Afrondende werkzaamheden Jan Hooglandstraat vanaf 15 maart In december 2020 zijn de werkzaamheden aan de Aaldert Geertsstraat, Jan Hooglandstraat en Koekoeksweg in Olst grotendeels afgerond. <p>Wij hebben de afgelopen weken het eindresultaat geïnspecteerd en moeten nog enkele aanpassingen doen. We hebben naast complimenten ook een aantal opmerkingen ontvangen van omwonenden en gebruikers met een voorstel tot een verandering/verbetering. Dat heeft ertoe geleid dat wij de aannemer opdracht hebben gegeven tot de laatste afrondende werkzaamheden. De werkzaamheden vinden gefaseerd plaats vanaf 15 maart 2021. Meer weten over de werkzaamheden, de planning, de bereikbaarheid en waar je terecht kunt voor vragen? Kijk dan op <a href="http://www.olst-wijhe.nl/verkeerolst" title="Ga naar pagina verkeer Olst">olst-wijhe.nl/verkeerolst</a>.</p> <h2>Middenstrook wordt ‘streetprint’</h2> <p>De middenstrook krijgt een zwarte ‘streetprint’ van beton. Die heeft dezelfde uitstraling als de ‘streetprint’ aan de zijkanten van de weg. Het is echter een kwalitatief betere oplossing dan de middenstrook die in december als noodoplossing is aangebracht. De middenstrook met ‘streetprint’ zorgt voor een rijbaanversmalling. Hierdoor zal er langzamer worden gereden en minder snel worden ingehaald.</p> <h2>Verkeersplateau ter hoogte van de Herbergier verdwijnt</h2> <p>Het verkeersplateau met zebrapad tussen de Industrieweg en de Kleistraat wordt weggehaald.</p> <p>Het verkeer dat over het plateau rijdt zou mogelijk teveel trillingen geven voor (oudere) woningen die direct aan de straat liggen. Het zebrapad met de bijbehorende markeringen wordt op dezelfde plek weer teruggebracht.</p> <h2>Onverplicht fietspad tussen Jan Hooglandstraat en Diepenveenseweg</h2> <p>Fietsers krijgen hierdoor de keuze: ze mogen gebruik maken van het fietspad maar kunnen ook op de weg blijven fietsen. Bromfietsen mogen geen gebruik maken van en onverplicht fietspad; zij maken gebruik van de weg.</p> <h2>Aanpassing ‘ingang’ fietspad</h2> <p>De verhoging bij de ’ingang’ van het fietspad wordt weggehaald. De toegang wordt daardoor breder en fietsers kunnen er makkelijker oprijden.</p> <h2>Fietssuggestiestroken Koekoeksweg</h2> <p>Tussen het Koekoekspad en de Diepenveenseweg zouden volgens de planning dit voorjaar de rode fietssuggestiestroken worden aangebracht. Dat wordt nu gelijk meegenomen. De kruising met de Diepenveenseweg is inmiddels een voorrangskruising. Het verplichte stopbord wordt ook gelijk geplaatst.</p> <h2>Verplaatsing bebouwde komborden</h2> <p>De bebouwde komborden van Olst verplaatsen we zoals al was afgesproken van het Koekoekspad naar de Zandwetering/Diepenveenseweg. De rijsnelheid wordt daarmee teruggebracht van 60 naar 50 km/uur. Deze aanduiding wordt ook aangebracht op het wegdek.</p> <h2>Snelheidsverlaging</h2> <p>Met de nieuwe inrichting is ook de snelheid verlaagd tussen de Kornet van Limburg Stirumstraat en het Koekoekspad. Wij zullen de komende tijd op verschillende manieren aandacht schenken aan het nieuwe gebruik van de weg, het parkeerverbod aan de Jan Hooglandstraat en de nieuwe maximale snelheid. Dit doen wij onder andere door een snelheidsmeting en door handhaving door de politie.</p> <h2>Planning</h2> <p>De werkzaamheden starten op 15 maart 2021 en worden in fasen uitgevoerd:</p> <p> <ul> <li>Week 11, 15 tot 19 maart: asfalteringswerkzaamheden bij zebrapad ter hoogte van Herbergier en aanbrengen betonnen middenstrook tussen Industrieweg en Kleistraat</li> <li>Week 12, 22 tot 26 maart: aanbrengen betonnen middenstrook tussen de Industrieweg en de Spoorstraat</li> <li>Week 13, 29 maart tot 2 april: aanbrengen betonnen middenstrook tussen de Stationsweg en de Kornet van Limburg Stirumstraat.</li> </ul> </p> <p>De overige werkzaamheden voert de aannemer uit tussen bovenstaande werkzaamheden door.</p> <p>Met deze fasering is de overlast voor bewoners en ondernemers tot een minimum beperkt.</p> <p><span>Bereikbaarheid en omleidingsroutes</span></p> <p> <ul> <li>Aan- en omwonenden kunnen hun woning tijdens de werkzaamheden in principe altijd bereiken. </li> <li>Afvalcontainers kunnen in principe op de gebruikelijke datums en plekken worden aangeboden voor lediging. </li> <li>Fietsers en voetgangers kunnen tijdens de werkzaamheden gebruikmaken van de weg. Zij moeten hiervoor de aanwijzingen van de aannemer opvolgen.</li> <li>Het doorgaande verkeer wordt omgeleid. Dit staat met borden aangegeven. Tijdens de werkzaamheden begeleiden verkeersregelaars het verkeer.</li> </ul> </p> <h2>Afronding</h2> <p>Veel inwoners, aanwonenden en ondernemers zijn betrokken geweest en hebben input gegeven voor de plannen voor de herinrichting van de Aaldert Geertsstraat, Jan Hooglandstraat en de Koekoeksweg. Na de afronding van de werkzaamheden is de route tussen Olst en Boskamp een veiligere route geworden.</p> <h2>Meer informatie</h2> <p>Heb je vragen over het werk, de planning en de bereikbaarheid? Je bent op het vaste inloopmoment op woensdag tussen 12.00 en 13.00 uur welkom in de keet van Schagen Infra BV. De keet staat op het parkeerterrein van Aberson.</p> <p>Voor andere vragen en/of opmerkingen kun je contact opnemen met projectleider Gerard van den Blink. Je kunt hiervoor bellen via telefoonnummer 14 0570 of een <a href="mailto:gemeente@olst-wijhe.nl" title="Stuur een e-mail naar gemeente@olst-wijhe.nl">e-mail sturen</a>.</p> 2021-03-03 08:00:00 +0100 2021-03-01 11:38:57 +0100 2021-03-01 14:15:17 +0100 Voortvarend op weg naar kindcentrum Olst-Boskamp-Den Nul We zetten belangrijke stappen als het gaat om het te bouwen kindcentrum Olst-Boskamp-Den Nul. Het gaat om het kindcentrum dat we samen met de schoolbesturen van de Mare en mijnplein en KOOS wil realiseren op de locatie Averbergen Noord in Olst. Om dat te kunnen doen hebben we onder andere gronden aangekocht en zijn er afspraken gemaakt over een onderzoek naar woningbouw op de vrijkomende schoollocaties en gymzaal. Welke stappen zijn er precies gezet en hoe ziet het vervolg eruit? <h2>Gronden aangekocht binnen het budget</h2> <p>Om het kindcentrum op de aangewezen plek te kunnen bouwen, hebben we grond gekocht. Een deel van de grond was in bezit van VOF Olst-Oost (een samenwerking tussen Nikkels Projecten BV en SallandWonen). De afspraken hierover zijn vastgelegd in een overeenkomst. Een mijlpaal om verder te kunnen.</p> <h2>Onderzoek naar woningbouw op locatie huidige drie basisscholen in Olst</h2> <p>Als het kindcentrum, naar verwachting in 2023/2024, klaar is komen er in Olst drie basisschoollocaties en een gymzaal (Watertorenstraat) vrij. Zoals gezegd hebben we een deel van de grond ten noorden van zorgcentrum Averbergen Noord aangekocht van VOF Olst-Oost. Zij hadden het plan om daar woningbouw te realiseren. Nu dat niet meer kan op die locatie, door de komst van het kindcentrum, wil men onderzoeken of en welke woningbouw mogelijk is op de locaties die vrijkomen in Olst. Hergebruik van de panden is niet mogelijk doordat de panden sterk verouderd zijn. Of de schoolgebouwen die vrijkomen op de Boskamp en in Den Nul hergebruikt of herontwikkeld worden is nog niet duidelijk. Dit wordt op een later moment in beeld gebracht. Hierover is overleg met onder meer de Plaatselijke Belangen.</p> <h2>Intentieovereenkomst ‘huren als eigenaar’</h2> <p>Voor de ontwikkeling van het kindcentrum en de gymzaal hebben we samen met de partners van Scholen voor Morgen een intentieovereenkomst goedgekeurd met de intentie om gebruik te maken van het concept ‘huren als eigenaar’ van Stichting Maatschappelijk Vastgoed (SMV). Daarbij is SMV de eigenaar van het kindcentrum en de gymzaal. Zij ontwikkelt en onderhoudt de gebouwen en verhuurt het aan de partijen die er gebruik van maken. Dat zijn nu de gemeente, de schoolbesturen De Mare en mijnplein en ook kinderopvangorganisatie KOOS. SMV heeft veel ervaring op het gebied van ontwikkelen en onderhouden van energieneutrale kindcentra.</p> <h2>Aanvulling op Structuurvisie in maart vaststellen</h2> <p>Onlangs legde we een aanvulling (addendum) op de Structuurvisie ter inzage. Hier kon tot en met 3 februari op gereageerd worden. Er zijn drie bezwaren ingediend. Deze beantwoorden we in de komende weken. We streven ernaar dat onze gemeenteraad het addendum eind maart vaststelt. Als dat gebeurt, kunnen we starten met de voorbereidingen om het bestemmingsplan aan te passen (herzien). Dit is nodig omdat de locatie waar het kindcentrum komt de bestemming ‘agrarische doeleinden’ heeft. Het doel is om het ontwerp bestemmingsplan rond de zomer ter inzage te leggen. Voordat het zover is, werken we samen met de schoolbesturen van mijnplein en De Mare, kinderopvang KOOS en SMV aan stedenbouwkundige uitgangspunten. Deze vormen de basis voor het nieuwe bestemmingsplan. Daarbij wordt ook de samenleving betrokken, zoals om- en aanwonenden en Plaatselijke Belang Olst.</p> <h2>Volgende stappen</h2> <p>Naast het bestemmingsplan moet de realisatie van het kindcentrum in een aantal stappen verder worden voorbereid. De eerste stap is het opstellen van een Ontwikkelingsplan dat voor de zomer klaar moet zijn. In dit plan staat hoe en wanneer het kindcentrum wordt gerealiseerd. Daarna gaat SMV aan de slag met een programma van eisen en het ontwerp voor het kindcentrum. Bij het ontwerp worden alle nodige partijen en belanghebbenden betrokken.</p> 2021-02-26 10:30:00 +0100 2021-02-25 11:48:40 +0100 2021-02-25 11:48:40 +0100 Aanvulling op Structuurvisie voor locatie kindcentrum Olst-Boskamp-Den Nul Op 30 juni 2020 heeft de raad besloten dat het kindcentrum Olst-Boskamp-Den Nul op de locatie aan de noordzijde van Averbergen in Olst komt. Om dit te realiseren vinden we het belangrijk om een aanvulling te doen op de Structuurvisie. Een zogeheten addendum. <p>In dit addendum beschrijven we wat de ruimtelijke effecten zijn van het kindcentrum op de dorpsrandzone en hoe we hiermee willen omgaan. De ambitie is om het kindcentrum landschappelijk mooi in te passen, in samenhang met Aberson en de verkeersstructuur. Het addendum op de Structuurvisie leggen we vier weken ter inzage om u de gelegenheid te geven om kennis te nemen van de aanvullingen op de structuurvisie en als u dat wilt een reactie hierop te geven. Het addendum is niet bedoeld om de locatiekeuze voor Averbergen Noord te herzien. Dit inspraakproces is afgerond voordat de raad op 30 juni haar besluit hierover nam. Wel is er nog mogelijkheid tot het indienden van bezwaar en beroep tijdens de bestemmingsplanprocedure die we in de lente van 2021 willen opstarten.</p> <p>Meer weten over dit addendum. Lees het hele bericht op <a href="https://olst-wijhe.nl/addendumstructuurvisie" title="Ga naar wonen in Olst-Wijhe">olst-wijhe.nl/addendumstructuurvisie</a>.</p> <p> </p> 2021-01-06 08:00:00 +0100 2021-01-04 16:29:54 +0100 2021-01-06 10:35:44 +0100 Middenstrook Hooglandstraat en Geertsstraat wordt aangelegd als het minder koud is <p>Het was zaterdag 5 december te koud om de grijze middenstrook aan te leggen op de Jan Hooglandstraat en de Aaldert Geertsstraat. Het materiaal waar de middenstrook van wordt gemaakt kan namelijk niet bij alle temperaturen worden aangebracht. De aannemer gaat deze werkzaamheden uitvoeren zodra het minder koud is. Als de weersomstandigheden meewerken wordt dit nog voor de Kerst gedaan.</p> <p>Deze week wordt de bebording van de Jan Hooglandstraat en de Aaldert Geertsstraat aangepast aan de nieuwe verkeerssituatie.</p> 2020-12-09 15:54:27 +0100 2020-12-09 15:54:27 +0100 2020-12-09 15:54:27 +0100 Jan Hooglandstraat 5 december afgesloten voor autoverkeer Zaterdag 5 december rijden er geen treinen. Die dag worden daarom de laatste werkzaamheden aan de Jan Hooglandstraat en de Aaldert Geertsstraat uitgevoerd. De weg is alleen op zaterdag 5 december gesloten voor autoverkeer. Fietsers en voetgangers kunnen tijdens de werkzaamheden gebruikmaken van de weg. Zij moeten hiervoor de aanwijzingen van de aannemer opvolgen. <p>Het doorgaande verkeer wordt omgeleid. Dit staat met borden aangegeven. Het Averbergen blijft met de auto bereikbaar komende uit de richting van de Boskamp. De auto’s rijden hiervoor een klein stukje over het parkeerterrein aan de voorzijde van de voormalige Abersonfabriek.</p> <p>De volgende werkzaamheden vinden zaterdag 5 december plaats:</p> <ul> <li>Kruispunt Jan Hooglandstraat-Stationsweg</li> <li>Wegdek Jan Hooglandstraat aan beide zijden van de spoorwegovergang</li> <li>Kruispunt Jan Hooglandstraat-Industrieweg-Averbergen</li> <li>Aanbrengen grijze middenstrook op Jan Hooglandstraat en Aaldert Geertsstraat</li> </ul> <p>Dit betekent dat, als de weersomstandigheden meewerken, alle werkzaamheden na 5 december zijn afgerond. In het voorjaar van 2021 worden de komborden verplaatst van het Koekoekspad naar de Diepenveenseweg en worden daar nog rode (brom)fietssuggestiestroken aangebracht.</p> 2020-12-02 11:17:00 +0100 2020-12-02 11:17:24 +0100 2020-12-07 09:56:19 +0100 ProRail start met aanbestedingsfase fietstunnel Olst De gemeente Olst-Wijhe gaat een voet-fietstunnel aanleggen in het verlengde van de Ter Stegestraat in Olst. De daadwerkelijke aanleg van de tunnel gebeurt door ProRail in opdracht van de gemeente. De gemeente en ProRail hebben hiervoor een overdrachtsdossier gemaakt. Met de ondertekening van dit dossier start ProRail de aanbestedingsfase van de tunnel. <h2><span>Planning </span></h2> <p>De aanbestedingsfase duurt tot de zomer van 2021. Daarna kan de bouw van de tunnel starten. De verwachting is dat de tunnel eind 2022/begin 2023 kan worden gebruikt.</p> <h2>Veilige verbindingsroute</h2> <p>Met deze tunnel krijgt Olst een er een alternatieve en veilige route bij tussen het centrum van Olst, Het Averbergen, de voorgestelde locatie voor het nieuwe kindcentrum, sporthal De Hooiberg, de sportvelden en de route naar Boskamp.</p> 2020-11-12 16:06:00 +0100 2020-11-12 16:06:19 +0100 2020-11-12 16:08:09 +0100 Olst-Wijhe gaat handhaven op aangelegde ringdijk Olasfa De ringdijk op het Olasfaterrein is in strijd met de verleende aanlegvergunning aangelegd. De ringdijk past wel binnen het geldende bestemmingsplan Olst-west 2005. Dat is de uitkomst van het onderzoek naar aanleiding van het handhavingsverzoek dat omwonenden hebben ingediend. De gemeente gaat handhavend optreden. <p>Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten om de Combinatie aan te schrijven en op te dragen om de ringdijk aan te leggen volgens de verleende aanlegvergunning uit 2011. De Combinatie was de aanvrager van deze aanlegvergunning en heeft de ringdijk in opdracht van Abbott aangelegd.</p> <p>Het is gebruikelijk en wettelijk geregeld dat in een handhavingstraject de aanvrager in de gelegenheid wordt gesteld een nieuwe aanvraag in te dienen. Dit wordt legaliseren genoemd. Als de aanvraag niet wordt ingediend of als de aangevraagde vergunning wordt geweigerd, dan moet de ringdijk alsnog op de eerder vergunde plek worden gelegd.</p> <p>Het is aan Abbott en de Combinatie of er een nieuwe aanlegvergunning wordt aangevraagd. Als dat wordt gedaan dan moet de gemeente deze vergunningsaanvraag toetsen aan het wettelijk kader. Voldoet de aanvraag daaraan, dan wordt de aanlegvergunning verleend en ter inzage gelegd. Hier kunnen belanghebbenden bezwaar tegen indienen.</p> <h2>Overzicht van bestemmingsplannen en vergunning vanaf 2004</h2> <p>De gemeente heeft naar aanleiding van het handhavingsverzoek een overzicht (feitenrelaas) gemaakt van bestemmingsplannen en vergunning voor het Olasfaterrein vanaf 2004. Dat feitenrelaas is beschikbaar gesteld aan de bewoners die het handhavingsverzoek hebben ingediend en te lezen op onze <a href="http://www.olst-wijhe.nl/olasfa" title="Ga naar pagina olasfa">webpagina over het Olasfaterrein</a>.</p> 2020-11-05 15:30:00 +0100 2020-11-05 14:56:12 +0100 2020-11-05 14:56:12 +0100 Aanleg calamiteitenroute Olst van start <p>Deze week zijn de voorbereidingen gestart voor de aanleg van de calamiteitenroute in Olst. De spoorwegovergang bij de Enkweg wordt geschikt gemaakt voor hulpdiensten. De verbindingsroute loopt vanaf de spoorwegovergang bij de Enkweg helemaal langs het spoor en komt uit op de bestaande weg achter het Averbergen, ter hoogte van de uitgang van de nieuw aan te leggen tunnel in het verlengde van de Ter Stegestraat.</p> <p>De aanvoer van het materiaal gebeurt vanaf De Meente via de Thorbeckestraat en de Enkweg. We verwachten dat de werkzaamheden op 13 november klaar zijn.</p> <p> </p> 2020-11-03 08:00:00 +0100 2020-11-02 10:08:54 +0100 2020-11-02 10:08:54 +0100 Nieuwe parkeerplaatsen Kleistraat Olst <p>De huidige parkeerplaatsen op het Abersonterrein verdwijnen doordat op het Abersonterrein woningen gebouwd gaan worden. Dit wordt een probleem voor de bewoners van de woningen aan de Jan Hooglandstraat tussen de toegangsweg naar het Averbergen en de Kleistraat. Niet alle bewoners hebben op eigen terrein een mogelijkheid voor het parkeren van voertuigen. Hun woningen zijn in de jaren 40 van de vorige eeuw gebouwd. Toen werd bijna geen rekening gehouden met parkeren op eigen terrein en het autobezit is de afgelopen jaren sterk toegenomen.</p> <p>Op basis van de parkeerbeleidsnota van de gemeente is berekend dat in totaal veertien parkeerplaatsen nodig zijn. De gemeente heeft samen met de bewoners gezocht naar een oplossing. Daarbij zijn diverse opties besproken en gewogen. Gekozen is voor een parkeerstrook met negen parkeerplaatsen langs het eerste deel van de Kleistraat. Het trottoir wordt iets versmald maar blijft behouden. De parkeerstrook wordt op korte termijn aangelegd, namelijk al tijdens de reconstructie van de Jan Hooglandstraat. Die werkzaamheden zijn al begonnen. De gemeente onderzoekt daarnaast of er ruimte is voor de overige vijf parkeerplaatsen in het nieuwe plan voor het Abersonterrein of in de directe omgeving van de woningen.</p> 2020-10-28 10:44:00 +0100 2020-10-28 10:44:32 +0100 2020-10-28 10:44:32 +0100 Werkzaamheden Aaldert Geertsstraat, Jan Hooglandstraat en Koekoeksweg Op maandag 12 oktober starten de werkzaamheden aan de Aaldert Geertsstraat, Jan Hooglandstraat en de Koekoeksweg. De werkzaamheden worden in vier fasen uitgevoerd om de overlast voor bewoners en ondernemers tot een minimum te beperken. <p>Volgens de planning zijn de werkzaamheden van de eerste drie fases klaar op 6 november. De werkzaamheden van de laatste fase vinden plaats bij het spoor als de treinen niet rijden. Dit gebeurt tussen 30 november en 6 december.</p> <p>Fietsers en voetgangers kunnen tijdens de werkzaamheden gebruikmaken van de weg. Zij moeten hiervoor de aanwijzingen van de aannemer opvolgen. Het doorgaande verkeer wordt omgeleid via Deventer. Dit staat met borden aangegeven.</p> <p>Heeft u vragen over het werk, de planning en de bereikbaarheid? U bent op het vaste inloopmoment op woensdag tussen 12.00 en 13.00 uur welkom in de keet van Schagen Infra BV.  De keet staat het parkeerterrein van Aberson.</p> <p><span>Meer weten over de nieuwe inrichting van de weg? Bekijk dan hieronder de brief met de tekeningen en de planning die omwonenden en ondernemers hebben ontvangen.</span></p> 2020-10-05 17:49:00 +0200 2020-10-05 17:49:50 +0200 2020-10-08 14:11:07 +0200 Ontwerpbestemmingplan Fietstunnel Olst op 7 september in gemeenteraad Van 7 mei tot en met 17 juni 2020 lag het ontwerpbestemmingsplan “Olst Fietstunnel Ter Stegestraat” ter inzage dat de fiets-voetgangerstunnel tussen de Ter Stegestraat en het Averbergen mogelijk moet maken. Op 7 september wordt het besproken in de vergadering van de gemeenteraad. <p>Naar aanleiding van dit ontwerpbestemmingsplan zijn veel zienswijzen ingediend. Op een enkele (positieve) zienswijze na zijn de zienswijzen niet specifiek gericht tegen dit ontwerpbestemmingsplan. De hoofdboodschap van de zienswijzen is om geen fietstunnel aan te leggen maar een zuidelijke randweg. De gemeente heeft de afgelopen jaren uitgebreid onderzoek gedaan naar verschillende oplossingen, waaronder een zuidelijke randweg. Dat bleek niet de juiste oplossing voor Olst omdat randwegen slechts een marginale oplossing boden. Veel vrachtverkeer heeft een bestemming in Olst of komt uit Olst. Daarom heeft de gemeenteraad al in december 2017 besloten om niet te kiezen voor een randweg maar het verkeer in Olst te ‘scheiden en spreiden’. Bij de beantwoording van de zienswijzen heeft de gemeente een terugblik gemaakt van het proces rondom het verkeer in Olst tot nu toe. Deze terugblik op het hele proces is te lezen in de inleiding van de Nota van beantwoording zienswijzen en op de <a href="http://www.olst-wijhe.nl/verkeerolst" title="Ga naar pagina verkeer Olst">webpagina Verkeer Olst</a>.</p> <h2>Beantwoording zienswijzen en aanvulling ontwerpbestemmingsplan</h2> <p>Alle zienswijzen zijn beantwoord in de Nota van beantwoording zienswijzen. Deze staat vanaf 14 augustus 2020 op onze<a href="http://www.olst-wijhe.nl/verkeerolst" title="Ga naar pagina verkeer Olst"> webpagina Verkeer Olst</a>. Het college van burgemeester en wethouders heeft de Nota van beantwoording zienswijzen op dinsdag 11 augustus 2020 besproken. De zienswijzen geven het college geen aanleiding om de raad een voorstel te doen tot verandering van het ontwerpbestemmingsplan “Olst Fietstunnel Ter Stegestraat”.</p> <p>Wel zal het ontwerpbestemmingsplan aangevuld worden met aanvullende onderzoeken naar vleermuizen, eekhoorns en archeologie. Voor de archeologie worden in het ontwerpbestemmingsplan aanvullende regels opgenomen om archeologische vondsten/resten veilig te stellen Bij het proefsleuvenonderzoek van april 2020 zijn namelijk sporen aangetroffen uit de late 13de tot 15de of vroege 16de eeuw. De vindplaats bestaat onder meer uit greppels, paalsporen, kuilen en een waterput.</p> <p>Alle personen die een zienswijze hebben ingediend hebben een persoonlijke antwoordbrief ontvangen.</p> <h2>Raadvergadering 7 september 20.00 uur</h2> <p>Het voorstel van het college van B en W om het ontwerpbestemmingsplan met de bovengenoemde aanvulling vast te stellen komt op 7 september in de gemeenteraad. Het raadsvoorstel en de volledige Nota van beantwoording zienswijzen staan bij het vergaderschema en de vergaderstukken op de <a href="https://gemeenteraad.olst-wijhe.nl/home" title="Ga naar site gemeenteraad Olst-Wijhe">gemeenteraadsite</a> en op de <a href="http://www.olst-wijhe.nl/verkeerolst" title="Ga naar pagina verkeer Olst">webpagina Verkeer Olst</a>.</p> <p>Vanwege het coronavirus zijn alle raadsvergaderingen voor toehoorders alleen online te volgen. Dit kan via de <a href="https://gemeenteraad.olst-wijhe.nl/home" title="Ga naar website gemeenteraad Olst-Wijhe">website van de gemeente</a>.</p> <p>Wethouder Herman Engberink vindt de bestemmingsplanwijziging een goede ontwikkeling: “Met de aanleg van de fiets-voetgangerstunnel krijgt Olst er een alternatieve en veilige route bij tussen het centrum van Olst, Het Averbergen, de nieuwe locatie van het kindcentrum, sporthal De Hooiberg, de sportvelden en de route naar de Boskamp.”</p> <h2>Terugblik</h2> <p>De afgelopen jaren is regelmatig gesproken over de afwikkeling van het verkeer in Olst. Dat gaat zelfs terug tot de jaren negentig van de vorige eeuw. Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2014 was het voor meerdere politieke partijen (wederom) een verkiezingsitem. In 2016 wilde de gemeente in de Structuurvisie een noordelijke randweg om Olst opnemen die zou uitkomen op de Kleistraat. Hiertegen kwam veel verweer van inwoners.</p> <h2>Structuurvisie verkeer Olst</h2> <p>Tijdens een informatieavond op 13 februari 2017 bleek dat er onvoldoende cijfers over het verkeer waren om gefundeerd te kiezen voor een noordelijke randweg. Het college besloot om extra onderzoek te doen. Voor het verkeersonderzoek werd de Begeleidingsgroep Structuurvisie verkeer Olst ingesteld om het proces te volgen en aan te geven of alle elementen goed en duidelijk in beeld waren. Dit als klankbordgroep voor het college van B en W van de gemeente Olst-Wijhe, zodat er een beeld kon worden gevormd hoe de vertegenwoordigers van verschillende belangengroeperingen tegen de verkeersvisie Olst aankeken. Deze groep bestond uit een brede vertegenwoordiging uit de Olster samenleving en was ongeveer twaalf personen in omvang.</p> <p>In april 2017 zijn intensieve verkeerstellingen gedaan. Op basis van kentekenregistratie is gekeken waar het verkeer vandaan komt en naar toe gaat. Wat bleek: veel verkeer dat over de Jan Hooglandstraat reed, bleef in Olst. Als veel verkeer richting noord of zuid het dorp zou verlaten, zou een randweg verlichting geven. Maar het gaat dus merendeels om bestemmingsverkeer, verkeer dat dus in Olst moet zijn.</p> <p>Bovendien bleek uit de nauwkeurige tellingen dat het aantal vrachtwagens op de Jan Hooglandstraat minder was dan eerder was aangenomen op basis van cijfers van aanwonenden. Op basis van onder meer de nieuwe, feitelijke, cijfers besloot het college van B en W om geen randweg om Olst aan te leggen (geen noordelijke en ook geen zuidelijke randweg), maar om het langzame verkeer dat nu over de Jan Hooglandstraat gaat een alternatieve route te geven (scheiden van het verkeer) en het spreiden van het langzame verkeer over meerder spoorkruisingen. Dit besluit werd unaniem onderschreven door de eerste Begeleidingsgroep Structuurvisie Verkeer Olst en breed gedragen tijdens een informatieavond op 21 juni 2017.</p> <p>Ook de toepassing van de Provinciale Mobiliteitsladder maakte een randweg niet mogelijk, er waren andere, betere en goedkopere oplossingen dan een randweg. Bovendien werkte de provincie niet mee aan een zuidelijke randweg vanwege de natuurwaarden in dat gebied. Niet meewerken betekent geen vergunning en geen subsidie.</p> <p>Op 4 december 2017 heeft de gemeenteraad de nieuwe Structuurvisie Olst-Wijhe, ‘Ruimte voor initiatief en innovatie’ vastgesteld. In deze structuurvisie is het beleidskader voor toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen verwoord. De visie schetst het toekomstbeeld voor Olst-Wijhe op weg naar 2025. Het ‘scheiden en spreiden van het verkeer in Olst’ is daarmee onderdeel van de Structuurvisie.</p> <h2>Uitwerken Verkeersonderzoek Olst</h2> <p>Begin 2018 is gestart met het project Uitwerken Verkeersonderzoek Olst. Bij de uitwerking van het onderzoek werd de begeleidingsgroep die bij het vorige onderzoek heeft meegedacht betrokken. Die groep werd aangevuld met ondernemers, bewoners, de schoolbesturen en SallandWonen en Nikkels (ontwikkeling Aberson terrein). De begeleidingsgroep bestond vanaf dat moment uit negentien personen. Afgesproken is dat de leden van de groep hun achterban steeds zouden informeren.</p> <p>Tijdens dit proces is met begeleiding van Goudappel Coffeng gekeken naar de beste mogelijkheden voor het scheiden en spreiden van het verkeer in Olst en daaruit zijn de volgende voorstellen gekomen: het herinrichten van de Jan Hooglandstraat, het realiseren van een voet-fietspad tussen de Joke Smitlaan en de Stationsweg, het aanleggen van een calamiteitenroute en twee fietstunnels; één in het verlengde van de Ter Stegestraat, en één in het verlengde van de Roodborst in Olst-Zuid. Twee jaar na de aanleg van de fietstunnel in het verlengde van de Ter Stegestraat, worden de effecten van de aanpassingen onderzocht en op basis van die uitkomsten wordt besloten of de fietstunnel in het verlengde van de Roodborst wordt aangelegd. In de Begeleidingsgroep sprak één lid zich uit tegen deze plannen. Tijdens de informatieavond van 16 mei 2018 wilde de gemeente Olst-Wijhe graag horen wat de inwoners van Olst en omgeving vonden van de voorstellen voor het scheiden en spreiden van het verkeer en of zij gebruik zouden maken van de eventueel extra aan te leggen routes voor fietsers. Hiervoor konden de aanwezigen een enquêteformulier invullen. Naar aanleiding van deze informatieavond heeft de Begeleidingsgroep op 23 mei 2018 afgesproken om ook de inwoners, die niet aanwezig waren bij de informatiebijeenkomst, de gelegenheid te geven de enquête in te vullen.</p> <p>De gemeenteraad heeft op 15 okt 2018 ingestemd met de voorstellen. Op 12 november 2018 stelde de gemeenteraad € 2,4 miljoen ter beschikking voor het realiseren van de fiets- en voetgangerstunnel. De provincie Overijssel stelde al eerder € 2 miljoen beschikbaar.</p> <h2>Uitvoering plannen</h2> <p>In 2019 is gestart met de uitvoering van de plannen. Er zijn twee begeleidingsgroepen gevormd: één voor de Jan Hooglandstraat en het voet-fietspad tussen de Joke Smitlaan en de Stationsweg en één begeleidingsgroep voor de tunnel en de calamiteitenroute. Hierin hebben ook omwonenden zitting genomen om het uitvoeringsproces te begeleiden en hun buurtgenoten geïnformeerd te houden.</p> <p>Bij de uitwerking van het besluit van de gemeenteraad is in gesprekken met de ‘Begeleidingsgroep Tunnel en Enkweg’ gesproken over de exacte ligging en de mogelijkheden om de tunnel te verbeteren. Het ging daarbij onder andere om een hellingspercentage van 3% in plaats van 4%, een bocht in het tracé en schuine wanden met groen in plaats van rechte wanden.</p> <p>De adviesraad Samenleving Olst-Wijhe gaf ook adviezen, zowel voor de herinrichting van de Jan Hooglandstraat als voor een optimale tunnel. Een tunnel met een hellingsgraad van 4% past binnen dit advies. Ook spraken zij de voorkeur uit voor zo recht mogelijke tunnelwanden ter geleiding van blinden en slechtzienden.</p> <p>Het college van B en W besloot in april 2020 om de fiets- en voetgangerstunnel in het verlengde van de Ter Stegestraat aan te laten leggen binnen het door de gemeenteraad vastgestelde budget van € 4,4 miljoen. Dat betekent dat de tunnel een doorrijhoogte krijgt van 2,65 meter, rechte tunnelwanden (maximale hoek tot 10%) en een hellingspercentage van 4%. Alle alternatieve uitwerkingen van de tunnel zouden ongeveer een miljoen euro meer kosten. Het college vond de voordelen van de alternatieven niet opwegen tegen de meerkosten. Vervolgens is het ontwerpbestemmingsplan ter inzage gelegd.</p> <h2>Communicatie</h2> <p>Tijdens het hele proces zijn inwoners op de hoogte gehouden op verschillende manieren: de gemeentelijke website (alle informatie is nog steeds beschikbaar), in de rubriek IJsselberichten in de Huis aan Huis Reklamix, informatieavonden, via de leden van de begeleidingsgroepen (richting hun achterban), e-mail, brieven, persberichten, sociale media, digitale nieuwsbrief (alle actuele informatie direct in je inbox) en sinds april 2019 ook via de Nieuwsbrief “Olst volop in Ontwikkeling” die huis-aan-huis op papier wordt verspreid (en ligt op diverse locaties).</p> 2020-08-17 09:00:00 +0200 2020-08-13 10:57:52 +0200 2020-08-17 09:12:00 +0200 Rechtbank wijst voorlopige voorziening Jan Hooglandstraat af De Rechtbank heeft op 2 juli 2020 de voorlopige voorziening van een bewoner van de Jan Hooglandstraat afgewezen. Het proces rondom de nieuwe inrichting van de Jan Hooglandstraat wordt nu weer opgestart met een zorgvuldige communicatie met de omwonenden. <h2><span>Oordeel Rechtbank</span></h2> <p><span>De Rechtbank heeft in haar uitspaak bepaalt dat </span><span>het treffen van een verkeersmaatregel als een normale maatschappelijke ontwikkeling worden beschouwd, waar iedereen mee te maken kan krijgen</span><span>. O</span><span>ok oordeelt de rechter dat de gemeente voldoende inzichtelijk heeft gemaakt op welke wijze de belangen tegen elkaar zijn afgewogen. Daarnaast heeft volgens de voorzieningenrechter de verzoeker enkel bezwaren ingediend die betrekking hebben op de herinrichting van (onder meer) de Jan Hooglandstraat en niet tegen het verkeersbesluit of de nadelige gevolgen die het verkeersbesluit voor de verzoeker heeft. De voorzieningenrechter oordeelt dat het verkeersbesluit ook bij een eventuele bodemprocedure stand zal houden. </span></p> <h2><span>Vervolg</span></h2> <p><span>De gemeente gaat</span><span> komende week</span><span> in overleg met de aannemer over de planning van de werkzaamheden. De omwonenden worden hierover tijdig en uitgebreid geïnformeerd. Ook informatie over bereikbaarheid, omleidingsroutes en het inzamelen van de afvalcontainers </span><span>worden</span><span> daarbij meegenomen.</span></p> 2020-07-03 17:45:00 +0200 2020-07-03 17:30:36 +0200 2020-07-06 08:40:52 +0200 Werkzaamheden Jan Hooglandstraat Olst maandag 25 mei van start In het kader van het ‘scheiden en spreiden’ van het verkeer in Olst is de afgelopen periode gewerkt aan de nieuwe inrichting van de Jan Hooglandstraat, een deel van de Aaldert Geertsstraat en de Koekoeksweg. Op 25 mei starten de werkzaamheden die ervoor zorgen dat de weg fietsveiliger wordt. Eind juni worden de werkzaamheden afgerond. <h2><span>Wat gaat er gebeuren?</span></h2> <p>Op het deel tussen de Kornet van Limburg Stirumstraat en het Koekoekspad wordt de snelheid verlaagd naar 30 kilometer per uur. De kruisingen worden gelijkwaardig, met uitzondering van de Spoorstraat; die kruising blijft een uitrit. De rijbaan wordt ingedeeld volgens onderstaande afbeelding</p> <p>Fietsers en automobilisten rijden straks op dezelfde gele rijstrook. Hierdoor moeten automobilisten achter fietsers blijven rijden en kunnen zij alleen inhalen als er geen tegenliggers aankomen. Wel zo veilig. De nieuwe inrichting past qua uitstraling goed bij het dorpse karakter van Olst.</p> <p>De groene middenstrook tussen de Kleistraat en het Koekoekspad blijft zoals het nu is, net als het onverplichte fietspad vanaf de Kleistraat langs de Koekoeksweg richting de Boskamp. Nadat de werkzaamheden zijn afgerond mag er niet meer geparkeerd worden langs de Jan Hooglandstraat.</p> <h2>Veranderingen Koekoeksweg</h2> <p>Op het deel tussen het Koekoekspad en de Zandwetering wordt de maximum snelheid 50 kilometer per uur. De bebouwde komgrens van Olst wordt verplaatst van het Koekoekspad naar de Zandwetering. De werkzaamheden aan dit deel van de weg starten later.</p> <h2>Bereikbaarheid</h2> <p>Het doorgaande verkeer wordt tijdens de werkzaamheden aan de Jan Hooglandstraat omgeleid. Aan- en omwonenden kunnen hun woning zoveel mogelijk wel bereiken. Voor fietsers en voetgangers blijft de weg open.</p> <h2>Meer informatie</h2> <p>Voor vragen en/of opmerkingen kunt u contact opnemen met projectleider Gerard van den Blink. U kunt hiervoor bellen via telefoonnummer 14 0570 of een <a href="mailto:gemeente@olst-wijhe.nl" title="Mail naar gemeente">mail sturen</a>.</p> <p> </p> 2020-05-22 11:15:00 +0200 2020-05-22 11:15:22 +0200 2020-05-22 11:23:31 +0200 Olst volop in ontwikkeling - nieuwsbrief 3, mei 2020 Bij de Huis aan Huis Reklamix van 20 mei is onderstaande nieuwsbrief ‘Olst volop in ontwikkeling’ verspreid in Olst, Boskamp, Eikelhof, Den Nul en omgeving. Inwoners met een NEE/JA-sticker op hun brievenbus ontvangen wel de Huis aan Huis Reklamix (huis-aan-huisbladen), maar niet de nieuwsbrief (ongeadresseerd drukwerk). <p>Wij willen onze inwoners met deze nieuwsbrief nog beter informeren over alle ontwikkelingen in Olst. Denk hierbij aan kinderopvang en onderwijs en de invulling van het Abersonterrein.</p> <p>Natuurlijk blijven wij informatie ook publiceren in de Huis aan Huis Reklamix en op onze website. Heeft u geen nieuwsbrief ontvangen, maar bent u hierin wel geïnteresseerd? Normaliter kunt u deze gratis afhalen bij onze balies in het Holstohus in Olst en het gemeentehuis in Wijhe. Het gemeentehuis is momenteel gesloten voor bezoekers vanwege de coronacrisis. Alleen bezoekers met een afspraak worden nog toegelaten.</p> 2020-05-20 09:00:00 +0200 2020-05-18 11:10:05 +0200 2020-05-18 12:03:07 +0200 Aanleg voet-fietspad Stationsweg-Joke Smitlaan Op 28 april starten de werkzaamheden om het huidige voetpad tussen de Stationsweg en de Joke Smitlaan te verbreden naar een voet-fietspad. Naar verwachting zijn de werkzaamheden eind mei afgerond. <p>Het voetpad tussen de Stationsweg en de Joke Smitlaan wordt ingericht als voet- én fietspad. Hiervoor wordt naast het huidige voetpad een fietsstrook aangelegd. Fietsers en voetgangers kunnen elkaar daardoor beter passeren. Aan de zijde van de Joke Smitlaan blijven de bestaande hagen zorgen voor een natuurlijke versmalling. Vanuit verkeersveiligheid is het namelijk niet wenselijk dat fietsers in volle vaart de Joke Smitlaan op fietsen.</p> <p> </p> 2020-04-23 09:00:00 +0200 2020-04-22 14:10:14 +0200 2020-04-22 14:22:55 +0200 Rode fietsstroken verdwijnen op Jan Hooglandstraat Olst Het college van burgemeester en wethouders kiest ervoor om de rode fietsstroken te verwijderen op de Jan Hooglandstraat en de Aaldert Geertsstraat van het spoor tot de K. van Limburg Stirumstraat. In het kader van het scheiden en spreiden van het verkeer in Olst wordt onder andere de inrichting van de Jan Hooglandstraat veiliger gemaakt voor fietsers. <p>Het verkeerskundig bureau dat de herinrichtingsplannen heeft beoordeeld, adviseert geen rode fietssuggestiestroken te gebruiken. Dat geeft schijnveiligheid, omdat ze net te smal zijn om goed naast elkaar te fietsen. Daardoor proberen auto’s fietsers toch in te halen. Het bureau heeft daar een betere oplossing voor waardoor de Jan Hooglandstraat ook een meer dorpse uitstraling krijgt.</p> <h2>Maatregelen</h2> <p>Op de Jan Hooglandstraat verdwijnen de rode fietssuggestiestroken. Er komt een andere inrichting van de weg (zie afbeelding). Doordat de auto’s en fietsers gebruik maken van dezelfde gele rijstrook, zullen volgens het verkeerskundig advies de auto’s meer achter fietsers blijven rijden. Dat is veiliger en prettiger voor de fietsers.</p> <p>Naast een nieuwe inrichting van de weg besloot het college dat de toegestane snelheid wordt verlaagd. Het verkeer op de Jan Hooglandstraat tot het Koekoekspad mag niet meer harder rijden dan 30 kilometer per uur. Vanaf het Koekoekspad tot aan de wetering, de nieuwe einde bebouwde komgrens, wordt de snelheid maximaal 50 kilometer per uur.</p> <p>De kruisingen komen op plateaus met uitzondering van de kruising met de Spoorstraat, dit blijft een uitritconstructie. De gemeente laat op advies van de Veiligheidsregio nog wel berekenen wat dit betekent voor de opkomsttijd van hulpdiensten.</p> <p>Nieuw is ook dat er niet meer geparkeerd mag worden langs de Jan Hooglandstraat.</p> <p>De bestaande inrichting tussen de Kleistraat en het Koekoekspad met de groen middenstrook blijft gehandhaafd. Dat geldt ook voor het onverplichte fietspad dat vanaf de Kleistraat langs de Koekoeksweg naar de Boskamp en verder loopt.</p> <h2>Second opinion verkeerskundig bureau</h2> <p>Eind 2019 beoordeelde het verkeerskundig bureau BVA de herinrichtingsplannen voor de Jan Hooglandstraat. Een van de verbeterplannen was om geen rode fietssuggestiestroken te gebruiken omdat dat schijnveiligheid geeft.</p> <h2>Planning</h2> <p>De werkzaamheden aan de Jan Hooglandstraat, de Aaldert Geertsstraat en de Koekoeksweg vinden naar verwachting plaats vanaf het tweede kwartaal van 2020. Omwonenden krijgen informatie over de werkzaamheden zodra de planning bekend is.</p> <p> </p> 2020-04-14 10:00:00 +0200 2020-04-09 15:30:32 +0200 2020-04-09 15:30:32 +0200 Aanleg tunnel Ter Stegestraat binnen beschikbaar budget Het college van B en W van de gemeente Olst-Wijhe besloot om de fiets- en voetgangerstunnel in het verlengde van de Ter Stegestraat aan te laten leggen binnen het door de gemeenteraad vastgestelde budget van € 4,4 miljoen. Dat betekent dat de tunnel een doorrijhoogte krijgt van 2,65 meter, rechte tunnelwanden (maximale hoek tot 10%) en een hellingspercentage van 4%. Alle alternatieve uitwerkingen van de tunnel zouden een miljoen euro meer kosten. Het college vindt dat de voordelen van de alternatieven niet opwegen tegen de meerkosten. <p>Wethouder Marcel Blind: “Wij kiezen voor de oorspronkelijke variant die past binnen het gestelde budget. Een extra investering van ruim één miljoen euro kunnen en willen we niet verantwoorden. De oorspronkelijke variant voldoet aan de richtlijnen van het CROW (het kennisinstituut voor infrastructuur) en ProRail geeft aan dat het overgrote deel van de fietstunnels onder spoorlijnen door, een hellingspercentage heeft van 4%. In Wijhe heeft de fietsonderdoorgang van de Omloop ook een 4% helling. De fiets- en voetgangerstunnel gaat ervoor zorgen dat er een alternatieve veilige fietsroute komt tussen het centrum van Olst en het Averbergen, de sporthal De Hooiberg, de sportvelden, de toekomstige locatie voor de scholen en verder richting de Boskamp. Het is één van de oplossingen voor het scheiden en het spreiden van het verkeer in Olst.</p> <h2>Uitvoering besluit gemeenteraad</h2> <p>Op 12 november 2018 stelde de gemeenteraad € 2,4 miljoen ter beschikking voor het realiseren van de fiets- en voetgangerstunnel. De provincie Overijssel stelde al eerder € 2 miljoen beschikbaar waarmee het totaal op € 4,4 miljoen komt. Bij de uitwerking van dit besluit is in gesprekken met de ‘Begeleidingsgroep Tunnel en Enkweg’ gesproken over de mogelijkheden om de tunnel te verbeteren. Het ging daarbij onder andere om een hellingspercentage van 3% in plaats van 4%, een bocht in het tracé en schuine wanden met groen in plaats van rechte wanden. De adviesraad Samenleving gaf ook adviezen, zowel voor de herinrichting van de Jan Hooglandstraat als voor een optimale tunnel. Voor wat betreft de tunnel kunnen zij instemmen met een hellingsgraad van 4% en spraken zij de voorkeur uit voor zo recht mogelijke tunnelwanden ter geleiding van blinden en slechtzienden.</p> <h2>Alternatieven zijn ruim een miljoen duurder</h2> <p>Naar aanleiding van de vragen van de begeleidingsgroep en de Adviesraad Samenleving vroeg de gemeente Olst-Wijhe de Antea Group vijf varianten uit te werken. Op die manier konden alle alternatieven goed met elkaar worden vergeleken.  Het gaat om varianten met een bocht, om rechte varianten en varianten met verschillende hellingshoeken (3% en 4%). Daarbij zijn de gevolgen aangegeven voor met name de kant van de Ter Stegestraat  Ook zijn er 3D-doorzichten gemaakt om de veiligheid te kunnen beoordelen voor wat betreft het doorzicht in de tunnel. Uit de berekeningen van de Antea Group blijkt dat elke variant, dus elk alternatief voor de oorspronkelijke uitwerking, ruimt € 1 miljoen meer moet kosten. Dat heeft te maken met het feit dat de tunnelbak bij elke variant aan beide zijden 25 meter langer zou moeten worden.</p> <br /> 2020-04-14 10:00:00 +0200 2020-04-09 15:26:07 +0200 2020-04-09 15:26:07 +0200 Olst volop in ontwikkeling - nieuwsbrief 2, november 2019 Bij de Huis aan Huis Reklamix van 20 november is onderstaande nieuwsbrief ‘Olst volop in ontwikkeling’ verspreid in Olst, Boskamp, Eikelhof, Den Nul en omgeving. Inwoners met een NEE/JA-sticker op hun brievenbus ontvangen wel de Huis aan Huis Reklamix (huis-aan-huisbladen), maar niet de nieuwsbrief (ongeadresseerd drukwerk). <p>Wij willen onze inwoners met deze nieuwsbrief nog beter informeren over alle ontwikkelingen in Olst. Denk hierbij aan de maatregelen voor het spreiden en scheiden van het verkeer, het bouwen van woningen op het Abersonterrein en de nieuwe locatie voor de scholen.</p> <p>Natuurlijk blijven wij informatie ook publiceren in de Huis aan Huis Reklamix en op onze website. Heeft u geen nieuwsbrief ontvangen, maar bent u hierin wel geïnteresseerd? Dan kunt u deze gratis afhalen bij onze balies in het Holstohus in Olst en het gemeentehuis in Wijhe.</p> 2019-11-20 06:00:00 +0100 2019-11-11 13:53:12 +0100 2019-11-25 13:49:56 +0100 Jan Hooglandstraat Olst wordt veiliger Snelheidsverlaging eind 2019 voor Geertsstraat, Hooglandstraat en Koekoeksweg Het verkeer in de Jan Hooglandstraat, Aaldert Geersstraat en Koekoeksweg mag vanaf eind 2019 niet meer harder rijden dan 30 kilometer per uur. Dit is de uitkomst van het overleg van inwoners, ondernemers, plaatselijke belangen, de gemeente, veiligheids-hulpdiensten en anderen over de diverse verbeteringen voor dit tracé. De voorrangskruisingen blijven behouden. Over het gehele tracé komt in het midden van de weg een baan van 2,60 meter breed met aan beide zijden een fietsstrook, met fietssymbool, van 1,70 meter breed. Door deze aanpassingen neemt de snelheid van het gemotoriseerd verkeer af en wordt de situatie voor fietsers veiliger. De werkzaamheden aan de Jan Hooglandstraat, de Aaldert Geertsstraat en de Koekoeksweg vinden plaats in het laatste kwartaal van 2019. <h2>Andere aanpassingen<br /></h2> <p>In het kader van het ‘scheiden en spreiden’ van het verkeer in Olst worden ook andere maatregelen getroffen.</p> <h2>Aanleg fiets/voetpad Joke Smitlaan</h2> <p>Het voetpad tussen de Stationsweg en de Joke Smitlaan wordt geschikt gemaakt voor voetgangers en fietsers. Naast het bestaande voetpad wordt een 1,80 meter breed fietspad aangelegd met aan beide uiteinden een dubbele drempel. Hiermee wordt voorkomen dat er met een te hoge snelheid de Stationsweg of de Joke Smitlaan op wordt gereden. Daar naast wordt een haag of hek geplaatst zodat (brom)fietsers niet om de drempels heenrijden. De huidige versmalling aan de zijde van de Joke Smitlaan blijft. De nieuwe inrichting van het fiets/voetpad is tot stand gekomen in goed overleg met de aanwonenden. De werkzaamheden worden in het laatste kwartaal van 2019 uitgevoerd.</p> <h2>Samenhang ontwikkelingen in Olst (Verkeer/Woningbouw Aberson-terrein/Scholencluster)</h2> <p>In de Structuurvisie Olst-Wijhe is het ‘scheiden en spreiden’ van het verkeer in Olst als toekomstige ontwikkeling opgenomen. Dit leidt tot veiligere fietsverbindingen van en naar de sportvelden en de sporthal. Hierbij wordt rekening gehouden met woningbouwontwikkeling op het Abersonterrein en de ontwikkeling van een scholencluster nabij sporthal de Hooiberg. Bij de onderzoeken is in de berekeningen rekening gehouden met de eventuele verplaatsing van de scholen naar deze locatie. De voorstellen in het kader van het ‘scheiden en spreiden’ versterken veilige fietsroutes, ook bij het realiseren van het scholencluster nabij de sporthal. Veilige schoolroutes zijn ook een vereiste vanuit verkeersouders van de scholen en de schoolbestuurders.</p> <h2>Fietstunnel Ter Stegestraat</h2> <p>Ook het fietsroutenetwerk wordt versterkt door de realisatie van de fietstunnel in het verlengde van de Ter Stegestraat. Na realisatie van de fietstunnel ontstaan er veiligere fietsroutes van Den Nul en Deventer naar Boskamp en verder. De verwachting is dat de tunnel wordt aangelegd in 2020-2021.</p> 2019-09-03 10:00:00 +0200 2019-09-02 15:35:06 +0200 2019-09-16 10:07:19 +0200 Informatieavond Verkeer Olst Dinsdagavond 11 juni 2019 waren ruim 100 belangstellenden aanwezig bij de informatieavond over het verkeer in Olst. <p>Zij bekeken de tekeningen van de mogelijke maatregelen die we willen nemen in de Aaldert Geertsstraat/Jan Hooglandstraat, het voet/fietspad tussen de Joke Smitlaan/Stationsweg en de fietstunnel in de Ter Stegestraat.</p> <p>Veel aanwezigen maakten gebruik van de mogelijkheid om opmerkingen en wensen door te geven. Deze worden meegegeven aan het college van B en W, zodat zij daar rekening mee kunnen houden bij de besluitvorming. De opmerkingen en wensen voegen we eerst samen in een document welke de begeleidingsgroep tijdens het overleg van dinsdag 18 juni bespreekt.</p> <p>Samen met het verslag van dat overleg vindt u het daarna ook op de website onder <a href="http://www.olst-wijhe.nl/verkeerolst" title="Begeleidingsgroepen">Begeleidingsgroepen</a>.</p> <p>Hieronder vindt u de presentatie van disndag 11 juni 2019.</p> 2019-06-12 11:53:00 +0200 2019-06-12 11:53:22 +0200 2019-09-17 12:05:15 +0200 Uitnodiging informatieavond Verkeer Olst Op dinsdag 11 juni organiseren wij een informatieavond over het verkeer in Olst in het Holstohus. <p>Concreet gaat het om aanpassingen aan:</p> <ul> <li>De Jan Hooglandstraat: van de Kornet van Limburg Stirumstraat tot aan de Zandwetering</li> <li>Het voet/fietspad tussen de Joke Smitlaan en de Stationsweg</li> <li>De calamiteitenroute tussen de spoorwegovergang Enkweg en de Kleistraat</li> <li>Het tracé van de tunnel bij de Ter Stegestraat</li> </ul> <p>Om 19.30 uur start de presentatie over de globale maatregelen en de planning. Daarna wordt informatie gegeven over het proces rondom de aanleg van de fietstunnel in de Ter Stegestraat en het verleggen van de komgrens van het Koekoekspad naar de Zandwetering.</p> <p>Na afloop van de presentatie kunt u bij de tekeningen per maatregel/aanpassing vragen stellen en opmerkingen doorgeven. Alle opmerkingen worden meegegeven aan het college van B en W, zodat zij daar rekening mee kunnen houden bij de besluitvorming.</p> <h2>Aanleiding</h2> <p>In november 2018 heeft de gemeenteraad groen licht gegeven voor de uitvoering van de plannen voor het scheiden en spreiden van het verkeer in Olst. De afgelopen maanden zijn de plannen uitgewerkt samen met de twee begeleidingsgroepen. Hierin praten scholen, plaatselijke belangen, ondernemers en inwoners die dichtbij de projecten wonen mee. Bij de Huis aan Huis Reklamix van 10 april 2019 hebben wij de nieuwsbrief ‘Olst volop in ontwikkeling’ verspreid. Hierin kon u achtergrondverhalen lezen die tot deze keuze hebben geleid. Deze nieuwsbrief en meer informatie leest u op de pagina <a href="https://www.olst-wijhe.nl/olstinontwikkeling" title="Ga naar Olst in ontwikkeling">Olst in ontwikkeling</a>.</p> <h2>Wat zijn de maatregelen?</h2> <ul> <li><strong>Aaldert Geertsstraat-Jan Hooglandstraat-Koekoeksweg</strong><br />Hier wordt het bestaande profiel van de weg heringedeeld, zoals in de Kornet van Limburg Stirumstraat. De straten krijgen een rijloper van 2,60 meter breed en brede fietssuggestiestroken van circa 1,70 meter. De kruispunten met de kruisende straten worden veiliger gemaakt. De straat wordt ingericht op 30-km eisen.</li> <li><strong>Verleggen komgrens</strong><br />Om er voor te zorgen dat op het gehele traject op de Aaldert Geertsstraat-Jan Hooglandstraat-Koekoeksweg één snelheid kan gaan gelden, worden de bebouwde kom borden verplaatst naar de Zandwetering. Hierdoor valt het gehele traject binnen de bebouwde kom.</li> <li><strong>Fietspad van Joke Smitlaan naar de Stationsweg</strong><br />Het huidige voetpad wordt ook een fietspad. Er wordt een veiliger wandelstrook gemaakt en daarnaast een tweezijdig fietspad. Zowel aan de zijde van de Joke Smitlaan als aan de zijde van de Stationsweg komen dubbele drempels om de snelheid op het pad af te remmen. De bestaande versmalling aan de zijde van de Joke Smitlaan blijft bestaan, zodat fietsers op een veilige manier de Joke Smitlaan op kunnen rijden.</li> <li><strong>Calamiteitenroute Enkweg-Kleistraat</strong><br />Momenteel wordt met de eigenaren overlegd om het bestaande pad vanaf de spoorwegovergang bij de Enkweg tot aan de Kleistraat geschikt te maken voor calamiteitenverkeer. De weg blijft afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Fietsers mogen wel gebruik maken van deze route.</li> <li><strong>Proces tunnel Ter Stegestraat</strong><br />Er is een eerste ontwerp gemaakt voor de inpassing van de tunnel. Hierbij is met name gekeken naar de inpassing aan de zijde van de Ter Stegestraat.</li> </ul> <h2>Meer weten?</h2> <p>Op de pagina <a href="https://www.olst-wijhe.nl/verkeerolst" title="Ga naar Verkeer Olst">Verkeer Olst</a> staan alle verslagen van de begeleidingsgroepen plus de presentaties die zijn gegeven. Op deze manier willen wij ervoor zorgen dat het proces voor iedereen te volgen is. Voor vragen kunt u mailen naar de projectleider <a href="mailto:g.vandenblink@olst-wijhe.nl" title="Mail Gerard van den Blink">Gerard van den Blink</a>.</p> <h2>Niets missen?</h2> <p>Meldt u zich <a href="https://www.olst-wijhe.nl/nieuwsbrieven" title="Meld u aan voor een nieuwsbrief">hier</a> dan aan voor de digitale nieuwsbrief Olst volop in ontwikkeling. U ontvangt al het nieuws dan digitaal in uw mailbox.</p> <p>U bent van harte welkom op dinsdag 11 juni 2019 om 19.30 uur in het Holstohus.</p> 2019-05-28 11:15:00 +0200 2019-05-23 13:43:30 +0200 2019-05-27 10:08:02 +0200 Stand van zaken verkeer Olst Dinsdag 23 april 2019 is in de bijeenkomsten van de Begeleidingsgroepen Verkeer Olst doorgesproken over de uitwerking van het ‘scheiden en spreiden’ van het verkeer. <h2>Begeleidingsgroep Jan Hooglandstraat en fietspad bij Joke Smitlaan</h2> <p>Met alle input uit de vorige bijeenkomst van de begeleidingsgroep heeft Bureau Hoogstraat schetsen gemaakt van de verschillende kruisingen van de Jan Hooglandstraat. De voor- en nadelen zijn besproken en worden verder uitgewerkt. Wij zijn in gesprek met de omwonenden van het fietspad bij de Joke Smitlaan over hoe dit vorm wordt gegeven.</p> <h2>Begeleidingsgroep tunnel Ter Stegestraat en calamiteitenroute Enkweg-Kleistraat</h2> <p>Het eerste ontwerp voor de tunnel wordt eind mei verwacht en daarna besproken in de volgende bijeenkomst. De aanleg wordt verwacht in 2020-2021. De schetsen voor de calamiteitenroute Enkweg-Kleistraat zijn besproken. Een aantal punten wordt verder uitgewerkt/uitgezocht.</p> <h2>Meer weten?</h2> <p>Op de <a href="https://www.olst-wijhe.nl/verkeerolst" title="Ga naar verkeer olst">pagina over Verkeer Olst</a> staan de volledige verslagen van de begeleidingsgroepen plus de presentaties van Bureau Hoogstraat. Op deze manier willen wij ervoor zorgen dat het proces voor iedereen te volgen is. Voor vragen kunt u contact opnemen met de projectleider, <a href="mailto:g.vandenblink@olst-wijhe.n" title="stuur een e-mail naar g.vandenblink@olst-wijhe.nl">Gerard van den Blink</a>.</p> 2019-05-06 08:00:00 +0200 2019-05-03 08:24:15 +0200 2019-05-03 14:34:34 +0200 Olst volop in ontwikkeling - nieuwsbrief 1, april 2019 Bij de Huis aan Huis Reklamix van 10 april is onderstaande nieuwsbrief ‘Olst volop in ontwikkeling’ verspreid in Olst, Boskamp, Eikelhof, Den Nul en omgeving. <p>Wij willen onze inwoners met deze nieuwsbrief nog beter informeren over alle ontwikkelingen in Olst. Denk hierbij aan de maatregelen voor het spreiden en scheiden van het verkeer, het bouwen van woningen op het Abersonterrein en de nieuwe locatie voor de scholen.</p> <p>In de eerste editie staat het thema ‘verkeer’ centraal. Natuurlijk blijven wij informatie publiceren in de Huis aan Huis Reklamix en op onze website. Heeft u geen nieuwsbrief ontvangen, maar bent u hierin wel geïnteresseerd? Dan kunt u deze gratis afhalen bij onze balies in het Holstohus in Olst en het gemeentehuis in Wijhe.</p> <p>Lees meer over <a href="http://www.olst-wijhe.nl/olstinontwikkeling" title="Ga naar pagina Olst in ontwikkeling">O<span>lst in ontwikkeling</span></a>.</p> <p><strong><span>Digitaal nieuws ontvangen?</span></strong><span></span></p> <p><span>Niets missen? Meld u aan voor de digitale nieuwsbrief Olst volop in ontwikkeling via <span><span><a href="http://www.olst-wijhe.nl/nieuwsbrieven">www.olst-wijhe.nl/nieuwsbrieven</a></span></span>. Is er voor het verschijnen van de volgende papieren nieuwsbrief nieuws te melden, dan ontvangt u dit in uw mailbox.</span></p> 2019-04-10 08:00:00 +0200 2019-04-08 15:32:02 +0200 2019-05-03 14:25:27 +0200