Gemeenteraad ontziet minima en ziet af van verhoging OZB in 2022 Bij de behandeling van de Kadernota 2022-2025 besloot de gemeenteraad gisteravond om de bezuiniging van 140.000 euro op het minimabeleid niet door te voeren. Ook de voorgestelde OZB-verhoging van 5% gaat in 2022 niet door. Dit als gevolg van een gezamenlijk ingediend amendement van de fracties van Gemeentebelangen, CDA, VVD, GroenLinks en D66. Deze vijf fracties stemden vervolgens in met de Kadernota. De PvdA stemde tegen. <h2>2022 als overgangsjaar</h2> <p>De vijf partijen uit de raad hebben het amendement opgesteld omdat de verwachting is dat in 2022 duidelijk zal worden of en zo ja welke financiële compensatie voor onder meer de jeugdzorg vanuit Den Haag naar de gemeenten komt. Om die reden willen de partijen nu geen maatregelen nemen die leiden tot afbraak van voorzieningen en mogelijke onrust bij inwoners. Het jaar 2022 wordt in die zin gebruikt als een overbruggingsjaar zodat bij het opstellen van de volgende Kadernota 2023-2026 een realistisch financieel beeld geschetst kan worden.</p> <h2>Twee moties</h2> <p>Tijdens de raadsvergadering werden ook nog twee moties ingediend. Eén motie heeft de titel ‘Rijk pak ook uw verantwoordelijkheid’. Deze roept het college op om de Kadernota onder de aandacht te brengen bij onder andere de rijksoverheid en de provincie met daarbij aandacht voor de belangrijkste negatieve effecten van de bezuinigingen. Een motie van de fracties van PvdA en GroenLinks om de provincie te vragen om een financiële scan uit te voeren, kreeg geen steun van de andere fracties.</p> <h2>Jaarverslag en jaarrekening 2020</h2> <p>In dezelfde raadsvergadering zijn de jaarrekening en het jaarverslag over 2020 vastgesteld.</p> <h2>Maatschappelijk herstel en nazorg na corona</h2> <p>Met het vaststellen van de Kadernota is ook positief besloten over de aanbevelingen vanuit nazorg en maatschappelijk herstel na corona. Dit als uitvloeisel van de notitie Maatschappelijk herstel en nazorg na corona die de raad al op 12 april had vastgesteld. Daarin zijn aanbevelingen gedaan van wat zoal nodig is om nadelige maatschappelijke en economische effecten enigszins te beperken.</p> 2021-07-07 08:29:54 +0200 2021-07-07 08:29:54 +0200 2021-07-07 08:29:54 +0200 Wel bezuinigen maar samenleving Olst-Wijhe zoveel mogelijk ontzien College van B&W vindt evenwicht in financiële positie en maatschappelijke draagkracht <p>De gemeente Olst-Wijhe heeft een balans gevonden tussen de gemeentelijke financiële veerkracht en de maatschappelijke effecten die de bezuinigingsoperatie ‘Bezuinigen voor de toekomst’ met zich meebrengen. Dit blijkt uit de kadernota die het college van B&amp;W heeft aangeboden aan de gemeenteraad.</p> <h2>Bezuinigen voor de toekomst</h2> <p>De gemeentelijke kadernota geeft inzicht in het financiële huishoudboekje voor de komende vier jaar. Op basis hiervan wordt in het najaar de begroting voor 2022 en de meerjarenraming voor 2023-2025 gemaakt. Voor deze begroting is het de bedoeling dat de geschatte inkomsten en de geschatte uitgaven in evenwicht zijn. Om dit voor elkaar te krijgen moet de gemeente bezuinigen, maar minder dan een paar maanden geleden verwacht. Dit komt doordat het Rijk meer dan een miljard euro extra uittrekt voor jeugdzorg in 2022 en doordat inwoners en organisaties hun inbreng konden geven in een peiling en gesprekken met de gemeenteraad. Hierdoor gaan bepaalde bezuinigingen, die in april in beeld waren, niet door of zijn minder ingrijpend. Voorbeelden hiervan zijn het zwembad De Welters, de inzet van de BOA’s, bepaalde onderdelen van het minimabeleid en de gemeentelijke communicatie via de IJsselberichten in de Huis aan Huis Reklamix. Uit de peiling en gesprekken bleek ook dat een groot deel van de bevolking meer OZB wil betalen als daardoor voorzieningen op peil kunnen blijven. Het college stelt daarom voor om deze OZB met ingang van 2022 met 5 % te verhogen, met uitzondering voor (boeren)bedrijven.</p> <h2>Meerjarenbegroting</h2> <p>Voor de meerjarenbegroting kiest het college ervoor om niet 3 miljoen euro te bezuinigen, zoals in maart nog werd genoemd, maar 2,2 miljoen. Het college doet dit om de maatschappelijke consequenties zoveel mogelijk te beperken. Om toch de begroting rond te krijgen, wordt minder geld voor nieuw beleid gereserveerd dan de bedoeling was. Daarnaast is voor 2022 de extra bijdrage van het Rijk voor jeugdhulp meegenomen.</p> <p>Als de compensatie vanuit het Rijk structureel wordt dan gaat de gemeente dit onder meer inzetten voor opvang van risico’s, ruimte voor plannen van de nieuwe raad en herstel van de financiële weerbaarheid.</p> <h2>Bespreking gemeenteraad</h2> <p>De gemeenteraad neemt op 5 juli zijn besluit. Daaraan voorafgaand is er nog op 21 en 22 juni uitgebreid overleg tijdens de oordeelsvormende raadsbesprekingen.</p> <h2>Participatieverslag ‘Bezuinigen voor de toekomst’</h2> <p>Belangrijke input voor de beraadslagingen over de kadernota vormt de inbreng van de samenleving. Onder regie van de raadscommissie is het gesprek met inwoners en organisaties gevoerd. De samenleving maakte ruimschoots gebruik van de mogelijkheid om zorgen te uiten over de mogelijke bezuinigingsmaatregelen. Dit door gebruik te maken van de peiling en/of door deel te nemen aan gespreksavonden. Ongeveer 1.150 inwoners dachten mee.</p> <p><a href="http://www.olst-wijhe.nl/bezuinigenvoordetoekomst" title="Ga naar pagina bezuinigen voor de toekomst">Lees hier het complete participatieverslag en de bijlagen.</a></p> 2021-06-11 11:06:00 +0200 2021-06-11 11:07:40 +0200 2021-06-11 11:13:14 +0200 Praat mee over bezuinigen voor de toekomst. Gemeente Olst-Wijhe moet fors bezuinigen. Denk hierbij aan een bedrag dat maximaal rond de 2,5 miljoen euro ligt. De gemeenteraad wil graag van jou weten hoe je aankijkt tegen de onderwerpen waarop bezuinigd kan worden, waar jij je het meeste zorgen om maakt en bij jou toetsen of we alle gevolgen wel goed in beeld hebben. <p>[[youtube:Lc-Emu1xFf8]]</p> <p>Doe mee en <a title="Ga naar pagina aanmelden bijeenkomsten bezuinigingen" href="http://www.olst-wijhe.nl/aanmeldenbijeenkomstbezuinigingen">meld je aan</a> voor de online bijeenkomsten op 17, 18 en/of 19 mei.</p> 2021-05-03 11:27:00 +0200 2021-05-03 11:27:30 +0200 2021-08-09 12:41:12 +0200 Bezuinigen voor de toekomst in Olst-Wijhe De gemeenteraad gaat met de inwoners en organisaties in Olst-Wijhe in gesprek over forse bezuinigingen. Het college heeft de afgelopen maanden de hele begroting doorgespit. Er zijn ruim 60 mogelijkheden om te bezuinigen beschreven en ook de mogelijke gevolgen. In totaal voor 3 miljoen euro. De gemeenteraad wil maximaal 2,5 miljoen bezuinigen maar weegt dit af tegen de gevolgen voor de samenleving. Daarbij houdt de raad rekening met maatschappelijke en financiële draagkracht. Het uiteindelijke besluit hoeveel en waarop bezuinigd moet worden neemt de raad bij de behandeling van de kadernota op 5 juli. <h2>Gesprek met de samenleving</h2> <p>Het doel van de participatie is om de inwoners te betrekken bij en invloed te geven op de bezuinigingsmaatrelen. Het gaat er vooral om of de gemeente de invloed en gevolgen van de maatregelen voldoende in beeld heeft. Is er niet wat vergeten in het beschrijven van de consequenties? En wat is belangrijk in de gesprekken die de raad gaat voeren?</p> <p>Inwoners en organisaties kunnen op twee manieren meepraten. Van 19 april tot en met 2 mei kan dat via een peiling. Alle inwoners krijgen daarover in de week van 19 april een brief met informatie. Op 17, 18 en 19 mei houdt de raad gespreksavonden. Deze zijn vanwege corona online.</p> <h2>Waarom moet de gemeente bezuinigen?</h2> <p>Dit komt vooral doordat de uitgaven voor de Jeugdzorg en de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) heel hoog zijn geworden en de gemeente onvoldoende geld krijgt vanuit het Rijk. De afgelopen jaren vulde de gemeente de tekorten aan uit de eigen reserves, maar dat moet nu anders.</p> <h2>Focus op wonen</h2> <p>Wij hebben de afgelopen periode ook gekeken naar wat voor soort gemeente wij willen zijn en de keuzes die daarbij horen. Dat geeft richting aan besluiten over de noodzakelijke bezuinigingen. Wij leggen de nadruk op wonen. De komende 10 jaar wil Olst-Wijhe groeien door tussen de 1.000 en 1.200 nieuwe woningen te bouwen en dan vooral voor jongeren en 35- tot 50-jarigen met (jonge) kinderen. En dit in een samenleving die natuur, rust en aandacht voor elkaar hoog in het vaandel heeft staan. In de gemeente moeten de basisvoorzieningen voor de dagelijkse behoeften voor de inwoners aanwezig zijn, maar niet per se in elke kern. Olst-Wijhe wil de kansen die de natuur biedt nog beter benutten om voor de huidige en toekomstige inwoners nog aantrekkelijker te worden. Daarnaast is er ruimte voor vernieuwende duurzame initiatieven voor wonen, economie (waaronder de agrarische sector), recreatie en zorg en welzijn.</p> <h2>Gezamenlijk</h2> <p>De fracties die samen de gemeenteraad vormen gaan gezamenlijk de gesprekken met de samenleving voeren. Dit past in de geest van het raadsbrede akkoord dat de raad bij de start van de huidige raadsperiode heeft opgesteld.</p> <p>Lees alle <a href="http://www.olst-wijhe.nl/bezuinigenvoordetoekomst" title="Ga naar pagina bezuinigen voor de toekomst">achtergrondinformatie</a>.</p> 2021-04-16 12:00:00 +0200 2021-04-15 09:14:32 +0200 2021-04-16 12:12:52 +0200