Proclaimer

Beantwoording e-mail

Stuurt u een e-mail, dan reageren wij binnen twee werkdagen op eenvoudige vragen. Op meer complexe vragen ontvangt u in ieder geval binnen tien werkdagen een (voortgangs)bericht. Geeft de inhoud (in verband met wettelijke procedures en termijnen) aanleiding om uw (aan)vraag formeel te registeren, dan ontvangt u een ontvangstbevestiging van ons. U krijgt vervolgens antwoord per brief. Voor (aan)vragen die wij registreren, geldt een wettelijke afhandeltermijn die per (aan)vraag verschilt. Wij maken geen gebruik van e-mail voor het verzenden van besluiten of het sluiten van overeenkomsten.

Servicenormen

Voor de afhandeling van (aan)vragen zijn de normen uit ons kwaliteitshandvest leidraad. Wij passen onze servicenormen regelmatig aan op de nieuwe wetgeving en op nieuwe inzichten. Daarbij nemen wij uw opmerkingen over onze dienstverlening ter harte. Hebt u een verbetersuggestie, dan horen wij dat graag. Dit kan via ons klantcontactcentrum, tel. 14 0570 of per e-mail.

Privacystatement

Voor onze gemeente staat een zorgvuldige omgang met uw persoonsgegevens centraal. Wij mogen alleen persoonsgegevens verwerken als daar een goede reden voor is of als u daar zelf toestemming voor hebt gegeven.

Hoe wordt uw privacy beschermd?

De persoonlijke informatie die u ons verstrekt wordt vertrouwelijk behandeld. Bij de verwerking van de persoonsgegevens handelen wij volgende de eisen van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). De Wbp regelt het verwerken van persoonsgegevens. Onder verwerken valt het verzamelen, vastleggen, ordenen en bewaren van uw persoonsgegevens. Wij mogen volgens de Wbp alleen uw persoonsgegevens verwerken voor een vooraf bepaald en duidelijk omschreven doel. Wij mogen niet meer persoonsgegevens verzamelen dan strikt noodzakelijk is voor dat doel en ook niet voor meerdere doelen tegelijkertijd.

Wie houdt toezicht?

Het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) houdt toezicht op de naleving en toepassing van de Wbp. Wij hebben voor vragen over privacy een onafhankelijke medewerker aangesteld: de functionaris gegevensbescherming (FG). De FG ziet namens het CBP toe op het juist verwerken van persoonsgegevens. De FG is voor u maar ook voor de gemeentelijke organisatie het eerste aanspreekpunt op het gebied van privacy. Mocht u een algemene privacy-gerelateerde vraag hebben dan kunt u de FG een vraag stellen per e-mail.

Website

De gemeente Olst-Wijhe is verantwoordelijk voor de inhoud van deze website en doet er alles aan deze actueel en juist te houden. Komt u desondanks toch iets tegen dat niet correct is of verouderd, dan stellen wij uw reactie bijzonder op prijs. U kunt uw reactie geven door te mailen of via ons klantcontactcentrum, tel. 14 0570

Alle informatie die u ons verstrekt, wordt vertrouwelijk behandeld. Persoons- of adresgegevens worden uitsluitend gebruikt waarvoor u ze heeft verstrekt. De toegankelijkheid van deze site is gewaarborgd, doordat wordt voldaan aan de webrichtlijnen van de overheid.

Wij houden algemene gegevens van bezoekers bij om statistieken samen te stellen over het bezoekersgedrag van onze website. Hiermee kunnen wij onze dienstverlening verder optimaliseren. Deze statistische gegevens bevatten geen persoonlijke gegevens.