B&W besluiten 19-05-2020 <h2>Aanwezig</h2> <p> </p> <ul> <li>de heer A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</li> <li>de heer M. Blind, wethouder</li> <li>de heer H.G. Engberink, wethouder</li> <li>de heer drs. H. Olthof, wethouder</li> </ul> <p> </p> <h2>Agenda</h2> <p><ol> <li>Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 12-05-2020</li> <li>Ingekomen</li> <li>Het vrijgeven van het ontwerpbestemmingsplan Abersonterrein, Olst en het nemen van een besluit vormvrije m.e.r. ten behoeve van deze ontwikkeling</li> <li>Onderzoek wonen jongeren Wesepe</li> <li>Vragen van D66 over de rol en status van VVN</li> <li>Resultaat afvalinzameling 2019 </li> <li>Beantwoording schriftelijke raadsvragen diverse fracties over opvang minderjarige vluchtelingen</li> <li>Vaststellen tarieven gebruik sportaccommodaties en velden seizoen 2020/2021</li> <li>Huisvesting Noaberhuus Wijhe</li> <li>Aangepaste huurprijs restaurantboot Loswal te Wijhe 2020 en mogelijkheid en verlenging huurovereenkomsten ligplaat restaurantboot en havenmeesterschap tot eind 2023</li> <li>Jaarstukken 2019, wijziging begroting OD 2020 en ontwerp begroting 2021 OD IJsselland</li> </ol></p> 2020-05-25 09:00:00 +0200 2020-05-22 12:59:47 +0200 2020-05-22 12:59:47 +0200 B&W besluiten 12-05-2020 <h2>Aanwezig</h2> <ul> <li>de heer A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</li> <li>de heer M. Blind, wethouder</li> <li>de heer H.G. Engberink, wethouder</li> <li>de heer drs. H. Olthof, wethouder</li> </ul> <h2>Agenda</h2> <ol> <li>Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 04-05-2020</li> <li>Ingekomen</li> <li>Ontwerp omgevingsvergunning Calamiteitenroute, Olst</li> <li>Bestuursrapportage voorjaar 2020 en eerste begrotingswijziging 2020 </li> <li>Voorlopige jaarstukken 2019 en concept-programmabegroting 2021 GGD IJsselland</li> <li>Beantwoording schriftelijke vragen CDA over de RES</li> <li>Mandaat Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers</li> <li>Vaststelling van de verschuldigdheid van de dwangsom bij niet tijdig beslissen op bezwaarschrift tegen de omgevingsvergunning aan de Hooiberglaan 9 te Olst</li> <li>Concept programma begroting RSJ IJsselland 2021 en Kadernota</li> <li>Annotatie Bestuurlijk en Portefeuille overleg RSJ IJsselland 13 mei 2020</li> <li>Dashboard maatregelen en aandachtspunten corona</li> </ol> 2020-05-18 09:00:00 +0200 2020-05-15 11:11:00 +0200 2020-05-15 11:13:39 +0200 B&W besluiten 04-05-2020 <h2>Aanwezig<span> </span></h2> <ul> <li>de heer A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</li> <li>de heer M. Blind, wethouder</li> <li>de heer H.G. Engberink, wethouder</li> <li>de heer drs. H. Olthof, wethouder </li> </ul> <p><span>Agenda</span></p> <ol> <li>Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 28-04-2020</li> <li>Ingekomen</li> <li>Principeverzoek tot het realiseren van een woning in een bijgebouw op het perceel Hendrik Droststraat 36 in Olst</li> <li>Beantwoording schriftelijke vragen CDA fractie inzake testcapaciteit coronavirus</li> </ol> <p> </p> 2020-05-11 09:00:00 +0200 2020-05-07 11:52:27 +0200 2020-05-15 11:11:25 +0200 B&W besluiten 28-04-2020 <h2>Aanwezig</h2> <ul> <li>de heer A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</li> <li>de heer M. Blind, wethouder</li> <li>de heer H.G. Engberink, wethouder</li> <li>de heer drs. H. Olthof, wethouder </li> </ul> <p><span>Agenda</span></p> <ol> <li>Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 21-04-2020</li> <li>Ingekomen openbaar</li> <li>2020-03-23 Dashboard maatregelen en aandachtspunten corona </li> <li>Financiële consequenties sluiting sportaccommodaties vanwege landelijke coronamaatregelen</li> <li>Extra bijdrage Veilig Thuis 2021</li> <li>Starten bestemmingsplanprocedure voor de aanleg van een fietstunnel aan Ter Stegestraat in Olst</li> <li>Concept programmabegroting Veiligheidsregio IJsselland 2021, kadernota en jaarstukken 2019</li> </ol> 2020-05-04 15:00:00 +0200 2020-05-01 12:24:59 +0200 2020-05-01 12:25:23 +0200 B&W besluiten 21-04-2020 <h2>Aanwezig</h2> <ul> <li>de heer A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</li> <li>de heer M. Blind, wethouder</li> <li>de heer H.G. Engberink, wethouder</li> <li>de heer drs. H. Olthof, wethouder </li> </ul> <p><span>Agenda</span></p> <ol> <li>Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 14-04-2020</li> <li>Ingekomen openbaar</li> <li>Principeverzoek voor het realiseren van  een kleinschalig woon-zorgcomplex met 12 appartementen voor ouderen met een zorgvraag op de locatie van de school Dijkzicht aan de IJsseldijk 59 te Welsum</li> <li>Beslissing op bezwaar tegen de afwijzing van handhavingsverzoek Wijhendaalseweg 3b</li> </ol> 2020-04-28 09:00:00 +0200 2020-04-24 09:51:17 +0200 2020-04-24 09:51:37 +0200 B&W besluiten 14-04-2020 <h2>Aanwezig</h2> <p> </p> <ul> <li>de heer A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</li> <li>de heer M. Blind, wethouder</li> <li>de heer H.G. Engberink, wethouder</li> <li>de heer drs. H. Olthof, wethouder </li> </ul> <p> </p> <h2>Agenda</h2> <p> </p> <ol> <li>Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 07-04-2020</li> <li>Ingekomen</li> <li>Jaarverslag Leerplicht-RMC 2018-2019</li> <li>Gunning asfaltbestek 2020-2023 </li> <li>Raadsinformatiebrief voortgang aanpak stikstofproblematiek</li> <li>Schriftelijke consultatie ten behoeve van het Veiligheidsoverleg IJsselland</li> <li>Klacht over het optreden van de gemeente in de procedure van een verleende omgevingsvergunning</li> <li>Compensatie niet geleverde diensten gym- en zwemvervoer in relatie tot coronavirus</li> <li>Afschaffen forfaitaire tarief toeristenbelasting Olst-Wijhe per 2021 en verder</li> </ol> <p> </p> 2020-04-20 09:00:00 +0200 2020-04-16 10:32:04 +0200 2020-04-16 10:32:04 +0200 B&W besluiten 07-04-2020 <h2>Aanwezig</h2> <p> <ul> <li>de heer A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</li> <li>de heer M. Blind, wethouder</li> <li>de heer H.G. Engberink, wethouder</li> <li>de heer drs. H. Olthof, wethouder </li> </ul> </p> <h2>Agenda</h2> <p><ol> <li>Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 31-03-2020</li> <li>Ingekomen</li> <li>Wegenonderhoud 2020</li> <li>Maatregelen riolering 2020</li> <li>Verkeer Olst, tunnel Ter Stegestraat</li> <li>Verkeer Olst, second opinion</li> <li>Aanwijzen van zonneparken en windmolens als extra categorieën waarvoor een verklaring van geen bedenkingen van de raad is vereist bij een aanvraag omgevingsvergunning</li> <li>Basjkieren project: Kozakken aan de IJssel</li> <li>Nota van uitgangspunten omgevingsplan dorpen en buurtschappen</li> <li>Jaarverslag Functionaris Gegevensbescherming</li> <li>Continuering financiering Jeugdhulpaanbieders</li> </ol></p> 2020-04-14 09:00:00 +0200 2020-04-10 10:52:30 +0200 2020-04-10 10:52:30 +0200 B&W besluiten 31-03-2020 <h2>Aanwezig</h2> <ul> <li>de heer A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</li> <li>de heer M. Blind, wethouder</li> <li>de heer H.G. Engberink, wethouder</li> <li>de heer drs. H. Olthof, wethouder (telefonisch)</li> </ul> <p><span>Agenda</span></p> <ol> <li>Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 24-03-2020</li> <li>Ingekomen openbaar</li> <li>Uitwerking programma participatie</li> <li>Beslissing op bezwaar tegen het afwijzen van het handhavingsverzoek</li> <li>Bezwaar tegen het besluit waarin wordt meegedeeld dat geen omgevingsvergunning nodig is voor de bouw van een schuur op het perceel Thorbeckestraat 54 in Olst</li> <li>VTH-jaarverslag 2019</li> <li>(Gewijzigd) principebesluit tot het herzien van het bestemmingsplan op het perceel Nieuwendijk 24c in Wijhe</li> <li>Gewijzigd vaststellen bestemmingsplan Boskamp, Boskamp 47</li> <li>Vaststellen geurverordening Boskamp</li> <li>Invloed uitbraak Coronavirus op eenmalige en jaarlijkse subsidies</li> <li>Doorbetalen subsidies peuterwerk, voor- en vroegschoolse educatie en sociaal medische indicaties in verband met de corona-crisis</li> <li>Strategisch Informatie Plan 2020 – 2023 gemeente Olst-Wijhe</li> <li>Informatie bestrijding Eiken Processierups 2020 en evaluatie 2019</li> <li>Memo naar aanleiding van beeldvormende bijeenkomstraad 24 en 25 februari Ruimtelijke Visie Duurzame Energie (24 maart 2020)</li> <li>Voorstel tot het mogelijk maken van Scholen voor morgen Olst-Wijhe en hiermee in het bijzonder het cluster Olst-Boskamp-Den Nul</li> </ol> 2020-04-06 09:00:00 +0200 2020-04-03 10:10:29 +0200 2020-05-08 11:08:44 +0200 B&W besluiten 24-03-2020 <h2>Aanwezig<span> </span></h2> <ul> <li>de heer A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</li> <li>de heer M. Blind, wethouder</li> <li>de heer H.G. Engberink, wethouder</li> <li>de heer drs. H. Olthof, wethouder</li> </ul> <h2>Agenda</h2> <ol> <li>Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 17-03-2020</li> <li>Ingekomen openbaar</li> <li>Principebesluit tot de plaatsing van een woonunit ten behoeve van arbeidsmigranten op het perceel Steunenbergerweg 7-7a in Olst </li> <li>Beslissing op bezwaar tegen omgevingsvergunning voor het in strijd met het bestemmingsplan uitoefenen van een touringcarbedrijf aan de IJsselstraat 4 en 6 in Wijhe</li> <li>Herstelwerkzaamheden Carillon Wijhe </li> <li>Verkeer Olst, reactie op de brief van de groep “actieve bewoners Jan Hooglandstraat en Kornet van Limburg Stirumstraat”</li> <li>Realisatie van een woning op het perceel Leugenshorst 4 in Wijhe met toepassing van KGO-beleid</li> <li>Samenwerkingsovereenkomst Parentshouse: verlenging Pilotperiode</li> <li>Raadsinformatiebrief P&amp;C cyclus 2020</li> </ol> 2020-03-30 09:00:00 +0200 2020-03-27 12:19:50 +0100 2020-03-30 12:02:45 +0200 B&W besluiten 17-03-2020 <h2>Aanwezig<span> </span></h2> <p> <ul> <li>de heer A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</li> <li>de heer M. Blind, wethouder</li> <li>de heer H.G. Engberink, wethouder</li> <li>de heer drs. H. Olthof, wethouder</li> </ul> </p> <h2>Agenda</h2> <p><ol> <li>Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 10-03-2020</li> <li>Ingekomen openbaar</li> <li>Coronavirus maatregelen</li> <li>Vaststellen Beleidsregels armoedebestrijding Olst-Wijhe en Beleidsregels </li> <li>AB GGD IJsselland 19 maart 2020</li> <li>Raadsinformatiebrief in verband met toezegging 397 Jongerenwerk</li> <li>Beeldmateriaal en toestemmingsverklaringen in relatie tot het opschonen in het kader van Office 365 en de AVG</li> <li>Huurovereenkomst aanmeren restaurantboot + Havenmeesterschap Loswal te Wijhe 2020</li> </ol></p> <p> </p> 2020-03-23 09:00:00 +0100 2020-03-19 11:36:52 +0100 2020-03-19 11:36:52 +0100 B&W besluiten 10-03-2020 <h2>Aanwezig<span> </span></h2> <ul> <li>de heer A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</li> <li>de heer M. Blind, wethouder</li> <li>de heer H.G. Engberink, wethouder</li> <li>de heer drs. H. Olthof, wethouder</li> </ul> <h2>Agenda</h2> <ol> <li>Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 03-03-2020</li> <li>Ingekomen</li> <li>Rechtspositie wethouders</li> <li>Realisatie van een twee-onder-een-kapwoning op het perceel Raalterweg 9-9a in Wesepe </li> <li>Samenwerkingsovereenkomst Hoogwaterbeschermingsprogramma</li> <li>Principebesluit tot het omvormen van de bestemming 'wonen' naar de bestemming 'recreatie-verblijfsrecreatie' op het perceel Erveweg 3 in Welsum</li> <li>Aanvraag omgevingsvergunning Wijhendaalseweg 3b te Wijhe</li> <li>Openbaar maken rapporten Wmo-toezicht</li> <li>Huisvesting st. Aloysiusschool</li> </ol> 2020-03-16 09:00:00 +0100 2020-03-13 11:32:24 +0100 2020-03-13 11:32:48 +0100 B&W besluiten 3 maart 2020 <h2>Aanwezig<span> </span></h2> <ul> <li>de heer A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</li> <li>de heer M. Blind, wethouder</li> <li>de heer H.G. Engberink, wethouder</li> <li>de heer drs. H. Olthof, wethouder</li> </ul> <h2>Agenda</h2> <ol> <li>Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 25-02-2020</li> <li>Ingekomen openbaar</li> <li>Klachtenrapportage 2019</li> <li>Voor- en vroegschoolse educatie en peuterwerk</li> <li>Kadernota OD IJsselland tbv begroting 2021</li> <li>Persoonlijk budget voor medewerkers</li> <li>Financiën Integraal jeugdplan tav de Kadernota</li> </ol> 2020-03-09 09:00:00 +0100 2020-03-06 09:26:20 +0100 2020-03-06 09:26:36 +0100 B&W besluiten 25 februari 2020 <h2>Aanwezig<span> </span></h2> <ul> <li>de heer A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</li> <li>de heer M. Blind, wethouder</li> <li>de heer H.G. Engberink, wethouder</li> <li>de heer drs. H. Olthof, wethouder</li> </ul> <p><span>Agenda</span></p> <ol> <li>Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 18-02-2020</li> <li>Ingekomen</li> <li>Principebesluit tot het bouwen van een extra woning met een beperkt volume aan de Raalterweg 25 in Wijhe</li> <li>Permanente bewoning van een recreatiewoning op het perceel Lange Dijk 13 in Olst</li> <li>Uitvoeren woonbehoefteonderzoek woonwagenbewoners</li> <li>Verzoek herziening bestemmingsplan Rijksstraatweg 52 Den Nul</li> <li>Geactualiseerde samenwerkingsovereenkomst regionaal werkbedrijf FactorWerk</li> <li>Vaststellen Strategisch Informatiebeveiligingsbeleid DOWR-gemeenten 2020-2022</li> <li>Annotatie bestuurlijk overleg Jeugd 26-02-20 </li> <li>Vraag verhoging structurele middelen Financiën de Baas</li> <li>Openen grondexploitatie bedrijventerrein Meente Noord</li> <li>Evaluatie inzet Buitengewoon opsporingsambtenaren (Boa's) en vervolg </li> </ol> <p> </p> 2020-03-02 09:00:00 +0100 2020-02-27 13:39:13 +0100 2020-02-27 13:39:29 +0100 B&W besluiten 18 februari 2020 <h2>Aanwezig<span> </span></h2> <ul> <li>de heer A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</li> <li>de heer M. Blind, wethouder</li> <li>de heer H.G. Engberink, wethouder</li> <li>de heer drs. H. Olthof, wethouder</li> </ul> <p><span>Agenda</span></p> <ol> <li>Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 11-02-2020</li> <li>Ingekomen</li> <li>Beveiligen overweg Oude Allee</li> <li>Voorstel voor het vaststellen van de beleidsregels voor aanvragen om te wonen in panden in het kernwinkelgebied van Olst</li> <li>Huisvestingsplan gemeentehuis</li> <li>Beslissing op bezwaar tegen het afwijzen van een verzoek om handhaving tegen Plaza Wijhe (nu: Eethuis Wijhe)</li> <li>Gunning onderhoud openbare verlichting 2020-2023</li> <li>Actualisatie buurtschappenbeleid</li> <li>Aanwijzing 5 mei als erkende lokale feestdag</li> </ol> 2020-02-24 09:00:00 +0100 2020-02-21 11:48:32 +0100 2020-02-21 11:49:07 +0100 B&W besluiten 11 februari 2020 <h2>Aanwezig<span> </span></h2> <ul> <li>de heer A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</li> <li>de heer M. Blind, wethouder</li> <li>de heer H.G. Engberink, wethouder</li> <li>de heer drs. H. Olthof, wethouder</li> </ul> <p><span>Agenda</span></p> <ol> <li>Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 04-02-2020</li> <li>Ingekomen </li> <li>Portefeuilleverdeling college van Burgemeester en Wethouders Olst-Wijhe</li> <li>Onderhoud en renovatie Oorlogsmonument Wijhe</li> <li>Veiligheidsoverleg 12 februari 2020</li> <li>Samenwerkingsconvenant en privacyprotocol Zorg- en Veiligheidshuis IJsselland</li> <li>Besluit op bezwaren tegen omgevingsvergunning voor het bouwen van een vrijstaande woning op het perceel Kleine Beld 1 in Olst</li> <li>Handhavingsverzoek Wijhendaalseweg 3b te Wijhe</li> <li>Resultaat zelfevaluatie BRP en PNIK</li> <li>Opheffen geheimhouding informatie verkenning woningbouw</li> </ol> 2020-02-17 09:00:00 +0100 2020-02-14 14:11:57 +0100 2020-02-19 08:30:27 +0100 B&W besluiten 4 februari 2020 <h2>Aanwezig<span> </span></h2> <ul> <li>de heer A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</li> <li>de heer M. Blind, wethouder</li> <li>de heer H.G. Engberink, wethouder</li> <li>de heer drs. H. Olthof, wethouder</li> </ul> <p><span>Agenda</span></p> <ol> <li>Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 28-01-2020</li> <li>Ingekomen</li> <li>Doorontwikkeling functie teamleider opvang, verzorging en registratie van het team Bevolkingszorg IJsselland</li> <li>Nota van uitgangspunten omgevingsplan dorpen en buurtschappen</li> <li>Reconstructie Spoorstraat en Enkweg te Olst</li> <li>Vestiging voorkeursrecht gemeente (Wvg) op percelen in Wijhe Zuid</li> <li>Vaststellen van de Ruimtelijke visie Duurzame Energie</li> </ol> 2020-02-06 14:00:00 +0100 2020-02-06 12:43:10 +0100 2020-02-19 08:30:42 +0100 B&W besluiten 28-01-2020 <h2>Aanwezig<span> </span></h2> <p> <ul> <li>de heer A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</li> <li>de heer M. Blind, wethouder</li> <li>de heer H.G. Engberink, wethouder</li> <li>de heer A.G.J. Bosch, wethouder</li> </ul> </p> <h2>Agenda</h2> <p><ol> <li>Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 21-01-2020</li> <li>Ingekomen</li> <li>Versnellingsaanpak saneren asbestdaken</li> <li>Voortgangsrapportage sluitende aanpak personen met verward gedrag</li> <li>Versterken verbinding tussen de IJssel en het centrum van Olst</li> <li>Contractmanagement RSJ-IJsselland in relatie tot financiële problemen bij aanbieders</li> <li>Tweedefaseplan Programma transformatie ruimtelijk domein</li> <li>Vaststelling van het bestemmingsplan Buitengebied, Marsweg 3-5</li> <li>Jaarplan Integrale Veiligheid 2020</li> <li>Aanwijzing buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand </li> <li>Benoeming lid bezwarenadviescommissie algemene aangelegenheden </li> <li>Subsidie Historische Vereniging Wijhe vanaf 2021 tot en met 2024</li> <li>Grondprijzenbrief 2020</li> <li>Meldpunt Sociaal Domein</li> <li>Reactie op Veiligheidsplan ontmanteling Saneringsinstallatie Olasfa</li> <li>Geurverordening Boskamp</li> <li>Ontwerp bestemmingsplan Boskamp, Boskamp 47</li> </ol></p> <br /> 2020-02-03 10:00:00 +0100 2020-01-31 11:56:47 +0100 2020-01-31 11:56:47 +0100 B&W besluiten 21 januari 2020 <h2>Aanwezig</h2> <p> <ul> <li>de heer A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</li> <li>de heer M. Blind, wethouder</li> <li>de heer H.G. Engberink, wethouder</li> <li>de heer A.G.J. Bosch, wethouder</li> </ul> </p> <h2>Agenda</h2> <p><ol> <li>Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 14-01-2020</li> <li>Ingekomen openbaar</li> <li>Toezegging rapportage inhuur derden aan raad</li> <li>Businessplan Welzorgsum</li> <li>Omgevingsvergunning voor het realiseren van een caravanstalling (2.000m2) in bestaande bebouwing en de realisatie van landschappelijke inpassing aan de Daslever 3, Wijhe</li> <li>Wijziging mandaat- en volmachtstatuut</li> <li>E-mail Summercamp Heino over verhoging toeristenbelasting per 2021 </li> </ol></p> <br /> 2020-01-27 09:00:00 +0100 2020-01-24 10:49:32 +0100 2020-01-24 10:49:32 +0100 B&W besluiten 14 januari 2020 <h2>Aanwezig<span> </span></h2> <p> </p> <ul> <li>de heer A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</li> <li>de heer M. Blind, wethouder</li> <li>de heer H.G. Engberink, wethouder</li> <li>de heer A.G.J. Bosch, wethouder</li> </ul> <p><span>Agenda</span></p> <ol> <li>Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 07-01-2020</li> <li>Ingekomen</li> <li>Evenementenkalender 2020 </li> <li>Lokale arbeidsvoorwaarden</li> <li>Geluidbeleid bij evenementen en incidentele festiviteiten</li> <li>Algemene plaatselijke verordening Olst-Wijhe</li> <li>Verkeer Olst; Advies van de Adviesraad Samenleving Olst-Wijhe</li> </ol> <p> </p> <p> </p> 2020-01-20 09:00:00 +0100 2020-01-16 13:37:06 +0100 2020-01-16 13:40:48 +0100 B&W besluiten 7 januari 2020 <h2>Aanwezig<span> </span></h2> <p> <ul> <li>de heer A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</li> <li>de heer M. Blind, wethouder</li> <li>de heer H.G. Engberink, wethouder</li> <li>de heer A.G.J. Bosch, wethouder</li> </ul> </p> <h2>Agenda</h2> <p><ol> <li>Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 17-12-2019</li> <li>Ingekomen openbaar</li> <li>Vaststellen bestemmingsplan Ambachtsweg 5, Industrieweg 1c</li> <li>Vaststelling vijfde wijziging van de Gemeenschappelijke regeling GGD IJsselland: lidmaatschap WSGO</li> <li>Vaststellen normenkader 2018</li> <li>Olst-Wijhe in cijfers 2018</li> <li>Dienstverleningsovereenkomst 2020 – 2022 Bedrijfsvoeringsorganisatie Regionaal Serviceteam Jeugd IJsselland</li> <li>Benoeming functionaris gegevensbescherming</li> </ol></p> 2020-01-13 10:00:00 +0100 2020-01-10 12:33:06 +0100 2020-01-10 12:33:06 +0100 B&W besluiten 17 december 2019 <h2>Aanwezig</h2> <ul> <li>de heer A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</li> <li>de heer M. Blind, wethouder</li> <li>de heer H.G. Engberink, wethouder</li> <li>de heer A.G.J. Bosch, wethouder</li> </ul> <p><span>Agenda</span></p> <ol> <li>Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 10-12-2019</li> <li>Ingekomen openbaar</li> <li>Reactie op vragen van Gemeentebelangen Olst-Wijhe met betrekking tot opheffen PB Boerhaar </li> <li>Verhuren brandweerkazerne Wesepe aan Veiligheidsregio</li> <li>Vaststelling uitgangspunten actualisatie grondexploitatieberekeningen in het kader van de jaarrekening 2019</li> <li>Vaststelling programma Klimaatadaptatie 2020-2016</li> <li>Afronding Liquidatie Recreatiegemeenschap Salland</li> <li>Aanbesteding WMO-maatwerkvoorzieningen 2021 e.v.</li> <li>Uitvoeringsprogramma Spelen 2020</li> <li>Extra bijdrage Veilig Thuis 2020</li> <li>Middelen van het project “Cultuur aan de Basis” uit  2019 doorzetten naar 2020</li> <li>Beleidsplan Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving 2020-2024, Uitvoeringsprogramma VTH 2020</li> <li>Proefprojecten wet kwaliteitsborging</li> </ol> <p> </p> 2019-12-19 13:30:00 +0100 2019-12-19 12:08:14 +0100 2019-12-19 13:30:48 +0100 B&W besluiten 10 december 2019 <h2>Aanwezig</h2> <p> <ul> <li>de heer A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</li> <li>de heer M. Blind, wethouder</li> <li>de heer H.G. Engberink, wethouder</li> <li>de heer A.G.J. Bosch, wethouder</li> </ul> </p> <p><span>Agenda</span><span> </span></p> <p><ol> <li>Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 03-12-2019</li> <li>Ingekomen</li> <li>Actieplan Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI) 2020-2022 </li> <li>Verantwoordingsverslag Informatiehuishouding 2019</li> <li>Veiligheidsoverleg 11 december 2019 </li> <li>AB GGD IJsselland 12 december 2019</li> <li>Vergadering Algemeen bestuur OD IJsselland 19 december 2019</li> <li>Second opinion herinrichting Jan Hooglandstraat</li> <li>Invulling gebied tussen de wijken Krijtenberg en Noorder Koeslag in Wijhe</li> </ol></p> 2019-12-12 13:00:00 +0100 2019-12-12 11:12:05 +0100 2019-12-12 11:12:05 +0100 B&W besluiten 3 december 2019 <h2>Aanwezig<span> </span></h2> <p> <ul> <li>de heer A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</li> <li>de heer M. Blind, wethouder</li> <li>de heer H.G. Engberink, wethouder</li> <li>de heer A.G.J. Bosch, wethouder</li> </ul> </p> <p><span>Agenda</span><span> </span></p> <p><ol> <li>Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 26-11-2019</li> <li>Ingekomen</li> <li>Project 'Bijzondere vrijwilligers'</li> <li>Onderzoek aansluiting e-depot voorziening gemeenten Raalte en Olst-Wijhe</li> <li>Reactie op vragen GroenLinks over e-laadpalen</li> <li>Strategisch personeelsplan</li> <li>Raadsinformatiebrief onderzoek middelengebruik jeugd</li> <li>Raadsinformatiebrief over ambtelijke uren besteed aan het project Noordmanshoek</li> <li>Verhoging tarief Wmo dagbesteding basis</li> </ol></p> <p> </p> 2019-12-06 09:30:00 +0100 2019-12-06 09:24:20 +0100 2019-12-06 09:24:20 +0100 B&W besluiten 26 november 2019 <h2>Aanwezig<span> </span></h2> <ul> <li>de heer M. Blind, locoburgemeester</li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</li> <li>de heer M. Blind, wethouder </li> <li>de heer H.G. Engberink, wethouder</li> <li>de heer A.G.J. Bosch, wethouder</li> </ul> <p><span>Afwezig</span></p> <ul> <li>de heer A.G.J. Strien, burgemeester</li> </ul> <p><span>Agenda</span></p> <ol> <li>Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 19-11-2019</li> <li>Ingekomen</li> <li>Principebesluit tot het herontwikkelen van de percelen aan de Fortmonderweg 21 te Olst en De Wellenberg 2 te Wijhe in het kader van de KGO-regeling </li> <li>Tweede bestuursrapportage 2019 </li> <li>Extra middelen meicirculaire 2019 voor verhoging taalniveau en oriëntatie rol inburgering</li> <li>Buitengewone algemene ledenvergadering van de VNG (BALV) – Klimaatakkoord en Raamovereenkomst Verpakkingen</li> <li>Afsluiten grondexploitatie De Enk, Wijhe</li> <li>Aandeelhoudersvergadering ROVA NV, 28 november 2019</li> </ol> 2019-11-28 13:30:00 +0100 2019-11-28 12:23:37 +0100 2020-02-19 08:30:09 +0100 B&W besluiten 19 november 2019 <h2>Aanwezig</h2> <p> <ul> <li>de heer A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</li> <li>de heer M. Blind, wethouder</li> <li>de heer H.G. Engberink, wethouder</li> <li>de heer A.G.J. Bosch, wethouder</li> </ul> </p> <p><span>Agenda</span></p> <p><ol> <li>Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 12-11-2019</li> <li>Ingekomen</li> <li>Verordening tegemoetkoming onvermijdbaar medisch afval</li> <li>Vaststelling afvalstoffentarieven 2020</li> <li>Principebesluit tot de realisatie van vier wooneenheden op het perceel IJsseldijk 95 in Welsum</li> <li>Toekomstige horeca exploitatie Passantenhaven Wijhe</li> <li>Motie VVD oproep onderzoek eerlijker verdeling OZB</li> <li>Inzet Omgevingsdienst IJsselland bij asbestbranden</li> <li>RWP West Overijssel 2019 (regionale woonprogrammering) </li> <li>Vaststellen bestemmingsplan Elshof, Elshofweg naast 11</li> <li>Vaststellen Verordening onroerende zaakbelastingen 2020</li> <li>Tijdelijke werkwijze PFAS</li> </ol></p> 2019-11-21 13:30:00 +0100 2019-11-21 12:58:31 +0100 2019-11-21 12:58:31 +0100 B&W besluiten 12 november 2019 <h2>Aanwezig</h2> <p> <ul> <li>de heer A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</li> <li>de heer M. Blind, wethouder</li> <li>de heer H.G. Engberink, wethouder</li> <li>de heer A.G.J. Bosch, wethouder</li> </ul> </p> <p><span>Agenda</span></p> <p><ol> <li>Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 05-11-2019</li> <li>Ingekomen</li> <li>Verordening Sociaal Domein Olst-Wijhe</li> <li>Vaststelling van de Prestatieafspraken 2020 SallandWonen - gemeente Olst-Wijhe</li> <li>Vaststelling bestemmingsplan en beeldkwaliteitplan ‘Buitengebied, Steunenbergerweg 6’</li> <li>Vaststellen ontwikkelingsplan Olstergaard en openen grondexploitatie Olstergaard</li> <li>Aanmerking primaire voorzieningen in het kader van subsidiebeleid</li> <li>Startnota Regionale energiestrategie West Overijssel</li> </ol></p> <br /> 2019-11-14 14:00:00 +0100 2019-11-14 13:35:40 +0100 2019-11-14 13:35:40 +0100 B&W besluiten 5 november 2019 <h2>Aanwezig</h2> <p> <ul> <li>de heer A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</li> <li>de heer M. Blind, wethouder</li> <li>de heer H.G. Engberink, wethouder </li> <li>de heer A.G.J. Bosch, wethouder</li> </ul> </p> <h2>Agenda</h2> <p><ol> <li>Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 29-10-2019</li> <li>Ingekomen</li> <li>Veiligheidsoverleg 6 november 2019 en tweede bestuursrapportage 2019</li> <li>Principebesluit tot het verlenen van medewerking aan de realisatie van vier wooneenheden op Bokkelerweg 2 te Wesepe door toepassing van KGO-beleid</li> <li>Algemeen Bestuur GGD IJsselland 7 november 2019</li> <li>Ontwikkelingen bedrijfsvoering tweede bestuursrapportage 2019</li> </ol></p> 2019-11-08 12:45:00 +0100 2019-11-08 12:28:15 +0100 2019-11-08 12:28:15 +0100 B&W besluiten 29-10-2019 <h2>Aanwezig</h2> <ul> <li>de heer A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</li> <li>de heer M. Blind, wethouder</li> <li>de heer H.G. Engberink, wethouder</li> <li>de heer A.G.J. Bosch, wethouder</li> </ul> <h2><br /></h2> <h2>Agenda</h2> <ol> <li>Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 22-10-2019</li> <li>Ingekomen</li> <li>Omgevingsvergunning voor het aanleggen van een Zonneweide en landschappelijke inpassing op het perceel aan de Diepenveenseweg achter nr. 2 te Olst</li> <li>Uitwerking cao-akkoord Gemeenten in CAR en UWO</li> <li>Besteding participatiebudget</li> <li>Exploitatietekort SPOC-park</li> <li>Principebesluit voor de realisatie van 2 appartementen in het pand aan de Hendrik Droststraat 49 in Olst</li> <li>Jaarverslag Functionaris Gegevensbescherming (FG)</li> </ol> 2019-10-31 13:00:00 +0100 2019-10-31 12:07:12 +0100 2019-10-31 12:36:17 +0100 B&W besluiten 22-10-2019 <h2>Aanwezig</h2> <p> <ul> <li>de heer A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</li> <li>de heer M. Blind, wethouder</li> <li>de heer H.G. Engberink, wethouder</li> <li>de heer A.G.J. Bosch, wethouder<span> </span></li> </ul> </p> <h2>Agenda</h2> <p><ol> <li>Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 15-10-2019</li> <li>Ingekomen</li> <li>Afsluiting Grondexploitatieproject Zonnekamp-West</li> <li>Benodigd budget voor het programma Duurzaamheid  voor 2019 in verband met de besluitvorming rondom de Kadernota 2020 - 2023</li> <li>Intentieverklaring en ondertekening lokaal sportakkoord</li> <li>Principebesluit tot realisatie van een vrijstaande woning op het perceel Plattenberg 12, Wijhe</li> <li>Afsluiten huurovereenkomst en herinrichting speelvoorziening Prins Hendrikstraat Wijhe</li> <li>Gebiedsontwikkeling Olstergaard, financiën</li> <li>Noordmanshoek middelen voor afronden businesscase</li> <li>Uitkomsten haalbaarheidsonderzoek en voorstel tot integratie van het basisonderwijs De Mare in dorpshuis De Bongerd inclusief verbetering multifunctionaliteit</li> <li>Belastingverordeningen 2020 en het tarief toeristenbelasting 2021</li> </ol></p> 2019-10-24 12:00:00 +0200 2019-10-24 09:39:04 +0200 2019-10-24 09:39:04 +0200 B&W besluiten 15 oktober 2019 <h2>Aanwezig<span> </span></h2> <p> <ul> <li>de heer A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</li> <li>de heer M. Blind, wethouder</li> <li>de heer H.G. Engberink, wethouder</li> <li>de heer A.G.J. Bosch, wethouder</li> </ul> </p> <h2>Agenda<span> </span></h2> <p><ol> <li>Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 08-10-2019</li> <li>Ingekomen</li> <li>Gewijzigde begroting 2020 van het RSJ IJsselland</li> <li>Vervolgaanpak manifest "Nood luid onze klok!"</li> <li>Handhavingsverzoek Wijhendaalseweg 3b te Wijhe</li> <li>Klacht gang van zaken afhandeling aanvraag vergunning en verzoek om handhaving Wijhendaalseweg 3b te Wijhe</li> <li>Uitgaven kwijtschelding gemeentelijke belastingen</li> </ol></p> 2019-10-17 12:00:00 +0200 2019-10-17 10:02:49 +0200 2019-10-17 10:02:49 +0200 B&W besluiten 8 oktober 2019 <h2>Aanwezig</h2> <ul> <li>de heer A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</li> <li>de heer M. Blind, wethouder</li> <li>de heer H.G. Engberink, wethouder</li> <li>de heer A.G.J. Bosch, wethouder</li> </ul> <p><span>Agenda</span></p> <ol> <li>Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 01-10-2019</li> <li>Ingekomen </li> <li>Ongevraagd advies van Adviesraad Samenleving Olst-Wijhe over personele wisselingen Toegangsteam</li> <li>Brandbrief wateroverlast Kortricklaan</li> <li>Beantwoording bestuurlijke toezegging nr. 380 d.d. 25-3-2019 inzake kosten opruimen drugsafval</li> </ol> <p> </p> <p> </p> 2019-10-10 15:00:00 +0200 2019-10-10 12:07:12 +0200 2019-10-10 13:29:29 +0200 B&W besluiten 1 oktober 2019 <h2>Aanwezig</h2> <p> <ul> <li>de heer A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</li> <li>de heer M. Blind, wethouder</li> <li>de heer H.G. Engberink, wethouder</li> <li>de heer A.G.J. Bosch, wethouder</li> </ul> </p> <h2>Agenda</h2> <p><ol> <li>Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 24-09-2019</li> <li>Ingekomen openbaar</li> <li>Stand van zaken verkeersveiligheid en inzet handhaving</li> <li>Advies Veiligheidsoverleg IJsselland 2 oktober 2019 </li> <li>Vergadering Algemeen bestuur OD IJsselland 3 oktober 2019 </li> <li>Opdrachtverlening onderzoek naar Gemeentelijk Energiebedrijf en verdere mogelijkheden voor de gemeente </li> <li>Principebesluit tot het verlenen van medewerking aan het splitsen van de woning op Dingshofweg 7-7a in Olst</li> <li>Verklaring verlenen toestemming voor gebruik deel gronden Noordmanshoek voor een zonnepark </li> <li>Noordmanshoek middelen voor afronden businesscase </li> <li>Beantwoording vragen D66 over hoogte van de grafrechten </li> <li>Beleids- en financiële begroting 2020 en meerjarenraming 2021-2023 </li> </ol></p> <br /> 2019-10-03 13:30:00 +0200 2019-10-03 13:17:08 +0200 2019-10-03 13:17:08 +0200 B&W besluiten 24 september 2019 <h2>Aanwezig</h2> <p> </p> <ul> <li>de heer A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</li> <li>de heer M. Blind, wethouder</li> <li>de heer H.G. Engberink, wethouder</li> <li>de heer A.G.J. Bosch, wethouder</li> </ul> <p> </p> <h2>Agenda<span> </span></h2> <p> </p> <ol> <li>Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 17-09-2019</li> <li>Ingekomen</li> <li>Principebesluit tot het verlenen van medewerking aan de afwijking van het bestemmingsplan om bewoning op het perceel Raalterweg 51 in Wesepe mogelijk te maken</li> <li>Tussenrapportage transformatie sociaal domein</li> <li>Verordening Sociaal Domein Olst-Wijhe</li> <li>Convenant Uniformering Social Return Oost-Nederland</li> <li>Advisering AB en BO GGD IJsselland op 26-09-2019</li> </ol> <p> </p> 2019-09-26 12:00:00 +0200 2019-09-26 09:11:55 +0200 2019-09-26 13:49:13 +0200 B&W besluiten 17 september 2019 <h2>Aanwezig</h2> <ul> <li>de heer A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</li> <li>de heer M. Blind, wethouder</li> <li>de heer H.G. Engberink, wethouder</li> <li>de heer A.G.J. Bosch, wethouder</li> </ul> <p><span>Agenda</span></p> <ol> <li>Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 10-09-2019</li> <li>Ingekomen</li> <li>Subsidieverordening Gecertificeerde Instellingen Regio IJsselland 2020-2022</li> <li>Vaststellen 'Beleidsregels Subsidieverstrekking 2020'</li> <li>Principebesluit tot realisatie van een twee-onder-één-kapwoning op het perceel IJsseldijk 71 in Welsum</li> <li>Beslissing op bezwaar met betrekking tot het afwijzen van een aanvraag voor het mogen inzamelen van oud papier afkomstig van huishoudens ten behoeve van een vereniging </li> <li>Leaderaanvraag OZO Verbindzorg Jeugd</li> </ol> <p> </p> 2019-09-19 13:00:00 +0200 2019-09-19 12:13:07 +0200 2019-09-19 12:22:14 +0200 B&W besluiten 10 september 2019 <h2>Aanwezig</h2> <ul> <li>de heer A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</li> <li>de heer M. Blind, wethouder</li> <li>de heer H.G. Engberink, wethouder</li> <li>de heer A.G.J. Bosch, wethouder</li> </ul> <h2>Agenda<span> </span></h2> <ol> <li>Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 03-09-2019</li> <li>Ingekomen</li> <li>Addendum recht van opstal zendmast De Meente Zuid</li> <li>Project 18- 18+</li> <li>Voorstel tot het gedogen van de bewoning van het pand op de Stationsweg 9a, Wijhe</li> <li>Gebiedsontwikkeling Olstergaard, toewijzing kavels bewonersgroep Olstergaard</li> <li>Vaststelling van de vierde wijziging van de Gemeenschappelijke regeling GGD IJsselland: Normalisering rechtspositie ambtenaren</li> </ol> 2019-09-12 11:00:00 +0200 2019-09-12 09:49:50 +0200 2019-09-16 10:09:30 +0200 B&W besluiten 3 september 2019 <h2>Aanwezig</h2> <ul> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</li> <li>de heer M. Blind, wethouder</li> <li>de heer H.G. Engberink, wethouder</li> <li>de heer A.G.J. Bosch, wethouder</li> </ul> <p><span>Afwezig</span></p> <ul> <li>de heer A.G.J. Strien, burgemeester</li> </ul> <p><span>Agenda</span></p> <ol> <li>Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 27-08-2019</li> <li>Ingekomen</li> <li>Beantwoording vragen Adviesraad Samenleving over alcohol en drugsgebruik door jongeren </li> <li>Ontwerp omgevingsvergunning caravanstalling en landschappelijke inpassing Daslever 3, Wijhe </li> <li>Principebesluit tot de omvorming van de agrarische bestemming naar de woonbestemming op het perceel Rijksstraatweg 3-3a in Wijhe </li> </ol> <p> </p> <p> </p> 2019-09-05 11:00:00 +0200 2019-09-05 09:05:09 +0200 2019-09-05 09:10:44 +0200 B&W besluiten 27 augustus 2019 <h2>Aanwezig</h2> <p> <ul> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</li> <li>de heer M. Blind, wethouder</li> <li>de heer H.G. Engberink, wethouder</li> <li>de heer A.G.J. Bosch, wethouder</li> </ul> </p> <h2>Afwezig</h2> <p> <ul> <li>de heer A.G.J. Strien, burgemeester</li> </ul> </p> <h2>Agenda</h2> <p><ol> <li>Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 20-08-2019</li> <li>Ingekomen</li> <li>Straatnaamgeving fietspad in de uiterwaarden tussen de IJssel en de Rijksstraatweg ter hoogte van Marle en Herxen</li> <li>Vennootschapsbelastingplicht</li> <li>Verkeer Olst, project Jan Hooglandstraat</li> <li>Ontheffing artikel 3.7 Algemene Gronduitgiftevoorwaarden gemeente Olst-Wijhe 2002</li> <li>Principeverzoek bestemmingsplanherziening Nieuwendijk 24C, Wijhe</li> <li>Principebesluit tot het planologisch regelen van twee woningen op het perceel aan de Bonekampweg 7-9 te Wesepe</li> <li>Verlening omgevingsvergunning voor het aanleggen van een Zonnepark en landschappelijke inpassing op de Noordmanshoek te Wijhe</li> <li>Beantwoording ongevraagd advies Adviesraad Samenleving over leerlingenvervoer</li> <li>Ledenraadpleging Cao Gemeenten 2019-2020</li> <li>Consequenties besluitvorming kadernota 2020-2023 voor financieel meerjarenperspectief </li> </ol></p> <p> </p> 2019-08-30 11:00:00 +0200 2019-08-30 11:18:09 +0200 2019-08-30 11:18:09 +0200 B&W besluiten 20 augustus 2019 <h2>Aanwezig</h2> <p> </p> <ul> <li>de heer A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li> de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</li> <li>de heer M. Blind, wethouder</li> <li>de heer H.G. Engberink, wethouder</li> </ul> <p> </p> <h2>Afwezig</h2> <p> </p> <ul> <li>de heer A.G.J. Bosch, wethouder</li> </ul> <p> </p> <h2>Agenda</h2> <p> </p> <ol> <li>Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 09-07-2019</li> <li>Ingekomen</li> <li>Principebesluit tot het herontwikkelen van de percelen aan de Boerhaar 3 te Wijhe, Middelerstraat 2 te Olst en Rietbergweg 6 te Wijhe in het kader van de KGO-regeling</li> <li>Principebesluit tot de omvorming van de maatschappelijke bestemming naar de woonbestemming op het perceel Stationsweg 9a, Wijhe</li> <li>Ondertekening Anterieure Overeenkomst Junco ten behoeve van exploitatie Van Bavelgem Boskamp 47</li> <li>Vaststelling anterieure overeenkomsten 'Aberson Olst' en 'EFG-flats Olst'</li> <li>Ontwerp omgevingsvergunning Zonneweide Overkamp, Diepenveenseweg achter nr. 2, te Olst</li> <li>Definitief plaatsingsplan ondergrondse containers ‘Omgekeerd Inzamelen’ fase III</li> <li>Vervanging en archivering personeelsdossiers</li> <li>Regioplan Laaggeletterdheid 2020-2024</li> <li>Aanwijzingsbesluiten DOWR-Belastingen</li> <li>Opleggen aanwijzing ex artikel 8.7 Bouwbesluit aan Combinatie Olasfa tot aanleveren veiligheidsplan ten behoeve van de  ontmanteling van de saneringslocatie Olasfa in verband met mogelijke geluid- en/of trillinghinder</li> </ol> <p> </p> 2019-08-23 09:00:00 +0200 2019-08-22 16:01:24 +0200 2019-08-23 09:11:59 +0200 B&W besluiten 9 juli 2019 <h2>Aanwezig</h2> <ul> <li>De heer A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>De heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</li> <li>De heer M. Blind, wethouder</li> <li>De heer H.G. Engberink, wethouder </li> <li>De heer A.G.J. Bosch, wethouder</li> </ul> <h2><span>Agenda</span></h2> <ol> <li>Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 02-07-2019</li> <li>Ingekomen</li> <li>Principebesluit tot het herontwikkelen van het perceel aan de Diepenveenseweg 2 te Olst in het kader van de KGO-regeling en het voorbereiden van een bestemmingsplan </li> <li>Principebesluit tot het herontwikkelen van de percelen aan het Middelerpad tussen nummers 6 en 10 en de Middelerstraat 11 te Olst in het kader van de KGO-regeling </li> <li>Principebesluit voor de vestiging van een apotheekhoudend huisarts op het perceel Raalterweg 37, Wesepe</li> <li>Principebesluit tot het herontwikkelen van het perceel aan de Bremmelerstraat 13 te Wijhe in het kader van de KGO-regeling</li> <li>Intern controleplan team Werk, Inkomen en Zorg 2019-2020</li> <li>Verrekening neveninkomsten collegeleden over 2018</li> <li>Nieuwe website sociaal domein</li> <li>Overdracht en plaatsing historisch torenuurwerk Olst</li> <li>Dorpsarrangement Olst-Wijhe 2019-2021</li> <li>Vergadering Algemeen Bestuur Omgevingsdienst IJsselland en PFO VTH IJsselland d.d. 11 juli 2019</li> <li>Verzoek om gasaansluiting bij verkoop bedrijfskavel, bedrijventerrein Wesepe</li> <li>Beslissing op bezwaar tegen het verkeersbesluit instellen geslotenverklaring voor motorvoertuigen op meer dan twee wielen gedurende spitsuren Schippershuizen </li> </ol> <p> </p> 2019-07-12 01:00:00 +0200 2019-07-12 08:54:28 +0200 2019-07-12 08:59:02 +0200 B&W besluiten 2 juli 2019 <h2>Aanwezig</h2> <ul> <li>De heer A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>De heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</li> <li>De heer M. Blind, wethouder</li> <li>De heer H.G. Engberink, wethouder</li> <li>De heer A.G.J. Bosch, wethouder</li> </ul> <h2>Agenda</h2> <ol> <li>Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 25-06-2019</li> <li>Ingekomen</li> <li>Beheerstaken Maatwerkvervoer II</li> <li>Vervolg uitvoering programma Participatie</li> <li>Advisering Veiligheidsoverleg IJsselland 3 juli 2019 en eerste bestuursrapportage Veiligheidsregio IJsselland 2019</li> </ol> 2019-07-04 16:00:00 +0200 2019-07-04 13:38:42 +0200 2019-07-04 13:44:07 +0200 B&W besluiten 25-06-2019 <h2>Aanwezig</h2> <p> <ul> <li>de heer A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</li> <li>de heer M. Blind, wethouder</li> <li>de heer H.G. Engberink, wethouder</li> <li>de heer A.G.J. Bosch, wethouder</li> </ul> </p> <h2>Agenda<span> </span></h2> <p><ol> <li>Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 18-06-2019</li> <li>Ingekomen</li> <li>WOB verzoek Wijhendaalseweg 3b, Wijhe</li> <li>Afdoening ingekomen brief 17 april 2019 inzake Wijhendaalseweg 3b </li> <li>Verhuur P-gebouw Capellenborg </li> <li>Principebesluit tot het herzien van het bestemmingsplan op de percelen Ambachtsweg 5 te Wijhe en Industrieweg 1 te Wijhe en het voorbereiden en in procedure brengen van een bestemmingsplan</li> <li>Vragen van inwoner over de uitrol van het 5G-netwerk </li> <li>Begroting 2020 en jaarrekening 2018 Toezichthoudend Orgaan openbaar primair onderwijs Olst-Wijhe en Raalte </li> <li>Uitkomsten burgerpeiling 2018</li> <li>Raadsvoorstel Kadernota</li> <li>Olstergaard, samenwerking Sallandwonen </li> </ol></p> 2019-06-27 15:30:00 +0200 2019-05-02 13:06:54 +0200 2019-06-27 13:27:27 +0200 B&W besluiten 18-06-2019 <h2>Aanwezig</h2> <ul> <li>de heer A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</li> <li>de heer M. Blind, wethouder</li> <li>de heer H.G. Engberink, wethouder</li> <li>de heer A.G.J. Bosch, wethouder</li> </ul> <h2>Agenda</h2> <ol> <li>Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 11-06-2019<br /></li> <li>Ingekomen<br /></li> <li>Kadernota</li> <li>Jaarverslag 2018 Bezwarenadviescommissie algemene aangelegenheden </li> <li>Subsidieverzoek landelijke AED-burgerhulpverleningssysteem HartslagNu</li> <li>Voorstel tot vaststelling evaluatie Starterslening en wijziging Verordening Starterslening gemeente Olst-Wijhe 2018</li> <li>Wijziging mandaat- en volmachtstatuut </li> <li>Regeling rechtspositie burgemeester en wethouders </li> <li>Bestuurlijke reactie op rapport Rekenkamercommissie over uitvoering Woonbeleid </li> <li>Opstellen tunnelalliantie met ProRail (tunnel Ter Stegestraat)</li> <li>Advisering AB en BO GGD IJsselland, 20 juni 2019 </li> <li>Reactie bezwaarschrift aanbieder Zorg &amp; Verder (inkooptraject Wmo Maatwerkvoorziening)</li> </ol> 2019-06-25 09:30:00 +0200 2019-05-02 13:05:58 +0200 2019-06-25 09:29:09 +0200 B&W besluiten 11-06-2019 <h2>Aanwezig</h2> <p> <ul> <li>de heer A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</li> <li>de heer M. Blind, wethouder</li> <li>de heer H.G. Engberink, wethouder</li> <li>de heer A.G.J. Bosch, wethouder</li> </ul> <h2>Agenda</h2> </p> <p><ol> <li>Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 03-06-2019</li> <li>Ingekomen</li> <li>Voorstel tot vaststelling bestemmingsplan Buitengebied, Waterstraat 9, Wijhe </li> <li>Voorstel tot vaststelling van het bestemmingsplan “Zonnekamp-Oost woonveld D” te Olst </li> <li>Ontwikkelingen Bedrijfsvoering </li> <li>Noordmanshoek overeenkomst zonnepark </li> <li>Ontwerp omgevingsvergunning voor het aanleggen van een Zonnepark en landschappelijke inpassing op de Noordmanshoek te Wijhe </li> </ol></p> 2019-06-20 08:00:00 +0200 2019-05-02 13:04:59 +0200 2019-06-17 11:25:31 +0200 B&W besluiten 04-06-2019 <h2>Aanwezig</h2> <ul> <li>de heer A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</li> <li>de heer M. Blind, wethouder</li> <li>de heer H.G. Engberink, wethouder</li> <li>de heer A.G.J. Bosch, wethouder</li> </ul> <h2>Agenda</h2> <ol> <li>Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 28-05-2019</li> <li>Ingekomen</li> <li>Annotatie Algemene Ledenvergadering VNG 5 juni 2019</li> <li>Keuze voor elektriciteit grootverbruik of kleinverbruik bij openbare verlichting</li> <li>Toezegging 378 Aanpak energieverslindende bedrijven in 2019</li> <li>Vaststellen wijzigingsplan Buitengebied, Velsdijk 4</li> <li>Vaststellen bestemmingsplan Buitengebied, Raalterweg 27-27a</li> <li>Vaststelling bestemmingsplan en beeldkwaliteitplan ‘Buitengebied, Steunenbergerweg 6’</li> </ol> 2019-06-13 08:00:00 +0200 2019-05-02 13:03:32 +0200 2019-06-06 10:27:55 +0200 B&W besluiten 28-05-2019 <h2>Aanwezig</h2> <ul> <li>de heer A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</li> <li>de heer M. Blind, wethouder</li> <li>de heer H.G. Engberink, wethouder</li> <li>de heer A.G.J. Bosch, wethouder</li> </ul> <h2>Agenda</h2> <ul> <li>Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 21-05-2019</li> <li>Ingekomen</li> <li>Jaarstukken 2018 - jaarverslag en jaarrekening</li> <li>Ontwerpbegroting 2020, incl. kadernota van het RSJ IJsselland</li> <li>Financiële gevolgen uitbreiding Sportvrijstelling en aanvraag Specifieke uitkering Sport (SPUK)</li> <li>Principebesluit tot het herontwikkelen van het perceel aan de G.J. Kappertweg 2 te Wesepe in het kader van de KGO-regeling en het voorbereiden en in procedure brengen van een bestemmingsplan</li> <li>Omgevingsvergunning touringcarbedrijf IJsselstraat (toestaan van één M2 bus)</li> <li>Ter inzagelegging ontwerp-Ruimtelijke visie Duurzame Energie</li> <li>Verkeer Olst, voorstellen voor uitvoering</li> <li>Beheersing eikenprocessierups</li> </ul> <p> </p> 2019-06-06 08:00:00 +0200 2019-05-02 13:02:22 +0200 2019-06-03 09:27:06 +0200 B&W besluiten 21-05-2019 <h2>Aanwezig</h2> <ul> <li>de heer A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>de heer G.H.F. Grashof, locosecretaris</li> <li>de heer M. Blind, wethouder</li> <li>de heer H.G. Engberink, wethouder</li> <li>de heer A.G.J. Bosch, wethouder</li> </ul> <h2>Agenda</h2> <ul> <li>Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 14-05-2019</li> <li>Ingekomen</li> <li>Ledenraadpleging beleidsplan College voor Arbeidszaken</li> <li>Voorstel tot de gewijzigde vaststelling van het uitwerkingsplan "Noorder Koeslag, uitwerkingsplan 2018 fase 3.2"</li> <li>Jaarrekening OD IJsselland 2018 en begroting 2020 e.v.</li> <li>Omgevingsvergunning voor plaatsing van een EAZ Windmolen en een Suncat aan de Hooglandweg 3a</li> <li>AVA ROVA 23 mei 2019</li> <li>Jaarstukken DOWR 2018 en Kaderbrief DOWR 2020-2023</li> </ul> 2019-05-30 08:00:00 +0200 2019-05-02 13:01:19 +0200 2019-06-03 09:07:03 +0200 B&W besluiten 14-05-2019 <h2>Aanwezig</h2> <ul> <li>de heer A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</li> <li>de heer M. Blind, wethouder</li> <li>de heer H.G. Engberink, wethouder</li> <li>de heer A.G.J. Bosch, wethouder</li> </ul> <h2>Agenda</h2> <ol> <li>Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 07-05-2019</li> <li>Ingekomen</li> <li>Memo bodemverontreiniging hoek Nieuwendijk - De Grienden </li> <li>Wijzigen van de bebouwde kom kernen Olst en Boskamp </li> <li>Wijziging Algemene plaatselijke verordening Olst-Wijhe in verband met verbod oplaten ballonnen </li> <li>Herontwikkeling terrein ‘De Lepelaar’, Boxbergerweg 31, Eikelhof</li> </ol> 2019-05-23 08:00:00 +0200 2019-05-02 13:00:02 +0200 2019-05-16 11:49:15 +0200 B&W besluiten 07-05-2019 <h2>Aanwezig</h2> <ul> <li>de heer A.G.J. Strien, burgemeester </li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</li> <li>de heer M. Blind, wethouder</li> <li>de heer H.G. Engberink, wethouder</li> <li>de heer A.G.J. Bosch, wethouder</li> </ul> <h2>Agenda</h2> <ol> <li>Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 30-04-2019</li> <li>Ingekomen</li> <li>Benoemen stembureauleden, reserveleden en tellers voor de verkiezing van de leden van het Europees Parlement op 23 mei 2019 en benoemen leden gemeentelijk stembureau voor het Experiment centraal stemmen tellen op 27 mei 2019</li> <li>Beleidslijn hoe om te gaan met leges en OZB bij grootschalige energie-initiatieven</li> <li>Concept ontwerp-Ruimtelijke visie Duurzame Energie</li> <li>Startnotitie Integraal Jeugdplan 2020</li> <li>Buurtbemiddeling Olst-Wijhe Jaarverslag 2018</li> <li>Jaarverantwoording Kinderopvang 2018, gemeente Olst-Wijhe</li> <li>Voorlopige jaarstukken 2018 en concept-programmabegroting 2020 GGD IJsselland</li> </ol> 2019-05-16 08:00:00 +0200 2019-05-02 12:58:43 +0200 2019-05-16 12:23:47 +0200 B&W besluiten 30-04-2019 <h2>Aanwezig</h2> <ul> <li>de heer A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</li> <li>de heer M. Blind, wethouder</li> <li>de heer H.G. Engberink, wethouder</li> <li>de heer A.G.J. Bosch, wethouder</li> </ul> <h2><span>Agenda</span></h2> <ol> <li>Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 23-04-2019</li> <li>Ingekomen</li> <li>Gewijzigde Leidraad invordering 2019</li> <li>Aanwijzen stemlokalen verkiezingen Europees Parlement 2019 </li> <li>Voorstel tot vaststelling evaluatie Starterslening</li> <li>Budget Omgevingswet t.b.v. Kadernota</li> <li>Ontwerp plaatsingsplan ondergrondse containers</li> <li>Jaarrekening 2018 en begroting 2020 Sallcon Gemeenschappelijke Regeling</li> <li>Uitvoeringsplannen I-visie DOWR 2020 - 2023</li> <li>Benodigde capaciteit en budget voor het Duurzaamheidsprogramma</li> </ol> 2019-05-09 08:00:00 +0200 2019-02-14 10:14:44 +0100 2019-05-02 14:21:26 +0200 B&W besluiten 23-04-2019 <p> <h2>Aanwezig</h2> <ul> <li>de heer A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</li> <li>de heer M. Blind, wethouder, </li> <li>de heer H.G. Engberink, wethouder</li> <li>de heer A.G.J. Bosch, wethouder</li> </ul> </p> <h2>Agenda</h2> <p><ol> <li>Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 16-04-2019</li> <li>Ingekomen</li> <li>Bouw van een nieuwe kippenstal op het perceel Boerlestraat 9-9a, Wijhe</li> <li>Principebesluit voor de realisatie van acht woningen op het perceel Eendrachtstraat 8 in Olst </li> <li>Gemeentelijke bijdrage voor- en vroegschoolse educatie </li> <li>Aanpak overlast hondenpoep </li> <li>Convenant uitwisseling persoonsgegevens mijnplein en mandaat ondertekening convenanten uitwisseling persoonsgegevens </li> <li>Totaalbeeld interbestuurlijk toezicht 2019 </li> <li>Onderzoek naar beschikbaarheid voldoende onafhankelijke cliëntondersteuning sociaal domein </li> <li>Deelname terugvordering truckkartel - ondertekenen overeenkomst </li> <li>Ondertekenen autorisatieaanvraagformulier Inlichtingenbureau i.v.m. leer- en werktraject Jongeren in Beeld </li> <li>Voorstel tot vaststelling van het bestemmingsplan Hiethaarshoek, Wesepe </li> <li>Vaststelling geactualiseerd MJOP 2019-2029 </li> <li>Vaststellen concept-startnotitie Regionale Energiestrategie (RES) </li> </ol></p> 2019-05-02 08:00:00 +0200 2019-02-14 10:13:37 +0100 2019-04-25 11:33:26 +0200 B&W besluiten 16-04-2019 <p><span>Aawezig</span></p> <ul> <li>de heer A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</li> <li>de heer M. Blind, wethouder</li> <li>de heer H.G. Engberink, wethouder</li> <li>de heer A.G.J. Bosch, wethouder</li> </ul> <h2>Agenda</h2> <ol> <li>Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 09-04-2019</li> <li>Ingekomen</li> <li>Opzet en uitwerking Meerjaren Onderhoud- en InvesteringsProgramma (MJOP/MJIP) </li> <li>Voorbereiding en uitvoering reconstructies en rehabilitaties in infrastructuur en openbare ruimte 2019 en 2020 </li> <li>Ambitieverklaring RIVUS inclusief inpassing klimaatadaptatie in RIVUS </li> <li>Opstarten proces voor het opstellen van een cultuurhistorische waardenkaart </li> <li>Het vrijgeven van het ontwerp bestemmingsplan Zonnekamp-Oost woonveld D i.c.m. het nemen van een besluit vormvrije m.e.r.-beoordeling voor de ontwikkeling van woonveld D in Zonnekamp-Oost, Olst </li> <li>Principebesluit tot het wijzigen van de agrarische bestemming naar een woonbestemming op het adres Oosterkampweg 2-4 te Wesepe en het voorbereiden en in procedure brengen van een wijzigingsplan</li> </ol> 2019-04-25 08:00:00 +0200 2019-02-14 10:12:34 +0100 2019-04-30 13:07:35 +0200 B&W besluiten 09-04-2019 <h2>Aanwezig</h2> <ul> <li>de heer A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</li> <li>de heer M. Blind, wethouder</li> <li>de heer H.G. Engberink, wethouder</li> <li>de heer A.G.J. Bosch, wethouder</li> </ul> <h2>Agenda</h2> <ol> <li>Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 02-04-2019</li> <li>Ingekomen</li> <li>Uitvoering strategisch plan: IJssel: linie van oorlog en vrede </li> <li>Principebesluit voor het loskoppelen van de bedrijfswoning en de bedrijfsgebouwen op het perceel Raalterweg 6-6a in Wesepe </li> <li>Collegeverklaring 2018 Ensia DigiD en Suwinet en verantwoordingsrapportage BAG en BGT </li> <li>Verzoek om planologische medewerking voor het bouwen van een starterswoning binnen het buurtschap Elshof en het in procedure brengen van een ontwerp bestemmingsplan</li> <li>Veiligheidsoverleg 10 april 2019<br /></li> </ol> 2019-04-18 08:00:00 +0200 2019-02-14 10:10:59 +0100 2019-04-11 16:32:15 +0200 B&W besluiten 02-04-2019 <p><span>Aanwezig</span></p> <ul> <li>de heer A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</li> <li>de heer M. Blind, wethouder</li> <li>de heer H.G. Engberink, wethouder</li> <li>de heer A.G.J. Bosch, wethouder</li> </ul> <h2>Agenda</h2> <ol> <li>Vaststellen BenW-besluit(en) 26-03-2019</li> <li>Ingekomen</li> <li>VTH-jaarverslag 2018 </li> <li>Brief aan gemeenteraad inzake Beschermingsbewindvoering </li> <li>Loswal Wijhe, eigendom ponton </li> <li>Horeca exploitatie Loswal te Wijhe </li> <li>Beleidsregels toegang beschermd wonen, beschut wonen en maatschappelijke opvang </li> <li>Afwijken van het Beeldkwaliteitsplan Noorder Koeslag </li> <li>Ontwerpbesluit omgevingsvergunning voor het wijzigen van een inrichting op het perceel Prinshoeveweg 2 in Olst </li> <li>Planologische medewerking aan het plan om aan de Marsweg 3-5 te Wesepe de agrarische bestemming te wijzigen in een woonbestemming </li> <li>Intentieverklaring voor deelname sportformateur </li> <li>Wegen onderhoud 2019</li> </ol> 2019-04-11 08:00:00 +0200 2019-02-14 10:09:42 +0100 2019-04-30 13:07:57 +0200 B&W besluiten 26-03-2019 <h2>Aanwezig</h2> <p> </p> <ul> <li>de heer A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</li> <li>de heer M. Blind, wethouder</li> <li>de heer H.G. Engberink, wethouder</li> <li>de heer A.G.J. Bosch, wethouder</li> </ul> <p> </p> <h2>Agenda</h2> <p> </p> <ol> <li>Vaststellen BenW-besluit(en) 19-03-2019</li> <li>Ingekomen</li> <li>Voorstel aanpak Inclusie </li> <li>Vaststellen wenselijke verkeersmaatregelen de Omloop </li> <li>Vaststellen wijzigingsplan Buitengebied, Oude Deventerweg 22 </li> <li>Vaststellen bestuurlijk dashboard 2019 </li> <li>Besluit op een bezwaarschrift tegen omgevingsvergunning voor het bouwen van een vrijstaande woning aan de Wijhendaalseweg 3b in Wijhe </li> <li>Beantwoording schriftelijke  vragen fractie GroenLinks over zienswijze luchthaven Lelystad </li> <li>Collegeuitvoeringsprogramma, ter uitvoering van het raadsakkoord 2018-2022</li> <li>Samenwerkingsovereenkomst aangaan met Stichting De Noordmanshoek</li> </ol> 2019-04-04 08:00:00 +0200 2019-02-14 10:08:16 +0100 2019-04-02 14:24:37 +0200 B&W besluiten 19-03-2019 <h2><span>Aanwezig</span></h2> <ul> <li>de heer A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</li> <li>de heer M. Blind, wethouder</li> <li>de heer H.G. Engberink, wethouder</li> <li>de heer A.G.J. Bosch, wethouder</li> </ul> <h2>Agenda</h2> <ol> <li>Vaststellen BenW-besluit(en) 12-03-2019</li> <li>Ingekomen</li> <li>Gewijzigd vaststellen bestemmingsplan Buitengebied, het Anem 26, Wijhe</li> <li>Beantwoording raadsvragen inzake locatiekeuze openbaar onderwijs Olst</li> <li>Mandaat wijziging register van verwerkingsactiviteiten </li> <li>Concept Ontwerp Energievisie </li> <li>Beantwoording vragen D66 </li> <li>Beantwoording vragen GroenLinks </li> <li>Klachtenrapportage 2018 </li> <li>Notitie de organisatie van de gemeente Olst-Wijhe in de gemeenschap van de toekomst</li> </ol> <h2>Besluitenlijst Burgemeester-overleg</h2> <h2>Aanwezig</h2> <ul> <li>de heer A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</li> </ul> <h2>Agenda</h2> <ol> <li>Alcohol- en sanctiebeleid Olst-Wijhe</li> </ol> 2019-03-28 12:00:00 +0100 2019-02-14 10:07:14 +0100 2019-05-01 11:34:02 +0200 B&W besluiten 12-03-2019 <h2>Aanwezig</h2> <ul> <li>de heer A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</li> <li>de heer M. Blind, wethouder</li> <li>de heer H.G. Engberink, wethouder</li> <li>de heer A.G.J. Bosch, wethouder</li> </ul> <h2>Agenda<span> </span></h2> <ol> <li>Vaststellen BenW-besluit(en) 05-03-2019</li> <li>Ingekomen openbaar</li> <li>Vaststelling ontwerpbestemmingsplan "Buitengebied, Zonnenbergerweg 10, Wesepe" </li> <li>Sociale media- en webcareplan</li> <li>Eenmalige bijdrage ten behoeve van 75 jaar Vrijheid</li> <li>Havenmeesterschap 2019 Loswal te Wijhe</li> </ol> 2019-03-21 08:00:00 +0100 2019-02-14 10:06:01 +0100 2019-04-30 11:42:05 +0200 B&W besluiten 05-03-2019 <h2>Aanwezig</h2> <ul> <li>de heer A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</li> <li>de heer M. Blind, wethouder</li> <li>de heer H.G. Engberink, wethouder</li> <li>de heer A.G.J. Bosch, wethouder</li> </ul> <h2>Agenda</h2> <ol> <li>Vaststellen BenW-besluit(en) 26-02-2019</li> <li>Ingekomen</li> <li>Procedure datalekken</li> <li>Convenant weginfrastructuur openbaar vervoer concessie IJssel-Vecht </li> <li>Spoorboek Planning- en controlcyclus 2019 Bestuurlijke planning </li> <li>Mediaplan 2019-2022</li> </ol> 2019-03-14 08:00:00 +0100 2019-02-14 10:02:54 +0100 2019-04-30 13:09:01 +0200 B&W besluiten 26-02-2019 <h2>Aanwezig</h2> <ul> <li>de heer A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</li> <li>de heer M. Blind, wethouder</li> <li>de heer H.G. Engberink, wethouder</li> <li>de heer A.G.J. Bosch, wethouder</li> </ul> <h2>Agenda</h2> <ol> <li>Vaststellen BenW-besluit(en) 19-02-2019</li> <li>Ingekomen</li> <li>Beantwoording schriftelijke vragen fractie Gemeentebelangen over kentekenregistratiesysteem</li> <li>Salland Kompas; strategische agenda 2019 – 2022 </li> <li>Vaststellen normenkader 2018 </li> <li>Jaarverslag Leerplicht en RMC Stedendriehoek 2017-2018 </li> <li>Ambitiedocument Olstergaard </li> <li>Beveiligingsplan Suwinet gemeente Olst-Wijhe 2019-2021 </li> <li>Bestuursreactie bij conceptrapport Inspectie van het Onderwijs Herijking toezicht voor- en vroegschoolse educatie (VVE) en kinderopvang</li> <li>Extra structurele subsidie KCOW vanaf 2020 </li> <li>Onderschrijven CultuurManifest IJSSELBIËNNALE </li> <li>Uitnodigen nieuwe inwoners voor kennismakingsbijeenkomst </li> </ol> 2019-03-07 12:00:00 +0100 2019-02-14 10:00:53 +0100 2019-02-28 15:07:06 +0100 B&W besluiten 19-02-2019 <h2>Aanwezig</h2> <ul> <li>de heer A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis</li> <li>gemeentesecretaris; de heer M. Blind, wethouder</li> <li>de heer H.G. Engberink, wethouder</li> <li>de heer A.G.J. Bosch, wethouder</li> </ul> <h2>Agenda</h2> <ol> <li>Vaststellen BenW-besluit(en) 12-02-2019</li> <li>Ingekomen</li> <li>Vaststelling bestemmingsplan en beeldkwaliteitplan Steunenbergerweg 6 </li> <li>Wijziging beleidsregels voor het ontsteken van een vreugdevuur </li> <li>Provinciale subsidie ‘Gebiedsgerichte aanpak energietransitie Overijssel’ </li> <li>Programmaplan transformatie ruimtelijk domein </li> <li>Benoemen stembureauleden, reserveleden en tellers voor de gecombineerde provinciale staten- en waterschapsverkiezingen op 20 maart 2019 en benoemen leden gemeentelijk stembureau voor het Experiment centraal tellen op 21 maart 2019 </li> <li>Het gewijzigd vaststellen van het ontwerpbestemmingsplan "Buitengebied, Lierderholthuisweg 11, Wijhe" </li> <li>Vaststelling stedenbouwkundigplan Boskamp 47, Olst (Van Bavelgem) en het voorbereiden en in procedure brengen van een ontwerp bestemmingsplan voor dit perceel </li> <li>Ontwerp omgevingsvergunning voor activiteiten bouwen van een bouwwerk, afwijken van het bestemmingsplan en het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde aan de Hooglandweg 3a te Wijhe </li> <li>Vaststellen uitkomst zelfevaluatie BRP en PNIK </li> </ol> 2019-02-28 08:00:00 +0100 2019-02-14 09:57:18 +0100 2019-02-21 10:45:44 +0100 B&W besluiten 12-02-2019 <h2>Aanwezig</h2> <ul> <li>de heer A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</li> <li>de heer M. Blind, wethouder</li> <li>de heer H.G. Engberink, wethouder</li> <li>de heer A.G.J. Bosch, wethouder</li> </ul> <h2>Agenda<span> </span></h2> <ol> <li>Vaststellen BenW-besluit(en) 05-02-2019</li> <li>Ingekomen</li> <li>Ondertekenen Bestuurlijk Kader Cultuureducatie </li> <li>Besluit vormvrije M.E.R. voor de ontwikkeling van Noorder Koeslag fase 2 in Wijhe </li> <li>Nota lokaal gezondheidsbeleid en Nota Preventie- en Handhaving Drank- en Horecawet </li> <li>Veertarieven Olster Veer en Wijhese Veer per 1 maart 2019 </li> <li>Maatwerkvoorschriften sportcafé Hooiberglaan 9 te Olst </li> <li>Benoeming tot buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand van mevrouw Corinda van Tilborg en de heer Roel Vinke </li> <li>Advies Veiligheidsoverleg IJsselland 13 februari 2019 </li> <li>Zienswijze naar aanleiding van ontwerp luchthavenbesluit Lelystad </li> <li>Collegeuitvoeringsprogramma, ter uitvoering van het raadsakkoord 2018-2022 <span> </span></li> <li>Collegeadvies t.b.v. vergadering AB OD IJsselland 14-2-2019</li> </ol> 2019-02-21 08:00:00 +0100 2019-02-14 09:31:23 +0100 2019-04-30 13:09:44 +0200 B&W besluiten 05-02-2019 <h2>Aanwezig</h2> <ul> <li>de heer A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</li> <li>de heer M. Blind, wethouder</li> <li>de heer H.G. Engberink, wethouder</li> <li>de heer A.G.J. Bosch, wethouder</li> </ul> <h2>Agenda</h2> <ol> <li>Vaststellen BenW-besluit(en) 29-01-2019</li> <li>Ingekomen</li> <li>Principebesluit Zonneveld te Riele in relatie tot Energievisie </li> <li>Kunst en inboedel Huis Westenvoorde te Olst </li> <li>Vervallen deel van lijn 161 in het dorp Wijhe </li> <li>Fusie-effectrapportages stichting De Mare </li> <li>Aanwijzing toezichthouder (met HR21 functie: medewerker handhaving II) team Leefomgeving</li> <li><span>Afschaffen plaatsen verkiezingsborden </span></li> </ol> 2019-02-14 08:00:00 +0100 2018-10-11 10:45:53 +0200 2019-02-11 08:21:57 +0100 B&W besluiten 29-01-2019 <h2>Aanwezig</h2> <ul> <li>de heer A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</li> <li>de heer M. Blind, wethouder</li> <li>de heer H.G. Engberink, wethouder</li> <li>de heer A.G.J. Bosch, wethouder</li> </ul> <h2>Agenda</h2> <ol> <li>Vaststellen BenW-besluit(en) 22-01-2019</li> <li>Ingekomen</li> <li>Samenwerkingsovereenkomst in verband met oprichting Parentshouse Olst-Wijhe - Raalte </li> <li>Verantwoordingsverslag en activiteitenoverzicht informatiehuishouding Olst-Wijhe 2018 </li> <li>Beleidsregels Bijzondere bijstand en Minimabeleid gemeente Olst-Wijhe 2019</li> <li>Vorm-vrije M.e.r. aanmeldingsnotitie veehouderij aan de Eikelhofweg 33a te Olst </li> <li>Ontheffing kettingbeding inzake het plantrecht Achterhoekstraat 21 Wesepe</li> <li>Vaststellen bestemmingsplan Buitengebied, Schuilenbergerweg 4, Olst</li> <li>Ledenraadpleging cao 2020 </li> </ol> 2019-02-07 08:00:00 +0100 2018-10-11 10:44:51 +0200 2019-01-31 15:49:00 +0100 B&W besluiten 22-01-2019 <h2><span>Aanwezig</span></h2> <ul> <li>de heer A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</li> <li>de heer M. Blind, wethouder</li> <li>de heer H.G. Engberink, wethouder</li> <li>de heer A.G.J. Bosch, wethouder</li> </ul> <h2>Agenda</h2> <ol> <li>Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 15-01-2019</li> <li>Ingekomen</li> <li>Wijziging mandaat- en volmachtstatuut</li> <li>Onderzoek aansluiting e-depot voorziening </li> <li>Plan van aanpak ondermijning </li> <li>Besluit vormvrije M.E.R. voor de ontwikkeling van 15 woningen, Hiethaarshoek te Wesepe </li> <li>Schriftelijke vragen PvdA over tarieven Huishoudelijke Hulp </li> <li>Beslissing op bezwaar tegen het besluit tot het verlenen van een vergunning voor het exploiteren van een cafetaria aan de Langstraat 22 in Wijhe </li> <li>Beleidsregels aanpak woonoverlast</li> </ol> 2019-01-31 08:00:00 +0100 2018-10-11 10:43:53 +0200 2019-04-30 13:33:14 +0200 B&W besluiten 15-01-2019 <p><span>Aanwezig</span></p> <ul> <li>de heer A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</li> <li>de heer M. Blind, wethouder</li> <li>de heer H.G. Engberink, wethouder</li> <li>de heer A.G.J. Bosch, wethouder</li> </ul> <p><span>Agenda</span></p> <ol> <li>Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 08-01-2019</li> <li>Ingekomen</li> <li>Gebiedsontwikkeling Aberson Olst-Oost; vaststelling van de Nota van Uitgangspunten </li> <li>Verzoek medewerking Volksreferendum </li> <li>Nota van Uitgangspunten Van Bavelgem</li> </ol> 2019-01-24 08:00:00 +0100 2018-10-11 10:39:32 +0200 2019-04-30 13:10:44 +0200 B&W besluiten 08-01-2019 <p><span>Aanwezig</span></p> <ul> <li>de heer A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</li> <li>de heer M. Blind, wethouder</li> <li>de heer H.G. Engberink, wethouder</li> <li>de heer A.G.J. Bosch, wethouder</li> </ul> <h2>Agenda</h2> <ol> <li>Vaststellen BenW-besluit(en) 18-12-2018</li> <li>Ingekomen openbaar</li> <li>Inzet van extra middelen vanuit het Rijk voor het voorkomen van schulden en de bestrijding van armoede</li> <li>Treasurystatuut Olst-Wijhe 2019 </li> <li>Vaststellen verkeersplan Schippershuizen </li> <li>Besluit op bezwaar tegen het besluit tot het verlenen van een omgevingsvergunning voor het vestigen van een cafetaria op het perceel Langstraat 22 in Wijhe </li> <li>Procedure vaststelling collegeuitvoeringsprogramma 2018-2022 </li> <li>Gewijzigde financieringsovereenkomst BNG </li> <li>Dienstverleningsovereenkomst 2019 Bedrijfsvoeringsorganisatie Regionaal Serviceteam Jeugd IJsselland </li> <li>Vervroegd aflossen geldlening zonnepanelen Stichting Buurthuis Elshof </li> <li>Verlenging looptijd Sociaal Statuut </li> <li>Aanwijzen stemlokalen gecombineerde waterschaps- en Provinciale Statenverkiezingen 2019 </li> <li>Verlenging transformatieprogramma sociaal domein </li> <li>Vervallen goedkeuringsrecht in leveringsakte woningen Het Weijtendaal</li> </ol> 2019-01-17 08:00:00 +0100 2018-10-11 10:38:10 +0200 2019-04-30 13:11:09 +0200 B&W besluiten 01-01-2019 - vervalt <p>In verband met Nieuwjaarsdag vergadert het college van B&amp;W niet op 1 januari 2019. Om die reden zijn er ook geen B&amp;W besluiten deze week.</p> <p>Op 8 januari vergadert het college van B&amp;W weer.</p> 2019-01-10 08:00:00 +0100 2018-10-11 10:36:11 +0200 2018-10-11 10:37:00 +0200 B&W besluiten 25-12-2018 - vervalt <p>Het college van B&amp;W vergadert niet op 25 december i.v.m. eerste kerstdag. Ook dinsdag 1 januari 2019 vergadert het college van B&amp;W ook niet i.v.m. Nieuwjaardag.</p> <p>Op dinsdag 8 januari 2019 vergadert het college van B&amp;W weer.</p> 2019-01-03 08:00:00 +0100 2018-10-11 10:32:05 +0200 2018-10-11 11:37:21 +0200 B&W besluiten 18-12-2018 <p><span>Aanwezig</span></p> <ul> <li>de heer A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</li> <li>de heer M. Blind, wethouder</li> <li>de heer H.G. Engberink, wethouder</li> <li>de heer A.G.J. Bosch, wethouder</li> </ul> <h2>Agenda</h2> <ol> <li>Vaststellen BenW-besluit(en) </li> <li>Ingekomen</li> <li>TOP verplaatsing Welsum </li> <li>Uitvoeringsprogramma Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving 2019 - 11491-2018</li> <li>Vaststelling Grondprijzenbrief 2019 </li> <li>Jaarplan Integrale Veiligheid 2019 </li> <li>Ontwerpbestemmingsplan Buitengebied, Het Anem 26 te Wijhe </li> <li>Benoeming leden, plaatsvervangend-voorzitters en voorzitter Bezwarenadviescommissie algemene aangelegenheden </li> <li>Evenementenkalender 2019 </li> <li>Ontheffing artikel 3.7 van de Algemene gronduitgiftevoorwaarden 2014 </li> <li>Begroting 2019 Sallcon Gemeenschappelijke Regeling (1e wijziging), begroting 2019 KonnecteD en overeenkomst gemeente Olst-Wijhe KonnecteD (uitvoering Wsw) </li> <li>Informatiebeveiligingsplan BRP en Waardedocumenten </li> <li>Kruising N337-Brabantse Wagen </li> <li>Uitwerking liquidatie RGS per 1-1-2019</li> </ol> 2018-12-27 08:00:00 +0100 2018-10-11 10:31:10 +0200 2019-04-30 13:11:53 +0200 B&W besluiten 11-12-2018 <h2>Aanwezig</h2> <ul> <li>de heer A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</li> <li>de heer M. Blind, wethouder</li> <li>de heer H.G. Engberink, wethouder</li> <li>de heer A.G.J. Bosch, wethouder</li> </ul> <h2>Agenda</h2> <ol> <li>Vaststellen BenW-besluit(en) 04-12-2018</li> <li>Ingekomen</li> <li>Voorstel tot vaststellen 1e wijziging van de Verordening op de heffing en de invordering van leges 2019 </li> <li>Vaststellen e-laadplan </li> <li>Recht van opstal ondergrondse containers </li> <li>Aanbesteding IJsselberichten </li> <li>Uitvoeringsprogramma structuurvisie </li> <li>Geactualiseerde subsidieovereenkomst Gemeente Olst-Wijhe en de schoolbesturen De Mare en mijnplein </li> <li>Advisering Veiligheidsoverleg IJsselland 12 december 2018 </li> <li>Onderhoud verkeersborden en straatnaamborden 2019 e.v. </li> <li>Participatie Den Nul beheer openbare ruimte </li> <li>Beantwoording vraag Gemeentebelangen en Motie Noordmanshoek</li> </ol> 2018-12-20 08:00:00 +0100 2018-10-11 10:30:04 +0200 2019-04-30 13:12:28 +0200 B&W besluiten 04-12-2018 <h2>Aanwezig</h2> <ul> <li>de heer A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</li> <li>de heer M. Blind, wethouder</li> <li>de heer H.G. Engberink, wethouder</li> <li>de heer A.G.J. Bosch, wethouder</li> </ul> <h2>Agenda</h2> <ol> <li>Vaststellen BenW-besluit(en) 27-11-2018</li> <li>Ingekomen</li> <li>Het wijzigen van de agrarische bestemming naar een woonbestemming op het adres Velsdijk 4 te Wesepe en het voorbereiden en in procedure brengen van een wijzigingsplan </li> <li>Besluit op bezwaar tegen omgevingsvergunning voor het plaatsen van een terras- en zonnescherm met de activiteit het bouwen van een bouwwerk aan de Hooiberglaan 9 te Olst </li> <li>Besluit op vier bezwaarschriften tegen omgevingsvergunning voor het in strijd met het bestemmingsplan gebruik van een kantine als sportcafé en voor het houden van partijen op het perceel Hooiberglaan 9 te Olst </li> <li>Proces invulling sportcafé de Hooiberg </li> <li>Besluit op bezwaar tegen het besluit van 26 januari 2017, tot het vaststellen van de nummeraanduiding aan de Langstraat 81a</li> <li>Technische verantwoording reconstructiewerkzaamheden De Grienden e.o. </li> <li>Vaststelling uitgangspunten actualisatie grondexploitatieberekeningen in het kader van de jaarrekening 2018 </li> <li>Vergadering GR Sallcon en AVA KonnecteD d.d. 5 december 2018</li> <li>Aandeelhoudersvergadering ROVA, 6 december 2018 </li> </ol> 2018-12-13 08:00:00 +0100 2018-10-11 10:28:38 +0200 2018-12-06 10:00:16 +0100 B&W besluiten 27-11-2018 <h2><span>Aanwezig</span></h2> <ul> <li>de heer A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</li> <li>de heer M. Blind, wethouder</li> <li>de heer H.G. Engberink, wethouder</li> <li>de heer A.G.J. Bosch, wethouder</li> </ul> <h2><span>Agenda</span></h2> <ol> <li>Vaststellen BenW-besluit(en) 20-11-2018</li> <li>Ingekomen</li> <li>Buitengewone Algemene Ledenvergadering VNG 30 november 2018 </li> <li>Basisrioleringsplan Welsum </li> <li>Vaststellen 'Beleidsregels Subsidieverstrekking 2019' </li> <li>Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen gemeente Olst-Wijhe 2018, Regeling gegevensverstrekking BRP en aangehaakte gegevens  gemeente Olst-Wijhe 2018 </li> <li>Vaststelling Nota van Uitgangspunten voor de herontwikkeling van het bedrijfsperceel Grolleman te Herxen en omliggende percelen naar woningbouw met mogelijk een zorg- welzijnsvoorziening </li> <li>Verkenning invoering reclamebelasting kern Olst </li> <li>Rapportage stand van zaken IBOR</li> </ol> 2018-12-06 08:00:00 +0100 2018-10-11 10:27:46 +0200 2019-04-30 13:13:16 +0200 B&W besluiten 20-11-2018 <p><span>Aanwezig</span></p> <ul> <li>de heer A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</li> <li>de heer M. Blind, wethouder</li> <li>de heer H.G. Engberink, wethouder</li> <li>de heer A.G.J. Bosch, wethouder</li> </ul> <p><span>Agenda</span></p> <ol> <li>Vaststellen BenW-besluit(en) 13-11-2018</li> <li>Ingekomen</li> <li>Beveiligen spoorwegovergang Oude Allee </li> <li>Voorstel tot vaststelling van de Prestatieafspraken 2019 SallandWonen - gemeente Olst-Wijhe </li> <li>Vaststellen wijzigingsplan Randerstraat 3, Olst </li> <li>Advies van de bezwarenadviescommissie algemene aangelegenheden over een bezwaarschrift tegen het raadsbesluit van 28 mei 2018  tot het afwijzen van een verzoek tot herziening van het bestemmingsplan op het percelen Wijhendaalseweg 2 en 2a in Wijhe </li> <li>Strategische Beleidsagenda 2019-2023 en Risicoprofiel VR IJsselland </li> <li>Aanbesteding medische onderzoeken (advies)rapportages </li> <li>Schriftelijke vragen, als bedoeld in het artikel 33 van het Reglement van orde, over de brief aan bijstandsgerechtigden in Olst-Wijhe betreffende de taaltoets - </li> <li>Uitvoering motie Kinderpardon</li> </ol> 2018-11-29 08:00:00 +0100 2018-10-11 10:26:20 +0200 2019-04-30 13:14:32 +0200 B&W besluiten 13-11-2018 <h2>Aanwezig<span> </span></h2> <ul> <li>de heer A.G.J. Strien, burgemeester,</li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris;</li> <li>de heer M. Blind, wethouder,</li> <li>de heer H.G. Engberink, wethouder;</li> <li>de heer A.G.J. Bosch, wethouder</li> </ul> <p><span></span></p> <p><span>Agenda</span></p> <ol> <li>Vaststellen BenW-besluit(en) 06-11-2018</li> <li>Ingekomen uitnodigingen</li> <li>Terugkoppeling onderzoek website door testpanel </li> <li>Aanvullende kaders en maatregelen voor inrichting buiten wegen in het kader van het uitvoeringsplan</li> <li>Afsluiting grondexploitatieproject Boerhaar III </li> <li>Beantwoording vragen CDA-fractie inzake WHO-geluidsrichtlijnen </li> <li>Principeverzoek voor de realisatie van 3 appartementen op het perceel Hendrik Droststraat 23 in Olst </li> <li>Tweede bestuursrapportage 2018 Veiligheidsregio IJsselland </li> <li>Gebiedsmanager IJsselzone Olst </li> <li>Herbenoeming buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand </li> <li>Begrotingswijziging GGD </li> <li>Tarieven afvalstoffenheffing 2019 </li> <li>Vaststellen van verordening onroerendezaakbelastingen 2019 </li> <li>Vaststellen Bomenverordening</li> </ol> 2018-11-22 08:00:00 +0100 2018-10-11 10:24:22 +0200 2019-04-30 13:14:50 +0200 B&W besluiten 06-11-2018 <h2>Aanwezig</h2> <ul> <li>de heer A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</li> <li>de heer M. Blind, wethouder</li> <li>de heer H.G. Engberink, wethouder</li> <li>de heer A.G.J. Bosch, wethouder</li> </ul> <h2>Agenda</h2> <ol> <li>Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 30-10-2018</li> <li>Ingekomen</li> <li>Basisregistratie personen (BRP); regeling bestuurlijke boete en regeling briefadres </li> <li>Algemene plaatselijke verordening Olst-Wijhe </li> <li>Vergunningverlening Omgevingsvergunning Beperkte Milieutoets (OBM) voor een geitenhouderij </li> <li>Principeverzoek Veldweg 2, Welsum </li> <li>Schriftelijke vragen D66, als bedoeld in artikel 33 van het Reglement van orde, m.b.t. de geslotenverklaring vrachtauto's op de Raalterweg </li> <li>Beantwoording vragen GroenLinks over motie 2e kamer voor spoorverdubbeling Olst-Deventer </li> <li>Noordmanshoek, schriftelijke vragen D66 </li> <li>Huur- en opstalovereenkomst t.b.v. het speelterrein en de speeltoestellen Elshof </li> <li>Advisering Veiligheidsoverleg IJsselland 6 november 2018 </li> <li>Uniform beleid voor de uitvoering van vergunningverlening, toezicht en handhaving 2019–2021 </li> <li>Deelname gemeente aan living-lab Herxen </li> <li>Tussentijdse stand van zaken implementatieplan AVG</li> </ol> 2018-11-15 08:00:00 +0100 2018-10-11 10:20:39 +0200 2018-11-16 10:19:03 +0100 B&W besluiten 30-10-2018 <p><span>Aanwezig</span></p> <ul> <li>de heer A.G.J Strien, burgemeester</li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</li> <li>de heer M. Blind, wethouder</li> <li>de heer H.G Engberink, wethouder</li> <li>de heer A.G.J Bosch, wethouder</li> </ul> <p><span>Agenda</span></p> <ol> <li>Vaststellen BenW-besluit(en) 23-10-2018</li> <li>I<span>nge</span><span>komen</span></li> <li>Vaststellen beleidsplan civieltechnische kunstwerken </li> <li>Voorstel tot instemming met de evaluatie nota Plan van aanpak lokale transformatie jeugdhulp 2017-2020 </li> <li>Begrotin<span>g 2019 en jaarrekening 2017 Toezichthoudend orgaan openbaar primair onderwijs Olst-Wijhe en Raalte </span></li> <li>Verkenning invoering reclamebelasting kern Olst </li> <li>Experiment centraal stemmen tellen </li> <li>Vaststelling Stimuleringslening Toekomstgericht Wonen</li> </ol> 2018-11-08 07:00:00 +0100 2018-08-30 10:08:46 +0200 2019-04-30 13:15:12 +0200 B&W besluiten 23-10-2018 <h2>Aanwezig</h2> <ul> <li>de heer A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</li> <li>de heer M. Blind, wethouder</li> <li>de heer H.G. Engberink, wethouder</li> <li>de heer A.G.J. Bosch, wethouder</li> </ul> <h2>Agenda</h2> <ol> <li>Vaststellen BenW-besluit(en) 16-10-2018</li> <li>Ingekomen</li> <li>Noorder Koeslag, aanpassen bijlage aanvullende overeenkomst Rotij Grondvast </li> <li>E-laadplan </li> <li>Tussenrapportage Transformatie Sociaal Domein </li> <li>Principeverzoek Oude Deventerweg 22 te Olst </li> <li>Convenant, inclusief addendum, Buurtagenda Elshof 2018-2020 </li> <li>Vaststellen van belastingverordeningen 2019 en tarief toeristenbelasting 2020 </li> <li>Wijziging mandaat- en volmachtstatuut </li> <li>Bewoning recreatiewoning aan Lange Dijk 7 te Olst  </li> <li>Stand van zaken gasloos bouwen </li> <li>Noordmanshoek, herijking van het project en aanvraag budget </li> </ol> 2018-11-01 07:00:00 +0100 2018-08-30 10:07:33 +0200 2018-10-24 20:22:20 +0200 B&W besluiten 16-10-2018 <h2>Aanwezig</h2> <ul> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</li> <li>de heer M. Blind, wethouder</li> <li>de heer H.G Engberink, wethouder</li> <li>de heer A.G.J Bosch, wethouder</li> </ul> <h2>Afwezig</h2> <ul> <li>de heer A.G.J Strien, burgemeester</li> </ul> <h2>Agenda</h2> <ol> <li>Vaststellen BenW-besluit(en) 09-10-2018</li> <li>Ingekomen</li> <li>Energievisie </li> <li>Benoeming tot ambtenaar van de burgerlijke stand </li> <li>Ledenraadpleging VNG conceptarbeidsvoorwaardennota Cao gemeenten 2019 </li> <li>Bruikleen MKZ-beeld en Gigengack-beeld aan Historische Vereniging Wijhe</li> <li>Client Ervaringsonderzoek (CEO) Jeugd 2018 </li> <li>Aanbesteding busvervoer concessie IJsselvecht </li> <li>Continuering project “DagenDoen” </li> <li>Actualisatie financiën sociaal domein </li> </ol> 2018-10-25 07:00:00 +0200 2018-08-30 10:05:03 +0200 2018-10-23 09:38:05 +0200 B&W besluiten 09-10-2018 <h2>Aanwezig</h2> <ul> <li>de heer A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</li> <li>de heer H.G. Engberink, wethouder</li> <li>de heer A.G.J. Bosch, wethouder</li> </ul> <h2>Afwezig</h2> <ul> <li>de heer M. Blind, wethouder</li> </ul> <h2> Agenda</h2> <ol> <li>Vaststellen BenW-besluit(en) 02-10-2018</li> <li>Ingekomen</li> <li>Schriftelijke vragen D66, als bedoeld in artikel 33 van het Reglement van orde, m.b.t. nadelige effecten duurzame maatregelen op WOZ en OZB </li> </ol> 2018-10-18 07:00:00 +0200 2018-08-30 10:02:02 +0200 2018-10-11 10:18:09 +0200 B&W besluiten 02-10-2018 <h2>Aanwezig</h2> <ul> <li>de heer A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</li> <li>de heer M. Blind, wethouder</li> <li>de heer H.G. Engberink, wethouder</li> <li>de heer A.G.J. Bosch, wethouder</li> </ul> <h2>Agenda</h2> <ol> <li>Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 25-09-2018</li> <li>Ingekomen</li> <li>Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning gemeente Olst-Wijhe - </li> <li>Principeverzoek 5 appartementen Kippenmarkt Wijhe </li> <li>Uitwerking meekoppelkansen HWBP Zwolle-Olst </li> <li>Uitwerken Verkeersonderzoek Olst </li> <li>Gebiedsontwikkeling Proeftuin Olst; aanvraag voorbereidingskrediet </li> <li>Standaardprocedure rechten van betrokkenen AVG </li> <li>Schriftelijke vragen PvdA, als bedoeld in artikel 33 van het Reglement van orde, over kwetsbare leerlingen die niet meer naar werk worden begeleid </li> <li>Schriftelijke vragen CDA fractie over energiekansen dijkopgave </li> <li>Bestuurlijk overleg Energievisie Olst-Wijhe </li> <li>Advies Veiligheidsoverleg IJsselland 3 oktober 2018 </li> <li>Realisatie Glasvezel Buitengebied  </li> <li>Evaluatie bijeenkomst nieuwe inwoners </li> </ol> 2018-10-11 07:00:00 +0200 2018-08-30 10:00:27 +0200 2018-10-04 09:35:32 +0200 B&W besluiten 25-09-2018 <h2>Aanwezig</h2> <ul> <li>de heer A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</li> <li>de heer M. Blind, wethouder</li> <li>de heer H.G. Engberink, wethouder</li> <li>de heer A.G.J. Bosch, wethouder </li> </ul> <h2>Agenda</h2> <ol> <li>Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 18-09-2018</li> <li>Ingekomen</li> <li>Voorgenomen beleidswijziging beheer en onderhoud stedelijk water</li> <li>Project Onderwijshuisvesting verhoging projectkrediet 2018 2de BERAP</li> <li>Vergadering Algemeen bestuur OD IJsselland Team Leefomgeving</li> </ol> 2018-10-04 07:00:00 +0200 2018-08-30 09:56:40 +0200 2018-09-27 14:43:08 +0200 B&W besluiten 18-09-2018 <h2>Aanwezig</h2> <ul> <li>de heer A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</li> <li>de heer M. Blind, wethouder</li> <li>de heer H.G. Engberink, wethouder</li> <li>de heer A.G.J. Bosch, wethouder</li> </ul> <h2>Agenda</h2> <ol> <li>Vaststellen BenW-besluit(en) 11-09-2018</li> <li>Ingekomen</li> <li>Uitstel traject omgevingsplan dorpen en buurtschappen </li> <li>Vervanging brug Kortrickvijver, Eikelhofweg en brugdek Boerhaar </li> <li>Principebesluit verplaatsen bouwrecht woning Waterstraat 9 Wijhe en het voorbereiden en in procedure brengen van een ontwerpbestemmingsplan</li> <li>Sluitende aanpak personen met verward gedrag </li> </ol> 2018-09-27 07:00:00 +0200 2018-08-30 09:54:49 +0200 2018-09-20 10:28:35 +0200 B&W besluiten 11-09-2018 <h2>Aanwezig</h2> <ul> <li>de heer A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</li> <li>de heer M. Blind, wethouder</li> <li>de heer H.G. Engberink, wethouder</li> <li>de heer A.G.J. Bosch, wethouder</li> </ul> <h2>Agenda</h2> <ol> <li>Vaststellen BenW-besluit(en) 04-09-2018</li> <li>Ingekomen</li> <li>Vaststellen wijzigingsplan Wechterholt 4, Wijhe </li> <li>Controleprotocol voor de accountantscontrole op de jaarrekeningen </li> <li>Advies van Adviesraad samenleving met betrekking tot de nota Participatie van statushouders vanaf 2019 </li> <li>Onderzoek Taskforce zorgkosten Jeugd </li> <li>Uitwerken Verkeersonderzoek Olst </li> <li>Financiële middelen voor participatie van statushouders vanaf 1 januari 2019 </li> <li>Evaluatie Bestuursopdracht Uitvoering Werk en Inkomen </li> </ol> 2018-09-20 07:00:00 +0200 2018-08-30 09:51:59 +0200 2018-09-13 09:34:47 +0200 B&W besluiten 04-09-2018 <h2>Aanwezig</h2> <ul> <li>de heer A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</li> <li>de heer H.G. Engberink, wethouder</li> <li>de heer A.G.J. Bosch, wethouder</li> </ul> <h2>Afwezig </h2> <ul> <li>de heer M. Blind, wethouder</li> </ul> <h2> Agenda</h2> <ol> <li>Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 28-8-2018</li> <li>Ingekomen</li> <li>Wijziging van de CAR-UWO </li> <li>Compensatie rioolheffing IJsclub Wijhe </li> <li>Human Capital Agenda "Investeren in mensen 2019-2023</li> <li>Principeverzoek KGO Boerlestraat 15 </li> <li>Programma klimaatadaptie</li> </ol> 2018-09-13 07:00:00 +0200 2018-08-30 09:45:36 +0200 2018-09-06 20:22:07 +0200 B&W besluiten 28-08-2018 <h2>Aanwezig</h2> <ul> <li>de heer A.G.J. Strien, burgemeester </li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</li> <li>de heer H.G. Engberink, wethouder </li> <li>de heer A.G.J. Bosch, wethouder</li> </ul> <p><span>Afwezig</span></p> <ul> <li>de heer M. Blind, wethouder</li> </ul> <p><span>Agenda</span></p> <ol> <li>Vaststellen BenW-besluit(en) d.d.  21-08-2018</li> <li>BIngekomen</li> <li>Uitstel vaststellen ‘Beleidsregels Subsidieverstrekking 2019' </li> <li>Principeverzoek Hamelweg 16 Wijhe <span> </span></li> <li>Beantwoording raadsvraag van raadslid Ferdi Hummelink spoorwegovergang Oude Allee </li> <li>Olst-Wijhe in cijfers 2017 </li> <li>Voorstel benoeming nieuwe commissaris en verlenging zittingsperiode huidige commissaris RvC Sallcon B.V. </li> <li>Gewijzigd vaststellen uitwerkingsplan “Noorder Koeslag, uitwerkingsplan 2018 fase 1" </li> <li>Vaststellen bestemmingsplan Boerhaar 2 </li> <li>Evaluatie nota sport- en cultuurstimulering </li> <li>Beantwoording vragen raad inzake Evaluatierapport De Jakke 8</li> </ol> 2018-09-06 07:00:00 +0200 2018-08-30 09:42:32 +0200 2019-04-30 13:16:30 +0200 B&W besluiten 21-08-2018 <h2>Aanwezig</h2> <ul> <li>de heer A.G.J. Strien, burgemeester, </li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris; </li> <li>de heer H.G. Engberink, wethouder</li> </ul> <p><span>Afwezig</span></p> <ul> <li>de heer M. Blind, wethouder, </li> <li>de heer A.G.J. Bosch, wethouder</li> </ul> <p><span>Agenda</span></p> <ol> <li>Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 17-07-2018</li> <li>Ingekomen</li> <li>Verwerkingsregister AVG met rapportage van bevindingen en aanbevelingen</li> <li>Kwaliteitsplan informatiebeheer DOWR gemeenten</li> <li>Het gewijzigd vaststellen van het ontwerp bestemmingsplan Parapluplan Parkeren</li> <li>Goedkeuring statutenwijziging Stichting Zorgspectrum Het Zand</li> <li>Intentieovereenkomst herontwikkeling Van Bavelgem te Boskamp</li> <li>Besluit op bezwaar tegen de realisatie van een parkeerplaats naast de woning op het perceel Wijhezicht 33 in Wijhe</li> </ol> 2018-08-30 07:00:00 +0200 2018-07-12 12:51:24 +0200 2019-04-30 13:16:50 +0200 B&W besluiten 14-08-2018 - vervalt <p><span>Deze week vergadert het college niet en is er om die reden geen besluitenlijst. Op 21 augustus vergadert het college weer. De besluiten van deze vergadering staan 30 augustus op onze website.</span></p> 2018-08-23 07:00:00 +0200 2018-07-12 12:49:32 +0200 2018-07-12 13:01:21 +0200 B&W besluiten 07-08-2018 - vervalt <p><span>Deze week vergadert het college niet en is er om die reden geen besluitenlijst. Op 21 augustus vergadert het college weer. De besluiten van deze vergadering staan 30 augustus op onze website.</span></p> 2018-08-16 07:00:00 +0200 2018-07-12 12:48:12 +0200 2018-07-12 13:01:10 +0200 B&W besluiten 31-08-2018 - vervalt <p>Deze week vergadert het college niet en is er om die reden geen besluitenlijst. Op 21 augustus vergadert het college weer. De besluiten van deze vergadering staan 30 augustus op onze website.</p> 2018-08-09 07:00:00 +0200 2018-07-12 12:46:55 +0200 2018-07-12 13:00:53 +0200 B&W besluiten 24-07-2018 - vervalt <p>Deze week vergadert het college niet en is er om die reden geen besluitenlijst. Op 21 augustus vergadert het college weer. De besluiten van deze vergadering staan 30 augustus op onze website.</p> 2018-08-02 07:00:00 +0200 2018-07-12 12:45:33 +0200 2018-07-12 13:00:37 +0200 B&W besluiten 17-07-2018 <h2>Aanwezig</h2> <ul> <li>de heer A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</li> <li>de heer M. Blind, wethouder</li> <li>de heer H.G. Engberink, wethouder</li> <li>de heer A.G.J. Bosch, wethouder</li> </ul> <h2>Agenda</h2> <ol> <li>Vaststellen BenW-besluit(en) 10-07-2018</li> <li>Ingekomen<br />a) Raadsakkoord op hoofdlijnen</li> <li>Aanwijzing boa’s van de Hengelsport Federatie Oost-Nederland als toezichthouder </li> <li>Organisatie ‘duurzaam woonevent’ en aanwending Investeringsreserve</li> <li>Binnenstedelijke Vernieuwing </li> <li>Implementatieplan AVG </li> <li>Rapportage meting belevingsvlucht Lelystad Airport </li> <li>Schriftelijke vragen van de CDA-fractie inzake uitbreiding Lelystad Airport </li> <li>Aanbesteding payroll </li> <li>Aanvraag voor een standplaats aan de Aaldert Geertsstraat, ter hoogte van Aaldert Geertsstraat 48a, te Olst </li> <li>Wijzigen bestemming Agrarisch naar Wonen Hagenvoorde 7 en 7a, Wijhe </li> <li>Ontwerp wijzigingsplan Wechterholt 4, Wijhe </li> <li>Vaststellen grondprijzen Noorder Koeslag 3e fase, deel  1 </li> <li>Principebesluit KGO-locatie Raalterweg 27, Wijhe </li> <li>Principebesluit woningsplitsing Raalterweg 91-91a Wesepe Olst </li> <li>Vorm-vrije m.e.r. aanmeldingsnotitie voor het bedrijf aan de Kloosterhoekweg 3 in Welsum </li> <li>Proeftuin Olst</li> <li>Benoeming leden Meldpunt Sociaal Domein</li> </ol> 2018-07-26 07:00:00 +0200 2018-07-12 12:42:11 +0200 2019-04-30 13:17:19 +0200 B&W besluiten 10-07-2018 <h2>Aanwezig</h2> <ul> <li>de heer A.G.J. Strien, burgemeester, </li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</li> <li>de heer M. Blind, wethouder</li> <li>de heer H.G. Engberink</li> <li>wethouder; de heer A.G.J. Bosch, wethouder</li> </ul> <h2>Agenda</h2> <ol> <li>Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 03-07-2018</li> <li>Ingekomen</li> <li>Rioleringsmaatregelen 2018 </li> <li>Structurele inzet op beleidsterrein Economie </li> <li>Ontheffing artikel 15.1.b Algemene Gronduitgiftevoorwaarden 1975 </li> <li>AB-overleg Omgevingsdienst IJsselland, 12 juli 2018</li> </ol> 2018-07-19 07:00:00 +0200 2018-07-12 12:32:59 +0200 2018-07-12 12:40:40 +0200 B&W besluiten 03-07-2018 <h2>Aanwezig</h2> <ul> <li>de heer A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</li> <li>de heer M. Blind, wethouder</li> <li>de heer H.G. Engberink, wethouder</li> <li>de heer A.G.J. Bosch, wethouder</li> </ul> <h2><span>Agenda</span></h2> <ol> <li>Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 25-06-2018</li> <li>Ingekomen</li> <li>Afvalmonitor 2017 </li> <li>Mobilisatie IJssellinie </li> <li>Verzoek om financiële bijdrage voor Stichting HoogOverijssel </li> <li>Beheersing Eikenprocessierups 2018 </li> <li>Benoeming leden Meldpunt Sociaal Domein</li> </ol> 2018-07-13 08:00:00 +0200 2018-07-05 11:30:57 +0200 2019-04-30 13:25:16 +0200 B&W besluiten 25-06-2018 <h2>Aanwezig<span> </span></h2> <p><span></span>De heer A.G.J. Strien, burgemeester, <br />de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris; <br />de heer M. Blind, wethouder, <br />de heer H.G. Engberink, wethouder; <br />de heer A.G.J. Bosch, wethouder</p> <h2>Agenda<span> </span></h2> <ol> <li>Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 19-06-2018</li> <li>Ingekomen uitnodigingen</li> <li>Bestuurlijk besluitvormingstraject verbonden partijen per arrangement </li> <li>Advies uitbrengen aan het Commissariaat voor de Media over zendtijdmachtiging Airplay Media Stichting</li> <li>Eindverantwoording aanleg twee extra overstorten Olst en Ombouw bemalen overstort Jan Meesterweg in Wijhe </li> <li>Bestuursovereenkomst Maatregelprogramma drinkwaterwinningen Overijssel 2018-2022</li> <li>Algemene Ledenvergadering VNG 27 juni 2018 </li> <li>Gewijzigd vaststellen bestemmingsplan Wijhe, Enkweg 56 en 54a </li> <li>Gewijzigd vaststellen bestemmingsplan 'Wesepe, Tollenaar en Veldwachter'</li> <li>Vragen van PvdA-fractie over gasloos bouwen naar aanleiding van de brief van minister Ollongren</li> </ol> 2018-07-05 10:00:00 +0200 2018-06-28 15:07:45 +0200 2019-04-30 13:25:02 +0200 B&W besluiten 19-06-2018 <h2>Aanwezig </h2> <ul> <li>de heer A.G.J Strien, burgemeester</li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis,   gemeentesecretaris</li> <li>de heer M. Blind, wethouder</li> <li>de heer H.G Engberink, wethouder</li> <li>de heer A.G.J Bosch, wethouder</li> </ul> <h2>Agenda</h2> <ol> <li>Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 12-06-2018</li> <li>Ingekomen</li> <li>Wijziging van de CAR-UWO - 5627-2018</li> <li>Vaststellen bestemmingsplan “Buitengebied Boxbergerweg 23, Olst” </li> <li>Legalisering van het medegebruik van de kantine van sporthal De Hooiberg als café </li> <li>Afronding geluidsisolerende maatregelen Sportcafé de Hooiberg </li> <li>Advisering Veiligheidsoverleg IJsselland 20 juni 2018 en eerste bestuursrapportage Veiligheidsregio IJsselland 2018 </li> <li>Advisering algemeen bestuur GGD IJsselland en bestuurlijk overleg publieke gezondheid dd. 21 juni 2018 </li> <li>Verzoek om zienswijze gewijzigde begroting 2018 en begroting 2019 RSJ IJsselland </li> <li>Kadernota 2019-2022 </li> <li>Eerste bestuursrapportage 2018 </li> <li>Verwerkersovereenkomsten DOWR-I </li> <li>Verrekening neveninkomsten collegeleden over 2017 </li> <li>Inkoop maatwerkvoorzieningen Wmo 2019 procesdocument </li> </ol> 2018-06-28 07:00:00 +0200 2018-06-21 09:55:22 +0200 2018-06-21 09:55:22 +0200 B&W besluiten 12-06-2018 <h2>Aanwezig</h2> <ul> <li>de heer A.G.J Strien, burgemeester </li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</li> <li>de heer M. Blind, wethouder</li> <li>de heer H.G Engberink, wethouder</li> <li>de heer A.G.J Bosch, wethouder</li> </ul> <h2>Agenda</h2> <ol> <li>Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 05-06-2018</li> <li>Ingekomen</li> <li>Portefeuilleverdeling nieuw college </li> <li>Nota Grondbeleid 2018-2021 </li> <li>Advies van de bezwarenadviescommissie algemene aangelegenheden met betrekking tot het bezwaarschrift tegen het besluit van 23 januari 2018, verzonden op 25 januari 2018, tot het instemmen met de wijziging van een uitweg </li> <li>Besluit op bezwaar inzake opgelegde last onder dwangsom vanwege het met het bestemmingsplan strijdige gebruik </li> <li>Vervroegd aflossen lening zonnepanelen Stichting De Mare </li> <li>Grolleman Herxen; ondertekening intentieovereenkomst <br /></li> </ol> 2018-06-21 07:00:00 +0200 2018-06-14 10:44:19 +0200 2018-06-14 10:44:19 +0200 B&W besluiten 05-06-2018 <h2>Aanwezig </h2> <ul> <li>de heer A.G.J Strien, burgemeester</li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris </li> <li>de heer H.G Engberink, wethouder</li> <li>de heer M. Blind, wethouder</li> <li>de heer A.G.J Bosch, wethouder</li> </ul> <h2>Agenda</h2> <ol> <li>Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 29-05-2018</li> <li>Ingekomen</li> <li>Vaststelling subsidie project herbestemming voormalig pand Rabobank Olst </li> <li>Schetsplan bouw stal kippenhouderij Ds. E. Kreikenlaan 7 te Wesepe </li> <li>ALV VNG Overijssel 6 juni 2018 </li> <li>Voortgangsrapportage leefbaarheid mei 2018</li> </ol> 2018-06-14 07:00:00 +0200 2018-06-07 15:02:15 +0200 2018-06-07 15:02:15 +0200 B&W besluiten 29-05-2018 <h2>Aanwezig</h2> <ul> <li>de heer A.G.J Strien, burgemeester</li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris </li> <li>de heer H.G Engberink, wethouder</li> <li>de heer M. Blind, wethouder</li> <li>de heer A.G.J Bosch, wethouder</li> </ul> <h2>Agenda</h2> <ol> <li>Vaststellen BenW-besluit(en) 22 mei 2018</li> <li>Ingekomen</li> <li>Toezegging nr. 358 over het korten van toeslagen bij mantelzorg en inwoning </li> <li>Het voorbereiden en in procedure brengen van een ontwerp bestemmingsplan voor het perceel aan de Diepenveenseweg 2 </li> <li>Samen op pad Kunst en Cultuur Olst Wijhe </li> <li>Toekomst trouwlocatie Huize Westervoorde te Olst </li> <li>Vaststelling bestemmingsplan Buitengebied, Bevrijdingsweg 2 </li> <li>Resultaat onderzoek naar coöperatievorm als mogelijkheid voor vormgeving zorg </li> </ol> 2018-06-07 07:00:00 +0200 2018-05-31 09:20:00 +0200 2018-05-31 09:20:00 +0200 B&W besluiten 22-05-2018 <h2>Aanwezig</h2> <ul> <li>de heer A.G.J Strien, burgemeester</li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris </li> <li>de heer H.G Engberink, wethouder </li> <li>de heer M. Blind, wethouder</li> <li>de heer A.G.J Bosch, wethouder</li> </ul> <h2>Agenda</h2> <ol> <li>Vaststellen BenW-besluit(en) 15 mei 2018</li> <li>Ingekomen</li> <li>In procedure brengen ontwerpbestemmingsplan voor het perceel Boerhaar 2 te Wijhe </li> <li>Vaststellen bestemmingsplan Wijhe, Enkweg </li> <li>TPrincipeverzoek tot het herzien van het bestemmingsplan aan de Leugenshorst 4 te Wijhe </li> <li>Onderzoek naar realisatie van een woon/zorgproject te Welsum (Wel(zorg)sum)</li> <li>Het benoemen van een plaatsvervangend adviseur ruimtelijke kwaliteit en het (her)benoemen van de leden van de monumentencommissie </li> <li>Buurtbemiddeling jaarverslag 2017 en het Addendum convenant Verwerking persoonsgegevens convenant Buurtbemiddeling </li> <li>Besluit op bezwaar inzake invordering van opgelegde dwangsommen </li> <li>Verwerkersovereenkomst Logius en ICTU - 4611-2018</li> <li>Jaarverslag 2017 bezwarenadviescommissie - 3889-2018</li> <li>Benoeming Functionaris Gegevensbescherming inzake AVG en Rapport stand van zaken implementatie AVG </li> <li>Aandeelhoudersvergadering ROVA, 24 mei 2018 </li> </ol> 2018-05-31 08:00:00 +0200 2018-05-24 12:16:00 +0200 2019-04-30 13:26:08 +0200 B&W besluiten 15-05-2018 <h2>Aanwezig</h2> <ul> <li>de heer A.G.J Strien, burgemeester</li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris; </li> <li>de heer H.G Engberink, wethouder;</li> <li>de heer M. Blind, wethouder; </li> <li>de heer A.G.J Bosch, wethouder</li> </ul> <h2>Agenda</h2> <ol> <li>Vaststellen BenW-besluit(en) 8 mei 2018</li> <li>Ingekomen</li> <li>Opruimen Gronddepot Wijhe, De Lange Slagen </li> <li>Bestemmingsplan Olst-West 2017 </li> <li>Definitieve beschikking voor de pluimveehouderij aan de Erveweg 10 te Welsum</li> <li>Subsidieaanvraag zorginfrastructuur-middelen door Carinova </li> <li>Telefonische bereikbaarheid en fysieke aanwezigheid teams </li> </ol> 2018-05-24 08:00:00 +0200 2018-05-17 12:55:28 +0200 2018-05-28 14:49:56 +0200 B&W besluiten 08-05-2018 <h2>Aanwezig</h2> <ul> <li>de heer A.G.J Strien, burgemeester</li> <li>de heer G.H.F. Grashof, loco-secretaris</li> <li>de heer H.G Engberink, wethouder</li> <li>de heer M. Blind, wethouder</li> </ul> <h2>Afwezig</h2> <ul> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis</li> <li>de heer A.G.J. Bosch, wethouder </li> </ul> <h2>Agenda</h2> <ol> <li>Vaststellen BenW-besluit(en) 1 mei 2018</li> <li>Ingekomen</li> <li>Herontwikkeling karakteristiek erf Schuilenbergerweg 4 te Olst </li> <li>Principeverzoek bestemmingsplanherziening Hiethaarshoek Wesepe </li> <li>Plan van Aanpak versnelling sanering Asbestdaken </li> <li>Beantwoording vragen PvdA spoorverdubbeling Olst-Deventer </li> <li>Jaarrekening 2017 en begroting 2019 Sallcon Gemeenschappelijke Regeling/KonnecteD </li> <li>WMO Cliëntervaringsonderzoek 2017 </li> <li>Bewerkersovereenkomsten WMO en Jeugdwet met Stichting Inlichtingenbureau en VECOZO</li> <li>Bestuurlijke reactie op rekenkamerrapport 'Sturing op doelbereik en Jeugd en Wmo'</li> <li>Benoeming tot ambtenaar van de burgerlijke stand</li> <li>Motoren overlast Marledijk en IJsseldijk </li> </ol> 2018-05-17 08:00:00 +0200 2018-05-15 09:59:43 +0200 2018-05-23 08:16:11 +0200 B&W besluiten 01-05-2018 <h2>Aanwezig<span> </span></h2> <ul> <li>de heer A.G.J Strien, burgemeester;</li> <li>de heer G.H.F. Grashof, loco-secretaris,</li> <li>de heer H.G Engberink, wethouder;</li> <li>de heer M. Blind,  wethouder;</li> <li>de heer A.G.J Bosch, wethouder</li> </ul> <h2>Afwezig <span></span></h2> <ul> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis</li> </ul> <h2>Agenda</h2> <ol> <li>Vaststellen BenW-besluit(en) 24 april 2018</li> <li>Ingekomen uitnodigingen</li> <li>Nieuwbouw schapenstal Randerstraat 3, Olst </li> <li>Vaststellen wijzigingsplan Nieuwe Kampen 2, Olst </li> <li>Het voorbereiden en in procedure brengen van een ontwerp bestemmingsplan voor het perceel aan de Zonnenbergerweg 10</li> <li>Nota Grondbeleid 2018-2021 </li> <li>Jaarverantwoording Kinderopvang 2017 </li> <li>Beleidsregels handhaving Wet kinderopvang Gemeente Olst-Wijhe en Werkafspraken GGD IJsselland – gemeenten IJsselland inzake toezicht en handhaving kinderopvang </li> <li>Nieuwe inwoners informeren en betrekken </li> <li>Beantwoording raadsvragen fractie PvdA over het uitvoeringsprogramma VTH 2018 toezegging 364</li> <li>Uitwerking Verkeersonderzoek Olst</li> </ol> 2018-05-10 10:00:00 +0200 2018-05-04 10:26:26 +0200 2019-04-30 13:26:36 +0200 B&W besluiten 24-04-2018 <h2>Aanwezig </h2> <ul> <li>de heer A.G.J Strien, burgemeester</li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis,  gemeentesecretaris</li> <li>de heer H.G Engberink, wethouder</li> <li>de heer M. Blind, wethouder</li> <li>de heer A.G.J Bosch, wethouder</li> </ul> <h2>Agenda </h2> <ol> <li>Vaststellen BenW-besluit(en) 17 april 2018</li> <li>Ingekomen</li> <li>Principebesluit KGO-plan Boerhaar 3 te Wijhe en het voorbereiden en in procedure brengen van een ontwerp bestemmingsplan </li> <li>Verzoek wijziging bestemming Wijhendaalseweg 2 en 2a </li> <li>Ondertekening samenwerkingsverklaring Voorzieningenhart Wesepe </li> <li>Programmabegroting 2019 en meerjarenraming 2020 - 2022 GGD IJsselland</li> <li>Totaalbeeld interbestuurlijk toezicht 2018 </li> <li>Collegeverklaring 2017 Ensia DigiD en Suwinet en verantwoordingsrapportage BAG en BGT</li> <li>Afwijking van het inkoop- en aanbestedingsbeleid m.b.t. aanbesteding gym- en zwemvervoer </li> </ol> 2018-05-03 00:00:00 +0200 2018-04-30 08:44:54 +0200 2018-04-30 08:44:54 +0200 B&W besluiten 17-04-2018 <h2>Aanwezig  </h2> <ul> <li>de heer A.G.J Strien, burgemeester</li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</li> <li>de heer H.G Engberink, wethouder</li> <li>de heer A.G.J Bosch, wethouder</li> </ul> <h2>Afwezig   </h2> <ul> <li>de heer M. Blind, wethouder</li> </ul> <h2>Agenda </h2> <ol> <li>Vaststellen BenW-besluit(en) 10 april 2018</li> <li>Ingekomen</li> <li>Tarieven gebruik sportaccommodaties Olst-Wijhe 2018 </li> <li>Concept programmabegroting Veiligheidsregio IJsselland 2019 en meerjarenraming 2020-2022 </li> <li>Project Onderwijshuisvesting stand van zaken en aanvraag aanvullende middelen </li> <li>Startnotitie Evaluatie Bibliotheekwerk Olst-Wijhe 2014-2018 en vaststellen Bibliotheekbeleid Olst-Wijhe na 2020 </li> <li>Toezegging 363. Reactie op gestelde vragen naar aanleiding van Inkoop- en aanbestedingsbeleid 2017 </li> <li>Ontwikkelingen bedrijfsvoering </li> </ol> 2018-04-26 08:00:00 +0200 2018-04-23 10:56:41 +0200 2018-04-23 10:56:41 +0200 B&W besluiten 10-04-2018 <h2>Aanwezig </h2> <ul> <li>de heer A.G.J Strien, burgemeester</li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</li> <li>de heer H.G Engberink, wethouder</li> <li>de heer M. Blind, wethouder</li> <li>de heer A.G.J Bosch, wethouder</li> </ul> <h2>Agenda </h2> <ol> <li>Vaststellen BenW-besluit(en) 3 april 2018</li> <li>Ingekomen</li> <li>Vragen D66 fractie over Afwegingskader Woningbouw - 2800-2018</li> <li>Beantwoording schriftelijke vragen Gemeentebelangen Olst-Wijhe inzake Aardehuizen - 3070-2018</li> <li>Informatieverstrekking reconstructie De Grienden e.o. / beantwoording vragen PvdA, CDA en D66 - 3033-2018</li> <li>AB Omgevingsdienst Ijsselland, 12 april 2018 - 3464-2018</li> <li>Het gewijzigd vaststellen van het bestemmingsplan Olst-West 2017 </li> </ol> 2018-04-19 00:00:00 +0200 2018-04-16 09:08:52 +0200 2018-04-16 09:08:52 +0200 B&W besluiten 03-04-2018 <h2>Aanwezig <span> </span></h2> <p> <ul> <li>De heer A.G.J Strien, burgemeester;</li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris; </li> <li>de heer H.G Engberink, wethouder; </li> <li>de heer M. Blind, wethouder; </li> <li>de heer A.G.J Bosch, wethouder</li> </ul> <span></span></p> <h2>Agenda</h2> <ol> <li>Vaststellen BenW-besluit(en) 27 maart 2018</li> <li>Ingekomen uitnodigingen</li> <li>Doorlopende machtiging Rechtbank Overijssel, Raad van State, Centrale Raad en Beroep </li> <li>Beantwoording schriftelijke vragen D66 inzake aanpak personen met verward gedrag </li> <li>Benoeming leden Kerngroep Adviesraad Samenleving Olst-Wijhe</li> <li>Aanbesteding Inhuurdesk </li> <li>Medewerking verlenen aan afwijken van beeldkwaliteitsplan Overmaterhoek (voorlopig) 30 </li> <li>Opstarten bestemmingsplanprocedure Veldwachter en Tollenaar, Kaveluitgifte Wesepe </li> <li>Advisering Veiligheidsoverleg IJsselland 4 april 2018 </li> <li>Toekomstvisie op samenwerking bedrijfsvoering DOWR </li> <li>Uitwerken Verkeersonderzoek Olst</li> </ol> 2018-04-12 10:00:00 +0200 2018-04-06 09:59:45 +0200 2019-04-30 13:27:41 +0200 B&W besluiten 27-03-2018 <h2>Aanwezig</h2> <ul> <li>de heer A.G.J Strien, burgemeester</li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis gemeentesecretaris</li> <li>de heer H.G Engberink, wethouder</li> <li>de heer M. Blind, wethouder</li> <li>de heer A.G.J Bosch, wethouder</li> </ul> <h2>Agenda</h2> <ol> <li>Vaststellen BenW-besluit(en) 20 maart 2018</li> <li>Ingekomen</li> <li>Gehandicaptenparkeerkaart en geneeskundig onderzoek</li> <li>Mandatering bevoegdheid tot het maken van noodzakelijke kosten aan regionale crisisorganisatie en aangaan regionale overeenkomst Nederlandse Rode Kruis</li> <li>Ontwerpbestemmingsplan Boxbergerweg 23, Olst</li> <li>Transformatie ruimtelijk domein, financiële consequenties 2019</li> <li>Aanvullende middelen Omgevingsdienst 2018 en Kaderbrief 2019</li> <li>Benoeming voorzitter Adviesraad Samenleving Olst - Wijhe</li> <li>Mandaat aanwijzen toezichthouders Omgevingsdienst IJsselland</li> <li>Vaststelling algemene uitkering uit het gemeentefonds, uitkeringsjaar 2015</li> <li>Wabo jaarverslag 2017</li> <li>Cyanide verontreiniging in de bodem bij de zoutloods op de gemeentewerf</li> </ol> 2018-04-05 09:00:00 +0200 2018-03-20 16:54:36 +0100 2019-04-30 13:27:58 +0200 B&W besluiten 20-03-2018 <h2>Aanwezig</h2> <ul> <li>de heer A.G.J Strien, burgemeester</li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</li> <li>de heer H.G Engberink, wethouder</li> <li>de heer M. Blind, wethouder</li> <li>de heer A.G.J Bosch, wethouder</li> </ul> <h2>Agenda</h2> <ol> <li>Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 13 maart 2018</li> <li>Ingekomen</li> <li>Uitvoering beschut werk </li> <li>Beleidsregels beschermd wonen en maatschappelijke opvang </li> <li>Wegen onderhoud 2018</li> <li>Gemeentelijke bijdrage aan Leaderproject Dorpshuis Herxen</li> <li>Beantwoording raadsvragen fractie PvdA en D66 over het Uitvoeringsprogramma VTH en het gasloos maken van woningen</li> <li>Vaststellen Nota Reikwijdte en Detailniveau plan MER Energievisie en Nota van Beantwoording Energievisie</li> <li>Advies bezwarenadviescommissie Hooiberglaan 9 te Olst</li> </ol> 2018-03-29 09:00:00 +0200 2018-03-20 16:52:51 +0100 2019-04-30 13:28:18 +0200 B&W besluiten 13-03-2018 <h2>Aanwezig</h2> <p> <ul> <li>De heer A.G.J Strien, burgemeester; </li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris; </li> <li>de heer H.G Engberink, wethouder; </li> <li>de heer M. Blind, wethouder; </li> <li>de heer A.G.J Bosch, wethouder</li> </ul> <span></span></p> <h2>Agenda<span> </span></h2> <ol> <li>Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 6 maart 2018</li> <li>Ingekomen uitnodigingen</li> <li>Inventarisatie dorps en buurthuizen</li> <li>Participatieonderzoek</li> <li>Advies bezwarenadviescommissie Hooiberglaan 9 in Olst</li> <li>Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid 2018 </li> <li>Bestuurlijk dashboard 2018 </li> <li>Zonnekamp Oost, Olst</li> </ol> 2018-03-22 10:00:00 +0100 2018-03-16 14:42:12 +0100 2019-04-30 13:28:45 +0200 B&W besluiten 06-03-2018 <h2>Aanwezig<span> </span></h2> <p> <ul> <li>De heer A.G.J Strien, burgemeester; </li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris; </li> <li>de heer H.G Engberink, wethouder; </li> <li>de heer M. Blind, wethouder; </li> <li>de heer A.G.J Bosch, wethouder</li> </ul> <span></span></p> <h2>Agenda</h2> <ol> <li>Vaststellen BenW-besluit(en) 27 februari 2018</li> <li>Ingekomen uitnodigingen</li> <li>Verkeersonderzoek Olst </li> <li>Woningbouwproject Noorder Koeslag Wijhe, laatste fase</li> <li>Advisering Algemeen Bestuur GGD IJsselland en Bestuurlijk overleg publieke gezondheid dd. 8 maart 2018 </li> <li>Uitgangspunten Kadernota 2019-2022</li> <li>Klachtenrapportage 2017 </li> <li>Evenementenoverzicht 2018 </li> <li>Beleidskader privacy </li> <li>Frauderisicoanalyse 2018</li> <li>Boardletter 2017 Deloitte (interim controle)</li> </ol> 2018-03-15 10:00:00 +0100 2018-03-13 10:33:04 +0100 2019-04-30 13:29:15 +0200 B&W besluiten 27-02-2018 <h2>Aanwezig<span> </span></h2> <p> <ul> <li>De heer A.G.J Strien, burgemeester;F</li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris; </li> <li>de heer H.G Engberink, wethouder; </li> <li>de heer M. Blind, wethouder; </li> <li>de heer A.G.J Bosch, wethouder</li> </ul> <span></span></p> <h2>Agenda</h2> <ol> <li>Vaststellen BenW-besluit(en) 20 februari 2018</li> <li>Ingekomen uitnodigingen</li> <li>Het wijzigen van de bedrijfsbestemming naar een woonbestemming op de percelen aan de Enkweg 56 en 54a en het voorbereiden en in procedure brengen van een ontwerp bestemmingsplan</li> <li>Beleidsplan wegen (wegverharding, wegmarkering en bermen) </li> <li>Het vaststellen van het bestemmingsplan Buitengebied, Boxbergerweg 25-25a </li> <li>Voorstel tot deelname aan het Europees netwerk EFFORTS en aan de Stichting Liniebreed Ondernemen </li> <li>Vormvrije m.e.r beoordeling voor de inrichting aan de Prinshoeveweg 2 in Olst </li> <li>Voorstel tot vaststelling van de Verordening Starterslening gemeente Olst-Wijhe 2018 </li> <li>Uitvoering motie naar aanleiding van het voorstel tot vaststelling van het Minimabeleid 2018-2021 gemeente Olst-Wijhe</li> </ol> 2018-03-08 10:00:00 +0100 2018-03-06 16:14:44 +0100 2019-04-30 13:29:38 +0200 B&W besluiten 20-02-2018 <h2>Aanwezig </h2> <ul> <li>de heer A.G.J Strien, burgemeester</li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</li> <li>de heer H.G Engberink, wethouder</li> <li>de heer M. Blind wethouder</li> <li>de heer A.G.J Bosch, wethouder</li> </ul> <h2>Agenda</h2> <ol> <li>Vaststellen BenW-besluit(en) 13 februari 2018</li> <li>Ingekomen stukken</li> <li>Toepassing risico-classificatiemodel van de Veiligheidsregio IJsselland</li> <li>WABO-projectbesluit Engeweg 15a</li> <li>Ontwerp wijzigingsplan Nieuwe Kampen 2 te Olst</li> <li>Het gewijzigd vaststellen van het bestemmingsplan Buitengebied, Waterstraat 32 </li> <li>Bedrijventerreinenprogrammering</li> <li>Contracteren Deventer Ziekenhuis voor 2017 én 2018 voor leveren ADHD zorg en psychiatrische zorg </li> <li>Benoemen stembureauleden en  tellers voor de gemeenteraadsverkiezingen en het referendum op 21 maart 2018, en benoemen leden Gemeentelijk Stembureau (GSB) voor 22 maart 2018 </li> <li>Vragen van de PvdA-fractie over geitenhouderijen </li> </ol> 2018-03-02 08:00:00 +0100 2018-02-27 15:56:41 +0100 2018-02-27 15:56:41 +0100 B&W besluiten 13-02-2018 <h2>Aanwezig</h2> <p> <ul> <li>De heer A.G.J Strien, burgemeester; </li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris; </li> <li>de heer H.G Engberink, wethouder; </li> <li>de heer M. Blind, wethouder; </li> <li>de heer A.G.J Bosch, wethouder</li> </ul> </p> <h2>Agenda</h2> <ol> <li>Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 6 februari 2018</li> <li>Ingekomen uitnodigingen</li> <li>Doorontwikkeling Ondersteuning </li> <li>Beleidsregels beschermd wonen en maatschappelijke opvang</li> <li>Advisering Veiligheidsoverleg IJsselland 14 februari 2018</li> <li>Principeverzoek KGO-plan Lierderholthuisweg 11, Wijhe</li> <li>Omgevingsplan dorpen en buurtschappen, voorstel aanpak</li> <li>Reactie op ongevraagd advies Cliëntenraad WWB</li> <li>Uitgangspunten aanbesteding hulpmiddelen 2018</li> <li>Beleidsregels Bijzondere Bijstand en Minimabeleid gemeente Olst-Wijhe 2018</li> <li>Aanpak Ondermijning</li> <li>Beleidsnota kleinschalige zonne-energie</li> <li>Lokaal actieplan beschermd wonen en maatschappelijke opvang in beweging</li> <li>Advisering Algemene Leden Vergadering van Dimpact op 15 februari 2018</li> </ol> 2018-02-22 10:00:00 +0100 2018-02-16 17:02:31 +0100 2019-04-30 13:30:05 +0200 B&W besluiten 06-02-2018 <h2>Aanwezig</h2> <p> <ul> <li>De heer A.G.J. Strien, burgemeester; </li> <li>de heer G. Grashof, adjunct-gemeentesecretaris; </li> <li>de heer H.G. Engberink, wethouder; </li> <li>de heer M. Blind, wethouder; </li> <li>de heer A.G.J. Bosch, wethouder.</li> </ul> </p> <h2>Afwezig</h2> <p> <ul> <li>De heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</li> </ul> </p> <h2>Agenda</h2> <ol> <li>Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 30 januari 2018</li> <li>Ingekomen uitnodigingen</li> <li>Vaststelling afwegingskader woningbouw </li> <li>Leerplichtverslag 2016-2017 (Jaarkrant Leerplicht en RMC Stedendriehoek) </li> <li>Generatiepactregeling </li> <li>Aanwijzing toezichthouder team Leefomgeving </li> <li>Uitwerken Verkeersonderzoek Olst </li> <li>Verbeteren en verduurzamen inzameling oud papier Olst-Wijhe </li> <li>Evaluatie nota Preventie- en Handhaving, integrale aanpak Drank- en Horecawet</li> </ol> 2018-02-15 10:00:00 +0100 2018-02-09 17:23:12 +0100 2019-04-30 13:30:31 +0200 B&W besluiten 30-01-2018 <h2>Aanwezig</h2> <p> <ul> <li>De heer A.G.J. Strien, burgemeester; </li> <li>de heer G. Grashof, loco-gemeentesecretaris; </li> <li>de heer H.G. Engberink, wethouder; </li> <li>de heer M. Blind, wethouder; </li> <li>de heer A.G.J. Bosch, wethouder</li> </ul> </p> <h2>Afwezig<span> </span></h2> <p> <ul> <li>De heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</li> </ul> <span></span></p> <h2>Agenda<span> </span></h2> <ol> <li>Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 23 januari 2018</li> <li>Ingekomen uitnodigingen</li> <li>Vaststelling bestemmingsplan Zonnekamp Oost, Woonveld E en F </li> <li>Vaststelling bestemmingsplan Buitengebied, Vossenweg 5, Reepad 1 en Engeweg 10 </li> <li>Vaststellen Verordening Starterslening gemeente Olst-Wijhe 2018 </li> <li>3e Kwartaalrapportage BVO Jeugd IJsselland </li> <li>Transformatie sociaal domein en het beschikbaar stellen van een eenmalig bedrag van € 60.000,- </li> <li>Reactie ingekomen brief inzake Jeugdbescherming Overijssel </li> <li>Horecavoorziening SPOC-park Wijhe </li> <li>Bewerkersovereenkomst Dimpact - gemeente Olst-Wijhe </li> <li>Vaststellen normenkader 2017</li> </ol> 2018-02-08 10:00:00 +0100 2018-02-06 15:35:05 +0100 2019-04-30 13:31:57 +0200 B&W besluiten 23-01-2018 <h2>Aanwezig</h2> <p> <ul> <li>De heer A.G.J. Strien, burgemeester;</li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris; </li> <li>de heer H.G. Engberink, wethouder;</li> <li>de heer M. Blind, wethouder; </li> <li>de heer A.G.J. Bosch, wethouder</li> </ul> </p> <h2>Agenda</h2> <ol> <li>Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 16 januari 2018</li> <li>Ingekomen uitnodigingen</li> <li>Opfrissen logo en huisstijl gemeente Olst-Wijhe</li> <li>Vaststelling uitgangspunten actualisatie grondexploitatieberekeningen (inclusief uurtarief kostenverhaal anterieure overeenkomsten) in het kader van de jaarrekening 2017</li> <li>Overhevelen restant subsidiebudget 2017 Stichting Theaters Olst-Wijhe</li> <li>In procedure brengen ontwerpbestemmingsplan parkeren</li> <li>Advies van de bezwarenadviescommissie algemene aangelegenheden over een bezwaarschrift tegen het besluit van 9 mei 2017, verzonden op 16 mei 2017 tot het opleggen van een last onder dwangsom tot naleving van de maatwerkvoorschriften</li> <li>Advies van de bezwarenadviescommissie algemene aangelegenheden over een bezwaarschrift tegen het besluit van 18 september 2017, tot invordering van een opgelegde dwangsom</li> </ol> 2018-02-01 10:00:00 +0100 2018-02-06 16:29:40 +0100 2019-04-30 13:32:30 +0200 B&W besluiten 16-01-2018 <h2>Aanwezig</h2> <p>De heer A.G.J. Strien, burgemeester;<br />de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris; <br />de heer H.G. Engberink, wethouder; <br />de heer M. Blind, wethouder; <br />de heer A.G.J. Bosch, wethouder</p> <h2>Agenda</h2> <p><ol> <li>Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 9 januari 2018</li> <li>Ingekomen uitnodigingen</li> <li>Kernnet Fiets Overijssel</li> <li>Actualisatie kwaliteitshandvest en servicenormen</li> <li>Deelname experiment centraal tellen</li> <li>Plaatsen verkiezingsborden</li> <li>Vaststelling van het wijzigingsplan Buitengebied, Rietbergweg 1</li> <li>Het toepassen van de algemene wijzigingsbevoegdheid om boerderijsplitsing op het adres aan de Nieuwe Kampen 2 te Olst, mogelijk te maken</li> <li>Minimabeleid 2018-2021 gemeente Olst-Wijhe</li> <li>Antwoordbrief inzake zorgen ouders KBS De Bongerd over het proces en de communicatie rondom het thema “Antwoord op de krimp"</li> <li>Gebiedsontwikkeling Aberson Olst; ondertekening intentieovereenkomst</li> <li>Financiële middelen voor begeleiding van statushouders in 2018</li> <li>Planning- en controlcyclus 2018 - bestuurlijke planning</li> </ol></p> 2018-01-25 10:00:00 +0100 2018-02-06 16:26:21 +0100 2018-02-06 16:26:21 +0100 B&W besluiten 09-01-2018 <h2>Aanwezig</h2> <p> <ul> <li>De heer A.G.J. Strien, burgemeester; </li> <li>de heer G. Grashof, loco-gemeentesecretaris; </li> <li>de heer H.G. Engberink, wethouder; </li> <li>de heer M. Blind, wethouder; </li> <li>de heer A.G.J. Bosch, wethouder</li> </ul> </p> <h2>Afwezig</h2> <p> <ul> <li>De heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</li> </ul> </p> <h2>Agenda</h2> <ol> <li>Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 2 januari 2018</li> <li>Ingekomen uitnodigingen</li> </ol> 2018-01-18 10:00:00 +0100 2018-02-06 15:58:28 +0100 2019-04-30 13:33:38 +0200 B&W besluiten 02-01-2018 <h2>Aanwezig</h2> <p> <ul> <li>de heer A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</li> <li>de heer H.G. Engberink, wethouder</li> <li>de heer M. Blind, wethouder</li> <li>de heer A.G.J. Bosch, wethouder</li> </ul> </p> <h2>Agenda</h2> <ol> <li>Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 20 december 2017</li> <li>Ingekomen </li> <li>Verantwoordingsverslag en activiteitenoverzicht informatiehuishouding Olst-Wijhe 2017</li> <li>Begroting 2018 Sallcon Gemeenschappelijke Regeling (1e wijziging), begroting 2018 KonnecteD en overeenkomst gemeente Olst-Wijhe KonnecteD (uitvoering Wsw) </li> <li>Beantwoording schriftelijke vragen PvdA-fractie over o.a. de inzet van AED's </li> <li>Ondergrondse opslag van kernafval </li> <li>Wijzing CAR-UWO </li> <li>Het wijzigen van de maatschappelijke bestemming naar een woonbestemming op het adres Bevrijdingsweg 2 en het voorbereiden en in procedure brengen van een ontwerp bestemmingsplan </li> <li>Evaluatie generatiepactregeling</li> </ol> 2018-01-11 10:00:00 +0100 2018-01-11 08:47:00 +0100 2019-04-30 13:33:59 +0200