Nieuwsbrief Tellegen Wijhe

Wat leuk dat je interesse hebt in de ontwikkelingen van de Tellegen in Wijhe. Hier vind je de nieuwsbrieven over dit onderwerp.
Wil je deze automatisch in je e-mailbox ontvangen? Je kunt je hiervoor eenvoudig aanmelden

Zie je er toch van af om het nieuws te blijven volgen? Dan kun je uiteraard ook weer afmelden voor deze nieuwsbrief.

Herontwikkeling Tellegen Wijhe

Graag geven vertellen wij in het kort hoe het gaat met de herontwikkeling van de locatie Tellegen in Wijhe.

In onze nieuwsbrief Tellegen van december 2022 spraken we de verwachting uit dat wij waarschijnlijk in februari bij de omwonenden terug konden komen met informatie over het vervolg van de herontwikkeling van de voormalige schoollocatie. Een belangstellende omwonende vroeg ons naar de stand van zaken.

Ondanks dat er nog niets nieuws te vertellen is, vinden we het belangrijk om iedereen hierin mee te nemen. We zijn op dit moment nog in gesprek met de ontwikkelaar om de koopovereenkomst rond te krijgen. Het traject laat helaas dus wat langer op zich wachten dan wij gehoopt hadden. Zodra er meer bekend is, hoort u van ons.

Nieuwsbrief Tellegen - december 2022

Met deze nieuwsbrief informeren wij jullie graag over de herontwikkeling van locatie Tellegen in Wijhe.

Hekken rondom schoolgebouw

In september zijn de tijdelijke huurders van locatie Tellegen uit de school vertrokken. Het pand staat sinds die tijd weer leeg. Wij hebben gekeken of nieuwe verhuur mogelijk is, maar daar zitten veel haken en ogen aan. Zo is het gebouw slecht warm te krijgen omdat de ketel niet goed meer werkt. Daarnaast is in de school ook een nest van een marter ontdekt, wat (geur)overlast geeft. En helaas is er nog sprake van vandalisme en worden er steeds weer ramen van de school ingegooid. Al met al vinden wij het niet verantwoord meer om de school in deze staat opnieuw te verhuren.

Het is de bedoeling om de locatie in het 1e kwartaal 2023 over te dragen aan de ontwikkelaars Nikkels en Bemog. Met de ontwikkelaars spraken we af dat zij de locatie in de hekken gaan zetten. Aangezien oud en nieuw voor de deur staat gebeurt dat op korte termijn; de hekken worden op 20 en 21 december geplaatst. 

Bijeenkomst direct aanwonenden

Met de ontwikkelaar voeren wij ondertussen gesprekken om tot de daadwerkelijke verkoop van de locatie te komen. Wij verwachten dat we in februari 2023 een eerste bijeenkomst met direct aanwonenden kunnen plannen. Tijdens deze bijeenkomst kan deze groep bewoners kennismaken met de ontwikkelaars en wordt er verder gesproken over de invulling van de plannen en de bijbehorende planning. De direct aanwonenden van de locatie ontvangen hiervoor een uitnodiging.
Vervolgens zal wat verderop in het jaar ook een bijeenkomst worden georganiseerd waarbij ook overige geïnteresseerden kunnen komen kijken naar de plannen. 

Verkoop woningen

Het is fijn om te merken dat er nu al heel veel belangstelling is om straks op deze nieuwe locatie te willen wonen. De verkoop van de woningen gaat straks via de ontwikkelaars. Hoe dat precies ingevuld wordt, weten we nu nog niet. Wel hebben we bij de ontwikkelaars aangegeven dat wij graag zien dat inwoners van onze gemeente hier kunnen komen wonen. 

 

We wensen jullie fijne feestdagen en een goede jaarwisseling!

Nieuwsbrief Tellegen - november 2022

Eerder vertelden we over de openbare biedprocedure die we waren gestart en waarbij ontwikkelaars plannen voor de Tellegenlocatie konden indienen. Ook schreven we over de stemprocedure die we onder een groep omwonenden gingen uitzetten. Alle scores zijn bij elkaar gezet en het college van B&W heeft bekend gemaakt om de opdracht voor de herontwikkeling van de Tellegenlocatie voorlopig te gunnen aan Combinatie Nikkels/Bemog Projectontwikkeling.

Twaalf gegadigden

Twaalf partijen schreven zich in voor de biedprocedure. Vijf partijen voldeden niet aan de inschrijvingsvereisten en vielen daarmee af. De overige zeven plannen werden inhoudelijk beoordeeld. Vijf ontwikkelaars maakten een plan waarbij een deel van het naastliggende grasveld onderdeel uitmaakt van de herontwikkeling. 

Na de inhoudelijke beoordeling hebben we de plannen via de website www.mijnkijkopolst-wijhe.nl bekend gemaakt.160 omwonenden zijn gevraagd aan te geven welk plan zij het beste vinden voor hun omgeving. In totaal maakten 59 omwonenden van deze mogelijkheid gebruik. Er is door de omwonenden heel verschillend gestemd. Er was weinig verschil in voorkeur voor de keuze om te bouwen alleen op het schoolterrein of om ook te bouwen op een deel van het naastliggende grasveld.

Uitslag

Na afronding van de inhoudelijke beoordeling van de plannen en de stemming van omwonenden zijn de financiële biedingen aan de beoordeling toegevoegd. De optelsom van de beoordeling door de gemeente, aangevuld met de stemmen van omwonenden en de hoogte van de financiële bieding heeft uiteindelijk de einduitslag bepaald. In totaal kon een plan 600 punten verdienen. 300 punten voor de beoordeling en stemmen omwonenden en 300 punten voor het financiële bod.

Combinatie Nikkels Projecten/Bemog Projectontwikkeling heeft bij de eindbeoordeling het hoogst aantal punten ontvangen. De onderbouwing is te vinden op www.olst-wijhe.nl/tellegenschool.

25 woningen

Met het plan van Nikkels/Bemog realiseren we op de locatie Tellegenschool en een deel van het naastliggende grasveld 25 woningen. Het gaat om eengezinswoningen, beneden/bovenwoningen en appartementen. Er worden 9 appartementen op een deel van het grasveld gerealiseerd, 16 woningen op locatie Tellegenschool (aan de Kupe 9, aan het park 7). 52% van de woningen is bestemd voor senioren, 48% voor starters. Er is aandacht voor betaalbare woningen. Er wordt 16% sociale huurwoningen opgenomen.

Tellegenlocatie winnende plan en ontwerp van Combinatie Nikkels/Bemog Projectontwikkeling


Vervolgstappen

De vervolgstappen om te komen tot een verkoopovereenkomst worden nu gezet. Spoedig na besluitvorming over de definitieve gunning zal door de gemeente een kennismaking worden georganiseerd tussen de direct aanwonenden en combinatie Nikkels Projecten/Bemog Projectontwikkeling. Vanaf dat moment is deze partij aan zet om de bewoners en de buurt te informeren en te betrekken bij het vervolgproces. 

Contact

Heb je vragen? Neem dan contact op met Natasja Hulsebos, projectleider, via e-mail n.hulsebos@olst-wijhe.nl of via telefoonnummer 14 0570.

Nieuwsbrief Tellegen - 14 oktober 2022

Zoals bekend is, zijn we bezig om de locatie van de voormalige Tellegenschool te herontwikkelen naar woningbouw. Hiervoor konden ontwikkelaars tot en met 25 september een plan bij ons indienen.

Plannen beoordelen

We ontvingen 7 plannen die voldoen aan de inschrijvingsvereisten. Deze plannen hebben we intern beoordeeld en leggen we nu graag aan omwonenden van de Tellegenschool voor.   

Op onze website www.mijnkijkopolst-wijhe.nl vind je vanaf 15 oktober een overzicht van de ingediende plannen. Elk plan bestaat uit een of meerdere schetsen en een beschrijving van het idee dat de ontwikkelaar voor ogen heeft. De plannen zijn ook op de ramen van de school (grasveldzijde) te zien. Zo kun je samen met je buurtbewoners bij de school met elkaar over de verschillende ontwerpen praten.   

Een groep omwonenden van de Tellegenschool ontvangt een brief met daarin het verzoek hun stem uit te brengen op het plan dat ze het beste voor de omgeving vinden. Ze mogen 1 x hun stem uitbrengen.  

Hoe verder? 

Tot en met zondag 30 oktober kan gestemd worden. Daarna brengen we de scores (van de gemeente en omwonenden) van de plannen en financiële biedingen bij elkaar. Deze uitslag gaat naar het college dat hierover een besluit neemt. Zodra het besluit door het college is genomen, maken we bekend welke partij de locatie van de Tellegen gaat ontwikkelen.   

Contact

Heb je vragen? Neem dan contact op met Natasja Hulsebos via mail n.hulsebos@olst-wijhe.nl of via 14 0570.

Nieuwsbrief Tellegen - juni 2022

Het college van B&W gaf afgelopen dinsdag (7 juni 2022) groen licht om de Tellegen locatie in Wijhe in verkoop te brengen voor woningbouw. We dagen geïnteresseerde ontwikkelaars uit via een openbare biedprocedure een plan te maken en een bieding uit te brengen. De gemeente kiest voor het beste plan in combinatie met het beste bod voor de plek.

Het is een mooie kans om op deze groene inbreidingslocatie in het centrum van Wijhe een duurzaam woningbouwplan te realiseren met respect voor de natuur. De woningen moeten passen binnen het karakter van de wijk en het dorp en bijdragen bij aan de visie van de gemeente: ‘Een toekomstbestendige, eigenzinnige regionale woongemeente aan de IJssel’.

Inschrijving start op 10 juni

Er is een Biedboek(procedure) opgesteld met kaders en uitgangspunten waarbinnen het terrein ontwikkeld kan worden. Daarnaast bevat het Biedboek de voorwaarden en bepalingen voor het (verkoop)proces en een planning.  

Beoordeling plannen

Op basis van de onafhankelijke taxatie die is uitgevoerd is de minimale verkoopprijs bepaald. Het is aan de inschrijver om een (marktconform) bod te doen voor de locatie. De inschrijvingen worden getoetst aan de getaxeerde waarde. Inschrijvingen die voldoen worden vervolgens als volgt beoordeelt:

 1. Allereerst wordt gekeken of de ingediende plannen aan alle voorwaarden voldoen.
 2. Daarna kennen de leden van de beoordelingscommissie punten toe aan de plannen. Dat doen ze aan de hand de criteria die in het Biedboek zijn opgenomen. De beoordelingscommissie bestaat uit medewerkers van de gemeente die ieder vanuit hun eigen vakkennis beoordelen. Een onderdeel van de criteria in het biedboek is participatie. Ontwikkelaars kunnen in de beoordeling ook punten krijgen voor de manier waarop zij de omgeving betrekken bij hun plannen. Je vindt de puntenverdeling voor de beoordeling in het biedboek op www.olst-wijhe.nl/biedproceduretellegen. 
 3. Vervolgens worden de plannen ook met omwonenden gedeeld met het verzoek om te stemmen. Deze stap maakt ook onderdeel uit van de beoordeling.
 4. Na deze 2 stappen wordt de tussenstand bepaald. Pas daarna wordt gekeken naar het bod dat de ontwikkelaar heeft uitgebracht. Hier worden ook punten aan toegekend. Uiteindelijk komt er een totaalscore uit per plan.
 5. Het college van B&W behandelt de uitkomst van de biedprocedure waarna het de bedoeling is een overeenkomst aan te gaan met de ontwikkelaar met hoogste score voor het ingediende plan. 

Planning

 • 10 juni: Biedboek staat online
 • 20 t/m 23 juni: Schouw van de locatie 
 • 28 augustus: sluitingsdatum indienen plan en bieding (bijlagen)
 • 28 augustus t/m 14 september: Beoordeling plannen inschrijvingsvereisten en kwaliteit
 • 16 t/m 29 september: Stemmen op plannen door omwonenden (digitaal stemmen)
 • 3 oktober: Uitslag stemming omwonenden
 • 5 t/m 18 oktober: Score van de plannen en financiële biedingen bij elkaar brengen + bekendmaking uitslag. 
 • wordt nader bepaald: Bekendmaking collegebesluit (onder voorbehoud Bibob) 
 • wordt nader bepaald: Bibob screening

Contact

Voor vragen kan contact worden opgenomen met Natasja Hulsebos per mail n.hulsebos@olst-wijhe.nl of via 06-10010966. 

Nieuwsbrief Tellegen - mei 2022

Vervolg flora- en faunaonderzoek Tellegen-locatie

We hebben vorig jaar enkele verplichte onderzoeken uitgevoerd op het gebied van flora en fauna bij de locatie Tellegen. Enkele onderzoeken konden toen niet afgerond worden  gezien het broedseizoen van bepaalde diersoorten wat niet verstoord mocht worden. Inmiddels is het zover dat deze onderzoek een doorstart kunnen maken, zodat we ook deze onderzoeken kunnen afronden.

Wanneer vinden de onderzoeken plaats?

In week 21, 24, 26 en 28 vinden deze vervolgonderzoek plaats. Het is lastig in te schatten op welke dagen dit precies is, omdat de onderzoekers afhankelijk zijn van het weer. Als het weer erg tegenzit worden de genoemde weeknummers uitgesteld. Uiteraard stellen we je hiervan op de hoogte.

Wat kun je verwachten?

Tijdens de onderzoeken zijn 1 of 2 medewerkers van het bureau Ecogroen op en rond de Tellegen-locatie aanwezig. Zij zijn te herkennen aan de blauwe reflecterende hesjes. De onderzoeken worden in de avond en ochtend gehouden. Ze blijven hiervoor op de openbare weg en voetpaden en komen niet ongevraagd bij jou achter het huis. Soms staat de ecoloog lang stil op dezelfde plek om alles goed te kunnen onderzoeken. Hij gebruikt hierbij een verrekijker. De bezoeken worden vooraf gemeld bij de politie, zodat de politie ook op de hoogte is van de onderzoeken. 

Vandalisme

Afgelopen week zijn er helaas weer ramen ingegooid van het Tellegen-gebouw. Dit is opgelost door de ramen af te timmeren met platen. De ruimtes waar tijdelijke huurders zitten, worden in de komende dagen weer voorzien van ramen.

Oudere edities

newsletters.older_editions_caption
Titel van de nieuwsbrief Publicatiedatum
Nieuwsbrief Tellegen - maart 2022 11 maart 2022 om 12:00
Nieuwsbrief Tellegen - terugkoppeling bijeenkomst 13 december 2021 20 december 2021 om 00:00
Nieuwsbrief Tellegen - nieuwe bijeenkomst aanwonenden en werkzaamheden op locatie 02 december 2021 om 12:00
Nieuwsbrief Tellegen - antwoord vanuit gemeente op de vele reacties 19 november 2021 om 17:00
Nieuwsbrief Tellegen - dank voor de vele reactieformulieren 04 oktober 2021 om 11:00
Deel dit
Mail
Bellen