B&W besluiten 20-09-2022 <h2>Aanwezig</h2> <ul> <li>mevrouw mr. Y.P. van Mastrigt, burgemeester</li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</li> <li>mevrouw drs. J. Compagner, wethouder</li> <li>de heer drs. H. Olthof, wethouder</li> </ul> <h2>Afwezig&nbsp;</h2> <ul> <li>de heer M. blind, wethouder&nbsp;</li> </ul> <h2>Agenda</h2> <h3>1. Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 13 september 2022&nbsp;</h3> <h4>Besluit</h4> <p>Conform vast te stellen.&nbsp;</p> <h3>2. Ingekomen</h3> <ul> <li>Provincie Overijssel Aanpak huisvesting statushouders &ndash; voor kennisgeving aan te&nbsp;<br />nemen.</li> <li>Landelijke StichtingTegenZinloosGeweld &ndash; voor kennisgeving aan te nemen.</li> </ul> <h3>3. (Deel)visie online dienstverlening&nbsp;&nbsp;</h3> <h4>Besluit</h4> <ol> <li>In te stemmen met de (deel)visie online dienstverlening;</li> <li>De (deel)visie online dienstverlening ter kennis te brengen van de gemeenteraad via de lijst ingekomen stukken;</li> <li>De financi&euml;le consequenties mee te nemen op de lijst van gewenst nieuw beleid en ter besluitvorming voor te leggen bij de behandeling van de begroting 2023 en de meerjarenraming 2024-2026. Voor 2023 gaat het om &euro; 46.000, voor 2024 om &euro; 40.000 en vanaf 2025 om jaarlijks &euro;23.000.</li> </ol> <h4>Samenvatting</h4> <p>Met onze online dienstverlening willen we: &lsquo;Altijd dicht(er)bij en persoonlijk&rsquo; zijn. Online dienstverlening is namelijk altijd en overal beschikbaar voor onze inwoners. We gebruiken vijf richtinggevende uitgangspunten om ons doel te bereiken:</p> <ol> <li>Wij weten wie onze inwoners zijn en wat zij van ons verwachten.</li> <li>Wij bieden onze inwoners online dienstverlening op maat.</li> <li>Met trends en ontwikkelingen die bij onze gemeente passen, verbeteren wij onze dienstverlening.</li> <li>Onze online dienstverlening is toegankelijk voor onze samenleving.</li> <li>Wij laten zien wat wij doen en bieden gemeentelijke informatie online beschikbaar aan.</li> </ol> <h3>4. Begroting 2023 en Jaarrekening 2021 Toezichthoudend Orgaan openbaar primair onderwijs Olst-Wijhe en Raalte&nbsp;</h3> <h4>Besluit</h4> <p>De gemeenteraad voor te stellen:</p> <ol> <li>In te stemmen met de begroting 2023 en jaarrekening 2021 Toezichthoudend orgaan primair onderwijs Olst-Wijhe en Raalte.</li> <li>De raad te informeren via de lijst van ingekomen stukken.</li> </ol> <h4>Samenvatting</h4> <p>Op 1 januari 2006 is namens de gemeenteraden van Olst-Wijhe en Raalte het Toezichthoudend orgaan openbaar primair onderwijs Olst-Wijhe en Raalte (TZHO) ingesteld. Dit orgaan vervult namens de gemeenteraden de toezichtrol op Stichting &lsquo;de Mare&rsquo;. De begroting 2023 en jaarrekening 2021 van het TZHO worden naar beide gemeenteraden gestuurd. Gedeputeerde Staten heeft een afschrift ontvangen.&nbsp;</p> <h3>5. <strong>Principebesluit om medewerking te verlenen aan het renoveren van zorgcomplex Overkempe </strong></h3> <h4>Besluit</h4> <ol> <li>In principe medewerking te verlenen het renoveren van zorgcomplex Overkempe waarbij de het perceel met de bestemming Maatschappelijk wordt vergroot, een nieuw gebouw gerealiseerd wordt en bestaande bebouwing wordt uitgebreid, onder voorwaarde dat;<br />a. initiatiefnemer zorgt voor een nadere uitwerking van het stedenbouwkundig plan;<br />b. initiatiefnemer aantoont met onderzoeken dat er sprake is van een goede ruimtelijke ordening;<br />c. bij de uitwerking er nadere aandacht is voor het parkeren en de ontsluiting van het &lsquo;dorpshuis&rsquo; nader wordt afgestemd met de gemeente.</li> <li>Een bestemmingsplan voor dit perceel in procedure te brengen onder voorwaarde dat er niet eerder wordt gestart met de planologische procedure, voordat de anterieure overeenkomst is gesloten met de initiatiefnemer.</li> </ol> <h4>Samenvatting</h4> <p>Initiatiefnemer heeft een principeverzoek ingediend voor de Koekoeksweg 100 te Olst. De initiatiefnemer wil het zorgcomplex Overkempe moderniseren, laten voldoen aan de huidige (zorg)normen en bestaande initiatieven op het terrein herhuisvesten. Het college van B&amp;W besluit onder voorwaarden in principe medewerking te verlenen aan een herziening van het bestemmingsplan om de gewenste ontwikkeling planologisch mogelijk te maken. &nbsp;Bij de uitwerking is er nadere aandacht noodzakelijk voor het parkeren en de ontsluiting van het &lsquo;dorpshuis&rsquo; vanwege de toevoeging van de ondergeschikte detailhandel en horeca-activiteiten.</p> <h3>6. Uitbetalen tweede energietoeslag van &euro; 500,00&nbsp;</h3> <h4>Besluit<strong><br /></strong></h4> <ol> <li>De tweede aanvullende energietoeslag van &euro; 500 ambtshalve te verstrekken aan de huishoudens die ook in aanmerking zijn gekomen voor de volledige eerste energietoeslag van &euro; 900;</li> <li>Na bekendmaking van het beschikbare budget in de septembercirculaire af te wegen hoe om te gaan met de huishoudens die een deel van de eerste energietoeslag hebben ontvangen.&nbsp;</li> </ol> <h4>Samenvatting</h4> <p>Van het Rijk zal de gemeente budget ontvangen voor een tweede energietoeslag. Om gelet op de knel bij huishoudens snelheid aan te brengen wordt bij huishoudens die ook in aanmerking zijn gekomen voor de volledige eerste energietoeslag de tweede ambtshalve uitbetaald.</p> <h2>7. Afsluiting particuliere spoorwegovergangen&nbsp;</h2> <h4>besluit&nbsp;</h4> <ol> <li>Wethouder Blind te mandateren voor ondertekening van de overeenkomst;</li> <li>Op korte termijn overgaan tot aanleg van grasbetonstenen langs een deel van de Scherpenzeelseweg. Hiervoor is dekking vanuit Prorail.</li> </ol> <h4>Samenvatting</h4> <p>Het ministerie van Infrastructuur en Milieu en ProRail streven ernaar om het aantal incidenten op overwegen te verminderen. Daarvoor is onder meer het Programma Niet Actief Beveiligde Overwegen (NABO) in gang gezet. Doel van dit programma is het zo snel mogelijk sluiten of beveiligen van onbewaakte spoorwegovergangen. In Nederland zijn er naast openbare overpaden ook particuliere overpaden. Dat zijn kleine oversteekplaatsen voor rechthebbenden: landeigenaren of mensen die recht van overpad hebben over het spoor. Nu zie je dat deze private overwegen op sommige plaatsen een publiek karakter krijgen. Mensen gebruiken het als onderdeel van recreatie, zoals een wandelroute of als sluiproute om ergens sneller te komen.<br />In kader van de sluiting van de particuliere overwegen moeten nu meerdere agrari&euml;rs, die voorheen zo&rsquo;n particuliere overweg op hun landerijen kwamen, via openbare wegen, zoals de Scherpenzeelseweg omrijden om hun akkers en graslanden te kunnen bereiken. Omdat de Scherpenzeelseweg binnen de provinciale en gemeentelijke hoofdfietsroute valt zijn door ProRail verbetervoorstellen gedaan om een deel van de Scherpenzeelseweg van vergevinggezinde bermen te voorzien.</p> 2022-09-26 08:00:00 +0200 2022-09-22 12:47:44 +0200 2022-09-22 12:47:44 +0200 B&W besluiten 13-09-2022 <h2>Aanwezig</h2> <ul> <li>mevrouw mr. Y.P. van Mastrigt, burgemeester</li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</li> <li>mevrouw drs. J. Compagner, wethouder</li> <li>de heer drs. H. Olthof, wethouder</li> <li>de heer drs. M. Blind, wethouder&nbsp;</li> </ul> <h2>Agenda</h2> <h3>1. Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 6 september 2022&nbsp;</h3> <h4>Besluit</h4> <p>Conform vast te stellen.&nbsp;</p> <h3>2. Ingekomen</h3> <p>Toezeggingenlijst &ndash; voor kennisgeving aan te nemen</p> <h3>3. Communicatie- en participatieplan Masterplan Fiets Olst&nbsp;</h3> <h4>Besluit</h4> <ol> <li>In principe medewerking te verlenen aan het splitsen van de karakteristieke boerderij aan de IJsseldijk 51-51a te Welsum, onder voorwaarde dat:<br />a. Wordt voldaan aan de voorwaarden aan de wijzigingsbevoegdheid uit artikel 15.1 van het bestemmingsplan Welsum, zuidelijke ontwikkeling (19 februari 2013);<br />b. Er wordt voldaan aan een goed woon- en leefklimaat, (eventueel) aangetoond met onderzoeken;<br />2. Een wijzigingsplan in procedure te brengen onder voorwaarde dat er niet eerder wordt gestart met de planologische procedure, totdat een anterieure overeenkomst is gesloten met de initiatiefnemer.</li> </ol> <h4>Samenvatting</h4> <p>De initiatiefnemer heeft een verzoek ingediend om de karakteristieke boerderij aan de IJsseldijk 51-51a te splitsen van twee naar drie woningen. De initiatiefnemer wil hiervoor gebruik maken van de wijzigingsbevoegdheid in het bestemmingsplan &lsquo;Welsum, zuidelijke ontwikkeling&rsquo; uit 2013 om karakteristieke hoofdgebouwen te splitsen. Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten om onder voorwaarden in principe medewerking te verlenen aan een wijzigingsplan om de gewenste ontwikkeling planologisch mogelijk te maken.&nbsp;</p> <h3>4. Voorstel tot vaststelling bestemmingsplan Wijhe, Herxen 11&nbsp;</h3> <h4>Besluit</h4> <p>De gemeenteraad voor te stellen:<br /><br />1. Het bestemmingsplan &ldquo;Wijhe, Herxen 11&rdquo; bestaande uit de geometrische planobjecten als vervat in het GML-bestand NL.IMRO.1773.BP2022011002-0201 met de bijbehorende bestanden, en waarbij voor de locatie van de geometrische planobjecten gebruik is gemaakt van de digitale ondergrond BGT van 18 mei 2022, ongewijzigd vast te stellen;<br />2. Geen exploitatieovereenkomst vast te stellen, omdat het kostenverhaal anterieur verzekerd is.</p> <h4>Samenvatting</h4> <p>In januari 2022 hebben initiatiefnemers een principeverzoek ingediend met het plan voor de bouw van twee woningen naast de bestaande boerderij op het perceel Herxen 11 (Wijhe). Dit in het kader van het buurtschappenbeleid. Op 8 februari 2022 heeft het college van B&amp;W besloten om in principe medewerking te verlenen aan de herziening van het bestemmingsplan om deze ontwikkeling planologisch te maken en een bestemmingsplan in procedure te brengen. Het ontwerp van het bestemmingsplan heeft ter inzage gelegen en het definitieve bestemmingsplan wordt nu ter vaststelling aan de gemeenteraad voorgelegd.</p> <h3>5. Verrekening eventuele neveninkomsten collegeleden over 2021&nbsp;</h3> <h4>Besluit</h4> <p>Vast te stellen dat op basis van de opgave van de neveninkomsten van de collegeleden, respectievelijk de verklaringen van de collegeleden in 2021 bij geen van hen verrekening met de bezoldigingsbedragen hoeft plaats te vinden en dat daarmee de verrekeningsplicht niet van toepassing is.&nbsp;</p> <h4>Samenvatting</h4> <p>Het college dient jaarlijks een besluit te nemen of de opgegeven neveninkomsten van de collegeleden worden verrekend met de bezoldigingsbedragen. Het ministerie van BZK faciliteert het college door middel van een rekentool, waardoor het college op basis van de opgaves van de individuele collegeleden een advies ontvangt of tot verrekening zou moeten worden overgegaan of niet. Als tot een eventuele verrekening wordt besloten betekent dit, dat een gedeelte van de ontvangen bezoldigingsbedragen in 2021 terug betaald moet worden door het betreffende collegelid. Over het kalenderjaar 2021 hebben allen hun opgave van neveninkomsten gedaan. Op basis van de opgaven dan wel de ingediende verklaringen is vastgesteld dat in geen van de gevallen tot verrekening hoeft te worden overgegaan.&nbsp;</p> <h3>6. Plan van aanpak Datagedreven werken&nbsp;</h3> <h4>Besluit<strong><br /></strong></h4> <ol> <li>In te stemmen met het Plan van aanpak Datagedreven werken Olst-Wijhe als onderdeel van de Digitale transformatie;</li> <li>De financi&euml;le consequenties voor 2022 van afgerond &euro; 11.000 mee te nemen in de 2e BERAP 2022 en de aanvraag voor benodigde middelen vanaf 2023 mee te nemen in de integrale afweging bij de meerjarenbegroting 2023-2026. Voor 2023 gaat het om &euro;188.000, voor 2024 om &euro; 213.000 en vanaf 2025 structureel om &euro; 117.000.<strong><br /></strong></li> </ol> <h4>Samenvatting</h4> <p>Het college heeft ingestemd met het plan van aanpak Datagedreven werken in Olst-Wijhe. In maart 2021 stelde het college de visie en ambitie voor Datagedreven werken al vast. Datagedreven werken is een middel voor een betere informatievoorziening voor inwoners en medewerkers en wordt gebruikt om (toekomstige) ontwikkelingen te monitoren en voorspellen om hier zo goed mogelijk op in te kunnen spelen. Met behulp van data is het mogelijk om de processen zo effici&euml;nt mogelijk in te richten, waardoor beslissingen sneller, beter &eacute;n accurater genomen kunnen worden.</p> <p>In het plan van aanpak staat beschreven wat we willen doen en welke middelen benodigd zijn om in Olst-Wijhe aan de slag te gaan met Datagedreven werken.&nbsp;</p> 2022-09-19 10:00:00 +0200 2022-09-19 09:47:04 +0200 2022-09-22 12:47:30 +0200 B&W besluiten 06-09-2022 <h2>Aanwezig</h2> <ul> <li>mevrouw mr. Y.P. van Mastrigt, burgemeester</li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</li> <li>mevrouw drs. J. Compagner, wethouder</li> <li>de heer drs. H. Olthof, wethouder</li> <li>de heer drs. M. Blind, wethouder&nbsp;</li> </ul> <h2>Agenda</h2> <h3>1. Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 30 augustus 2022&nbsp;</h3> <h4>Besluit</h4> <p>Conform vast te stellen.&nbsp;</p> <h3>2. Ingekomen</h3> <p>Geen ingekomen stukken.</p> <h3>3. Communicatie- en participatieplan Masterplan Fiets Olst&nbsp;</h3> <h4>Besluit</h4> <ol> <li>In te stemmen met het communicatie- en participatieplan voor het Masterplan Fiets Olst;</li> <li>De raad te informeren via de nieuwsbrief.</li> </ol> <h4>Samenvatting</h4> <p>Het college heeft 1 maart 2022 het besluit genomen om in te stemmen met het plan van aanpak en de planning voor de uitvoering van het onderzoek naar veilige en herkenbare fietsroutes in Olst. Een wezenlijk onderdeel van het onderzoek is de communicatie en participatie. Hiervoor is een communicatie- en participatieplan opgesteld. Het college heeft besloten in te stemmen met het voorgestelde communicatie- en participatieplan.</p> <h3>4. Voortgang opzeggen contract Gazprom</h3> <h4>Besluit</h4> <ol> <li>Kennis te nemen van de voortgang in het proces rondom het opzeggen en opnieuw aanbesteden van een gasleveringscontract;</li> <li>Kennis te nemen van de voorlopige financi&euml;le gevolgen van deze contractwijziging;</li> <li>De raad te informeren via de raadsnieuwsbrief.</li> </ol> <h4>Samenvatting</h4> <p>Op 31 mei 2022 heeft het college op aanwijzing van het Rijk besloten om het contract met Gazprom Energy NL op te zeggen en een versnelde aanbestedingsprocedure in gang te zetten voor een nieuwe leverancier. Inmiddels hebben we Vattenfall als nieuwe leverancier van gas gecontracteerd en het contract met Gazprom opgezegd. De financi&euml;le gevolgen van dit nieuwe gascontract en mede hierdoor ook de gevolgen voor de prijzen zijn echter fors. Landelijk zijn er recent veel ontwikkelingen en debat. Deze worden nauwlettend gevolgd.&nbsp;</p> <h3>5. Voorstel tot vaststelling van de eindnotitie bestuursopdracht herori&euml;ntatie voorliggend veld</h3> <h4>Besluit</h4> <ol> <li>In te stemmen met de Eindrapportage bestuursopdracht herori&euml;ntatie voorliggend veld en deze ter vaststelling voor te leggen aan de raad.</li> <li>Ter uitvoering van de bestuursopdracht definitief in te stemmen met de opgelegde taakstelling van 15% en de geschetste te verwachten maatschappelijke effecten hiervan te accepteren.</li> <li>De raad voor te stellen om in te stemmen met deelname aan de regionale netwerkorganisatie Salland United vanaf 2023 en de jaarlijkse kosten te dekken uit de ingevulde taakstelling.</li> <li>De raad voor te stellen om in te stemmen met het realiseren van een inloop-ggz-voorziening en de geraamde ontwikkelkosten van &euro; 115.000,- te financieren uit de geoormerkte preventiegelden beschermd wonen en maatschappelijke opvang.</li> <li>De financi&euml;le aspecten mee te nemen in het begrotingsraadsvoorstel en te verwerken in de eerste begrotingswijziging 2023-2026.</li> <li>In te stemmen met de concept-antwoordbrief aan de Adviesraad Samenleving.</li> </ol> <h4>Samenvatting</h4> <p>Olst-Wijhe wil een inclusieve en zorgzame samenleving zijn waaraan iedereen een eigen bijdrage levert. Voorwaarde om dat te bereiken is de aanwezigheid van allerlei voorzieningen en activiteiten. Gelukkig hebben we die in onze gemeente. De vrij toegankelijke basisvoorzieningen van het sociaal domein vormen samen het zogenoemde 'voorliggend veld'. Dit voorliggend veld kan het meedoen van onze inwoners versterken, de zelf- en samenredzaamheid vergroten en de vraag naar de individuele voorzieningen met een indicatie (jeugd, Wmo en participatiewet) verminderen.&nbsp;</p> <p>Een herori&euml;ntatie (opnieuw richting bepalen) van dit voorliggend veld maakt onderdeel uit van de genomen maatregelen in de heroverweging. De bedoeling is niet alleen om 15% te bezuinigen, maar ook om tot een vernieuwende samenwerking te komen. Eind vorig jaar heeft de gemeenteraad de bestuursopdracht heroverweging voorliggend veld vastgesteld. Hierin staat beschreven hoe deze opdracht wordt uitgevoerd. Nu is de eindrapportage opgeleverd. Daarin zijn tien kompaslijnen voor de toekomst geschetst. De organisaties legden hun eigen activiteiten langs deze kompaslijnen en selecteerden een concrete ('minst schadelijk met het oog op de toekomst') invulling van de opgelegde 15% bezuinigingstaakstelling. Bij de organisaties bestaan wel grote zorgen wat de korting voor de inwoners betekent. Deze gevolgen staan verwoord in de eindrapportage. Aan de raad wordt gevraagd om bij de besluitvorming een weging te maken tussen de financi&euml;le doelstellingen van de bestuursopdracht en de maatschappelijke draagkracht</p> <h3>6. Aanbesteding Sociaal Medische Advisering (SMA)</h3> <p><strong>Besluit</strong></p> <ol> <li>De offerteaanvraag Sociaal Medische Advisering, inclusief bijbehorende bijlagen, vast te stellen;</li> <li>In te stemmen met de mandatering van Deventer als penvoerder voor de aanbesteding;</li> <li>In te stemmen met het starten van een openbare Europese aanbesteding en Wethouder J. Compagner het mandaat te verlenen tot het nemen van verdere besluiten in het kader van deze aanbesteding;</li> <li>Aan wethouder J. Compagner mandaat te verlenen tot het aangaan van de uit deze aanbesteding voortvloeiende overeenkomst.</li> </ol> <h4>Samenvatting</h4> <p>De gemeente Olst-Wijhe is onder meer verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo), de (lokale) Verordening Leerlingenvervoer en de uitvoering van de Participatiewet met als onderdeel bijzondere bijstand. Binnen dit kader ligt de verantwoordelijkheid om rondom de aanvraag van een inwoner indien noodzakelijk medische informatie onafhankelijk te laten onderzoeken en/of beoordelen. In samenwerking met de gemeenten Deventer, Raalte en Voorst zijn we daarom de aanbesteding Sociaal medische advisering gestart. Het streven is om de aanbesteding aan het einde van dit jaar af te ronden met als doel het nieuwe contract in te laten gaan op 1 januari 2023.</p> 2022-09-12 09:30:00 +0200 2022-09-09 13:17:19 +0200 2022-09-09 13:31:08 +0200 B&W besluiten 30-08-2022 <h2>Aanwezig</h2> <ul> <li>de heer A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>mevrouw drs. J. Compagner, wethouder/locoburgemeester</li> <li>de heer mr G. Luijmes, locosecretaris&nbsp;</li> <li>de heer drs. H. Olthof, wethouder</li> </ul> <h2>Afwezig</h2> <ul> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</li> <li>de heer drs. M. blind, wethouder&nbsp;</li> </ul> <h2>Agenda</h2> <h3>1. Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 23 augustus 2022&nbsp;</h3> <p>Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 23 augustus 2022</p> <h4>Besluit</h4> <p>Conform vast te stellen.&nbsp;</p> <h3>2. Ingekomen</h3> <ul> <li>Halfjaarbericht 2022 Enexis Holding N.V &ndash; voor kennisgeving aan te nemen.</li> <li>Afronding verkoop Fudura B.V - &nbsp;voor kennisgeving aan te nemen.</li> <li>Dag van de boerin &ndash; voor kennisgeving aan te nemen.</li> </ul> <h3>3. VNG convenanten hulpmiddelen Meeverhuizen en Maatwerkprocedures toegang ondertekenen</h3> <h4>Besluit</h4> <ol> <li>Het convenant &lsquo;Maatwerkprocedure toegang hulpmiddelen&rsquo; en het convenant &lsquo;Meeverhuizen van individuele mobiliteitshulpmiddelen en roerende woonvoorzieningen bij een verhuizing&rsquo; te ondertekenen.</li> <li>In te stemmen met het koppelen van opleggers aan beide convenanten en deze te ondertekenen.</li> <li>De raad te informeren over dit besluit via de nieuwsbrief.</li> </ol> <h4>Samenvatting</h4> <p>De VNG roept gemeenten op om twee convenanten rondom de hulpmiddelen te ondertekenen. Het is de bedoeling dat alle gemeenten, zorgkantoren, zorgverzekeraars en leveranciers van hulpmiddelen de inhoud van de convenanten gaan toepassen.&nbsp;<br />Het college heeft besloten om gehoor te geven aan de oproep van de VNG.&nbsp;<br />Het Convenant maatwerkprocedure toegang hulpmiddelen en het Convenant meeverhuizen van individuele mobiliteitshulpmiddelen en roerende woonvoorzieningen bij een verhuizing zijn opgesteld om knelpunten met complexe hulpmiddelen op te lossen. Werken volgens het convenant betekent:</p> <ul> <li>dat wij bij verhuizing van de inwoner de overname van het hulpmiddel regelen conform de afspraken in het convenant (betreffende prijsafspraken en werkwijze);</li> <li>dat wij in onze werkwijze voor toewijzen en leveren van hulpmiddelen de modelmaatwerkprocedure implementeren;</li> <li>dat een functioneel hulpmiddelenadvies van de behandelaar zoveel mogelijk zal worden overgenomen bij de beoordeling welk hulpmiddel passend is voor de inwoner;</li> <li>dat alle partijen een vorm van casemanagement inzetten bij de doelgroep met een complexe hulpmiddelenvraag.</li> </ul> <p>Aan beide convenanten wordt een oplegger gekoppeld. Dit geeft de gemeente de mogelijkheid om van de in de oplegger genoemde uitzonderingssituaties af te wijken van de convenanten. De oplegger verandert de 'ja, altijd' in 'ja, tenzij&hellip;' maar we benadrukken dat 'ja' de basisinstelling is.<br />Deze oplegger is opgesteld met de gemeenten waarmee wij gezamenlijk het contract voor de hulpmiddelen hebben. Door het convenant te tekenen in combinatie met een oplegger kan de door de belangenverenigingen gewenste brede, landelijke steun voor de convenanten bereikt worden.</p> <h3>4. Voorstel tot naamswijziging Arbeidsmarktregio Stedendriehoek en Noordwest Veluwe naar IJssel-Veluwe</h3> <h4>Besluit</h4> <p>In te stemmen met het voorstel tot naamswijziging van de arbeidsmarktregio Stedendriehoek en Noordwest Veluwe naar IJssel-Veluwe.</p> <h4>Samenvatting</h4> <p>Het college stemt in met het voorstel tot naamswijziging van de arbeidsmarktregio Stedendriehoek en Noordwest Veluwe naar IJssel-Veluwe.&nbsp;</p> <p>Met ingang van 1 januari 2021 is een aantal wijzigingen in de SUWI-regelgeving van kracht geworden. Hieronder valt een wijziging rondom de naamgeving van regionale aanspreekpunten. Ieder regionaal aanspreekpunt voor werkgevers heet 'werkgeversservicepunt + naam arbeidsmarktregio'.&nbsp;</p> <p>De huidige naam is daardoor 'Werkgeversservicepunt FactorWerk Stedendriehoek en Noordwest Veluwe'. Deze naam is erg lang en niet praktisch in gebruik. Het lijkt voor de praktische uitvoerbaarheid wenselijk om de naam van de arbeidsmarktregio aan te passen naar een kortere naam.</p> <p>De nieuwe naam sluit aan op de gewijzigde SUWI-regelgeving en is praktisch in gebruik en herkenbaar voor betrokken partijen, werkgevers en werkzoekenden.&nbsp;</p> <h3>5. Wijziging bevoegde tot het ondertekenen van overeenkomsten binnen het landelijk convenant vroegsignalering van schulden</h3> <h4>Besluit</h4> <p>Wethouder Compagner te benoemen als tekenbevoegde van overeenkomsten met vaste lasten partners binnen het landelijk convenant vroegsignalering van schulden.&nbsp;</p> <h4>Samenvatting</h4> <p>22 februari 2022 heeft het college besloten tot het ondertekenen van het landelijk convenant vroegsignalering. Het college heeft toen wethouder Kamphuis aangewezen als bevoegde om het landelijk convenant te ondertekenen alsook de overeenkomsten met iedere individuele vaste lasten partner.&nbsp;</p> <p>De bevoegdheid tot ondertekenen van de overeenkomsten was gekoppeld aan wethouder Kamphuis en niet zijnde zijn functie met bijbehorende portefeuilles. Hierdoor is deze bevoegdheid niet automatisch overgedragen bij de portefeuillewisseling.</p> <p>Het college besluit &nbsp;Wethouder Compagner te benoemen als tekenbevoegde van nog te ondertekenen overeenkomsten met vaste lasten partners binnen het landelijk convenant vroegsignalering van schulden.</p> <h3>6. Herziening proces begroting 2023/vertaling bestuursakkoord 2022-2026</h3> <h4>Besluit</h4> <ol> <li>De Kadernota 2024-2027 als richtpunt te gebruiken voor de vertaling van het SRA / bestuursakkoord en de afweging van structureel nieuw beleid en daarvoor een gewijzigde procesplanning te vast te stellen.</li> <li>Bij de begroting 2023-2026 eenmalig bedragen voor concreet nieuw beleid voor 2023 af te wegen (als vertaling van het SRA / bestuursakkoord).</li> <li>Het opnemen van een structureel richtbedrag in de begroting 2023 voor de uitvoering van de gemaakte afspraken SRA / bestuursakkoord binnen de op dat moment actuele financi&euml;le stand van zaken (doelstelling e ruimte nieuwe raad).</li> <li>Twee beeldvormende sessies met de raad in september te houden om de raad mee te nemen in het proces.</li> <li>De procedure ter instemming voor te leggen aan het raadspresidium (5/9).</li> </ol> <h4>Samenvatting</h4> <p>De Strategische raadsagenda en het Bestuursakkoord 2022-2026 zijn in juli gepresenteerd. Deze stukken hebben op 5 juli op de agenda van de raad gestaan. De eerder gemaakte planning voor de afweging nieuw beleid dient te worden aangepast, omdat genoemde documenten later zijn verschenen dan in de eerdere planning was aangenomen. In het raadsvoorstel bij de Kadernota 2023-2026 was aangegeven dat de afweging van nieuw beleid en de financi&euml;le vertaling van de raadsagenda/bestuursakkoord zal plaatsvinden bij de vaststelling van de begroting 2023-2026. De uitwerking van het raadsagenda/bestuursakkoord in een collegeagenda met financi&euml;le vertaling vraagt de nodige tijd van de organisatie. De tijd in september is daarvoor te kort. Daarom heeft het college het proces opnieuw uitgelijnd.</p> <h3>7. Budget uitbereiding lias projectenmodule tbv Planning en Controlcyclus&rsquo;</h3> <h4>Besluit</h4> <ol> <li>In te stemmen met de aanschaf van Lias Projectmodule Prestatiemanagement</li> <li>De raad via de 2e BERAP 2022 voor te leggen om de &euro; 11.050 te dekken uit de middelen uit de voormalig reserve privatisering groen die nog beschikbaar zijn binnen de reserve nader te bestemmen middelen.</li> </ol> <h4>Samenvatting</h4> <p>Door de aanschaf van Lias Prestatiemanagement wordt het mogelijk gemaakt om verbinding te leggen tussen het opstellen van een projectplan, het regulier opstellen van voortgangsrapportages en risicomanagement per project. Deze tool ondersteunt daarnaast bij het overall generen van de projectportfolie, planning en financi&euml;n. Het effect is een effici&euml;ntere, eenduidige monitoring en verantwoording van projecten in de PC cyclus. Daarnaast geeft het een realtime overzicht van de stand van zaken in de projecten.</p> <h3>8. Opvang vluchtelingen in Wijhe</h3> <h4>Besluit</h4> <ol> <li>In te stemmen met:<br />De Langstraat niet aan te wijzen als een opvanglocatie voor vluchtelingen.</li> <li>De Rabobank aan te wijzen als opvanglocatie voor de opvang van 50 vluchtelingen.</li> <li>De raad te informeren via het seniorenconvent.</li> <li>De werkwijze zoals opgenomen in het communicatieplan.</li> </ol> <h4>Samenvatting</h4> <p>Momenteel worden twee locaties onderzocht voor de mogelijke opvang van Oekra&iuml;ense vluchtelingen in Wijhe, te weten:</p> <ul> <li>Langstraat 58-62. Een leegstaande winkelruimte van Hemeltjen voor opvang van 20 vluchtelingen;</li> <li>Oranjelaan 10. De voormalige Rabobank voor opvang van circa 50-60 vluchtelingen.</li> </ul> <p>Beide locaties zijn geschikt te maken voor de opvang van vluchtelingen. Het vormen van woonunits voor 4 tot 6 personen is in de Rabobank eenvoudig te realiseren. Er is al een kamerindeling die voldoet. De Langstraat is een lege ruimte waar ook de woonunits moeten worden gemaakt. In beide locaties moeten de sanitaire en keukenvoorzieningen worden aangebracht. Bij de Rabobank is ook een P-terrein beschikbaar en er is eenvoudig een kinderspeelvoorziening te realiseren. Het college kiest er voor de mogelijkheid van de Rabobank verder uit te werken en de Langstraat af te laten vallen.</p> 2022-09-05 09:00:00 +0200 2022-09-01 14:02:01 +0200 2022-09-01 14:02:01 +0200 B&W besluiten 23-08-2022 <h2>Aanwezig</h2> <ul> <li>de heer A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>mevrouw drs. J. Compagner, wethouder/locoburgemeester</li> <li>de heer mr G. Luijmes, locosecretaris&nbsp;</li> <li>de heer drs. H. Olthof, wethouder</li> </ul> <h2>Afwezig</h2> <ul> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</li> <li>de heer drs. M. blind, wethouder&nbsp;</li> </ul> <h2>Agenda</h2> <h3>1. Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 16 augustus 2022&nbsp;</h3> <h4>Besluit</h4> <p>Conform vast te stellen.</p> <h3>2. Ingekomen</h3> <ul> <li>Ledenbrief VNG over standpunt en aanpak VNG inzake stikstof en stikstofbeleid &ndash;&nbsp;<br />voor kennisgeving aan te nemen.</li> <li>Brief NMV &ndash; akkoord met inhoud antwoordbrief.<br />&nbsp;</li> </ul> <h3>3. Klachtenrapportage 2021&nbsp;</h3> <h4>Besluit&nbsp;</h4> <ol> <li>Kennis te nemen van de Klachtenrapportage 2021;</li> <li>Kennis te nemen van het Jaarverslag 2021 van de Stichting de Overijsselse Ombudsman;</li> <li>De raad in kennis te stellen van de Klachtenrapportage 2021 en het jaarverslag 2021 van de Stichting de Overijsselse Ombudsman.</li> </ol> <h4>Samenvatting</h4> <p>Jaarlijks brengt de klachtenco&ouml;rdinator een Klachtenrapportage uit. Dit is een verplichting op grond van de Klachtenregeling. In de Klachtenrapportage wordt het aantal, de aard, de wijze van afdoening en de getroffen maatregelen naar aanleiding van de ingediende klachten uiteengezet. Het college nam kennis van de rapportage en stelt de gemeenteraad van de Klachtenrapportage 2021 in kennis. Tevens wordt het Jaarverslag 2021 van de Stichting de Overijsselse Ombudsman met de raad gedeeld.</p> <h3>4. Principebesluit bestemmingswijziging en splitsing Kappeweg 17 te Wijhe in het kader van de KGO-regeling&nbsp;</h3> <h4>Besluit</h4> <ol> <li>In principe medewerking te verlenen aan een herziening van het bestemmingsplan aan de Kappeweg 17 te Wijhe, waarbij de bestaande boerderij gesplitst wordt in twee woningen in het kader van de KGO-regeling, onder voorwaarde dat:<br />a. In overeenstemming met de gemeente tot een motivatie en financi&euml;le onderbouwing van de benodigde kwaliteitsinspanning en invulling van die kwaliteitsinspanning in het kader van het KGO-beleid wordt gekomen;<br />b. De initiatiefnemer het erfinrichtingsplan nader uitwerkt welke door de gemeente moet worden goedgekeurd;<br />c. De provincie Overijssel toestemming heeft gegeven voor deze ontwikkeling in het buitengebied, omdat er een provinciaal belang is;<br />d. Wordt aangetoond dat sprake is van een goed woon- en leefklimaat d.m.v. een ruimtelijke onderbouwing en eventueel onderzoek.<br />e. Er een anterieure overeenkomst wordt gesloten met de initiatiefnemer voorafgaand aan het opstellen van het bestemmingsplan en de bestemmingsplanprocedure.</li> <li>Een bestemmingsplan voor dit perceel in procedure te brengen onder voorwaarde dat er niet eerder wordt gestart met de planologische procedure, voordat de anterieure overeenkomst is gesloten met de initiatiefnemer.</li> </ol> <h4>Samenvatting</h4> <p>Initiatiefnemer heeft een principeverzoek ingediend voor de bestemmingswijziging van het perceel aan de Kappeweg 17 te Wijhe. De initiatiefnemer wil met toepassing van de KGO-regeling ontwikkelruimte cre&euml;ren voor de wijziging van de huidige bestemming &lsquo;Recreatie &ndash; Verblijfsrecreatie&rsquo; naar &lsquo;Wonen&rsquo; en het splitsen van de boerderij en schuur in twee wooneenheden. Hiervoor is een bestemmingsplanwijziging nodig. In de basis staat de gemeente positief tegenover het voornemen. Het college van B&amp;W besluit onder voorwaarden in principe medewerking te verlenen aan een herziening van het bestemmingsplan om de gewenste ontwikkeling planologisch mogelijk te maken.</p> <h3>5. Het voornemen tot last onder dwangsom aan het bedrijf gelegen aan de Steunenbergerweg 7 en 7a te Olst&nbsp;</h3> <h4>Besluit</h4> <ol> <li>In te stemmen met het opleggen van het voornemen tot last onder dwangsom aan het bedrijf gelegen op het perceel aan de Steunenbergerweg 7 en 7 a te Olst.</li> <li>De brief persoonlijk aan de vennoten van het bedrijf, uit te reiken.</li> </ol> <h4>Samenvatting</h4> <p>Op 10 mei 2022 hebben wij een handhavingsverzoek van omwonenden ontvangen. &nbsp;Zij verzoeken ons handhavend op te treden tegen de activiteiten aan de Steunenbergerweg 7 en 7 a in Olst die zonder omgevingsvergunning worden uitgevoerd. Naar aanleiding hiervan heeft de toezichthouder van de Omgevingsdienst IJsselland op 30 mei 2022 aan het bedrijf, een bedrijfsbezoek gebracht. Er is geconstateerd dat de klachten over geur- en geluidsoverlast van de omwonenden terecht zijn en hierop is besloten handhavend op te treden.</p> <h3>6. <strong>Ledenraadpleging arbeidsvoorwaardennota 2023&nbsp;</strong></h3> <h4>Besluit</h4> <p>In te stemmen met de arbeidsvoorwaardennota 2023 van de VNG voor de komende onderhandelingen voor de Cao Gemeenten.</p> <h4>Samenvatting</h4> <p>Het college voor arbeidszaken bepaalt bij de start van de onderhandelingen over de Cao Gemeenten de inzet namens de gezamenlijke werkgevers. De arbeidsvoorwaardennota 2023 omvat deze inzet. Hierover wordt een ledenraadpleging gehouden. Het college van B&amp;W heeft ingestemd met deze arbeidsvoorwaardennota.</p> <h3>7. <strong>&nbsp;Project De Lepelaar&nbsp;</strong></h3> <h4>Besluit</h4> <ol> <li>De procesbegeleiding te stoppen voor de ontwikkeling van het terrein &lsquo;De Lepelaar&rsquo;;</li> <li>Vast te stellen dat er op korte termijn geen buurthuis in de Eikelhof komt;</li> <li>De vorige eigenaren geen rekening te sturen en de extra kosten voor rekening van de gemeente te nemen ten laste van het budget De Lepelaar;</li> <li>Het bestuur van PB-Eikelhof en de provincie te informeren;</li> <li>De raad via de nieuwsbrief te informeren.</li> </ol> <h4>Samenvatting</h4> <p>De afgelopen jaren is samen met de eigenaar/ontwikkelaar, de provincie Overijssel, omwonenden, PB-Eikelhof en de gemeente gezocht naar een manier om een buurthuis op de Eikelhof te realiseren. Begin 2021 bleek dat er geen (financieel) haalbaar plan mogelijk was, ook niet met het realiseren van drie in plaats van twee extra woningen. In 2021 heeft een nieuwe ontwikkelaar (woonachtig op de Eikelhof) onderzocht of een plan met meer woningen (maximaal zes) mogelijk was. Deze variant werd ook geaccepteerd door de provincie (KGO, Maatschappelijke toevoeging van een buurthuis).&nbsp;<br />Doordat de eigenaren de koopprijs hebben verhoogd van &euro; 300.000 naar &euro; 500.000 was er geen (financieel) haalbaar plan mogelijk en heeft de nieuwe ontwikkelaar besloten te stoppen met deze ontwikkeling. De locatie is inmiddels verkocht aan een particulier. Deze particulier gaat hier met zijn gezin en ouders wonen. Hij heeft uitgesproken dat hij op de locatie geen buurthuis gaat realiseren. Daarmee is de ontwikkeling van een buurthuis voor de kern Eikelhof op deze locatie niet mogelijk. Het college heeft nu besloten de procesbegeleiding voor dit project te stoppen.</p> <h3><strong>8. Aanwijzingsbesluit toezichthouders&nbsp;&nbsp;</strong></h3> <h4>Besluit</h4> <ol> <li>De in de bijlage genoemde personen aan te wijzen als toezichthouder als bedoeld in artikel 5:11 van de Algemene wet bestuursrecht;</li> <li>Het eerdere aanwijsbesluit d.d. 5 februari 2020 in te trekken.</li> </ol> <h4>Samenvatting</h4> <p>Voor een goede uitoefening van de functie en de wettelijke toezichthoudende taken dienen de toezichthouders op grond van &nbsp;de Algemene wet bestuursrecht te zijn aangewezen. De aanwijzing is op grond van de Algemene wet bestuursrecht en aanverwante regelgeving een vereiste om &nbsp;gebruik te kunnen maken van de wettelijk vastgelegde bevoegdheden.</p> <h3><strong>9. &nbsp;Regeling melden vermoeden misstand en inbreuk op Unierecht&nbsp;</strong></h3> <h4>Besluit</h4> <p>De regeling melden vermoeden misstand en inbreuk op Unierecht voor de DOWR-gemeenten vast te stellen.</p> <h4>Samenvatting</h4> <p>Sinds 2019 is een Europese Richtlijn inzake de bescherming van personen die inbreuken op het Unierecht melden van kracht. De Richtlijn heeft als doel klokkenluiders in Europa beter te beschermen. Nederland moest de Richtlijn uiterlijk 17 december 2021 omzetten in nationale wetgeving. Daarvoor is een wetsvoorstel gemaakt dat de bestaande Wet Huis voor klokkenluiders aanpast en wijzigt in de Wet bescherming klokkenluiders. De huidige Wet Huis voor klokkenluiders voldoet deels al aan de richtlijn. De implementatie van de Richtlijn in nationale wetgeving is vertraagd. Dit heeft tot gevolg dat de Richtlijn met nieuwe beschermingsmatregelen vanaf 17 december 2021 rechtstreekse werking heeft voor alle decentrale overheden. Overheidswerkgevers moeten zich vanaf die datum houden aan de Richtlijn en moeten op zo kort mogelijke termijn de interne procedure en de bestaande regeling melden vermoeden misstand aanpassen.</p> 2022-08-29 08:00:00 +0200 2022-08-25 15:55:19 +0200 2022-08-25 15:59:28 +0200 B&W besluiten 16-08-2022 <h2>Aanwezig</h2> <ul> <li>mevrouw J. Compagner, wethouder</li> <li>de heer G. Luijmes, locosecretaris&nbsp;</li> <li>de heer drs. H. Olthof, wethouder</li> </ul> <h2>Afwezig</h2> <ul> <li>de heer A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</li> <li>de heer M. Blind, wethouder</li> </ul> <h2>Agenda</h2> <h3>1. Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 12 juli 2022 + 19 juli 2022&nbsp;</h3> <h4>Besluit</h4> <p>Conform vast te stellen.</p> <h3>2. Ingekomen</h3> <p>Bijeenkomst nieuwe inwoners &ndash; voor kennisgeving aan te nemen.&nbsp;</p> <h3>3. Voorstel tot het vaststellen van het bestemmingsplan Buitengebied, Eikelhofweg 31, Bouwhuispad 1&nbsp;</h3> <h4>Besluit&nbsp;</h4> <ol> <li>De gemeenteraad voor te stellen om:<br />a. De Nota van beantwoording zienswijzen Bestemmingsplan Buitengebied, Eikelhofweg 31, Bouwhuispad 1 8 d.d. 5 mei 2022 vast te stellen;<br />b. Het bestemmingsplan &lsquo;Buitengebied, Eikelhofweg 31, Bouwhuispad 1&rsquo; bestaande uit de geometrische planobjecten als vervat in het GML-bestand&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; NL.IMRO.1773.BP2021001077-0201 met de bijbehorende bestanden, en waarbij voor de locatie van de geometrische planobjecten gebruik is gemaakt van&nbsp; &nbsp; &nbsp; de digitale ondergrond BGT van 15 december 2021 vast te stellen;<br />c. Geen exploitatieovereenkomst vast te stellen, omdat het kostenverhaal anterieur verzekerd is;</li> <li>&nbsp;Het raadsvoorstel naar aanleiding van de brief van &eacute;&eacute;n van de indieners van de zienswijzen, ontvangen voorafgaand aan de oordeelsvormende raad van 4 juli 2022, aan te vullen.</li> </ol> <h4>Samenvatting</h4> <p>Op 10 maart 2021 hebben initiatiefnemers een principeverzoek ingediend voor de herontwikkeling van de percelen Eikelhofweg 31 en Bouwhuispad 1 te Olst. De initiatiefnemers zijn voornemens om aan de Eikelhofweg 31 ca. 1568 vierkante meter landschapsontsierende bebouwing te slopen en daar &eacute;&eacute;n woning terug te bouwen. Tevens wordt het perceel landschappelijk ingepast. Aan het Bouwhuispad 1 willen de initiatiefnemers een woning realiseren in de bestaande rijhal. Daarnaast wordt het perceel landschappelijk ingepast. Het ontwerpbestemmingsplan heeft inmiddels ter inzage gelegen. Binnen deze termijn zijn twee zienswijzen ingediend. Het college van B&amp;W heeft de raad voorgesteld het bestemmingsplan ongewijzigd vast te stellen. Voorafgaand aan de oordeelsvormende raad op 4 juli 2022 heeft &eacute;&eacute;n van de indieners van de zienswijzen een brief ingestuurd waarin wordt ingegaan op de nota van zienswijzen. In feite is er schriftelijk ingesproken. Op 4 juli 2022 is het raadsvoorstel door de gemeenteraad aangehouden. In het aangevulde raadsvoorstel gaat het college in op de ontvangen brief.</p> <h3>4. Vaststelling bestemmingsplan Wijhe, Nieuwendijk 24c&nbsp;</h3> <h4>Besluit</h4> <ol> <li>De gemeenteraad voor te stellen:&nbsp;<br />Het bestemmingsplan &ldquo;Wijhe, Nieuwendijk 24c&rdquo; bestaande uit de geometrische planobjecten als vervat in het GML-bestand NL.IMRO.1773.BP2022004024-0201 met de bijbehorende bestanden, en waarbij voor de locatie van de geometrische planobjecten gebruik is gemaakt van de digitale ondergrond BGT van 4 maart 2022, vast te stellen;</li> <li>Geen exploitatieovereenkomst vast te stellen, omdat het kostenverhaal anterieur verzekerd is.</li> </ol> <h4>Samenvatting</h4> <p>In 2019 heeft initiatiefnemer zich gemeld met het plan voor woningbouw op het perceel aan de Nieuwendijk 24c te Wijhe. In juli 2021 is een stedenbouwkundig plan uitgewerkt met drie vrijstaande woningen en heeft de initiatiefnemer bij de gemeente een principeverzoek ingediend om dit plan te realiseren. Op 28 september 2021 heeft het college besloten om in principe medewerking te verlenen aan dit plan en een ontwerp bestemmingsplan in procedure te brengen. Dit onder de voorwaarden dat het stedenbouwkundig plan verder werd uitgewerkt en goedgekeurd door de gemeente, dat uit onderzoek zou blijken dat er geen milieutechnische bezwaren zijn tegen de voorgenomen ontwikkeling en dat er met initiatiefnemer een anterieure overeenkomst zou worden gesloten. Aan deze voorwaarden is voldaan. Het ontwerp van het bestemmingsplan heeft ter inzage gelegen en het definitieve bestemmingsplan wordt nu ter vaststelling aan de gemeenteraad voorgelegd.</p> <h3>5. <strong>DOWR Reglement e-mail -en internetgebruik </strong></h3> <h4>Besluit</h4> <p>Het DOWR Privacyreglement e-mail- en internetgebruik vast te stellen.</p> <h4>Samenvatting</h4> <p>Het bestaande reglement is geactualiseerd waarbij de bepalingen van de &nbsp;Algemene Verordening Gegevensbescherming en recente jurisprudentie is verwerkt. Het Privacyreglement geeft de wijze aan waarop wordt omgegaan met elektronische communicatiemiddelen en geeft regels voor het verantwoord gebruik hiervan en bevat regels over de wijze waarop controle hiervan plaatsvindt.</p> <h3>6. <strong>Voorstel tot van toepassing verklaren Co&ouml;rdinatieregeling voor ontwikkeling IJsseldijk 59 te Welsum (Welzorgsum)&nbsp;</strong></h3> <h4>Besluit</h4> <p>De gemeenteraad voor te stellen:&nbsp;</p> <ol> <li>De voorbereiding en bekendmaking van het bestemmingsplan &lsquo;Welsum, IJsseldijk 59&rsquo;, bedoeld ten behoeve van de herontwikkeling van de locatie aan de IJsseldijk 59 in het kader van het project &lsquo;Welzorgsum&rsquo; te co&ouml;rdineren met de voorbereiding en bekendmaking van de navolgende, op aanvraag te nemen besluiten, indien en voor zover nodig voor de verwezenlijking van de maatregelen, zo nodig in meerdere clusters:<br />a. omgevingsvergunningen op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (met inbegrip van eventueel benodigde verklaring van geen bedenking);<br />b. meldingen op grond van de Wet milieubeheer en Activiteitenbesluit;<br />c. besluiten op grond van Wegenwet en wegenverkeerswet;</li> </ol> <p>2. Overige op aanvraag of ambtshalve te nemen besluiten, indien en voor zover deze benodigd zijn voor de verwezenlijking van de onder 1 genoemde besluiten, aan te duiden als besluiten, waarvan de voorbereiding en bekendmaking, zo nodig in &eacute;&eacute;n of meerdere clusters, wordt geco&ouml;rdineerd met de voorbereiding en bekendmaking van het bestemmingsplan als bedoeld onder 1, voor zover de co&ouml;rdinatie bijdraagt aan inzichtelijke en samenhangende besluitvorming.</p> <p>3. Als een aanvraag uit de geco&ouml;rdineerde behandeling wordt gehaald, wordt het tijdstip waarop deze aanvraag uit de geco&ouml;rdineerde behandeling wordt gehaald, geacht het tijdstip te zijn waarop de aanvraag is ingediend. De voor deze aanvraag gebruikelijke wettelijke procedures en termijnen beginnen op dit tijdstip.</p> <p>4. Dit besluit de dag na bekendmaking in werking te laten treden.</p> <h4>Samenvatting</h4> <p>Het project &lsquo;Welzorgsum&rsquo; is een initiatief van Plaatselijk Belang Welsum. De initiatiefnemer heeft de gemeente verzocht om de co&ouml;rdinatieregeling uit de Wet ruimtelijke ordening [Wro] van toepassing te verklaren voor de ontwikkeling van de locatie IJsseldijk 59 te Welsum. Deze co&ouml;rdinatieregeling maakt het mogelijk om alle voor het bouwplan benodigde besluiten (in dit geval in ieder geval een bestemmingsplan en omgevingsvergunningen) geco&ouml;rdineerd voor te bereiden, vast te stellen en in procedure te brengen.&nbsp;</p> <p>De behoefte aan woningen (m.n. voor ouderen) is op dit moment groot, waardoor dit maatschappelijk belang, het gebruik van de regeling rechtvaardigt. Het college stelt de raad voor om aan dit verzoek van de initiatiefnemer tegemoet te komen.</p> <h3>7. <strong>&nbsp;Vaststelling bestemmingsplan Elshof, Elshof 6c, 6d en 6e&nbsp;</strong></h3> <h4>Besluit</h4> <p>De gemeenteraad voor te stellen:&nbsp;</p> <ol> <li>Het bestemmingsplan &ldquo;Elshof, Elshof 6c, 6d en 6e&rdquo; bestaande uit de geometrische planobjecten als vervat in het GML-bestand NL.IMRO.1773.BP2021010002-0201 met de bijbehorende bestanden, en waarbij voor de locatie van de geometrische planobjecten gebruik is gemaakt van de digitale ondergrond BGT van 18 februari 2022, vast te stellen;</li> <li>Geen exploitatieovereenkomst vast te stellen, omdat het kostenverhaal anterieur verzekerd is.</li> </ol> <h4>Samenvatting</h4> <p>In oktober 2021 hebben drie initiatiefnemers een principeverzoek ingediend met het plan voor de bouw van drie woningen in en aan de Elshof te Wijhe. Dit in het kader van het buurtschappenbeleid. Op 9 november 2021 heeft het college van B&amp;W besloten om in principe medewerking te verlenen aan de herziening van het bestemmingsplan om deze ontwikkeling planologisch te maken en een bestemmingsplan in procedure te brengen. Het ontwerp van het bestemmingsplan heeft ter inzage gelegen en het definitieve bestemmingsplan wordt nu ter vaststelling aan de gemeenteraad voorgelegd.</p> 2022-08-22 08:00:00 +0200 2022-08-22 10:36:15 +0200 2022-09-06 11:31:15 +0200 B&W besluiten 12-07-2022 <h2>Aanwezig</h2> <ul> <li>de heer A.G.J. Strien, burgemeester&nbsp;</li> <li>de heer M. Blind, wethouder</li> <li>de heer drs. H. Olthof, wethouder</li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</li> <li>de heer H. Kamphuis, wethouder&nbsp;</li> </ul> <h2>Afwezig</h2> <p>-&nbsp;</p> <h2>Agenda</h2> <h3>1. Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 5 juli 2022</h3> <h4>Besluit</h4> <p>Conform vast te stellen.</p> <h3>2. Ingekomen</h3> <p>-&nbsp;</p> <h3>3. Portefeuilleverdeling nieuw college en vaststelling Strategische Raadsagenda en Bestuursakkoord 2022-2026 als uitgangspunt voor het handelen van het college&nbsp;</h3> <h4>Besluit&nbsp;</h4> <ol> <li>De Strategische raadsagenda en het Bestuursakkoord 2022-2026 als uitgangspunt te nemen voor het handelen van het college;</li> <li>De portefeuilleverdeling 2022-2026 vast te stellen conform overzicht;</li> <li>De projecten toe te delen aan de portefeuillehouders;</li> <li>De bestuurlijke vertegenwoordiging bij de verbonden partijen vast te stellen;</li> <li>De wijze van onderlinge vervanging vast te stellen;</li> <li>De gemeenteraad van deze besluiten in kennis te stellen via de lijst van ingekomen stukken;</li> <li>Deze besluiten intern en extern te communiceren.&nbsp;</li> </ol> <h4>Samenvatting</h4> <p>Op 2 juli is de formatie afgesloten met de presentatie en ondertekening van het Bestuursakkoord 2022-2026 Focus &amp; Verbinding. Het fundament voor dit bestuursakkoord vormt de Strategische raadsagenda (SRA). De SRA is door de raad op 5 juli vastgesteld als startdocument, met als insteek deze de komende jaren verder vorm en inhoud te geven. Op 5 juli zijn ook de wethouders benoemd. Onderdeel van het bestuursakkoord is de portefeuilleverdeling. Het nieuwe college heeft deze portefeuilleverdeling bekrachtigd.&nbsp;</p> <h3>4. Aangaan geldlening ter financiering aankoop vastgoed Ut Huus&nbsp;&nbsp;</h3> <h4>Besluit</h4> <ol> <li>In te stemmen met het aangaan van de annu&iuml;taire rentevaste lening van&nbsp;<br />&euro; 4.142.000 met een looptijd van 40 jaar tegen 2,555% rente.</li> <li>De financi&euml;le consequenties te verwerken in de ontwerpbegroting.</li> </ol> <h4>Samenvatting</h4> <p>Dit betreft het besluit om deze lening aan te gaan in verband met de aankoop van twee panden door Ut Huus. Het betreft een annu&iuml;taire rentevaste lening van &euro; 4.142.000 met een looptijd van 40 jaar tegen 2,555% rente.</p> 2022-07-18 09:00:00 +0200 2022-07-18 09:23:08 +0200 2022-07-18 09:23:08 +0200 B&W besluiten 05-07-2022 <h2>Aanwezig</h2> <ul> <li>de heer A.G.J. Strien, burgemeester&nbsp;</li> <li>de heer M. Blind, wethouder</li> <li>de heer drs. H. Olthof, wethouder</li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</li> <li>de heer H. Kamphuis, wethouder&nbsp;</li> </ul> <h2>Afwezig</h2> <p>-&nbsp;</p> <h2>Agenda</h2> <h3>1. Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 27 juni 2022</h3> <h4>Besluit</h4> <p>Conform vast te stellen.</p> <h3>2. Ingekomen</h3> <p>-&nbsp;</p> <h3>3. Besluitvorming onderzoeksresultaten zon-op-dak en vervolgaanpak&nbsp;</h3> <h4>Besluit&nbsp;</h4> <ol> <li>Kennis te nemen van de onderzoeksresultaten uit het adviesrapport &lsquo;Analyse zon op dak + Olst-Wijhe&rsquo; van Bind, uitgevoerd in 2021;</li> <li>In te stemmen met de voorgestelde vervolgaanpak om dakeigenaren te stimuleren om hun daken van zonnepanelen te voorzien om de opgave van 13 GWh zon-PV op daken voor 2030 te realiseren;</li> <li>De onderzoeksresultaten en het plan van aanpak te delen met de raad middels de lijst van ingekomen stukken.&nbsp;</li> </ol> <h4>Samenvatting</h4> <p>Er is een onderzoek uitgevoerd naar de potentie van zon-op-dak binnen Olst-Wijhe. Naar aanleiding van de resultaten van dit onderzoek is een plan van aanpak opgesteld om de aanleg van zonnepanelen op daken in Olst-Wijhe te versnellen en zo onze opgave voor de komende jaren te realiseren. Die opgave bedraagt 13 GWh voor 2030 en in totaal 40 GWh voor de periode tot 2050. Daarbij maken we voor 2030 een verdeling in 10 GWh zon op bedrijfsdaken en 3 GWh zon op particuliere daken en voor de periode tot 2050 is de verdeling respectievelijk 30 GWH en 10 GWh.&nbsp;<br />Het plan van aanpak bestaat uit twee fasen, met elk aparte acties voor particulieren en bedrijven. Fase 1 is een pilotfase, waarin we voor particulieren collectieve inkoopacties organiseren, voor ondernemers in samenwerking met het Versnellingsteam Zon van de Provincie Overijssel een informatiesessie organiseren, inventariseren welke behoeften bedrijven hebben en ondernemers ontzorging bieden bij de subsidieaanvraag en de plaatsing van een zonnedak.&nbsp;</p> <p>De pilot vindt plaats in de periode mei 2022 tot en met december 2022. Met behulp van de resultaten van de pilot wordt een definitief plan van aanpak opgesteld voor fase 2, die plaatsvindt in de periode 2022-2026. Omgerekend is het concrete doel voor de periode tot en met 2026: 6 GWh zon op bedrijfsdaken en 1,8 GWh zon op particuliere daken.&nbsp;</p> <h3>4. Bijdrage regionale zorg co&ouml;rdinator mensenhandel&nbsp;</h3> <h4>Besluit</h4> <ol> <li>Kennis te nemen van de aanpak Mensenhandel IJsselland 2022-2026 &ldquo;Samen tegen Mensenhandel&rdquo;.</li> <li>Een &eacute;&eacute;nmalige bijdrage voor de bekostiging van de regionale zorgco&ouml;rdinator voor het jaar 2022 te verlenen van &euro; 2.786.</li> <li>Een jaarlijkse bijdrage voor de bekostiging van de regionale zorgco&ouml;rdinator mensenhandel voor de jaren 2023 t/m 2026 te verlenen van &euro; 3.065 per jaar</li> </ol> <h4>Samenvatting</h4> <p>Mensenhandel is een groot en een schrijnend probleem in onze samenleving. Dat geldt helaas ook voor de regio IJsselland. Als we over mensenhandel spreken dan hebben we het over het werven, vervoeren of opnemen en huisvesten van mensen met gebruik van dwang en met als doel om iemand uit te buiten.</p> <p>In de regiovisie &lsquo;Geweld hoort nergens thuis&rsquo;, die is vastgesteld door de 11 gemeenten in de regio IJsselland, is er ook aandacht voor mensenhandel. De intentie is om voor een samenhangende regionale aanpak van mensenhandel te gaan. Het thema is uitvoerig aan de orde geweest in het bestuurlijk overleg Huiselijk Geweld en in het districtelijk veiligheidsoverleg.</p> <p>Lokaal is het vraagstuk ook indringend aan de orde geweest. Het is een vraagstuk dat om een integrale benadering vraagt vanuit zowel veiligheid als vanuit de zorgkant. Dit vraagt extra inzet en ook extra middelen voor onder andere de inzet van een regionale zorg co&ouml;rdinator.&nbsp;</p> <p>Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de opvang en hulpverlening van slachtoffers mensenhandel en met het oog hierop is op twee regio&rsquo;s na, waaronder IJsselland, in de afgelopen jaren een landelijk dekkend netwerk van zorgco&ouml;rdinatoren gerealiseerd.</p> <p>In 2021 is in IJsselland een regionale pilot uitgevoerd waarbij de door de gemeente Zwolle (centrumgemeente aanpak Huiselijk geweld) aangestelde zorgco&ouml;rdinator bij Veilig Thuis IJsselland is ingezet voor hulp en ondersteuning aan slachtoffers mensenhandel in de regio IJsselland.</p> <p>Door de bewezen meerwaarde van de inzet van een zorgco&ouml;rdinator op regionaal niveau wordt voorgesteld de inzet van de zorgco&ouml;rdinator te continueren om zo te komen tot een regionale casusaanpak met behulp van de inzet van de zorgco&ouml;rdinator. Dit is een belangrijke stap om aan te sluiten bij het landelijk dekkend netwerk van regionale zorgco&ouml;rdinatoren. Voor de bekostiging van de zorg co&ouml;rdinator mensenhandel wordt van iedere gemeente in de regio IJsselland een jaarlijkse bijdrage gevraagd. De verdeelsleutel van de bijdrage is gebaseerd op het aantal inwoners van de gemeente.</p> <h3>5. Schrappen heroverwegingsmaatregel 43 onderhoud sportparken&nbsp;</h3> <h4>Besluit</h4> <p>BESLUIT:</p> <ol> <li>In het kader van de heroverwegingsoperatie 2021 maatregel 43 (onderhoud sportparken) te schrappen.</li> <li>Bij opstellen van actualisatie Meerjarig investeringsprogramma in 2023 kosten/baten analyse te maken m.b.t. automatisering beregeninginstallaties natuurgrasvelden.&nbsp;</li> </ol> <h4>Samenvatting</h4> <p>In 2021 zijn in het kader van de heroverwegingen een groot aantal maatregelen vastgesteld. De vastgestelde maatregelen zijn opgenomen in een uitvoeringsplan en worden periodiek gemonitord om de voortgang te kunnen volgen (zie bijlage) In dit uitvoeringsplan is ook maatregel 43 (onderhoud sportparken) opgenomen echter niet met een te realiseren bedrag maar een PM post. Bij nadere analyse van de haalbaarheid van besparingsmogelijkheden is gebleken dat er een aantal factoren zijn die juist leiden tot kosten verhoging. Belangrijkste ontwikkeling hierin is de toename van het aantal kunstgras velden die een vragen om meer- en specialistisch onderhoud om te kunnen blijven voldoen aan de eisen die KNVB stelt aan velden om competitie te mogen spelen. Deze taken zijn niet door vrijwilligers uit te voeren. Besparingen op het onderhouden van natuurgrasvelden is wellicht mogelijk door het automatiseren van beregeningsinstallaties maar vraagt omvangrijke investeringen. Een verdere kosten/baten analyse van automatisering beregeningsinstallaties wordt in 2023 verder uitgewerkt.&nbsp;</p> <h3>6. Cofinanciering LEADER aanvraag Pump-track en skatebaan Wijhe&nbsp;</h3> <h4>Besluit</h4> <ol> <li>In te stemmen met een bijdrage van &euro; 25.000,- als cofinanciering voor het LEADER-project Pump-track en skatebaan en deze bijdrage ten laste te brengen van de Investeringsreserve Kracht van Salland Leader.</li> <li>Aanvrager via beschikking te informeren over het besluit.</li> <li>De raad te informeren over de onttrekking uit de Investeringsreserve Kracht van Salland Leader voor het project Pump-Track en skatebaan via de 2e berap 2022 ad &euro; 25.000,-.&nbsp;</li> </ol> <h4>Samenvatting</h4> <p>Onze gemeente heeft in mei een aanvraag in het kader van het LEADER-programma Kracht van Salland ontvangen. Aan de gemeente wordt een cofinanciering voor dit project gevraagd. Het gaat om het project Pump-track en skatebaan Wijhe. Na positieve advisering van de Lokale Actie Groep (LAG) LEADER is deze aanvraag voor gemeentelijke cofinanciering aangevraagd.</p> <p>In 2016 is het LEADER-programma De Kracht van Salland van start gegaan. Aanvragen in het kader van dit programma kunnen worden ingediend bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Een voorwaarde voor deze aanvragen is dat zij een cofinanciering geregeld moeten hebben bij de gemeente waar het project plaatsvindt. Een brief van toezegging moet meegezonden worden bij de aanvraag. Cofinanciering vindt plaats in de vorm van subsidietoekenning.</p> <p>Projecten krijgen een maximale bijdrage van de gezamenlijke overheden van 50% in hun project. Deze overheidsbijdrage bestaat uit 50% EU-middelen, 25% provinciale middelen en 25% middelen van gemeenten en eventueel waterschap.</p> <h3>7. Concept gebiedsagenda Boskamp in het kader van pilot gebiedsgericht werken&nbsp; &nbsp;</h3> <h4>Besluit&nbsp;</h4> <ol> <li>Kennis te nemen van concept gebiedsagenda Boskamp, inclusief fasering op hoofdlijnen en voorstel voor het vervolg op de gebiedsagenda;</li> <li>In te stemmen met onderdelen in de concept gebiedsagenda wat betreft gemeentelijke grondposities;</li> <li>Voor meerwerkkosten &euro;8.000 beschikbaar te stellen en de financi&euml;le consequenties te verwerken in de 2e Berap 2022;</li> </ol> <h4>Samenvatting</h4> <p>In het kader van de gebiedsaanpak Boskamp is een concept gebiedsagenda gemaakt. Dit is gedaan met inbreng van inwoners en diverse partijen uit het gebied. In de concept gebiedsagenda staat welke woningen aantrekkelijk en passend zijn voor de kern van de Boskamp en welke locaties het meest geschikt zijn en welke idee&euml;n er zijn over een woonconcept voor jong&amp;oud en over voorzieningen, reuring en noaberschap. Ook gaat de concept agenda op hoofdlijnen in op de nieuwe invulling van de school- en kerkgebouwen en de herontwikkeling van het woonzorgcentrum Sint Willibrord. Ook wordt aangegeven hoe de fasering van de idee&euml;n eruit ziet en hoe het proces verder loopt. Wat de gebiedsagenda niet is, is een in beton gegoten plan omdat op onderdelen vervolgonderzoek en nadere afspraken nodig zijn. De gebiedsagenda draagt bij aan de leefbaarheid en toekomstbestendigheid van het dorp. De werkgroep Hart van de Boskamp presenteert de concept gebiedsagenda op 29 juni tijdens het kernenbezoek. Deze werkgroep is een samenwerking van de BBB, de werkgroep Jong en Oud, de kerk, gemeente Olst-Wijhe en Beyond Now.&nbsp;</p> <h3>8. <strong>Beleidsregel verdeling schaarse vergunningen voor de exploitatie van standplaatsen </strong>&nbsp;</h3> <h4>Besluit&nbsp;</h4> <ol> <li>De beleidsregel verdeling schaarse vergunningen voor de exploitatie van standplaatsen vast te stellen.</li> <li>De beleidsregel verdeling schaarse vergunningen voor de exploitatie van standplaatsen ter kennisname aan de raad te sturen.</li> </ol> <h4>Samenvatting</h4> <p>Het is nodig de regels van het standplaatsenbeleid te actualiseren. Standplaatsvergunningen zijn aan te merken als schaarse vergunningen. De Europese Dienstenrichtlijn en jurisprudentie geven aan dat schaarse vergunningen een beperkte geldigheidsduur moeten hebben. Dit betekent dat de standplaatsvergunningen voor onbepaalde tijd, die de gemeente nu heeft, niet meer zijn toegestaan.&nbsp;<br />Voor seizoensstandplaatsen gaat gelden dat ze een vergunning voor bepaalde tijd kunnen krijgen voor de aangevraagde periode in een jaar. Deze vergunningen moeten jaarlijks opnieuw worden aangevraagd. Vaste standplaatsen zullen worden verleend voor een periode van 10 jaar. Ook gaan er voor de toekenning van standplaatsen selectie- en beoordelingscriteria gelden. Voor de seizoensstandplaatsen gaan deze met ingang van het kalenderjaar 2023 gelden. Voor vaste standplaatsen geldt een overgangsregeling van 5 jaar. Na afloop van deze overgangsregeling en bij tussentijdse intrekking/opheffing van de vergunning zal een nieuwe standplaatsvergunning worden toegekend op basis van selectie- en beoordelingscriteria. Het nieuwe beleid geldt voor de individuele standplaatsen voor de verkoop van oliebollen, ijsjes etc. en niet voor de standplaatsen op de weekmarkten.</p> <p>&nbsp;</p> <h3>9. <strong>Vergadering AB OD IJsselland 7 juli 2022 </strong></h3> <h4>Besluit&nbsp;</h4> <p>In te stemmen met de advisering als verwoord in de geannoteerde agenda van het Algemeen Bestuur Omgevingsdienst IJsselland van 7 juli 2022</p> <h4>Samenvatting</h4> <p>Op 7 juli 2022 is er een informerende vergadering gepland van het Algemeen bestuur van de Omgevingsdienst IJsselland. De vergadering is de eerste vergadering met nieuwe collegeleden. Belangrijkste agendapunt is de vaststelling van de begroting 2023. Slechts van &eacute;&eacute;n partner zijn inhoudelijke zienswijzen binnengekomen die tegen vaststelling zijn. Voor het overige verwijzen wij u naar de geannoteerde agenda</p> 2022-07-11 08:00:00 +0200 2022-07-11 16:48:40 +0200 2022-07-11 16:48:40 +0200 B&W besluiten 27-06-2022 <h2>Aanwezig</h2> <ul> <li>de heer M. Blind, wethouder</li> <li>de heer drs. H. Olthof, wethouder</li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</li> <li>de heer H. Kamphuis, wethouder&nbsp;</li> </ul> <h2>Afwezig</h2> <ul> <li>de heer A.G.J. Strien, burgemeester</li> </ul> <h2>Agenda</h2> <h3>1. Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 21 juni 2022</h3> <h4>Besluit</h4> <p>Conform vast te stellen.</p> <h3>2. Ingekomen</h3> <ul> <li>Vakantieplanning college-directie - voor kennisgeving aan te nemen.</li> <li>Agenda en stukken ALV 29 juni 2022 | VNG &ndash;</li> <li>Jaarverslag Regio Zwolle 2021 + Infographic &ndash; voor kennisgeving aan te nemen.</li> </ul> <h4>Besluit&nbsp;</h4> <p>Wethouder Blind te machtigen om tijdens de vergadering deel te nemen aan stemmingen.&nbsp;</p> <h3>3. Vaststelling herinrichting Raalterweg Wesepe&nbsp;</h3> <h4>Besluit&nbsp;</h4> <ol> <li>Ontwerpplan definitief vast te stellen;</li> <li>Reacties conform reactienota zienswijzen te verzenden;</li> <li>Extra middelen ad &euro; 32.800,- vrij te maken uit de Reserve nader te bestemmen middelen (voorheen Reserve privatisering groen);</li> <li>REKO Raalte opdracht te geven voor de uitvoering;</li> <li>Bij tweede Berap 2022 het aanvullend benodigd bedrag te verantwoorden.</li> </ol> <h4>Samenvatting</h4> <p>De oude provinciale traverse door Wesepe is door de provincie, na aanleg van de provinciale rondweg N348 aan de gemeente overgedragen. Een gelijktijdige herinrichting van de Raalterweg in de kern heeft toen niet plaatsgevonden. Op 19 november 2021 is besloten beperkte groenvoorzieningen met snelheidsbeperkende infrastructurele voorzieningen aan de Raalterweg uit te laten voeren om tegemoet te komen aan lang gekoesterde wensen de Raalterweg een betere landschappelijke inpassing te geven en snelheid te kunnen beperken. Een verdere uitwerking hiervan heeft in samenspraak met een werkgroep met leden van plaatselijk belang Wesepe plaatsgevonden. Dit plan heeft inmiddels ter inzage gelegen en een volgende stap richting uitvoering is het vaststellen van het ontwerp en het aanbesteden van de werkzaamheden.&nbsp;</p> <h3>4. Voortgangsbrief programma invoering Omgevingswet&nbsp;</h3> <h4>Besluit</h4> <ol> <li>De &ldquo;Voortgangsbrief Invoering Omgevingswet&rdquo; en de &ldquo;SvZ 28 minimale acties juni 2022 college&rdquo; vast te stellen en aan de raad te sturen ter kennisname;</li> <li>Over de komst van de Omgevingswet actief te communiceren met inwoners, bedrijfsleven en andere stakeholders vanaf 3 maanden voor inwerkingtreding</li> </ol> <h4>Samenvatting</h4> <p>Sinds 2017 wordt gewerkt aan de invoering van de Omgevingswet. De datum van inwerkingtreding van de wet is gesteld op 1 januari 2023. Met nog een half jaar te gaan zijn er op een aantal onderdelen nog besluiten te nemen.&nbsp;<br />De gemeente Olst-Wijhe is al een tijd op weg om te zorgen voor een goede invoering van de Omgevingswet, waarmee op hoofdlijnen de gemeente ook echt klaar is voor de inwerkingtreding. Tegelijkertijd zijn er in de uitvoering nog heel wat puntjes die in het komende halfjaar nog op de i moeten worden gezet voor een vlotte en soepele overgang.<br /><br />Ook brengt de komst van de Omgevingswet een aantal risico&rsquo;s met zich mee. Een deel van die risico&rsquo;s kan door de gemeente niet worden verkleind of gemitigeerd. Deels omdat deze zich voordoen buiten de invloed van de gemeente Olst-Wijhe, deels omdat deze risico&rsquo;s zich pas voordoen op het moment van inwerkingtreding van de wet. Het resultaat kan zijn dat er verminderde kwaliteit van dienstverlening optreedt, of dat procedures langer duren dan de wet voorschrijft. Over de komst van de Omgevingswet en mogelijke gevolgen moet door de gemeente gecommuniceerd worden. Hiermee zal actief worden begonnen vanaf 3 maanden voor inwerkingtreding.&nbsp;</p> <h3>5. ALV Dimpact 30 juni 2022&nbsp; <strong>&nbsp;</strong></h3> <h4>Besluit</h4> <p>BESLUIT:</p> <ol> <li>In te stemmen met de voorstellen die gedaan worden in de agenda van de Algemene Ledenvergadering van Dimpact van 30 juni 2022</li> </ol> <p>De burgemeester:</p> <ol> <li>Volmacht te verlenen aan de heer M. Kossen, gemeentesecretaris van de gemeente Deventer, om namens de gemeente Olst-Wijhe deel te nemen aan de ALV van 30 juni 2022.&nbsp;</li> </ol> <h4>Samenvatting</h4> <p>Op 30 juni 2022 vindt de Algemene Ledenvergadering van Dimpact plaats. In dat kader wordt het college gevraagd in te stemmen met het voorstel om de notulen van de vorige ALV en de financi&euml;le uitwerking voor Beyond23 vast te stellen alsmede in te stemmen met collectieve ondersteuning vanuit het regiebureau voor business change management dat samenhangt met Beyond 23, de tarieven voor de Burgerzakenmodules vanaf 1 juli 2023 vast te stellen en in te stemmen met het jaarverslag van 2021. De gemeentesecretaris van de gemeente Deventer, de heer Marcel Kossen, neemt deel aan de ALV namens de gemeenten Raalte, Deventer en Olst-Wijhe (DOWR).&nbsp;</p> <h3>6. Jaarrapportages 2021 CISO en FG en Jaarplan privacy 2022&nbsp;</h3> <h4>Besluit</h4> <ol> <li>De jaarrapportage van de Functionaris Gegevensbescherming 2021 en de jaarrapportage van de Chief Information Security Officer 2021 vast te stellen.</li> <li>De gemeenteraad op de hoogte stellen van de jaarrapportage van de Functionaris Gegevensbescherming 2021 en de jaarrapportage van de Chief Information Security Officer 2021.</li> <li>Het Jaarplan Privacy en Informatieveiligheid 2022 voor kennisgeving aan te nemen.&nbsp;</li> </ol> <h4>Samenvatting</h4> <p>Gemeenten verwerken op grote schaal informatie en persoonsgegevens van inwoners. Zonder deze gegevens kunnen zij hun taken niet uitvoeren. Het gaat in de praktijk niet alleen om het verwerken van persoonlijke informatie van inwoners, maar ook om de gegevens van medewerkers en relaties van de gemeente. &nbsp;<br />De Functionaris Gegevensbescherming (FG) en de Chief Information Security Officer (CISO) van de gemeente Olst-Wijhe zien erop toe dat de gemeente bij het verwerken van informatie en persoonsgegevens voldoet aan de verplichtingen uit de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO). De organisatie is belast met de uitvoering van deze regelgeving en hiervoor bestuurlijk verantwoordelijk. De FG en CISO rapporteren hun bevindingen rechtstreeks aan het college van burgemeester en wethouders.&nbsp;</p> <h3>7. Bestuursopdracht toekomst bibliotheekvoorziening Olst-Wijhe&nbsp; &nbsp;</h3> <h4>Besluit&nbsp;</h4> <ol> <li>Een onderzoek te starten naar de toekomst van het servicepunt van Bibliotheek Salland in Wijhe en daarbij de inhoudelijke en financi&euml;le consequenties meenemen van behoud van het servicepunt op de volgende twee locaties:<br />a. Huidige pand aan Kerkstraat/Langstraat in Wijhe<br />b. Ander maatschappelijk vastgoed van de gemeente in het dorp Wijhe.</li> <li>Een bedrag van &euro; 22.000 als autonome ontwikkeling mee te nemen in de kadernota 2023-2026 voor de huisvesting van het servicepunt in 2023.</li> <li>De raad te informeren over dit besluit via de nieuwsbrief.&nbsp;</li> </ol> <h4>Samenvatting</h4> <p>Tot en met 2022 is de bekostiging van het servicepunt in Wijhe van de Bibliotheek Salland in onze meerjarenbegroting meegenomen. Vanaf 2023 is dit niet meer het geval. In onze beleidsbegroting 2022-2025 is opgenomen dat er in 2022 een besluit genomen moet worden over de toekomst van dit servicepunt. Om die reden wordt een onderzoek gestart naar de inhoudelijke en financi&euml;le consequenties van behoud van dit servicepunt in het huidige pand en in het huidige gemeentehuis. Op basis daarvan kan een besluit genomen worden over de toekomst van dit servicepunt en worden eventuele financi&euml;le consequenties als nieuw beleid opgenomen in de Kadernota 2024-2027. Lopende dit onderzoek wordt in ieder geval de huisvesting in het huidige pand tot 31 december 2023 voortgezet. De kosten hiervan ad &euro; 22.000 worden als autonome ontwikkeling meegenomen in de Kadernota 2023-2026.</p> <h3>8. <strong>Vrijstelling aansluitplicht riolering en lozing in de bodem Dijkmanszoet 5 te Olst </strong>&nbsp;</h3> <h4>Besluit&nbsp;</h4> <p>Een vrijstelling te verlenen van de aansluitplicht op de riolering en voor lozing van gezuiverd huishoudelijk afvalwater in de bodem voor het perceel Dijksmanszoet 5 te Olst.</p> <h4>Samenvatting</h4> <p>De bewoner(s) van Dijkmanszoet 5 te Olst beogen het minimaliseren van de footprint door ecologisch (natuur inclusief), duurzaam en circulair te wonen. Op het gebied van het afvalwater gaan zij dit bewerkstelligen door gebruik te maken van een composttoilet, de fecali&euml;n te composteren en het grijze afvalwater via een helofytenfilter te zuiveren en terug te brengen in de bodem. Hemelwater wordt opgevangen, gezuiverd en hergebruikt. De hiervoor benodigde vrijstelling van de aansluitplicht op de riolering en lozing in de bodem worden door het college van Burgemeester en wethouders verleend.&nbsp;</p> 2022-07-04 08:00:00 +0200 2022-06-30 10:33:50 +0200 2022-06-30 10:44:47 +0200 B&W besluiten 21-06-2022 <h2>Aanwezig</h2> <ul> <li>de heer A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>de heer M. Blind, wethouder</li> <li>de heer drs. H. Olthof, wethouder</li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</li> <li>de heer H. Kamphuis, wethouder&nbsp;</li> </ul> <h2>Afwezig</h2> <p>-</p> <h2>Agenda</h2> <h3>1. Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 14 juni 2022</h3> <h4>Besluit</h4> <p>Conform vast te stellen.</p> <h3>2. Ingekomen</h3> <ul> <li>Voorbereiding kernenbezoek Boskamp &ndash; voor kennisgeving aan te nemen.</li> <li>Memo voorbereiding ALV VNG 29 juni &lsquo;22 &ndash; voor kennisgeving aan te nemen.</li> </ul> <h4>Besluit&nbsp;</h4> <p>Burgemeester Strien te machtigen om tijdens de vergadering deel te nemen aan stemmingen.&nbsp;</p> <h3>3. Evaluatie participatie Voorzieningenhart Wesepe&nbsp;</h3> <h4>Besluit&nbsp;</h4> <p>Kennis te nemen van:</p> <ol> <li>De presentatie evaluatie voorzieningenhart Wesepe 20 april 2022.</li> <li>De rapportage evaluatie VHW april 2022.</li> </ol> <p>In te stemmen met:</p> <ol> <li>De uitkomsten van de evaluatie ter harte te nemen en te betrekken bij het opstellen van het vervolg van het programma Participatie van de gemeente.</li> <li>De stuurgroep te informeren.</li> <li>De raad te informeren via de lijst ingekomen stukken.</li> </ol> <h4>Samenvatting</h4> <p>Op 24 januari 2022 heeft de raad een besluit genomen over het &nbsp;Voorzieningenhart Wesepe (VHW). Op dat moment heeft de raad ook aangegeven dat er een evaluatie van het participatieproces in dit project te georganiseerd moest worden. Deze wens was ook al eerder geuit vanuit de Stuurgroep. Deze evaluatie heeft inmiddels met de betrokken partijen in dit proces plaatsgevonden. De in de rapportage genoemde aandachtspunten en aanbevelingen worden door alle betrokkenen onderschreven. Deze aandachtspunten en aanbevelingen worden betrokken in het vervolg van het programma Participatie.<br />Met deze evaluatie is voor nu het proces rondom VHW afgesloten. Dit zal in 2025 weer worden opgepakt. De raad zal dan een besluit nemen over de realisatie van het VHW en de benodigde middelen ter beschikking stellen.</p> <h3>4. Vaststelling bestemmingsplan Buitengebied, Rijksstraatweg 5, 5a en 7 (Wijhe)</h3> <h4>Besluit</h4> <p>De gemeenteraad voor te stellen:&nbsp;</p> <ol> <li>Het bestemmingsplan &ldquo;Buitengebied, Rijksstraatweg 5, 5a en 7&rdquo; bestaande uit de geometrische planobjecten als vervat in het GML-bestand NL.IMRO.1773.BP2022001080-0201 met de bijbehorende bestanden, en waarbij voor de locatie van de geometrische planobjecten gebruik is gemaakt van de digitale ondergrond BGT van 10 maart 2022, vast te stellen;</li> <li>Geen exploitatieovereenkomst vast te stellen, omdat het kostenverhaal anterieur verzekerd is.</li> </ol> <h4>Samenvatting</h4> <p>Initiatiefnemer heeft een principeverzoek ingediend voor de herontwikkeling van de erven aan de Rijksstraatweg 5, 5a en 7 te Wijhe. Aanleiding is het feit dat men vanuit het project &lsquo;Hoogwaterbeschermingsprogramma&rsquo; de dijk wil verleggen ter hoogte van de erven van de initiatiefnemer. Hiertoe dient de initiatiefnemer een behoorlijke hoeveelheid agrarische grond in te leveren. De initiatiefnemer wil het agrarische bedrijf staken en met toepassing van de KGO-regeling landschapontsierende bedrijfsbebouwing slopen en ter compensatie ruimte bieden aan twee relatief kleinschalige bedrijven. Op 25 mei 2021 heeft het college van B&amp;W besloten onder voorwaarden in principe medewerking te verlenen aan een herziening van het bestemmingsplan om de gewenste ontwikkeling planologisch mogelijk te maken en om een bestemmingsplan voor deze erven in procedure te brengen. Het ontwerp van het bestemmingsplan heeft ter inzage gelegen en het definitieve bestemmingsplan wordt nu ter vaststelling aan de gemeenteraad voorgelegd.</p> <h3>5. Samenwerkingsovereenkomst regionaal werkbedrijf Factor Werk&nbsp;<strong>&nbsp;</strong></h3> <h4>Besluit</h4> <ol> <li>In te stemmen met ondertekening van de hernieuwde Samenwerkingsovereenkomst FactorWerk (het Regionaal Werkbedrijf Stedendriehoek en Noord-Veluwe).</li> <li>Kennis te nemen van de voorgestelde governance waarmee een programmastructuur wordt ge&iuml;ntroduceerd.</li> <li>Kennis te nemen van de administratieve en financi&euml;le hosting FactorWerk door de gemeente Apeldoorn.</li> <li>Kennis te nemen van de missie en visie op FactorWerk &ldquo;naar een veerkrachtige Arbeidsmarkt&rdquo;.</li> <li>Verantwoordelijk wethouder Kamphuis door de burgemeester te laten machtigen voor het ondertekenen van de samenwerkingsovereenkomst.</li> </ol> <h4>Samenvatting</h4> <p>Het regionale Werkbedrijf FactorWerk is &eacute;&eacute;n van de 35 regionale werkbedrijven en is een netwerk samenwerking tussen 13 gemeenten, UWV, (beroeps-)onderwijs, lokale werkbedrijven, bedrijfsleven en werknemersorganisaties in de regio Stedendriehoek en Noord Veluwe. FactorWerk streeft naar het verbeteren van de match tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt waardoor zoveel mogelijk inwoners kunnen participeren.&nbsp;</p> <p>De samenwerkende partijen binnen FactorWerk hebben de ambitie om als &eacute;&eacute;n arbeidsmarktregio in te zetten op samenwerking, elkaar te versterken en van elkaar te leren. Hiertoe zijn er nieuwe samenwerkingsafspraken gemaakt. Hiermee wordt de dienstverlening verbeterd en beter op elkaar afgestemd.</p> <p>De nieuwe samenwerkingsafspraken houden in dat FactorWerk gaat werken met een programmabureau, aangestuurd door een programmamanager ondersteund door twee regionale overleggen en langs drie lijnen: van werk naar werk, van uitkering naar werk en van onderwijs naar werk. &nbsp;</p> <p>Ook zal het Regionaal Mobiliteitsteam worden ondergebracht bij FactorWerk en als gevolg daarvan zal het SBB (Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven) worden toegevoegd aan het bestuur bij de geleding onderwijs. Ten slotte zal in de loop van dit jaar het expertisecentrum SROI (Social Return On Investment) gaan werken voor alle betrokken partners.</p> <h3>6. Advisering Veiligheidsoverleg 22 juni 2022&nbsp;</h3> <h4>Besluit</h4> <p>In te stemmen met de voor het Veiligheidsoverleg per agendapunt genoemde adviezen.</p> <h4>Samenvatting</h4> <p>Ter voorbereiding op het Veiligheidsoverleg IJsselland dat op 22 juni 2022 plaatsvindt heeft het college ingestemd met de per agendapunt genoemde adviezen. Het betreft hier de agendapunten die strategisch en/of financieel van belang zijn. &nbsp;</p> <h3>7. Beantwoording ingekomen brief inzake casus realisatie schuur &rsquo;t Hooge 1 te Olst&nbsp;&nbsp;</h3> <h4>Besluit&nbsp;</h4> <ol> <li>In te stemmen met de inhoud van de antwoordbrief inzake de casus realisatie schuur &rsquo;t Hooge 1;</li> <li>De antwoordbrief via de lijst van ingekomen stukken voor te leggen aan de gemeenteraad.</li> </ol> <h4>Samenvatting</h4> <p>De bewoners van de woning aan &rsquo;t Hooge 1 te Olst hebben de wens om een schuur te realiseren. Het initiatief past niet binnen het bestemmingsplan Olst, omdat hiermee de maximale vierkante meters aan bijgebouwen met 20 m2 wordt overschreden (170 m2 in plaats van de toegestane 150 m2). Normaliter wordt deze afwijking niet toegestaan. Omdat het echter gaat om een erf zonder directe buren dat het karakter heeft van het buitengebied, heeft de gemeente op 3 mei 2019 de initiatiefnemers te kennen gegeven dat de gemeente medewerking wil verlenen aan het initiatief, mits zij (in de geest van het KGO-beleid) 40 m2 aan landschap-ontsierende bebouwing in het buitengebied slopen. Over het initiatief is vervolgens meerdere malen gecorrespondeerd omdat de initiatiefnemers de gevraagde inspanning niet konden en/of wilden realiseren. Op 25 maart 2022 heeft de initiatiefnemer hierover een brief geschreven aan de gemeenteraad. In reactie hierop is een antwoordbrief opgesteld waarin de initiatiefnemers wordt medegedeeld dat de lijn van de gemeente onveranderd blijft.</p> 2022-06-27 08:00:00 +0200 2022-06-23 13:16:25 +0200 2022-06-23 13:16:25 +0200 B&W besluiten 14-06-2022 <h2>Aanwezig</h2> <ul> <li>de heer A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>de heer M. Blind, wethouder</li> <li>de heer drs. H. Olthof, wethouder</li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</li> <li>de heer H. Kamphuis, wethouder&nbsp;</li> </ul> <h2>Afwezig</h2> <p>-</p> <h2>Agenda</h2> <h3>1. Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 7 juni 2022</h3> <h4>Besluit</h4> <p>Conform vast te stellen.</p> <h3>2. Ingekomen</h3> <p>-&nbsp;</p> <h3>3. Eerste Bestuursrapportage 2022</h3> <h4>Besluit&nbsp;</h4> <p>De gemeenteraad voor te stellen:</p> <ol> <li>In te stemmen met de eerste bestuursrapportage 2022 en deze voor te leggen aan de raad;</li> <li>De raad voor te stellen een begrotingswijziging vast te stellen voor de gesignaleerde budgetontwikkelingen.</li> </ol> <h4>Samenvatting</h4> <p>Het college heeft ingestemd met de eerste bestuursrapportage 2022 en legt deze ter besluitvorming voor aan de gemeenteraad. In de bestuursrapportage zijn de budgetten voor 2022 geactualiseerd. Het totale resultaat van deze bestuursrapportage is &euro; 0. Tevens is het bestuurlijk dashboard 2022 geactualiseerd.</p> <h3>4. Kadernota 2023-2026</h3> <h4>Besluit</h4> <ol> <li>De begrotingsrichtlijnen als uitgangspunt voor het opstellen van de ontwerpbegroting 2023 vast te stellen.</li> <li>De Kadernota 2023-2026 vast te stellen met alle daarin verwoorde uitgangspunten en voorstellen als kader voor het opstellen van de ontwerpbegroting 2023-2026 en deze te verwerken in de ontwerpbegroting 2023-2026.</li> </ol> <h4>Samenvatting</h4> <p>De Kadernota 2023-2026 bevat de kaders voor de begroting 2023 en de meerjarenraming 2024-2026 en als gebruikelijk de begrotingsrichtlijnen. In de kadernota worden ook de autonome ontwikkelingen en ontwikkelingen in bestaand beleid die voor de begroting 2023 van belang zijn, geschetst.&nbsp;<br />Deze kadernota is beleidsarm. Het jaar 2022 staat in het teken van de komst van een nieuwe raad, een nieuw college en een raadsagenda en een nieuw bestuursakkoord. Tevens is er sprake van een crisis in Oekra&iuml;ne, waarvan de invloed op de gemeentelijke begroting en het proces daarnaar toe nog onzeker maakt. De afweging van nieuw beleid en de financi&euml;le vertaling van de raadsagenda/bestuursakkoord zal plaatsvinden bij de vaststelling van de Begroting 2023-2026.</p> <h3>5. <strong>Krediet beschikbaar stellen voor MJIP projecten; Wortelopdruk verhardingen&nbsp;</strong></h3> <h4>Besluit</h4> <ol> <li>In te stemmen met het projectplan Wortelopdruk verhardingen;</li> <li>Hiervoor een krediet beschikbaar te stellen van &euro; 277.533;</li> <li>De lasten te dekken uit gereserveerde kapitaallasten in het kader van MJIP;</li> <li>De financi&euml;le consequenties te verwerken in de 1e berap 2022;</li> <li>De opdrachtnemer te mandateren voor alle besluiten binnen de kaders zoals aangegeven in het projectstartdocument</li> </ol> <h4>Samenvatting</h4> <p>In het vastgestelde Meerjaren investeringsplan (MJIP) is de aanpak van de Wortelopdruk in verhardingen opgenomen voor uitvoering in 2022, 2023 en 2024. De kapitaallasten voor de benodigde budgetten van de in het MJIP opgenomen project worden gedekt in de meerjarenbegroting. Het college heeft nu besloten in te stemmen met het voorgestelde projectplan voor de aanpak van Wortelopdruk in verhardingen en om de opdrachtnemer te mandateren voor alle besluiten binnen de aangegeven kaders.</p> <h3>6. Vaststelling bestemmingsplan Kindcentrum Olst&nbsp;</h3> <h4>Besluit</h4> <ol> <li>De Nota van beantwoording zienswijzen ontwerpbestemmingsplan Kindcentrum Olst d.d. 31 mei 2022 vast te stellen;</li> <li>Het bestemmingsplan Kindcentrum Olst, bestaande uit de geometrische planobjecten als vervat in het GML-bestand NL.IMRO.1773.BP2021003011-0301 met de bijbehorende bestanden, en waarbij gebruik is gemaakt van de digitale ondergrond BGT van 22 juni 2021 gewijzigd vast te stellen, conform de Nota van beantwoording zienswijzen;</li> <li>Geen exploitatie overeenkomst vast te stellen, omdat het kostenverhaal anderszins is verzekerd.</li> </ol> <h4>Samenvatting</h4> <p>De bestaande onderwijsvoorzieningen in Olst, Boskamp en Den Nul worden geclusterd binnen een nieuw integraal kindcentrum op de locatie Averbergen Noord in Olst. Omdat deze ontwikkeling niet past binnen de geldende bestemmingsplannen wordt een nieuw bestemmingsplan gemaakt. Het ontwerp van dit bestemmingsplan heeft voor een periode van zes weken ter inzage gelegen. Binnen die periode is &eacute;&eacute;n zienswijze ingediend. Het college van burgemeester en wethouders heeft deze zienswijze beantwoord en besloten om de gemeenteraad voor te stellen het bestemmingsplan gewijzigd vast te stellen.&nbsp;</p> <h3>7. Advisering AB en BO GGD IJsselland, 16 juni 2022&nbsp; &nbsp;</h3> <h4>Besluit&nbsp;</h4> <p>In te stemmen met de per agendapunt genoemde adviezen en gemaakte opmerkingen.</p> <h4>Samenvatting</h4> <p>Op 16 juni 2022 vindt een vergadering van het Algemeen Bestuur (AB) en Bestuurlijk Overleg (BO) plaats van de GGD IJsselland. Op de agenda staan o.a. de jaarstukken 2021, bestuursrapportage 2022 en de programmabegroting 2023. Daarnaast staan ook het overdrachtsdocument voor nieuwe bestuursleden en de taken van de GGD met betrekking tot de vluchtelingen Oekra&iuml;ne.&nbsp;</p> 2022-06-20 08:00:00 +0200 2022-06-16 12:13:29 +0200 2022-06-16 12:14:13 +0200 B&W besluiten 07-06-2022 <h2>Aanwezig</h2> <ul> <li>de heer A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>de heer M. Blind, wethouder</li> <li>de heer drs. H. Olthof, wethouder</li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</li> <li>de heer H. Kamphuis, wethouder&nbsp;</li> </ul> <h2>Afwezig</h2> <p>-</p> <h2>Agenda</h2> <h3>1. Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 31 mei 2022</h3> <h4>Besluit</h4> <p>Conform vast te stellen.</p> <h3>2. Ingekomen</h3> <ul> <li>Jaarverslag stadsbouwmeester 2021 gemeente Olst-Wijhe &ndash; voor kennisgeving aan&nbsp;<br />te nemen;</li> <li>AGENDA Algemene Ledenvergadering VNG - voor kennisgeving aan te nemen;</li> <li>Vrouwen in leidinggevende posities, kabinetsmaatregelen voor de (semi)publieke&nbsp;<br />sector - voor kennisgeving aan te nemen.</li> </ul> <h3>3. Voorstel tot vaststelling van het bestemmingsplan Holstweg e.o., Den Nul</h3> <h4>Besluit&nbsp;</h4> <p>De gemeenteraad voor te stellen:</p> <ol> <li>Het bestemmingsplan &lsquo;Holstweg e.o., Den Nul&rsquo; bestaande uit de geometrische planobjecten als vervat in het GML-bestand NL.IMRO.1773.BP2021009002-0201 met de bijbehorende bestanden, en waarbij voor de locatie van de geometrische planobjecten gebruik is gemaakt van de digitale ondergrond BGT van 28 september 2021, met een ambtelijke wijziging vast te stellen;</li> <li>De Nota van beantwoording zienswijzen Holstweg e.o., Den Nul d.d. 23 mei 2022 vast te stellen;</li> <li>Het stedenbouwkundigplan Van Essen terrein, Den Nul d.d. 24 juni 2021 vast te stellen;</li> <li>Geen exploitatieovereenkomst vast te stellen, omdat het kostenverhaal anterieur verzekerd is.</li> </ol> <h4>Samenvatting</h4> <p>Op 15 februari 2022 besloot het college van burgmeester en wethouders het ontwerpbestemmingsplan &lsquo;Holstweg e.o., Den Nul&rsquo;, voor de woningbouw op het voormalige terrein van Vleesbedrijf Van Essen, vrij te geven voor de ter inzage legging. Het bestemmingsplan maakt de realisatie van 16 woningen mogelijk. Het ontwerpbestemmingsplan heeft van donderdag 17 maart tot en met woensdag 27 april 2022 ter inzage gelegen. Gedurende deze periode zijn drie zienswijzen op het plan ingediend. Naar aanleiding van deze zienswijzen zijn er geen wijzigingen in het bestemmingsplan doorgevoerd. Wel is er een ambtelijke wijziging doorgevoerd: bevindingen van bodemonderzoeken die tijdens de periode van ter inzage legging hebben plaatsgevonden zijn verwerkt in de toelichting van bestemmingsplan en hierbij als bijlage opgenomen. Samengevat stelt het college van burgemeester en wethouders voor om het bestemmingsplan &lsquo;Holstweg e.o., Den Nul&rsquo; met een ambtelijke wijziging vast te stellen.</p> <h3>4. Aanpassing Beleidsregels eenmalige energietoeslag 2022&nbsp;</h3> <h4>Besluit</h4> <ol> <li>In te stemmen met de Beleidsregels Eenmalige energietoeslag 2022 versie 2;</li> <li>De Beleidsregels Eenmalige energietoeslag 2022 in te trekken.</li> </ol> <h4>Samenvatting</h4> <p>Op 5 april 2022 heeft het college ingestemd met de beleidsregels eenmalige energietoeslag 2022. Aan de hand van deze beleidsregels verstrekt het college een energietoeslag van &euro; 900,- aan huishoudens die hier op basis van de hoogte van hun inkomen recht op hebben. Hierbij wordt uitgegaan van 120% van de geldende bijstandsnorm.&nbsp;</p> <p>Ook de huishoudens die tot dusver net niet in aanmerking kwamen voor de toeslag ervaren moeite met het betalen van de energierekening. Het wel of niet ontvangen van een toeslag van &euro; 900,- maakt een groot verschil. Het college heeft daarop besloten om de eenmalige energietoeslag deels beschikbaar te stellen voor deze huishoudens. De hoogte van de toeslag hangt dan af van de hoogte van het inkomen.&nbsp;</p> <p>Inwoners die in de afgelopen weken een afwijzing hebben ontvangen, maar volgens de aangepaste beleidsregels wel in aanmerking komen, ontvangen alsnog de aangepaste tegemoetkoming. Zij hoeven daarvoor geen nieuwe aanvraag te doen. Inwoners die geen aanvraag hebben gedaan omdat ze niet in aanmerking zouden komen kunnen dit alsnog doen tot en met 31 oktober 2022.&nbsp;</p> <h3>5. <strong>Vaststellen wijzigingsplan Buitengebied, Raalterweg 89&nbsp;</strong></h3> <h4>Besluit</h4> <p>Het wijzigingsplan Buitengebied, Raalterweg 89 ongewijzigd vast te stellen.&nbsp;</p> <h4>Samenvatting</h4> <p>Op 25 mei 2020 heeft het college een richtinggevende uitspraak gedaan om medewerking te verlenen aan de splitsing van de boerderij aan de Raalterweg 89 te Wesepe. Vanaf 17 maart heeft het wijzigingsplan ter inzage gelegen. Ook heeft het Ontwerpbesluit Hogere Waarde Buitengebied, Raalterweg 89 ter inzage gelegen. Op beide terinzageleggingen zijn geen zienswijzen naar voren gebracht. Omdat een wijzigingsplan voortvloeit uit een wijzigingsbevoegdheid van het college kan het college het wijzigingsplan vaststellen. Tegen het vastgestelde wijzigingsplan en het besluit Hogere Waarde staat beroep open bij de Raad van State.</p> <h3>6. Ontwerpbesluit revisievergunning van een inrichting op het perceel aan Industrieweg 23 in Olst&nbsp;</h3> <h4>Besluit</h4> <p>De beschikking op de aanvraag van 19 april 2021, voor revisievergunning van een inrichting op het perceel Industrieweg 23 in Olst in ontwerp te verlenen.</p> <h4>Samenvatting</h4> <p>Op grond van de Wabo dient het bevoegd gezag vergunningen van IPPC-installaties actueel te houden. De vergunning voor de activiteit milieu is aan Grolleman Vrieshuis B.V., gelegen aan de Industrieweg 23 in Olst, op 30 juli 2002 verleend en diende te worden geactualiseerd. Naar aanleiding van het verzoek van het college, is op 19 april 2021 een aanvraag om een revisievergunning, als bedoeld in artikel 2.6 van de Wabo, ingediend. Met deze vergunning worden meerdere oude omgevingsvergunningen vervangen (geactualiseerd) door &eacute;&eacute;n omgevingsvergunning (revisie).</p> <h3>7. Vaststelling risicoanalyse VTH OD taken&nbsp;&nbsp;</h3> <h4>Besluit&nbsp;</h4> <ol> <li>De risicoanalysetool VTH voor de Omgevingsdiensttaken vast te stellen;</li> <li>De kerngroep VTH IJsselland &nbsp;opdracht te geven met een voorstel te komen voor verdere implementatie van de tool waaronder het bepalen van een ambitieniveau.</li> </ol> <h4>Samenvatting</h4> <p>De risicoanalysetool (RA) heeft als doel om op basis van zelf gekozen beleidsprioriteiten risico gestuurd tot prioritering van inzet van mensen en middelen te komen. Deze RA was er al voor toezicht en handhaving, echter nog niet voor vergunningverlening. De Omgevingswet schrijft dit echter wel voor. Dit gegeven en de verouderde staat van de huidige RA was reden in zowel Twente als IJsselland om de RA te vernieuwen en geschikt te maken voor de Omgevingswet. Deze RA is primair bedoeld voor de VTH-taken die zijn opgedragen aan de Omgevingsdienst (IJsselland, Twente en ODRN (voor deel provinciale taken)). Het model is ook geschikt voor andere VTH-taken (thuistaken). Na een lang aanbestedingstraject is de RA opgeleverd door de Antea Group. In de 2<sup>e</sup> helft van 2021 hebben gezamenlijke invulsessies plaatsgevonden bij de Omgevingsdienst Twente en IJsselland. Daarmee is de RA feitelijk klaar voor verdere implementatie.</p> <p>Een van de aspecten van verdere implementatie is het bepalen van het minimale ambitieniveau. De kerngroep VTH IJsselland zal gevraagd worden hiertoe een voorstel voor te bereiden dat bestuurlijk dient te worden besproken en vastgesteld. Dit gebeurt in een later stadium.</p> <p>Alvorens daartoe over te gaan is vaststelling van de risicoanalyse in de individuele colleges van de deelnemers nodig.</p> <h3>8. <strong>Aanbesteding Huishoudelijke Ondersteuning&nbsp;</strong></h3> <h4>Besluit&nbsp;</h4> <ol> <li>In te stemmen met verdere samenwerking met de gemeente Raalte om de aanbesteding huishoudelijke ondersteuning 2023 e.v. te realiseren;</li> <li>Mandaat te verlenen aan wethouder Wmo (H. Kamphuis) om noodzakelijke besluiten tijdens het aanbestedingsproces en de gunning te nemen;</li> <li>In te stemmen met het door bureau HHM geadviseerde tarief voor 2023 en de indexatiesystematiek zoals in dit voorstel is opgenomen;</li> <li>Toename kosten huishoudelijke ondersteuning meenemen in de kadernota voor 2023;</li> <li>De gemeenteraad te informeren middels de nieuwsbrief.</li> </ol> <h4>Samenvatting</h4> <p>Op grond van de Wmo 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor de inzet van huishoudelijke ondersteuning bij haar inwoners. Per 1 januari 2023 verlopen de huidige overeenkomsten Wmo huishoudelijke ondersteuning voor Zorg in Natura (ZIN) tussen de gemeente Olst-Wijhe en de huidige aanbieders. In deze overeenkomsten hebben we afspraken gemaakt over de huishoudelijke ondersteuning. Er zullen voor 2023 nieuwe overeenkomsten moeten worden afgesloten met aanbieders, dit houdt in dat er opnieuw wordt aanbesteed.&nbsp;</p> <p>Er is gekozen om samen met de gemeente Raalte de nieuwe aanbesteding huishoudelijke ondersteuning op te starten. Het uitgangspunt van deze aanbesteding is om onze inwoners te kunnen blijven voorzien van kwalitatief goede huishoudelijke ondersteuning voor een re&euml;le prijs. Deze aanbesteding zal qua inhoudelijke uitgangspunten vergelijkbaar zijn met de uitganspunten in de huidige contractperiode en er zijn geen beleidswijzigingen van toepassing. Inhoudelijk zal er dus niet veel veranderen.</p> <p>Met een Algemene Maatregel van Bestuur ons is opgelegd dat we re&euml;le tarieven moeten hanteren die aan een aantal uitgangspunten voldoen, dit noemen we AMvB re&euml;le tarieven. Op ons verzoek heeft Bureau HHM een advies uitgebracht wat de re&euml;le tarieven zijn op basis van onder andere marktontwikkelingen en consultatie bij de aanbieders. Het tarief dat Bureau HHM adviseert is in een bijeenkomst besproken met de aanbieders en zij hebben veelal aangegeven zich in het tarief te kunnen vinden. Het is belangrijk om een goed tarief te hanteren zodat aanbieders zich zullen inschrijven voor de aanbesteding en we onze inwoners huishoudelijke ondersteuning kunnen blijven bieden. Door diverse factoren, zoals een aangepast CAO, arbeidskrapte en verhoogd ziekteverzuim, ligt het nieuwe voorgestelde tarief 10,2% hoger dan het huidige tarief.&nbsp;</p> <h3>9. Biedprocedure herontwikkeling locatie Tellegen&nbsp;&nbsp;</h3> <h4>Besluit</h4> <ol> <li>Dit collegebesluit na openstelling van het biedboek als openbaar te verklaren, met uitzondering van de memo over taxatie, dit gelet op artikel artikel 5.1, tweede lid, sub b van de Wet open Overheid van bestuur (Woo);</li> <li>In te stemmen met:&nbsp;&nbsp;<br />a. Het biedboek inclusief bijlagen in procedure te brengen om te komen tot de ontwikkeling van de Tellegenschool locatie te Wijhe;<br />b. Een aanvullend budget van &euro; 65.000 euro beschikbaar te stellen voor de afronding inclusief taxatie. Deze financieel te verwerken bij de 2e Berap en deze later te verrekenen met de grondopbrengst;<br />c. Memo taxatie;</li> <li>De biedprocedure via de website van de gemeente, de IJsselberichten in de Huis aan Huis Reklamix, de nieuwsbrief Tellegen en sociale media te publiceren;</li> <li>Ontwikkelaars die zich bij de gemeente melden te informeren over de verkoopprocedure;</li> <li>Een nieuwsbrief te verzenden via de site voor de mensen die zich daar hebben gemeld;</li> <li>De raad te informeren via de nieuwsbrief.</li> </ol> <h4>Samenvatting</h4> <p>Het college van B&amp;W besloot in 2021 om locatie Tellegenschool in Wijhe te herontwikkelen naar een woningbouwlocatie. De locatie inclusief het gebouw, met eventueel over de erfgrenzen heen ook een deel van het naastgelegen grasveld, zetten we nu in de huidige staat voor verkoop in de markt via een openbare biedprocedure. De ontwikkelaar met het beste plan en een goed bod realiseert op deze locatie woningbouw. In het beste plan is naast aandacht voor participatie met de directe omgeving nadrukkelijke aandacht voor de ruimtelijke/stedenbouwkundige aspecten in relatie tot de omgeving en woningvraag en overige beleidsuitgangspunten van de gemeente Olst-Wijhe. De locatie wordt tegen een marktconforme prijs verkocht. Deze prijs wordt via een onafhankelijke taxatie vastgesteld. Ontwikkelaars kunnen zich inschrijven voor het project door onder andere een financi&euml;le bieding en een schetsontwerp aan te leveren. Hierbij is het biedboek herontwikkeling locatie Tellegen leidend. De totale ontwikkeling van de locatie is voor rekening en risico van de ontwikkelaar.</p> <h3>10. Vrijkomende schoollocaties en Kavel 29 &amp; 31 Olstergaard, &nbsp;publicatie en reacties Didam Arrest&nbsp;&nbsp;</h3> <h4>Besluit</h4> <ol> <li>A) De reactienota naar aanleiding van de publicatie van 30 maart 2022 in het kader van het Didam-arrest over het voornemen tot &eacute;&eacute;n op &eacute;&eacute;n verkoop van de kavels 29 &amp; 31 in Olstergaard aan de woningstichting SallandWonen&nbsp;</li> </ol> <p style="padding-left: 40px;">en&nbsp;</p> <p style="padding-left: 40px;">B) de &eacute;&eacute;n op &eacute;&eacute;n verkoop van de Vrijkomende schoollocatie Olst aan de VOF Olst Oost vast te stellen en daarop de indieners van reacties per brief van beantwoording in die lijn te voorzien;</p> <p>&nbsp; &nbsp; &nbsp;2. De afspraken uit de Aankoop- en intentieovereenkomst van 25 februari 2021 tussen de gemeente en de VOF Olst Oost door de bieding van de gemeente&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;aan de VOF Olst Oost (voor de vrijkomende schoollocatie Olst) verder vorm te geven op basis van de alsdan definitieve versie van de taxatie, waartoe nog&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;een separate collegevoorstel volgt.</p> <h4>Samenvatting</h4> <p>In november 2021 deed de hoge raad een uitspraak over het &eacute;&eacute;n-op-&eacute;&eacute;n verkopen van grond, het zogenaamde Didam Arrest. Gelet op de voorgenomen &eacute;&eacute;n op &eacute;&eacute;n verkopen aan partijen plaatsten we een publicatie in de Huis aan Huis voor partijen om te reageren als deze (alsnog) in aanmerking willen komen voor de betreffende koop. We ontvingen een aantal reacties. Zoals eerder op 8 februari 2022 door het college vastgestelde Plan van Aanpak bij het Didam-arrest stelt het college de beantwoording van de ingekomen reacties vast, waarna we een brief aan de indieners versturen. Het college zet de voorgenomen verkoop door. Een toetsing door onze advocaat heeft plaatsgevonden.&nbsp;</p> 2022-06-13 09:15:00 +0200 2022-06-13 09:30:44 +0200 2022-06-16 12:14:27 +0200 B&W besluiten 31-05-2022 <h2>Aanwezig</h2> <ul> <li>de heer A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>de heer M. Blind, wethouder</li> <li>de heer drs. H. Olthof, wethouder</li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</li> </ul> <h2>Afwezig</h2> <ul> <li>de heer H. Kamphuis, wethouder&nbsp;</li> </ul> <h2>Agenda</h2> <h3>1. Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 24 mei 2022</h3> <h4>Besluit</h4> <p>Conform vast te stellen.</p> <h3>2. Ingekomen</h3> <ul> <li>Agenda &amp; inhoudelijke stukken ALV VNG Overijssel &ndash; in te stemmen.</li> <li>Brief i.v.m. aanwijzing ABlid GGD IJsselland &ndash; voor kennisgeving aan te nemen.</li> <li>Jaarverslag 2021 Sallandwonen &ndash; voor kennisgeving aan te nemen.&nbsp;</li> </ul> <h3>3. Opstellen stedenbouwkundige visie SPOC&nbsp;&nbsp;</h3> <h4>Besluit&nbsp;</h4> <ol> <li>Opdracht te verstrekken aan Sacon voor een bedrag van &euro; 19.900,--</li> <li>Voor de intern begeleiding een bedrag ter beschikking te stellen ter hoogte van &euro; 6.500,--</li> <li>Deze bedragen te dekken uit de Reserve nader te bestemmen middelen en te verantwoorden bij de 2e berap 2022.</li> </ol> <h4>Samenvatting</h4> <p>Afgelopen maart heeft het college aangegeven behoefte te hebben aan een integraal overzicht van alle lopende initiatieven op het SPOC-terrein in Wijhe en ook de behoefte te voelen om, bestuurlijk en ambtelijk, integraal alle initiatieven onderling te co&ouml;rdineren en af te stemmen. Om de ruimtelijke kwaliteit te kunnen toetsen is er besloten om een stedenbouwkundige visie voor het SPOC-park op te laten stellen. Hiervoor is door een stedenbouwkundig bureau een procesvoorstel en een offerte opgesteld, waarvoor opdracht wordt gegeven. &nbsp;</p> <h3>4. Vaststelling Woonvisie 2022-2025&nbsp;</h3> <h4>Besluit</h4> <ol> <li>In te stemmen met aangepaste raadsvoorstel en Woonvisie n.a.v. de behandeling in de oordeelsvormende raad op 9 mei jl.;</li> <li>Raadsvoorstel en Woonvisie aan te bieden voor de besluitvormende raad van 13 juni 2022.</li> </ol> <h4>Samenvatting</h4> <p>Op 9 mei jl, heeft de oordeelsvormende behandeling van de Woonvisie in de gemeenteraad plaatsgevonden. Uit deze oordeelsvormende vergadering is gebleken dat er over de grote lijn van de Woonvisie veel consensus is. Op enkele punten was er discussie en dit heeft geleid tot een aanvulling op het raadsvoorstel op de volgende punten:</p> <ul> <li>nadere uitwerking van de mogelijkheden om te sturen op de woningmarkt;</li> <li>het percentage sociale huur t.a.v. de woningbouwopgave;</li> <li>het uitwerken van een kwaliteitskader per locatie.</li> </ul> <p>In het raadsvoorstel wordt op deze punten ingegaan. Enkele passages uit de Woonvisie zijn aangepast naar aanleiding van de oordeelsvormende behandeling.</p> <h3>5. <strong>Aanpassing Verordening Sociaal Domein </strong></h3> <h4>Besluit</h4> <ol> <li>In te stemmen met het aangepaste hoofdstuk 6 van de Verordening Sociaal Domein Olst-Wijhe 2022 over het leerlingenvervoer;</li> <li>In te stemmen met het verwerken in de Verordening Sociaal Domein Olst-Wijhe 2022 van de al vastgestelde wijzigingen op het gebied van de Individuele studietoeslag (paragraaf 7.3) en het opnemen van een wettelijke termijn voor ondersteuning bij het oplossen van schulden (paragraaf 7.8.2);</li> <li>De gemeenteraad voor te stellen om de aangepaste Verordening Sociaal Domein Olst-Wijhe 2022 met terugwerkende kracht per 1 mei 2022 vast te stellen.&nbsp;</li> </ol> <h4>Samenvatting</h4> <p>Eind 2019 heeft de gemeenteraad &eacute;&eacute;n integrale Verordening voor het Sociaal Domein vastgesteld. De verordening bestaat uit juridische spelregels tussen inwoners en gemeente, en is wel zoveel mogelijk in voor inwoners begrijpelijke taal geschreven. Hierbij is gebruik gemaakt van de modelverordening die Stimulansz, kennispartner van gemeenten, beschikbaar heeft gesteld. De verordening is een omgekeerde verordening en gaat uit van &lsquo;werken volgens de bedoeling&rsquo;.</p> <p>In verband met de nieuwe Model Verordening bekostiging leerlingenvervoer van de VNG en de daarin opgenomen wijzigingen ten opzichte van onze huidige verordening is het wenselijk om de Verordening Sociaal Domein hoofdstuk 6 op dit vlak aan te scherpen en aan te passen. Deze wijzigingen hebben geen effect op de dienstverlening aan de inwoner, maar verduidelijken de regels die er gelden voor de bekostiging van het leerlingenvervoer. De aanpassingen gelden met terugwerkende kracht per 1 mei 2022 zodat de aanvragen vanaf het schooljaar 2022-2023 allemaal worden beschikt volgens de actuele verordening.</p> <h3>6. Vaststelling bestemmingsplan Leugenshorst 4 (Wijhe)&nbsp;</h3> <h4>Besluit</h4> <p>De gemeenteraad voor te stellen:&nbsp;</p> <ol> <li>Het bestemmingsplan &ldquo;Buitengebied, Leugenshorst 4&rdquo; bestaande uit de geometrische planobjecten als vervat in het GML-bestand NL.IMRO.1773.BP2021001079-0201 met de bijbehorende bestanden, en waarbij voor de locatie van de geometrische planobjecten gebruik is gemaakt van de digitale ondergrond BGT van 4 januari 2022, vast te stellen;</li> <li>Geen exploitatieovereenkomst vast te stellen, omdat het kostenverhaal anterieur verzekerd is.</li> </ol> <h4>Samenvatting</h4> <p>Initiatiefnemer heeft een principeverzoek ingediend voor de herontwikkeling van het perceel aan de Leugenshorst 4 te Wijhe. De initiatiefnemer wil met toepassing van de KGO-regeling landschap ontsierende bebouwing slopen en ter compensatie een vrijstaande woning realiseren. Het college van B&amp;W heeft besloten om onder voorwaarden in principe planologische medewerking te verlenen. De voorgenomen ontwikkeling behoeft een herziening van het bestemmingsplan. Het college legt het ontwerp bestemmingsplan ter vaststelling aan de raad voor.&nbsp;</p> <h3>7. Meekoppelkansen - ramingen&nbsp;</h3> <h4>Besluit&nbsp;</h4> <ol> <li>Kennis te nemen van de voortgang van de uitvoering van de samenwerking met het Waterschap;</li> <li>In de Kadernota 2023-2026 als gewenst nieuw beleid een voorbereidingskrediet op te nemen van &euro; 315.000;</li> <li>De hiermee samenhangende kapitaallasten van &euro; 12.600 (investering 315.000) met ingang van 2026 op te nemen in de begroting, integraal af te wegen met de begroting 2023-2026;</li> <li>De raad via de nieuwsbrief te informeren.</li> </ol> <h4>Samenvatting</h4> <p>In het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) zijn een viertal meekoppelkansen binnen de gemeente opgenomen. Dit zijn: Verbeteren toegankelijkheid infocentrum Den Nul &ndash; Duursche Waarden; Fietspad Veerweg Wijhe &ndash; Paddenpol Herxen; Verbeteren fietspad Paddenpol Herxen (tot afrit Herxen-noord); Verbeteren kruising N337 Brabantse Wagen. Het Waterschap heeft de ramingen voor deze Meekoppelkansen opgesteld. In totaal vraagt dit &euro; 315.000. Deze investeringen worden bij de kadernota 2023-2026 ingebracht, zodat besluitvorming bij de begroting 2023-2026 kan plaatsvinden. De uitvoering loopt mee met de realisatie van het HWBP, naar verwachting van 2024 tot 2027.</p> <h3>8. <strong>Beantwoording vragen fractie VVD dorps- en buurthuizen </strong></h3> <h4>Besluit&nbsp;</h4> <p>In te stemmen met de beantwoording van de vragen van de fractie van de VVD over dorps en buurthuizen.</p> <h4>Samenvatting</h4> <p>De fractie van de VVD heeft naar aanleiding van een artikel in de Stentor &ldquo;Tientallen dorpshuizen in Overijssel en Gelderland dreigen binnen een jaar failliet te gaan&rdquo; een aantal vragen aan het college gesteld. Het college geeft middels bijgevoegde brief antwoord op de gestelde vragen.</p> <h3>9. Jaarstukken Omgevingsdienst IJsselland 2021 en ontwerpbegroting 2023&nbsp;</h3> <h4>Besluit</h4> <ol> <li>Kennis te nemen van de jaarstukken 2021 en de ontwerpbegroting 2023 van de Omgevingsdienst IJsselland en te besluiten geen inhoudelijke zienswijzen in te dienen;</li> <li>Het DB van de OD IJsselland hierover schriftelijk te informeren door middel van bijgaande ontwerpbrief;</li> <li>De conceptbrief met daarin onze reactie op de concept begroting 2023 op de lijst van ingekomen stukken voor de raadsvergadering van 13 juni te plaatsen.</li> </ol> <h4>Samenvatting</h4> <p>Overeenkomstig de afspraken in de gemeenschappelijke regeling en de regels uit de Wet gemeenschappelijke regelingen, heeft het Dagelijks Bestuur (DB) van de OD IJsselland de financi&euml;le verantwoording over 2021, een voorstel over de resultaatsbestemming 2021 en de conceptbegroting over 2023 toegezonden aan de raden van de deelnemers in de OD.<br />De deelnemers hebben tot 9 juni 2022 om, naar aanleiding van deze stukken, zienswijzen in te brengen. De stukken geven geen aanleiding tot het indienen van zienswijzen.</p> 2022-06-06 08:00:00 +0200 2022-06-02 16:12:54 +0200 2022-06-02 16:12:54 +0200 B&W besluiten 24-05-2022 <h2>Aanwezig</h2> <ul> <li>de heer A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>de heer M. Blind, wethouder</li> <li>de heer drs. H. Olthof, wethouder</li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</li> </ul> <h2>Afwezig</h2> <ul> <li>de heer H. Kamphuis, wethouder&nbsp;</li> </ul> <h2>Agenda</h2> <h3>1. Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 17 mei 2022</h3> <h4>Besluit</h4> <p>Conform vast te stellen.</p> <h3>2. Ingekomen</h3> <ul> <li>Ledenbrief 22/004: Kandidaatstellingsprocedure vacatures WSGO-bestuur &ndash;&nbsp;<br />Voor kennisgeving aan te nemen.</li> </ul> <h3>3. Jaarverantwoording kinderopvang 2021&nbsp;</h3> <h4>Besluit&nbsp;</h4> <ol> <li>In te stemmen met de Jaarverantwoording Wet kinderopvang 2021;</li> <li>De Jaarverantwoording Kinderopvang 2021 in te dienen bij de Inspectie van het Onderwijs;</li> <li>De Jaarverantwoording Kinderopvang 2021 toe te sturen aan de gemeenteraad via de lijst van ingekomen stukken.</li> </ol> <h4>Samenvatting</h4> <p>Volgens de Wet kinderopvang moeten gemeenten jaarlijks verantwoording afleggen over hun taken in het belang van toezicht en handhaving kinderopvang. Hierbij komen vier criteria aan de orde, de registertaak, de behandeling van aanvragen, de uitvoering van verplichte onderzoeken en de handhavingsacties.&nbsp;<br />De uitbraak van het coronavirus heeft ook in 2021 invloed gehad op de uitoefening van de wettelijke taken. Hierover zijn in regionaal verband afspraken gemaakt met GGD IJsselland. We verwachten dat in 2022 de wettelijke taken weer volledig kunnen worden uitgevoerd.</p> <h3>4. Besluit vormvrije m.e.r.-beoordeling Boerlestraat 9 en 9a, Wijhe</h3> <h4>Besluit</h4> <ol> <li>De vormvrije m.e.r.-beoordeling voor het wijziging van het bouwblok aan de Boerlestraat 9 en 9a vast te stellen;</li> <li>Te besluiten dat er geen MER-rapport opgesteld hoeft te worden.</li> </ol> <h4>Samenvatting</h4> <p>Het college heeft op 19 april een principebesluit genomen voor de wijziging van het bouwblok aan de Boerlestraat 9/9a te Wijhe. Ter plaatse wordt een pluimveebedrijf ge&euml;xploiteerd. Met het oog op de toekomst wil de eigenaar meer leefruimte cre&euml;ren voor het pluimvee. Het aantal dieren blijft gelijk.&nbsp;</p> <p>In het Besluit milieueffectrapportage [Besluit mer] is opgenomen dat voor de oprichting, wijziging of uitbreiding van een installatie voor het houden van pluimvee de milieueffecten in beeld moeten worden gebracht. Vanwege de beperkte omvang (&lt; 40.000 stuks pluimvee) kan deze beoordeling plaats vinden aan de hand van een vormvrije m.e.r.-beoordeling. Voor de ontwikkeling aan de Boerlestraat 9 en 9a te Wijhe is deze aanmeldnotitie vormvrije m.e.r.-beoordeling opgesteld. Uit deze notitie kan geconcludeerd worden dat de (milieu-)aspecten geluid, bedrijven en milieuzonering, luchtkwaliteit, veehouderij en geurhinder, bodem en externe veiligheid geen belemmering vormen voor de voorgenomen planontwikkeling. Daarmee zijn er geen significante milieueffecten te verwachten. Het opstellen van een volwaardige milieueffectrapportage kan daarmee achterwege gelaten worden.&nbsp;</p> <h3>5. Concept programmabegroting 2023 en jaarstukken 2021 Veiligheidsregio IJsselland&nbsp;</h3> <h4>Besluit</h4> <ol> <li>In te stemmen met de conceptbegroting Veiligheidsregio IJsselland 2023 en daarop geen zienswijze in te dienen;</li> <li>De reactiebrief op de lijst van ingekomen stukken van de gemeenteraad te plaatsen;</li> <li>Kennis te nemen van het jaarverslag en de jaarrekening Veiligheidsregio IJsselland 2021;</li> <li>In te stemmen met de onder aanpak en uitvoering genoemde reactie die de portefeuillehouder tijdens de vergadering van het algemeen bestuur op 22 juni 2022 kan inbrengen en tevens in de reactiebrief wordt opgenomen.</li> </ol> <h4>Samenvatting</h4> <p>De Veiligheidsregio IJsselland is een gemeenschappelijke regeling van de 11 gemeenten in de regio IJsselland. Jaarlijks wordt de begroting voor de vaststelling in het algemeen bestuur aan de gemeenteraden van de 11 gemeenten voorgelegd met de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen om een wijziging in de conceptbegroting voor te stellen. De gemeente Olst-Wijhe ziet geen aanleiding om een zienswijze in te dienen op de voorgelegde conceptbegroting 2023. Naast de conceptbegroting zijn het jaarverslag en de jaarrekening 2021 ter kennisname aangeboden.&nbsp;</p> <h3>6. Programmabegroting 2023 GGD IJsselland, Jaarstukken 2021 GGD IJsselland en Bestuursrapportage voorjaar 2022 GGD IJsselland&nbsp;</h3> <h4>Besluit</h4> <ol> <li>In te stemmen met het voorstel tot vaststelling van de programmabegroting 2023 en de meerjarenraming 2024-2026 van de GGD IJsselland en de raad voor te stellen hierop geen zienswijze in te dienen;</li> <li>De conceptbrief met daarin onze reactie op de concept programmabegroting 2023 van de GGD IJsselland op de lijst van ingekomen stukken voor de raadsvergadering van 13 juni te plaatsen;</li> <li>De GGD middels een brief na 13 juni 2022 van dit besluit op de hoogte te brengen;</li> <li>Kennis te nemen van de jaarstukken 2021 van de GGD IJsselland;</li> <li>Kennis te nemen van de concept bestuursrapportage voorjaar 2022 van de GGD IJsselland;</li> <li>Kennis te nemen van de jaarimpressie 2021 van de GGD IJsselland.</li> </ol> <h4>Samenvatting</h4> <p>De gemeenteraden van de 11 gemeenten in de regio IJsselland hebben recent de concept programmabegroting 2023 en de jaarstukken 2021 van de GGD IJsselland ontvangen. Onze gemeenteraad heeft de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen op de concept programmabegroting 2023 van de GGD IJsselland. Aan de hand van de eventueel ingediende zienswijzen van betrokken 11 gemeenten stelt het algemeen bestuur van de GGD IJsselland de programmabegroting 2023 definitief vast. We stellen de raad voor om geen zienswijze in te dienen. De jaarstukken 2021 zijn ter kennisname aan ons toegezonden. Naast de jaarstukken en de concept programmabegroting zijn ook de concept bestuursrapportage voorjaar 2022 en de jaarimpressie 2021 van de GGD IJsselland ter kennisname aan ons toegezonden.</p> <h3>7. Beheer beschoeiingen waterpartijen&nbsp;</h3> <h4>Besluit&nbsp;</h4> <ol> <li>Prioritering aan renovatie beschoeiingen langs waterpartijen te geven in het kader van de actualisatie Meerjaren Investeringen Plan (MJIP) in 2023;</li> <li>Benodigde middelen daarna afwegen bij kadernota 2024-2027.</li> </ol> <h4>Samenvatting</h4> <p>Kunstwerken hebben een belangrijke functie in de weginfrastructuur, afwatering en waterkering. Ten behoeve van onderhoud duikers en bruggen is conform het IBOR beleidsplan Civiel Technische Kunstwerken (CTK) het onderhoud voor de jaren 2020-2023 vastgesteld. Een vervolg hierop is nu de aanpak van 5830 meter beschoeiingen noodzakelijk. Deze zijn belangrijk ten aanzien van het behoud van zowel het aanliggend perceel als wel de watergang. Een beschoeiing heeft een grond kerende werking waarmee een aanliggend perceel de grond van het perceel niet in de watergang zakt, waardoor het water ondieper wordt of uiteindelijk dichtgroeit.</p> <h3>8. Jaarstukken 2021 - jaarverslag en jaarrekening&nbsp;</h3> <h4>Besluit&nbsp;</h4> <p>In te stemmen met de Jaarstukken 2021 en deze ter vaststelling voor te leggen aan de raad.</p> <h4>Samenvatting</h4> <p>\Met het jaarverslag en de jaarrekening 2021, legt het college verantwoording af over de realisatie van het voorgenomen beleid uit de Beleids- en financi&euml;le begroting 2021. Het college hield in de begroting rekening met een tekort over 2021 van 1 miljoen euro. Uiteindelijk is het jaar 2021 afgesloten met een voordeel door grondverkoop. Er zijn incidentele voordelen behaald op de bouwleges, het budget voor de bijstandsuitkeringen, jeugdhulp, bedrijfsvoering en de algemene uitkering, naast nadelen op budgetten voor ruimtelijke ordening en aanleg zonnevelden, in totaal 1,2 miljoen euro positief, waarmee het verwachte tekort wordt gecompenseerd. Verder zijn in 2021 opnieuw activiteiten door corona niet doorgegaan en zijn werkzaamheden niet afgerond. Het college stelt daarom voor om voor de uitvoering in 2022 1,2 miljoen euro aan budget over te hevelen naar 2022. Formeel maakt dit bedrag onderdeel uit van het jaarrekeningresultaat.&nbsp;</p> <h3>9. Strategisch Plan Verkeersveiligheid&nbsp;&nbsp;</h3> <h4>Besluit</h4> <ol> <li>Het uitvoeringsprogramma Verkeersveiligheid gemeente Olst-Wijhe vast te stellen op basis van het landelijk Strategisch plan Verkeersveiligheid 2030;</li> <li>Projecten te prioriteren middels actualisatie van het Meerjaren investeringen programma (MJIP) in 2023;</li> <li>Benodigde middelen afwegen bij kadernota 2024-2027.</li> </ol> <h4>Samenvatting</h4> <p>In het kader van de landelijke opgaves uit het Startakkoord (2019) van Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2030 (hierna; SPV) hebben we het afgelopen jaar gewerkt aan het opstellen van een &lsquo;Uitvoeringsprogramma Verkeersveiligheid&rsquo; (zie bijlage 1) voor onze gemeentelijke wegen. In bovengenoemd SPV hebben de ministeries van Infrastructuur en Waterstaat, Justitie en Veiligheid, provincies en gemeenten hun gezamenlijke visie op een nieuwe aanpak van de verkeersveiligheid vastgelegd. Er wordt ingezet op meer &lsquo;risico gestuurd&rsquo; verkeersveiligheidsbeleid. Dit betekent dat we proactief maatregelen moeten nemen die het risico op het ontstaan van ongevallen vermindert.</p> <p>We hebben de consequenties van dit landelijke beleid vertaald naar maatregelen binnen onze gemeente. Hiervoor hebben we gekeken naar ons wegennet en op basis daarvan hebben we een aantal factoren ontdekt die van invloed zijn op de verkeersonveiligheid. Hieruit blijkt dat er twee trajecten zijn waar maatregelen nodig zijn. Deze maatregelen zijn verwerkt in het Uitvoeringsprogramma Verkeersveiligheid. &nbsp; &nbsp; &nbsp;</p> <h3>10. Ontwerpbegroting 2023 RSJ IJsselland en jaarrekening 2021&nbsp;</h3> <h4>Besluit&nbsp;</h4> <ol> <li>Kennis te nemen van de concept-jaarrekening 2021 RSJ IJsselland;</li> <li>In te stemmen met de ontwerpbegroting 2023 RSJ IJsselland en de raad voor te stellen naar aanleiding daarvan geen zienswijze in te dienen;</li> <li>Het financieel voordeel van &euro;16.550 als autonome ontwikkeling te verwerken in de Kadernota 2023-2026;</li> <li>In te stemmen met de concept-reactie op de ontwerpbegroting 2023 RSJ IJsselland;</li> <li>De concept-reactie op de ontwerpbegroting 2023 RSJ IJsselland op de lijst van ingekomen stukken voor de raadsvergadering van 13 juni &nbsp;te plaatsen.</li> </ol> <h4>Samenvatting</h4> <p>De gemeente Olst-Wijhe werkt met tien andere gemeenten samen in een jeugdhulpregio. Hiervoor is een gemeenschappelijke regeling Regionaal Serviceteam Jeugd IJsselland (RSJ IJsselland) opgericht. Binnen het RSJ IJsselland wordt de inkoop, contractmanagement en monitoring rondom de Jeugdhulp georganiseerd.&nbsp;<br />Het college heeft kennis genomen van de ontwerpbegroting 2023 van het RSJ IJsselland en heeft besloten om de gemeenteraad te adviseren om geen zienswijze op de ontwerpbegroting 2023 in te dienen.</p> <h3>11. Informatiebrief inkoop jeugdhulp RSJ&nbsp;&nbsp;</h3> <h4>Besluit</h4> <ol> <li>Kennis te nemen van de informatiebrief vanuit het RSJ IJsselland betreffende de inkoop jeugdhulp;</li> <li>De te verwachten stijging van 0,8% voor de kosten van jeugdhulp vanaf 2023 opnemen als autonome ontwikkeling in de kadernota 2023 - 2026.</li> </ol> <h4>Samenvatting&nbsp;</h4> <p>Regio IJsselland start namens de 11 deelnemende gemeenten op 4 mei 2022 opnieuw met de inkoop van specialistische jeugdhulp. Na het tijdelijke terugtrekken van de inkoop in 2021 is een nieuw inkoopdocument opgesteld op basis van een tarievenonderzoek en bijeenkomsten en gesprekken met jeugdhulpaanbieders. Er zijn drie belangrijke veranderingen doorgevoerd. Dit is een aanpassing op het tarief, de betrokkenheid van transformatie en het uitwerken van een uitvoerbaar werkproces met minimale administratieve lasten. De doorgevoerde veranderingen passen binnen de kaders die de raad heeft gesteld. Het college heeft kennisgenomen van deze veranderingen en het te volgen inkoopproces en heeft besloten de te verwachten kostenstijging op te nemen in de kadernota 2023.</p> <h3>12. Voorstel tot het vaststellen van het bestemmingsplan Buitengebied, Eikelhofweg 31, Bouwhuispad 1&nbsp;</h3> <h4>Besluit</h4> <p>De gemeenteraad voor te stellen om:</p> <ol> <li>De Nota van beantwoording zienswijzen Bestemmingsplan Buitengebied, Eikelhofweg 31, Bouwhuispad 1 8 d.d. 5 mei 2022 vast te stellen;</li> <li>Het bestemmingsplan &lsquo;Buitengebied, Eikelhofweg 31, Bouwhuispad 1&rsquo; bestaande uit de geometrische planobjecten als vervat in het GML-bestand NL.IMRO.1773.BP2021001077-0201 met de bijbehorende bestanden, en waarbij voor de locatie van de geometrische planobjecten gebruik is gemaakt van de digitale ondergrond BGT van 15 december 2021 vast te stellen;</li> <li>Geen exploitatieovereenkomst vast te stellen, omdat het kostenverhaal anterieur verzekerd is.</li> </ol> <h4>Samenvatting&nbsp;</h4> <p>Op 10 maart 2021 hebben initiatiefnemers een principeverzoek ingediend voor de herontwikkeling van de percelen Eikelhofweg 31 en Bouwhuispad 1 te Olst. De initiatiefnemers zijn voornemens om aan de Eikelhofweg 31 ca. 1568 vierkante meter landschapsontsierende bebouwing te slopen en daar &eacute;&eacute;n woning terug te bouwen. Tevens wordt het perceel landschappelijk ingepast. Aan het Bouwhuispad 1 willen de initiatiefnemers een woning realiseren in de bestaande rijhal. Daarnaast wordt het perceel landschappelijk ingepast. Het ontwerpbestemmingsplan heeft inmiddels ter inzage gelegen. Binnen deze termijn zijn twee zienswijzen ingediend. Het college van B&amp;W heeft besloten de raad voor te stellen het bestemmingsplan ongewijzigd vast te stellen.</p> <h3>13. Uitvoering Bestuursopdracht Maatschappelijk Vastgoed&nbsp;</h3> <h4>Besluit</h4> <ol> <li>In te stemmen met de eigendomsoverdracht van het Holstohus en sporthal de Lange Slag van Salland Wonen naar stichting Kulturhus Olst-Wijhe;</li> <li>De gemeenteraad voor te stellen om in te stemmen met het verstrekken van twee leningen (samen &euro; 7,18 miljoen) met een looptijd van 40 jaar en &euro; 2 miljoen aflossingsvrij;</li> <li>De aflossing van de lening van Salland Wonen van &euro; 3,038 miljoen inzetten voor de financiering van ut Huus;</li> <li>In te stemmen met het vervroegd en boetevrij aflossen van de lening door Salland Wonen.</li> <li>Kennis te nemen van de lijn om eigendomsoverdracht van het infocentrum de Duursche Waarden van Salland Wonen aan Staatsbosbeheer nader te onderzoeken.</li> </ol> <h4>Samenvatting&nbsp;</h4> <p>In het kader van de uitvoering van de bestuursopdracht maatschappelijk vastgoed (fase 1) is een onderzoek uitgevoerd naar het beheer en exploitatie van het Holstohus in Olst, het Sport-, onderwijs- en cultuurcomplex (SPOC) in Wijhe en infocentrum Duursche Waarden den Nul. Dit onderzoek is uitgevoerd in samenwerking met woningcorporatie Salland Wonen en Ut Huus, onze samenwerkingspartners bij het beheer en exploitatie van deze accommodaties.<br />Als gevolg van een stijgende huurprijs, een veranderende vraag in de samenleving als het gaat om multifunctionele ruimtes en hoge eisen die aan deze accommodaties worden gesteld is het beheer en exploitatie van deze accommodaties onder druk komen te staan. De voorgestelde maatregelen in dit onderzoek moeten leiden tot een toekomstbestending beheer en exploitatie van deze accommodaties.</p> <p>Vereenvoudiging van de structuur van beheer en exploitatie en herfinanciering door middel van eigendomsoverdracht vormen de belangrijkste maatregelen om dit doel te bereiken. Voor het Holstohus en sporthal De Lange Slag op het SPOC-terrein betekent dit dat het eigendom wordt overgedragen van Salland Wonen aan de Stichting Kulturhus Olst-Wijhe. De eigendomsoverdracht en de daarmee gepaard gaande herfinanciering leidt tot een voordeel op de exploitatie van Stichting Ut Huus van &euro; 224.000 per jaar. Gezamenlijk met aanvullende beheer- en exploitatiemaatregelen en een inhoudelijke herori&euml;ntatie op de invulling van het takenpakket wordt een toekomstbestendig financieel perspectief gerealiseerd voor ut Huus.</p> <p>Om dit mogelijk te maken wordt van de gemeente gevraagd om in te stemmen met de eigendomsoverdracht van beide panden van Salland wonen naar de Stichting Kulturhus Olst-Wijhe en de herfinanciering van beide panden. Voor infocentrum Duursche Waarden Den Nul wordt het overleg met Staatsbosbeheer geopend met als insteek eigendomsoverdracht van het infocentrum van Salland Wonen naar Staatsbosbeheer.</p> <h3>14. Een toekomstbestendig financieel perspectief voor ut Huus&nbsp;</h3> <h4>Besluit</h4> <p>A. Kennis te nemen van het strategisch plan 2022 van ut Huus met de daarbij behorende financi&euml;le raming voor de komende jaren. Op basis hiervan:</p> <ol> <li>De inkomstenderving als gevolg van het opzeggen van de huur MFA Capellenborg door ut Huus ad &euro; 31.250 per jaar meenemen in de meerjarenbegroting 2023-2026;</li> <li>Het financi&euml;le voordeel als gevolg van de vermindering van de personele inzet t.b.v. de administratieve lasten ad &euro; 11.000 per jaar meenemen in de meerjarenbegroting 2023-2026;</li> <li>De indexeringssystematiek op de materiele kostencomponent in de subsidie bij accommodaties waarvan de gemeente eigenaar is en beheer en exploitatie aan derden heeft overgelaten wijzigen waardoor de subsidie meer in de pas gaat lopen met de werkelijke kostenstijgingen. Dit verder uitwerken en meenemen als nieuw beleid in de meerjarenbegroting 2023-2026;</li> <li>De effecten van het strategische plan van ut Huus jaarlijks monitoren op basis van de prestatieafspraken die met de stichting worden gemaakt waarna in 2026 evaluatie hiervan plaatsvindt.&nbsp;</li> </ol> <p>B. Kennis te nemen van de &ldquo;losse eindjes&rdquo; in de financi&euml;le relatie tussen ut Huus en onze gemeente. Op basis hiervan:</p> <ol> <li>Naast het feit dat ut Huus drie openstaande vorderingen uit de jaren 2018 en 2019 op de gemeente laat vallen, kwijtschelding te bieden van de openstaande facturen multifunctioneel SPOC-veld 2020 ad &euro; 8.009 en MFA Capellenborg 2021 ad &euro; 31.250. Dekking te realiseren vanuit de restant Coronamiddelen.</li> </ol> <p>C. Kennis te nemen van de in het voorstel genoemde ontwikkelingen in 2022. Op basis hiervan:</p> <ol> <li>De financi&euml;le consequenties van het opzeggen van de huur door ut Huus van MFA Capellenborg per 1 juli 2022 ad &euro; 15.625 meenemen in de 1e berap 2022.</li> <li>In 2022 eenmalig een extra subsidie ad &euro; 40.000 aan ut Huus verlenen voor de stijging van diverse kosten w.o. huur- energielasten. Dit meenemen in de 1e berap 2022.</li> </ol> <p>D. In te stemmen met bijgevoegd concept-raadsvoorstel.&nbsp;</p> <h4>Samenvatting&nbsp;</h4> <p>Ut Huus verkeert al langere tijd in grote financi&euml;le problemen. Deze financi&euml;le problemen zijn o.a. ontstaan doordat vaste huurders vertrokken zijn of minder ruimte afnamen, de horecaondernemers in sporthal De Lange Slag en het Holstohus ermee stopten en er onvoldoende indexatie op de budgetsubsidie van ut Huus plaatsvindt terwijl de kosten (zoals bijvoorbeeld de huur, de energie en onderhoud) wel stijgen en deze nauwelijks be&iuml;nvloedbaar zijn. Door de Coronacrisis zijn deze problemen verder vergroot. Zo zeer zelfs dat het voortbestaan van de stichting bedreigd werd. De gemeente heeft om die reden vorig jaar al besloten om een eenmalige financi&euml;le impuls te bieden (extra subsidie van &euro; 48.000). Daarnaast heeft de Raad van Toezicht van ut Huus een nieuwe directeur bestuurder aangesteld die op zeer korte termijn een strategisch plan moest gaan opleveren. Dit strategische plan had als doel om met een toekomstbestendig financieel perspectief van de stichting tot meer maatschappelijke impact te komen. Dat strategische plan met een financi&euml;le paragraaf ligt er nu. Op basis daarvan stelt het college aan de raad voor om vanaf 2023 de subsidie aan ut Huus te indexeren op basis van het CPI-indexcijfer. Het gaat dan alleen om de materiele kostencomponent binnen het subsidiebedrag.</p> <p>Overigens is besloten om dit ook te laten gelden voor andere exploitanten van accommodaties waar de gemeente eigenaar van is. Ook houdt de gemeente in haar meerjarenbegroting 2023-2026 rekening met het financi&euml;le nadeel ad &euro; 31.250 per jaar dat ontstaat door het opzeggen van de multifunctionele ruimten in De Capellenborg en het financi&euml;le voordeel ad &euro; 11.000 door het verminderen van de administratieve personele inzet van ut Huus door een vereenvoudiging in de bedrijfsvoering. Ten slotte heeft het college besloten om een tweetal facturen uit 2020 en 2021 (beheer SPOC-veld en MFA Capellenborg) kwijt te schelden en voor 2022 een eenmalige compensatie van &euro; 40.000 te bieden i.v.m. gestegen kosten zoals huur en energie. Samen met de herfinanciering van de panden wordt zo voor de lange termijn een financieel gezonde basis gerealiseerd voor de exploitatie van beide accommodaties van ut Huus waardoor ut Huus in staat wordt gesteld om haar inhoudelijke taken te versterken.&nbsp;</p> <h3>15. Inzet restant corona compensatiebudgetten na 2021&nbsp;&nbsp;</h3> <h4>Besluit</h4> <ol> <li>In te stemmen met het overhevelen van de tot en met 2021 nog niet uitgegeven corona compensatiebudgetten en dit bij de vaststelling van de jaarrekening 2021 aan de raad voor te stellen;</li> <li>Het totaal aan over te hevelen budgetten bij de jaarrekening 2021 in de begroting 2022 en volgende jaren te verwerken conform de verdeling in het voorstel en dit in de jaarrekening 2021 op te nemen in de paragraaf corona.</li> </ol> <h4>Samenvatting&nbsp;</h4> <p>Na het uitbreken van corona in maart 2020 heeft de gemeente extra kosten moeten maken door extra ondersteuning van verschillende doelgroepen, voor toezicht en handhaving, communicatie, etc. Ook zijn inkomsten achtergebleven doordat activiteiten niet door konden gaan. Het rijk heeft gemeenten daar ruim voor gecompenseerd. Door de aanhoudende pandemie konden de beschikbare middelen niet of niet volledig ingezet worden. Bij de jaarrekening worden de resterende middelen overgeheveld voor inzet in 2022 en 2023 op basis van vastgestelde activiteiten.&nbsp;</p> 2022-05-30 16:45:00 +0200 2022-05-25 16:46:31 +0200 2022-05-25 16:46:31 +0200 B&W besluiten 17-05-2022 <h2>Aanwezig</h2> <ul> <li>de heer A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>de heer M. Blind, wethouder</li> <li>de heer drs. H. Olthof, wethouder</li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</li> <li>de heer H. Kamphuis, wethouder&nbsp;</li> </ul> <h2>Afwezig</h2> <p>-</p> <h2>Agenda</h2> <h3>1. Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 10 mei 2022</h3> <h4>Besluit</h4> <p>Conform vast te stellen.</p> <h3>2. Ingekomen</h3> <p>-&nbsp;</p> <h3>3. Beleidsregels studietoeslag&nbsp;</h3> <h4>Besluit</h4> <p>In te stemmen met de Beleidsregels Studietoeslag.&nbsp;</p> <h4>Samenvatting</h4> <p>De individuele studietoeslag is een regeling die in 2015 in werking trad als onderdeel van de Participatiewet. Het doel van de regeling was om studenten financieel te compenseren die door een medische beperking niet kunnen bijverdienen naast hun studie.</p> <p>Uit onderzoek is gebleken dat de individuele studietoeslag onvoldoende bijdraagt aan het gestelde doel. Hierom is de regeling gewijzigd. De belangrijkste wijziging is dat er minimumbedragen worden gehanteerd voor verschillende leeftijden en dat het recht op de studietoeslag wordt gekoppeld aan het ontvangen van WTOS (Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten) of studiefinanciering. Daardoor gelden de leeftijdsbeperkingen van die regelingen ook voor de studietoeslag.<br />&nbsp;<br />Het is niet bedoeling dat de studietoeslag de kosten voor levensonderhoud volledig dekt. De minimumbedragen passen bij het compenserende karakter van de studietoeslag. Door het hanteren van de minimumbedragen sluit het college aan bij het compenserende karakter van de regeling en het doel van landelijke harmonisatie van hoogte van de toeslag.</p> <h3>4. Uitbreiding capaciteit team Leefomgeving&nbsp;</h3> <h4>Besluit</h4> <ol> <li>De juridische beleidscapaciteit WABO uit te breiden met een flexibele schil en hiervoor &euro; 30.000,- per jaar als autonome ontwikkeling op te nemen in de Kadernota 2023 &ndash; 2026 en voor 2022 het bedrag van &euro; 30.000,- te verantwoorden bij Berap en te dekken uit de reserve nader te bestemmen middelen;</li> <li>Voor de co&ouml;rdinatie van de VTH-taken en het accountmanagement Omgevingsdienst 8 uur bij te plussen vanaf 1 juli 2022 tot augustus 2025 en de kosten hiervan voor 2022 deels te dekken uit de bijdrage van het rijk voor de implementatie van de WKB, &euro; 10.000,-, en voor het andere deel te verantwoorden bij Berap &euro; 4.000,- (reserve nader te bestemmen middelen). Voor de jaren 2023 t/m 2025 de kosten, &euro; 28.000,- per jaar als autonome ontwikkeling op te nemen in de Kadernota 2023 &ndash; 2026;</li> <li>Per 1 september 2022 voor een jaar tijdelijk extra administratieve ondersteuning in te zetten voor de Wabo- en Omgevingswettaken. De kosten hiervan voor 2022 (&euro; 11.004,-) te verantwoorden bij Berap (reserve nader te bestemmen middelen) en voor 2023 als autonome ontwikkeling(&euro; 16.507,-) op te nemen in de Kadernota 2023-2026;</li> <li>De extra capaciteitsinzet voor Grondzaken in 2022 (&euro; 205.000,-) te verantwoorden bij de Berap en te dekken uit de reserve nader te bestemmen middelen. De kosten (&euro; 93.056,-), voor de extra inzet van capaciteit voor Grondzaken in 2023 deels als autonome ontwikkeling en deels als consequentie van de Heroverweging op te nemen in de Kadernota 2023-2026.</li> </ol> <h4>Samenvatting</h4> <p>Binnen het team Leefomgeving is onbalans tussen de capaciteit en de opgaven die er liggen. Dit heeft enerzijds te maken met autonome ontwikkelingen en anderzijds met keuzes die we als organisatie hebben gemaakt in het kader van de Heroverweging (focus op Wonen). Door extra capaciteit in te zetten voor 2022 en 2023 wordt voor de korte termijn een oplossing geboden. In het najaar zal een Strategisch Personeelsplan (SPP) voor het team Leefomgeving worden ontwikkeld die voorziet in de benodigde capaciteit, zowel kwantitatief als kwalitatief, op basis van de opgaven die er liggen voor de jaren na 2023 om uiteindelijk een toekomstbestendig team te cre&euml;ren. Twee maatregelen die nu worden genomen vormen een voorschot op het SPP. Het gaat hierbij om de toepassing van een flexibele schil voor juridische ondersteuning en de inzet van een medewerker voor de uitvoering van accountmanagement Omgevingsdienst en co&ouml;rdinatie van de VTH-taken.</p> <h3>5. VAKTOR - talentontwikkeling in de regio Zwolle&nbsp;</h3> <h4>Besluit</h4> <p>In te stemmen met een financi&euml;le bijdrage tot en met 2024 van totaal max. &euro; 5.076,60 aan het regionale talentontwikkelingsprogramma VAKTOR vanuit de beschikbaar gestelde compensatiemiddelen vanuit het Rijk voor de lokale culturele infrastructuur.</p> <h4>Samenvatting</h4> <p>De culturele sector heeft zwaar geleden in Coronatijd; gedurende ruim twee jaren waren er nauwelijks voorstellingen en konden liefhebbers van kunst en cultuur nauwelijks of niet terecht in schouwburgen, theaters en musea. Ook in Olst-Wijhe heeft Corona sporen achtergelaten op kunst- en cultuurgebied, maar omdat wij niet over grote publieke schouwburgen, musea (behalve Nijenhuis) en theaters beschikken en zijn aangewezen op amateurkunst, zijn de (financi&euml;le) gevolgen beperkt gebleven. Sterker nog: de Rijksgelden i.v.m. Corona voor kunst en cultuur overstijgen de budgetten die we hier normaal aan besteden.&nbsp;<br />De Stedelijke Cultuur Regio Zwolle (SCRZ), een samenwerkingsverband tussen gemeenten in de regio Zwolle verspreid over vier provincies, wil het professionele maakklimaat voor kunst en cultuur in Overijssel na de Coronacrisis versterken. Binnen SCRZ zoeken gemeenten en provincies uit RZ naar vormen van samenwerking om het regioprofiel te versterken, om het publiek nog beter te bedienen en om de culturele sector sterker te maken. Een van de instrumenten hiervoor is &lsquo;VAKTOR - Makershuis Regio Zwolle&rsquo; een initiatief van Zwolse Theaters, Hedon en Theater de Meenthe. In dit advies wordt voorgesteld dat de gemeente zich aansluit bij &lsquo;coalition of the willing&rsquo; en VAKTOR voor de jaren 2022, 2023 en 2024 financieel ondersteund op basis van ons inwonersaantal. Dat houdt in dat Olst-Wijhe tot en met 2024 een maximaal totaalbedrag van &euro; 5.076,60 beschikbaar stelt. Dekking hiervoor komt uit vanuit de beschikbaar gestelde compensatiemiddelen vanuit het Rijk voor de lokale culturele infrastructuur.&nbsp;</p> <h3>6. Campagne #Terugwinnaars&nbsp;</h3> <h4>Besluit</h4> <ol> <li>Uitvoering te geven aan de campagne Terugwinnaars met als doel het verbeteren van de kwaliteit van ingezamelde grondstoffen plastic, metaal en drankkartons (pmd);</li> <li>De kosten van de communicatiemiddelen, ambtelijke uren, handhaving en de samenwerking met Stichting Goede Buren te dekken uit de post afvalstoffenheffing;</li> <li>De raad te informeren over deze campagne via de nieuwsbrief.</li> </ol> <h4>Samenvatting</h4> <p>Aan de hand van de campagne Terugwinnaars willen we recycling van de ingezamelde grondstoffen verbeteren. Samen met onze inwoners willen we van ons afval weer grondstof maken die schoon en dus heel goed te recyclen is. De recycling wordt verstoord door vervuiling/stoorstoffen in de grondstoffenstroom. De komende maanden wordt de campagne uitgewerkt waarbij wordt ingezet op schonere grondstoffen , die na de zomer van start gaat en een half jaar duurt. De campagne richt zich op de inzameling van plastic, metaal en drankkartons (pmd).</p> <h3>7. Principeverzoek uitbreiding Albert Heijn, Wijhe&nbsp;&nbsp;</h3> <h4>Besluit&nbsp;</h4> <ol> <li>In principe medewerking te verlenen aan de uitbreiding van de Albert Heijn in Wijhe en sloop/nieuwbouw van appartementen onder de voorwaarde dat: <ol> <li>Er wordt voldaan aan het gemeentelijk parkeerbeleid voor zowel de uitbreiding van de Albert Heijn als de geplande appartementen;</li> <li>Uit milieu-planologische onderzoeken blijkt dat er sprake is van een goede ruimtelijke ordening;</li> <li>Uit het bezettingsgraadonderzoek blijkt dat er sprake is van een aanvaardbare verkeer- en parkeersituatie op de drukste momenten voor <br />&nbsp; &nbsp;het Van Dedemplein;</li> <li>Voorafgaand aan de bestemmingsplanprocedure er een anterieure overeenkomst gesloten wordt met de ontwikkelaar;</li> <li>De esdoorn aan de Beatrixlaan zijn ruimte behoudt.</li> </ol> </li> </ol> <h4>Samenvatting</h4> <p>Op 25 januari ontving de gemeente het principeverzoek om uitbreiding van de Albert Heijn te Wijhe van circa 370 m2 BVO met daarboven vijf tot zes appartementen. Ter plaatse van de uitbreiding bevinden zich nu de woningen van de Julianalaan 6 en 8. Deze zijn in eigendom van de initiatiefnemer. Ten behoeve van de uitbreiding en de realisatie van de appartementen is een massastudie uitgevoerd en heeft er een distributieplanologisch onderzoek plaatsgevonden. Het college staat positief tegenover deze ontwikkeling. Het initiatief past niet binnen het geldende bestemmingsplan &lsquo;Wijhe&rsquo;. Het college wil in principe medewerking verlenen aan het initiatief onder voorwaarde dat het parkeren voldoet aan de nota parkeren van de gemeente Olst-Wijhe en er uit de milieuplanologische onderzoeken volgt dat er sprake is van een goede ruimtelijke ordening.</p> <h3>8. De raad voor te stellen het bestemmingsplan Olst, Eendrachtstraat 8 vast te stellen</h3> <h4>Besluit&nbsp;</h4> <ol> <li>De raad voor te stellen: <ol> <li>De Nota van beantwoording van zienswijzen Olst, Eendrachtstraat 8 d.d. 14 februari 2022 vast te stellen;</li> <li>Het bestemmingsplan &lsquo;Olst, Eendrachtstraat 8&rsquo; vast te stellen;</li> <li>Geen exploitatieovereenkomst vast te stellen, omdat het kostenverhaal anterieur verzekerd is;</li> </ol> </li> <li>Het raadsvoorstel naar aanleiding van de oordeelsvormende behandeling door de gemeenteraad op 25 april 2022 aan te vullen.&nbsp;</li> </ol> <h4>Samenvatting</h4> <p>Op 23 april 2019 heeft het college van B&amp;W een positief besluit genomen over het realiseren van &eacute;&eacute;n twee-kapper en een rij van zes woningen op de locatie van het voormalige tuincentrum Hollegien aan de Eendrachtstraat 8 te Olst. Het ontwerpbestemmingsplan Olst, Eendrachtstraat 8 heeft van 23 december 2021 tot en met 2 februari 2022 ter inzage gelegen. Binnen deze periode zijn twee zienswijzen ingediend op het plan. De zienswijzen geven geen aanleiding om de raad voor te stellen het plan niet of gewijzigd vast te stellen. Het college heeft op 22 februari een besluit genomen. Later bleek dat een zienswijze ten onrechte niet bij de besluitvorming is betrokken. Op 29 maart is dit door het college hersteld en is het raadsvoorstel vastgesteld. Naar aanleiding van de oordeelsvormende behandeling door de gemeenteraad is het raadsvoorstel nu door het college aangevuld.&nbsp;</p> <h3>9. Financieel beleid/wendbaarheid (invulling doelstellingen d-e-f)&nbsp;</h3> <h4>Besluit&nbsp;</h4> <ol> <li>Voor doelstelling d. (Opvang risico&rsquo;s) een bedrag van &euro; 162.000 af te wegen tegen ander nieuw beleid in de begroting 2023-2026;</li> <li>Voor doelstelling e. (Ruimte nieuwe raad) een brief aan de onderhandelaars te sturen, waarin wordt gewezen op de beperkte financi&euml;le ruimte in de meerjarenbegroting, vooral na 2025;</li> <li>Voor doelstelling f. (Herstel financi&euml;le wendbaarheid) de solvabiliteitsratio minimaal op 20% te houden;</li> <li>De raad hierover bij te praten in de beeldvormende sessie over de begroting in september.</li> </ol> <h4>Samenvatting</h4> <p>Het college heeft een besluit genomen over de vraag hoe de heroverwegingsdoelstellingen: Opvang risico&rsquo;s, Ruimte nieuwe raad en Herstel financi&euml;le wendbaarheid ingevuld kunnen worden. Het is voor het opvangen van risico&rsquo;s en de financi&euml;le weerbaarheid van belang een grotere buffer in de begroting aan te houden voor de opvang van risico&rsquo;s en onvoorziene, onvermijdelijke en onuitstelbare uitgaven in bestaand beleid. Van belang is de solvabiliteitsratio minimaal op 20% te houden en niet jaar op jaar de exploitatie incidenteel te dekken uit de reserves.&nbsp;<br />Voor de doelstelling Opvang risico&rsquo;s is besloten om een bedrag van &euro; 162.000 af te wegen tegen ander nieuw beleid in de begroting 2023-2026. Voor de doelstelling Ruimte nieuwe raad is besloten de onderhandelaars een brief te sturen, waarin gewezen wordt op de beperkte financi&euml;le ruimte vooral na 2025.&nbsp;<br />Met betrekking tot de doelstelling Herstel financi&euml;le wendbaarheid is besloten de solvabiliteitsratio minimaal op 20% te houden.</p> <h3>10. Besluit omgevingsvergunning Straatwerk- parkeervakken Weidebeek, Wesepe&nbsp;</h3> <h4>Besluit&nbsp;</h4> <ol> <li>Het besluit van 25 april 2022, met zaaknummer 19676-2022, om de omgevingsvergunning die behoort bij de activiteit afwijken van het bestemmingsplan vast te stellen en te verlenen, te herroepen;</li> <li>De aangepaste zienswijzennota die behoort bij het ontwerpbesluit vast te stellen;</li> <li>De omgevingsvergunning die behoort bij de activiteit afwijken van het bestemmingsplan vast te stellen en te verlenen.</li> </ol> <h4>Samenvatting</h4> <p>Op 29 juni 2021 heeft de initiatiefnemer een aanvraag omgevingsvergunning ingediend voor de aanleg van straatwerk en parkeervakken in het project Weidebeek in Wesepe, op de hoek Scholtensweg/Brouwerskamp in Wesepe. In het bestemmingsplan Wesepe uit 2007 worden wel woningen mogelijk gemaakt binnen de hier geldende bestemming &lsquo;Woongebied&rsquo;, maar wegen en paden niet. Dit kan gezien worden als een omissie uit het bestemmingsplan, omdat de nieuwe woningen bereikbaar moeten zijn. Het college heeft op 26 oktober 2021 een ontwerpbesluit voor omgevingsvergunning vastgesteld. Dit ontwerpbesluit heeft ter inzage gelegen tot en met 22 december 2021. Naar aanleiding van op dat besluit binnengekomen zienswijzen, met betrekking tot het ontbreken van de inrichtingstekening bij de ter inzage stukken, is het nodig geweest om het ontwerpbesluit opnieuw ter inzage te leggen, m&eacute;t de inrichtingstekening. Deze ter inzage legging heeft plaatsgevonden van 10 februari 2022 tot 23 maart 2022.</p> <p>Hierop zijn twee zienswijzen binnengekomen.&nbsp;<br />In de Nota van Beantwoording die het college heeft vastgesteld op 25 april 2022 is echter maar &eacute;&eacute;n zienswijze opgenomen en behandeld. Het collegebesluit tot vaststellen en verlenen van de omgevingsvergunning is daarmee genomen op onvolledige informatie. Het collegebesluit van 25 april wordt daarom herroepen.&nbsp;</p> <p>Ten behoeve van correcte besluitvorming is een nieuwe Nota van Beantwoording opgesteld. De ingediende zienswijzen en de aangepaste Nota van Beantwoording leiden niet tot aanpassingen aan het ontwerpbesluit. Het college heeft besloten om de omgevingsvergunning vast te stellen en te verlenen, conform het ontwerpbesluit.</p> <h3>11. Cofinanciering nieuwe LEADER bijdrage LAG transitieperiode 2023-2027 (met uitloop tot en met 2029)&nbsp;</h3> <h4>Besluit&nbsp;</h4> <ol> <li>Akkoord te gaan met de cofinanciering van &euro; 466.666,- voor een nieuwe leaderperiode, het leaderproject &ldquo;beheer- en uitvoeringskosten Leader Salland Transitieperiode 2023-2027 (met uitloop tot en met 2029)&rdquo;;</li> <li>De kosten in meerjarenperspectief op nemen in de Kadernota 2023-2026 als nieuw beleid en integraal af te wegen bij de Begroting 2023-2026 (&euro; 77.778 in 2023, &euro; 116.667 in 2024, &euro; 116.667 in 2025, en &euro; 116.667 in 2026);</li> <li>Akkoord te gaan met de intentieverklaring ten behoeve van een subsidieaanvraag voor de ontwikkeling van het nieuwe Leaderprogramma in Salland.&nbsp;</li> </ol> <h4>Samenvatting&nbsp;</h4> <p>Salland is gestart met de ontwikkeling van de nieuwe Leaderperiode 2023-2027. De gemeenten in Salland (Deventer, Raalte en Olst-Wijhe ) en het Waterschap Drents Overijsselse Delta en Rijn en IJssel worden gevraagd weer mee te werken aan de ontwikkeling, de uitvoering en de cofinanciering van dit Leaderprogramma. Met LEADER kan een forse multiplier worden gecre&euml;erd. In de voorgaande Leaderperiode leverde elke Euro die door Europa is ge&iuml;nvesteerd in Leader Salland een investering op van ongeveer 8 Euro. Op 1 juli 2021 is in Salland 1,68 miljoen Euro beschikt aan in totaal 29 Leader projecten. Bij het uitgangspunt van een totale investering van 16,7 miljoen Euro, is de vermenigvuldigingsfactor ten opzichte van het EU budget zelfs 10. De verschillende Leaderprojecten zullen bijdragen aan duurzaamheidsdoelstellingen. Zeker nu voor de periode 2023-2027 een deel van de financiering vanuit de EU gekoppeld gaat worden aan de doelstellingen op het gebied van klimaat, milieu, water en biodiversiteit.</p> 2022-05-23 08:00:00 +0200 2022-05-19 16:07:54 +0200 2022-05-23 11:46:28 +0200 B&W besluiten 10-05-2022 <h2>Aanwezig</h2> <ul> <li>de heer A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>de heer M. Blind, wethouder</li> <li>de heer drs. H. Olthof, wethouder</li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</li> </ul> <h2>Afwezig</h2> <ul> <li>de heer H. Kamphuis, wethouder</li> </ul> <h2>Agenda</h2> <h3>1. Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 25 april 2022</h3> <h4>Besluit</h4> <p>Conform vast te stellen.</p> <h3>2. Ingekomen</h3> <ul> <li>Opzeggen verwijsindex jeugd &ndash; voor kennisgeving aan te nemen.&nbsp;</li> </ul> <h3>3. I-Uitvoeringsplannen 2023-2026&nbsp;</h3> <h4>Besluit</h4> <ol> <li>Kennis te nemen van de Uitvoeringsplannen Informatievoorziening Dienstverlening en Participatie; Fysiek, Economie en OOV; Sociaal en Bedrijfsvoering 2023-2026;</li> <li>De financi&euml;le consequenties voor 2023 en verder van de initiatieven met als prioriteit &lsquo;Autonome Ontwikkeling&rsquo; te verwerken als autonome ontwikkeling in de kadernota;</li> <li>De financi&euml;le consequenties van de overige initiatieven, exclusief de middelen voor Datagedreven werken dat een eigen besluitvormingstraject kent, mee te nemen in de integrale afweging bij de voorjaarsnota of begroting 2023 en hierbij in ieder geval de initiatieven met prioriteit 1a te honoreren.</li> </ol> <h4>Samenvatting</h4> <p>Jaarlijks worden door de gemeenten Deventer, Olst-Wijhe en Raalte zogenoemde I-uitvoeringsplannen opgesteld voor de domeinen dienstverlening en participatie; fysieke leefomgeving, economie en openbare orde en veiligheid, sociaal en bedrijfsvoering. Hierin worden de ontwikkelingen per domein geschetst en de gevolgen hiervan voor te plegen investeringen op het terrein van (digitale) informatievoorziening.</p> <p>Voor Olst-Wijhe betekent dit concreet dat bij de kadernota 2023-2026 voor 2023 een bedrag van &euro; 63.000 en voor de jaren 2024-2026 een bedrag van <br />&euro; 16.000 zal moeten worden opgenomen als gevolg van autonome ontwikkelingen. De overige bedragen die zijn opgenomen in de i-uitvoeringsplannen en worden op basis van prioriteitstelling afgewogen bij de &nbsp;begroting 2023 en de meerjarenbegroting 2024 -2026.</p> <h3>4. Definitieve samenwerkingsafspraken Parentshouse Olst-Wijhe &ndash; Raalte&nbsp;</h3> <h4>Besluit</h4> <ol> <li>In te stemmen met de omzetting van de pilot Parentshouse Olst-Wijhe &ndash; Raalte naar een definitieve samenwerking;</li> <li>Wethouder Marcel Blind te mandateren de samenwerkingsovereenkomst namens het college te ondertekenen;</li> <li>In te stemmen met het verlengen van de participatieovereenkomst met de Stichting Parentshouses Nederland;</li> <li>Eventuele kosten vanwege leegstand te financieren uit het preventiebudget Jeugd;&nbsp;</li> <li>De gemeenteraad te informeren via de raadsnieuwsbrief.</li> </ol> <h4>Samenvatting</h4> <p>Het Parentshouse Olst-Wijhe &ndash; Raalte is een pilot die op 1 februari 2019 tot stand is gekomen door een samenwerking van SallandWonen, De Kern en de gemeenten Olst-Wijhe en Raalte. Het biedt tijdelijke huisvesting aan ouders in scheiding die geen woonruimte kunnen vinden in de buurt van hun kinderen. Het heeft als doel om rust te brengen in de echtscheidingssituatie, de daarmee schadelijke gevolgen voor kinderen te voorkomen en om ouders tijd te geven geschikte woonruimte te vinden. Het college heeft ingestemd om de pilot om te zetten naar een definitieve samenwerking, de participatieovereenkomst met Stichting Parentshouses te verlengen en de samenwerkingsovereenkomst te tekenen.&nbsp;</p> <h3>5. Aanpassing Meerjarig Investeringsplan (MJIP) 2022-2028&nbsp;&nbsp;</h3> <h4>Besluit</h4> <ol> <li>In te stemmen met de aangepaste planning projecten MJIP 2022-2028;</li> <li>De financi&euml;le gevolgen voor 2022 te verwerken in de 1e bestuursrapportage 2022;</li> <li>De financi&euml;le gevolgen voor 2023 op te nemen in de kadernota 2023-2026 als autonome ontwikkeling.</li> <li>De kredieten gekoppeld aan de projecten in uitvoering 2022 en 2023 te autoriseren via de 1e berap 2022, respectievelijk begroting 2023-2026.</li> </ol> <h4>Samenvatting</h4> <p>In september 2021 heeft het college ingestemd met een aangepaste planning van de projecten in het Meerjarig Investeringsplan (MJIP) 2021-2025 en de verwerking van de financi&euml;le gevolgen hiervan. Nu, een half jaar later, blijken de projecten verdere vertraging op te lopen door met name de Oekra&iuml;ne-crisis en er is sprake van een kostenstijging. De planning is daarom opnieuw bijgesteld. Op basis van de bijgestelde planning en herziene cijfers is er de komende jaren toch een vrijval van de kapitaallasten in 2022 en 2023. Dit wordt verwerkt in respectievelijk de 1e bestuursrapportage 2022 en de Kadernota 2023-2026.</p> <h3>6. Noordmanshoek, BTW gelden nader onderzoek woningbouw&nbsp;&nbsp;</h3> <h4>Besluit</h4> <ol> <li>In te stemmen met het beschikbaar stellen van &euro; 37.435,- (btw gelden) aan Stichting De Noordmanshoek voor het uitvoeren en afronden van het onderzoek naar extra woningbouwmogelijkheden;</li> <li>Het beschikbaar te stellen bedrag van &euro; 37.435,- te dekken door een onttrekking uit de reserve nader te bestemmen middelen;</li> <li>De financi&euml;le consequenties te verwerken in de 1e berap 2022.</li> </ol> <h4>Samenvatting</h4> <p>Op 20 december 2021 heeft de gemeenteraad een bedrag van &euro; 178.302,90,- exclusief btw aan Stichting de Noordmanshoek ter beschikking gesteld voor het doen van onderzoek naar extra woningbouwmogelijkheden op de Noordmanshoek. Daarbij is echter per abuis de btw niet meegenomen. Stichting De Noordmanshoek heeft aangegeven niet btw plichtig te zijn en is in haar ramingen voor het onderzoek naar extra woningbouwmogelijkheden er van uitgegaan dat ook de btw ter beschikking wordt gesteld. Om het onderzoek te laten slagen is het wenselijk dat alsnog de btw van 21% over het bedrag van &euro; 178.302,90,- ter beschikking wordt gesteld aan Stichting De Noordmanshoek. Concreet gaat het om een bedrag van &euro; 37.435,-. Dit bedrag wordt alsnog ter beschikking gesteld aan Stichting De Noordmanshoek.</p> <h3>7. Kunst op wanden fietstunnel in Olst&nbsp;</h3> <h4>Besluit&nbsp;</h4> <ol> <li>In navolging van het advies van de werkgroep de opdracht voor het maken van een kunstwerk op de wanden van de fiets-voetgangerstunnel te gunnen aan kunstenaar 3;</li> <li>De raad te informeren via de nieuwsbrief.</li> </ol> <h4>Samenvatting</h4> <p>In april 2021 heeft het college besloten een bedrag beschikbaar te stellen, uit het aanbestedingsvoordeel van de Fietstunnel in Olst, voor het maken van een kunstwerk op de wanden van de Fietstunnel in Olst. Samen met de Historische vereniging en het onderwijs is een plan van aanpak opgesteld en is vervolgens aan drie kunstenaars &nbsp;gevraagd een opzet te maken voor deze kunstuitwerking. Op basis van de presentaties heeft de werkgroep geadviseerd te kiezen voor het ontwerp van kunstenaar 3. Dit ontwerp wordt gezien als vernieuwend en passend bij het huidige tijdsbeeld. Het college heeft besloten dit advies op te volgen. De opzet is dat het kunstwerk is aangebracht bij de opening (november 2022) van de fietstunnel in Olst.</p> <p>&nbsp;</p> 2022-05-16 08:00:00 +0200 2022-05-12 17:05:28 +0200 2022-05-12 17:05:28 +0200 B&W besluiten 25-04-2022 <h2>Aanwezig</h2> <ul> <li>de heer A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>de heer M. Blind, wethouder</li> <li>de heer drs. H. Olthof, wethouder</li> <li>de heer H. Kamphuis, wethouder</li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</li> </ul> <h2>Afwezig</h2> <p>-</p> <h2>Agenda</h2> <h3>1. Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 19 april 2022</h3> <h4>Besluit</h4> <p>Conform vast te stellen.</p> <h3>2. Ingekomen</h3> <ul> <li>Jaarstukken verbonden partijen Publiek Belang Elektriciteitsproductie en CSV Amsterdam &ndash; voor kennisgeving aan te nemen.</li> <li>Jaarverslag Enexis &ndash; voor kennisgeving aan te nemen.</li> <li>Verzoek VNG Overijssel om medewerking in de werving van kandidaten voor VNG-bestuur en Commissies &ndash; voor kennisgeving aan te nemen.</li> </ul> <h3>3. Besluit omgevingsvergunning Straatwerk- parkeervakken Weidebeek</h3> <h4>Besluit</h4> <ol> <li>De zienswijzennota die behoort bij het ontwerpbesluit vast te stellen;</li> <li>De omgevingsvergunning die behoort bij de activiteit afwijken van het bestemmingsplan vast te stellen en te verlenen.</li> </ol> <h4>Samenvatting</h4> <p>Op 29 juni 2021 heeft de initiatiefnemer een aanvraag omgevingsvergunning ingediend voor de aanleg van straatwerk en parkeervakken in het project Weidebeek in Wesepe, op de hoek Scholtensweg/Brouwerskamp in Wesepe. In het bestemmingsplan Wesepe uit 2007 worden wel woningen mogelijk gemaakt binnen de hier geldende bestemming &lsquo;Woongebied&rsquo;, maar wegen en paden niet. Dit kan gezien worden als een omissie uit het bestemmingsplan, omdat de nieuwe woningen bereikbaar moeten zijn. Het college heeft op 26 oktober 2021 een ontwerpbesluit voor omgevingsvergunning vastgesteld. Dit ontwerpbesluit heeft ter inzage gelegen tot en met 22 december 2021. Naar aanleiding van op dat besluit binnengekomen zienswijzen, met betrekking tot het ontbreken van de inrichtingstekening bij de ter inzage stukken, is het nodig geweest om het ontwerpbesluit opnieuw ter inzage te leggen, m&eacute;t de inrichtingstekening. Deze ter inzagelegging heeft plaatsgevonden van 10 februari 2022 tot 23 maart 2022.</p> <p>Hierop is &eacute;&eacute;n zienswijze binnengekomen. Naar aanleiding van de zienswijze is een nota van beantwoording opgesteld, die niet leidt tot aanpassingen aan het ontwerpbesluit. Het college heeft besloten om de omgevingsvergunning vast te stellen en te verlenen, conform het ontwerpbesluit.</p> <h3>4. Sturing Focus op Wonen&nbsp;</h3> <h4>Besluit</h4> <ol> <li>In te stemmen met het aantrekken van een Woningbouwregisseur voor 32-36 uur per week vanaf 1 september 2022, ter uitvoering van de Focus Wonen.</li> <li>Voor de inzet van een Woningbouwregisseur in 2022 (september t/m december) een bedrag van &euro; 33.500,- beschikbaar te stellen en dit bedrag te dekken uit de reserve nader te bestemmen middelen en te verantwoorden bij de eerste Berap;</li> <li>Voor de lange termijn de kosten van een Woningbouwregisseur, &euro; 100.500,- per jaar, op te nemen in de meerjarenbegroting en dit als autonome ontwikkeling op te nemen in de Kadernota 2023-2026.</li> </ol> <h4>Samenvatting</h4> <p>In het Programmaplan Focus op Wonen 2021-2023 is als &eacute;&eacute;n van de doelen omschreven dat er meer regie op de woningbouw in Olst-Wijhe wordt gevoerd. Het maken van afspraken over deze regie is &eacute;&eacute;n van de producten die in het Programmaplan is omschreven. Er wordt een Woningbouwregisseur aangesteld om de ambities uit de Focus op Wonen de komende jaren tot uitvoer te brengen. Uitgangspunt is om hiervoor een opgavegerichte aanpak in te zetten conform het Matrixmodel.</p> <h3>5. Wijzigen mandaatbesluit vanwege de inwerkingtreding van de Wet open overheid (Woo)&nbsp;</h3> <h4>Besluit</h4> <p>De mandaatregeling en het bijbehorende mandaatregister aan te passen wegens inwerkingtreding van de Wet open overheid per 1 mei 2022.&nbsp;</p> <h4>Samenvatting</h4> <p>Op 1 mei 2022 zal de Wet open overheid (Woo) in werking treden. Deze wet vervangt de Wet openbaarheid van bestuur. De inwerkingtreding van deze wet heeft gevolgen voor de organisatie en vraagt om aanpassing van de mandaatregeling en mandaatregister.&nbsp;</p> <h3>6. Verleggen van de riolering en verkoop van gronden aan de Kippenmarkt in Wijhe om de realisatie van vijf appartementen mogelijk te maken&nbsp;</h3> <h4>Besluit</h4> <ol> <li>In te stemmen met de verkoop van de grond aan de Kippenmarkt voor een totaalbedrag van &euro; 6.160,-.</li> <li>Alvorens de verkoop een anterieure overeenkomst af te sluiten met de ontwikkelaar en de voorgenomen verkoop te publiceren;</li> <li>Een bedrag van &euro; 65.000,- beschikbaar te stellen voor het omleggen van het riool aan de Langstraat en Torenstraat (Kippenmarkt) te Wijhe, zoals weergegeven in bijlage 2 conform het GRP 2022-2028 vanuit de Voorziening Vervanging Riolering;</li> <li>De financi&euml;le consequenties te verwerken in de 1e berap 2022.</li> </ol> <h4>Samenvatting</h4> <p>Op 2 oktober 2018 heeft het college besloten in principe medewerking te verlenen aan de bouw van vijf appartementen ter hoogte van de Kippenmarkt in Wijhe. In navolging van dit proces heeft de initiatiefnemer de wens uitgesproken percelen grond van de gemeente Olst-Wijhe te kopen om zo te kunnen voorzien in een ruimere opzet van het plan. Deze gronden dienen te worden onttrokken aan de openbaarheid en de voorgenomen verkoop dient conform uitspraak in het Didam arrest te worden gepubliceerd. Na deze procedure vindt levering van de grond plaats en kan er worden gestart met de realisatie van de appartementen. Ter hoogte van het plangebied ligt een riolering die verlegd zal moeten worden om de ontwikkeling mogelijk te maken. Hiertoe stelt het college de raad voor om &euro; 65.000,- vanuit de Voorziening Vervanging Riolering beschikbaar te stellen om het omleggen van het riool mogelijk te maken.</p> 2022-05-02 08:00:00 +0200 2022-05-02 11:14:19 +0200 2022-05-02 11:25:23 +0200 B&W besluiten 19-04-2022 <h2>Aanwezig</h2> <ul> <li>de heer A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>de heer M. Blind, wethouder</li> <li>de heer drs. H. Olthof, wethouder</li> <li>de heer H. Kamphuis, wethouder</li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</li> </ul> <h2>Afwezig</h2> <p>-</p> <h2>Agenda</h2> <h3>1. Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 12 april 2022</h3> <h4>Besluit</h4> <p>Conform vast te stellen.</p> <h3>2. Ingekomen</h3> <ul> <li>Nieuwe datum kernenbezoek Boskamp.<br />Voor kennisgeving aan te nemen</li> <li>Invulformulier opstellen profiel en bijdrage per partner in Regio Zwolle Olst-Wijhe <br />2203022 &ndash; voor kennisgeving aan te nemen.</li> </ul> <h3>3. Vaststellen Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid 2022&nbsp;</h3> <h4>Besluit</h4> <ol> <li>Het Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid 2022 vast te stellen;</li> <li>Het Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid 2022 ter kennisgeving te delen met de raad via de lijst van ingekomen stukken; &nbsp;</li> <li>De tijdelijke formatie per 1 mei uit te breiden van 0,50 fte naar 0,83 fte en de kosten voor 2022 (&euro; 16.800,-) te dekken uit het budget dat door het rijk beschikbaar is gesteld voor de warmtetransitie;</li> <li>Per 1 januari 2023 de tijdelijke capaciteit, 0,83 fte, binnen het team Duurzaamheid om te zetten in vaste capaciteit en dit op te nemen in de Kadernota 2023 &ndash; 2026 en de extra benodigde dekking voor 2023 en 2024 te financieren uit de middelen voor de warmtetransitie (&euro; 28.800,- per jaar), en de benodigde middelen voor 2025 en verder (&euro; 60.800 per jaar) als autonome ontwikkeling aan te merken vooruitlopend op extra financi&euml;le middelen vanuit het Rijk;</li> <li>De financi&euml;le mutaties (i.c. subsidie aanpak energiearmoede &euro; 141.568, inkoopactieenergiemaatregelen &euro; 10.000 en besteding subsidie warmtevisie &euro; 16.800) te verwerken in de 1e berap 2022.</li> </ol> <h4>Samenvatting</h4> <p>Het Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid 2022 bestaat uit de volgende thema&rsquo;s: Grondstoffeninzameling, Duurzame Energie (zowel elektrisch als warmte), Regionale Energie Strategie, Energiebesparing gebouwde omgeving, Energiebesparing bij bedrijven, Energieneutrale kernen, Klimaatadaptatie en Integraal beleid.&nbsp;<br />De doelstelling waaraan we werken binnen het Uitvoeringsprogramma is gebaseerd op het landelijke Klimaatakkoord. Het Klimaatakkoord heeft de concrete ambitie om in 2050 energieneutraal te zijn, omdat ons klimaat en leefomgeving nadelig veranderen en onze fossiele brandstoffen opraken. Er is tot op heden geen structureel budget voor duurzaamheid in Olst-Wijhe. De financiering is grotendeels gebaseerd op incidentele budgetten die door het Rijk of provincie in de vorm van een bijdrage of subsidie worden ingezet om invulling te geven aan het landelijk Klimaatakkoord. In de begroting is voor 24 uur structurele capaciteit opgenomen voor het afval- en duurzaamheidsbeleid. Gelet op de beperkte capaciteit en middelen is naar de raad uitgesproken dat er (voorlopig) geen nieuwe Duurzaamheidsvisie komt en we voorlopig met een jaarlijks Uitvoeringsprogramma werken. Inmiddels nemen de bijdragen en subsidies van het rijk en de provincie toe. Volgens het nieuwe regeerakkoord zullen nog meer middelen aan de gemeenten worden toebedeeld om de afspraken in het klimaatakkoord te kunnen uitvoeren. Dit legt beslag op de capaciteit die ingezet moet worden om de middelen goed weg te zetten zodat er zoveel mogelijk rendement uit gehaald kan worden. Daarom wordt de tijdelijke capaciteit voor 2022 uitgebreid en wordt in de Kadernota opgenomen om vanaf 2023 de tijdelijke capaciteit om te zetten naar vaste capaciteit.&nbsp;</p> <h3>4. Advies van de bezwarenadviescommissie algemene aangelegenheden over een tweetal bezwaarschriften tegen het besluit van 6 juli 2021, verzonden op 6 juli 2021 tot verlenen van een omgevingsvergunning voor het realiseren van een mini-camping aan de Jan Schamhartstraat 97a in Olst&nbsp;</h3> <h4>Besluit</h4> <ol> <li>Het advies van de commissie ten aanzien van het ingediende bezwaar van 14 juli 2021, ontvangen op 23 juli 2021, niet over te nemen en het bezwaarschrift ongegrond te verklaren;</li> <li>Het advies van de commissie ten aanzien van het per email ingediende bezwaar van 18 augustus 2021, ontvangen op 18 augustus 2021, over te nemen en het bezwaarschrift kennelijk niet ontvankelijk te verklaren.</li> </ol> <h4>Samenvatting</h4> <p>Op 6 juli 2021 is er een omgevingsvergunning verleend voor het realiseren van een minicamping aan de Jan Schamhartstraat 97a in Olst. Tegen deze verleende vergunning is een tweetal bezwaarschriften ingediend. De bezwaarschriften zijn voorgelegd aan de Bezwarenadviescommissie algemene zaken gemeente Olst-Wijhe. Ten aanzien van een op 18 augustus 2021, per email, ingediend bezwaarschrift heeft de commissie geadviseerd om het bezwaar kennelijk niet ontvankelijk te verklaren omdat niet tijdig is ingediend. Het college heeft besloten om dit advies te volgen. Het andere, op 14 juli 2021, ingediende bezwaarschrift is door de commissie behandeld in een hoorzitting en vervolgens heeft de commissie advies aan het college uitgebracht. Naar aanleiding van het ingediende bezwaar en het advies van de commissie heeft er een volledige heroverweging plaatsgevonden. Bij deze heroverweging heeft het college geconstateerd dat de motivering van de verstrekte vergunning niet volledig is en dat, gelet op gerechtelijke uitspraken op dit gebied, dit &lsquo;gebrek&rsquo; kan worden hersteld. Het college heeft dan ook besloten de motivering van de verleende vergunning te verbeteren. De verleende vergunning blijft dus, onder aanvulling van de motivering, in stand.</p> <h3>5. '<strong>Eenmalige culturele jongeren subsidie Olst-Wijhe' en 'Eenmalige stimuleringsregeling cultuur'</strong></h3> <h4>Besluit</h4> <ol> <li>In te stemmen met de kaders voor de &lsquo;Eenmalige culturele jongerensubsidie Olst-Wijhe&rsquo; en &lsquo;Eenmalige stimuleringsregeling cultuur&rsquo; voor stichtingen en verenigingen in Olst-Wijhe;</li> <li>In stemmen om &euro; 25.000, - toe te kennen aan de &lsquo;Eenmalige culturele jongerensubsidie Olst-Wijhe&rsquo; en &euro; 30.000, - aan de &lsquo;&lsquo;Eenmalige stimuleringsregeling cultuur&rsquo; vanuit de beschikbaar gestelde compensatiemiddelen vanuit het Rijk voor de lokale culturele infrastructuur;</li> <li>Mandaat te verlenen aan de ambtelijk accounthouder om, in afstemming met de verantwoordelijke portefeuillehouder, bij voorkomende gevallen een maatwerkoplossing vast te stellen.</li> </ol> <h4>Samenvatting</h4> <p>De coronacrisis heeft grote impact op de maatschappij. Hierdoor heeft de culturele sector in de gemeente Olst-Wijhe bijna twee jaar stilgelegen. Nu er van Rijksoverheidswege er geen beperkingen meer zijn, is het moment gekomen om het culturele leven weer op gang te helpen en te ondersteunen. Met een &lsquo;eenmalige stimuleringsregeling cultuur&rsquo; en &lsquo;eenmalige Culturele jongerensubsidie&rsquo; geeft het college van B&amp;W een financi&euml;le steun in de rug bij het organiseren van culturele activiteiten in Olst-Wijhe. Vanuit de Rijkscompensatiemiddelen voor de lokale infrastructuur wordt een bedrag beschikbaar gesteld van in totaal &euro; 55.000, - voor deze twee (eenmalige) subsidieregelingen.</p> <h3>6. Principebesluit wijziging bouwvlak Boerlestraat 9&nbsp;</h3> <h4>Besluit</h4> <p>In principe medewerking te verlenen aan een wijziging van het bouwblok aan de Boerlestraat 9 onder de volgende voorwaarden:</p> <ul> <li>De ontwikkeling vormt vanuit milieukundig oogpunt geen belemmering voor omliggende gevoelige functies;</li> <li>De nieuw te bouwen kippenstal wordt landschappelijk ingepast;</li> <li>Er moet worden aangetoond dat er sprake is van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO), zoals bedoeld in de Structuurvisie Olst-Wijhe;</li> <li>De provincie Overijssel en waterschap Drents Overijsselse Delta zijn akkoord met de voorgenomen ontwikkeling.</li> </ul> <h4>Samenvatting</h4> <p>Op 23 april 2019 heeft ons college onder voorwaarden ingestemd om medewerking te verlenen aan het bouwen van een nieuwe kippenstal aan de Boerlestraat 9/9a in Wijhe. Op 21 oktober 2021 heeft initiatiefnemer verzocht om het bouwblok van vorm te veranderen, maar niet in oppervlakte te vergroten. De aanpassing is noodzakelijk om te kunnen schakelen naar een diervriendelijker marktconcept (1 ster Beter Leven). Omdat dit niet past binnen de principe-uitspraak uit 2019 heeft het college besloten om een nieuw principebesluit te nemen, onder dezelfde voorwaarden.</p> <h3>7. Welzorgsum, aangaan anterieure koop- en realisatieovereenkomst, stedenbouwkundig plan Welzorgsum, ter inzage leggen bestemmingsplan, parkeertoets&nbsp;</h3> <h4>Besluit</h4> <ol> <li>In te stemmen met het stedenbouwkundige plan Welzorgsum voor de bouw van 15 tot 16 appartementen (huur en koop), een ontmoetingsruimte, behandelruimte en logiesruimte te realiseren voor mensen (met name ouderen) met een bestaande of te verwachten (thuis)zorgvraag, &eacute;&eacute;n en ander in lijn met het bewonersinitiatief Welzorgsum;</li> <li>In te stemmen met het Inrichtingsplan van Eelerwoude d.d. 31 maart 2022;</li> <li>In het kader van het Didam-arrest in te stemmen met 1 op 1 verkoop aan de initiatiefnemer, gelet op de openbare publicatie daartoe in het h-a-h-bericht en op de website van 2 maart 2022, waarop -binnen de betreffende termijn van drie weken- geen reacties zijn ontvangen;</li> <li>In te stemmen met het afwijken van de gemeentelijke parkeernorm op basis van de parkeertoets Welzorgsum te Welsum, er komen 17 parkeerplaatsen op eigen terrein;</li> <li>Een anterieure koop en realisatieovereenkomst aan te gaan waarin afspraken worden gemaakt met de exploitant over onder andere het kostenverhaal, de aan- en verkoop van grond, en planschade voor de realisatie van 15 tot 16 appartementen in Welsum aan de IJsseldijk 59 (oude locatie school Dijkzicht Welsum);</li> <li>De percelen kadastraal bekend gemeente Olst, sectie G, nummers 3390 en 3391 met een totale oppervlakte van ca. 1.553 m2 voor een marktconform bedrag te verkopen aan de initiatiefnemer conform de bepalingen in de anterieure koop- en realisatieovereenkomst;</li> <li>Het perceel kadastraal bekend gemeente Olst, sectie G, nummer 3392 met een totale oppervlakte van ca. 182 m2 voor een marktconform bedrag te verkopen aan initiatiefnemer, welk perceel daarop door initiatiefnemer geruild wordt tegen dezelfde prijs per vierkante meter met het waterschap Vallei &amp; Veluwe, zodat die laatste partij in het bezit komt van de onderkant van de aldaar gelegen (voet van de) dijk;</li> <li>Een deel van het perceel kadastraal bekend gemeente Olst, sectie G, nummer 2915 om niet te kopen van initiatiefnemer welk deel is gelegen onder de nieuw aan te leggen toegangsweg tot het appartementencomplex, dit mits het resultaat van het bodemonderzoek dat toelaat, anders blijft het eigendom en beheer van de toegangsweg bij de initiatiefnemer;</li> <li>Na ondertekening van deze overeenkomst gedurende twee weken de zakelijke beschrijving ter inzage te leggen;</li> <li>Het ontwerpbestemmingsplan Welzorgsum ter inzage te leggen na ondertekening van de anterieure koop en realisatieovereenkomst en na akkoord op alle milieu-planologische onderzoeken.</li> </ol> <h4>Samenvatting</h4> <p>In juni 2021 besloot het college in principe medewerking te willen verlenen aan het plan om op de voormalige schoollocatie Welsum appartementen te realiseren voor mensen (met name ouderen) met een bestaande of te verwachten (thuis)zorgvraag, &eacute;&eacute;n en ander in lijn met het bewonersinitiatief Welzorgsum/Plaatselijk Belang Welsum. De lokale ontwikkelaar IJsselbosch OG b.v. ontwikkelt het appartementencomplex. Na het besluit van juni 2021 is er geschaafd aan het plan door de ontwikkelaar. In het plan komen nu 15 tot 16 appartementen, koop en huur (minimaal 4 sociale huur). Besloten is om voor deze ontwikkeling een anterieure koop- en realisatieovereenkomst aan te gaan en daarna het ontwerpbestemmingsplan Welzorgsum ter inzage te leggen.&nbsp;</p> <h3>8. Jaarverslag Leerplicht-RMC 2020-2021&nbsp;</h3> <h4>Besluit</h4> <p>Het jaarverslag en de lokale toelichting Leerplicht-RMC 2020-2021 voor kennisgeving aan te nemen en via de lijst ingekomen stukken aan de gemeenteraad voor te leggen.</p> <h4>Samenvatting</h4> <p>In het jaarverslag Leerplicht-RMC worden de resultaten voor het schooljaar 2020-2021 gepresenteerd. De samenwerkende gemeenten in de Stedendriehoek presenteren de regionale cijfers en daarnaast is een lokale toelichting opgesteld met de lokale gemeentelijke informatie. In het regionale jaarverslag zijn -zoals wel gebruikelijk- niet de RMC- cijfers over voortijdig schoolverlaten opgenomen. De effectrapportage is (landelijk) veranderd, zodat we geen cijfers kunnen weergeven die vergelijkbaar zijn met voorgaande jaren. Voortaan ontvangen wij de Voortijdig School Verlaters - cijfers via het ministerie van OCW. Dit gebeurt op een andere manier en een half jaar later. &nbsp;Er wordt nu onderzocht hoe er vanaf volgend schooljaar op een heldere, informatieve manier verslag kan worden gedaan van deze cijfers.&nbsp;</p> 2022-04-25 08:30:00 +0200 2022-04-25 10:37:14 +0200 2022-04-25 10:37:14 +0200 B&W besluiten 12-04-2022 <h2>Aanwezig</h2> <ul> <li>de heer A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>de heer M. Blind, wethouder</li> <li>de heer drs. H. Olthof, wethouder</li> <li>de heer H. Kamphuis, wethouder</li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</li> </ul> <h2>Afwezig</h2> <p>-</p> <h2>Agenda</h2> <h3>1. Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 5 april 2022</h3> <h4>Besluit</h4> <p>Conform vast te stellen.</p> <h3>2. Ingekomen</h3> <h3>3. Totaalbeeld interbestuurlijk toezicht 2022&nbsp;</h3> <h4>Besluit</h4> <ol> <li>Kennis te nemen van het totaalbeeld (provinciaal) interbestuurlijk toezicht Olst-Wijhe 2022;</li> <li>De gemeenteraad te informeren over het totaalbeeld van Gedeputeerde Staten van Overijssel via de lijst van ingekomen stukken;</li> <li>Het totaalbeeld op te nemen in de Jaarstukken 2021.</li> </ol> <h4>Samenvatting</h4> <p>In het kader van de interbestuurlijke verhoudingen tussen de Provincie Overijssel en de gemeenten in Overijssel is er een kader voor interbestuurlijk toezicht vastgesteld. Gedeputeerde Staten hebben aan de hand van dit kader de totaalbeelden per gemeente over het jaar 2021 vastgesteld.<br />Het totaalbeeld IBT is opgebouwd uit zes domeinen: Financi&euml;n, Wabo (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht), Wro (Wet ruimtelijke ordening), Informatie- &amp; archiefbeheer, Huisvesting statushouders en Erfgoed. Voor Financi&euml;n gaat het om provinciaal toezicht op de begroting, en voor de andere domeinen om provinciaal toezicht op de uitvoering van gemeentelijke medebewindstaken.<br />De kleur van het totaalbeeld is dit jaar weer groen. In 2020 en 2021 was het beeld eveneens groen.</p> <h3>4. Verkoop Fudura B.V. door Enexis Holding N.V.&nbsp;</h3> <h4>Besluit</h4> <ol> <li>Op de aandeelhoudersvergadering van 14 april 2022 in te stemmen met de voorgenomen verkoop van dochtermaatschappij Fudura door Enexis;</li> <li>De gemeenteraad te informeren via de lijst van ingekomen stukken en de nieuwsbrief.</li> </ol> <h4>Samenvatting</h4> <p>In het najaar van 2021 is Enexis onderzoek gestart naar het verkoopproces van haar dochtermaatschappij Fudura. Fudura richt zich op de zakelijke dienstverlening voor het optimaliseren en verduurzamen van de energievoorziening. Verkoop past binnen de nieuwe focusstrategie van Enexis om met name richting te geven aan het energiesysteem van de toekomst en focus te houden op uitbreiding en verzwaring van het elektriciteitsnetwerk. In maart 2022 is met DIF Capital en pensioenuitvoeringsorganisatie PGGM een consortium van kopers gevonden. De verkoop van Fudura verbetert de vermogenspositie van Enexis en haar mogelijkheden voor de financiering van haar taken in de energietransitie. In de aandeelhoudersvergadering van 14 april 2022 besluiten de aandeelhouders over de voorgenomen verkoop en in april 2023 besluiten de aandeelhouders over de bestemming van de opbrengst van de verkoop van Fudura.</p> <h3>5. DOWR Sociaal Statuut&nbsp;</h3> <h4>Besluit</h4> <p>In te stemmen met het DOWR sociaal statuut en deze door de burgemeester te laten ondertekenen als vertegenwoordiger van de gemeente Olst-Wijhe.</p> <h4>Samenvatting</h4> <p>De arbeidsvoorwaarden voor de medewerkers van de gemeenten Deventer, Olst-Wijhe en Raalte (DOWR) zijn grotendeels geharmoniseerd. De DOWR-gemeenten hebben &eacute;&eacute;n sociaal statuut. Een sociaal statuut bevat afspraken over de manier waarop de personele gevolgen van een belangrijke organisatiewijziging worden opgevangen, welke faciliteiten en voorzieningen gelden en de wijze waarop het overleg met de bonden nader wordt ingevuld. Het zijn afspraken tussen de werkgever en de vakbonden, dus een overeenkomst die de werkgever bindt richting de bonden bij een eventuele reorganisatie. Het sociaal statuut is een soort vangnet voor de werknemers. Vernieuwing van het bestaande sociaal statuut was nodig. Met de vakbonden is een principeakkoord bereikt over de inhoud van een nieuw sociaal statuut. De drie colleges van burgemeester en wethouders dienen vanuit werkgeverszijde met de inhoud in te stemmen, waarna ondertekening plaats kan vinden en er een formeel akkoord ligt.</p> <h3>6. Principebesluit tot het verlenen van medewerking aan de realisatie van 6 appartementen in plaats van de eerder besloten 5 appartementen op het perceel Raalterweg 37 in Wesepe</h3> <h4>Besluit</h4> <p>In principe medewerking te verlenen aan de realisatie van zes appartementen op het perceel Raalterweg 37 in Wesepe, onder voorwaarde dat:</p> <ul> <li>wordt aangetoond dat de ontwikkeling inpasbaar is gelet op de milieu-aspecten;</li> <li>wordt voorzien in voldoende parkeergelegenheid.&nbsp;</li> </ul> <h4>Samenvatting</h4> <p>Voor het perceel Raalterweg 37 is een principeverzoek ingediend om het bestaande pand om te vormen naar zes koopappartementen. Op 12 januari 2021 is besloten in principe medewerking te verlenen aan vijf koopappartementen. In de uitwerking van het plan is de wens ontstaan niet vijf maar zes appartementen te ontwikkelen. Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten om onder voorwaarden medewerking te verlenen aan het plan.&nbsp;</p> <h3>7. Beslissing op bezwaar tegen omgevingsvergunning voor het in strijd met het bestemmingsplan bouwen van twee vrijstaande woningen, drie twee-onder-een-kapwoningen en &eacute;&eacute;n vijf-onder-een-kapwoning aan de Weidebeek 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 en 21 en Brouwerskamp 18 en 20 te Wesepe&nbsp;&nbsp;</h3> <h4>Besluit</h4> <ol> <li>Het advies van de commissie over te nemen en de bezwaarschriften ongegrond te verklaren;</li> <li>Het besluit van 9 november 2021 in stand te laten.</li> </ol> <h4>Samenvatting</h4> <p>Op 9 november 2021 is een omgevingsvergunning verleend voor de activiteiten bouwen van een bouwwerk en afwijken van het bestemmingsplan ten behoeve van het bouwen van twee vrijstaande woningen, drie twee-onder-een-kapwoningen en &eacute;&eacute;n vijf-onder-een-kapwoning aan de Weidebeek 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 en 21 en Brouwerskamp 18 en 20 te Wesepe. Tegen dit besluit zijn vier bezwaarschriften ingediend. &nbsp;De Bezwarenadviescommissie algemene zaken heeft op 8 maart 2022 een hoorzitting gehouden en advies uitgebracht over de te nemen beslissing op bezwaar.</p> <h3>8. Vaststellen van beleidsregels voor het plaatsen van laadinfrastructuur in de openbare ruimte&nbsp;</h3> <h4>Besluit</h4> <ol> <li>In te stemmen met de beleidsregels openbare oplaadinfrastructuur elektrische voertuigen Olst-Wijhe;</li> <li>De beleidsregels openbare oplaadinfrastructuur elektrische voertuigen Olst-Wijhe zes weken ter inzage te leggen.&nbsp;</li> </ol> <h4>Samenvatting</h4> <p>Om aan verzoeken van aanbieders van openbare oplaadinfrastructuur tegemoet te komen, is het van belang duidelijke kaders te formuleren waarbinnen de realisatie van de oplaadinfrastructuur in de gemeente Olst-Wijhe plaats kan vinden. Als uitgangspunt geldt dat de realisering en exploitatie aan de marktpartijen wordt overgelaten.</p> <h3>9. Dienstverleningsovereenkomst Stichting dierenasiel Zwolle&nbsp;</h3> <h4>Besluit</h4> <ol> <li>In te stemmen met het voorstel van Stichting dierenasiel Zwolle voor het aangaan van een dienstverleningsovereenkomst voor onbepaalde tijd;</li> <li>In te stemmen met het onderbrengen van het vervoer van de Dierenbescherming bij het dierenasiel Zwolle;</li> <li>De financi&euml;le consequenties hiervan voor 2022 te verwerken in de 1e Bestuursrapportage 2022 en voor 2023 en volgende jaren in de Kadernota 2023-2026 op nemen als autonome ontwikkeling.</li> </ol> <h4>Samenvatting</h4> <p>Sinds augustus 2021 is het transport van zwerfdieren door de dierenbescherming weggevallen. Vanaf die tijd rijdt een Dierenambulance van stichting Dierenasiel Zwolle in de gemeente en haalt de zwerfdieren op. Door het dierenasiel Zwolle is een aanbod gedaan voor de opvang en het transport van zwerfdieren, wilde dieren en dieren in nood. Dit aanbod is gedaan aan verschillende gemeenten die te maken kregen met het plotseling wegvallen van het transport door de Dierenbescherming. Dit komt neer op 18.361 inwoners (CBS-cijfer per 01-01-2021) en dit is een bedrag van &euro;21.115,15 per jaar (exclusief BTW). Er is vanuit de begroting per jaar een bedrag beschikbaar van &euro;18.535. Er ontstaat dus een nadelig verschil ten opzichte van de begroting 2022-2025 van &euro; 2.580. Dit verschil zal moeten worden toegevoegd aan de kadernota 2023-2026.</p> <h3>10. Versnelling Flexwonen en huisvesting statushouders en vluchtelingen uit Oekra&iuml;ne</h3> <h4>Besluit</h4> <ol> <li>Vooruitlopend op de vaststelling van de Woonvisie flexwoningen te ontwikkelen en hiervoor voorstellen ten aanzien van locaties tegemoet te zien;</li> <li>Versneld aan de taakstelling voor 2022 voor huisvesting statushouders te voldoen en hiervoor locatie Beatrixlaan beschikbaar te stellen;</li> <li>In te stemmen met nader onderzoek voor huisvesting Oekra&iuml;ense vluchtelingen op locatie Bevrijdingsweg, en deze onder voorbehoud van financiering aan te bieden aan de regio.</li> </ol> <h4>Samenvatting</h4> <p>In de nog vast te stellen woonvisie wordt aangegeven dat we de komende jaren binnen de gemeente Flexwonen willen ontwikkelen. Door dit nu te versnellen wordt de druk op de woningmarkt binnen de gemeente verminderd voor bewoners van de gemeente. Daarbij neemt door de recente ontwikkelingen in Oekra&iuml;ne de druk op opvanglocaties voor vluchtelingen en statushouders toe. Het college wil ook voor deze doelgroep flexwoningen realiseren. Er wordt gestreefd om binnen &eacute;&eacute;n jaar 100 flexwoningen te realiseren. Uitgangspunt is dat de flexwoningen voor een periode van 10 tot 15 jaar blijven staan. In dit kader wordt gekozen voor twee locaties waar 50 woningen per locatie worden geplaatst. Daarmee wordt versnippering over meerdere locaties voorkomen. We ontwikkelen deze Flexwoningen samen met SallandWonen. Nader onderzoek moet uitwijzen op welke locaties en onder welke voorwaarden dit kan worden gerealiseerd.</p> <p>Het realiseren van de flexwoningen vraagt de nodige tijd en die is er eigenlijk niet, de nood is hoog. Opvang en asielzoekerscentra in Nederland zitten vol. Daarom hebben we gekeken naar woonruimte die op korte termijn beschikbaar is, als overbrugging, en waar tijdelijk statushouders en Oekra&iuml;ense vluchtelingen kunnen wonen. Het college heeft besloten om vanaf 21 april 2022 voor de periode van een jaar 26 statushouders te huisvesten in vrijstaande woningen aan de Beatrixlaan in Wijhe. De woningen zijn in eigendom van SallandWonen. Deze woningen wachten op het moment van sloop en kunnen in de tussentijd benut worden voor huisvesting van statushouders. Op het moment dat de flexwoningen gereed zijn worden de statushouders hier gehuisvest.</p> <p>Daarnaast heeft het college ingestemd met het tijdelijk huisvesten van circa 20 Oekra&iuml;ense vluchtelingen op een locatie aan de Bevrijdingsweg in de Eikelhof. Ook hier gaat het om overbrugging totdat de flexwoningen in Olst-Wijhe gereed zijn. De impact op de gemeentelijke organisatie wordt in beeld gebracht. Bekeken wordt welke prioritering of extra capaciteit benodigd is.</p> <h3>11. Contract Gazprom Energy NL&nbsp;&nbsp;</h3> <h4>Besluit</h4> <p>In overeenstemming met het advies van het inkoopcollectief Energie Stedendriehoek/DOWR:</p> <ol> <li>Het huidige contract met Gazprom Energy NL (t/m 31-12-2023) niet vroegtijdig te ontbinden tenzij Europese of landelijke ontwikkelingen (waaronder publicaties of adviezen van de VNG) alsnog een andere handelswijze ingeven;</li> <li>Via de VNG-lijnen en het inkoopcollectief de rijksoverheid te stimuleren juridische maatregelen te nemen om te voorkomen dat onze gemeenten bij de volgende Europese aanbesteding gebonden kunnen worden aan Gazprom Energy NL als energieleverancier;</li> <li>Deze besluiten in te brengen bij het inkoopcollectief Stedendriehoek/DOWR;</li> <li>In te stemmen met de tekst voor de raadsnieuwsbrief en daarmee tevens de gestelde schriftelijke vragen van de fracties PvdA en GroenLinks als beantwoord te beschouwen.</li> </ol> <h4>Samenvatting</h4> <p>De gemeente Olst-Wijhe heeft, samen met 9 andere gemeenten, voor de levering van gas een contract met Gazprom Energy NL. Sinds de inval van Rusland in Oekra&iuml;ne leeft breed de wens niet te willen bijdragen aan de financiering van Rusland door het afnemen van gas en daarom het contract vroegtijdig te be&euml;indigen. Na onderzoek naar de juridische en financi&euml;le consequenties blijkt dat vroegtijdige ontbinding van dit contract grote impact heeft op de levering van gas en de kosten en dat Rusland hier zelfs financieel voordeel uit kan halen. Het college heeft dan ook besloten het huidige contract niet vroegtijdig te ontbinden maar wel via de VNG en het inkoopcollectief de Rijksoverheid te stimuleren juridische maatregelen te nemen zodat we bij de volgende aanbesteding niet meer zijn gebonden aan Gazprom Energy NL als energieleverancier</p> 2022-04-20 08:00:00 +0200 2022-04-20 09:20:02 +0200 2022-04-20 09:20:02 +0200 B&W besluiten 05-04-2022 <h2>Aanwezig</h2> <ul> <li>de heer A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>de heer M. Blind, wethouder</li> <li>de heer drs. H. Olthof, wethouder</li> <li>de heer H. Kamphuis, wethouder</li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</li> </ul> <h2>Afwezig</h2> <p>-</p> <h2>Agenda</h2> <h3>1. Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 29 maart 2022</h3> <h4>Besluit</h4> <p>Conform vast te stellen.</p> <h3>2. Ingekomen</h3> <ul> <li>Programma kernenbezoek Herxen op 12 april a.s &ndash; voor kennisgeving aan te nemen.</li> <li>Brief provincie over rol provincie in RES &ndash; voor kennisgeving aan te nemen en te vermelden in de raadsnieuwsbrief.</li> <li>Toekomstgerichte Erven&ndash; voor kennisgeving aan te nemen en de raad te informeren via de raadsnieuwsbrief.&nbsp;</li> </ul> <h3>3. Vaststellen van het bestemmingsplan Buitengebied, Velnerweg 2 &nbsp;</h3> <h4>Besluit</h4> <p>De raad voor te stellen:</p> <ol> <li>Het bestemmingsplan &ldquo;Buitengebied, Velnerweg 2&rdquo; bestaande uit de geometrische planobjecten als vervat in het GML-bestand NL.IMRO.1773.BP2021001075-0201 met de bijbehorende bestanden, en waarbij voor de locatie van de geometrische planobjecten gebruik is gemaakt van de digitale ondergrond BGT van 14 december 2021, vast te stellen;</li> <li>Geen exploitatieovereenkomst vast te stellen, omdat het kostenverhaal anterieur verzekerd is.</li> </ol> <h4>Samenvatting</h4> <p>Initiatiefnemer heeft een principeverzoek ingediend voor de herontwikkeling van het perceel aan de Velnerweg 2 te Wijhe. De initiatiefnemer wil met toepassing van de KGO-regeling voormalige agrarische bedrijfsbebouwing slopen en ter compensatie een tweede woning realiseren. Het college van B&amp;W heeft besloten om onder voorwaarden in principe planologische medewerking te verlenen. De voorgenomen ontwikkeling behoeft een herziening van het bestemmingsplan. Deze bestemmingsplanprocedure wordt nu doorlopen.</p> <h3>4. <strong>Brief aan minister inzake stoppen varend ontgassen binnenschepen op de IJssel </strong></h3> <h4>Besluit</h4> <ol> <li>In samenwerking met gemeenten Zwolle en Kampen over te gaan tot het indienen van een verzoek voor het versnellen van een verbod op varend ontgassen op de IJssel;</li> <li>Het college van Zwolle te machtigen om namens Olst-Wijhe deze brief aan de minister te zenden;</li> <li>De gemeenteraad te informeren via de nieuwsbrief.</li> </ol> <h4>Samenvatting</h4> <p>Door de Plaatselijk Belangen van Herxen en Welsum is het schriftelijke verzoek gedaan om waar mogelijk regels te stellen of anderszins te bevorderen dat het varend ontgassen door binnenschepen op de IJssel zo spoedig mogelijk geheel wordt verboden. Met de PB&rsquo;s is overleg geweest. Onderzoek, uitgevoerd in samenwerking met de gemeente Zwolle heeft uitgewezen dat een verbod van gemeentewege niet effectief kan zijn. In overleg met betrokkenen is besloten bij de minister van Infrastructuur en Waterstaat aan te dringen op een versnelling van het integrale verbod op varend ontgassen en dit zo mogelijk te doen in samenwerking met de andere Overijsselse gemeenten langs de IJssel.</p> <h3>5. Geen nieuwe toetreders raamovereenkomst jeugd 2022&nbsp;</h3> <h4>Besluit</h4> <p>Vanaf 1 januari 2022 tot en met 31 december 2022 geen nieuwe aanbieders specialistische jeugdhulp toe te laten tot de Raamovereenkomst Specialistische Jeugdhulp regio IJsselland 2022 (Raamovereenkomst 2022).</p> <h4>Samenvatting</h4> <p>Op 30 juni 2021 heeft het bestuur van het RSJ IJsselland besloten de inwerkingtreding van de doorontwikkeling van het inkoopmodel uit te stellen. De voornaamste redenen van dit besluit waren dat er veel vragen zijn gesteld door aanbieders over de bekostiging van specialistische jeugdhulp, landelijke ontwikkelingen die om regionaal herijken van de aanbesteding vragen en dat de nieuwe manier van verwijzen middels keuzebudgetten nog onduidelijk was. Als gevolg van het uitstel van de doorontwikkeling inkoop is de Raamovereenkomst 2022 verlengd tot 1 januari 2023. Per 1 januari 2023 zal de raamovereenkomst worden aangepast op basis van het op dat moment geldende Inkoopmodel (het nieuwe inkoopmodel en het nieuwe contract). Op basis van de vastgestelde inkoopstrategie (vastgesteld 2017) zou dit betekenen dat er in 2022 twee toetredingsmomenten voor nieuwe aanbieders zijn. Het college heeft besloten hiervan af te wijken en voor 2022, net zoals in 2021 en 2020, af te zien van de toetredingsmomenten.&nbsp;</p> <h3>6. Intentieovereenkomst Stichting Maatschappelijk Vastgoed realisatie kindcentrum Wijhe&nbsp;</h3> <h4>Besluit</h4> <ol> <li>In te stemmen met de intentie om via het concept huren als eigenaar van Stichting Maatschappelijk Vastgoed (SMV) het kindcentrum Wijhe te realiseren;</li> <li>In te stemmen met de intentieovereenkomst om daarmee een verkenningsfase met SMV in te gaan teneinde te defini&euml;ren hoe het kindcentrum kan worden gerealiseerd;</li> <li>Af te wijken van het inkoopbeleid door in te stemmen met DNR 2011 in plaats van de algemene inkoopvoorwaarden van de gemeente;</li> <li>De raad via de raadnieuwsbrief te informeren over het besluit om, gelijkluidend aan het kindcentrum Olst, de intentieovereenkomst met SMV aan te gaan.</li> </ol> <h4>Samenvatting</h4> <p>De gemeente Olst-Wijhe, schoolbestuur mijnplein, schoolbestuur De Mare en Kindercentrum de Bie&euml;nkorf hebben de intentie uitgesproken om een samenwerking aan te gaan met Stichting Maatschappelijk Vastgoed (SMV) om het nieuwe kindcentrum Wijhe op de locatie SPOC te realiseren. De overeenkomst voor het kindcentrum Wijhe is hetzelfde als de overeenkomst voor het kindcentrum Olst met dien verstande dat in Wijhe de Bie&euml;nkorf als contractpartij voor de kinderdagopvang betrokken is en dat er in Wijhe geen gymlokaal wordt gebouwd. In dit voorstel worden alleen de afwijkingen t.o.v. kindcentrum Olst en/of onderwerpen de alleen betrekking hebben op kindcentrum Wijhe behandeld. Na het ondertekenen van de intentieovereenkomst vindt net als in Olst de verkenning plaats hoe de beoogde samenwerking er precies uit moet komen te zien. Het doel is dat de verkenning met SMV naar de invulling van de samenwerking voor de zomer van 2022 gereed is.&nbsp;</p> <h3>7. Collegeverklaring 2021 Informatiebeveiliging voor DigiD en Suwinet en verantwoordingsrapportage BAG, BGT en BRO en WOZ&nbsp;</h3> <h4>Besluit</h4> <ol> <li>Collegeverklaring Ensia voor DigiD en Suwinet over 2021 af te geven;</li> <li>De verantwoordingsrapportages BAG, BGT en BRO en WOZ vast te stellen;</li> <li>De raad over de collegeverklaring te informeren via de jaarstukken 2021 en de stukken ter inzage te leggen voor de raad van 4 juli 2022.</li> </ol> <h4>Samenvatting</h4> <p>Het college van burgemeester en wethouders geeft met de collegeverklaring voor DigiD en Suwinet aan in hoeverre de gemeente Olst-Wijhe voldoet aan de voor DigiD en Suwinet geselecteerde informatiebeveiligingsnormen op basis van de Eenduidige Normatiek Single Information Audit (ENSIA) systematiek. ENSIA ondersteunt de gemeente bij de verantwoording over informatiebeveiliging richting de gemeenteraad en de rijksoverheid. ENSIA gaat uit van de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO), alsmede van informatiebeveiligingsnormen vanuit Basisregistratie Personen (BRP), wet- en regelgeving reisdocumenten, Digitale persoonsidentificatie (DigiD), Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG), Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT), Basisregistratie Ondergrond (BRO), de Basisregistratie Waardering Onroerende Zaken (WOZ) en de Gezamenlijke Elektronische Voorzieningen Structuur uitvoeringsorganisatie Werk en Inkomen (GeVS/Suwinet). &nbsp;</p> <h3>8. Beleidsregels Eenmalige energietoeslag 2022&nbsp;</h3> <h4>Besluit</h4> <ol> <li>In te stemmen met de Beleidsregels Eenmalige energietoeslag 2022;</li> <li>Het resterende rijksbudget voor de Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) in te zetten om de eenmalige energietoeslag te verhogen met &euro;100 per huishouden.&nbsp;</li> </ol> <h4>Samenvatting</h4> <p>De energieprijzen zijn flink gestegen en lopen mogelijk nog verder op. Hierop is door de rijksoverheid voor huishoudens met een laag inkomen een eenmalige energietoeslag in het leven geroepen. Gemeenten voeren deze regeling uit in de vorm van categoriale bijzondere bijstand. Hierdoor kunnen gemeenten de toeslag snel verstrekken, blijven de uitvoeringskosten beperkt en hebben gemeenten beleidsvrijheid om aan te sluiten op hun eigen minimabeleid. De rijksoverheid heeft de toe te kennen toeslag bepaald op &euro;800 per huishouden met een inkomen van hooguit 120% van de toepasselijke bijstandsnorm. Aangezien de gemeente vorig jaar van het rijksbudget voor de regeling voor Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) nog middelen over heeft is besloten om dit restant in te zetten voor de eenmalige energietoeslag aangezien dit ook noodzakelijke kosten betreft. Hierdoor komt de te verstrekken eenmalige energietoeslag voor huishoudens met een inkomen van maximaal 120% van de geldende bijstandsnorm op een totaalbedrag van &euro;900 per huishouden. &nbsp;</p> <h3>9. Tarieven sportlocaties en buitensportvelden seizoen 2022/2023</h3> <h4>Besluit</h4> <ol> <li>De tarieven voor het gebruik van de sportaccommodaties en buitensportvelden in Olst-Wijhe voor seizoen 2022-2023 vast te stellen;</li> <li>De taakstelling in de heroverweging om in 2023 &euro;10.000 meer inkomsten te generen door het toepassen van tariefverhoging in te laten gaan bij de start van het nieuwe seizoen 2022-2023 in plaats van kalenderjaar 2023 (Tarieven worden namelijk per seizoen bepaald en niet per kalenderjaar).</li> </ol> <h4>Samenvatting</h4> <p>Jaarlijks worden de tarieven vastgesteld voor het gebruik van de binnensportaccommodaties en de buitensportvelden in Olst-Wijhe. Volgens de begrotingsrichtlijnen verhogen we de tarieven voor het seizoen 2022/2023 ten opzichte van 2021/2022 met 1,4%. Voor de binnensportaccommodaties gaat deze verhoging in per 1 juli 2022. Stichting Kulturhus Olst-Wijhe (sporthallen De Lange Slag, de sportvelden in Olst, Wijhe en Wesepe) en Stichting Dorpshuis Welsum (gymzaal de Bongerd) volgen deze tarieven. Als gevolg van de heroverweging is er een opgelegde taakstelling om vanaf 2023 &euro;10.000 meer inkomsten te genereren door het toepassen van tariefverhoging voor gebruik van de sportaccommodaties en buiten sportvelden. Concreet betekent dit een verhoging van de tarieven van 7,5% naast de indexatie van 1,4%.</p> <h3>10. Bestemmingsplanreparatie bestemming Wonen (4 locaties Wijhe, 1 locatie buitengebied)&nbsp;</h3> <h4>Besluit</h4> <p>Een ontwerpbestemmingsplan in procedure te brengen voor vijf locaties waar de bestemming &lsquo;Wonen&rsquo; nu niet correct is opgenomen en de kosten te dekken uit de post Ruimtelijke Ordening algemeen.</p> <h4>Samenvatting</h4> <p>Bij de vaststelling van het bestemmingsplan Wijhe in 2009 is op een aantal percelen de woonbestemming niet juist opgenomen ten opzichte van het vorige bestemmingsplan. Een aantal inwoners heeft de gemeente verzocht dit te repareren. Hetzelfde is van toepassing op een perceel in het buitengebied waar bij de vaststelling van het bestemmingsplan Buitengebied in 2012 per abuis de agrarische bestemming is toegekend aan een perceel. In het bestemmingsplan daarvoor had dit deel van het perceel een woonbestemming. De eigenaar heeft de gemeente verzocht dit te repareren. Het college heeft besloten om een ontwerpbestemmingsplan in procedure te brengen om voornoemde fouten te repareren. &nbsp;</p> <h3>11. Beantwoording brief met handtekeningenactie omwonenden grasveld locatie Tellegenschool d.d. 24 februari 2022&nbsp;</h3> <h4>Besluit</h4> <ol> <li>Kennis te nemen van de brief en handtekeningenactie van omwonenden van het grasveld locatie Tellegenschool Wijhe;</li> <li>In te stemmen met verzending van de antwoordbrief;</li> <li>In aanvulling op het collegebesluit van juli 2021 (uitwerking variant 2B; ontwikkeling op locatie Tellegenschool met een deel van het grasveld) te besluiten om ook een variant aan te bieden waarbij alleen de locatie van de Tellegenschool wordt ontwikkeld naar woningbouw.</li> </ol> <h4>Samenvatting</h4> <p>Op 24 februari overhandigde een groep omwonenden van het grasveld naast locatie Tellenschool in Wijhe een brief en handtekeningen aan wethouder Marcel Blind. In de brief maakten zij bekend dat omwonenden van het grasveld ontstemd zijn over de plannen die de gemeente maakt om een appartementencomplex te bouwen op het grasveld.&nbsp;</p> 2022-04-11 10:00:00 +0200 2022-04-07 15:09:49 +0200 2022-04-07 15:09:49 +0200 B&W besluiten 29-03-2022 <h2>Aanwezig</h2> <ul> <li>de heer A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>de heer M. Blind, wethouder</li> <li>de heer drs. H. Olthof, wethouder</li> <li>de heer H. Kamphuis, wethouder</li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</li> </ul> <h2>Afwezig</h2> <p>-</p> <h2>Agenda</h2> <h3>1. Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 22 maart 2022</h3> <h4>Besluit</h4> <p>Conform vast te stellen.</p> <h3>2. Ingekomen</h3> <h3>3. Bestemmingsplan Olst, Eendrachtstraat 8&nbsp;&nbsp;</h3> <h4>Besluit</h4> <p>De raad voor te stellen:</p> <ol> <li>De Nota van beantwoording van zienswijzen Olst, Eendrachtstraat 8 d.d. 14 februari 2022 vast te stellen;</li> <li>Het bestemmingsplan &lsquo;Olst, Eendrachtstraat 8&rsquo; vast te stellen;</li> <li>Geen exploitatieovereenkomst vast te stellen, omdat het kostenverhaal anterieur verzekerd is.</li> </ol> <h4>Samenvatting</h4> <p>Op 23 april 2019 heeft het college van B&amp;W een positief besluit genomen over het realiseren van &eacute;&eacute;n twee-kapper en een rij van zes woningen op de locatie van het voormalige tuincentrum Hollegien aan de Eendrachtstraat 8 te Olst. Het ontwerpbestemmingsplan Olst, Eendrachtstraat 8 heeft van 23 december 2021 tot en met 2 februari 2022 ter inzage gelegen. Binnen deze periode zijn twee zienswijzen ingediend op het plan. De zienswijzen geven geen aanleiding om de raad voor te stellen het plan niet of gewijzigd vast te stellen. Het college heeft op 22 februari al een besluit genomen. Later bleek dat een zienswijze ten onrechte niet bij de besluitvorming is betrokken. Dit is nu hersteld en om deze reden is opnieuw een collegebesluit genomen.</p> <h3>4. Toplaag Kunstgrasveld Overwetering</h3> <h4>Besluit</h4> <ol> <li>De meerkosten ad &euro; 84.100 inclusief btw en btw-compensatie vanuit het rijk ad &euro; 14.700 tbhv van de EPDM infill binnen de investering van het kunstgrasveld bij Overwetering mee te nemen in de 1e bestuursrapportage van 2022;</li> <li>De kapitaal lasten van &euro; 8.000,- vanaf 2023 te verwerken in de kadernota 2023-2026 als autonome ontwikkeling.</li> </ol> <h4>Samenvatting</h4> <p>Bij SC Overwetering is in de zomer van 2021 de toplaag van het kunstgrasveld op het hoofdveld vervangen. Na aanleg van de toplaag bleek dat de aannemer met een alternatief product heeft gewerkt voor de infill van het kunstgrasveld. Dat is een afwijkend product dan wij hadden voorgeschreven in het bestek, maar toch voldoet dit product aan de bestekeisen. Het alternatieve product is ook goedgekeurd als infill materiaal door de KNVB en tevens aan de eisen van de keuring instantie KIWA- ISA Sport. Overwetering heeft het veld in gebruik genomen en al snel kwamen er ernstige klachten over de toegepaste infill. CROW heeft het bestek en dus ook de infill getoetst en heeft gemeld dat de infill voldoet aan de eisen die wij gesteld hebben in het bestek. Hierdoor heeft een rechtsgang voor de gemeente geen zin of kans van slagen. &nbsp;Sc Overwetering is niet gelukkig met de huidige situatie/ infill en wenst dat er gekozen wordt voor een ander infill product. De gemeente wil dat SC Overwetering tevreden is met een kunstgrasveld waar goed en prettig op gespeeld kan worden. Het vervangen van de huidige infill naar EPDM geeft een meerprijs van: &euro; 84.100 inclusief btw. &nbsp;De btw wordt waarschijnlijk volledig vergoed vanuit de specifieke uitkering stimulering sport vanuit het Rijk ad &euro; 14.700. Dit zorgt voor jaarlijks afgerond &euro; 8.000 aan extra kapitaallasten vanaf 2023. De formele verhoging van het investeringskrediet wordt meegenomen in de eerste bestuursrapportage van 2022. De hogere kapitaallasten vanaf 2023 worden in de kadernota 2023-2026 meegenomen als autonome ontwikkeling.</p> <h3>5. Regels voor aanwijs kenteken gebonden parkeerplaatsen</h3> <h4>Besluit</h4> <ol> <li>De beleidsregels voor aanwijs kentekengeboden parkeerplaatsen vast te stellen;</li> <li>De beleidsregels voor 4 weken ter inzage te leggen.</li> </ol> <h4>Samenvatting</h4> <p>Steeds vaker ontvangen wij aanvragen voor aanwijs van kenteken gebonden invalidenparkeerplaatsen. De parkeerdruk in met name woonstraten en pleinen is de afgelopen jaren enorm toegenomen en ouderen wonen steeds langer zelfstandig thuis. Ook neemt de zorg voor langdurige zieken toe en vindt de verpleging vaker thuis door partner en/of een ouder. Vanwege de loopafstanden vanaf parkeergelegenheden zijn mindervaliden niet altijd in staat om van het voertuig naar huis te lopen. Om aanvragen te kunnen toetsen zijn regels nodig. Hiervoor zijn beleidsregels opgesteld.</p> <h3>6. ALV Dimpact 30 maart 2022&nbsp;&nbsp;</h3> <h4>Besluit</h4> <ol> <li>In te stemmen met de notulen van de ALV van 6 december 2021;</li> <li>In te stemmen met de statutenwijziging en bijbehorende concept-aktes;</li> <li>Kennis te nemen van de voortgang van het programma Beyond23;</li> <li>Kennis te nemen van de voortgangsrapportage van het implementatieplan &lsquo;Doorpakken Nu!&rsquo;;</li> <li>In te stemmen met het Bedrijfsplan 2023;</li> <li>Kennisnemen van de gerealiseerde successen.</li> </ol> <h4>Besluit burgemeester</h4> <p>Volmacht te verlenen aan de heer M. Duijtshoff, directeur van de gemeente Raalte, om namens Olst-Wijhe de presentielijst te tekenen en met de op de agenda vermelde onderwerpen in te stemmen.</p> <h4>Samenvatting</h4> <p>Dimpact is een co&ouml;peratieve vereniging van 40 gemeenten en vertegenwoordigt daarmee circa 3 miljoen inwoners. Door lidmaatschap van Dimpact kunnen gemeenten gemeenschappelijk hun dienstverlening organiseren, collectief belangen behartigen en collectief ICT-diensten aanbesteden en inkopen. De DOWR-gemeenten zijn alle lid van Dimpact Op 30 maart 2022 is de volgende Algemene Ledenvergadering van Dimpact. Belangrijkste onderwerp is een wijziging in de statuten naar aanleiding van wetswijzigingen.&nbsp;</p> <h3>7. <strong>Definitieve vaststelling begrotingswijzigingen OD 2021 en 2022 en doorkijk naar 2023 </strong></h3> <h4>Besluit</h4> <ol> <li>Kennis te nemen van de definitieve begrotingswijziging 2021 en 2022 door de OD IJsselland;</li> <li>De gemeenteraad te informeren aan de hand van een informatienotitie.</li> </ol> <h4>Samenvatting</h4> <p>Bij brief van 23 februari 2022 heeft het Algemeen Bestuur van de Omgevingsdienst IJsselland de raden en Staten van de partners in deze GR de definitieve begrotingswijziging 2021 en 2022 toegezonden. &nbsp;De raad heeft deze zoals gebruikelijk ter advisering in handen gesteld van het college.<br />Het college heeft kennisgenomen van de wijze waarop met de begrotingswijzigingen wordt omgegaan en een informatienotitie ten behoeve van de gemeenteraad.</p> <h3>8. Bestuursvergadering AB OD IJsselland 1 april 2022&nbsp;</h3> <h4>Besluit</h4> <p>In te stemmen met de advisering als verwoord in de geannoteerde agenda van het Algemeen Bestuur Omgevingsdienst IJsselland van 1 april 2022.</p> <h4>Samenvatting</h4> <p>Op 1 april 2022 is er een informerende vergadering gepland van het Algemeen bestuur van de Omgevingsdienst IJsselland. Door middel van een geannoteerde agenda is het college ge&iuml;nformeerd over het enige inhoudelijke punt, het verlagen van het ambitieniveau toezicht t.b.v. de begroting 2023. Dit aan de hand van een viertal scenario&rsquo;s. Een en ander conform de hierover gemaakte bestuurlijke afspraak.</p> 2022-04-04 09:00:00 +0200 2022-04-04 09:44:10 +0200 2022-04-04 09:44:10 +0200 B&W besluiten 22-03-2022 <h2>Aanwezig</h2> <ul> <li>de heer A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>de heer M. Blind, wethouder</li> <li>de heer drs. H. Olthof, wethouder</li> <li>de heer H. Kamphuis, wethouder</li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</li> </ul> <h2>Afwezig</h2> <p>-</p> <h2>Agenda</h2> <h3>1. Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 15 maart 2022</h3> <h4>Besluit</h4> <p>Conform vast te stellen.</p> <h3>2. Ingekomen</h3> <h3>3. Vaststellen van het wijzigingsplan Buitengebied, Zandhuisweg 37&nbsp;</h3> <h4>Besluit</h4> <ol> <li>Het wijzigingsplan &ldquo;Buitengebied, Zandhuisweg 37&rdquo; bestaande uit de geometrische planobjecten als vervat in het GML-bestand NL.IMRO.1773.BP2021001078-0201 met de bijbehorende bestanden, en waarbij voor de locatie van de geometrische planobjecten gebruik is gemaakt van de digitale ondergrond BGT van 12 juli 2021, vast te stellen;</li> <li>Geen exploitatieovereenkomst vast te stellen, omdat het kostenverhaal anterieur verzekerd is.</li> </ol> <h4>Samenvatting</h4> <p>De initiatiefnemer heeft een verzoek ingediend om de woning aan de Zandhuisweg 37 te Wijhe te splitsen. In het bestemmingsplan Buitengebied Olst-Wijhe is een wijzigingsbevoegdheid opgenomen die het mogelijk maakt om panden met de aanduiding &lsquo;karakteristiek&rsquo; onder een aantal voorwaarden te splitsen. Het college heeft besloten dat als initiatiefnemer aantoont dat het aan al deze voorwaarden voldoet medewerking wordt verleend aan voorliggend verzoek. De voorgenomen ontwikkeling behoeft een wijziging van het bestemmingsplan. Deze procedure wordt nu doorlopen.</p> <h3>4. Jaarverslag VTH 2021</h3> <h4>Besluit</h4> <ol> <li>Het VTH-jaarverslag 2021 vast te stellen;</li> <li>Het jaarverslag ter kennisname aan te bieden aan de raad, via de lijst van ingekomen stukken;</li> <li>Het jaarverslag ter beoordeling toe te zenden aan de provincie Overijssel.</li> </ol> <h4>Samenvatting</h4> <p>Het jaarverslag Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (hierna: VTH) doet verslag van de uitvoering van de VTH-taken in 2021. Daarmee wordt voldaan aan de verplichting zoals die in de regelgeving is vastgesteld. Met het VTH-jaarverslag legt het college verantwoording af aan de raad en als gemeente aan onze burgers.</p> <h3>5. DOWR Privacyreglement e-mail- en internetgebruik 2021&nbsp;</h3> <h4>Besluit</h4> <p>Het DOWR Privacyreglement e-mail- en internetgebruik 2021 vast te stellen.</p> <h4>Samenvatting</h4> <p>Het bestaande reglement is geactualiseerd waarbij de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren zijn verwerkt. Het reglement is van toepassing voor de leden van het college van B&amp;W &eacute;n voor de medewerkers in dienst van de drie DOWR-gemeenten. Het Privacyreglement geeft de wijze aan waarop wordt omgegaan met elektronische communicatiemiddelen en geeft regels voor het verantwoord gebruik hiervan en bevat regels over de wijze waarop controle hiervan plaatsvindt.</p> <h3>6. Wegen onderhoud 2022&nbsp;</h3> <h4>Besluit</h4> <ol> <li>Kennis te nemen van het wegonderhoud voor 2022; &nbsp;</li> <li>Het meerjaren contract asfaltonderhoud met Strukton Civiel Noord&amp;Oost met &eacute;&eacute;n jaar te verlengen en opdracht te geven voor de uitvoering van het asfaltonderhoud in 2022;</li> <li>De medewerker &lsquo;Ontwerp en Voorbereiden en Toezicht&rsquo; &nbsp;te mandateren voor het geven van deelopdrachten binnen de hoofdopdracht van het asfaltonderhoud.&nbsp;</li> </ol> <h4>Samenvatting</h4> <p>Jaarlijks onderhouden we onze wegen. Het college heeft kennisgenomen van het voorstel onderhoud aan de wegen voor 2022 en het contract met Strukton Civiel Noord&amp;Oost met &eacute;&eacute;n jaar verlengd.</p> <h3>7. Convenant gebruik infrastructuur ten behoeve van openbaar vervoer in de provincie Overijssel&nbsp;</h3> <h4>Besluit</h4> <ol> <li>In te stemmen met de inhoud van het &lsquo;Convenant gebruik infrastructuur ten behoeve van openbaar vervoer in de provincie Overijssel&rsquo;;</li> <li>Wethouder Blind te mandateren het convenant te ondertekenen tijdens een eerstvolgend Bestuurlijk Overleg Mobiliteit.</li> </ol> <h4>Samenvatting</h4> <p>In Overijssel is er bij wegbeheerders (zowel provinciaal als gemeentelijk) en vervoerders de afgelopen jaren een aantal keer onduidelijkheid geweest over (financi&euml;le) verantwoordelijkheden met betrekking tot de beschikbaarheid van de infrastructuur voor het openbaar vervoer tijdens werkzaamheden.<br />Destijds is er een convenant infrastructuur OV opgesteld maar is inmiddels verlopen en past niet meer bij de huidige nieuwe OV-concessies. Vaststelling van een nieuw convenant is gewenst.</p> <h3>8. Jaarverslag 2021 Bezwarenadviescommissie algemene aangelegenheden&nbsp;</h3> <h4>Besluit</h4> <ol> <li>Kennis te nemen van het jaarverslag;</li> <li>Het jaarverslag ter kennis te brengen van de raad door plaatsing op de lijst van ingekomen stukken.</li> </ol> <h4>Samenvatting</h4> <p>Jaarlijks legt de Bezwarenadviescommissie (commissie) verantwoording af over de afhandeling van de bezwaarschriften. Ook wordt ieder jaar een vergelijking gemaakt met de resultaten van voorgaande jaren. Het jaarverslag geeft verder inzicht in de resultaten van de verzoeken om voorlopige voorzieningen, beroep- en hoger beroep-procedures. Het college nam kennis van het jaarverslag van de bezwarenadviescommissie. Geconstateerd wordt dat het aantal bezwaarschriften in 2021 weer is toegenomen. Het college onderschrijft de aanbeveling van de commissie om, ondanks de toegenomen werkdruk, voldoende oog te houden voor de zorgvuldige totstandkoming en motivering van besluiten. Ook onderschrijft het college de aanbeveling dat onverminderd ingezet moet worden op de informele wijze van afdoen van bezwaarschriften.&nbsp;</p> 2022-03-28 09:00:00 +0200 2022-03-28 09:27:38 +0200 2022-03-28 09:27:38 +0200 B&W besluiten 15-03-2022 <h2>Aanwezig</h2> <ul> <li>de heer A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>de heer M. Blind, wethouder</li> <li>de heer drs. H. Olthof, wethouder</li> <li>de heer H. Kamphuis, wethouder</li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</li> </ul> <h2>Afwezig</h2> <p>-</p> <h2>Agenda</h2> <h3>1. Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 8 maart 2022</h3> <h4>Besluit</h4> <p>Conform vast te stellen.</p> <h3>2. Ingekomen</h3> <p>Aangenomen moties vreemd aan de orde van de dag raad 28-2 &ndash; voor kennisgeving aan te nemen.</p> <h3>3. Vaststellen bestuurlijk dashboard 2022</h3> <h4>Besluit</h4> <ol> <li>In te stemmen met het bestuurlijk dashboard 2022;</li> <li>Het bestuurlijk dashboard 2022 op de lijst van ingekomen stukken van de gemeenteraad te plaatsen.</li> </ol> <h4>Samenvatting</h4> <p>Op basis van de begroting 2022 is het bestuurlijk dashboard 2022 opgesteld. Het dashboard wordt gehanteerd voor de planning van de werkzaamheden voor 2022 en als input voor agendapunten voor de raadsvergaderingen. De voortgang van het bestuurlijk dashboard maakt onderdeel uit van de bestuursrapportages. De uitvoering komt dit jaar onder druk te staan vanwege extra werkzaamheden ten gevolge van de oorlog in Oekra&iuml;ne.</p> <h3>4. Beantwoording amendement en moties RES 1.0&nbsp;</h3> <h4>Besluit</h4> <ol> <li>Kennis te nemen van het overzicht en reflectie van het bestuurlijk platform RES op alle in RES West-Overijssel aangenomen amendementen en moties bij de RES 1.0, inclusief oplegmemo;</li> <li>In te stemmen met de beantwoording van het door de gemeenteraad Olst-Wijhe aangenomen amendement en moties op de RES 1.0 door middel van een raadsinformatiebrief, deze op de lijst van ingekomen van de gemeenteraad te plaatsen;</li> </ol> <h4>Samenvatting</h4> <p>De Regionale Energiestrategie (RES) is een belangrijke strategie om concreet invulling te geven aan de energietransitie. Op 28 juni 2021 stelde de raad van Olst-Wijhe de RES 1.0 vast. Ook de andere gemeenteraden van de RES West-Overijssel stemden in met de RES 1.0. De raad van Olst-Wijhe nam bij de vaststelling ook een amendement en vier moties aan. Op deze, en andere aangenomen moties in West-Overijssel, heeft de RES-organisatie een reflectie gegeven. Het amendement en de moties zijn beantwoord door het college, waarbij het college de reflectie van de RES overneemt en op sommige punten aanvult. De beantwoording staat in de raadsinformatiebrief &lsquo;lokale beantwoording in Olst-Wijhe aangenomen amendement en moties RES 1.0&rsquo;. &nbsp;<br />Daarnaast wordt de reflectie van de RES-organisatie op deze en andere aangenomen moties gedeeld, waar het bestuurlijk platform RES op 26 januari 2022 mee instemde. De aangenomen moties en reflectie vormen input voor de regionale uitwerking van de RES 1.0 naar RES 2.0, waar volgens huidige planning in juli 2023 over besloten wordt.&nbsp;</p> <h3>5. Schriftelijke vragen van de PvdA-fractie over het minimum uurloon van &euro;14,- bij de gemeente Olst-Wijhe</h3> <h4>Besluit</h4> <p>In te stemmen met de beantwoording van de schriftelijke vragen aan de fractie PvdA Olst-Wijhe.&nbsp;</p> <h4>Samenvatting</h4> <p>De PvdA-fractie Olst-Wijhe heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders over het minimumloon van 14 euro per uur bij de gemeente Olst-Wijhe. De PvdA-fractie is blij met de aanpassing van de CAO op dit minimumuurloon. Ze zijn van mening dat dit voor de bestaanszekerheid voor iedereen zou moeten gelden. Ze vragen om inzicht in de tarieven van de partijen waar de gemeente afspraken mee maakt in het kader van inhuur en aanbesteding. En of de gemeente bereid is de verplichting van een minimumloon van 14 euro op te nemen in hun aanbestedingsregels. Het college heeft deze vragen in een brief beantwoord. Er is weinig zicht op de minimum uurlonen van andere partijen. Iedere partner werkt volgens een eigen CAO of anders in ieder geval volgens de wettelijke minimumeisen. De gemeente houdt zich hieraan vast en wil daar geen afwijkend eigen inkomensbeleid op voeren.</p> <h3>6. <strong>Beantwoorden schriftelijke vragen fractie CDA </strong></h3> <h4>Besluit</h4> <p>De schriftelijke vragen van het CDA over het proces van de Omgevingsadviesraad zonneveld Morgenlanden te beantwoorden met een brief.&nbsp;</p> <h4>Samenvatting</h4> <p>Naar aanleiding van de situatie van de Omgevingsadviesraad (OAR) Zonneveld Morgenlanden, heeft de fractie van het CDA vragen gesteld over het participatieproces. De fractie maakt zich zorgen over de bijdrage en betrokkenheid van bewoners in het proces. Omdat ook de OAR en de initiatiefnemer de bijdrage en betrokkenheid van bewoners een belangrijke voorwaarde vindt, wordt gewerkt aan een procesinvulling die zorgt dat het inhoudelijke gesprek met bewoners w&eacute;l tot stand kan komen.&nbsp;</p> <h3>7. Gevolgen Oekra&iuml;ne oorlog/vluchtelingenopvang</h3> <h4>Besluit</h4> <ol> <li>In te stemmen met de bestuurlijk-organisatorische aanpak van de gevolgen van de Oekra&iuml;ne oorlog voor de gemeente Olst-Wijhe en de hierbij behorende inhoudelijke thema&rsquo;s;</li> <li>Voor de noodopvang voor vluchtelingen door particulieren een meldpunt beschikbaar te stellen voor informatie en advies;</li> <li>In te stemmen met de projectorganisatie voor de overbruggingsopvang Summercamp in samenwerking met de veiligheidsregio en de gemeente Raalte;</li> <li>In de overbruggingsopvang Summercamp tot 25 maart 2022 maximaal 900 vluchtelingen op te vangen en tot 5 april 2022 maximaal 90 vluchtelingen en deze opvang organisatorisch en financieel tot deze data te faciliteren;</li> <li>Kennis te nemen van de afspraak om in regionaal verband in te zetten op vervolgopvang van deze vluchtelingen binnen de regio IJsselland;</li> <li>Geen inzet te plegen op andere vormen van nood- en of overbruggingsopvang (zoals leegstaande schoolgebouwen) gelet op de omvang en kwaliteit van de beschikbare locatie;</li> <li>De mogelijkheden voor langdurige opvang (tenminste 6 maanden) in kaart te brengen en hier t.z.t. een besluit over te nemen;</li> <li>Besluitvorming over gasleveranties door GAZprom Energy NL af te stemmen met een nog nader vast te stellen landelijke en regionale lijn;</li> <li>Een faciliterende rol te vervullen bij maatschappelijke initiatieven ter ondersteuning van de Oekra&iuml;ense bevolking en hierin maatwerk te leveren;</li> <li>In afwachting van landelijke maatregelen geen aanvullende financi&euml;le maatregelen te treffen met betrekking tot de gevolgen van de oorlog in Oekra&iuml;ne voor de inwoners van de gemeente Olst-Wijhe;</li> <li>De van gemeentewege gemaakte kosten die verband houden met de gevolgen van de Oekra&iuml;ne oorlog ten laste te brengen van de rijksoverheid;</li> <li>Op voorhand een bedrag van 100.000 euro ter beschikking te stellen voor de uitvoering van de verschillende onderdelen van deze startnotitie, te verantwoorden bij de 1e bestuursrapportage 2022;</li> <li>Vooralsnog wekelijks kennis te nemen van de stand van zaken aan de hand van een voortgangsrapportage.&nbsp;</li> </ol> <h4>Samenvatting</h4> <p>Vanaf de inval van de Russische troepen in de Oekra&iuml;ne worden wij ook als gemeente geconfronteerd met diverse vraagstukken die verband houden met deze oorlog. Dit vraagt om een geco&ouml;rdineerde aanpak, zowel bestuurlijk als organisatorisch. Het college heeft kennisgenomen van de aanpak en de hiervoor benodigde besluiten genomen. De aanpak wordt afgestemd op de landelijke en regionale afspraken die zijn gemaakt en ook in komende periode nog gemaakt zullen worden. Naast een bestuurlijk-organisatorisch aspect vormen ook de inhoudelijk thema&rsquo;s die betrekking op deze crisis en relevant zijn voor de gemeente Olst-Wijhe onderdeel van de aanpak.</p> 2022-03-21 09:00:00 +0100 2022-03-21 09:35:26 +0100 2022-03-21 09:35:26 +0100 B&W besluiten 08-03-2022 <h2>Aanwezig</h2> <ul> <li>de heer A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>de heer M. Blind, wethouder</li> <li>de heer drs. H. Olthof, wethouder</li> <li>de heer H. Kamphuis, wethouder</li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</li> </ul> <h2>Afwezig</h2> <p>-</p> <h2>Agenda</h2> <h3>1. Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 1 maart 2022</h3> <h4>Besluit</h4> <p>Conform vast te stellen.</p> <h3>2. Ingekomen</h3> <h3>3. Principebesluit tot het herontwikkelen van het perceel aan de Stapelhaarspad 4 te Wesepe in het kader van de KGO-regeling</h3> <h4>Besluit</h4> <ol> <li>In principe medewerking te verlenen aan het plan tot het herontwikkelen van het perceel aan de Stapelhaarspad 4 te Wesepe in het kader van de KGO-regeling onder de volgende voorwaarden: <ol> <li>Initiatiefnemer werkt het erfinrichtingsplan nader uit dat door de gemeente moet worden goedgekeurd.</li> <li>Er moet toestemming worden verkregen van de provincie voor deze herontwikkeling, omdat er een provinciaal belang is.</li> <li>Initiatiefnemer toont met onderzoeken aan dat er sprake is van een goede ruimtelijke ordening.</li> </ol> </li> <li>Een bestemmingsplan voor dit perceel in procedure te brengen onder voorwaarde dat er niet eerder wordt gestart met de planologische procedure, voordat de anterieure overeenkomst is gesloten met de initiatiefnemer.</li> </ol> <h4>Samenvatting</h4> <p>Initiatiefnemer heeft een principeverzoek ingediend voor de herontwikkeling van het perceel aan de Stapelhaarspad 4 te Wesepe. De initiatiefnemer wil met toepassing van de KGO-regeling de intensieve agrarische activiteiten hier staken en de agrarische bedrijfsbebouwing slopen en ter compensatie een tweede woning realiseren. Het college van B&amp;W besluit onder voorwaarden in principe medewerking te verlenen aan een herziening van het bestemmingsplan om de gewenste ontwikkeling planologisch mogelijk te maken.</p> <h3>4. Advisering AB en BO GGD IJsselland, 9 maart 2022</h3> <h4>Besluit</h4> <p>In te stemmen met de per agendapunt genoemde adviezen en gemaakte opmerkingen.</p> <h4>Samenvatting</h4> <p>Op 9 maart 2022 vindt een vergadering van het Algemeen Bestuur (AB) en Bestuurlijk Overleg (BO) plaats van de GGD IJsselland. Op de agenda staan o.a. een voorstel formateur en formatieopdracht en overdrachtsdocument nieuwe bestuur.</p> <h3>5. Ontwerpbestemmingsplan Kindcentrum Olst&nbsp;</h3> <h4>Besluit</h4> <p>Het ontwerpbestemmingsplan &ldquo;Olst, Kindcentrum Olst&rdquo; in procedure te brengen door deze voor een periode van zes weken ter inzage te leggen.&nbsp;</p> <h4>Samenvatting</h4> <p>De gemeente wil de inwoners van Olst-Wijhe een aantrekkelijke woonomgeving bieden, waarin kinderen goed kunnen opgroeien. Goede onderwijsvoorzieningen maken daar een belangrijk onderdeel van uit. Om goede, toekomstbestendige en betaalbare onderwijsvoorzieningen te kunnen bieden, worden nieuwe kindcentra gebouwd. Verschillende maatschappelijke organisaties op het gebied van onderwijs, opvang, vorming en ontwikkeling worden hier gehuisvest, waarbij de onderlinge samenwerking wordt verstevigd. De onderwijsvoorzieningen worden ondergebracht binnen een nieuw integraal kindcentrum op de locatie Averbergen Noord in Olst. Omdat deze ontwikkeling niet past binnen de geldende bestemmingsplannen wordt een nieuw bestemmingsplan gemaakt. Het ontwerp van dit bestemmingsplan is klaar en wordt nu ter inzage gelegd. Met het bestemmingsplan wordt ook gezorgd voor een goede ruimtelijke inpassing van het kindcentrum in de omgeving en het landschap.&nbsp;</p> <h3>6. Vaststelling Woonvisie Olst-Wijhe 2022-2025&nbsp;</h3> <h4>Besluit</h4> <ol> <li>In te stemmen met de concept reactie op de ingediende zienswijzen;</li> <li>In te stemmen met de beantwoording op het advies van de Adviesraad Samenleving;</li> <li>In te stemmen met de Woonvisie Olst-Wijhe 2022-2025 en het bijgevoegde raadsvoorstel en deze ter vaststelling voor te leggen aan de raad.</li> </ol> <h4>Samenvatting</h4> <p>Op 7 december 2020 heeft de gemeenteraad de startnotitie Woonvisie vastgesteld. Aansluitend is gestart met een uitgebreide participatieronde, waarbij een uiteenlopende groep mensen en organisaties digitaal betrokken is geweest het afgelopen voorjaar. Er is daarnaast een woningbehoefteonderzoek uitgevoerd en er is een online enqu&ecirc;te uitgezet waaraan in totaal 249 mensen hebben meegedaan. Met al deze input is de concept woonvisie opgesteld. In deze concept woonvisie wordt in hoofdstuk 2 ingehaakt op de nieuw gekozen bestuurlijke focus, waarbij wordt ingezet op een toekomstbestendige eigenzinnige woongemeente met een groei van 1000-1200 woningen in 10 jaar. Naast extra woningbouw wordt ingezet op een goede mix van woningtypes en doelgroepen en is er ook aandacht voor duurzaamheid en klimaatadaptatie. Daarnaast willen we dat mensen zo kunnen wonen en leven dat dit de inclusie versterkt, bijvoorbeeld door het bevorderen van ontmoeting in de eigen woonomgeving. De concept Woonvisie heeft van 18 november 2021 tot 30 december 2021 ter inzage gelegen. Er zijn 5 zienswijzen ingediend en door de Adviesraad Samenleving is schriftelijk advies uitgebracht. Deze zijn in de stukken verwerkt.</p> 2022-03-14 09:00:00 +0100 2022-03-14 08:51:14 +0100 2022-03-14 09:13:43 +0100 B&W besluiten 01-03-2022 <h2>Aanwezig</h2> <ul> <li>de heer A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>de heer M. Blind, wethouder</li> <li>de heer drs. H. Olthof, wethouder</li> <li>de heer H. Kamphuis, wethouder</li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</li> </ul> <h2>Afwezig</h2> <p>-</p> <h2>Agenda</h2> <h3>1. Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 22 februari 2022</h3> <h4>Besluit</h4> <p>Conform vast te stellen.</p> <h3>2. Ingekomen</h3> <h3>3. Principebesluit tot het wijzigen van de agrarische bestemming in een woonbestemming alsmede het splitsen van de karakteristieke woning in twee zelfstandige wooneenheden aan de Koedijk 2 te Wesepe</h3> <h4>Besluit</h4> <ol> <li>Planologisch medewerking te verlenen aan het wijzigen van de agrarische bestemming in een woonbestemming alsmede het splitsen van de karakteristieke woning in twee zelfstandige wooneenheden aan de Koedijk 2 te Wesepe.</li> <li>Een ontwerp wijzigingsplan voor dit perceel in procedure te brengen onder voorwaarde dat er niet eerder wordt gestart met de planologische procedure, voordat de anterieure overeenkomst is gesloten met de initiatiefnemer.</li> </ol> <h4>Samenvatting</h4> <p>De initiatiefnemer heeft een verzoek ingediend om de agrarische bestemming te wijzigen in een woonbestemming alsmede de karakteristieke woning te splitsen in twee zelfstandige wooneenheden aan de Koedijk 2 te Wesepe. In het bestemmingsplan Buitengebied Olst-Wijhe is zowel een wijzigingsbevoegdheid opgenomen die het mogelijk maakt om de bestemming Agrarisch zodanig te wijzigen dat - indien sprake is van een algehele be&euml;indiging van een agrarisch bedrijf - vervolgfuncties toegestaan zijn onder een aantal voorwaarden, als een wijzigingsbevoegdheid die het mogelijk maakt om panden met de aanduiding &lsquo;karakteristiek&rsquo; onder een aantal voorwaarden te splitsen. Het college heeft besloten dat als initiatiefnemer aantoont dat het aan al deze voorwaarden voldoet medewerking wordt verleend aan voorliggend verzoek door een ontwerp wijzigingsplan in procedure te brengen.</p> <h3>4. Actualisatie van de Wegsleepverordening en de bijbehorende Werkinstructie &lsquo;wegslepen van voertuigen</h3> <h4>Besluit</h4> <ol> <li>In te stemmen met de geactualiseerde Wegsleepverordening Olst-Wijhe 2022;</li> <li>De Werkinstructie &lsquo;wegslepen&rsquo; van voertuigen vast te stellen;</li> <li>De gemeenteraad voor te stellen de Wegsleepverordening Olst-Wijhe 2022 vast te stellen, de Wegsleepverordening 2010 in te trekken en kennis te nemen van de Werkinstructie &lsquo;wegslepen van voertuigen&rsquo;.&nbsp;</li> </ol> <h4>Samenvatting</h4> <p>De Wegsleepverordening Olst -Wijhe en de bijhorende Werkinstructie &lsquo;wegslepen van voertuigen&rsquo; zijn geactualiseerd. De belangrijkste wijzigingen zijn dat er gewerkt wordt met een ander sleepbedrijf, dat er een andere opslaglocatie is en dat er andere wegsleeptarieven gelden.</p> <h3>5. Uitkomsten Burgerpeiling 2021</h3> <h4>Besluit</h4> <ol> <li>Kennis te nemen van de uitkomsten van de Burgerpeiling 2021 met een eerste duiding;</li> <li>De raad via een raadsinformatiebrief te informeren over de uitkomsten;</li> <li>De uitkomsten te communiceren via HuisaanHuis;</li> <li>Een nadere analyse op de uitkomsten te doen en op basis daarvan een vertaalslag voor verbeteringen te maken in de Ontwikkelagenda voor de organisatie.</li> </ol> <h4>Samenvatting</h4> <p>In 2021 heeft de gemeente Olst-Wijhe weer meegedaan aan de burgerpeiling van Waarstaatjegemeente.nl. De meeste rapportcijfers liggen in lijn met voorgaande jaren. In 2021 is een 6,6 het gemiddelde rapportcijfer dat de gemeente Olst-Wijhe in 2021 krijgt voor alle inspanningen voor haar inwoners (2018: 6,7). Het rapportcijfer voor de samenwerking met inwoners en communicatie en voorlichting is vergeleken met 2018 iets gedaald. Het gaat om respectievelijk een daling van 6,2 naar 6,1 en van 6,8 naar 6,6. Op het gebied van prettig wonen (8,1), het zich veilig voelen in de buurt (92%) en het klaar staan voor de buren (85%), scoren wij hoger dan de vorige keer en hoger ten opzichte van de referentiegemeenten (&lt;25.000 inwoners).<br />De uitkomsten van de peiling vragen om een nadere analyse. Afgezet tegen de ambities die de gemeente heeft geformuleerd op het gebied van dienstverlening en participatie, worden de resultaten uit de peiling als zorgelijk ge&iuml;nterpreteerd. Bestuur en organisatie grijpen de resultaten aan als wake-up call en als aanleiding om in te zetten op verbetering op het gebied van dienstverlening en participatie.</p> <h3>6. Programmaplan Focus op Wonen&nbsp;</h3> <h4>Besluit</h4> <ol> <li>Het Programmaplan Focus op Wonen 2021-2023 vast te stellen;</li> <li>Voor het Programma Focus op Wonen alleen de primaire producten op te stellen;</li> <li>Voor de eenmalige kosten voor het dashboard (ad &euro; 7.500,-) en het eerstejaars onderhoud van het dashboard (ad &euro;1.500,-) &euro; 9.000,- beschikbaar te stellen en de financi&euml;le consequenties te verwerken in de 1e berap 2022;</li> <li>De structurele kosten voor het dashboard van &euro;1.500,- te verwerken in de kadernota 2023-2026/Begroting 2023-2026;</li> <li>De raad te informeren via de lijst van ingekomen stukken.</li> </ol> <h4>Samenvatting</h4> <p>Als pijler 1 van de Heroverwegingen in 2021 is door college en raad de Focus op Wonen vastgesteld. Olst-Wijhe wil zichzelf in de markt zetten als eigenzinnige en toekomstbestendige woongemeente, en daar dan ook voldoende woningen voor bijbouwen. Het Programmaplan Focus op Wonen 2021-2023 geeft de scope van het programma Focus op Wonen aan voor de periode tot eind 2023, en blikt vooruit op de toegenomen woningbouwproductie tot 2031.&nbsp;<br />In 2022 zullen de gevraagde documenten en rapporten worden opgeleverd, en in 2023 worden keuzes gemaakt en gevolgen in beeld gebracht om ook voor langere tijd de extra woningbouwproductie te borgen in de lijnorganisatie.&nbsp;</p> <h3>7. Compensatieregeling controle coronatoegangsbewijs 2e tranche</h3> <h4>Besluit</h4> <ol> <li>In te stemmen met de tijdelijke compensatieregeling tegemoetkoming kosten controle coronatoegangsbewijs 2e tranche gemeente Olst-Wijhe;</li> <li>Toekenning van de middelen in mandaat door de co&ouml;rdinator integrale veiligheid te laten afhandelen;</li> <li>De raad te informeren via de nieuwsbrief.</li> </ol> <h4>Samenvatting</h4> <p>De Minister van Justitie en Veiligheid heeft op 26 januari 2022 via een ministeri&euml;le regeling bekend gemaakt dat de financi&euml;le tegemoetkoming voor het bevorderen van het toezicht op de naleving van het Coronatoegangsbewijs (CTB) wordt voortgezet. Het college heeft besloten dat deze middelen via een compensatieregeling worden toekend aan die organisaties die de controle op het CTB hebben uitgevoerd in de periode 1 januari 2022 tot en met 25 februari 2022.</p> <h3>8. Beantwoording vragen PvdA over biedingsproces voormalige schoollocatie de Holsthoek den Nul&nbsp;</h3> <h4>Besluit</h4> <p>In te stemmen met de beantwoording van de vragen van de fractie van de PvdA over het biedingsproces van de voormalige schoollocatie de Holsthoek in Den Nul.</p> <h4>Samenvatting</h4> <p>De fractie van de PvdA heeft naar aanleiding van een artikel in de Stentor over het stopzetten van de biedingsprocedure van de verkoop van de voormalige schoollocatie de Holsthoek in Den Nul een aantal vragen aan het college gesteld. Het college geeft middels een brief antwoorden op de gestelde vragen.</p> 2022-03-07 09:00:00 +0100 2022-03-07 09:04:55 +0100 2022-03-07 09:17:36 +0100 B&W besluiten 22-02-2022 <h2>Aanwezig</h2> <ul> <li>de heer A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>de heer M. Blind, wethouder</li> <li>de heer drs. H. Olthof, wethouder</li> <li>de heer H. Kamphuis, wethouder</li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</li> </ul> <h2>Afwezig</h2> <p>-</p> <h2>Agenda</h2> <h3>1. Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 15 februari 2022</h3> <h4>BESLUIT:</h4> <p>Conform vast te stellen.</p> <h3>2. Ingekomen</h3> <h3>3. Bestemmingsplan Olst, Eendrachtstraat 8</h3> <h4>BESLUIT:</h4> <ol> <li>De Nota van beantwoording van zienswijzen Olst, Eendrachtstraat 8 d.d. 14 februari 2022 vast te stellen;</li> <li>Het bestemmingsplan &lsquo;Olst, Eendrachtstraat 8&rsquo; vast te stellen;</li> <li>Geen exploitatieovereenkomst vast te stellen, omdat het kostenverhaal anterieur verzekerd is.</li> </ol> <h4>SAMENVATTING&nbsp;</h4> <p>Op 23 april 2019 heeft het college van B&amp;W een positief besluit genomen over het realiseren van &eacute;&eacute;n twee-kapper en een rij van zes woningen op de locatie van het voormalige tuincentrum Hollegien aan de Eendrachtstraat 8 te Olst. Het ontwerpbestemmingsplan Olst, Eendrachtstraat 8 heeft van 23 december 2021 tot en met 2 februari 2022 ter inzage gelegen. Binnen deze periode is &eacute;&eacute;n zienswijze ingediend op het plan. De zienswijze geeft geen aanleiding om de raad voor te stellen het plan niet of gewijzigd vast te stellen.</p> <h3>4. <strong>Wet gemeentelijke schuldhulpverlening en vroegsignalering van schulden</strong></h3> <h4>BESLUIT:</h4> <ol> <li>Aan te sluiten bij het landelijk convenant vroegsignalering wat het mogelijk maakt om signalen van betalingsachterstanden te ontvangen van vrijwel alle relevante vaste lastenpartners;</li> <li>Wethouder Kamphuis te benoemen als tekenbevoegde van het landelijk convenant en bijbehorende overeenkomsten met vaste lasten partners;</li> <li>Gebruik te maken van het systeem: Vindplaats van Schulden (VPS) van de BKR voor het ontvangen van signalen van betaalachterstanden van inwoners vanuit vaste lastenpartners;</li> <li>Per eerstvolgende herziening van de Verordening sociaal domein een maximale beschikkingstermijn voor schuldhulpverlening van 8 weken op te nemen.</li> </ol> <h4>SAMENVATTING</h4> <p>Sinds 1 januari 2021 is vroegsignalering van schulden een verplichte taak voor gemeenten. Dit is opgenomen in de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs). Vroegsignalering is een effectieve aanpak om te voorkomen dat betalingsachterstanden verder oplopen en zich ontwikkelen tot problematische schulden. Daarnaast helpt vroegsignalering om de maatschappelijke kosten voor schuldhulpverlening te verminderen en zorgt het ervoor dat schuldeisers hun geld eerder krijgen. Op basis van signalen van: zorgverzekeraars, energiebedrijven, woningverhuurders en drinkwaterbedrijven benaderen gemeenten bewoners met betaalachterstanden proactief om hen hulp aan te bieden.&nbsp;</p> <h3>5. Beantwoording raadsvragen PvdA over energietransport</h3> <h4>BESLUIT:</h4> <ol> <li>In te stemmen met de brief met beantwoording van de schriftelijke vragen van de PvdA-fractie over energietransport;</li> <li>De beantwoording toe te sturen aan de fractie van PvdA en de andere fracties in de gemeenteraad.</li> </ol> <h4>SAMENVATTING</h4> <p>De PvdA-fractie heeft vragen gesteld over energietransport, naar aanleiding van een artikel in Solar Magazine d.d. 18 november 2021. In de brief worden de antwoorden gegeven. De antwoorden zijn, naast intern met portefeuillehouder en ambtelijke collega energietransitie, ook met Enexis afgestemd.</p> <h3>6. Beantwoording raadsvragen GroenLinks over transportvermogen en PV-parken</h3> <h4>BESLUIT:</h4> <ol> <li>In te stemmen met de brief met beantwoording van de schriftelijke vragen van de GroenLinks-fractie over transportvermogen en PV-parken.</li> <li>De beantwoording toe te sturen aan de fractie van GroenLinks en de andere fracties in de gemeenteraad.</li> </ol> <h4>SAMENVATTING</h4> <p>De GroenLinks-fractie heeft vragen gesteld over energietransport, naar aanleiding van een artikel in Solar Magazine d.d. 18 november 2021. In de brief worden de antwoorden gegeven. De antwoorden zijn, naast intern met portefeuillehouder en ambtelijke collega energietransitie, ook met Enexis afgestemd.</p> 2022-02-28 09:00:00 +0100 2022-02-24 15:44:34 +0100 2022-02-24 15:44:34 +0100 B&W besluiten 15-02-2022 <h2>Aanwezig</h2> <ul> <li>de heer A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>de heer M. Blind, wethouder</li> <li>de heer drs. H. Olthof, wethouder</li> <li>de heer H. Kamphuis, wethouder</li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</li> </ul> <h2>Afwezig</h2> <p>-</p> <h2>Agenda</h2> <h3>1. Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 8 februari 2022</h3> <h4>BESLUIT:</h4> <p>Conform vast te stellen.</p> <h3>2. Ingekomen</h3> <h4>INGEKOMEN:</h4> <ul> <li>Memo financi&euml;n corona stand van zaken 2021 en 2022 &ndash; voor kennisgeving aan te<br />&nbsp; nemen.</li> <li>Toezeggingenlijst van de gemeenteraad &ndash; voor kennisgeving aan te nemen.</li> <li>Raadsvoorstel tot van toepassing verklaren Co&ouml;rdinatieregeling herontwikkeling Olsterkampweg &ndash; In te stemmen met de aanvulling van het raadsvoorstel naar aanleiding van oordeelsvormende behandeling dd 7 februari 2022.</li> </ul> <h3>3. Bestuursakkoord Water &amp; Klimaatadaptatie 2022-2027 - 6866-2022</h3> <h4>BESLUIT:</h4> <ol> <li>In te stemmen met het bestuursakkoord Water &amp; Klimaatadaptatie 2022-2027 als kader voor de nieuwe periode van RIVUS-samenwerking;</li> <li>In te stemmen met het procesvoorstel om te komen tot een financieringsvoorstel voor de periode 2023-2027;</li> <li>In te stemmen met ondertekening van voorgesteld Besluit mandaat- en volmachtverlening RIVUS.</li> </ol> <h4>SAMENVATTING&nbsp;</h4> <p>Binnen RIVUS werken de gemeenten Dalfsen, Deventer, Kampen, Olst-Wijhe, Raalte, Staphorst, Zwartewaterland, Zwolle en Waterschap Drents Overijsselse Delta en de provincie Overijssel samen aan waterketen en klimaat. Landelijk gezien is een regionale samenwerking op deze gebieden in het verleden succesvol gebleken (afgelopen bestuursakkoord samenwerking in de waterketen) en is in de toekomst ook nog noodzakelijk. De recentelijke wateroverlast in Limburg is hier een sprekend voorbeeld van.<br />Ook in de regio West-Overijssel zijn de komende decennia in stad en platteland stevige water- en klimaatmaatregelen en investeringen nodig. Het college heeft daarom besloten in te stemmen met het Bestuursakkoord Water &amp; Klimaatadaptatie 2022 &ndash; 2027.&nbsp;</p> <h3>4.&nbsp;Districtelijk Veiligheidsoverleg 16 februari 2022 - 8090-2022</h3> <h4>BESLUIT:</h4> <p>In te stemmen met de voor het Veiligheidsoverleg per agendapunt genoemde adviezen.</p> <h4>SAMENVATTING</h4> <p>Ter voorbereiding op het Veiligheidsoverleg IJsselland dat op 16 februari 2022 plaatsvindt heeft het college ingestemd met de per agendapunt genoemde adviezen. Het betreft hier de agendapunten die strategisch en/of financieel van belang zijn. &nbsp;</p> <h3>5. Reactie op brieven PB's inzake ontgassen binnenschepen op de &nbsp;IJssel - 8175-2022</h3> <h4>BESLUIT:</h4> <ol> <li>Niet over te gaan tot het stellen van gemeentelijke verbodsregels op het ontgassen door binnenvaartschepen op de IJssel;</li> <li>Schriftelijk te reageren op brieven van de plaatselijke belangen van Herxen en Welsum;</li> <li>In overleg te treden met andere gemeenten in Overijssel langs de IJssel om te komen tot gezamenlijk standpunt richting ministerie I&amp;W.</li> </ol> <h4>SAMENVATTING</h4> <p>Door de Plaatselijk Belangen van Herxen en Welsum is het college gevraagd om onderzoek te doen naar de mogelijkheid om te komen tot een gemeentelijk verbod op het ontgassen door binnenschepen op de IJssel. Over de regels van het ontgassen en de mogelijkheid om hier gemeentelijk wat in te betekenen is onderzoek uitgevoerd in nauwe samenwerking met de gemeente Zwolle. Ook de GGD heeft advies uitgebracht. Conclusie, ook na overleg met de betrokken Plaatselijke Belangen, is dat het stellen gemeentelijke regels geen zin heeft. In overleg met de Plaatselijke Belangen wordt voorgesteld om bij het Rijk aan te dringen op het bespoedigen van het landelijke verbod op het ongecontroleerd en varend ontgassen bij binnenschepen.</p> <h3>6. Ontwerpbestemmingsplan Holstweg e.o., Den Nul - 8186-2022</h3> <h4>BESLUIT:</h4> <ol> <li>Het ontwerpbestemmingsplan Holstweg e.o., Den Nul ter inzage te leggen;</li> <li>De ontwikkelaar te informeren dat de voorwaarde voor vaststelling van het bestemmingsplan is dat o.a. uit de beoordeling van de Omgevingsdienst en Het Oversticht blijkt dat het plan vanuit milieu-hygi&euml;nisch en archeologisch oogpunt uitvoerbaar is;</li> <li>Tegelijkertijd met de terinzagelegging van het bestemmingsplan een Hogere Waarde-procedure op te starten.</li> </ol> <h4>SAMENVATTING</h4> <p>Op 21 september 2021 heeft het college van B&amp;W een principebesluit genomen voor de ontwikkeling van 16 woningen op het perceel aan de Holstweg 1A. Daarna kwamen er verzoeken van naastgelegen percelen om de bestemming van hun perceel te wijzigen van Bedrijf naar Wonen. Het ontwerpbestemmingsplan is zo goed als gereed. Uit archeologisch onderzoek volgt dat er nog een verkennend booronderzoek benodigd is. Ook volgt er nog een advies over het aspect Bodem van de Omgevingsdienst. Het onderzoek en het advies volgen tijdens de terinzagelegging van het ontwerp bestemmingsplan. Het college is voornemens om het ontwerpbestemmingsplan ter inzage te leggen. Met de ontwikkelaar is inmiddels een anterieure overeenkomst gesloten.</p> <h3>7. Invulling raadsmotie "geen laagvliegroutes" - 8192-2022</h3> <h4>BESLUIT:</h4> <ol> <li>Invulling te geven aan de motie &nbsp;door in samenwerking met de provincies Overijssel en Gelderland via lobby v&oacute;&oacute;r het commissiedebat Infrastructuur en Waterstaat van 24 februari 2022 vragen te laten stellen aan de minister van I&amp;W;</li> <li>De gemeenteraad te informeren over de gekozen aanpak via de nieuwsbrief.</li> </ol> <h4>SAMENVATTING</h4> <p>Op 24 januari 2022 is door de raad van de gemeente Olst-Wijhe een motie vreemd aan de orde van de dag aangenomen waarin het college wordt opgeroepen om v&oacute;&oacute;r 24 &nbsp;februari (datum kamerdebat luchtvaart):</p> <ul> <li>Zich uit te spreken naar het ministerie dat Lelystad Airport niet geopend mag worden alvorens de laagvliegroutes over Gelderland en Overijssel zijn verdwenen.</li> <li>Zich aan te sluiten bij de motie van Provinciale Staten van Overijssel van 15 december 2021 "Geen laagvliegers boven Overijssel".</li> <li>Contact te zoeken met provincie Gelderland over de stijgroute over Olst-Wijhe en waar mogelijk samen te werken met de provincie en met andere gemeenten als dat het gezamenlijke doel dient.</li> </ul> <p>Het college geeft door middel van de in dit besluit weergegeven aanpak invulling aan deze motie.</p> <h3>8. Regionale verkenning voorkomen dakloosheid jongvolwassenen Regio Midden-IJssel - 8415-2022</h3> <h4>BESLUIT:</h4> <ul> <li>De informatie over aanpak naar aanleiding van het &lsquo;Verkennend onderzoek voorkomen dakloosheid jongvolwassenen Regio Midden-IJssel&rsquo; voor kennisgeving aan te nemen;</li> <li>De gemeenteraad te informeren via de nieuwsbrief.</li> </ul> <h4>SAMENVATTING</h4> <p>De samenwerkende gemeenten beschermd wonen en maatschappelijke opvang Deventer, Olst-Wijhe, Raalte, Lochem en Zutphen (regio Midden-IJssel) bieden samen maatschappelijke opvang aan personen die de thuissituatie hebben verlaten en niet in staat zijn zich op eigen kracht te handhaven in de samenleving. Doelstellingen van de regio zijn onder meer dakloosheid zo veel mogelijk te voorkomen en waar dit toch ontstaat voldoende maatschappelijke opvang te bieden en door- en uitstroom vanuit de opvang te bevorderen.&nbsp;</p> <p>In het kader van de landelijke aanpak &lsquo;Een (t)huis, een toekomst&rsquo; zijn door de centrumgemeente Deventer incidentele rijksmiddelen verkregen en ingezet in 2020 en 2021 voor onder meer preventie van dakloosheid onder jongvolwassenen. Dit door -waar mogelijk- nog extra in te zetten op het maximaal voorkomen van dakloosheid onder jongvolwassenen door regionaal te verkennen welke extra inspanningen/ maatregelen hieraan een bijdrage kunnen leveren en deze vervolgens te implementeren. Om dit gericht in te kunnen zetten is deze regionale verkenning in 2021 in opdracht van de centrumgemeente Deventer uitgevoerd door stichting Zwerfjongeren Nederland. In 2022 en verder gaan we met de uitkomsten aan de slag.</p> <h3>9. Benoeming stembureauleden, stemlocaties voor beperkte toegang - 5856-2022</h3> <h4>BESLUIT:</h4> <p>Voor de verkiezing van de leden van de gemeenteraad op woensdag 16 maart 2022 met het vervroegd stemmen op maandag 14 en dinsdag 15 maart en voor het centraal stemmen tellen op donderdag 17 maart 2022:</p> <ol> <li>Te benoemen, de genoemde voorzitters, plaatsvervangende voorzitters, stembureauleden;</li> <li>De benoeming van de reserveleden en tellers te mandateren aan het Team Verkiezingen;</li> <li>Aan te wijzen als tellocatie voor GSB1 en GSB2 het gemeentehuis te Wijhe.&nbsp;<br />Het GSB1 start woensdag 16 maart 2022 vanaf 9.00 uur en het GSB2 start donderdag 17 maart 2002 om 9.00 &nbsp;uur. Eindtijd is niet bekend, duurt tot zolang het nodig is;</li> <li>Aan te wijzen als stembureau met beperkte toegang: <ul> <li>verzorgingstehuis het Averbergen, Averbergen 1 te Olst</li> <li>verzorgingstehuis het Weijtendaal, Slotpark 1 te Wijhe</li> <li>verzorgingstehuis Sint Willibrord, Boskamp 21 te Olst.</li> </ul> </li> </ol> <h4>SAMENVATTING</h4> <p>Voor de verkiezing van de leden van de gemeenteraad op woensdag 16 maart 2022, met als extra verkiezingsdagen de maandag 14 en dinsdag 15 maart 2022 heeft het college besloten te benoemen de stembureauleden, zijnde de voorzitters, plaatsvervangende voorzitters, stembureauleden en reserveleden.&nbsp;<br />We hebben een gemeentelijk stembureau 1 (GSB1) en gemeentelijk stembureau 2 GSB2).<br />Voor het centraal stemmen tellen op woensdag 16 maart (GSB1) en donderdag 17 maart 2022 (GSB2), is besloten te benoemen de voorzitter, plaatsvervangend voorzitter, stembureauleden.<br />Het tellen (op partijniveau) van de vervroegd uitgebrachte stemmen vindt plaats op woensdag 16 maart, op een door burgemeester en wethouders vast te stellen tijdstip. Het tijdstip wordt vastgesteld op 9.00 uur. Er is er voor gekozen om het GSB1 en het GSB2 op hetzelfde tijdstip te laten aanvangen zodat er geen verwarring ontstaat over de aanvang van de beide gemeentelijke stembureaus. Voor de benoeming van de tellers die nodig zijn bij het centraal tellen is besloten om dit te mandateren aan het Team Verkiezingen.</p> <h3>10. Herverdeling bijdrage Veiligheidsregio gemeenten en goed werkgeverschap na dienstongevallen - 7717-2022</h3> <h4>BESLUIT:</h4> <ol> <li>In te stemmen met de wijziging in de verdeelsleutel voor de bijdrage aan de Veiligheidsregio IJsselland;</li> <li>In te stemmen met het voornemen van de Veiligheidsregio IJsselland om deel te nemen aan de oprichting van de Stichting Risicobeheer Veiligheidsregio&rsquo;s en Stichting Waarborgfonds Veiligheidsregio&rsquo;s en daarop geen wensen of bedenkingen kenbaar te maken;</li> <li>De twee reactiebrieven op de lijst van ingekomen stukken van de gemeenteraad d.d. 28 februari 2022 te plaatsen;</li> <li>De raad te informeren via de nieuwsbrief.</li> </ol> <h4>SAMENVATTING</h4> <p>De Veiligheidsregio IJsselland is een gemeenschappelijke regeling van de elf gemeenten in de regio IJsselland. Voorgenomen besluiten met financi&euml;le consequenties dienen aan de afzonderlijke gemeenteraden van de deelnemende gemeenten te worden voorgelegd, zodat die in de gelegenheid worden gesteld om een zienswijze in te dienen. Ook moet de raad moet zich op basis van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio IJsselland uitspreken over de oprichting en deelname van privaatrechtelijke &nbsp;rechtspersonen. De gemeente Olst-Wijhe ziet geen aanleiding om een zienswijze in te dienen op de voorgenomen besluiten ten aanzien van de wijziging van de verdeelsleutel voor de bijdrage en de deelname aan de Stichtingen Risicobeheer en Waarborgfonds Veiligheidsregio&rsquo;s.&nbsp;</p> <h3>11. Bestuursvergadering AB OD IJsselland 17 februari 2022 - 8391-2022</h3> <h4>BESLUIT:</h4> <ol> <li>In te stemmen met de advisering als verwoord in de geannoteerde agenda van het Algemeen Bestuur Omgevingsdienst IJsselland van 17 februari 2022;</li> <li>Op basis van de wijziging in de voorstellen voor de begrotingswijziging van de OD voor 2021 en 2022 in te stemmen met deze voorstellen</li> </ol> <h4>SAMENVATTING</h4> <p>Op 17 februari 2022 is er een vergadering gepland van het Algemeen bestuur van de Omgevingsdienst IJsselland. Door middel van een geannoteerde agenda is waar nodig per punt ingegaan op de inhoudelijke punten.&nbsp;<br />OP 10 februari 2022 heeft het DB van de OD, naar aanleiding van diverse ingebrachte zienswijzen tegen de ontwerpbegrotingswijzigingen 2021 en 2022 een wijziging aangebracht in de voorstellen. Hiermee heeft het DB de intentie tegemoet te komen aan verzoeken om fasering in de uitgaven ten behoeve van het programma &ldquo;samen toekomstbestendig&rdquo;. De wijziging houdt in dat de kosten van co&ouml;rdinatie (&euro; 233.000) uit de voorstellen zijn geschrapt. Voor Olst-Wijhe verlaagt dit voor 2022 de kosten van onderdeel 3 over van begrotingswijziging van &euro; 47.424 naar &euro; 35.308. In de voorstellen voor de begroting 2023 zullen deze kosten weer opgevoerd worden.</p> 2022-02-21 09:00:00 +0100 2022-02-21 09:45:03 +0100 2022-02-21 09:47:49 +0100 B&W besluiten 08-02-2022 <h2>Aanwezig</h2> <ul> <li>de heer A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>de heer M. Blind, wethouder</li> <li>de heer drs. H. Olthof, wethouder</li> <li>de heer H. Kamphuis, wethouder</li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</li> </ul> <h2>Afwezig</h2> <p>-</p> <h2>Agenda</h2> <h2>1. Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 1 februari 2021</h2> <h3>BESLUIT:</h3> <p>Conform vast te stellen.</p> <h2>2. Ingekomen</h2> <h3>INGEKOMEN:</h3> <ul> <li>Verslag overleg directie PB Den Nul 2022 &ndash; voor kennisgeving aan te nemen.</li> <li>Memo Afronding Manifest groep &ndash; voor kennisgeving aan te nemen, en de brief aan de manifestgroep via de lijst van ingekomen stukken aan de gemeenteraad voor te leggen.</li> <li>Public affairs jaarverslag 2021 - Regio Zwolle &ndash; voor kennisgeving aan te nemen.</li> </ul> <h2>3.&nbsp;Principebesluit tot het realiseren van twee nieuwe woningen op het perceel Herxen 11 te Wijhe in het kader van het buurtschappenbeleid - 5084-2022</h2> <h3>BESLUIT:</h3> <ol> <li>In principe medewerking te verlenen aan het plan tot het realiseren van twee nieuwe woningen naast de bestaande woning op het perceel Herxen 11 te Wijhe in het kader van het buurtschappenbeleid onder voorwaarde dat: <ul> <li>initiatiefnemer het erfinrichtingsplan nader uitwerkt dat door de gemeente moet worden goedgekeurd;</li> <li>itiatiefnemer aantoont met onderzoeken dat er sprake is van een goede ruimtelijke ordening.</li> </ul> </li> <li>Een bestemmingsplan voor dit perceel in procedure te brengen onder voorwaarde dat er niet eerder wordt gestart met de planologische procedure, voordat de anterieure overeenkomst is gesloten met de initiatiefnemer.</li> </ol> <h3>SAMENVATTING</h3> <p>Initiatiefnemers hebben samen een principeverzoek ingediend voor het realiseren van twee nieuwe woningen naast de bestaande woning op het perceel Herxen 11 te Wijhe in het kader van het buurtschappenbeleid. Het gaat om het perceel kadastraal bekend als gemeente Wijhe, sectie L, nummer 647. Het college van B&amp;W besluit onder voorwaarden in principe medewerking te verlenen aan een herziening van het bestemmingsplan om de gewenste ontwikkeling planologisch mogelijk te maken.</p> <h2>4.&nbsp;Principebesluit tot de realisatie van drie woningbouwkavels voor starters en senioren aan de Wethouder W.A. Boerkampweg direct ten zuiden van de kern Boskamp - 5298-2022</h2> <h3>BESLUIT:</h3> <ol> <li>In principe medewerking te verlenen aan de realisatie van drie woningbouwkavels voor starters en senioren direct ten zuiden van de kern Boskamp onder voorwaarde dat: <ul> <li>initiatiefnemer het inpassingsplan nader uitwerkt dat door de gemeente moet worden goedgekeurd;</li> <li>initiatiefnemer aantoont met onderzoeken dat er sprake is van een goede ruimtelijke ordening.</li> </ul> </li> <li>Een bestemmingsplan voor dit perceel in procedure te brengen onder voorwaarde dat er niet eerder wordt gestart met de planologische procedure, voordat de anterieure overeenkomst is gesloten met de initiatiefnemer.</li> </ol> <h3>SAMENVATTING</h3> <p>Initiatiefnemers hebben een principeverzoek ingediend voor de realisatie van drie woningbouwkavels voor starters en senioren direct ten zuiden van de kern Boskamp. Het gaat om het perceel kadastraal bekend als gemeente Olst, sectie E, nummer 3835. Het college van B&amp;W besluit onder voorwaarden in principe medewerking te verlenen aan een herziening van het bestemmingsplan om de gewenste ontwikkeling planologisch mogelijk te maken.</p> <h2>5. Principebesluit tot het herontwikkelen van het perceel aan de Kappeweg 28 te Wijhe in het kader van de KGO-regeling - 5597-2022</h2> <h3>BESLUIT:</h3> <ol> <li>In principe medewerking te verlenen aan het plan tot het herontwikkelen van het perceel aan de Kappeweg 28 te Wijhe in het kader van de KGO-regeling onder de volgende voorwaarden: <ul> <li>Initiatiefnemer werkt het erfinrichtingsplan nader uit dat door de gemeente moet worden goedgekeurd.</li> <li>Er moet toestemming worden verkregen van de provincie voor deze herontwikkeling, omdat er een provinciaal belang is.</li> <li>Initiatiefnemer toont met onderzoeken aan dat er sprake is van een goede ruimtelijke ordening.</li> </ul> </li> <li>Een bestemmingsplan voor dit perceel in procedure te brengen onder voorwaarde dat er niet eerder wordt gestart met de planologische procedure, voordat de anterieure overeenkomst is gesloten met de initiatiefnemer.</li> </ol> <h3>SAMENVATTING</h3> <p>Initiatiefnemer heeft een principeverzoek ingediend voor de herontwikkeling van het perceel aan de Kappeweg 28 te Wijhe. De initiatiefnemer wil met toepassing van de KGO-regeling voormalige agrarische bedrijfsbebouwing slopen en ter compensatie een tweede woning realiseren. Het college van B&amp;W besluit onder voorwaarden in principe medewerking te verlenen aan een herziening van het bestemmingsplan om de gewenste ontwikkeling planologisch mogelijk te maken.</p> <h2>6. Memo en voorstel plan van aanpak nav Didam-arrest - 6072-2022</h2> <h3>BESLUIT:</h3> <ol> <li>Kennis te nemen van de inhoud van de memo;</li> <li>Een risicoanalyse uit te voeren binnen de projecten en casussen waarin &eacute;&eacute;n op &eacute;&eacute;n gunning aan de orde is (geweest) op basis van het voorgestelde plan van aanpak. En deze risicoanalyses te laten begeleiden / (mede) op te laten stellen door een advocaat (Kantoor Nysingh), waarbij die bijkomende kosten landen binnen het project en bij de individuele casussen op team Grondzaken;</li> <li>In afwachting van de uitkomst van die risicoanalyse per casus / project nog geen besluiten te nemen over de &lsquo;&eacute;&eacute;n op &eacute;&eacute;n verkopen&rsquo; noch de bestaande notari&euml;le akte(n) van levering te laten passeren, met andere woorden daarin een pas op de plaats te maken;&nbsp;</li> <li>Per individuele casus / project de risicoanalyse ter besluitvorming voor te leggen aan het college.</li> </ol> <h3>SAMENVATTING</h3> <p>De aanleiding vormt het zogenaamde Didam-arrest zoals dat op 26 november 2021 is gewezen door de Hoge Raad. Het doel van de memo is om het college van B&amp;W op hoofdlijn te informeren over de inhoud van het Didam-arrest en over de gevolgen voor de dagelijkse praktijk. Het plan van aanpak schetst de manier waarop de gemeente Olst-Wijhe met bestaande casussen binnen de gemeente wil omgaan. Dat laatste om een zo goed mogelijk beeld te krijgen van de risico's die de gemeente loopt.</p> <h2>7.&nbsp;Indexatie bijlage financieel besluit 2022 bij Beleidsregels armoedebestrijding Olst-Wijhe - 6500-2022</h2> <h3>BESLUIT:</h3> <p>In te stemmen met de gewijzigde Bijlage financieel besluit 2022 bij de Beleidsregels armoedebestrijding Olst-Wijhe.</p> <h3>SAMENVATTING</h3> <p>Op 25 maart 2020 zijn de Beleidsregels armoedebestrijding Olst-Wijhe gepubliceerd. In deze beleidsregels zijn zo weinig mogelijk bedragen genoemd. De maximale vergoedingen, normbedragen enzovoort, zijn opgenomen in het financieel besluit dat als bijlage aan de beleidsregels is toegevoegd. In de beleidsregels staat genoemd dat de gemeente de bedragen in het financieel besluit jaarlijks zal aanpassen aan de hand van de consumentenprijsindex van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierdoor wordt voorkomen dat jarenlang verouderde bedragen in de beleidsregels zijn opgenomen. Deze index bedraagt voor 2022 5,7 procent en wordt toegepast op de volgende toeslagen:</p> <ul> <li>Individuele inkomenstoeslag</li> <li>Vergoeding voor woninginrichtingskosten</li> </ul> <p>Daarnaast is er per 1 april 2022 een landelijke wijziging in de individuele studietoeslag voor studenten met een medische beperking. De huidige regeling in Olst-Wijhe is een individuele studietoeslag van &euro; 300,- per maand voor alle studenten die hier recht op hebben. Deze wordt elke maand uitbetaald. Per ingang van 1 april 2022 geldt de landelijk regeling en krijgen studenten vanaf 18 jaar &euro; 150,- per maand. Vanaf 21 jaar is dat &euro; 300,- per maand. De vermogenstoets vervalt.</p> <h2>8.&nbsp;Lidmaatschap netwerk kleine gemeenten K80 - 6794-2022</h2> <h3>BESLUIT:</h3> <ol> <li>In te stemmen met oprichting van en toetreding in de K80, het netwerk van en voor kleine gemeenten;</li> <li>In te stemmen met de voor het lidmaatschap benodigde jaarlijkse bijdrage van &euro; 2.200, deze voor 2022 ten laste te brengen van het rekeningresultaat via de 1e Berap en deze te verwerken in de kadernota en meerjarenbegroting 2023-2026 als autonome ontwikkeling;</li> <li>Wethouder Olthof te machtigen om Olst-Wijhe bij de oprichtingsvergadering te vertegenwoordigen en hem daartoe te mandateren;</li> <li>Wethouder Olthof te machtigen om namens Olst-Wijhe tot en na oprichting zitting te nemen in het Dagelijks Bestuur van de K80 (in ieder geval in de overgangsperiode tot inrichting definitief AB en DB);</li> <li>De raad over deelname aan de K80 via de nieuwsbrief te informeren.</li> </ol> <h3>SAMENVATTING</h3> <p>Mede naar aanleiding van de herijking van het gemeentefonds is een informele kopgroep van negen van de kleinste tachtig gemeenten sinds de zomer van 2020 ambtelijk en bestuurlijk gaan samenwerken. Olst-Wijhe maakt hier onderdeel vanuit. Inmiddels zit de informele groep, de K80, als lobbygroep en gesprekspartner aan tafel bij het Rijk en de VNG. Om krachtiger te zijn als gesprekspartner, maar ook om in te kunnen zetten op onderlinge kennisdeling is oprichting van een organisatie nodig. De oprichting vindt plaats op 25 februari 2022, waarbij vijftig gemeenten hun voorgenomen lidmaatschap hebben uitgesproken.</p> <h2>9. Vaststellen plan van aanpak 1.0 omgevingsvisie - 5874-2022</h2> <h3>BESLUIT:</h3> <ol> <li>In te stemmen met het plan van aanpak 1.0 omgevingsvisie;</li> <li>In te stemmen met het raadsvoorstel waarin aan de gemeenteraad wordt voorgesteld het plan van aanpak 1.0 oordeelsvormend te bespreken en het definitieve plan van aanpak vast te laten stellen door de nieuwe gemeenteraad.</li> </ol> <h3>SAMENVATTING</h3> <p>We zijn gestart met de voorbereidingen op de omgevingsvisie. In de visie staat wat we als gemeente belangrijk vinden in onze leefomgeving, welke ambities we voor de lange termijn hebben en waar en hoe we die realiseren. De omgevingsvisie vervangt de Structuurvisie die in 2017 vastgesteld is. &nbsp;<br />Er is een plan van aanpak 1.0 opgesteld met uitgangspunten en de stappen om een omgevingsvisie te maken. We noemen het bewust een 1.0-versie, omdat het nog niet &aacute;lle inhoudelijke keuzes bevat die nodig zijn om met een omgevingsvisie aan de slag te gaan. De reden is de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2022, en de mogelijkheid dat de nieuwe raad aanvullende en/of op onderdelen gewijzigde uitgangspunten wil hanteren. Het is immers de nieuwe raad die de omgevingsvisie zal vaststellen en intensief betrokken wordt bij het opstellen ervan. Er volgt dus een definitief plan van aanpak.&nbsp;</p> <h2>10. Voortgangsmemo en projectstructuur gebiedsgericht werken aan de hand van pilot Boskamp - 57292-2021</h2> <h3>BESLUIT:</h3> <ol> <li>Kennis te nemen van de voortgang van gebiedsgericht werken met Boskamp als pilot;</li> <li>In te stemmen met de voorgestelde aanpak voor de pilot Boskamp en de rol die de gemeente hierin neemt;</li> <li>Voor initi&euml;le kosten &euro;10.000 beschikbaar te stellen en de financi&euml;le consequenties te verwerken in de 1e Berap 2022;</li> <li>De raad te informeren via de lijst van ingekomen stukken.</li> </ol> <h3>SAMENVATTING</h3> <p>De pilot gebiedsgericht werken is gestart op de Boskamp. Het college is ge&iuml;nformeerd over de aanpak en actuele stand van zaken. In de aanpak maken inwoners samen met stakeholders een gebiedsagenda voor de Boskamp. Dat is een realistisch en concreet voorstel van en voor de Boskamp. Aanleiding zijn de diverse ontwikkelingen en vraagstukken in het dorp. De projectorganisatie is neergezet, de eerste overleggen zijn gevoerd en er is onder inwoners een vragenlijst uitgezet om de haalbaarheid voor een woonvorm voor jong en oud te onderzoeken. Er zijn gesprekken gevoerd met stakeholders en in maart 2022 staat de bijeenkomst gepland om input van inwoners op te halen. Daarnaast zijn er sessies met het college van burgemeester en wethouders geweest waarin bewust stil gestaan is bij de rol die de gemeente in het proces heeft. Voor de gemeente is de aanpak een pilot waarin onderzocht wordt of en hoe &lsquo;gebiedsgericht werken&rsquo; structureel in de gemeentelijke werkzaamheden kan worden toegepast. Ook een training gebiedsgericht werken voor medewerkers van de gemeente is onderdeel van de pilot. &nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> 2022-02-14 09:00:00 +0100 2022-02-14 09:45:33 +0100 2022-02-14 09:51:16 +0100 B&W besluiten 01-02-2022 <h2>Aanwezig</h2> <ul> <li>de heer A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>de heer M. Blind, wethouder</li> <li>de heer drs. H. Olthof, wethouder</li> <li>de heer H. Kamphuis, wethouder</li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</li> </ul> <h2>Afwezig</h2> <p>-</p> <h2>Agenda</h2> <h2>1. Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 25 januari 2022</h2> <h3>BESLUIT:</h3> <p>Conform vast te stellen.</p> <h2>2.&nbsp;Ingekomen</h2> <h3>INGEKOMEN:</h3> <ul> <li>Beslissing op klacht Overijsselse Ombudsman Wijhendaalseweg 3b &ndash; voor kennisgeving aan te nemen.</li> </ul> <h2>3.&nbsp;Herhaling Ontwerpbesluit omgevingsvergunning Straatwerk- parkeervakken Weidebeek - 5111-2022</h2> <h3>BESLUIT:</h3> <ol> <li>De zienswijzennota die behoort bij het originele ontwerpbesluit vast te stellen;</li> <li>Planologisch medewerking te verlenen aan de realisatie van Straatwerk - parkeervakken in het project Weidebeek Wesepe;</li> <li>De ontwerp omgevingsvergunning opnieuw ter inzage te leggen ten behoeve van Straatwerk- parkeervakken Weidebeek Wesepe.</li> </ol> <h3>SAMENVATTING</h3> <p>Op 29 juni 2021 heeft de initiatiefnemer een aanvraag omgevingsvergunning ingediend voor de aanleg van straatwerk en parkeervakken in het project Weidebeek in Wesepe, op de hoek Scholtensweg/Brouwerskamp in Wesepe. In het bestemmingsplan Wesepe uit 2007 worden wel woningen mogelijk gemaakt binnen de hier geldende bestemming &lsquo;Woongebied&rsquo;, maar wegen en paden niet. Dit kan gezien worden als een omissie uit het bestemmingsplan, omdat de nieuwe woningen bereikbaar moeten zijn. Het college heeft op 26 oktober 2021 een ontwerpbesluit voor omgevingsvergunning vastgesteld. Dit ontwerpbesluit heeft ter inzage gelegen tot en met 22 december 2021. Naar aanleiding van op dat besluit binnengekomen zienswijzen, met betrekking tot het ontbreken van de inrichtingstekening bij de ter inzage stukken, is het nodig om het ontwerpbesluit opnieuw ter inzage te leggen, m&eacute;t de inrichtingstekening.&nbsp;</p> <p>Het college besluit daarom het ontwerpbesluit opnieuw vast te stellen, en opnieuw ter inzage te leggen. De Nota van zienswijzen die is opgesteld naar aanleiding van de eerste ter inzage legging, wordt mede ter inzage gelegd. Met dit besluit wordt, met onderbouwing, van het bestemmingsplan afgeweken. Dit ontwerpbesluit wordt opnieuw zes weken ter inzage gelegd.</p> <h2>4.&nbsp;Beleidsregels Wet Inburgering 2021 - 5587-2022</h2> <h3>BESLUIT:</h3> <p>In te stemmen met de beleidsregels Wet inburgering 2021.</p> <h3>SAMENVATTING</h3> <p>Met ingang van 1 januari 2022 is de nieuwe Wet inburgering 2021 ingegaan. De nieuwe wet legt de regie op inburgering bij de gemeenten. Op 20 december 2021 heeft de gemeenteraad het beleidskader Inburgering van statushouders vastgesteld. Dit biedt een duidelijk kader van hoe het college uitvoering geeft aan haar bevoegdheden in het nieuwe inburgeringsstelsel.&nbsp;</p> <p>Deze beleidsregels dragen bij aan een: duidelijke, correcte en eenduidige uitvoering en informatievoorziening naar: nieuwkomers, hun begeleiders en andere partijen die lokaal en regionaal betrokken zijn bij inburgering van statushouders.</p> <h2>5. Mandaat benoeming buitengewone ambtenaren van de burgerlijke stand voor &eacute;&eacute;n dag, voor een bepaald huwelijk of partnerregistratie - 5657-2022</h2> <h3>BESLUIT:</h3> <p>De bevoegdheid tot benoeming van buitengewone ambtenaren van de burgerlijke stand voor &eacute;&eacute;n dag, voor een bepaald huwelijk of partnerregistratie, te mandateren aan de ambtenaar burgerlijke stand.</p> <h3>SAMENVATTING</h3> <p>De bevoegdheid tot benoeming van buitengewone ambtenaren van de burgerlijke stand voor &eacute;&eacute;n dag, voor een bepaald huwelijk of partnerregistratie, is gemandateerd. Dat betekent dat medewerkers dit besluit mogen nemen namens het college. Het college besloot dit mandaat te verruimen naar meerdere medewerkers.</p> <h2>6.&nbsp;Ontwikkeling woon-zorgvoorziening regio Beschermd Wonen &amp; Maatschappelijke Opvang - 5870-2022</h2> <h3>BESLUIT:</h3> <ul> <li>De informatie over de ontwikkeling van een woon-zorgvoorziening voor kennisgeving aan te nemen.</li> <li>De gemeenteraad te informeren via de nieuwsbrief.</li> </ul> <h3>SAMENVATTING</h3> <p>Alle gemeenteraden in de regio Midden-IJssel (bestaande uit de gemeenten Deventer, Lochem, Olst-Wijhe, Raalte en Zutphen) worden ge&iuml;nformeerd over het voornemen een nieuwe regionale woon-zorgvoorziening te (doen laten) ontwikkelen. Een persbericht hierover wordt uitgebracht door de Regio Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang.</p> <h2>7.&nbsp;Raadsmemo routekaart sociaal domein - 5899-2022</h2> <h3>BESLUIT:</h3> <ol> <li>In te stemmen met de raadsmemo routekaart sociaal domein;</li> <li>De memo door middel van de ingekomen stukken ter kennis brengen van de gemeenteraad.</li> </ol> <h3>SAMENVATTING</h3> <p>Het college heeft in een eerder stadium ingestemd met de routekaart opgaven sociaal domein. Naar aanleiding van een woordvoerdersoverleg is deze routekaart op een aantal punten aangescherpt.<br />In de routekaart opgaven sociaal domein is bij de uitvoering van de bestuursopdracht maatschappelijk vastgoed prioriteit gegeven aan de accommodaties Holstohus in Olst, het Spoc in Wijhe en Infocentrum den Nul. In een volgende fase zullen de overige projectvoorstellen in uitvoering worden genomen. In de raadsmemo wordt op verzoek van de gemeenteraad per voorstel een handelingsperspectief geschetst.&nbsp;</p> <h2>8. Opstarten proces herontwikkeling scholenlocaties Wijhe - 59372-2021</h2> <h3>BESLUIT:</h3> <ol> <li>In te stemmen met het opstarten van het proces tot herontwikkeling van de vrijkomende scholenlocaties in Wijhe (Obs de Wije, KBS St. Jozef, CBS Matzer);</li> <li>Een bedrag beschikbaar te stellen voor fase 1 van de herontwikkeling, in totaal &euro; 60.000,-, en voor de dekking hiervan een nader voorstel tegemoet te zien en te verwerken in de 1e bestuursrapportage 2022.</li> </ol> <h3>SAMENVATTING</h3> <p>Op 31 mei 2021 heeft onze gemeenteraad besloten tot de vorming van een nieuw scholencluster Wijhe-Boerhaar. In het kader van de vaststelling van de begroting zijn ook de benodigde middelen gereserveerd. Concreet is het de bedoeling om het Kindcentrum Wijhe op de locatie SPOC te realiseren (planning afronding realisatie Kindcentrum is 1e kwartaal 2025).&nbsp;<br />Door de realisatie van dit Kindcentrum zullen er vier schoollocaties vrijvallen en in aanmerking komen voor een andere ontwikkeling. Het gaat dan om de locaties Obs de Wije (voorheen de Peperhof), KBS St. Jozef, CBS Matzer en KBS de Bongerd. Voor deze locaties wordt bij de herontwikkeling primair gedacht aan woningbouw. &nbsp;Gezien de grote woningdruk op de woningmarkt (met name in Wijhe) is het belangrijk om de herontwikkeling tijdig in gang te zetten, zodat na het vrijkomen van de locaties zo snel mogelijk met de realisatie kan worden gestart. Om deze processen daartoe op te starten zijn financi&euml;le middelen nodig voor fase 1, het opstellen van een plan van aanpak. Het gaat concreet om de drie schoollocaties in Wijhe. Voor de locatie KBS de Bongerd wordt voorgesteld om op een later moment de mogelijkheden voor herontwikkeling te onderzoeken.</p> <h2>9. Steunenbergerweg 6, Olst - 3638-2022</h2> <h3>BESLUIT:</h3> <ol> <li>In principe medewerking te verlenen aan het ingediende verzoek om voor de locatie Steunenbergerweg 6 in Olst de karakteristieke boerderij te splitsen in drie wooneenheden door gebruik te maken van de wijzigingsbevoegdheid uit het bestemmingsplan, onder de volgende voorwaarde:<br /> <ul> <li>er een bouwtekening wordt aangeleverd van de boerderij waaruit blijkt dat de cultuurhistorische waarde van het pand niet zal worden aangetast;</li> <li>Er een akkoord moet zijn over het aan te leveren erfinrichtingsplan.</li> </ul> </li> <li>Als aan de bovengenoemde voorwaarden wordt voldaan een ontwerpwijzigingsplan voor de Steunenbergerweg 6 in Olst in procedure brengen onder voorwaarde dat er niet eerder wordt gestart met de planologische procedure, totdat de anterieure overeenkomst is gesloten met de initiatiefnemer om de kosten te kunnen verhalen;</li> <li>De raad te informeren via de nieuwsbrief.</li> </ol> <h3>SAMENVATTING</h3> <p>Op 23 november jongstleden ontvingen wij het principeverzoek voor de Steunenbergerweg 6. Het verzoek gaat over de splitsing van de woonboerderij op het voorerf in drie woningen. Daarbij verzoeken initiatiefnemers het college om gebruik te maken van de wijzigingsbevoegdheid uit het bestemmingsplan. Het college kan besluiten gebruik te maken van de wijzigingsbevoegdheid om de karakteristieke boerderij te splitsen mits de boerderij minimaal 1500 m3 bevat. Daar is in dit geval sprake van. Uit het aangeleverde erfinrichtingsplan volgt dat de bijgebouwen per woning op een ordentelijke wijze zijn ingepast waardoor verrommeling van het voorerf wordt voorkomen. Het college wil meewerken onder voorwaarde dat het karakteristiek behouden blijft, er voorafgaand aan de wijzigingsplanprocedure een anterieure overeenkomst wordt gesloten en uit het landschappelijk inrichtingsplan volgt dat er sprake is van een goede ruimtelijke inpassing.</p> 2022-02-07 09:00:00 +0100 2022-02-07 09:55:40 +0100 2022-02-07 09:55:40 +0100 B&W besluiten 25-01-2022 <h2>Aanwezig</h2> <ul> <li>de heer A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>de heer M. Blind, wethouder</li> <li>de heer drs. H. Olthof, wethouder</li> <li>de heer H. Kamphuis, wethouder</li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</li> </ul> <h2>Afwezig</h2> <p>-</p> <h2>Agenda</h2> <h2>1. Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 18 januari 2022</h2> <h3>BESLUIT:</h3> <p>Conform vast te stellen.</p> <h2>2. Ingekomen</h2> <h3>INGEKOMEN:</h3> <p>Jaarverslag rekenkamercommissie &ndash; voor kennisgeving aan te nemen.&nbsp;</p> <h2>3.&nbsp;Locaties benoemen als stembureau voor de gemeenteraadsverkiezing d.d. 16 maart 2022 - 4394-2022</h2> <h3>BESLUIT:</h3> <p>De voorgestelde locaties te benoemen als stemlocatie voor de gemeenteraadsverkiezing op 16 maart 2022.</p> <h3>SAMENVATTING</h3> <p>Voor het organiseren van de gemeenteraadsverkiezing zijn er diverse locaties nodig om als stembureau te worden aangemerkt. Hiervoor heeft het college een aantal locaties aangewezen. Bij deze gemeenteraadsverkiezing is het ook mogelijk om vervroegd te stemmen, dit kan op maandag 14 en dinsdag 15 maart 2022. Daarnaast worden er drie locaties aangemerkt als &ldquo;stembureau met beperkte toegang&rdquo;, dat wil zeggen dat op deze locatie alleen kiezers kunnen stemmen die hier wonen. Hiervoor is gekozen omdat het hier gaat om een kwetsbare groep bewoners met het oog op extra bescherming rondom corona. Omdat het voor andere kiezers dan niet mogelijk is om toe te zien op de gang van zaken, is er in deze stembureaus een onafhankelijke waarnemer aanwezig.</p> <h2>4. Reconstructie Kortricklaan ter plaatse van de duplexwoningen te Olst - 5021-2022</h2> <h3>BESLUIT:</h3> <ol> <li>In te stemmen met de voorbereiding en uitvoering van de reconstructie Kortricklaan t.p.v. de duplexwoningen te Olst;</li> <li>Hiervoor een totaal investeringsbedrag beschikbaar te stellen van &euro; 279.450,--;</li> <li>Dit bedrag voor maximaal &euro; 50.000,-- conform GRP 2022-2028 te dekken uit de Voorziening Vervanging Riolering:</li> <li>Het restant bedrag van &euro; 229.450,-- te dekken uit gereserveerde kapitaallasten in het kader van het MJIP;</li> <li>De financi&euml;le consequenties te verwerken in de 1e berap 2022;</li> <li>De projectleider te mandateren voor alle besluiten binnen de kaders zoals aangegeven in het Plan van Aanpak en de planning.&nbsp;</li> </ol> <h3>SAMENVATTING</h3> <p>In het vastgestelde Meerjareninvesteringsplan (MJIP) is de reconstructie van de Kortricklaan ter plaatse van de duplexwoningen te Olst opgenomen voor uitvoering in 2022. Dit MJIP is eind september 2021 door het college vastgesteld. Via de begroting 2021-2024 zijn de kapitaallasten voor de benodigde budgetten voor uitvoering van de in het MJIP opgenomen projecten gedekt. Vanuit de Voorziening vervanging riolering worden de aanvullende kosten voor het afkoppelen gedekt. Het college heeft nu besloten in te stemmen met de voorgestelde aanpak, kaders en uitgangspunten voor de reconstructie en de projectleider te mandateren voor alle besluiten binnen de aangegeven kaders.</p> <h2>5. Toepassen van de co&ouml;rdinatieregeling herontwikkeling Olsterkampweg - 56720-2021</h2> <h3>BESLUIT:</h3> <p>De raad voor te stellen om de vaststelling van een bestemmingsplan en de verlening van een omgevingsvergunning voor de herontwikkeling van de locatie Olsterkampweg aan te wijzen als besluiten waarop, ten behoeve van de verwezenlijking van het gemeentelijk ruimtelijk beleid, de co&ouml;rdinatieregeling van artikel 3.30 Wet ruimtelijke ordening (Wro) van toepassing is.</p> <h3>SAMENVATTING</h3> <p>Op 23 augustus 2021 heeft SallandWonen verzocht om toepassing van de co&ouml;rdinatieregeling voor de herontwikkeling van de locatie Olsterkampweg 3 t/m 41 te Olst. Door de toepassing van de co&ouml;rdinatieregeling is het mogelijk om alle voor het bouwplan benodigde besluiten geco&ouml;rdineerd voor te bereiden en vast te stellen, waardoor het totale tijdsbeslag van de procedure kan worden beperkt. Het college besluit om aan de raad voor te stellen om aan het verzoek van SallandWonen tegemoet te komen.</p> <h2>6. Advisering AB GGD IJsselland, 27 januari 2022 - 4677-2022</h2> <h3>BESLUIT:</h3> <ol> <li>In te stemmen met de volgende adviezen: <ul> <li>Instemmen met het in de ontwerpbegroting 2023 GGD IJsselland opnemen van een structurele verhoging van de inwonersbijdrage van 496.000 euro voor de in hoofdstuk 4.2 omschreven ontwikkelingen. De drie onderdelen waarmee kan worden ingestemd, omdat deze investeringen noodzakelijk zijn: <ul> <li>Investeren in de basis van de GGD (332.778 euro)</li> <li>Toekomstbestendige bedrijfsvoering (111.000 euro)</li> <li>Regionale aanpak su&iuml;cidepreventie (52.222)</li> </ul> </li> <li>Instemmen met de overige kaders voor de programmabegroting GGD IJsselland 2023, zoals beschreven in hoofdstuk 5.</li> <li>Instemmen met het principe dat als er structurele middelen beschikbaar komen vanuit het Rijk deze, waar mogelijk, inzetten als dekking voor de structurele verhoging van de inwonersbijdrage in 2023 en verder.</li> <li>Instemmen met het starten van een lobby vanuit het algemeen bestuur GGD IJsselland richting het Rijk voor middelen ter versterking van de publieke gezondheid, in lijn met de position papers van GGD GHOR Nederland.</li> </ul> </li> <li>De financi&euml;le consequenties voor Olst-Wijhe ter hoogte van 17.000 euro in te brengen bij de kadernota 2023-2026 als autonome ontwikkeling.</li> </ol> <h3>SAMENVATTING</h3> <p>Op 27 januari 2022 vindt er een vergadering van het Algemeen Bestuur (AB) plaats van de GGD IJsselland. Op de agenda staat de ontwikkelingenbrief en de kaders voor de begroting GGD IJsselland 2023. De impact van de noodzakelijke investeringen in de organisatie en borging su&iuml;cidepreventie op inwonersbijdrage is voor de gemeente Olst-Wijhe 17.000 euro.</p> 2022-01-31 10:00:00 +0100 2022-01-31 10:31:08 +0100 2022-01-31 10:31:08 +0100 B&W besluiten 18-01-2022 <h2>Aanwezig</h2> <ul> <li>de heer A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>de heer M. Blind, wethouder</li> <li>de heer drs. H. Olthof, wethouder</li> <li>de heer H. Kamphuis, wethouder</li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</li> </ul> <h2>Afwezig</h2> <p>-</p> <h2>Agenda</h2> <h2>1. Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 11 januari 2022</h2> <h3>BESLUIT:</h3> <p>Conform vast te stellen.</p> <h2>2. Ingekomen</h2> <h3>INGEKOMEN:</h3> <ul> <li>Agenda GPBOW - voor kennisgeving aan te nemen.</li> <li>Brief VVD aan college omtrent signaal versoepelingen corona maatregelen ondernemers &ndash; voor kennisgeving aan te nemen.</li> </ul> <h2>3. Principebesluit tot het herontwikkelen van het perceel aan de Raalterweg 31 te Wijhe in het kader van de KGO-regeling - 58835-2021</h2> <h3>BESLUIT:</h3> <ol> <li>In principe medewerking te verlenen aan het plan tot het herontwikkelen van het perceel aan de Raalterweg 31 te Wijhe in het kader van de KGO-regeling onder de volgende voorwaarden: <ul> <li>Initiatiefnemer werkt het erfinrichtingsplan nader uit dat door de gemeente moet worden goedgekeurd;</li> <li>Er moet toestemming worden verkregen van de provincie voor deze herontwikkeling, omdat er een provinciaal belang is;</li> <li>Initiatiefnemer toont met onderzoeken aan dat er sprake is van een goede ruimtelijke ordening.</li> </ul> </li> <li>Een bestemmingsplan voor dit perceel in procedure te brengen onder voorwaarde dat er niet eerder wordt gestart met de planologische procedure, voordat de anterieure overeenkomst is gesloten met de initiatiefnemer.</li> </ol> <h3>SAMENVATTING</h3> <p>Initiatiefnemer heeft een principeverzoek ingediend voor de herontwikkeling van het perceel aan de Raalterweg 31 te Wijhe. De initiatiefnemer wil met toepassing van de KGO-regeling landschapontsierende bedrijfsbebouwing slopen en ter compensatie een tweede woning realiseren. Het college van B&amp;W besluit onder voorwaarden in principe medewerking te verlenen aan een herziening van het bestemmingsplan om de gewenste ontwikkeling planologisch mogelijk te maken.</p> <h2>4. Voorstel tot het vaststellen van het bestemmingsplan Buitengebied, Kappeweg 20-20a - 4844-2022</h2> <h3>BESLUIT:</h3> <p>De raad voor te stellen:</p> <ol> <li>Het bestemmingsplan &ldquo;Buitengebied, Kappeweg 20-20a&rdquo; bestaande uit de geometrische planobjecten als vervat in het GML-bestand NL.IMRO.1773.BP2021001073-0201 met de bijbehorende bestanden, en waarbij voor de locatie van de geometrische planobjecten gebruik is gemaakt van de digitale ondergrond BGT van 15 oktober 2021, vast te stellen;</li> <li>Geen exploitatieovereenkomst vast te stellen, omdat het kostenverhaal anterieur verzekerd is.</li> </ol> <h3>SAMENVATTING</h3> <p>Initiatiefnemer heeft een principeverzoek ingediend voor de herontwikkeling van het perceel aan de Kappeweg 20 en 20a te Wijhe. De initiatiefnemer wil met toepassing van de KGO-regeling landschapontsierende bedrijfsbebouwing slopen en ter compensatie een vrijstaande woning realiseren. Het college van B&amp;W heeft besloten om onder voorwaarden in principe planologische medewerking te verlenen. De voorgenomen ontwikkeling behoeft een herziening van het bestemmingsplan. Deze bestemmingsplanprocedure wordt nu doorlopen.</p> <h2>5. Beleidsregels Terugvordering, invordering en verhaal gemeente Olst-Wijhe - 2700-2022</h2> <h3>BESLUIT:</h3> <p>In te stemmen met de Beleidsregels Terugvordering, invordering en verhaal gemeente Olst-Wijhe.</p> <h3>SAMENVATTING</h3> <p>De gemeente Olst-Wijhe heeft in beleidsregels vastgelegd hoe zij uitvoering geeft aan terugvordering, invordering en verhaal binnen de Participatiewet, IOAW en IOAZ. Door wijzigingen in verschillende wetten zijn deze niet meer actueel. Daarnaast ontbreken beleidsregels voor terugvordering binnen de Wet maatschappelijke ontwikkeling 2015 (Wmo) en de Jeugdwet. Deze nieuwe beleidsregels Terugvordering, invordering en verhaal bieden een kader om uitvoering te geven aan terugvordering, invordering en verhaal binnen de volle breedte van het sociaal domein. Deze nieuwe beleidsregels dragen bij aan een doeltreffende en doelmatige uitvoeringspraktijk. De geactualiseerde beleidsregels Terugvordering, invordering en verhaal zijn door het college vastgesteld.</p> <h2>6. Realiseren tunnel - 2866-2022</h2> <h3>BESLUIT:</h3> <ol> <li>In te stemmen met het doorbouwen van de tunnel en deelnemen aan de Buitendienststelling in mei 2022;</li> <li>Het juridische advies niet openbaar te verklaren op grond van artikel 10, tweede lid, onder b, van de Wob en artikel 11, lid 1 van de Wob;</li> <li>De raad te informeren via de nieuwsbrief.</li> </ol> <h3>SAMENVATTING</h3> <p>Voor de bouw van de fietstunnel in Olst wordt het spoor tijdelijk buiten gebruik gesteld. Deze zogenaamde buitendienststelling is door ProRail vastgezet van 2 mei tot 5 mei 2022. Op 5 mei 2022 rijden er weer treinen. ProRail heeft de gemeente verzocht te laten weten of we definitief deelnemen aan de buitendienststelling zodat voorbereidingen kunnen worden getroffen voor het busvervoer voor de periode van de buitendienststelling van het spoorvak Zwolle -Deventer. Als geen gebruik gemaakt wordt van de buitendienststelling dan levert dit een forse schadepost en vertraging op van het project. Bij de Raad van State is beroep aangetekend tegen het bestemmingsplan dat de bouw van de tunnel mogelijk maakt. Het college van burgemeester en wethouders heeft vanwege het verzoek van ProRail besloten om door te gaan met de bouw van de tunnel ondanks dat de beroepsprocedure nog loopt bij de Raad van State. Dit is eind december besproken in het college en gecommuniceerd met ProRail. Vanwege het kerstreces van het college is het formele besluit nu genomen.</p> <h2>7. Beslissing op bezwaar tegen omgevingsvergunning voor het verlenen van een omgevingsvergunning voor het aanleggen van een tijdelijke bouwweg op het perceel tegenover Averbergen 55 in Olst voor drie jaar - 3505-2022</h2> <h3>BESLUIT:</h3> <ol> <li>Het advies van de commissie over te nemen en het bezwaar niet-ontvankelijk te verklaren.</li> <li>De reclamanten schriftelijk te informeren over dit besluit.</li> </ol> <h3>SAMENVATTING</h3> <p>De bezwaren zijn samengevat:&nbsp;</p> <ul> <li>Er loopt beroep van bezwaarden tegen het bestemmingsplan voor de aanleg van een fietstunnel; een vergunning voor de bouwweg is niet nodig wanneer de Raad van State het beroep gegrond verklaart;</li> <li>Aanleg van de bouwweg vooruitlopend op de uitspraak van de Raad van State kan leiden tot nodeloze schade aan het landschap en verspilling van gemeenschapsgeld;</li> <li>De gemeente heeft geen respect voor de 440 bezwaarmakers tegen de realisatie van de onderdoorgang.</li> </ul> <p>De Bezwarenadviescommissie algemene zaken hield op 5 oktober 2021 een hoorzitting en gaf daarna advies over het bezwaarschrift. Het college heeft dit advies overgenomen.</p> <h2>8. Bestuursvergadering Algemeen Bestuur Omgevingsdienst IJsselland 20 januari 2022 - 3732-2022</h2> <h3>BESLUIT:</h3> <p>In te stemmen met de advisering als verwoord in de geannoteerde agenda van het Algemeen Bestuur Omgevingsdienst IJsselland van 20 januari 2022.</p> <h3>SAMENVATTING</h3> <p>Op 20 januari 2022 is er een vergadering gepland van het Algemeen bestuur van de Omgevingsdienst IJsselland. Door middel van een geannoteerde agenda is per relevant punt ingegaan op de inhoudelijke punten.</p> 2022-01-24 09:00:00 +0100 2022-01-24 09:43:39 +0100 2022-01-24 09:43:39 +0100 B&W besluiten 11-01-2022 <h2>Aanwezig</h2> <ul> <li>de heer A.G.J. Strien, burgemeester</li> <li>de heer M. Blind, wethouder</li> <li>de heer drs. H. Olthof, wethouder</li> <li>de heer H. Kamphuis, wethouder</li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</li> </ul> <h2>Afwezig</h2> <p>-</p> <h2>Agenda</h2> <h2>1. Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 21 december 2021</h2> <h3>BESLUIT:</h3> <p>Conform vast te stellen.</p> <h2>2. Ingekomen</h2> <h3>INGEKOMEN:</h3> <ul> <li>Vergaderstukken Extra algemene ledenvergadering VNG 13 januari 2022: voor kennisgeving aan te nemen.</li> </ul> <h2>3. Ledenraadpleging principeakkoord cao Gemeenten 2021-2022 - 55785-2021</h2> <h3>BESLUIT:</h3> <p>In te stemmen met het principeakkoord.</p> <h3>SAMENVATTING</h3> <p>Er is een principeakkoord bereikt tussen de vakbonden en de VNG over de Cao Gemeenten die geldt van 1 januari 2021 tot 1 januari 2023. De VNG legt dit akkoord nu voor aan de leden die hierover een stem kunnen uitbrengen.&nbsp;<br />De belangrijkste afspraken die gemaakt zijn over de arbeidsvoorwaarden voor de medewerkers van de gemeenten zijn:</p> <ul> <li>de salarisontwikkeling voor 2021 en 2022;</li> <li>afspraken omtrent verlof en vitaliteit;</li> <li>een thuiswerkvergoeding.</li> </ul> <h2>4.&nbsp;Verantwoordingsverslag Informatiehuishouding gemeente Olst-Wijhe 2021 - 56841-2021</h2> <h3>BESLUIT:</h3> <p>Het &ldquo;Verantwoordingsverslag Informatiehuishouding gemeente Olst-Wijhe 2021&rdquo; inclusief de bijbehorende activiteitenlijst informatiehuishouding vast te stellen en aan te bieden aan de gemeenteraad en Gedeputeerde Staten van Overijssel.&nbsp;</p> <h3>SAMENVATTING</h3> <p>Op basis van artikel 30 van de Archiefwet 1995 is het college van B&amp;W bestuurlijk verantwoordelijk voor het archiefbeheer (beheren van alle informatie met een formele status) van de gemeentelijke organen.&nbsp;<br />Op basis van artikel 9 van de Archiefverordening Olst-Wijhe 2016 doet het college jaarlijks verslag (van verantwoording) aan de gemeenteraad. Na vaststelling van dit verslag wordt het, in het kader van het interbestuurlijk toezicht, toegestuurd aan het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Overijssel.</p> <h2>5.&nbsp;Financi&euml;le ontwikkelingen OD IJsselland 2021, 2022 en 2023 - 58508-2021</h2> <h3>BESLUIT:</h3> <ol> <li>Kennis te nemen van de voorstellen tot begrotingswijziging door het DB van de OD IJsselland;</li> <li>In te stemmen met bijgaande concept zienswijze naar aanleiding van deze voorstellen;</li> <li>De financi&euml;le gevolgen van deze voorstellen &nbsp;voor zover geaccepteerd voor 2021 te verantwoorden bij de jaarrekening over 2021;</li> <li>De financi&euml;le gevolgen van deze voorstellen voor zover geaccepteerd voor 2022 mee te nemen in de eerste Berap 2022;</li> <li>Zienswijzen in te dienen over de procesgang en om meer duidelijkheid te krijgen in de onderbouwing van de cijfers en de te verwachten opbrengsten;</li> <li>Het DB te informeren dat wij in deze fase niet kunnen instemmen met alle voorgestelde begrotingswijzigingen;</li> <li>De concept zienswijze ter kennisname op de lijst van ingekomen stukken van de gemeenteraad te plaatsen.</li> </ol> <h3>SAMENVATTING</h3> <p>In een brief van 2 december aan de raden en staten wordt door de OD IJsselland een begrotingswijziging, voortvloeiend uit o.a. het programma &ldquo;Samen Toekomst Bestendig&rdquo; in procedure gebracht.&nbsp;<br />Naast de gevolgen van het genoemde programma worden nog een drietal andere ontwikkelingen met financi&euml;le gevolgen voorgelegd. Dit laatste op uitdrukkelijk ambtelijk verzoek om over 2021 niet meerdere malen naar de raden en staten te gaan met begrotingswijzigingen. Het gevolg daarvan is een &ldquo;verzamel&rdquo; voorstel dat betrekking heeft op:</p> <ol> <li>Wijzigingen waarover het algemeen bestuur inhoudelijk al besloten heeft maar die via een begrotingswijziging nog moeten landen in de begroting 2021 en/of 2022;</li> <li>Wijzigingen die voortvloeien uit het (principe) akkoord over de CAO SGO 2021-2022;</li> <li>Wijzigingen die voortvloeien uit het programma Samen Toekomstbestendig;</li> <li>Overige wijzigingen.</li> </ol> <p>Het college heeft kennis genomen van de voorstellen en besloten hierover een zienswijze in te dienen.</p> 2022-01-17 09:00:00 +0100 2022-01-17 09:53:34 +0100 2022-01-17 09:57:08 +0100