (extra) bebouwingsmogelijkheid ontstaat. Is dat laatste wel het geval, dan wordt er een andere verkoopprijs gehanteerd zie hiervoor de Grondprijzenbrief.

 • In specifieke gevallen kan worden afgeweken van deze tarieven. Deze worden per geval beoordeeld op basis van een marktconforme verkoopprijs. Vaak gebeurt dit door middel van een taxatie door een deskundige makelaar-taxateur.
 • De verkoopprijs wordt jaarlijks vastgesteld in de Grondprijzenbrief.
 • Het college van burgemeester en wethouders is bevoegd de verkoopprijs te herzien als de marktomstandigheden daartoe aanleiding geven.

Je krijgt van ons een ontvangstbevestiging van je aanvraag. Aanvragen worden gedurende het gehele jaar in behandeling genomen. Als we de zaak in behandeling nemen kijken we of je aanvraag aan de voorwaarden voldoet. 

 • Heb je een aanvraag gedaan om een groenstrook te kopen, dan ontvang je een grondaanbieding met informatie over de verkoopvoorwaarden of je ontvangt een afwijzingsbrief waarin we uitleggen waarom de koop niet mogelijk is.
 • Heb je een aanvraag gedaan om een groenstrook te huren, dan ontvang je een aanbod om de grond te huren met informatie over de voorwaarden of je ontvangt een afwijzingsbrief waarin we uitleggen waarom het huren niet mogelijk is.

 

Om grond te kunnen kopen hanteren we de onderstaande criteria:

 • De aangevraagde grond is gemeentegrond.
 • De aangevraagde grond grenst aan een perceel dat  in eigendom is van de aanvrager.
 • Als het aangrenzende perceel door de aanvrager gehuurd wordt, dan wordt de grond niet verkocht, maar wordt onderzocht of verhuur mogelijk is.
 • De aangevraagde grond is geen onderdeel van de hoofdgroenstructuur of de wijkgroenstructuur.
 • De aangevraagde grond moet worden gebruikt als tuin(-uitbreiding).
 • Verkoop van de grond heeft geen nadelige invloed op de stedenbouwkundige en planologische opzet van haar omgeving.
 • De gewenste bestemming als tuin(-uitbreiding) moet passen binnen het bestemmingsplan of redelijkerwijs passend kunnen worden gemaakt.
 • Verkoop van de grond mag niet leiden tot een verstoring van beschermde flora en fauna volgens de geldende natuurwetgeving.
 • Verkoop van de grond leidt niet tot verkeerstechnische of beheerstechnische problemen en heeft geen nadelige invloed op de sociale veiligheid.
 • Als er in de grond, of de directe nabijheid ervan, kabels, leidingen en/of gemeentelijke riolering ligt, wordt de grond alleen verkocht als de eigenaren van die kabels of leidingen met verkoop akkoord gaan. Vaak worden aanvullende voorwaarden gesteld.
 • De grond wordt niet verkocht als er een hoofdriool in ligt.
 • Het algemeen belang verzet zich niet tegen verkoop van de grond.
 • In het geval er bebouwingsmogelijkheden zijn of ontstaan kunnen er aanvullende voorwaarden worden gesteld en gelden er andere prijzen (zie Kosten).

Wetten en regels
De verkoop van groenstroken gebeurt via een verkoopovereenkomst. Dit is een privaatrechtelijke overeenkomst waarbij de verkoper (gemeente) grond tegen een bepaalde prijs verkoopt. Dit is geregeld in het Algemeen Burgerlijk Wetboek. Voor de verkoop van groenstroken heeft de gemeente het Groenbeleidsplan vastgesteld. Hierin staat onder andere beschreven dat de groenstrook moet grenzen aan het perceel van de aanvrager en dat het geen onderdeel mag uitmaken van de wijkgroenstructuur of hoofdgroenstructuur.

We nemen op basis van deze regels een besluit of al dan niet tot verkoop kan worden overgegaan.

Het kopen of huren van een groenstrook is een privaatrechtelijke aangelegenheid. Je kunt hier geen beroep of bezwaar tegen maken.

 

Heb je vragen over het kopen of huren van een groenstrook?

Deel dit
Mail
Bellen