Nieuwsbrief Tellegen Wijhe

Wat leuk dat je interesse hebt in de ontwikkelingen van de Tellegen in Wijhe. Hier vind je de nieuwsbrieven over dit onderwerp.
Wil je deze automatisch in je e-mailbox ontvangen? Je kunt je hiervoor eenvoudig aanmelden

Zie je er toch van af om het nieuws te blijven volgen? Dan kun je uiteraard ook weer afmelden voor deze nieuwsbrief.

Nieuwsbrief Tellegen - november 2022

Eerder vertelden we over de openbare biedprocedure die we waren gestart en waarbij ontwikkelaars plannen voor de Tellegenlocatie konden indienen. Ook schreven we over de stemprocedure die we onder een groep omwonenden gingen uitzetten. Alle scores zijn bij elkaar gezet en het college van B&W heeft bekend gemaakt om de opdracht voor de herontwikkeling van de Tellegenlocatie voorlopig te gunnen aan Combinatie Nikkels/Bemog Projectontwikkeling.

Twaalf gegadigden

Twaalf partijen schreven zich in voor de biedprocedure. Vijf partijen voldeden niet aan de inschrijvingsvereisten en vielen daarmee af. De overige zeven plannen werden inhoudelijk beoordeeld. Vijf ontwikkelaars maakten een plan waarbij een deel van het naastliggende grasveld onderdeel uitmaakt van de herontwikkeling. 

Na de inhoudelijke beoordeling hebben we de plannen via de website www.mijnkijkopolst-wijhe.nl bekend gemaakt.160 omwonenden zijn gevraagd aan te geven welk plan zij het beste vinden voor hun omgeving. In totaal maakten 59 omwonenden van deze mogelijkheid gebruik. Er is door de omwonenden heel verschillend gestemd. Er was weinig verschil in voorkeur voor de keuze om te bouwen alleen op het schoolterrein of om ook te bouwen op een deel van het naastliggende grasveld.

Uitslag

Na afronding van de inhoudelijke beoordeling van de plannen en de stemming van omwonenden zijn de financiële biedingen aan de beoordeling toegevoegd. De optelsom van de beoordeling door de gemeente, aangevuld met de stemmen van omwonenden en de hoogte van de financiële bieding heeft uiteindelijk de einduitslag bepaald. In totaal kon een plan 600 punten verdienen. 300 punten voor de beoordeling en stemmen omwonenden en 300 punten voor het financiële bod.

Combinatie Nikkels Projecten/Bemog Projectontwikkeling heeft bij de eindbeoordeling het hoogst aantal punten ontvangen. De onderbouwing is te vinden op www.olst-wijhe.nl/tellegenschool.

25 woningen

Met het plan van Nikkels/Bemog realiseren we op de locatie Tellegenschool en een deel van het naastliggende grasveld 25 woningen. Het gaat om eengezinswoningen, beneden/bovenwoningen en appartementen. Er worden 9 appartementen op een deel van het grasveld gerealiseerd, 16 woningen op locatie Tellegenschool (aan de Kupe 9, aan het park 7). 52% van de woningen is bestemd voor senioren, 48% voor starters. Er is aandacht voor betaalbare woningen. Er wordt 16% sociale huurwoningen opgenomen.

Tellegenlocatie winnende plan en ontwerp van Combinatie Nikkels/Bemog Projectontwikkeling


Vervolgstappen

De vervolgstappen om te komen tot een verkoopovereenkomst worden nu gezet. Spoedig na besluitvorming over de definitieve gunning zal door de gemeente een kennismaking worden georganiseerd tussen de direct aanwonenden en combinatie Nikkels Projecten/Bemog Projectontwikkeling. Vanaf dat moment is deze partij aan zet om de bewoners en de buurt te informeren en te betrekken bij het vervolgproces. 

Contact

Heb je vragen? Neem dan contact op met Natasja Hulsebos, projectleider, via e-mail n.hulsebos@olst-wijhe.nl of via telefoonnummer 14 0570.

Nieuwsbrief Tellegen - 14 oktober 2022

Zoals bekend is, zijn we bezig om de locatie van de voormalige Tellegenschool te herontwikkelen naar woningbouw. Hiervoor konden ontwikkelaars tot en met 25 september een plan bij ons indienen.

Plannen beoordelen

We ontvingen 7 plannen die voldoen aan de inschrijvingsvereisten. Deze plannen hebben we intern beoordeeld en leggen we nu graag aan omwonenden van de Tellegenschool voor.   

Op onze website www.mijnkijkopolst-wijhe.nl vind je vanaf 15 oktober een overzicht van de ingediende plannen. Elk plan bestaat uit een of meerdere schetsen en een beschrijving van het idee dat de ontwikkelaar voor ogen heeft. De plannen zijn ook op de ramen van de school (grasveldzijde) te zien. Zo kun je samen met je buurtbewoners bij de school met elkaar over de verschillende ontwerpen praten.   

Een groep omwonenden van de Tellegenschool ontvangt een brief met daarin het verzoek hun stem uit te brengen op het plan dat ze het beste voor de omgeving vinden. Ze mogen 1 x hun stem uitbrengen.  

Hoe verder? 

Tot en met zondag 30 oktober kan gestemd worden. Daarna brengen we de scores (van de gemeente en omwonenden) van de plannen en financiële biedingen bij elkaar. Deze uitslag gaat naar het college dat hierover een besluit neemt. Zodra het besluit door het college is genomen, maken we bekend welke partij de locatie van de Tellegen gaat ontwikkelen.   

Contact

Heb je vragen? Neem dan contact op met Natasja Hulsebos via mail n.hulsebos@olst-wijhe.nl of via 14 0570.

Nieuwsbrief Tellegen - juni 2022

Het college van B&W gaf afgelopen dinsdag (7 juni 2022) groen licht om de Tellegen locatie in Wijhe in verkoop te brengen voor woningbouw. We dagen geïnteresseerde ontwikkelaars uit via een openbare biedprocedure een plan te maken en een bieding uit te brengen. De gemeente kiest voor het beste plan in combinatie met het beste bod voor de plek.

Het is een mooie kans om op deze groene inbreidingslocatie in het centrum van Wijhe een duurzaam woningbouwplan te realiseren met respect voor de natuur. De woningen moeten passen binnen het karakter van de wijk en het dorp en bijdragen bij aan de visie van de gemeente: ‘Een toekomstbestendige, eigenzinnige regionale woongemeente aan de IJssel’.

Inschrijving start op 10 juni

Er is een Biedboek(procedure) opgesteld met kaders en uitgangspunten waarbinnen het terrein ontwikkeld kan worden. Daarnaast bevat het Biedboek de voorwaarden en bepalingen voor het (verkoop)proces en een planning.  

Beoordeling plannen

Op basis van de onafhankelijke taxatie die is uitgevoerd is de minimale verkoopprijs bepaald. Het is aan de inschrijver om een (marktconform) bod te doen voor de locatie. De inschrijvingen worden getoetst aan de getaxeerde waarde. Inschrijvingen die voldoen worden vervolgens als volgt beoordeelt:

 1. Allereerst wordt gekeken of de ingediende plannen aan alle voorwaarden voldoen.
 2. Daarna kennen de leden van de beoordelingscommissie punten toe aan de plannen. Dat doen ze aan de hand de criteria die in het Biedboek zijn opgenomen. De beoordelingscommissie bestaat uit medewerkers van de gemeente die ieder vanuit hun eigen vakkennis beoordelen. Een onderdeel van de criteria in het biedboek is participatie. Ontwikkelaars kunnen in de beoordeling ook punten krijgen voor de manier waarop zij de omgeving betrekken bij hun plannen. Je vindt de puntenverdeling voor de beoordeling in het biedboek op www.olst-wijhe.nl/biedproceduretellegen. 
 3. Vervolgens worden de plannen ook met omwonenden gedeeld met het verzoek om te stemmen. Deze stap maakt ook onderdeel uit van de beoordeling.
 4. Na deze 2 stappen wordt de tussenstand bepaald. Pas daarna wordt gekeken naar het bod dat de ontwikkelaar heeft uitgebracht. Hier worden ook punten aan toegekend. Uiteindelijk komt er een totaalscore uit per plan.
 5. Het college van B&W behandelt de uitkomst van de biedprocedure waarna het de bedoeling is een overeenkomst aan te gaan met de ontwikkelaar met hoogste score voor het ingediende plan. 

Planning

 • 10 juni: Biedboek staat online
 • 20 t/m 23 juni: Schouw van de locatie 
 • 28 augustus: sluitingsdatum indienen plan en bieding (bijlagen)
 • 28 augustus t/m 14 september: Beoordeling plannen inschrijvingsvereisten en kwaliteit
 • 16 t/m 29 september: Stemmen op plannen door omwonenden (digitaal stemmen)
 • 3 oktober: Uitslag stemming omwonenden
 • 5 t/m 18 oktober: Score van de plannen en financiële biedingen bij elkaar brengen + bekendmaking uitslag. 
 • wordt nader bepaald: Bekendmaking collegebesluit (onder voorbehoud Bibob) 
 • wordt nader bepaald: Bibob screening

Contact

Voor vragen kan contact worden opgenomen met Natasja Hulsebos per mail n.hulsebos@olst-wijhe.nl of via 06-10010966. 

Nieuwsbrief Tellegen - mei 2022

Vervolg flora- en faunaonderzoek Tellegen-locatie

We hebben vorig jaar enkele verplichte onderzoeken uitgevoerd op het gebied van flora en fauna bij de locatie Tellegen. Enkele onderzoeken konden toen niet afgerond worden  gezien het broedseizoen van bepaalde diersoorten wat niet verstoord mocht worden. Inmiddels is het zover dat deze onderzoek een doorstart kunnen maken, zodat we ook deze onderzoeken kunnen afronden.

Wanneer vinden de onderzoeken plaats?

In week 21, 24, 26 en 28 vinden deze vervolgonderzoek plaats. Het is lastig in te schatten op welke dagen dit precies is, omdat de onderzoekers afhankelijk zijn van het weer. Als het weer erg tegenzit worden de genoemde weeknummers uitgesteld. Uiteraard stellen we je hiervan op de hoogte.

Wat kun je verwachten?

Tijdens de onderzoeken zijn 1 of 2 medewerkers van het bureau Ecogroen op en rond de Tellegen-locatie aanwezig. Zij zijn te herkennen aan de blauwe reflecterende hesjes. De onderzoeken worden in de avond en ochtend gehouden. Ze blijven hiervoor op de openbare weg en voetpaden en komen niet ongevraagd bij jou achter het huis. Soms staat de ecoloog lang stil op dezelfde plek om alles goed te kunnen onderzoeken. Hij gebruikt hierbij een verrekijker. De bezoeken worden vooraf gemeld bij de politie, zodat de politie ook op de hoogte is van de onderzoeken. 

Vandalisme

Afgelopen week zijn er helaas weer ramen ingegooid van het Tellegen-gebouw. Dit is opgelost door de ramen af te timmeren met platen. De ruimtes waar tijdelijke huurders zitten, worden in de komende dagen weer voorzien van ramen.

Nieuwsbrief Tellegen - maart 2022

Eind december ontving je de laatste nieuwsbrief over de stand van zaken rondom de ontwikkelingen op locatie Tellegen. Ondertussen gaat de voortgang van het project verder. Graag praten we je in deze nieuwsbrief bij.  

Handtekeningenactie

We ontvingen op 24 februari een delegatie van omwonenden van de Tellegenlocatie in het gemeentehuis in het bijzijn van De Stentor. Daar ontving wethouder Marcel Blind uit handen van Dirk Koldewijn een brief en handtekeningen waarmee direct aanwonenden van het grasveld nogmaals willen aangeven dat zij tegen bebouwing op een deel van het grasveld zijn. De wethouder gaf aan de brief in het college van B&W te behandelen en binnen enkele weken op de brief te reageren.  

Overbruggingsopvang voor Oekraïense vluchtelingen bij Summercamp Wijhe  

We gaan samen met de gemeente Raalte tijdelijk Oekraïense vluchtelingen opvangen bij Summercamp in Wijhe. Dit om een bijdrage te leveren aan de vraag die het Rijk heeft gesteld aan de veiligheidsregio’s om op zeer korte termijn per regio 1.000 vluchtelingen op te vangen. In de tussentijd worden in de Veiligheidsregio IJsselland (11 gemeenten) andere locaties klaargemaakt om de vluchtelingen op te vangen. De locatie Tellegen zit daar niet bij. Wil je op de hoogte blijven van de opvang van vluchtelingen in onze gemeente? Kijk dan op onze website.   

Tijdelijke invulling

We hebben inmiddels opdracht gegeven aan een professionele partij om geschikte huurders voor de voormalige school te zoeken. Op deze manier willen we een tijdelijke daginvulling geven aan het leegstaande pand. Zodra er een geschikte huurder is gevonden, informeren wij je hier natuurlijk direct over. Wij zorgen er dan ook voor dat er een moment wordt geprikt waarbij je als omwonenden kennis kunt maken met de ze partij.  

Dak fietsenhok verwijderen

Tijdens de bijeenkomst van 13 december is geopperd om vanuit veiligheid – vooruitlopend op de sloop van het voormalige schoolgebouw – het dak van het fietsenhok te verwijderen. We hebben gekeken wat daarvoor de mogelijkheden zijn. Eerst moet er onderzoek worden gedaan of het dak asbesthoudend is. Dit onderzoek staat in week 11 op de planning. Vervolgens wordt aan de hand van het advies uit dit onderzoek het dak verwijderd.  

Flora Fauna onderzoek

Er zijn enkele verplichte onderzoeken op het gebied van flora en fauna uitgevoerd die dit jaar van april tot juli voortgezet worden. In deze maanden kun je op verschillende momenten van de dag medewerkers tegenkomen van het bureau Ecogroen rondom de locatie Tellegen. Zij zijn te herkennen aan (blauw) reflecterende hesjes die tijdens de nachtelijke onderzoeken worden gedragen. Voor het onderzoek naar vleermuizen gaan de onderzoekers in de avond en nachtelijke uren met speciale apparatuur aan de slag. Ze blijven hiervoor op de openbare weg en voetpaden en komen niet ongevraagd bij jou achter thuis. Soms staat de ecoloog lang stil op dezelfde plek om goed te kijken of hij vogels of vleermuizen ziet. Hij gebruikt hierbij een verrekijker. De bezoeken worden vooraf gemeld bij de politie, zodat de politie ook op de hoogte is van de onderzoeken. 

Vertraging biedprocedure

De openbare biedprocedure loopt momenteel helaas wat achter op planning. Dit komt omdat we nog niet op alle vragen antwoord hebben die we wel nodig hebben om het biedboek compleet te maken. Zodra alle informatie bekend is, vragen we het college van B&W om de stukken voor de biedprocedure vast te stellen. Daarna gaat de biedprocedure de markt op. Zodra we hier meer over weten, berichten wij jullie. Onlangs is al wel het terrein ingemeten is om de juiste tekeningen voor de biedprocedure te maken.  

Nieuwsbrief Tellegen - terugkoppeling bijeenkomst 13 december 2021

Maandag 13 december vond voor direct aanwonenden een tweede bijeenkomst plaats voor de herontwikkeling van locatie Tellegen. Zij kregen tijdens deze online-bijeenkomst meer uitleg over ons idee voor de invulling van de locatie en waarom we voor deze opzet kiezen. Dit aan de hand van een presentatie. Sacon architecten onderzochten eerder dit jaar voor ons wat de mogelijkheden zijn op en rondom de locatie Tellegen. In hun presentatie zijn meerdere mogelijke varianten voor het gebied getoond. Met nadruk op mogelijk, want ontwikkelaars worden via een openbare biedprocedure uitgedaagd een mooie invulling voor het gebied te maken, passend binnen de ambities en kaders die in het biedboek staan. Naast mogelijke varianten voor het gebied lichtte de projectleider het gewenste woonprogramma van gemeente en andere uitgangspunten voor de ontwikkeling toe. Ook de verdere communicatie/participatie en planning kwam ter sprake.

Vragen en antwoorden van bijeenkomst 13 december

Ondanks dat er nog vragen zijn bij de ontwikkeling, gaven omwonenden aan positief op de bijeenkomst terug te kijken en waren blij met de stedenbouwkundige uitleg. Uiteraard was er ook gelegenheid om vragen te stellen. We hebben een overzicht gemaakt van deze vragen en onze reactie daarop.  

Speeltoestellen Tellegenschool krijgen nieuwe bestemming en snoeien van groen

Om vandalisme tegen te gaan en te voorkomen dat de ruimte rondom de school gebruikt wordt als hangplek, hebben we alle speeltoestellen, de wilgenhut, prullenbakken, hekken, etc. weggehaald. Uiteraard krijgen deze een nieuwe bestemming. Ook is het hek op slot. Om het gebouw vrij te houden van groen, gaan we de 4 dakplatanen die midden op het plein staan snoeien. Dit doen we ook met de coniferenhaag en de rozenstruik aan de rand van het plein (zijde van Kupe).

Oudere edities

newsletters.older_editions_caption
Titel van de nieuwsbrief Publicatiedatum
Nieuwsbrief Tellegen - nieuwe bijeenkomst aanwonenden en werkzaamheden op locatie 02 december 2021 om 12:00
Nieuwsbrief Tellegen - antwoord vanuit gemeente op de vele reacties 19 november 2021 om 17:00
Nieuwsbrief Tellegen - dank voor de vele reactieformulieren 04 oktober 2021 om 11:00
Iets melden?
Deel dit
Mail
Bellen