Wat is de Regionale Energiestrategie (RES)?

Gemeenten, provincie, waterschappen en netbeheerders in Nederland hebben afspraken gemaakt over de energietransitie. Aanleiding voor de afspraken is het nationale klimaatakkoord. Het klimaatakkoord leidt tot grote opgaven.

Er moet op grote schaal duurzame elektriciteit worden opgewekt. Ook voor de verwarming van gebouwen en woningen – nu vaak met aardgas - worden duurzame alternatieven gezocht. Voor het nakomen van de afspraken over de energietransitie is Nederland opgedeeld in 30 regio’s die elk aan de slag gaan met een zogeheten regionale energiestrategie (RES). Olst-Wijhe hoort bij de regio West-Overijssel. De RES moet in 2020 klaar zijn.

Wat komt er in de RES?

In de RES doen alle Nederlandse gemeenten samen met provincies en waterschappen een bod voor de hoeveelheid opgewekte elektriciteit in de vorm van wind en zon. Er wordt gekeken naar de landelijke doelstelling van 35 terawatt. Elke gemeente doet via de RES een bod voor haar bijdrage aan deze landelijke doelstelling. De doelstelling moet uiterlijk in 2030 worden behaald. Naast de hoeveelheid komen er ook locaties in de RES: de gebieden voor (potentiële) wind- en zonne-energieprojecten. Hiervoor heeft Olst-Wijhe het voorwerk al gedaan in de Ruimtelijke visie Duurzame Energie (voorheen Energievisie).

Niet alleen elektriciteit krijgt een plek in de RES, maar ook de omschakeling naar duurzame verwarming van gebouwen en woningen. In elke RES komt een bod over de beschikbare en realiseerbare warmtebronnen om aardgas te vervangen. Per gemeente en per dorp kunnen deze bronnen natuurlijk verschillen. Het bod voor zowel elektriciteit als warmte moet in juni 2020 klaar zijn. De optelsom van de 30 regionale strategieën moet uiteindelijk leiden tot realisatie van de doelen in het klimaatakkoord.

Proces al doorlopen met inwoners

Participatie met inwoners en andere partijen is belangrijk om te komen tot een RES. In Olst-Wijhe is al anderhalf jaar gewerkt aan een gemeentelijke visie voor de grootschalige opwek van zonne- en windenergie. In deze visie staan de onderzoeksgebieden en voorwaarden waaraan ontwikkelingen moeten voldoen. Er zijn zeker 16 bijeenkomsten geweest waarin we in gesprek zijn geweest over hoe en waar windmolens en zonnevelden mogelijk gemaakt kunnen worden in onze gemeente. Dit proces hebben wij dus al doorlopen met inwoners.

Het samenwerkingsverband Regionale Energiestrategie West-Overijssel bestaat uit de gemeenten Dalfsen, Deventer, Hardenberg, Kampen, Olst-Wijhe, Ommen, Raalte, Staphorst, Steenwijkerland, Zwartewaterland en Zwolle, Waterschap Drents Overijsselse Delta, Waterschap Vallei en Veluwe en Waterschap Vechtstromen en de provincie Overijssel. De netbeheerders Rendo, Coteq en Enexis zijn als adviseurs hieraan toegevoegd.

Iets melden?
Deel dit
Mail
Bellen