Bezuinigen voor de toekomst in Olst-Wijhe

De gemeenteraad gaat met de inwoners en organisaties in Olst-Wijhe in gesprek over forse bezuinigingen. Het college heeft de afgelopen maanden de hele begroting doorgespit. Er zijn ruim 60 mogelijkheden om te bezuinigen beschreven en ook de mogelijke gevolgen. In totaal voor 3 miljoen euro. De gemeenteraad wil maximaal 2,5 miljoen bezuinigen maar weegt dit af tegen de gevolgen voor de samenleving. Daarbij houdt de raad rekening met maatschappelijke en financiële draagkracht. Het uiteindelijke besluit hoeveel en waarop bezuinigd moet worden neemt de raad bij de behandeling van de kadernota op 5 juli.

Gesprek met de samenleving

Het doel van de participatie is om de inwoners te betrekken bij en invloed te geven op de bezuinigingsmaatrelen. Het gaat er vooral om of de gemeente de invloed en gevolgen van de maatregelen voldoende in beeld heeft. Is er niet wat vergeten in het beschrijven van de consequenties? En wat is belangrijk in de gesprekken die de raad gaat voeren?

Inwoners en organisaties kunnen op twee manieren meepraten. Van 19 april tot en met 2 mei kan dat via een peiling. Alle inwoners krijgen daarover in de week van 19 april een brief met informatie. Op 17, 18 en 19 mei houdt de raad gespreksavonden. Deze zijn vanwege corona online.

Waarom moet de gemeente bezuinigen?

Dit komt vooral doordat de uitgaven voor de Jeugdzorg en de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) heel hoog zijn geworden en de gemeente onvoldoende geld krijgt vanuit het Rijk. De afgelopen jaren vulde de gemeente de tekorten aan uit de eigen reserves, maar dat moet nu anders.

Focus op wonen

Wij hebben de afgelopen periode ook gekeken naar wat voor soort gemeente wij willen zijn en de keuzes die daarbij horen. Dat geeft richting aan besluiten over de noodzakelijke bezuinigingen. Wij leggen de nadruk op wonen. De komende 10 jaar wil Olst-Wijhe groeien door tussen de 1.000 en 1.200 nieuwe woningen te bouwen en dan vooral voor jongeren en 35- tot 50-jarigen met (jonge) kinderen. En dit in een samenleving die natuur, rust en aandacht voor elkaar hoog in het vaandel heeft staan. In de gemeente moeten de basisvoorzieningen voor de dagelijkse behoeften voor de inwoners aanwezig zijn, maar niet per se in elke kern. Olst-Wijhe wil de kansen die de natuur biedt nog beter benutten om voor de huidige en toekomstige inwoners nog aantrekkelijker te worden. Daarnaast is er ruimte voor vernieuwende duurzame initiatieven voor wonen, economie (waaronder de agrarische sector), recreatie en zorg en welzijn.

Gezamenlijk

De fracties die samen de gemeenteraad vormen gaan gezamenlijk de gesprekken met de samenleving voeren. Dit past in de geest van het raadsbrede akkoord dat de raad bij de start van de huidige raadsperiode heeft opgesteld.

Lees alle achtergrondinformatie.

Deel dit
Mail
Bellen