Detailhandelsvisie

‘Werk aan de Winkel’. Samen met ondernemers, vastgoedeigenaren en maatschappelijke partners is een nieuwe Detailhandelsvisie 2017-2021 opgesteld. Gezien de vele maatschappelijke en economische ontwikkelingen van de afgelopen jaren en het feit dat tegelijkertijd samen met bewoners en organisaties de nieuwe Structuurvisie is opgesteld, was dit een goed moment om de Detailhandelsvisie te actualiseren.

De gemeenteraad stelde de Detailhandelsvisie 2017-2021 met de titel ‘Werk aan de winkel’, op 10 juli 2017 vast.

In de Detailhandelsvisie hebben we de ambitie om vitale kernwinkelgebieden te behouden en waar mogelijk te versterken. Een belangrijk punt is het zoeken naar verbinding met kansen en mogelijkheden zoals in de Structuurvisie ‘Ruimte voor initiatief en innovatie’ worden genoemd. Ook de samenwerking tussen diverse partijen die actief zijn in onder meer detailhandel, horeca en de toeristische sector is van groot belang. We willen dat mensen naar Olst en Wijhe komen en daarmee bijdragen om de voorzieningen in onze gemeente op peil te houden.

Uitvoering

In de visie staat duidelijk wat we gaan doen. Zo gaan we onder andere starten met een MKB-nieuwsbrief, continueren we de netwerkbijeenkomsten en bedrijfsbezoeken en stellen we extra gemeentelijke inzet beschikbaar. Ook gaan we een (hernieuwde) aanzet geven voor een Platform Vrijetijdseconomie. We hopen dat veel ondernemers en organisaties mee willen denken en vooral mee gaan doen.

Voor meer informatie over de Detailhandelsvisie en de daaruit voortkomende acties, kunt terecht bij Arno van Dijk via 14 0570.

 
Spring naar einde Spring naar begin