B&W besluiten 30-05-2023 <h2>Aanwezig</h2> <ul> <li>mevrouw mr. Y. van Mastrigt, burgemeester</li> <li>de heer M. Blind, wethouder&nbsp;</li> <li>mevrouw P. Nijman, 2e loco-secretaris</li> <li>de heer drs. H. Olthof, wethouder</li> <li>mevrouw drs. J. Compagner, wethouder</li> </ul> <h2>Afwezig</h2> <ul> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</li> </ul> <h2>Agenda</h2> <h3>1. Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 23 mei 2023</h3> <h4>BESLUIT:</h4> <p>Conform vast te stellen.</p> <h3>2. Ingekomen</h3> <ul> <li>Begrotingsbrief provincie &ndash; voor kennisgeving aan te nemen.</li> <li>Concept reactie naar Regio Zwolle inzake meerjarige agenda -19271-2023 &ndash; voor<br />kennisgeving aan te nemen.</li> <li>Concept motie K80 &ndash; voor kennisgeving aan te nemen.</li> <li>Toekomstgerichte evaluatie Overijsselse Ombudsman &ndash; voor kennisgeving aan te <br />nemen.</li> </ul> <h3>3. Collegevoorstel principebesluit aangepast plan recreatiewoningen aan Assendorperdijk op Landgoed 't Rozendael&nbsp;</h3> <h4>BESLUIT:</h4> <p>1. In principe medewerking te verlenen aan het gewijzigde plan voor drie in plaats van &eacute;&eacute;n verblijfsrecreatieve voorzieningen op de locatie &lsquo;Assendorperdijk (voorlopig) 4, 6 en 8&rsquo; op Landgoed &rsquo;t Rozendael te Wijhe onder de volgende voorwaarden:</p> <ul> <li>Er moet worden aangetoond dat er een evenwicht is tussen de ontwikkelruimte die men krijgt en de investeringen (prestatie) in de ruimtelijke kwaliteit (Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving);</li> <li>Het uitvoeren van een natuuronderzoek waaruit blijkt dat het plan haalbaar is;</li> <li>Een bodemonderzoek waaruit blijkt dat de bodem van de locatie geschikt is of geschikt gemaakt kan worden voor verblijfsrecreatieve voorzieningen en het plan (financieel) haalbaar is.</li> </ul> <p>2. Met inachtneming van bovenstaande medewerking te verlenen door het voeren van de procedure om af te wijken van het bestemmingsplan &lsquo;Buitengebied Olst-Wijhe&rsquo; onder de voorwaarde dat vooraf een anterieure overeenkomst wordt afgesloten met de initiatiefnemer.</p> <h4>SAMENVATTING</h4> <p>De Stichting Baron van Ittersumfonds werkt aan het plan &lsquo;bijzondere overnachtingen&rsquo; waarbij het verblijfsrecreatieve voorzieningen op het Landgoed &rsquo;t Rozendael wil realiseren. Het oorspronkelijke plan ging uit van 4 verblijven op 4 verschillende plekken op het landgoed, waarover door het college van B&amp;W in september 2020 een positief principebesluit is genomen. Het plan is sindsdien aangepast waarbij &eacute;&eacute;n locatie komt te vervallen en er op &eacute;&eacute;n locatie drie recreatievoorzieningen worden gerealiseerd (in totaal dus 5 verblijven op het gehele landgoed). De aanvraag van de omgevingsvergunning voor deze locatie past dus niet binnen het principebesluit van 2020. Omdat de argumenten uit het principebesluit van 2020 om medewerking te verlenen aan het initiatief ook nog geldig zijn voor het aangepaste plan, heeft het college besloten om in principe medewerking te verlenen aan het afwijken van het bestemmingsplan voor het gewijzigde plan.</p> <h3>4. Collegevoorstel principebesluit Hooglandweg 3, Wijhe&nbsp;</h3> <h4>BESLUIT:</h4> <ol> <li>In principe medewerking te verlenen aan het initiatief aan de Hooglandweg 3 te Wijhe voor de realisatie van een plattelandskamer, een mini-camping inclusief drie trekkershutten, een tuinkas en een overkapping voor zonnepanelen onder de volgende voorwaarden:<br />a. Het erfinrichtingsplan en/of landschappelijk inpassingsplan wordt verder uitgewerkt en ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeente;<br />b. Er wordt onderbouwd dat er sprake is van een evenwicht tussen de ontwikkelruimte die men krijgt en de investeringen (prestatie) in de ruimtelijke kwaliteit (Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving);<br />c. De provincie Overijssel gaat akkoord met het definitief uitgewerkte plan;<br />d. Er wordt een ruimtelijke onderbouwing opgesteld waaruit blijkt dat er sprake is van een goede ruimtelijke ordening / een goed woon- en leefklimaat, inclusief eventuele onderzoeken die benodigd zijn om dit aan te tonen;</li> <li>Met inachtneming van bovenstaande medewerking te verlenen door het voeren van de procedure om af te wijken van het bestemmingsplan &lsquo;Buitengebied Olst-Wijhe&rsquo; onder de voorwaarde dat vooraf een anterieure overeenkomst wordt afgesloten met de initiatiefnemer.</li> </ol> <h4>SAMENVATTING</h4> <p>Op het erf van de voormalige boerderij &lsquo;De Vos&rsquo; is nu een familiebedrijf gevestigd. De familie heeft ge&iuml;nvesteerd in het erf om er een landgoedstatus te verkrijgen en wil met een aantal ruimtelijke initiatieven invulling geven aan de toekomstvisie voor het landgoed, waarbij wordt toegewerkt naar een &lsquo;pleisterplaats&rsquo; waar men wordt verbonden door samen activiteiten te ondernemen m.b.t. duurzaamheid, biodiversiteit, zelfvoorzienendheid en welzijn. Concreet gaat het om de realisatie van een minicamping inclusief 3 trekkershutten, de realisatie van een plattelandskamer in het voorhuis van de karakteristieke woonboerderij op het erf, het plaatsen van een tuinkas en (op termijn) de realisatie van een overkapping van het parkeerterrein bij het bedrijf voor zonnepanelen. Deze zaken passen niet binnen het bestemmingsplan. Om het initiatief toch mogelijk te maken heeft het college van B&amp;W besloten om op basis van het KGO-beleid en onder een aantal voorwaarden in principe medewerking te verlenen aan het wijzigen of afwijken van het bestemmingsplan. &nbsp;</p> <h3>5. Vragen Partij van de Sport over ontsluiting SPOC&nbsp;</h3> <h4>BESLUIT:</h4> <p>Instemmen met de beantwoording van de vragen van PartijvdSport conform bijgevoegde beantwoordingsbrief.</p> <h4>SAMENVATTING</h4> <p>Naar aanleiding van ons besluit om de raad financi&euml;le middelen te vragen voor een verbeterde fietsontsluiting voor het SPOC park te Wijhe heeft de fractie van de PartijvdSport, op grond van artikel 37 van het Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad gemeente Olst-Wijhe, vragen gesteld. Het college heeft ingestemd met deze beantwoordingsbrief.</p> <h3>6. Besluit om in beginsel medewerking te verlenen aan de herontwikkeling van de percelen aan Het Anem 18 en de Rietbergweg 12 te Wijhe in het kader van de KGO-regeling&nbsp;</h3> <h4>BESLUIT:</h4> <ol> <li>In principe medewerking te verlenen aan het plan tot het herontwikkelen van het perceel aan Het Anem 18 en de Rietbergweg 12 in het kader van de KGO-regeling onder de volgende voorwaarden:<br />a. De bedrijfsbebouwing op het Anem wordt gesloopt, waarbij een woning ter compensatie gerealiseerd kan worden ter plaatse van de voormalige agrarische schuur op de Rietbergweg 12.<br />b. Initiatiefnemers werken de erfinrichtingsplannen nader uit zodat deze door de gemeente kunnen worden goedgekeurd.<br />c. Bij de nadere uitwerking als uitgangspunten te hanteren dat de woning die gerealiseerd wordt op de Rietbergweg als schuurwoning vormgegeven, het aantal ontsluitingen op het Anem niet toeneemt en de geplande boomgaard nader wordt uitgewerkt.<br />d. Initiatiefnemers tonen met onderzoeken aan dat er sprake is van een goede ruimtelijke ordening.</li> <li>Een bestemmingsplan voor dit perceel in procedure te brengen onder voorwaarde dat er niet eerder wordt gestart met de planologische procedure, voordat de anterieure overeenkomst is gesloten met de initiatiefnemer.</li> </ol> <h4>SAMENVATTING</h4> <p>Er is een verzoek ingediend voor de be&euml;indiging van de agrarische activiteiten op het perceel Het Anem 18. De bestaande schuren en bijbehorende voorzieningen worden gesloopt. Er wordt circa 1.400 m2 gesloopt. In de nieuwe situatie wordt dan de bestaande karakteristieke boerderij gesplitst en worden de bestaande nevenactiviteiten met recreatieve voorzieningen uitgebreid. Op basis van de sloopmeters kan er een woning gerealiseerd worden ter compensatie. Omdat de aanwezigheid van een nieuwe woning voor beperkingen zorgt voor de recreatieve functies is verzocht om deze op een ander perceel op te richten, waar een voormalige agrarische schuur gesloopt kan worden. Daarmee wordt een ruimtelijke verbetering gerealiseerd, de recreatieve mogelijkheden vergroot en vindt een landschappelijke verbetering plaats. Het college heeft besloten in principe medewerking te verlenen aan dit plan tot herontwikkeling.</p> <h3>7. Beantwoording raadsvragen fractie VVD woningbouwproductie 2022&nbsp;&nbsp;</h3> <h4>BESLUIT:</h4> <ol> <li> <p>In te stemmen met de beantwoording van de vragen van de fractie van de VVD over de woningbouwproductie in 2022.</p> </li> </ol> <h4>SAMENVATTING</h4> <p>De VVD-fractie heeft, volgens artikel 37 van het reglement van orde voor de raad, vragen gesteld over het aantal opgeleverde woningen in 2022. Het college geeft middels bijgevoegde brief antwoord op de gestelde vragen van de VVD-fractie.</p> <h3>8. Collegevoorstel vaststelling bestemmingsplan Buitengebied, Kappeweg 17</h3> <h3>&nbsp;&nbsp;BESLUIT:</h3> <ol> <li>Het bestemmingsplan &ldquo;Buitengebied, Kappeweg 17&rdquo; bestaande uit de geometrische planobjecten als vervat in het GML-bestand NL.IMRO.1773.BP2023001088-0201 met de bijbehorende bestanden, en waarbij voor de locatie van de geometrische planobjecten gebruik is gemaakt van de digitale ondergrond BGT van 31 januari 2023, ongewijzigd vast te stellen;</li> <li>Geen exploitatieovereenkomst vast te stellen, omdat het kostenverhaal anterieur verzekerd is.</li> </ol> <h4>SAMENVATTING</h4> <p>De eigenaar van de Kappeweg 17 heeft de gemeente verzocht om medewerking te verlenen aan de bestemmingswijziging van het perceel in het buitengebied van Wijhe. De initiatiefnemer wil met toepassing van de KGO-regeling ontwikkelruimte cre&euml;ren voor de wijziging van de huidige bestemming &lsquo;Recreatie &ndash; Verblijfsrecreatie&rsquo; naar &lsquo;Wonen&rsquo;. De functiewijziging zorgt ervoor dat de bestaande bedrijfswoning en het recreatieverblijf worden omgezet naar twee reguliere woningen. Het college van B&amp;W heeft op 23 augustus 2022 onder voorwaarden besloten in principe medewerking te verlenen aan een herziening van het bestemmingsplan om de gewenste ontwikkeling planologisch mogelijk te maken en hiervoor een bestemmingsplan in procedure te brengen. De initiatiefnemers hebben een KGO-motivatie en erfinrichtingsplan opgesteld waarmee wordt voldaan aan de voorwaarden die worden gesteld door de gemeente. Het ontwerp-bestemmingsplan heeft vervolgens ter inzage gelegen van 30 maart tot en met 10 mei 2023. In deze periode zijn geen zienswijzen naar voren gebracht. Het college van B&amp;W wordt daarom voorgesteld om de gemeenteraad voor te stellen het bestemmingsplan ongewijzigd vast te stellen.</p> <h3>9. Jaarstukken 2022</h3> <h3>&nbsp;&nbsp;BESLUIT:</h3> <ol> <li>In te stemmen met de jaarstukken 2022 en ter vaststelling aan te bieden aan de raad</li> </ol> <h4>SAMENVATTING</h4> <p>Met het jaarverslag en de jaarrekening 2022 legt het college verantwoording af over de realisatie van het voorgenomen beleid uit de Beleids- en financi&euml;le begroting 2022. Het jaar 2022 is positief afgesloten met een resultaat na reserves van circa &nbsp;&euro; 3 miljoen. Beleidsmatig zijn de beoogde activiteiten wel uitgevoerd. Het overschot betreft met name geld van de Rijksoverheid dat eind 2022 is toegekend. Ons voorstel is om een significant deel hiervan, &euro; 2,46 miljoen over te hevelen naar 2023 dan wel in reserves toe te voegen.</p> <h3>10. <strong>Bestuurlijk overleg Sallcon GR op 1 juni 2023 </strong></h3> <h3>&nbsp;&nbsp;BESLUIT:</h3> <ul> <li>Kennis te nemen van de documenten voor de bestuursvergadering Sallcon GR op 1 juni 2023 (agendapunt 2 t/m 5.b);</li> <li>In te stemmen met het voorstel tot voorlopige vaststelling van de begroting 2024 van Sallcon GR (agendapunt 3.3);</li> <li>In te stemmen met het volgen van het advies van PROOF om de huidige governance te optimaliseren (agendapunt 5.a);</li> <li>In te stemmen met het door PROOF voorgestelde proces om te komen tot een gewijzigde GR(agendapunt 5.b);</li> </ul> <h4>SAMENVATTING</h4> <p>Op 1 juni 2023 wordt de vergadering van het bestuur van Sallcon GR gehouden. In deze vergadering wordt behandeld: concept jaarstukken Sallcon GR 2022, concept jaarstukken 2022 KonnecteD BV, concept begroting Sallcon GR 2024, Advies PROOF adviseurs (Evaluatie governance KonnecteD), beslispuntenmemo GR KonnecteD van Proof adviseurs en de Memo kader en proces ondernemingsplan en meerjarenbegroting.</p> <p>&nbsp;</p> 2023-06-05 08:00:00 +0200 2023-06-01 11:27:22 +0200 2023-06-01 11:27:22 +0200 B&W besluiten 23-05-2023 <h2>Aanwezig</h2> <ul> <li>de heer M. Blind, wethouder&nbsp;</li> <li>mevrouw P. Nijman, 2e loco-secretaris</li> <li>de heer drs. H. Olthof, wethouder</li> <li>mevrouw drs. J. Compagner, wethouder</li> </ul> <h2>Agenda</h2> <h3>1. Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 16 mei 2023</h3> <h4>BESLUIT:</h4> <p>Conform vast te stellen.</p> <h3>2. Ingekomen</h3> <p>-</p> <h3>3. Meerjarige Agenda Regio Zwolle 2024-2028&nbsp;</h3> <h4>BESLUIT:</h4> <p>1. In te stemmen met de inhoud van de Meerjarige Agenda Regio Zwolle 2024-2028;&nbsp;<br />2. In te stappen op zowel de (verplichte) basis onderdelen, als op alle 4 (facultatieve) opgave gerichte actielijnen van de Meerjarige agenda Regio Zwolle 2024-2028;&nbsp;<br />3. In te stemmen met de bijdrage per inwoner per jaar, te starten met 6,97 per inwoner in 2024, 7,89 euro in 2025, 8,68 euro in 2026 en oplopend naar 9,07 euro per inwoner in 2027; &nbsp;<br />4. De benodigde extra bijdrage voor de meerjarige agenda Regio Zwolle 2024-2028 van 84.887 euro in 2024, 102.063 euro in 2025*, 116.831 euro in 2026* en 124.117* euro in 2027 als gewenst nieuw beleid met hoge prioriteit af te wegen in de Kadernota 2024-2027; &nbsp;<br />5. De benodigde bijdrage voor de ambtelijk inzet op de uitvoeringslijn duurzame groei en leef kwaliteit voor 12.500 euro per jaar tot 2028 af te wegen in de Kadernota;&nbsp;<br />6. Het Regiobestuur een brief toe te sturen, waarin gevraagd wordt toe te zeggen over twee jaar een midterm review op de Meerjarige agenda uit te voeren, en duidelijk te maken aan de hand van welke vragen die midterm review dan zal worden uitgevoerd.</p> <p><br />*kan iets afwijken want per inwoner&nbsp;</p> <h4>SAMENVATTING</h4> <p>In Regio Zwolle werken we, 22 gemeenten, 4 provincies, ondernemers, onderwijs en maatschappelijke organisaties, samen aan brede welvaart voor alle huidige en toekomstige inwoners en ondernemers. Er is gewerkt aan een nieuwe strategische Meerjarige Agenda Regio Zwolle 2024-2028. We werken samen aan een goede brede welvaart voor onze inwoners en ondernemers van nu en in de toekomst. De meerjarige agenda bestaat uit twee inhoudelijke uitvoeringslijnen: 1. Economie en Arbeidsmarkt en 2. Duurzame groei en leefkwaliteit. Om resultaat te behalen zijn hiervoor rand voorwaardelijk: 1. Public affairs en communicatie en 2. Faciliteren netwerksamenwerking/ organisatiekracht. Het college van B&amp;W heeft ingestemd met de inhoud van de strategische meerjarige Agenda Regio Zwolle, waarbij de intentie is om in te stappen op zowel de (verplichte) basis onderdelen, als op alle 4 (facultatieve) opgave gerichte actielijnen. Het college vraagt aan de Raad om tijdens de behandeling van de Kadernota in juli a.s. in te stemmen met de bijdrage per inwoner per jaar, te starten met 6,97 per inwoner in 2024 en oplopend naar ruim 9 euro per inwoner in 2027 + 12.500 euro per jaar t/m 2028 voor inhoudelijke ambtelijke ondersteuning op de uitvoeringslijn duurzame groei en leefkwaliteit.&nbsp;</p> <h3>4. Regionaal plan basisvaardigheden Arbeidsmarktregio Stedendriehoek en Noord-Veluwe. &nbsp;Actieplan basisvaardigheden gemeente Olst- Wijhe 2023/2024&nbsp;</h3> <h4>BESLUIT:</h4> <p>De raad voor te stellen:</p> <ol> <li>Kennis te nemen van het Regioplan basisvaardigheden Arbeidsmarktregio Stedendriehoek en Noord-Veluwe.</li> <li>In te stemmen met het actieplan basisvaardigheden gemeente Olst-Wijhe 2023/2024.</li> <li>De raad te informeren over het Regioplan basisvaardigheden 2024-2027 en het actieplan basisvaardigheden Olst-Wijhe 2023/2024 door het plan te plaatsen op de lijst ingekomen stukken.</li> </ol> <h4>SAMENVATTING</h4> <p>Taalvaardigheden zijn niet meer los te zien van andere basisvaardigheden zoals rekenen en digitale vaardigheden. En de aanpak van basisvaardigheden werkt door in veel leefgebieden van mensen, dus in veel beleidsterreinen zoals o.a. gezondheid, kinderopvang, inburgering, participatie en onderwijs. In de samenwerking tussen beleidsterreinen liggen goede kansen. Basisvaardigheden dienen een plek te krijgen binnen het brede beleid van het sociaal domein en daarom zullen eventuele aanpassingen of actualisatie van het beleid basisvaardigheden in de nieuwe Sociale Toekomstvisie een plek krijgen. De nieuwe Sociale Toekomstvisie wordt opgesteld in 2023 en afgerond in 2024. Om niet te lang te wachten met het oppakken van de aanbevelingen uit de evaluatie van het huidige ambitieplan Taalpunt Olst-Wijhe is ervoor gekozen om voor de komende twee jaar het actieplan Basisvaardigheden 2023/2024 op te stellen waarin de belangrijkste prioriteiten voor die periode zijn vastgelegd. De bekostiging van het actieplan is deels afhankelijk van de middelen die de Arbeidsmarktregio Stedendriehoek en Noord-Veluwe in het kader van de Wet educatie en beroepsonderwijs (WEB) beschikbaar stelt. Contactgemeente Apeldoorn van de Arbeidsmarktregio Stedendriehoek en Noord-Veluwe heeft hiervoor het Regioplan basisvaardigheden vastgesteld. Het college heeft hiervan kennisgenomen en daarnaast ingestemd met het lokale actieplan basisvaardigheden 2023/2024. &nbsp;&nbsp;</p> <h3>5. Voorstel tot vaststelling notitie Vervolgonderzoek herori&euml;ntatie voorliggend veld en invulling taakstelling vanaf 2024&nbsp;</h3> <h4>BESLUIT:</h4> <ol> <li>In te stemmen met de notitie Vervolgonderzoek herori&euml;ntatie voorliggend veld en deze ter vaststelling voor te leggen aan de raad;</li> <li>In te stemmen met de voorstellen voor invulling van de taakstelling vanaf 2024 en het uitgangspunt dat de hieruit behaalde voordelen worden ingezet op het versterken van de preventie-activiteiten binnen het sociaal domein en deze ter vaststelling voor te leggen aan de raad;</li> <li>De raad voor te stellen de financi&euml;le aspecten af te wegen bij vaststelling van de Kadernota 2024-2027;</li> <li>In te stemmen met de concept antwoordbrief aan de Adviesraad Samenleving;</li> </ol> <h4>SAMENVATTING</h4> <p>Vorig jaar heeft op 31 oktober een besluitvormende raadsvergadering plaatsgevonden over eventuele bezuinigingen in het &ldquo;voorliggend veld&rdquo;. Dit zijn algemene voorzieningen waar inwoners in Olst-Wijhe zonder indicatie gebruik van kunnen maken voor (ondersteunings)vragen en ontmoeting. Welzijn, maatschappelijk werk en mantelzorgondersteuning zijn voorbeelden van deze voorzieningen.</p> <p>De gemeenteraad heeft vorig jaar geconcludeerd dat er meer vergelijkingsmateriaal en dus tijd nodig is om vast te stellen of er nog efficiency mogelijkheden zijn. Afgesproken is om nader onderzoek te doen. Dit onderzoek is nu afgerond. Daarnaast is een voorstel over invulling van mogelijke bezuinigingen vanaf 2024 ontwikkeld. Voorgesteld wordt om de hieruit behaalde voordelen in te zetten op het versterken van de preventie-activiteiten binnen het sociaal domein.</p> <p>Op 5 juni vergadert de gemeenteraad over de voorstellen.</p> <h3>6. Concept programmabegroting 2024 en jaarstukken 2022 Veiligheidsregio IJsselland&nbsp;</h3> <h4>BESLUIT:</h4> <ol> <li>Kennis te nemen van de jaarstukken 2022 en de burgemeester in het AB hiermee te laten instemmen;</li> <li>De raad te adviseren geen zienswijze in te dienen op de concept programmabegroting 2023;</li> <li>De schriftelijke reactie aan de veiligheidsregio op te stellen en deze op de lijst van uitgaande stukken van de gemeenteraad te plaatsen.</li> </ol> <h4>SAMENVATTING</h4> <p>De Veiligheidsregio IJsselland (VRIJ) is een gemeenschappelijke regeling van de 11 gemeenten in de regio IJsselland. Jaarlijks wordt de begroting voorafgaande aan vaststelling in het algemeen bestuur aan de gemeenteraden van de 11 gemeenten voorgelegd met de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen. De gemeente Olst-Wijhe ziet geen aanleiding om een zienswijze in te dienen op de voorgelegde conceptbegroting 2023. Naast de conceptbegroting zijn het jaarverslag en de jaarrekening 2022 ter kennisname aangeboden.</p> <h3>7. Jaarstukken Omgevingsdienst IJsselland 2023 (Jaarrekening 2022, begrotingswijziging 2023 en ontwerpbegroting 2024)&nbsp;</h3> <h4>BESLUIT:</h4> <ol> <li>Kennis te nemen van de voorlopige jaarrekening 2022, de concept begrotingswijziging 2023 en de concept ontwerpbegroting 2024 van de Omgevingsdienst IJsselland en de raad voor te stellen geen inhoudelijke zienswijzen in te dienen;</li> <li>Het DB van de OD IJsselland hierover schriftelijk te informeren door middel van bijgaande ontwerpbrief;</li> <li>De conceptbrief met daarin onze reactie op deze jaarstukken op de lijst van ingekomen stukken voor de raad te plaatsen;</li> <li>De financi&euml;le mutatie voor 2023 tot een bedrag van &euro; 43.612 te verwerken in de 1e berap 2023;</li> <li>De financi&euml;le mutatie voor 2024 en volgende jaren tot een bedrag van &euro; 62.988 te verwerken in de kadernota 2024-2027 als autonome ontwikkeling.</li> </ol> <h4>SAMENVATTING</h4> <p>Overeenkomstig de afspraken in de gemeenschappelijke regeling en de regels uit de Wet gemeenschappelijke regelingen, heeft het Dagelijks Bestuur (DB) van de OD IJsselland op 13 april 2023 de financi&euml;le verantwoording over 2022, een voorstel over de resultaatsbestemming 2022, een voorstel voor een begrotingswijziging 2023 en de conceptbegroting over 2024 toegezonden aan de raden van de deelnemers in de OD. De deelnemers hebben 12 weken, dus tot 6 juli 2023 om, naar aanleiding van deze stukken, zienswijzen in te brengen. De stukken geven geen aanleiding tot het indienen van zienswijzen.</p> <p>&nbsp;</p> 2023-05-30 08:00:00 +0200 2023-05-25 13:34:15 +0200 2023-05-25 13:34:15 +0200 B&W besluiten 16-05-2023 <h2>Aanwezig</h2> <ul> <li>de heer M. Blind, wethouder&nbsp;</li> <li>mevrouw P. Nijman, 2e loco-secretaris</li> <li>de heer drs. H. Olthof, wethouder</li> <li>mevrouw drs. J. Compagner, wethouder</li> </ul> <h2>Agenda</h2> <h3>1. Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 9 mei 2023</h3> <h4>BESLUIT:</h4> <p>Conform vast te stellen.</p> <h3>2. Ingekomen</h3> <p>-</p> <h3>3. Principebesluit tot de herontwikkeling van het agrarisch erf aan De Wesenberg 3 te Wijhe naar een woonerf in het kader van de KGO-regeling</h3> <h4>BESLUIT:</h4> <p>1. In principe medewerking te verlenen aan het plan tot de herontwikkeling van het agrarisch erf aan De Wesenberg 3 te Wijhe naar een woonerf in het kader van de KGO-regeling onder de volgende voorwaarden:</p> <p>a. Initiatiefnemer werkt het erfinrichtingsplan nader uit dat door de gemeente moet worden goedgekeurd.</p> <p>b. Er moet toestemming worden verkregen van de provincie voor deze herontwikkeling, omdat er een provinciaal belang is.</p> <p>c. Initiatiefnemer toont met onderzoeken aan dat er sprake is van een goede ruimtelijke ordening.</p> <p>2. Een plan voor dit perceel in procedure te brengen onder voorwaarde dat er niet eerder wordt gestart met de planologische procedure, voordat de anterieure overeenkomst is gesloten met de initiatiefnemer.</p> <h4>SAMENVATTING</h4> <p>Initiatiefnemer heeft een principeverzoek ingediend voor de herontwikkeling van het perceel aan De Wesenberg 3 te Wijhe. De initiatiefnemer wil met toepassing van de KGO-regeling de intensieve agrarische activiteiten hier staken en de agrarische bedrijfsbebouwing slopen en ter compensatie twee woningen realiseren, waarvan &eacute;&eacute;n in het bestaande hoofdgebouw en &eacute;&eacute;n vrijstaande woning. Het college van B&amp;W besluit onder voorwaarden in principe medewerking te verlenen aan een planologische procedure om de gewenste ontwikkeling planologisch mogelijk te maken.</p> <h3>4. Voorstel tot het gewijzigd vaststellen van het bestemmingsplan Boskamp, Wethouder W.A. Boerkampweg</h3> <h4>BESLUIT:</h4> <p>De raad voor te stellen:</p> <ol> <li>De Nota van beantwoording zienswijzen en ambtshalve wijzigingen bestemmingsplan Boskamp, Wethouder W.A. Boerkampweg d.d. 8 mei 2023 vast te stellen.</li> <li>Het bestemmingsplan 'Boskamp, Wethouder W.A. Boerkampweg' bestaande uit de geometrische planobjecten als vervat in het GML-bestand NL.IMRO.1773.BP2022006004-0201 met de bijbehorende bestanden en waarbij voor de locatie van de geometrische planobjecten gebruik is gemaakt van de digitale ondergrond BGT van 16 november 2022, gewijzigd vast te stellen.</li> <li>Geen exploitatieovereenkomst vast te stellen, omdat het kostenverhaal anterieur verzekerd is.</li> </ol> <h4>SAMENVATTING</h4> <p>Initiatiefnemer diende eerder een verzoek in voor de realisatie van drie woningbouwkavels voor starters en senioren direct ten zuiden van de kern Boskamp. Het gaat om het perceel kadastraal bekend als gemeente Olst, sectie E, nummer 3835. Het college van B&amp;W besloot om onder voorwaarden planologisch medewerking te verlenen. De voorgenomen ontwikkeling behoeft een herziening van het bestemmingsplan. Deze bestemmingsplanprocedure wordt nu doorlopen. Het college heeft besloten de raad voor te stellen om in te stemmen met een herziening van het bestemmingsplan.</p> <h3>5. Vaststellen plan van aanpak Ergernissen Top 5</h3> <h4>BESLUIT:</h4> <ol> <li>In te stemmen met het plan van aanpak Ergernissen top 5 vast te stellen.</li> <li>Een incidenteel budget beschikbaar te stellen van &euro; 15.000 en dit bedrag te dekken uit de reguliere begroting wegen respectievelijk groen.</li> </ol> <h4>SAMENVATTING</h4> <p>In een periodieke enqu&ecirc;te onder de inwoners van de gemeente Olst-Wijhe (waarstaatjegemeente.nl) kwam naar voren dat er onvrede bestaat over de openbare ruimte. Naar aanleiding hiervan is door het college in het bestuursakkoord besloten om te komen tot een projectmatige, gebiedsgerichte aanpak van de top 5 ergernissen in de openbare ruimte. Met als belangrijkste doel om de leefbaarheid in de kernen te verbeteren.&nbsp;</p> <p>Hiervoor wordt gebruik gemaakt van drie pilotgebieden, waarbij we een koppeling maken tussen de (technische) objectieve kwaliteitscriteria zoals vastgelegd in het IBOR-plan en de beleving van onze inwoners. Zo zorgen we ervoor dat ons werk beter aansluit op hun behoefte/wensen en verbeteren we de waardering voor de openbare ruimte.&nbsp;</p> <p>Omdat hier in onze eigen organisatie onvoldoende kennis over dit specifieke onderwerp aanwezig is, is een adviesbureau gevraagd een projectmatige aanpak uit te werken in een plan van aanpak en een offerte om dit thema naar een volgende fase te brengen.</p> <h3>6. Beslissen op het bezwaar tegen het besluit om geen verkiezingsborden te plaatsen binnen de gemeente Olst-Wijhe</h3> <h4>BESLUIT:</h4> <ul> <li>Het bezwaarschrift niet-ontvankelijk te verklaren</li> </ul> <h4>SAMENVATTING</h4> <p>In aanloop naar de verkiezingen 2023 is er een bezwaar gemaakt tegen het besluit van de gemeente Olst-Wijhe om geen verkiezingsborden te plaatsen. Op 7 maart 2023 (en bij brief ontvangen op 8 februari 2023) is het bezwaarschrift ingediend. De Bezwarenadviescommissie algemene zaken gemeente Olst-Wijhe heeft geadviseerd dit bezwaarschrift niet-ontvankelijk te verklaren. Het college heeft besloten dit advies te volgen.</p> <h3>7. Openbare biedprocedure Tellegen - definitieve gunning combinatie Nikkels Projecten/Bemog Projectontwikkeling</h3> <h4>BESLUIT:</h4> <ol> <li>In te stemmen met de definitieve gunning en verkoop van locatie Tellegen en een deel van het naastgelegen grasveld aan combinatie Nikkels Projecten/Bemog Projectontwikkeling.</li> <li>In te stemmen met de koopovereenkomst locatie Tellegen.</li> <li>Besluiten om de koopovereenkomst als vertrouwelijk te bestempelen (op grond van artikel 5.1, eerste lid, sub c en tweede lid, sub e en f van de Woo).</li> <li>De burgemeester te verzoeken om volmacht te verlenen aan wethouder M. Blind om namens de gemeente de koopovereenkomst te ondertekenen en de locatie Tellegen te leveren.</li> <li>Een aanvullend budget van &euro; 30.000 euro beschikbaar te stellen voor de nog te maken ambtelijke uren voor dit project.</li> <li>Het aangevraagde budget financieel te verwerken bij de 1e Berap 2023 en te verrekenen met de verkoopopbrengst.</li> <li>Een deel van het toegekende subsidiebedrag Flexpools van de provincie Overijssel, te weten &euro; 15.000,- te verwerken in de kosten voor de anterieure overeenkomst.</li> <li>In te stemmen met toevoeging van de verkoopopbrengst na aftrek van de boekwaarde aan de reserve nader te bestemmen middelen. (De eerder gemaakte kosten in 2021 en 2022 zijn of worden ten laste gebracht van de reserve nader te bestemmen middelen.)</li> <li>De raad, omwonenden en inschrijvers over de definitieve uitkomst te informeren (tekenmoment).</li> </ol> <h4>SAMENVATTING</h4> <p>Het college besloot in mei 2022 om voor locatie Tellegenschool de openbare biedprocedure op te starten. Na beoordeling van de inschrijvingen is op 8 november 2022 door het college besloten de koop van de locatie voorlopig te gunnen aan combinatie Nikkels Projecten/Bemog Projectontwikkeling. Als vervolg op de voorlopige gunning is de koopovereenkomst uitgewerkt. In deze koopovereenkomst zijn de verkoop en proces- en planningsafspraken vastgelegd. De Bibob screening van de ontwikkelcombinatie was positief. Het college stemt dan ook in met de definitieve gunning en het ondertekenen van de koopovereenkomst. Combinatie Nikkels Projecten/Bemog Projectontwikkeling neemt het verdere ontwikkelproces ter hand, doorloopt de publiekrechtelijke procedures en realiseert het bouwplan. Het is de bedoeling dat er medio 2024 gestart wordt met de bouw van de woningen.</p> <h3>8. Afwijken van uitgiftevoorwaarden van woningbouwkavels</h3> <h4>BESLUIT:</h4> <ol> <li>In te stemmen met afwijking van de uitgiftevoorwaarden, zijnde artikel 3 sub K en L Reglement uitgifte bouwkavels via Kavelwinkel 2014 gemeente Olst-Wijhe en artikel 8 en 10 van het Lotingsreglement bouwkavels 2011.</li> <li>In te stemmen met een inschrijfperiode van &eacute;&eacute;n week voor bouwkavels die worden verkocht via de kavelwinkel.</li> <li>In te stemmen met een niet-openbare loting bij de notaris voor de uitgifte van teruggekomen kavels in de kavelwinkel.</li> </ol> <h4>SAMENVATTING</h4> <p>In het plan Olstergaard is een aantal woningbouwkavels teruggegeven. Deze kavels worden binnenkort via de kavelwinkel aan de markt aangeboden. Om belangstellenden een gelijke kans te bieden om in aanmerking te komen voor de vrijkomende kavels heeft het college bij enkele voorgaande uitgiftes via de kavelwinkel voor kavels in Olst (Olstergaard) en in Wijhe (Noorder Koeslag) besloten om een inschrijfperiode van &eacute;&eacute;n week te hanteren en de toewijzing te doen via een niet-openbare loting bij de notaris. Dit in afwijking van het gemeentelijk Lotingsreglement bouwkavels 2011 (hierna te noemen Lotingsreglement) en het Reglement uitgifte bouwkavels uit via Kavelwinkel 2014 gemeente Olst-Wijhe (hierna te noemen: &lsquo;Reglement uitgifte bouwkavels&rsquo;). Doordat sinds drie jaar potenti&euml;le kopers zich enkel fysiek op afspraak in het gemeentehuis kunnen inschrijven voor een kavel wordt voorgesteld deze procedure ook voor overige kavels die via de kavelwinkel worden aangeboden te laten gelden.</p> <h3>9. Advies uitbrengen aan het Commissariaat voor de Media over zendtijdmachtiging Airplay Media Stichting</h3> <h4>BESLUIT:</h4> <ul> <li>De gemeenteraad voor te stellen een positief advies uit te brengen aan het Commissariaat voor de Media ten aanzien van het voldoen aan de eisen van de Mediawet 2008 door Airplay Media Stichting.</li> </ul> <h4>SAMENVATTING</h4> <p>De gemeenteraad wordt voorgesteld om een positief advies uit te brengen aan het Commissariaat voor de Media ten aanzien van het voldoen aan de eisen van de Mediawet 2008 door Airplay Media Stichting. Dit heeft ten gevolge dat zij een nieuwe aanwijzing kunnen krijgen om te mogen fungeren als lokale omroep voor de periode oktober 2023 tot en met oktober 2028.</p> <h3>10. Realisatie extra standplaatsen voor woonwagens</h3> <h4>BESLUIT:</h4> <p>1. Extra woonwagenstandplaatsen te realiseren om aan de lokale behoefte te voldoen. Hiervoor:</p> <p>a. De bestaande woonwagenlocatie Het Anem in Wijhe uit te breiden met in totaal 3 standplaatsen.</p> <p>b. De beoogde locatie Hooiberglaan (tegenover sporthal De Hooiberg) in Olst aan te wijzen als nieuwe woonwagenlocatie, voor het realiseren van 4 standplaatsen.</p> <p>c. Daarbij juridisch en planologisch mogelijk maken van 2 van de 3 plaatsen voor toekomstig gebruik door opgroeiende kinderen op het Anem en 2 van de 4 plaatsen voor toekomstig gebruik door opgroeiende kinderen aan de Hooiberglaan.</p> <p>2. Kennis nemen van een vrijkomende standplaats aan de Ter Stegestraat (zomer 2024) en onderzoeken hoe we in kunnen zetten voor de woonbehoefte van een spijtoptant.</p> <p>3. Het inzetten van koop, huur en erfpacht als mogelijkheden tot afname van gronden en hierbij kennis te nemen van de (on)mogelijkheden van deze constructies zoals weergegeven in de bijlage van grondzaken.</p> <p>4. De raad te informeren via de raadsnieuwsbrief, daarna de communicatie met omwonenden en omliggende bedrijven en organisaties uit te voeren en aansluitend de communicatie met overige betrokkenen en belangstellenden.</p> <p>5. Een bestemmingsplan in procedure te brengen voor de ontwikkeling van de woonwagenstandplaatsen op de locaties aan Het Anem en de Hooiberglaan.</p> <p>a. Het ontwerp-bestemmingsplan opstellen op basis van de uitgangspunten die ook bij de recente bestemmingsplannen zijn gehanteerd.</p> <p>b. De wijzigingen voor te bereiden voor besluitvorming door het college voor de zomer van 2023 en aansluitend voor te leggen aan de raad.</p> <p>c. Bijlagen Matrix Grondzaken en Financi&euml;le gegevens als vertrouwelijk te behandelen.</p> <h4>SAMENVATTING</h4> <p>Op dit moment bestaat er geen woonwagenbeleid binnen Olst-Wijhe. In 2020 is wel het volgende in gang gezet: er is een woonbehoefteonderzoek uitgevoerd onder woonwagenbewoners naar aanleiding van het advies van het College voor de rechten van de mens aan het Rijk. Op basis hiervan moeten gemeenten hun standplaatsenbeleid vormgeven als uit onderzoek blijkt dat er een aantoonbare behoefte is aan standplaatsen. Het doel: lokale woonwagenbewoners (zg. spijtoptanten) binnen afzienbare tijd in aanmerking laten komen voor een standplaats.<br />Uit het woonbehoefteonderzoek uit 2020 bleek dat een aantal spijtoptanten terug wil keren naar een standplaats in onze gemeente. De uitkomsten van het onderzoek maakten inzichtelijk dat er op dat moment behoefte was aan extra standplaatsen, 3 in Olst en 1 in Wijhe.<br />Daarnaast is er de wens voor nog eens 4 standplaatsen voor opgroeiende kinderen geuit; 2 in Olst en 2 in Wijhe. Dit betekent in totaal een behoefte aan 8 plaatsen; 5 in Olst en 3 in Wijhe.&nbsp;<br /><em>Er waren ten tijde van het woonbehoefteonderzoek geen vrije standsplaatsen om in deze behoefte te voorzien**&nbsp;</em></p> <p>Op basis van onderzoek, ruimtelijke inventarisaties en financi&euml;le verkenningen zijn twee locaties geschikt geacht voor het realiseren van nieuwe standplaatsen:<br />-Hooiberglaan in Olst, tegenover sporthal De Hooiberg. Dit is een nieuw te realiseren locatie voor de aanleg van maximaal 4 standplaatsen;&nbsp;<br />-Het Anem in Wijhe. Dit is een uitbreiding van de bestaande locatie met maximaal 3 standplaatsen.<br />&nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;<br />Daarnaast komt vanaf zomer 2024 een standplaats vrij op de locatie aan de Ter Stegestraat in Olst, deze is in eigendom van SallandWonen en zou kunnen worden ingezet.** Daarmee beperkt de ontwikkelopgave zich tot 4 plekken in Olst en 3 plekken in Wijhe.</p> <p>Voor de nieuwe standplaatsen bieden we de bewoners een koop-, huur-, of erfpachtovereenkomst aan. &nbsp;</p> <p>Na gesprekken met betrokken woonwagenbewoners en omwonenden, omliggende bedrijven en organisaties van de te realiseren locaties, wordt de verdere besluitvorming omtrent bestemmingsplanwijziging en financi&euml;le consequenties voor realisatie voorbereid. Naar verwachting neemt het college van burgemeester en wethouders hierover voor de zomer van 2023 een besluit. Daarna volgt na de zomer besluitvorming door de raad. Na de besluitvorming door de raad zal met de opgedane kennis het woonwagenbeleid verder worden vormgegeven.</p> <h3>11. Voorstel tot het vaststellen van het bestemmingsplan Buitengebied, Diepenveenseweg 28a</h3> <h4>BESLUIT:</h4> <p>De raad voor te stellen:</p> <ol> <li>Het bestemmingsplan 'Buitengebied, Diepenveenseweg 28a' bestaande uit de geometrische planobjecten als vervat in het GML-bestand NL.IMRO.1773.BP2023001089-0201 met de bijbehorende bestanden, en waarbij voor de locatie van de geometrische planobjecten gebruik is gemaakt van de digitale ondergrond BGT van 13 februari 2023, vast te stellen.</li> <li>Geen exploitatieovereenkomst vast te stellen, omdat het kostenverhaal anterieur verzekerd is.</li> </ol> <h4>SAMENVATTING</h4> <p>Initiatiefnemer diende eerder een verzoek in voor de herontwikkeling van het perceel aan de Diepenveenseweg 28a te Olst. De initiatiefnemer wil de verblijfsrecreatieve bestemming van het erf wijzigen naar de bestemming &lsquo;Wonen&rsquo; en de agrarische bestemming naar de bestemming &lsquo;Natuur&rsquo;. Het college van B&amp;W besloot om onder voorwaarden planologische medewerking te verlenen. De voorgenomen ontwikkeling behoeft een herziening van het bestemmingsplan. Deze bestemmingsplanprocedure wordt nu doorlopen.</p> 2023-05-22 09:00:00 +0200 2023-05-19 09:04:18 +0200 2023-05-19 10:05:58 +0200 B&W Besluiten 09-05-2023 <h2>Aanwezig</h2> <ul> <li>mevrouw mr. Y.P. van Mastrigt, burgemeester</li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</li> <li>de heer drs. H. Olthof, wethouder</li> <li>mevrouw drs. J. Compagner, wethouder</li> <li>de heer M. Blind, wethouder&nbsp;</li> </ul> <h2>Agenda</h2> <h3>1. Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 25 april 2023</h3> <h4>BESLUIT:</h4> <p>Conform vast te stellen.</p> <h3>2. Ingekomen</h3> <ul> <li>Memo Overeenkomst t.b.v. opslag en beheer permanent te bewaren archieven&nbsp;<br />&nbsp; gemeenten Olst, Wijhe en Olst-Wijhe met Collectie Overijssel - &nbsp;16968-2023 &ndash; voor&nbsp;<br />&nbsp; kennisgeving &nbsp; aan te nemen.</li> <li>Versterken weerbaarheid tegen agressie en intimidatie &ndash; voor kennisgeving aan te&nbsp;<br />&nbsp; nemen.</li> <li>Addendum PB Elshof&nbsp;<br /><br />BESLUIT:<br />In te stemmen met het addendum PB Elshof en wethouder Olthof door de burgemeester te laten machtigen om het addendum te ondertekenen.&nbsp;</li> </ul> <h3>03. Participatiebeleid Omgevingswet&nbsp;</h3> <h4>BESLUIT:</h4> <p>De gemeenteraad voor te stellen om:<br />1. het Participatiebeleid Omgevingswet vast te stellen;<br />2. te bepalen dat het beleid na een jaar wordt ge&euml;valueerd</p> <h4>SAMENVATTING</h4> <p>Op 1 januari 2024 treedt de Omgevingswet in werking. Participatie is een belangrijke pijler onder deze wet. Met participatie wordt in de Omgevingswet bedoeld: &ldquo;het in een vroegtijdig stadium betrekken van belanghebbenden (burgers, bedrijven, maatschappelijke organisaties en andere overheden) bij het proces van de besluitvorming over een project of activiteit&rdquo;. Na inwerkingtreding van de Omgevingswet is de gemeente verplicht om participatie toe te passen bij het maken van een omgevingsvisie, een programma of een omgevingsplan. Ook de aanvrager van een omgevingsvergunning wordt gestimuleerd om participatie te organiseren.</p> <p>De gemeente is onder de Omgevingswet ook verplicht om participatiebeleid vast te stellen. Met het Participatiebeleid Omgevingswet wordt daarin voorzien.&nbsp;</p> <h3>4. Jaarverantwoording kinderopvang 2022&nbsp;</h3> <h4>BESLUIT:</h4> <ol> <li>In te stemmen met de Jaarverantwoording Wet kinderopvang 2022.</li> <li>De Jaarverantwoording Kinderopvang 2022 in te dienen bij de Inspectie van het Onderwijs.</li> <li>De Jaarverantwoording Kinderopvang 2022 toe te sturen aan de gemeenteraad via de lijst van ingekomen stukken</li> </ol> <h4>SAMENVATTING</h4> <p>Volgens de Wet kinderopvang moeten gemeenten jaarlijks verantwoording afleggen over hun taken in het belang van toezicht en handhaving kinderopvang. Hierbij komen vier criteria aan de orde, de registertaak, de behandeling van aanvragen, de uitvoering van verplichte onderzoeken en de handhavingsacties. <br />In 2022 zijn alle inspecties uitgevoerd, het budget is grotendeels besteed. De gemeente Olst-Wijhe doet het op alle punten goed of beter dan gemeenten van vergelijkbare grootte, uit de regio en op landelijk niveau.</p> <h3>5. Tarieven sportlocaties en buitensportvelden seizoen 2023/2024&nbsp;</h3> <h4>BESLUIT:</h4> <ol> <li>De tarieven voor het gebruik van de sportaccommodaties en buitensportvelden in Olst-Wijhe voor seizoen 2023-2024 vast te stellen.</li> </ol> <h4>SAMENVATTING</h4> <p>Jaarlijks worden de tarieven vastgesteld voor het gebruik van de sportaccommodaties en de buitensportvelden in Olst-Wijhe. &nbsp;Volgens de begrotingsrichtlijnen verhogen we de tarieven voor het seizoen 2023/2024 ten opzichte van 2022-2023 met 2,3 %. Voor de binnensportaccommodaties gaat deze verhoging in per 1 juli 2023. Stichting Kulturhus Olst-Wijhe en (sporthal De Lange Slag) en Stichting Dorpshuis Welsum (gymzaal de Bongerd) volgen deze tarieven. Voor de buitensportvelden gaat de verhoging in per 1 januari 2024.</p> <h3>6. <strong>Aanwijzen van Petra Nijman als 2e loco secretaris </strong></h3> <h4>BESLUIT:</h4> <ol> <li>In te stemmen met het aanwijzen van Petra Nijman als 2<sup>e</sup> loco secretaris.</li> </ol> <h4>SAMENVATTING</h4> <p>Met het vertrek van Gerard Luijmes is er behoefte aan een vervanger voor zijn rol als 2e loco secretaris. Het college heeft besloten om deze rol te laten overnemen door Petra Nijman. Hiermee is er geschikte vervanging georganiseerd bij afwezigheid van de andere twee secretarissen. &nbsp;</p> <h3>7. <strong>Collegevoorstel vaststelling wijzigingsplan Welsum, IJsseldijk 51 </strong></h3> <h4>BESLUIT:</h4> <ol> <li>Het wijzigingsplan &ldquo;Welsum, IJsseldijk 51&rdquo; bestaande uit de geometrische planobjecten als vervat in het GML-bestand NL.IMRO.1773.WP2022008007-0201 met de bijbehorende bestanden, en waarbij voor de locatie van de geometrische planobjecten gebruik is gemaakt van de digitale ondergrond BGT van 3 november 2022, vast te stellen;</li> <li>Geen exploitatieovereenkomst vast te stellen, omdat het kostenverhaal anterieur verzekerd is.</li> </ol> <h4>SAMENVATTING</h4> <p>Op 6 juni 2022 hebben de bewoners van IJsseldijk 51-51a een verzoek ingediend bij de gemeente Olst-Wijhe voor de splitsing van de karakteristieke woning in drie wooneenheden. Op basis van de wijzigingsbevoegdheid in het bestemmingsplan &lsquo;Welsum, zuidelijke ontwikkeling&rsquo; kan hier onder voorwaarden medewerking aan worden verleend door het college van B&amp;W. Aan deze voorwaarden wordt met het initiatief IJsseldijk 51-51a voldaan. Daarom heeft het college op 13 september 2022 besloten medewerking te verlenen aan het wijzigen van het bestemmingsplan. Van 2 maart tot en met 12 april 2023 heeft het ontwerp-wijzigingsplan ter inzage gelegen. In deze periode zijn er geen zienswijzen over het plan naar voren gebracht. Het college wordt nu voorgesteld om het wijzigingsplan definitief vast te stellen.</p> <h3>8. <strong>Veerweg Olst &ndash; Voorstel voor uitvoering </strong></h3> <h4>BESLUIT:</h4> <ol> <li>Kennis te nemen van de huidige stand van zaken in het project Veerweg en uiterwaardengebied Olst;</li> <li>In te stemmen met het pauzeren van de uitvoeringswerkzaamheden aan de Veerweg;</li> <li>De verschillende projectonderdelen, oversteek N337 en struinpaden gefaseerd uit te voeren binnen de beschikbare middelen van 336.000 euro;</li> <li>De gepauzeerde projectonderdelen onder te brengen als onderdeel van een programmatische gebiedsgerichte aanpak;</li> <li>Het programma per Q 2 van 2024 opnieuw vorm te geven nadat aanvraag voor gebiedsco&ouml;rdinator IJssel zone in de kadernota 2024-2027 is goedgekeurd en deze gebiedsco&ouml;rdinator daadwerkelijk is gestart;</li> <li>Aanvullende middelen als gevolg van opnieuw vormgegeven programma aan te vragen bij kadernota 2025-2028.</li> </ol> <h4>SAMENVATTING</h4> <p>In het uiterwaardengebied in Olst wordt momenteel aan verschillende projecten gewerkt. Met Plaatselijk Belang Olst wordt samengewerkt aan Olst Mooier Aan De IJssel tweede fase. Plaatselijk belang heeft hier eind 2022 een subsidie voor ontvangen van de provincie en voert in het eerste en tweede kwartaal van 2023 werkzaamheden uit. Daarnaast wordt met de provincie samengewerkt aan de reconstructie van de Veerweg. Voor deze samenwerking is een samenwerkingsovereenkomst gesloten.&nbsp;</p> <p>Naast veranderende omgevingsfactoren dreigt een overschrijding van het oorspronkelijke budget. Met deze nota wordt gekozen voor het uitvoeren van de onderdelen waar nog budget voor beschikbaar is. Voor de overige onderdelen wordt verkend hoe dit alsnog kan worden voorbereid en voordelig worden uitgevoerd in de toekomst onder regie van een gebiedsmanager.&nbsp;</p> <h3>9. Uitvoeringsprogramma participatie 2023 - 2026</h3> <h4>BESLUIT:</h4> <ol> <li>In te stemmen met het uitvoeringsprogramma participatie en dit ter kennisname brengen van de gemeenteraad via de lijst van ingekomen stukken.</li> <li>In te stemmen met het bijgevoegde Participatiehandvest &lsquo;Zo doen we dat bij Olst-Wijhe&rsquo; en de raad met bijgevoegd raadsvoorstel voor te stellen om het Participatiehandvest vast te stellen.</li> <li>Naar aanleiding van de vraag van de PvdA-fractie &nbsp;in de raadsvergadering van 17 april jl. over het ingekomen stuk &lsquo;afronden motie raadsgesprek zonnevelden&rsquo; aan de raad via het presidium voor te stellen om dit onderdeel te laten zijn van de voorgestelde beeldvormende bespreking over het Participatiehandvest en het participatiebeleid Omgevingswet.</li> <li>Het budget voor de tweede helft van 2023 van 25.000 euro te dekken uit de stelpost uitvoering bestuursakkoord en het budget voor 2024 en 2025 van 50.000 euro per jaar te betrekken bij de besluitvorming kadernota 2024 &ndash; 2028 als onderdeel van de Uitvoeringsagenda Bestuursakkoord.&nbsp;</li> </ol> <h4>SAMENVATTING</h4> <p>Participatie is bij de gemeente Olst-Wijhe al geruime tijd een onderdeel van de manier waarop beleid en plannen worden ontwikkeld. Een werkwijze die goed past bij de schaal van de gemeente, met korte lijnen, veel verbindingen met en grote betrokkenheid van de samenleving.&nbsp;</p> <p>Het verder doorontwikkelen van participatie wordt belangrijk gevonden. In de Strategische Raadsagenda (SRA) van de gemeenteraad en in het bestuursakkoord Focus en Verbinding van het college komt dit naar voren. Met het Uitvoeringsprogramma Participatie 2023 &ndash; 2026 wordt deze verdere ontwikkeling vorm gegeven. Dit gebeurt aan de hand van de volgende ingredi&euml;nten:<br />- bestuurlijke ambities uit de Strategische Raadsagenda en bestuursakkoord Focus en Verbinding<br />- analyse huidige situatie (onder meer resultaten uit de &lsquo;Waar staat je gemeente&rsquo;)<br />- evaluaties en ervaringen majeure projecten zoals Noordmanshoek, Voorzieningenhart Wesepe, Zonnevelden en Bezuinigen voor de toekomst (heroverweging).&nbsp;</p> <p>Een belangrijk onderdeel van het uitvoeringsprogramma is het bestuurlijk (college en raad) vast te stellen Participatiehandvest. Het Participatiehandvest is een wederzijdse afspraak &nbsp;van raad, college en ambtelijke organisatie over hoe participatie wordt gezien en toegepast. Dit handvest wordt door het college &eacute;n door de raad vastgesteld en is voor de medewerkers het vertrekpunt in het organiseren van participatie binnen plannen/projecten/processen.</p> <h3>10. <strong>Algemene Ledenvergadering Dimpact 11 mei 2023 </strong></h3> <h4>BESLUIT:</h4> <ol> <li>In te stemmen met de voorstellen die op de agenda staan:<br />a. Vaststellen van:<br />i. de notulen van de vorige vergadering op 7 december 2022;<br />ii. het jaarverslag 2022;<br />iii. het bedrijfsplan 2024.<br />b. De doorvoering van een statutenwijziging zoals door de algemene ledenvergadering akkoord bevonden op de vorige vergadering van 7 december 2022.</li> <li>Volmacht te verlenen aan de heer D. Zielhuis, gemeentesecretaris, om namens de gemeente, deel te nemen aan de algemene ledenvergadering van 11 mei 2023.</li> </ol> <h4>SAMENVATTING</h4> <p>Op 11 mei 2023 vindt de algemene ledenvergadering (ALV) van Dimpact plaats. In dat kader heeft het college ingestemd met de voorstellen die gedaan worden in de agenda van de ALV.</p> <h3>11. Bestuurlijk Overleg Regionaal Serviceteam Jeugd IJsselland (RSJ) dd 10 mei 2023&nbsp;</h3> <h4>BESLUIT:</h4> <ol> <li>Pas instemming te verlenen met de begroting 2024 wanneer deze zorgvuldig wordt onderbouwd en het RSJ te verzoeken vooruitlopend hierop te komen met een halfjaarlijkse begroting;</li> <li>Geen voorkeur uit te spreken voor &eacute;&eacute;n van de scenario&rsquo;s voor de KDC/ODC bekostiging paramedici;</li> <li>In te stemmen met het voorstel evaluatie inkoop.</li> </ol> <h4>SAMENVATTING</h4> <p>Op 10 mei aanstaande vindt een vergadering plaats van het BO en PfO Jeugd van de regio IJsselland. Op de agenda staan 3 punten waar een besluit over genomen dient te worden:</p> <ol> <li>Concept jaarplan met begroting 2024</li> <li>KDC/ODC bekostiging paramedici</li> <li>Evaluatie Inkoop</li> </ol> <p>De wethouder Jeugd vertegenwoordigt de standpunten van Olst-Wijhe tijdens het BO en Pfo Jeugd RSJ op 10-05-2023. We verlenen pas instemming met de begroting 2024 wanneer deze voorzien is van zorgvuldige onderbouwing en stellen voor vooruitlopend hierop een halfjaarlijkse begroting op te stellen. We hebben geen voorkeur voor een scenario in de discussie over de bekostiging van paramedici KDC/ODC en stemmen in met het beslispunt zoals genoemd in de oplegger bij de projectopdracht evaluatie inkoop.</p> 2023-05-15 09:00:00 +0200 2023-05-15 09:56:59 +0200 2023-05-15 09:56:59 +0200 B&W Besluiten 25-04-2023 <h2>Aanwezig</h2> <ul> <li>mevrouw mr. Y.P. van Mastrigt, burgemeester</li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</li> <li>de heer drs. H. Olthof, wethouder</li> <li>mevrouw drs. J. Compagner, wethouder</li> <li>de heer M. Blind, wethouder&nbsp;</li> </ul> <h2>Agenda</h2> <h3>1. Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 18 april 2023</h3> <h4>BESLUIT:</h4> <p>Conform vast te stellen.</p> <h3>2. Ingekomen</h3> <p>-</p> <h3>03. Samenwerkingsovereenkomst Stichting Maatschappelijk Vastgoed kindcentrum Wijhe - 9752-2023</h3> <h4>BESLUIT:</h4> <ol> <li>Onder voorbehoud van het raadsbesluit op het voorstel tot bijstelling van de financi&euml;le kaders voor de kindcentra Olst en Wijhe, zaaknummer 8459-2023, in te stemmen met de samenwerkingsovereenkomst en het ontwikkelingsplan (met bijbehorende bijlagen) tussen gemeente Olst-Wijhe, De Mare, Mijnplein, de Bie&euml;nkorf en Stichting Maatschappelijk Vastgoed (SMV) om daarmee een volgende stap te zetten het kindcentrum Wijhe te realiseren via het concept huren als eigenaar van SMV;</li> <li>Af te wijken van het inkoopbeleid door in te stemmen met: <ul> <li>a.DNR 2011 in plaats van de algemene inkoopvoorwaarden van de gemeente, dit ter bevestiging van het collegebesluit over de intentieovereenkomst d.d. 19 april 2022;</li> <li>b.Het onderhands gunnen van een aantal opdrachten binnen het zogenoemde vrije perceel van de Europese aanbesteding van de realisatie van het kindcentrum Wijhe.</li> </ul> </li> <li>In de fase van het programma van eisen te onderzoeken onder welke condities het mogelijk en haalbaar is om het kindcentrum uit te breiden met aanvullende kindzorgfuncties;</li> <li>Bijlagen 3 t/m 5 niet openbaar te verklaren op grond van artikel 10, tweede lid, sub b en g van de Wob.</li> <li>De raad via de raadnieuwsbrief te informeren over het besluit om de samenwerkingsovereenkomst aan te gaan.</li> </ol> <h4>SAMENVATTING</h4> <p>De gemeente Olst-Wijhe, schoolbestuur mijnplein, schoolbestuur De Mare en de Bie&euml;nkorf willen een samenwerkingsovereenkomst aangaan met Stichting Maatschappelijk Vastgoed (SMV) om het nieuwe kindcentrum Wijhe op de locatie SPOC park te realiseren. In het nieuwe kindcentrum komen basisonderwijs, kinderdagopvang, peuterwerk en buitenschoolse opvang; mogelijk aangevuld met kindzorgfuncties zoals logopedie en CJG. In de samenwerkingsovereenkomst worden afspraken gemaakt over ieders rol en de vervolgstappen. De eerste stap is het opstellen van een programma van eisen voor de functies in het kindcentrum. Dit programma van eisen is de basis voor het maken van een ontwerp. Het doel is dat het ontwerp in 2023-24 wordt gemaakt en dat de bouw in 2025 kan beginnen, zodat in 2026 het nieuwe kindcentrum in gebruik kan worden genomen. Hiervoor is wel een herziening van het huidige bestemmingsplan nodig. De procedure voor deze herziening begint naar verwachting in het tweede kwartaal van 2023. Omwonenden zijn hierbij betrokken.&nbsp;</p> <h3>4. Vaststellen Uitvoeringsplannen Informatievoorziening 2024-2027 - 14205-2023</h3> <h4>BESLUIT:</h4> <ol> <li>De Uitvoeringsplannen Informatievoorziening 2024-2027 vast te stellen;</li> <li>De financi&euml;le consequenties voor 2024 en verder van de initiatieven met als prioriteit &lsquo;Autonome Ontwikkeling&rsquo; te verwerken als autonome ontwikkeling in de kadernota 2024-2027. Het betreft &euro; 24.000 voor 2024 en &euro; 29.000 voor 2025;</li> <li>De financi&euml;le consequenties van de overige initiatieven (zowel prioriteit 1 als 2), exclusief de middelen voor Datagedreven werken dat een eigen besluitvormingstraject kent, mee te nemen in de integrale afweging in de kadernota 2024-2027. Het betreft voor die jaren chronologisch &euro; 43.000, &euro; 33.000, &euro; 30.000 en &euro; 30.000.</li> </ol> <h4>SAMENVATTING</h4> <p>Onze gemeente staat voor grote maatschappelijke opgaven. Data en digitalisering spelen hierin een essenti&euml;le rol. &nbsp;In de Uitvoeringsplannen is het Strategisch Informatieplan (StIP) van Deventer, Olst-Wijhe en Raalte uitgewerkt naar concrete initiatieven voor 2024-2027 en de financi&euml;le vertaling daarvan. Dit doen we jaarlijks voor de domeinen bedrijfsvoering, dienstverlening, fysiek/economie/openbare orde en veiligheid en sociaal.</p> <h3>5. Frauderisicoanalyse 2023 - 14870-2023</h3> <h4>BESLUIT:</h4> <ol> <li>De frauderisicoanalyse 2023 voor kennisgeving aan te nemen.</li> <li>In de jaarstukken 2022 te rapporteren over de aanpak van de frauderisico&rsquo;s.</li> </ol> <h4>SAMENVATTING</h4> <p>De frauderisicoanalyse is geactualiseerd. Uit de frauderisicoanalyse 2023 kan geconcludeerd worden dat er in 2022 zowel op de harde als de zachte aspecten binnen de gemeente aandacht is geweest voor frauderisico en dat dit risico zich hiermee op een aanvaardbaar niveau bevindt. In de jaarstukken 2022 wordt gerapporteerd over de aanpak van de frauderisico&rsquo;s.</p> <h3>6. Collegevoorstel principeverzoek initiatief Boxbergerweg 31-31a, Olst - 14905-2023</h3> <h4>BESLUIT:</h4> <ol> <li>In principe medewerking te verlenen aan een herziening van het bestemmingsplan aan de Boxbergerweg 31-31a te Olst, ten behoeve van de realisatie van twee woningen met op het erf tevens ruimte voor bedrijvigheid (zoals B&amp;B, recreatie, kleinschalige horeca), onder voorwaarde dat: <ul> <li>De provincie Overijssel toestemming geeft voor deze ontwikkeling in het buitengebied, omdat er een provinciaal belang is;</li> <li>Er definitief overeenstemming komt met de gemeente over het inrichtingsplan (met name m.b.t. het effect op de bomen op het terrein);</li> <li>Wordt aangetoond dat sprake is van een goed woon- en leefklimaat d.m.v. een ruimtelijke onderbouwing en onderzoek (in ieder geval akoestisch onderzoek naar wegverkeerlawaai en (historisch) bodemonderzoek);</li> <li>Er een anterieure overeenkomst wordt gesloten met de initiatiefnemer voorafgaand aan het opstellen van het bestemmingsplan en de bestemmingsplanprocedure.</li> </ul> </li> <li>Een bestemmingsplan voor dit perceel in procedure te brengen onder voorwaarde dat er niet eerder wordt gestart met de planologische procedure, voordat de anterieure overeenkomst is gesloten met de initiatiefnemer.</li> </ol> <h4>SAMENVATTING</h4> <p>De familie die de locatie Boxbergerweg 31-31a in buurtschap De Eikelhof heeft gekocht, lokaal bekender als de locatie van de voormalige uitspanning &lsquo;De Lepelaar&rsquo;, wil het erf transformeren zodat er twee woningen met ruimte voor bedrijvigheid (vergader-/therapie-/praktijkruimte, B&amp;B en kleinschalige horeca/rustpunt) ontstaat. Er is hiervoor een plan uitgewerkt waarbij onder andere het bestaande &lsquo;Toeristische Overstappunt&rsquo; wordt ingepast in de nieuwe situatie. Het plan past niet binnen het bestemmingsplan omdat er in de huidige bestemming enkel &eacute;&eacute;n (bedrijfs)woning mag bestaan. Er is dus een wijziging van het bestemmingsplan benodigd. Hiervoor is op 6 februari 2023 door de initiatiefnemers een principeverzoek ingediend. Het college heeft besloten om op basis van het KGO-beleid in principe medewerking te verlenen aan een herziening van het bestemmingsplan.</p> <h3>7. Vragen Gemeentebelangen naar aanleiding van krantenartikel - 15474-2023</h3> <h4>BESLUIT:</h4> <p>De vragen van Gemeentebelangen overeenkomstig de antwoordbrief te beantwoorden.</p> <h4>SAMENVATTING</h4> <p>Naar aanleiding van een krantenartikel, verschenen op 26 maart 2023, over de &ldquo;oude&rdquo; provinciale weg door het Wesepe, heeft de fractie van Gemeentebelangen, op grond van artikel 37 van het Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad gemeente Olst-Wijhe, vragen gesteld. Met de antwoordbrief worden deze beantwoord.&nbsp;</p> <h3>8. Verzoek instemming met bijdrage aan project &lsquo;VIJF&rsquo; van SKCOW vanuit coronamiddelen voor cultuurorganisaties - 15982-2023</h3> <h4>BESLUIT:</h4> <ol> <li>In te stemmen met een eenmalige subsidie van &euro; 6.000,- voor het project &lsquo;VIJF&rsquo; van Stichting Kunst en Cultuur Olst Wijhe (SKCOW).</li> <li>De subsidie voor het project 'VIJF&rsquo; te dekken vanuit nog beschikbare Rijkscoronamiddelen voor cultuur uit 2021 bestemd voor financi&euml;le ondersteuning van culturele instellingen.</li> <li>Aanvrager via een beschikking te informeren over het besluit.</li> </ol> <h4>SAMENVATTING</h4> <p>Stichting Kunst en Cultuur Olst Wijhe (SKCOW) wil met het project &lsquo;VIJF&rsquo; de komende vijf jaren op wisselende plaatsen nabij de IJssel brede cultuurmanifestaties houden. Zij doen dit samen met verschillende individuele kunstenaars en kunst- en cultuurorganisaties uit Olst-Wijhe en in samenwerking met organisaties uit Deventer en Zwolle.&nbsp;</p> <p>Het gaat hierbij niet alleen om het realiseren van de activiteiten, maar ook om het samenbrengen van de lokale organisaties, het bundelen van de krachten en het revitaliseren van de culturele sector in Olst-Wijhe na de coronatijd. De IJssel wordt hierbij als verbindingslijn ingezet en het thema VIJF komt steeds terug, waardoor het een herkenbaar &lsquo;merk&rsquo; wordt.&nbsp;</p> <p>Het grootste gedeelte van het project zal door derden gefinancierd worden. De Gemeente Olst-Wijhe kent een eenmalig bedrag toe van &euro; 6.000,- uit de Rijksmiddelen voor Corona. In de aanloop van dit project is ook reeds &euro; 2.000,- aanjaagsubsidie recreatie, toerisme en cultuur toegekend.</p> <h3>9. Programmeringsafspraken Bedrijventerreinen Regio West-Overijssel 2023-2026 - 16152-2023</h3> <h4>BESLUIT:</h4> <ol> <li>In te stemmen met de programmeringsafspraken bedrijventerreinen regio&rsquo;s West Overijssel 2023-2026;</li> <li>De Gemeenteraad van Olst-Wijhe te informeren over de herziening van de programmeringsafspraken bedrijventerreinen regio&rsquo;s West Overijssel 2023-2026 via de raadsnieuwsbrief;</li> <li>Volmacht door de burgemeester te laten verlenen aan portefeuillehouder Olthof om de &lsquo;Programmeringsafspraken regio West Overijssel 2023 t/m 2026&rsquo; te ondertekenen. &nbsp;</li> </ol> <h4>SAMENVATTING</h4> <p>Het college van B&amp;W heeft ingestemd met de herziene programmeringsafspraken bedrijventerreinen 2023-2026 in West Overijssel. Sinds 2017 maken de gemeenten en de provincie in de regio West Overijssel periodiek deze afspraken. De colleges leggen de afspraken vast voor hun gemeenten. Door regionale programmering van bedrijventerreinen bewaken de gemeenten in de regio West Overijssel doorlopend de balans tussen vraag en aanbod van bedrijventerreinen en hanteren ze kwaliteitsambities in de ontwikkel- en uitgiftefase. Zo behouden bedrijventerreinen voor lange periode hun waarde, kunnen gemeenten inspelen op actuele vraag van ondernemers naar bedrijfskavels en gaan gemeenten zuinig en zorgvuldig om met de schaarse ruimte.</p> <h3>10. In gebruik geven gronden Noordmanshoek - 15316-2023</h3> <h4>BESLUIT:</h4> <ol> <li>In te stemmen met het verpachten van de gronden aan de huidige pachters tot en met 31 oktober 2023.</li> <li>In te stemmen met het om niet in gebruik geven van de gronden aan de Stichting per 1 november 2023 voor de duur van zes maanden, vooruitlopende op de verkoop van de gronden.&nbsp;</li> </ol> <h4>SAMENVATTING</h4> <p>Met het besluit van de gemeenteraad van 6 februari 2023 is besloten om in samenspraak met de Stichting en onder regie van de Stichting toe te werken naar een vastgesteld ruimtelijk plan voor het landgoed en de realisatie van woningbouw op het terrein Noordmanshoek. Ten aanzien van het landschap is het belangrijk dat de Stichting ten behoeve van de ontwikkeling van het terrein Noordmanshoek de gronden in bruikleen krijgt van de gemeente. Hierdoor kan de Stichting starten met het verschralen van de gronden, zodat gekweekte producten biologisch kunnen worden genoemd.&nbsp;</p> <h3>11. Uitvoeringsprogramma Dienstverlening - 13566-2023</h3> <h4>BESLUIT:</h4> <ol> <li>In te stemmen met het uitvoeringsprogramma dienstverlening 2023-2026</li> <li>Voor de uitvoering van het programma voor het jaar 2023 een bedrag van &euro; 45.000 ter beschikking te stellen vanuit het uitvoeringsbudget bestuursakkoord 2023 en voor de jaren 2024 en 2025 respectievelijk een bedrag van &euro; 90.000 en &euro; 70.000 inbrengen bij de afwegingen kadernota 2024-2027.</li> <li>Het uitvoeringsprogramma ter kennis te brengen van de gemeenteraad via de lijst van ingekomen stukken.</li> </ol> <h4>SAMENVATTING</h4> <p>Voor de periode 2023-2026 is een uitvoeringsprogramma dienstverlening opgesteld. De kwaliteit van onze dienstverlening is &eacute;&eacute;n van de speerpunten uit het bestuursakkoord &ldquo;focus en verbinding&rdquo;.&nbsp;<br />Dienstverlening is naast participatie en gebiedsgericht werken &eacute;&eacute;n van de strategische speerpunten van onze gemeente.<br />Het uitvoeringsprogramma is (mede) gebaseerd op de resultaten van het onderzoek &ldquo;waar staat je gemeente.nl&rdquo; waaraan door de gemeente Olst-Wijhe periodiek wordt deelgenomen. Daarnaast is ook gebruik gemaakt van de resultaten van het cli&euml;ntenervaringsonderzoek Wmo.<br />De resultaten zijn verwerkt tot acties en projecten om enerzijds meer inzicht te krijgen in de behoeften van onze inwoners en tegelijkertijd gewoon &ldquo;doen&rdquo;.<br />Tevens is aansluiting gezocht bij het programma &ldquo;online dienstverlening&rdquo; dat is opgesteld op basis van het in opdracht van de gemeenteraad uitgevoerde onderzoek naar onze digitale dienstverlening.<br />Voor de uitvoering van het programma zijn tijdelijk extra middelen nodig.&nbsp;</p> <h3>12. Uitvoeringsprogramma Woonvisie Olst-Wijhe 2022-2025 - 14775-2023</h3> <h4>BESLUIT:</h4> <ol> <li>Het Uitvoeringsprogramma Woonvisie Olst-Wijhe 2022-2025 vast te stellen;</li> <li>De financi&euml;le consequenties voor 2023 &agrave; &euro; 20.000,- (incidenteel) te verwerken in de eerste Berap 2023 ten laste van het uitvoeringsbudget bestuursakkoord 2023;</li> <li>De financi&euml;le consequenties voor 2024 &agrave; &euro; 4.000,- (incidenteel) te verwerken in de eerste Berap 2024;</li> <li>Het Uitvoeringsprogramma Woonvisie Olst-Wijhe 2022-2025 op de lijst van ingekomen stukken van de raad te zetten, en daarmee de twee toezeggingen af te doen;</li> <li>De gemeenteraad te informeren via de nieuwsbrief en via het woordvoerdersoverleg.</li> </ol> <h4>SAMENVATTING</h4> <p>In juni 2022 stelde de gemeenteraad de Woonvisie Olst-Wijhe 2022-2025 vast. De Woonvisie geeft aan wat we willen bereiken. In de Woonvisie zijn de doelen en ambities van het woonbeleid opgenomen. Hoe we deze doelen en ambities willen bereiken, is opgenomen in het Uitvoeringsprogramma. Het Uitvoeringsprogramma geeft de actiepunten weer die we de komende tijd gaan uitvoeren.</p> <p>De afzonderlijke actiepunten worden volgens een eigen planning en proces opgepakt. Medio 2024 evalueren we de voortgang van het Uitvoeringsprogramma en stellen het zo nodig bij.</p> <h3>13. Verduurzaming Maatschappelijk Vastgoed - 15199-2023</h3> <h4>BESLUIT:</h4> <ol> <li>Kennis nemen van de regelingen van rijk en provincie om maatschappelijk vastgoed te ondersteunen bij het verlagen van de energierekening en het verduurzamen van vastgoed;</li> <li>Aanvullende ondersteuning (adviesdiensten) en aanvullende financiering voor maatregelen middels een fonds te onderzoeken en op te zetten;</li> <li>De dekking voor deze inhoudelijke/financi&euml;le ondersteuning en uitvoeringskosten nader te onderzoeken.&nbsp;</li> </ol> <h4>SAMENVATTING</h4> <p>Het college heeft naar aanleiding van de sterk gestegen energieprijzen hun zorg uitgesproken over de impact op de samenleving. Op 4 april heeft het college besloten, na inventarisatie, dat er op korte termijn geen aanleiding is voor brede compensatie. De maatschappelijke partners en verenigingen geven aan meer baat te hebben bij ondersteuning bij verduurzaming van &nbsp;de accommodaties. Hierop heeft het college besloten om deze ondersteuning verder uit te werken. Doel is zoveel mogelijk organisaties gebruik te laten maken van de regelingen en mogelijkheden bij Rijk en provincie. En aanvullend extra te ondersteunen daar waar dat nodig is.</p> 2023-05-01 08:00:00 +0200 2023-04-28 16:36:43 +0200 2023-05-01 09:59:07 +0200 B&W besluiten 18-04-2023 <h2>Aanwezig</h2> <ul> <li>mevrouw mr. Y.P. van Mastrigt, burgemeester</li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</li> <li>de heer drs. H. Olthof, wethouder</li> <li>mevrouw drs. J. Compagner, wethouder</li> <li>de heer M. Blind, wethouder&nbsp;</li> </ul> <h2>Agenda</h2> <h3>1. Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 11 april 2023</h3> <h4>BESLUIT:</h4> <p>Conform vast te stellen.</p> <h3>2. Ingekomen</h3> <p>-</p> <h3>3. Aanleg extra fietsverbinding sportpark Wijhe'92&nbsp;&nbsp;</h3> <h4>BESLUIT:</h4> <ol> <li>Realisatie van de fietsontsluiting sportpark Wijhe en de extra parkeerruimte conform stedenbouwkundige plan oppakken;</li> <li>De kapitaalslasten voor de fietsontsluiting &nbsp;opnemen in het Meerjaren Investerings Programma &nbsp;2023-2028;</li> <li>De kapitaalslasten voor de investering extra parkeerruimte als gewenst nieuw beleid af te wegen bij kadernota 2024-2027 en daarna opnemen in het Meerjaren Investerings Programma &nbsp;2023-2028.</li> </ol> <h4>SAMENVATTING</h4> <p>Om de ruimtelijke kwaliteit het SPOC park ook in de toekomst te kunnen behouden en nieuwe initiatieven op het park te kunnen afwegen i.r.t. in de wenselijke ruimtelijke kwaliteit is een Stedenbouwkundige visie in 2022 uitgewerkt. &nbsp;In deze stedenbouwkundige visie is een fietsontsluiting richting de Zandhuisweg opgenomen aansluitend op het stedenbouwkundige plan van het geplande kind centrum. Vanuit beleid verkeersveiligheid is het wenselijk om het gemotoriseerde verkeer nabij de toegang naar de sportvoorzieningen (bij het zwembad) te scheiden van het fietsverkeer en een aparte fietsoversteek over de Zandwetering aan te leggen. &nbsp;De wens om de verkeersveiligheid te verbeteren voor fietsers is ook een wens die gedeeld wordt met de vereniging Wijhe 92. Zij hebben verzocht om deze voorziening te gaan realiseren en willen hier ook een financieel aan bijdragen. Door het initiatief tot aanleg van een pumptrackbaan op het terrein worden meer bezoekers verwacht. Daarom is er een extra parkeergelegenheid voorzien en kan er werk met werk worden gemaakt.</p> <h3>4. Totaalbeeld interbestuurlijk toezicht 2023&nbsp;</h3> <h4>BESLUIT:</h4> <ol> <li>Kennis te nemen van het totaalbeeld (provinciaal) interbestuurlijk toezicht Olst-Wijhe 2023;</li> <li>De gemeenteraad te informeren over het totaalbeeld van Gedeputeerde Staten van Overijssel via de lijst van ingekomen stukken;</li> <li>Het totaalbeeld op te nemen in de Jaarstukken 2022.</li> </ol> <h4>SAMENVATTING</h4> <p>In het kader van de interbestuurlijke verhoudingen tussen de Provincie Overijssel en de gemeenten in Overijssel is er een kader voor interbestuurlijk toezicht vastgesteld. Gedeputeerde Staten hebben aan de hand van dit kader de totaalbeelden per gemeente over het jaar 2022 vastgesteld.<br />Het totaalbeeld IBT is opgebouwd uit zes domeinen: Financi&euml;n, Wabo (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht), Wro (Wet ruimtelijke ordening), Informatie- &amp; archiefbeheer, Huisvesting statushouders en Erfgoed. Voor Financi&euml;n gaat het om provinciaal toezicht op de begroting, en voor de andere domeinen om provinciaal toezicht op de uitvoering van gemeentelijke medebewindstaken.<br />De kleur van het totaalbeeld is dit jaar weer groen. In 2021 en 2022 was het beeld eveneens groen.</p> <h3>5. Veertarieven Olster Veer en Wijhese Veer per 1 april 2023&nbsp;</h3> <h4>BESLUIT:</h4> <ol> <li>In te stemmen met de verhoging van de veertarieven per 1 april 2024.</li> <li>Deze beslissing schriftelijk mede te delen aan de exploitant.</li> </ol> <h4>SAMENVATTING</h4> <p>Artikel 9 van de Verenwet zegt dat de provincie waarbinnen de veren zijn gelegen de tarieven van de veren vaststelt. Indien een veer gelegen is tussen openbare wegen die in beheer zijn bij &eacute;&eacute;n of meer gemeenten, zijn deze gemeenten (in ons geval Olst-Wijhe en Heerde) echter bevoegd de tarieven vast te stellen. De veertarieven voor het Olster Veer en Wijhese Veer zijn door het college op 1 maart 2019 vastgesteld tot wederopzegging. Sinds 1 juli 2018 worden beide veren ge&euml;xploiteerd door de heer Schuitema. Van de heer Schuitema is het verzoek ontvangen om de veertarieven te verhogen per 1 april 2023. Het college heeft hiermee ingestemd.&nbsp;</p> <h3>6. Collegevoorstel vaststelling bestemmingsplan Olsterkampweg 3-41, Olst&nbsp;</h3> <h4>BESLUIT:</h4> <p>De gemeenteraad voor te stellen:</p> <ol> <li>Het bestemmingsplan &lsquo;Olsterkampweg 3-41, Olst&rsquo; bestaande uit de geometrische planobjecten als vervat in het GML-bestand NL.IMRO.1773.BP2022003014-0201 met de bijbehorende bestanden, en waarbij voor de locatie van de geometrische planobjecten gebruik is gemaakt van de digitale ondergrond BGT van 28 juni 2022, ongewijzigd vast te stellen;</li> <li>De Nota van beantwoording zienswijzen &lsquo;geco&ouml;rdineerde procedure Olsterkampweg, Olst&rsquo; dd. 21 maart 2023 vast te stellen;</li> <li>Geen exploitatieovereenkomst vast te stellen, omdat het kostenverhaal anterieur verzekerd is.</li> <li>In te stemmen met het verlenen van de omgevingsvergunning voor het bouwen van 23 woningen en het kappen van twee bomen zodra de gemeenteraad besloten heeft het bestemmingsplan vast te stellen;</li> </ol> <h4>SAMENVATTING</h4> <p>Aan de Olsterkampweg in Olst heeft woningcorporatie SallandWonen een plan uitgewerkt om de 20 sociale huurwoningen uit de jaren &rsquo;50 te vervangen voor 23 levensloopbestendige woningen voor &eacute;&eacute;n- en twee- persoonshuishoudens. Op 8 december 2020 heeft het college van B&amp;W besloten in principe medewerking te willen verlenen aan het initiatief en een bestemmingsplan in procedure te brengen voor de ontwikkeling. Vervolgens is op 7 februari 2022 door de gemeenteraad besloten om de co&ouml;rdinatieregeling uit de Wro van toepassing te verklaren, wat het mogelijk maakt om het bestemmingsplan met overige benodigde besluiten gelijktijdig in procedure te brengen. Het ontwerp van het bestemmingsplan heeft samen met de omgevingsvergunning voor het bouwen en kappen van twee bomen ter inzage gelegen van 26 januari tot en met 8 maart 2023. In deze periode zijn 8 zienswijzen over het plan naar voren gebracht. Het college stelt de gemeenteraad voor om het bestemmingsplan ongewijzigd vast te stellen.</p> <h3>7. Bijstelling financi&euml;le kaders kindcentra Olst en Wijhe&nbsp;</h3> <h4>BESLUIT:</h4> <ol> <li>In te stemmen met een SROI percentage van 2% voor de realisatie van het kindcentrum Olst.&nbsp;</li> </ol> <h4>SAMENVATTING</h4> <p>De investering van het nieuwe kindcentrum Olst is begroot op &euro; 16,8 miljoen euro. Aan het college wordt voorgesteld om hiervan 2% te besteden aan social return on investment (SROI). Dit betekent een bedrag van &euro; 340.000,-. In het inkoopbeleid van de gemeente Olst-Wijhe is in zijn algemeenheid een percentage van 5% als uitgangspunt genomen. Per project wordt gekeken of dit percentage proportioneel is. In dit geval wordt een SROI percentage van 2% proportioneel geacht.&nbsp;</p> 2023-04-24 09:00:00 +0200 2023-04-20 15:16:10 +0200 2023-04-20 15:16:10 +0200 B&W besluiten 11-04-2023 <h2>Aanwezig</h2> <ul> <li>mevrouw mr. Y.P. van Mastrigt, burgemeester</li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</li> <li>de heer drs. H. Olthof, wethouder</li> <li>mevrouw drs. J. Compagner, wethouder</li> <li>de heer M. Blind, wethouder&nbsp;</li> </ul> <h2>Agenda</h2> <h3>1. Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 4 april 2023</h3> <h4>BESLUIT:</h4> <p>Conform vast te stellen.</p> <h3>2. Ingekomen</h3> <p>-</p> <h3>3. Toezichtjaarverslag CISO en FG 2022 Privacy- en informatiebeveiligingsplan 2023&nbsp;</h3> <h4>BESLUIT:</h4> <p>- Het toezichtjaarverslag 2022 van de Chief Information Security Officer en de Functionaris Gegevensbescherming vast te stellen;<br />- Het toezichtjaarverslag via de lijst van ingekomen stukken aan te bieden aan de gemeenteraad;<br />- Kennis te nemen van het privacy- en informatiebeveiligingsplan 2023.</p> <h4>SAMENVATTING</h4> <p>Gemeenten verwerken op grote schaal informatie en persoonsgegevens van inwoners. Zonder deze gegevens kunnen zij hun taken niet uitvoeren. Het gaat in de praktijk niet alleen om het verwerken van persoonlijke informatie van inwoners, maar ook om de gegevens van medewerkers en relaties van de gemeente. De Chief Information Security Officer (CISO) en de Functionaris Gegevensbescherming (FG) van de gemeente Olst-Wijhe zien erop toe dat de gemeente bij het verwerken van informatie en persoonsgegevens voldoet aan de verplichtingen uit de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO) en de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De CISO en FG geven hun bevindingen rechtstreeks aan het college van burgemeester en wethouders.</p> <p>Het toezichtjaarverslag van de CISO en de FG over het jaar 2022 is vastgesteld door het college. Aanvullend is ervoor gekozen om het college gelijktijdig te informeren over de maatregelen voor 2023 als reactie op de constateringen van de CISO en de FG. Voor het komend jaar zijn er namelijk de nodige aandachtspunten om op te pakken. Deze zijn te vinden in het privacy- en informatiebeveiligingsplan 2023.</p> <h3>4. Samenwerkingsovereenkomst Stichting JOGG&nbsp;</h3> <h4>BESLUIT:</h4> <p>- Een samenwerking aangaan met Stichting JOGG voor de periode 1 mei 2023 tot en met 31 december 2026;<br />- Wethouder J. Compagner namens de burgemeester te machtigen om de samenwerkingsovereenkomst te ondertekenen;<br />- De raad te informeren over dit besluit via de raadsnieuwsbrief.</p> <h4>SAMENVATTING</h4> <p>De JOGG-aanpak biedt een lokale integrale methode voor het bevorderen van een gezonde leefomgeving voor kinderen en jongeren. Door aan te sluiten bij JOGG, kan gebruik worden gemaakt van de landelijke ondersteuning en het netwerk van JOGG. Met de JOGG-aanpak geven we gericht uitvoering aan meerdere doelen en programma's uit het bestuursakkoord, de Nota Lokaal Gezondheidsbeleid en het Gezond Actief Leven Akkoord.</p> <h3>5. Principebesluit tot het herontwikkelen van het perceel aan de Wechterholt 11-11a te Wijhe in het kader van de KGO-regeling&nbsp;</h3> <h4>BESLUIT:</h4> <ol> <li>In principe medewerking te verlenen aan het plan tot het herontwikkelen van het perceel aan de Wechterholt 11-11a te Wijhe in het kader van de KGO-regeling onder de volgende voorwaarden:<br />a. Initiatiefnemer werkt het erfinrichtingsplan nader uit dat door de gemeente moet worden goedgekeurd.<br />b. Er moet toestemming worden verkregen van de provincie voor deze herontwikkeling, omdat er een provinciaal belang is.<br />c. Initiatiefnemer toont met onderzoeken aan dat er sprake is van een goede ruimtelijke ordening.<br />d. Initiatiefnemer een afdracht doet aan de Voorziening Ruimtelijke Kwaliteit.</li> <li>Een bestemmingsplan voor dit perceel in procedure te brengen onder voorwaarde dat er niet eerder wordt gestart met de planologische procedure, voordat de anterieure overeenkomst is gesloten met de initiatiefnemer.</li> </ol> <h4>SAMENVATTING</h4> <p>Initiatiefnemer heeft een principeverzoek ingediend voor de herontwikkeling van het perceel aan de Wechterholt 11-11a te Wijhe. De initiatiefnemer wil met toepassing van de KGO-regeling de voormalige agrarische bedrijfsbebouwing slopen en ter compensatie een extra woning realiseren. Het college van B&amp;W besluit onder voorwaarden in principe medewerking te verlenen aan een herziening van het bestemmingsplan om de gewenste ontwikkeling planologisch mogelijk te maken.</p> <h3>6. PvdA vragen energielasten marktkooplieden&nbsp;</h3> <h4>BESLUIT:</h4> <p>In te stemmen met de beantwoording van de vragen van de fractie van de PvdA over de markt in Wijhe.</p> <h4>SAMENVATTING</h4> <p>De PvdA-fractie heeft, volgens artikel 33 van het reglement van orde voor de raad, vragen gesteld over de energielasten van marktkooplieden. Het college geeft middels bijgevoegde brief antwoord op de gestelde vragen van de PvdA-fractie.</p> <h3>7. Vaststellen Fietsplan Olst, Masterplan voor het fietsen in Olst en Boskamp&nbsp;</h3> <h4>BESLUIT:</h4> <ol> <li>Het Fietsplan Olst vast te stellen als kader voor de ruimtelijke ontwikkelingen in Olst en Boskamp;</li> <li>Het project Fietsplan Olst hiermee formeel af te sluiten;</li> <li>De raad voor te stellen om een nieuw project op te starten om de fietsverbinding over het sportpark Overwetering aan te leggen;</li> <li>De raad voor te stellen om in de kadernota 2025-2028 het krediet van &euro; 175.000 en de daarmee samenhangende kapitaallasten op te nemen</li> </ol> <h4>SAMENVATTING</h4> <p>Het college heeft 1 maart 2022 het besluit genomen om in te stemmen met het plan van aanpak en de planning voor de uitvoering van het onderzoek naar veilige en herkenbare fietsroutes in Olst. &nbsp;Een wezenlijk onderdeel van het onderzoek is de communicatie en participatie. Hiervoor is een communicatie- en participatieplan opgesteld. Het college heeft 7 september 2022 het besluit genomen om in te stemmen met het Communicatie- en participatieplan waarbij de belangrijkste resultaten destijds zijn vastgesteld.</p> <p>Met de participatiegroep is het Fietsplan Olst, Een masterplan voor het fietsen in Olst en Boskamp opgesteld. 16 maart 2023 is de participatiegroep voor de laatste keer bij elkaar geweest om het Fietsplan af te ronden. Daarmee is de opdracht voor het opstellen van het Fietsplan afgerond.</p> <p>Vervolg<br />Een groot deel van de voorgestelde maatregelen kunnen in de lopende onderhoudsprogramma&rsquo;s of projecten meegenomen worden. Om de voorgestelde maatregelen voor de fietsverbinding van en naar de Boskamp over het sportpark uit te kunnen voeren, wordt voorgesteld om een nieuw project op te starten en hiervoor een projectplan inclusief de benodigde financi&euml;le middelen op te stellen.&nbsp;</p> 2023-04-17 09:00:00 +0200 2023-04-12 15:36:51 +0200 2023-04-12 15:36:51 +0200 B&W besluiten 04-04-2023 <h2>Aanwezig</h2> <ul> <li>mevrouw mr. Y.P. van Mastrigt, burgemeester</li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</li> <li>de heer drs. H. Olthof, wethouder</li> <li>mevrouw drs. J. Compagner, wethouder</li> <li>de heer M. Blind, wethouder&nbsp;</li> </ul> <h2>Agenda</h2> <h3>1. Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 28 maart 2023</h3> <h4>BESLUIT:</h4> <p>Conform vast te stellen.</p> <h3>2. Ingekomen</h3> <ul> <li>Voorbereiding Kring van Secretarissen IJsselland 6 april &ndash; voor kennisgeving aan te nemen.</li> <li>Bestuurlijk overleg delegatie bestuur VNG Overijssel en College van Gedeputeerde Staten op 17 maart 2023 &ndash; voor kennisgeving aan te nemen.</li> <li>Vergaderschema raad &ndash; voor kennisgeving aan te nemen.</li> </ul> <h3>3. Evaluatie implementatie en uitvoering Wet Inburgering 2021</h3> <h4>BESLUIT:</h4> <ol> <li>Kennis te nemen van de Evaluatie implementatie en uitvoering Wet Inburgering 2021.</li> <li>De raad te informeren over de Evaluatie implementatie en uitvoering Wet Inburgering 2021 door deze te zetten op de lijst van ingekomen stukken.</li> <li>De toezeggingen van de portefeuillehouder op 6 december 2021 af te doen met de kennisgeving van deze evaluatie.</li> </ol> <h4>SAMENVATTING</h4> <p>In de bijeenkomst van de gemeenteraad van 6 december 2021 is het beleidskader vastgesteld voor uitvoering van de Wet inburgering 2021. Het college heeft ingestemd met een evaluatie van de implementatie en uitvoering van de nieuwe wet na een jaar. Het doel van de Wet inburgering 2021 is dat inburgeringsplichtigen zo snel mogelijk meedoen in Nederland. En dat ze daarnaast zo snel mogelijk werk vinden. In de nieuwe wet ligt de regie op inburgeringstrajecten bij de gemeente.</p> <p>De evaluatie is opgesteld aan de hand van de doelen die in het beleidskader waren opgenomen. Dit gaat om doelen binnen drie pijlers:<br />Pijler 1: Voldoende beheersing van de Nederlandse taal.<br />Pijler 2: Meedoen door betaald werk.<br />Pijler 3: Positieve gezondheid.</p> <p>Op verzoek van de gemeenteraad gaat de evaluatie in op: de financi&euml;n van de uitvoering, de werkdruk bij betrokken ambtenaren en de aanbesteding van de leerroutes. Uit de evaluatie blijkt kort samengevat dat het een turbulent jaar was waarin vrijwel alle nieuwe statushouders in een paar weken tijd zijn gehuisvest in de Beatrixlaan. Ook is er veel tijd en aandacht besteed aan de opvang van Oekra&iuml;ners. Gemeente Olst-Wijhe is er goed in geslaagd om een stevige basis te leggen voor het uitvoeren van de nieuwe Wet inburgering. De kleinschaligheid en onderlinge betrokkenheid zijn sterktes van de lokale werkwijze.</p> <h3>4. Uitvoeringsagenda bestuursakkoord</h3> <h4>BESLUIT:</h4> <ol> <li>In te stemmen met de uitvoeringsagenda bestuursakkoord 2022-2026.</li> <li>De hiervoor benodigde middelen inbrengen bij de afwegingen voor de kadernota 2024-2027.</li> </ol> <h4>SAMENVATTING</h4> <p>Door de collegepartijen is het bestuursakkoord 2022-2026 opgesteld met als titel: 'focus en verbinding'. &nbsp;Het fundament voor dit akkoord vormt de strategische raadsagenda (SRA). Dit bestuursakkoord is gepresenteerd op 2 juli 2022.</p> <p>Om te komen tot deze uitvoeringsagenda is een toets uitgevoerd op de zogenoemde 'realisatiekracht' nodig voor de daadwerkelijke uitvoering van dit bestuursakkoord. Hierbij is elk thema van het bestuursakkoord voorzien van een toelichting c.q. duiding door het college en is aangegeven welke middelen (financi&euml;n, menskracht) nodig zijn om tot uitvoering over te kunnen gaan. Vervolgens zijn de ambities getoetst aan de huidige realisatiekracht van de gemeente Olst-Wijhe.</p> <p>Instemming met de uitvoeringsagenda betekent dat de hiervoor benodigde middelen zullen worden ingebracht bij de kadernota 2024-2027. De kadernota wordt in juli 2023 vastgesteld. Hierbij vindt een definitieve afweging plaats tussen de benodigde middelen voor de uitvoering van het bestuursakkoord en de beschikbare financi&euml;le middelen.</p> <h3>5. Voorstel tot het vaststellen van het bestemmingsplan Buitengebied, Raalterweg 31 in Wijhe</h3> <h4>BESLUIT:</h4> <p>De raad voor te stellen:</p> <ol> <li>Het bestemmingsplan 'Buitengebied, Raalterweg 31 in Wijhe' bestaande uit de geometrische planobjecten als vervat in het GML-bestand NL.IMRO.1773. BP2022001081-0301 met de bijbehorende bestanden, en waarbij voor de locatie van de geometrische planobjecten gebruik is gemaakt van de digitale ondergrond BGT van 17 augustus 2022, vast te stellen.</li> <li>Geen exploitatieovereenkomst vast te stellen, omdat het kostenverhaal anterieur verzekerd is.</li> </ol> <h4>SAMENVATTING</h4> <p>De initiatiefnemer heeft een verzoek ingediend voor de herontwikkeling van het perceel aan de Raalterweg 31 te Wijhe. De initiatiefnemer wil met toepassing van de KGO-regeling bedrijfsbebouwing slopen en ter compensatie een tweede woning realiseren. Het ontwerp-bestemmingsplan dat de herontwikkeling mogelijk maakt heeft gedurende zes weken ter inzage gelegen. Er zijn geen zienswijzen ingediend. Er kan nu een besluit genomen worden over de vaststelling.</p> <h3>6. Evaluatie Onderwijs in de noodopvang</h3> <h4>BESLUIT:</h4> <ol> <li>Kennis te nemen van de evaluatie en aanbevelingen &lsquo;Onderwijs AMV in de noodopvang&rsquo;, zie bijlage.</li> <li>Deze ter kennis te brengen van:</li> </ol> <p>a. Bestuurlijk Overleg Vluchtelingen van de Veiligheidsregio IJsselland, (dhr. P.H. Snijders, burgemeester Zwolle, voorzitter)</p> <p>b. Regionaal Netwerkoverleg opvang Oekra&iuml;ners, mevr. K. Cornelissen, voorzitter</p> <p>c. Provinciale Regietafel Migratie en Integratie (dhr. A.P. Heidema, commissaris van de koning in Overijssel, voorzitter)</p> <p>d. Tijdelijke VNG-commissie Asiel &amp; Migratie (Dhr. S. de Rouwe), burgemeester van Kampen, lid)</p> <p>e. VNG-commissie Zorg, Jeugd en Onderwijs (dhr. O.E.T. van Dijk, burgemeester van Oude IJsselstreek, lid)</p> <p>f. Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap</p> <p>g. Centraal Orgaan Asielzoekers (COA)</p> <p>h. VO-scholen Overijssel</p> <h4>SAMENVATTING</h4> <p>Vanaf begin november &rsquo;22 verbleven bijna 150 AMV&rsquo;ers (Alleenstaande Minderjarige Vreemdelingen), van voornamelijk Syrische en Eritrese afkomst op Summercamp Heino (gemeente Olst-Wijhe). De gemeente is wettelijk verplicht onderwijs aan deze jongeren te bieden. Dat is een recht, geen privilege en daaraan moet de gemeente dus voldoen. De gemeente Olst-Wijhe is hierin geslaagd. Voor de vervolgstappen is het belangrijk kennis te nemen van de evaluatie en de aanbevelingen hieruit over te nemen en in gang te zetten.</p> <h3>7. Advisering vergadering algemeen bestuur 5 april 2023</h3> <h4>BESLUIT:</h4> <ul> <li>In te stemmen met de voor het Veiligheidsoverleg per agendapunt genoemde adviezen.</li> </ul> <h4>SAMENVATTING</h4> <p>Ter voorbereiding op het Veiligheidsoverleg IJsselland dat op 5 april 2023 plaatsvindt heeft het college ingestemd met de per agendapunt genoemde adviezen. Het betreft hier de agendapunten die besluitvormend en opini&euml;rend strategisch en/of financieel van belang zijn. &nbsp;</p> <h3>8. Impact energiecrisis op maatschappelijke partners</h3> <h4>BESLUIT:</h4> <ol> <li>Kennisnemen van de memo 'Impact energiecrisis op maatschappelijke partners en verenigingen'.</li> <li>Op basis van de uitkomsten van de inventarisatie geen compensatieregeling open te stellen maar ondersteuning bij verduurzamings- en isolerende maatregelen in een voorstel nader uit te werken.</li> <li>In te stemmen met het compenseren van 50% van de meerkosten van het nieuwe energiecontract na het be&euml;indigen van het Gazprom-contract aan Stichting Zwembad de Welters en Ut Huus.&nbsp;</li> </ol> <h4>SAMENVATTING</h4> <p>Het college heeft naar aanleiding van de sterk gestegen energieprijzen zorg uitgesproken over de impact op de samenleving en de eigen organisatie.</p> <p>Op dit moment worden de maatschappelijke partners en verenigingen niet gecompenseerd voor de hoge kosten die de energieprijs met zich meebrengt. Om inzichtelijk te krijgen wat de impact en omvang van de problematiek en de (financi&euml;le) gevolgen die de hoge energieprijzen met zich meebrengt betekent voor onze maatschappelijke partners en verenigingen is er een inventarisatie gemaakt.</p> <p>Op basis van de inventarisatie is er op korte termijn geen aanleiding voor brede compensatie voor 2023. Aangezien maatschappelijke partners en verenigingen aangegeven hebben meer baat te hebben bij ondersteuning bij verduurzaming van de accommodatie of andere energiebesparende /isolerende maatregelen, werken we aan een voorstel dat op 18 april in het college wordt besproken, om problemen in 2024 en verder terug te dringen. &nbsp;</p> <p>Uitzondering daarop zijn zwembad De Welters en ut Huus. Zij liften mee op het gemeentelijk energiecontract. De gemeente heeft na de verplichte be&euml;indiging van het energiecontract met Gazprom opnieuw moeten aanbesteden. Deze nieuwe aanbesteding heeft niet alleen voor gemeente maar ook voor het zwembad en ut Huus een grote financi&euml;le impact gehad. Het is van groot maatschappelijk belang om deze organisaties overeind te houden. Om die reden compenseren wij hen voor 50% van de meerkosten als gevolg van deze nieuwe aanbesteding. Er is voor een compensatie van 50% gekozen om de financi&euml;le impact tussen gemeente Olst-Wijhe en de partners eerlijk te delen.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> 2023-04-11 09:00:00 +0200 2023-04-07 11:53:24 +0200 2023-04-07 11:53:24 +0200 B&W besluiten 28-03-2023 <h2>Aanwezig</h2> <ul> <li>mevrouw mr. Y.P. van Mastrigt, burgemeester</li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</li> <li>de heer drs. H. Olthof, wethouder</li> <li>mevrouw drs. J. Compagner, wethouder</li> <li>de heer M. Blind, wethouder&nbsp;</li> </ul> <h2>Agenda</h2> <h3>1. Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 21 maart 2023</h3> <h4>BESLUIT:</h4> <p>Conform vast te stellen.</p> <h3>2. Ingekomen</h3> <ul> <li>Duiding brief Summercamp &ndash; voor kennisgeving aan te nemen.</li> <li>Omwonendenoverleg opvang vluchtelingen Summercamp d.d. 14 maart 2023 &ndash; voor kennisgeving aan te nemen.</li> </ul> <h3>3. Principebesluit tot de realisatie van een kleinschalig woningbouwplan aan de Eikelhofweg 5 aan de rand van de kern Boskamp&nbsp;</h3> <h4>BESLUIT:</h4> <ol> <li>In principe medewerking te verlenen aan de realisatie van een kleinschalig woningbouwplan aan de Eikelhofweg 5 aan de rand van de kern Boskamp onder voorwaarde dat:<br />a. initiatiefnemer het inpassingsplan nader uitwerkt dat door de gemeente moet worden goedgekeurd;<br />b. initiatiefnemer aantoont met onderzoeken dat er sprake is van een goede ruimtelijke ordening.</li> <li>Een bestemmingsplan voor dit perceel in procedure te brengen onder voorwaarde dat er niet eerder wordt gestart met de planologische procedure, voordat de anterieure overeenkomst is gesloten met de initiatiefnemer.</li> </ol> <h4>SAMENVATTING</h4> <p>Initiatiefnemers hebben een principeverzoek ingediend voor de realisatie van een kleinschalig woningbouwplan aan de Eikelhofweg 5 aan de rand van de kern Boskamp. Het college van B&amp;W besluit onder voorwaarden in principe medewerking te verlenen aan een herziening van het bestemmingsplan om de gewenste ontwikkeling planologisch mogelijk te maken.</p> <h3>4. Voorstel tot vaststelling van het bestemmingsplan &lsquo;Welsum, IJsseldijk 59&rsquo; (Welzorgsum) inclusief zienswijzennota en de omgevingsvergunning voor de bouw van het plan Welzorgsum&nbsp; &nbsp;</h3> <h4>BESLUIT:</h4> <p>De gemeenteraad voor te stellen:</p> <ol> <li>Het bestemmingsplan &lsquo;Welsum IJsseldijk 59&rsquo; (initiatief Welzorgsum) &nbsp;bestaande uit de geometrische planobjecten als vervat in het GML-bestand NL.IMRO.1773.BP2022008006-0201 met de bijbehorende bestanden, en waarbij voor de locatie van de geometrische planobjecten gebruik is gemaakt van de digitale ondergrond BGT van 20 juni 2022, gewijzigd vast te stellen;</li> <li>Akkoord gaan met het verlenen van de omgevingsvergunning voor Welsum IJsseldijk 59 na het besluit van de gemeenteraad over het bestemmingsplan en de Nota van beantwoording zienswijzen;</li> <li>De Nota van beantwoording zienswijzen Welsum, IJsseldijk 59 (Welzorgsum) d.d. 10 maart 2023 vast te stellen;</li> <li>Geen exploitatieovereenkomst vast te stellen, omdat het kostenverhaal anterieur verzekerd is.</li> </ol> <h4>SAMENVATTING</h4> <p>De gemeenteraad nam september 2022 een co&ouml;rdinatiebesluit voor het plan Welzorgsum. Het plan houdt in: de bouw van een appartementengebouw en de verbouwing van het voormalige schoolgebouw aan de IJsseldijk 59 (Welsum) voor mensen (met name ouderen) met een bestaande of te verwachten (thuis)zorgvraag. Het gaat om de realisatie van 14 appartementen en 3 maatschappelijke eenheden voor op de oude schoollocatie en oude brandweerlocatie in Welsum. De drie maatschappelijke eenheden zijn in gebruik als ontmoetingsruimten, behandelkamers, logies/hospiceruimte. Het ontwerpbestemmingsplan en de omgevingsvergunning lagen ter inzage van donderdag 29 december 2022 tot en met woensdag 8 februari 2023. Gedurende deze periode zijn acht zienswijzen op het plan ingediend. Naar aanleiding van deze zienswijzen zijn er ambtshalve een aantal wijzigingen in het bestemmingsplan doorgevoerd. Samengevat stelt het college van burgemeester en wethouders voor aan de gemeenteraad om het bestemmingsplan &lsquo;Welsum, IJsseldijk 59&rsquo; (initiatief Welzorgsum) gewijzigd vast te stellen. Op 18 april is de beeldvormende raadsvergadering over dit plan in het dorpshuis in Welsum.&nbsp;</p> <h3>5. Gezond Actief Leven Akkoord&nbsp;</h3> <h4>BESLUIT:</h4> <p>1. In te stemmen met het aanvragen van de voorgestelde onderdelen uit het GALA en bijbehorende SPUK-regeling;<br />2. In te stemmen met de voorgestelde aanpak zoals beschreven in het projectplan;<br />3. Mandaat door de burgemeester te laten verlenen aan wethouder J. Compagner om de aanvraag van de SPUK-middelen te ondertekenen.</p> <h4>SAMENVATTING</h4> <p>Met het Gezond Actief Leven Akkoord (GALA) wordt een integrale lokale en regionale aanpak op het gebied van preventie, gezondheid en de sociale basis (voorveld) beoogd. De stip op de horizon hierbij is een gezonde generatie in 2040, waarin mensen kunnen opgroeien in een gezonde leefomgeving en vitaal ouder worden. Om uitvoering te geven aan deze ambitie heeft het Rijk financi&euml;le middelen voor vijftien onderdelen op het gebied van sport en bewegen, gezondheid en sociale basis gebundeld in een Brede Specifieke Uitkering (SPUK). Gemeenten dienen voor 31 maart een aanvraag in te dienen om aanspraak te kunnen maken op deze middelen.</p> <h3>6. Ledenraadpleging principeakkoord cao Gemeenten 2023&nbsp;</h3> <h4>BESLUIT:</h4> <ol> <li>In te stemmen met het principeakkoord Cao Gemeenten 2023;</li> <li>De gemeentesecretaris te machtigen om namens het college de stem uit te brengen en een kanttekening te maken voor de toekomst richting van de VNG ten opzichte van de gekozen salarisontwikkeling voor de hogere salarisschalen.</li> </ol> <h4>SAMENVATTING</h4> <p>Er is een principeakkoord bereikt tussen de vakbonden en de VNG over de Cao Gemeenten die geldt voor een periode van 12 maanden en ingaat met terugwerkende kracht tot 2 januari 2023. De VNG legt dit akkoord nu voor aan de leden die hierover een stem kunnen uitbrengen. De belangrijkste afspraken die gemaakt zijn over de arbeidsvoorwaarden voor de medewerkers van de gemeenten zijn:</p> <ul> <li>De salarissen stijgen per 2 januari 2023 in alle schalen met een vast bruto bedrag van &euro; 240,- en daarna met 2%;</li> <li>Een extra vakantiedag en een extra feestdag;</li> <li>Verhoging van de thuiswerkvergoeding naar &euro; 3,- per thuiswerkdag;</li> <li>Het zogenoemde derde ziektejaar wordt afgeschaft.</li> </ul> <h3>7. Besluit om in beginsel medewerking te verlenen aan het verbreden van de maatschappelijke functie met bedrijfsmatige activiteiten, op het perceel Molenweg 3 te Olst en de bevestiging dat een bedrijfswoning hier is toegestaan&nbsp;</h3> <h4>BESLUIT:</h4> <ol> <li>In principe medewerking te verlenen aan het verbreden van de maatschappelijke functie met bedrijfsmatige activiteiten, onder voorwaarde dat de nieuwe initiatieven passen bij de karakteristieke waarden van de bebouwing, er rekening wordt gehouden met de waarden van het landgoed, het parkeren op een landschappelijk goede wijze wordt ingepast en er sprake is van een goede ruimtelijke ordening;</li> <li>Te bevestigen dat de voorheen aanwezige bedrijfswoning nog steeds positief bestemd is.</li> </ol> <h4>SAMENVATTING</h4> <p>Tot 2011 fungeerde De Zoogenbrink als informatiecentrum en ook nu nog is het een startpunt voor de beleving van het landgoed met passende parkeer- en routevoorzieningen op het Landgoed &lsquo;t Nijendal. De Stichting IJssellandschap zou graag het gebruik van De Zoogenbrink willen aanvullen en in de toekomst de functie als startpunt/informatiecentrum uitbreiden en combineren met een bij het landgoed passende (bedrijfsmatige) invulling. Door de functiemogelijkheden uit te breiden kan de publieke functie economisch gedragen worden. Daarnaast willen zij graag de bevestiging dat de mogelijkheid voor een bedrijfswoning ter plaatse niet is wegbestemd.</p> <h3>8. Afronden motie : raadsgesprek zonnevelden</h3> <h4>BESLUIT:</h4> <ol> <li>Het gespreksverslag van zaterdag 28 januari te verzenden naar de raad via de lijst ingekomen stukken.</li> <li>Hiermee de motie van PvdA, VVD, CDA van 28 februari 2022 als afgedaan te beschouwen.&nbsp;</li> </ol> <h4>SAMENVATTING</h4> <p>De fracties van PvdA, CDA en VVD hebben een motie aangenomen om per zonneveld-initiatief een rondetafelgesprek te voeren. De gemeenteraad wil met deze motie de gelegenheid krijgen zich te informeren over het participatieproces. Op 28 januari hebben de gesprekken plaatsgevonden.</p> <h3>9. De fracties van PvdA, CDA en VVD hebben een motie aangenomen om per zonneveld-initiatief een rondetafelgesprek te voeren. De gemeenteraad wil met deze motie de gelegenheid krijgen zich te informeren over het participatieproces. Op 28 januari hebben de gesprekken plaatsgevonden. <strong>&nbsp;</strong></h3> <h4>BESLUIT:</h4> <p>In te stemmen met de beantwoording van de vragen van de fractie van de PvdA over ondersteuning aan verenigingen in relatie tot de energiecrisis</p> <h4>SAMENVATTING</h4> <p>Naar aanleiding van de berichtgeving in de media dat verenigingen mogelijk in de knel komen door de hoge energierekening en contributie voor een lidmaatschap wellicht onbetaalbaar wordt heeft de fractie van de PvdA vragen aan het college gesteld over de ondersteuning aan verenigingen in relatie tot de energiecrisis.</p> <p>Het college geeft middels bijgevoegde brief antwoord op de gestelde vragen van de PvdA-fractie.</p> <h3>10. Nader onderzoek voorliggend veld en invulling taakstelling vanaf 2024&nbsp;</h3> <h4>BESLUIT:</h4> <ol> <li>De notitie Vervolgonderzoek herori&euml;ntatie voorliggend veld voorlopig vast te stellen en ter advisering voor te leggen aan de Adviesraad Samenleving.</li> <li>De voorstellen voor invulling van de taakstelling vanaf 2024 voorlopig vast te stellen en ter advisering voor te leggen aan de Adviesraad Samenleving</li> <li>De notitie Vervolgonderzoek herori&euml;ntatie voorliggend veld en de voorstellen voor invulling van de taakstelling vanaf 2024 ter kennisname en bespreking aan de maatschappelijke partners te verstrekken.</li> </ol> <h4>SAMENVATTING</h4> <p>Vorig jaar heeft op 31 oktober een besluitvormende raadsvergadering plaatsgevonden over eventuele bezuinigingen in het &ldquo;voorliggend veld&rdquo;. Dit zijn algemene voorzieningen waar inwoners in Olst-Wijhe zonder indicatie gebruik van kunnen maken voor (ondersteunings)vragen en ontmoeting. Welzijn, maatschappelijk werk en mantelzorgondersteuning zijn voorbeelden van deze voorzieningen.<br />De gemeenteraad heeft vorig jaar geconcludeerd dat er meer vergelijkingsmateriaal en dus tijd nodig is om vast te stellen of er nog efficiency mogelijkheden zijn. De hieruit behaalde voordelen worden ingezet op het versterken van de preventie-activiteiten binnen het sociaal domein. &nbsp;Afgesproken is om nader onderzoek te doen. Dit onderzoek is nu afgerond. Daarnaast is een voorstel over invulling van mogelijke bezuinigingen vanaf 2024 ontwikkeld. &nbsp;Het college stelt de onderzoeksnotitie en het voorstel voor de taakstelling vanaf 2024 voorlopig vast en vraagt hierover nu advies aan de Adviesraad Samenleving. Ook worden de stukken binnenkort besproken met de betreffende organisaties. Daarna zullen college en raad in de periode april/mei een definitief besluit nemen.</p> 2023-04-03 09:00:00 +0200 2023-03-30 12:43:19 +0200 2023-03-30 12:43:19 +0200 B&W besluiten 21-03-2023 <h2>Aanwezig</h2> <ul> <li>mevrouw mr. Y.P. van Mastrigt, burgemeester</li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</li> <li>de heer drs. H. Olthof, wethouder</li> <li>mevrouw drs. J. Compagner, wethouder</li> <li>de heer M. Blind, wethouder&nbsp;</li> </ul> <h2>Agenda</h2> <h3>1. Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 14 maart 2023</h3> <h4>BESLUIT:</h4> <p>Conform vast te stellen.</p> <h3>2. Ingekomen</h3> <ul> <li>Programma bijeenkomst nieuwe inwoners &ndash; voor kennisgeving aan te nemen.</li> <li>Regio Zwolle: Jaarplan 2023, kwartaalrapportage Q1, jaarverslag 2022 &ndash; voor kennisgeving aan te nemen.</li> <li>Brief aan het college van B&amp;W inzake Vovie Deventer_ particuliere school voor PO &ndash; voor kennisgeving aan te nemen.</li> </ul> <h3>3. Vaststellen startnotitie verkeer en parkeren centrum Wijhe&nbsp;</h3> <h4>BESLUIT:</h4> <ol> <li>De &ldquo;Startnotitie Verkeer en Parkeren Centrum Wijhe&rdquo; vast te stellen.</li> <li>De startnotitie aan de raad via de lijst ingekomen stukken ter kennis te brengen.&nbsp;</li> </ol> <h4>SAMENVATTING</h4> <p>Onderliggende startnotitie geeft inzicht in de aandachtspunten en kaders die nodig zijn bij het opstellen van een plan op het gebied van verkeer en parkeren voor het centrum van Wijhe. In het op te stellen plan wordt de koers voor mobiliteit en bereikbaarheid voor de komende 10 jaar beschreven. Het op te starten onderzoek richt zich op de invloed van de recentelijke ontwikkelingen in en rondom de Langstraat op het gebied van verkeer en parkeren. Uit dit onderzoek zullen aanbevelingen volgen met betrekking tot verkeer- en parkeersituatie in het centrum van Wijhe. Deze aanbevelingen zullen worden uitgewerkt in een aantal mogelijke oplossingsscenario&rsquo;s om het centrum van Wijhe toekomstbestendig te maken op het gebied van verkeer en parkeren. Uit deze scenario&rsquo;s kan in een later stadium een voorkeursvariant worden gekozen.&nbsp;</p> <h3>4. Uitbreiding opvangcapaciteit vluchtelingen&nbsp;&nbsp;</h3> <h4>BESLUIT:</h4> <ol> <li>Het Regionaal Transitieplan CNO IJsselland vast te stellen.</li> <li>De raad via de lijst van ingekomen stukken te informeren met de raadsinformatienota over het vraagstuk van de gehele vluchtelingenopvang in IJsselland</li> <li>De volgende lijn te hanteren voor uitbreiding opvangcapaciteit in de gemeente Olst-Wijhe:<br />voor Oekra&iuml;ners:<br />- Uitbreiding van de opvangcapaciteit met 95 plekken volgens het toetsingskader huisvestingslocaties, en daarbij de maatschappelijke impact en de impact op de ambtelijke organisatie hiervan verder in beeld te brengen;<br />voor asielzoekers: <br />- Vooralsnog niet te kiezen voor de ontwikkeling van een lokale opvanglocatie voor asielzoekers; <br />Uitbreiding van opvangcapaciteit voor asielzoekers indien nodig en mogelijk in samenwerking met de gemeente Deventer, Raalte te realiseren; <br />voor statushouders: <br />- De wettelijke taakstelling in te vullen in samenwerking met Salland Wonen.</li> <li>Nieuwe opvangplekken primair in te zetten voor de opvang van Oekra&iuml;ners en het huisvesten van statushouders.&nbsp;</li> </ol> <h4>SAMENVATTING</h4> <p>Door oorlogen en onveilige situaties in de wereld neemt de behoefte aan opvangplekken en woonruimte voor Oekra&iuml;ners, asielzoekers en statushouders toe. Op basis van de prognoses zijn het komende jaar 95 extra opvangplekken voor Oekra&iuml;ners nodig. Voor duurzame opvang van asielzoekers in onze regio voeren we het Transitieplan CNO uit en sluiten we aan op de Uitvoeringsagenda Flexibilisering van de asielketen. We blijven zorgen dat we voldoen aan onze wettelijke taak voor het huisvesten van statushouders. &nbsp;Om voldoende opvangcapaciteit te realiseren en in te spelen op kansen is een toetsingskader voor huisvestingslocaties voor het uitbreiden van opvangcapaciteit ontwikkeld. &nbsp;</p> <h3>5. <strong>Centrumarrangement project Winkelstraat van de Toekomst&nbsp;</strong></h3> <h4>BESLUIT:</h4> <ol> <li>Kennis te nemen van het Perspectief- en actieplan centrum Wijhe &ldquo;<em>Samen werken aan de Winkelstraat van de Toekomst</em>&rsquo;, welke is opgesteld vanuit centrumarrangement 3.</li> <li>Aanbevelingen uit het perspectief- en actieplan centrum Wijhe ihkv van verkeer en parkeren mee te nemen in de startnotitie &lsquo;verkeer en parkeren centrum Wijhe&rsquo;. Van de overige aanbevelingen uit het perspectief- en actieplan kennis te nemen en gezien de focus en huidige ambtelijke capaciteit deze nu niet te effecturen. Op de middellange termijn, 2 a 3 jaar, te bezien of die aanbevelingen nog actueel en relevant zijn.</li> <li>De raad te informeren over het actieplan via de lijst van ingekomen stukken.</li> </ol> <h4>SAMENVATTING</h4> <p>In het kader van centrumarrangement drie, hetgeen een samenwerking tussen ondernemersverenigingen, provincie en gemeente betreft, is het perspectief- en actieplan centrum Wijhe tot stand gekomen. Adviesbureau BDRG is gevraagd om onderzoek te doen naar het belang van de centrumstructuur: hoe blijft een centrumgebied zijn aantrekkingskracht en sociale meerwaarde houden, verandert de functiemix in het centrumgebied en wat vraagt dat dan van de (fysieke) omgeving. &nbsp;BDRG heeft het Perspectief- en actieplan centrum Wijhe &ldquo;Samen werken aan de Winkelstraat van de Toekomst&rsquo; opgeleverd en dat is ter kennisneming aangeboden aan het college van B&amp;W. Het plan Wijhe heeft de status van een gezamenlijk perspectief, uitgewerkt door de ondernemersvereniging Gastvrij Wijhe en de gemeente samen. Het perspectief heeft een horizon tot 2026. Daarmee is het een belangrijk fundament en biedt het aanknopingspunten voor gemeentelijke beleid. &nbsp;Een voorbeeld van een aanknopingspunt is in 2023 de startnotitie &lsquo;verkeer en parkeren centrum Wijhe&rsquo;. Bij het vervolg van de startnotitie wordt op korte termijn verkend welke aanbevelingen worden opgevolgd.&nbsp;</p> <h3>6. Actualisatie Meerjarig Investeringsplan (MJIP) 2023-2028&nbsp;<strong>&nbsp;</strong></h3> <h4>BESLUIT:</h4> <ol> <li>In te stemmen met het geactualiseerde MJIP 2023-2028;</li> <li>Bij de 1<sup>e</sup> berap 2023 cf. eerdere college besluiten de verhoging van krediet kerkplein (10674-2023) van &euro;181.570, de verhoging Kortricklaan 55534-2022 van &euro; 75.000 en de vervanging van armaturen van&nbsp; (59798-2022) van &euro; 721.475 te autoriseren;</li> <li>De kapitaallasten voor de nieuw opgenomen investeringen in het MJIP als gewenst nieuw beleid af te wegen in de kadernota 2024-2027.</li> <li>Vrijvallende kapitaallasten 2023 en 2024 toe te voegen aan een bij de 1<sup>e</sup> berap nieuw in te stellen reserve MJIP.</li> <li>Een nader voorstel tegemoet te zien waarin de spelregels voor de nieuw in te stellen reserve worden uitgewerkt.</li> </ol> <h4>SAMENVATTING</h4> <p>Het MJIP geeft een integraal en meerjarig overzicht van de investeringen in de fysieke infrastructuur/openbare ruimte van de gemeente. Hiervoor zijn investeringen nodig die als kapitaallast worden begroot. Het MJIP stellen we elke 2 jaar bij. In april 2022 heeft het college ingestemd met een aanpassing van het Meerjarig Investeringsplan (MJIP) 2022-2028. Deze tussentijdse aanpassing was noodzakelijk als gevolg van &nbsp;een vertraging in de uitvoering van projecten door met name de Oekra&iuml;ne-crisis. Nu heeft de tweejaarlijkse actualisatie van het MJIP plaatsgevonden waarbij ook nieuwe projecten zijn toegevoegd. De financi&euml;le gevolgen van het geactualiseerde MJIP worden verwerkt in de 1e bestuursrapportage 2023 en de Kadernota 2024-2027.</p> <h3>7. <strong>Principebesluit realisatie acht zorgstudio&rsquo;s IJsseldijk 115 te Welsum </strong></h3> <h4>BESLUIT:</h4> <ol> <li>In principe medewerking te verlenen aan de realisatie van acht zorgstudio&rsquo;s aan de IJsseldijk 115 te Welsum, onder de voorwaarde dat de inpassing van zorgstudio&rsquo;s vanuit milieu-hygi&euml;nisch oogpunt aanvaardbaar is;</li> <li>Een bestemmingsplan voor dit perceel in procedure te brengen onder voorwaarde dat er niet eerder wordt gestart met de planologische procedure, voordat een anterieure overeenkomst is gesloten met de initiatiefnemer.</li> </ol> <h4>SAMENVATTING</h4> <p>Bij de gemeente is op 13 september 2021 een verzoek binnen gekomen voor de realisatie van zorgstudio&rsquo;s aan de IJsseldijk 115 te Welsum. De locatie betreft een karakteristieke woonboerderij waar de initiatiefnemer woonachtig is. De oude schuur direct grenzend aan haar woning wil ze laten verbouwen tot zorgstudio&rsquo;s. Dit plan is strijdig met het bestemmingsplan Buitengebied Olst-Wijhe, wat betekent dat er een procedure voor een wijziging doorlopen moet worden. Oorspronkelijk was de gedachte om in het plan 6 zorgstudio&rsquo;s te realiseren, waarbij ook bekend was dat in verband met financiering mogelijk uitgebreid moest worden tot 8 zorgstudio&rsquo;s. Op 26 oktober 2021 heeft het college van B&amp;W een positief principebesluit genomen waarbij uitgegaan is van 6 zorgstudio&rsquo;s.&nbsp;</p> <p>Vanaf het moment dat het principebesluit in 2021 is genomen heeft het initiatief langere tijd stilgelegen. Dit omdat de financiering voor de realisatie van het plan met 6 zorgstudio&rsquo;s niet volledig rondgemaakt kon worden. Nu is er een bank bereid gevonden om het plan te financieren. Voorwaarde hierbij ook vanuit de bank is dat het aantal zorgstudio&rsquo;s wordt vergroot naar 8 stuks. Deze uitbreiding naar 8 studio&rsquo;s betekent dat het vorige principebesluit geactualiseerd dient te worden. Daarnaast heeft ook de bank haar wens uitgesproken om het college van B&amp;W een hernieuwde uitspraak te laten doen over medewerking aan het initiatief. Het college heeft besloten medewerking te verlenen aan het initiatief.</p> <h3>8. Vaststellen bestuurlijk dashboard 2023&nbsp;<strong>&nbsp;</strong></h3> <h4>BESLUIT:</h4> <ol> <li>In te stemmen met het bestuurlijk dashboard 2023;</li> <li>Het bestuurlijk dashboard 2023 op de lijst van ingekomen stukken van de gemeenteraad te plaatsen</li> </ol> <h4>SAMENVATTING</h4> <p>Op basis van de begroting 2023 is het bestuurlijk dashboard 2023 opgesteld. Het dashboard wordt gehanteerd voor de planning van de werkzaamheden voor 2023 en als input voor agendapunten voor de raadsvergaderingen. Verder bevat het dashboard werkzaamheden in het kader van de Uitvoeringsagenda bestuursakkoord die in 2023 worden opgepakt.<br />De voortgang van het bestuurlijk dashboard maakt onderdeel uit van de bestuursrapportages.</p> <h3>9. Jaarverslag VTH 2022&nbsp; <strong>&nbsp;</strong></h3> <h4>BESLUIT:</h4> <ol> <li>Het VTH-jaarverslag 2022 vast te stellen;</li> <li>Het jaarverslag ter kennisname aan te bieden aan de raad, via de lijst van ingekomen stukken;</li> <li>Het jaarverslag ter beoordeling toe te zenden aan de provincie Overijssel.</li> </ol> <h4>SAMENVATTING</h4> <p>Het jaarverslag Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (hierna: VTH) doet verslag van de uitvoering van de VTH-taken in 2022. Daarmee wordt voldaan aan de verplichting zoals die in de regelgeving is vastgesteld. Met het VTH-jaarverslag legt het college verantwoording af aan de raad en als gemeente aan onze burgers.</p> <h3>10. Advies van de Bezwarenadviescommissie algemene aangelegenheden over een bezwaarschrift tegen het besluit &nbsp;van 29 november 2022, verzonden op 29 november 2022 &nbsp; <strong>&nbsp;</strong></h3> <h4>BESLUIT:</h4> <ol> <li>Het advies van de commissie over te nemen en het bezwaarschrift gegrond te verklaren.</li> <li>Het besluit om de kapvergunning te weigeren te heroverwegen en te voorzien van een verbeterde motivering, conform het advies van de commissie.</li> <li>Na aanpassing van de motivering de aanvrager beargumenteerd berichten waarom de kapvergunning is geweigerd.</li> </ol> <h4>SAMENVATTING</h4> <p>Op 10 juni 2022 is een bezwaarschrift ontvangen tegen het besluit van 7 april 2022, verzonden op 7 april 2022 betreffende het weigeren van een omgevingsvergunning voor het kappen van een Hollandse Linde op het perceel van de Grienden 8 te Wijhe.<br />Dit bezwaar is behandeld door de Bezwarenadviescommissie op 11 oktober 2022. Op 2 november 2022 heeft de commissie een advies uitgebracht aan het college van burgemeester en wethouders. De commissie adviseert het bezwaarschrift gegrond te verklaren en het bestreden besluit in heroverweging te voorzien van een deugdelijke motivering. Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten een aanpassing van de motivering te doen en deze motivering toe te voegen aan het besluit van de weigering van de omgevingsvergunning voor het kappen van deze boom. Derhalve het advies over te nemen van de Bezwarencommissie en de omgevingsvergunning om de boom te kunnen kappen niet te verlenen.</p> <h3>11. Collegeverklaring-ENSIA 2022&nbsp;<strong>&nbsp;</strong></h3> <h4>BESLUIT:</h4> <ol> <li>De Collegeverklaring ENSIA 2022 over informatiebeveiliging DigiD en Suwinet af te geven.</li> <li>De verantwoordingsrapportages over de BAG, BGT, BRO, en WOZ vast te stellen.</li> <li>Uittreksel BRP vast te stellen.</li> <li>Uittreksel Reisdocumenten vast te stellen.</li> <li>De raad te informeren via de lijst van ingekomen stukken.</li> <li>Dit voorstel en het besluit openbaar te maken, met uitzondering van de bijlagen vanwege de economische of financi&euml;le belangen van de gemeente (art. 10 lid 2 onder b) en het voorkomen van onevenredige benadeling (art. 10 lid 2 onder g).<br /><br /></li> </ol> <h4>SAMENVATTING</h4> <p>De gemeente maakt voor de bijstandsuitkeringsadministratie en de sociale recherche gebruik van de elektronische infrastructuur Suwinet (Structuur uitvoeringsorganisatie Werk en Inkomen). Voor het gebruik van het digitale loket voor diverse burgerzakenhandelingen wordt DigiD (Digitale persoonsidentificatie) gebruikt. Het college van burgemeester en wethouders moet onderzoek doen en verklaren in hoeverre de gemeente voldoet aan de voor Suwinet en DigiD toepasselijke informatiebeveiligingsnormen. Deze toetsing en verklaring gebeurt op basis van de Eenduidige Normatiek Single Information Audit (ENSIA)-systematiek. ENSIA ondersteunt de gemeente bij de verantwoording over informatiebeveiliging richting de gemeenteraad en de rijksoverheid. Getoetst wordt aan de landelijke normen van de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO). Verder beheert de gemeente de verplichte basisregistraties adressen en gebouwen (BAG), de grootschalige topografie (BGT), de ondergrond (BRO) en de Basisregistratie Waardering Onroerende Zaken (WOZ) en de BRP (basisregistratie personen). En tenslotte geeft de gemeente reisdocumenten af. Ook over al deze zaken moet het college aan de gemeenteraad en de rijksoverheid verantwoorden in hoeverre wordt voldaan aan de daarvoor geldende wettelijke normen. Bij DIGID en Suwinet wordt voldaan aan de normen. Proces en data BAG en BRO basisregistraties zijn &lsquo;in control&rsquo;. Verbeterpunten liggen met name bij de BGT. De verwachting is dat maatregelen die in 2023 worden genomen positief zullen doorwerken. Bij de onderdelen BRP en PUN (reisdocumenten) scoort Olst-Wijhe voldoende.</p> 2023-03-27 09:00:00 +0200 2023-03-23 16:16:06 +0100 2023-03-23 16:32:21 +0100 B&W besluiten 14-03-2023 <h2>Aanwezig</h2> <ul> <li>mevrouw mr. Y.P. van Mastrigt, burgemeester</li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</li> <li>de heer drs. H. Olthof, wethouder</li> <li>mevrouw drs. J. Compagner, wethouder</li> <li>de heer M. Blind, wethouder&nbsp;</li> </ul> <h2>Agenda</h2> <h3>1. Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 7 maart 2023</h3> <h4>BESLUIT:</h4> <p>Conform vast te stellen.</p> <h3>2. Ingekomen</h3> <ul> <li>Bespreken piketdienst &ndash; voor kennisgeving aan te nemen.</li> <li>Brief aan buurgemeenten- voor kennisgeving aan te nemen.&nbsp;&nbsp;</li> </ul> <h3>3. Allonge bestuursovereenkomst COA&nbsp;</h3> <h4>BESLUIT:</h4> <ul> <li>In te stemmen met de Allonge bestuursovereenkomst COA waarmee 48 alleenstaande minderjarige asielzoekers 9 dagen langer op Summercamp kunnen worden opgevangen.&nbsp;</li> </ul> <h4>SAMENVATTING</h4> <p>Met deze aanvulling op de bestuur afspraken tussen het COA en de gemeente Olst-Wijhe kunnen maximaal 48 Alleenstaande Minderjarige Asielzoekers (AMV) 9 dagenlanger op Summercamp worden opgevangen dan oorspronkelijk is afgesproken.</p> <h3>4. Benoeming nieuw lid bezwarenadviescommissie&nbsp;</h3> <h4>BESLUIT:</h4> <ul> <li>Met ingang van 1 april 2023 de heer Arnoud Roosendaal te benoemen als lid van de Bezwarenadviescommissie, onder de voorwaarde dat een VOG wordt afgegeven.</li> </ul> <h4>SAMENVATTING</h4> <p>Voor de advisering over bezwaarschriften is een onafhankelijke Bezwarenadviescommissie algemene aangelegenheden ingesteld. Door het vertrek van een van de leden van de bezwarenadviescommissie heeft het college besloten om de heer Arnoud Roosendaal als nieuw lid van de commissie te benoemen.</p> <h3>5. <strong>Wegen onderhoud 2023 </strong></h3> <h4>BESLUIT:</h4> <ol> <li>De nota &ldquo;Beheer wegen 2023-2027 gemeente Olst-Wijhe&rdquo; vast te stellen.</li> <li>In te stemmen met het wegonderhoud voor 2023.</li> <li>Voor de reconstructie van de deklagen aan de Omloop (&euro;200.000,- in 2025), de Boxbergerweg (&euro;500.000,- in 2025) en de Woolsdijk/Middelerstraat (&euro;550.000,- in 2027) een totaal krediet beschikbaar te stellen in 2025 van &euro;700.000,- en in 2027 van &euro;550.000,-.</li> <li>De kapitaalslasten voor de reconstructie van de deklagen opnemen in het MJIP en afwegen in de kadernota van 2024-2027.</li> <li>Het onderhoud aan elementenverhardingen te laten uitvoeren door van Lenthe uit Dalfsen en Nexus Infra uit Nijverdal.</li> <li>Het meerjaren contract asfaltonderhoud met Strukton Civiel Noord&amp;Oost &eacute;&eacute;n jaar verlengen en opdracht geven voor de uitvoering van <br />het asfaltonderhoud in 2023.</li> <li>De opdrachtnemer te mandateren voor het geven van deelopdrachten binnen de hoofdopdracht van het asfaltonderhoud.&nbsp;</li> </ol> <h4>SAMENVATTING</h4> <p>Jaarlijks onderhouden we onze wegen. Eind 2022 zijn onze wegen ge&iuml;nspecteerd. De resultaten van deze inspectie zijn verwerkt in nota &ldquo;Beheer wegen 2023-2027 gemeente Olst-Wijhe&rdquo;. Met behulp van deze nota is er een voorstel gemaakt voor het onderhoud aan onze wegen. Het onderhoud aan de asfaltwegen kan worden uitgevoerd binnen de lopende meerjarig asfalt onderhoudscontracten en valt binnen de reeds opgenomen budgetten in de begroting.</p> <p>Een reconstructie van de deklagen is nodig bij een aantal wegen. Hiervoor worden extra investeringen aangevraagd bij de kadernota. Bij positief besluit van de raad wordt voor de uitvoering hiervan voor komende jaren een detailplanning opgesteld.</p> 2023-03-20 09:00:00 +0100 2023-03-16 11:42:25 +0100 2023-03-16 11:42:25 +0100 B&W besluiten 07-03-2023 <h2>Aanwezig</h2> <ul> <li>mevrouw mr. Y.P. van Mastrigt, burgemeester</li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</li> <li>de heer drs. H. Olthof, wethouder</li> <li>mevrouw drs. J. Compagner, wethouder</li> <li>de heer M. Blind, wethouder&nbsp;</li> </ul> <h2>Agenda</h2> <h3>1. Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 21 februari 2023</h3> <h4>BESLUIT:</h4> <p>Conform vast te stellen.</p> <h3>2. Ingekomen</h3> <ul> <li>Agenda overleg colleges Heerde en Olst-Wijhe 14 maart 2023 &ndash; voor kennisgeving aan te nemen.</li> <li>Brief aan college over regionale evaluatie Wvggz en Wzd &ndash; voor kennisgeving aan te nemen.</li> </ul> <h3>3. Beleidsplan Toezicht en Handhaving Team Werk, Inkomen en Zorg 2023-2024</h3> <h4>BESLUIT:</h4> <ol> <li>In te stemmen met het Beleidsplan Toezicht en Handhaving Team Werk, Inkomen en Zorg 2023-2024.</li> <li>Het Beleidsplan Toezicht en Handhaving in te laten gaan op de dag na vaststelling onder gelijktijdige intrekking van het nu nog geldende Intern Controleplan Werk, Inkomen en Zorg.</li> </ol> <h4>SAMENVATTING</h4> <p>De gemeente biedt een sociaal vangnet aan kwetsbare inwoners in de vorm van tijdelijk inkomen en ondersteuning. De medewerkers van het team Werk, Inkomen en Zorg zijn belast met de uitvoering van de Participatiewet, de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW), de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ), het bijstandsbesluit zelfstandigen (Bbz), de wet Inburgering, de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Jeugdwet. Dit intern controleplan heeft betrekking op toezicht en handhaving van alle regelingen binnen het sociaal domein</p> <h3>4. Aanvraag structurele subsidie Voedselbank Raalte e.o.</h3> <h4>BESLUIT:</h4> <ol> <li>De subsidie voor de Voedselbank Raalte e.o. voor de periode 2023 tot en met 2026 vast te stellen op &euro; 5.000 per jaar.</li> <li>De bijdrage van &euro; 5.000 per jaar voor deze vier jaar te dekken uit de incidentele middelen vroegsignalering van schulden en bijzondere bijstand die we vanuit het Rijk in 2022 hebben ontvangen en de raad voor te stellen &euro; 20.000 bij de jaarrekening 2022 via resultaatbestemming over te hevelen naar de jaren 2023 tot en met 2026.</li> <li>De aanvraag voor 2027 en volgende jaren opnemen in de kadernota 2027-2030 voor een nieuwe structurele afweging.</li> <li>In te stemmen met de te verzenden brief.</li> <li>De antwoordbrief te plaatsen op de lijst met ingekomen stukken van de gemeenteraad en de gemeenteraad te informeren via de nieuwsbrief.</li> </ol> <h4>SAMENVATTING</h4> <p>De Voedselbank Raalte e.o. vraagt om een structurele bijdrage van jaarlijks &euro; 5.000 voor de kosten van huisvesting &eacute;n transportkosten. Voor 2021 is er geen ruimte gevonden in de financi&euml;le begroting, voor 2022 en verder is afgesproken een inhoudelijke afweging te maken in de kadernota 2022-2025.&nbsp;<br />De gemeenteraad heeft in juli 2021 besloten deze aanvraag niet te honoreren.&nbsp;</p> <p>De Voedselbank Raalte e.o. heeft op 5 oktober 2022 opnieuw om subsidie gevraagd. Voorgesteld wordt deze aanvraag te honoreren tot een bedrag van &euro; 5.000 per jaar voor de jaren 2023 tot en met 2026. Deze bijdrage wordt gedekt uit de incidentele middelen vroegsignalering van schulden en bijzondere bijstand die we vanuit het Rijk hebben ontvangen. De aanvraag vanaf 2027 en volgende jaren wordt dan opgenomen in de kadernota 2027-2030 voor een nieuwe structurele afweging, daarbij wordt de sociale toekomstvisie waar dit jaar aan wordt gewerkt bij betrokken.</p> <p>De Voedselbank Raalte e.o. is een particulier initiatief en voorziet zeker ook in onze gemeente in een (toenemende) behoefte. De Voedselbank Raalte e.o. heeft een grote bekendheid en zorgt voor een passend aanbod voor mensen met zeer ernstige financi&euml;le problemen. Deze mensen melden zich niet altijd bij de gemeente. Door de samenwerking met Financi&euml;n de Baas worden de onderliggende problemen aangepakt en gebruik gemaakt van alle mogelijke voorzieningen waaronder ons minimabeleid. Het ondersteunen van de Voedselbank is geen wettelijke taak van de gemeente. Het voorziet in een vangnet voor inwoners met een (tijdelijk) te laag inkomen. Dit wordt vooral mogelijk gemaakt door het particulier initiatief. Er is dan ook sprake van een breed draagvlak onder inwoners en bedrijven in onze gemeente.</p> <h3>5. Aanpassing vergoeding Buitengewoon Ambtenaar Burgerlijke Stand</h3> <h4>BESLUIT:</h4> <ol> <li>De basisvergoeding van de BABS-en te verhogen naar 4,5 maal het uurloon behorend bij de hoogste periodiek van salarisschaal 8 in de Cao Gemeenten.</li> <li>De basisvergoeding te verhogen met 1 uur als de huwelijksvoltrekking of partnerschapsregistratie aanvangt op maandag tot en met vrijdag na 16.00 uur.</li> <li>De basisvergoeding te verhogen met 2 uur als de huwelijksvoltrekking of partnerschapsregistratie in het weekend wordt voltrokken.</li> <li>Vanuit goed werkgeverschap de wijzigingen van de vergoedingen met terugwerkende kracht tot 1 januari 2023 in te laten gaan en als autonome ontwikkeling aan te merken. &nbsp;</li> <li>De incidentele meerkosten voor het jaar 2023 van ongeveer &euro; 4.000,- mee te nemen bij de 1e berap 2023.</li> <li>De leges bij een huwelijksvoltrekking of partnerschapsregistratie te verhogen bij het opstellen van de begroting 2024-2027 waardoor de structureel te verwachten extra loonkosten vanaf 2024 worden gedekt.</li> </ol> <h4>SAMENVATTING</h4> <p>Geconstateerd is dat de vergoedingshoogte van de BABS-en de afgelopen jaren zich niet heeft mee ontwikkeld met de trend dat veel huwelijken en geregistreerd partnerschappen in het weekend worden voltrokken. Het is gebruikelijk in &lsquo;gemeenteland&rsquo; om een toeslag toe te kennen voor het werken in de weekenden en avonden. Onze vergoedingsregeling is vergeleken met de andere DOWR-gemeenten en dit rechtvaardigt een hogere vergoeding.</p> <h3>6. Beantwoording vragen fractie Gemeentebelangen m.b.t. heropening sportkantine bij sporthal de Hooiberg te Olst</h3> <h4>BESLUIT:</h4> <ol> <li>In te stemmen met de beantwoording van de vragen van de fractie van Gemeentebelangen over de heropening van de sportkantine bij sporthal de Hooiberg te Olst.</li> </ol> <h4>SAMENVATTING</h4> <p>De fractie van Gemeentebelangen heeft naar aanleiding van een krantenartikel in de Stentor van vrijdag 3 februari jongstleden betreffende de heropening van de sportkantine bij sporthal De Hooiberg in Olst een aantal vragen gesteld.&nbsp;Het college geeft per brief antwoord op de gestelde vragen door de fractie van Gemeentebelangen.</p> <h3>7. Collegevoorstel vergaderstukken AB GGD 9 maart 2023</h3> <h4>BESLUIT:</h4> <ol> <li>In te stemmen met de per agendapunt genoemde adviezen.</li> </ol> <h4>SAMENVATTING</h4> <p>Op 9 maart 2023 vindt een vergadering plaats van het Algemeen Bestuur van de GGD IJsselland. Op de agenda staan de volgende punten waar een besluit over genomen dient te worden:</p> <ul> <li>Kadernota 2024</li> <li>Bestuursagenda Publieke Gezondheid 2023-2027</li> </ul> <p>In het voorstel wordt op deze onderwerpen een advies gegeven aan de portefeuillehouder ter voorbereiding van de vergadering.</p> <h3>8. Actualisatie financi&euml;le planning invoering Omgevingswet 2023-2027</h3> <h4>BESLUIT:</h4> <ol> <li>Voor de invoering van de Omgevingswet voor 2023 een extra (incidenteel) budget van &euro; 125.000,- te verwerken in de 1e Berap 2023.</li> <li>Voor de invoering van de Omgevingswet voor 2024 een extra (incidenteel) budget van &euro; 330.000,- te verwerken in de kadernota 2024-2027 als autonome ontwikkeling.</li> <li>In 2024 voorafgaand aan de kadernota 2025-2028 een nieuwe inschatting te maken voor de jaren 2025-2028 en tot die tijd voor de jaren 2025-2027 vooralsnog de bedragen te laten staan die nu in de begroting staan.</li> </ol> <h4>SAMENVATTING</h4> <p>De invoering van de Omgevingswet is een paar keer uitgesteld, waardoor de financi&euml;le planning uit het laatste ccollegebesluit terzake (van 30 april 2019) inmiddels niet meer synchroon loopt met de feitelijk benodigde budgetten over de jaren heen. Daarom is de financi&euml;le planning voor de invoering van de Omgevingswet geactualiseerd. Conclusie op basis van die actualisatie is dat incidenteel extra geld nodig is voor de invoering van de Omgevingswet.</p> <h3>9. Capaciteitsplanning team Leefomgeving</h3> <h4>BESLUIT:</h4> <ol> <li>In te stemmen met de capaciteitsplanning team Leefomgeving.</li> <li>De uitbreiding van de structurele capaciteit voor een deel te kwalificeren als onvoorzien, onvermijdelijk en onuitstelbaar en voor een deel als consequentie van de focus op Wonen.</li> <li>De structurele capaciteit uit te breiden met 8,1 fte en de kosten voor 2024 (&euro; 161.158,-) en de kosten voor 2025 en verder (&euro; 266.158,-), als autonome ontwikkeling op te nemen in de Kadernota 2024-2027.</li> <li>De structurele lasten voor de inzet van co&ouml;rdinatoren (0,44 fte, &euro; 42.095,-) ter afweging op te nemen in de Kadernota 2024-2027.</li> <li>De klimaatmiddelen van het Rijk beschikbaar te stellen voor de volgende functies, beleidsmedewerker duurzaamheid, beleidsondersteunend medewerker duurzaamheid, milieuplanoloog, casemanager Omgevingswet (40%) en ondersteunend medewerker (50%). Hiervoor respectievelijk voor 2023 &euro; 227.950,-, voor 2024 &euro; 241.725 en voor 2025 en verder &euro;257.058,- in te zetten uit de middelen (gemiddeld &euro; 350.000,-/jaar) voor de klimaatopgave.</li> <li>De overige kosten voor respectievelijk 2024 (&euro; 116.110,-) en 2025 en verder (138.777,-) te dekken uit de projecten.</li> <li>De kosten voor de incidentele capaciteit benodigd voor 2023, &euro; 116.274,- te verantwoorden bij de eerste Berap.</li> <li>De taakstelling voor het team Leefomgeving op te hogen met &euro; 116.110,- naar &euro; 596.988,-.</li> <li>De werving per direct op te starten voor de volgende functies:</li> </ol> <ul> <li>Adviseur grondzaken</li> <li>Ondersteuningscapaciteit Wonen</li> <li>Juridisch beleidsmedewerker RO</li> <li>Ondersteuningscapaciteit Klimaat/Omgevingswet</li> <li>Geospecialist</li> </ul> <h4>SAMENVATTING</h4> <p>Als gevolg van de vele ontwikkelingen die op het team Leefomgeving afkomen, zowel intern (ambitie focus op Wonen) als extern (Omgevingswet, Klimaatcrisis, Stikstofcrisis en ontwikkelingen in het landelijk gebied) is onderzoek gedaan naar de toekomstbestendigheid van het team. Er is een teamanalyse uitgevoerd waarbij de interne en externe ontwikkelingen een belangrijk rol hebben gespeeld. Daarbij is ook gekeken naar de ordening van het team. Dit heeft geleid tot een capaciteitsplanning voor de jaren 2023 tot en met 2025 op basis waarvan het team in balans komt passend bij de missie en visie van de organisatie, de opgaves en het strategisch HR-beleid en daarmee toekomstbestendig wordt.</p> <h3>10. MJIP Kerkplein Olst tussenstand en aanpak vervolgfase</h3> <h4>BESLUIT:</h4> <ol> <li>Voor de herinrichting kerkplein een aanvullende krediet beschikbaar stellen van &euro; 181.570 te verwerken in de 1e berap 2023.</li> <li>Dit krediet voor &euro; 57.663 dekken uit de Voorziening Vervanging Riolering, voor &euro; 57.907 uit beschikbare subsidies.</li> <li>De kapitaallasten over het restant bedrag van &euro; 66.000 verwerken in het MJIP en opnemen in de kadernota 2024-2027.</li> </ol> <h4>SAMENVATTING</h4> <p>In het kader van groot onderhoud en nieuwe eisen die gesteld worden in het kader van klimaatadaptief maken van de leefomgeving moeten we de riolering en het groen vervangen van het kerkplein in Olst. De laatste kastanjebomen die er staan moeten we vanwege ziekte verwijderen. Hier komt nieuw groen voor in de plaats. In lijn met de bedoeling van de gemeente is de vormgeving van het plein participatief opgepakt. Dit in samenwerking met een brede initiatiefgroep die zichzelf heeft gemeld om mee te denken en in afstemming met de gebruikers van het plein. &nbsp;</p> <p>Door de hoge inflatie en verdere uitwerking van onze gemeentelijke opgaven als gevolg van klimaatadaptatie, verduurzamen verlichting en vergroten biodiversiteit zijn de kosten voor realisatie van het groot onderhoud gestegen. Voorgesteld wordt aanvullend budget beschikbaar te stellen ten laste van bestaande programma&rsquo;s om daarmee de uitvoering van de voorgenomen plannen mogelijk te maken.</p> <h3>11. Toekomstbestendig Olst-Wijhe</h3> <h4>BESLUIT:</h4> <ol> <li>In te stemmen met de routekaart Toekomstbestendig Olst-Wijhe en de daarbij behorende projectaanpak.</li> <li>Ter uitvoering van deze routekaart een bedrag van 40.000 euro beschikbaar te stellen en dit bedrag ten laste te brengen van het voor 2023 beschikbare budget uitvoering bestuursakkoord.</li> <li>De routekaart ter kennis te brengen van de gemeenteraad. &nbsp;</li> </ol> <h4>SAMENVATTING</h4> <p>Eind 2020 heeft de gemeenteraad besloten om door middel van een (omvangrijke) heroverwegingsoperatie de financi&euml;n van de gemeente weer structureel in balans te brengen. Onderdeel van de heroverweging vormde het aanbrengen van focus in de te maken beleidskeuzes. Daarbij is de focus gelegd op het zijn van een 'eigenzinnige woongemeente'. Als vervolg op de heroverweging is het bureau Rijnconsult gevraagd om een quick scan uit te voeren naar de bestuurskracht van de gemeente Olst-Wijhe. Hierbij zijn de opgaven van de gemeente afgezet tegen de beschikbare hulpbronnen. Op basis van de uitkomsten van deze quick scan zijn door Rijnconsult een aantal conclusies getrokken en aanbevelingen gedaan.<br />Ter uitvoering van deze aanbevelingen is een plan van aanpak opgesteld om de toekomstbestendigheid van de gemeente Olst-Wijhe te versterken in de vorm van een routekaart. Het college heeft besloten om in te stemmen met deze aanpak en de gemeenteraad voor te stellen hiermee akkoord te gaan.<br />Als uitgangspunt wordt gehanteerd: Ga uit van een gezond zelfbewustzijn (eigen kracht) met als doelstelling een toekomstbestendige gemeente te blijven. Het gaat om het benutten van kansen en organische doorontwikkeling.</p> <h3>12. Het gewijzigd vaststellen van het wijzigingsplan Koedijk 2 te Wesepe</h3> <h4>BESLUIT:</h4> <ol> <li>Het wijzigingsplan Wijzigingsplan Buitengebied, Koedijk 2 bestaande uit de geometrische planobjecten als vervat in het GML-bestand NL.IMRO.1773.BP2022001083-0301 met de bijbehorende bestanden, en waarbij voor de locatie van de geometrische planobjecten gebruik is gemaakt van de digitale ondergrond BGT van 12 juli 2021, vast te stellen.</li> <li>Geen exploitatieovereenkomst vast te stellen, omdat het kostenverhaal anterieur verzekerd is.</li> </ol> <h4>SAMENVATTING</h4> <p>De initiatiefnemer heeft een verzoek ingediend om de agrarische bestemming te wijzigen in een woonbestemming alsmede de karakteristieke woning te splitsen in twee zelfstandige wooneenheden aan de Koedijk 2 te Wesepe. Op 1 maart 2022 heeft het college een richtinggevende uitspraak gedaan om medewerking te verlenen. Vervolgens is er een ontwerp wijzigingsplan opgesteld. Vanaf 7 december 2022 heeft het wijzigingsplan ter inzage gelegen. Er zijn geen zienswijzen naar voren gebracht. Omdat een wijzigingsplan voortvloeit uit een wijzigingsbevoegdheid van het college kan het college het wijzigingsplan vaststellen.&nbsp;</p> <p>De initiatiefnemer heeft bij het verdere uitwerken van de plannen verzocht om een ondergeschikte wijziging. De locatie voor de parkeervoorzieningen voor de tweede woning wordt iets verder naar de oostzijde verschoven. Er bestaan geen bezwaren vanuit landschappelijk oogpunt tegen deze wijziging. Tegen het vastgestelde wijzigingsplan en de wijziging van de locatie van de parkeervoorzieningen voor de tweede woning, staat beroep open bij de Raad van State.</p> <h3>13. Intentie tot overstappen naar arbeidsmarktregio Zwolle</h3> <h4>BESLUIT:</h4> <ol> <li>De intentie tot overstappen naar de arbeidsmarktregio Zwolle formeel in gang te zetten door een brief te sturen naar zowel de voorzitter van werkbedrijf Zwolle als de voorzitter van werkbedrijf Stedendriehoek en Noord Veluwe.</li> <li>Wethouder Compagner te mandateren om de toetreding- en uittredingsbrieven te ondertekenen.</li> <li>Na instemming vanuit beide regio&rsquo;s het verdere proces van uittreding en toetreding doorlopen.</li> </ol> <h4>SAMENVATTING</h4> <p>In het najaar van 2022 heeft het college de wens uitgesproken om de mogelijkheden te onderzoeken om over te stappen van arbeidsmarktregio Stedendriehoek en Noord-Veluwe naar arbeidsmarktregio Zwolle.&nbsp;Hiertoe is ambtelijk verkend welke stappen hiervoor moeten worden gezet. De uitkomst is dat een overstap per 1 januari 2024 haalbaar is. Gedurende 2023 moet hiervoor een proces worden doorlopen wat ertoe leidt dat alle betrokken gemeenten van beide regio&rsquo;s en het UWV in augustus 2023 instemmen met de overstap.&nbsp;De eerste stap in dit proces is een formele aankondiging per brief van deze intentie aan de voorzitters van beide werkbedrijven.</p> 2023-03-13 09:00:00 +0100 2023-03-10 10:10:16 +0100 2023-03-10 11:19:37 +0100 B&W besluiten 21-02-2023 <h2>Aanwezig</h2> <ul> <li>mevrouw mr. Y.P. van Mastrigt, burgemeester</li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</li> <li>de heer drs. H. Olthof, wethouder</li> <li>mevrouw drs. J. Compagner, wethouder</li> <li>de heer M. Blind, wethouder&nbsp;</li> </ul> <h2>Agenda</h2> <h3>1. Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 14 februari 2023</h3> <h4>BESLUIT:</h4> <p>Conform vast te stellen.</p> <h3>2. Ingekomen</h3> <ul> <li>Attentieregeling bij leeftijds- en huwelijksjubilea &ndash; voor kennisgeving aan te nemen.</li> <li>Update voortgang en vervolg MIRT Onderzoek Bereikbaarheid Zwolle &ndash; voor kennisgeving aan te nemen.</li> </ul> <h3>3. Verzoek toewijzing aanstelling gebiedsmanager 2024-2025 voor Kansenkaart VTE</h3> <h4>BESLUIT:</h4> <ol> <li>In te stemmen met de aanstelling van een gebiedsmanager IJssel voor de jaren 2024-2025 om de Kansenkaart VTE 2023-2026 tot uitwerking te brengen.</li> <li>De benodigde bijdrage voor de gebiedsmanager IJssel van &euro; 50.000,- per jaar voor jaren 2024 en 2025 als gewenst nieuw beleid met hoge prioriteit af te wegen in de Kadernota 2024-2027. &nbsp;</li> </ol> <h4>SAMENVATTING</h4> <p>De unieke ligging aan de IJssel van de dorpen Olst en Wijhe en de kernen Herxen, Marle en Welsum, gecombineerd met de ontwikkelingen in het kader van het HoogWaterBeschermingsProgramma (HWBP) en de KaderRichtlijnWater (KDW) tussen 2023-2027 maken dat de gemeente n&uacute; actief moet inzetten op recreatie en toerisme rond de IJssel. Met alle ontwikkelingen die zich de komende jaren manifesteren, betekent het dat dit IJsselgebied kan floreren.&nbsp;<br />&nbsp;<br />Kijkende naar de fase van recreatieve planvorming voor het IJsselgebied in Olst-Wijhe is een proactieve en aanjagende rol voor de gemeente op z'n plek en passend om de huidige kansen helder in beeld te brengen. Hiervoor is een gebiedsmanager nodig voor de periode van 2 jaar. De kosten van de gebiedsmanager bedragen &euro; 50.000,- per jaar en deze worden afgewogen in de kadernota 2024-2027. &nbsp;</p> <h3>4. Toestemming verlenen voor beschikbaar stellen van data voor landelijk CPB-onderzoek naar houdbaarheid Wmo en Jeugdwet</h3> <h4>BESLUIT:</h4> <ol> <li>In te stemmen met het beschikbaar stellen van de gemeentelijke data ten behoeve van onderzoek CPB &lsquo;Raming Wmo en jeugdzorguitgaven&rsquo;.</li> <li>Pilotovereenkomst Dataset ten behoeve van onderzoek CPB &lsquo;Raming Wmo en jeugdzorguitgaven&rsquo; te ondertekenen.</li> </ol> <h4>SAMENVATTING</h4> <p>De VNG heeft overeenstemming bereikt met het Rijk over een onderzoek naar de houdbaarheid van de Wmo en de groeiraming jeugdzorguitgaven. Met dit onderzoek wil zij inzicht krijgen in hoe het beroep op de Wmo 2015 en de Jeugdwet zich op een middellange termijn ontwikkelt. Het Centraal Planbureau (CPB) gaat dit onderzoek uitvoeren. Voor het onderzoek heeft het CPB Wmo- en jeugdzorg-data nodig van gemeenten. Om ervoor te zorgen dat gemeenten zo min mogelijk administratieve lasten ondervinden, willen ze deze data via Stichting Inlichtingenbureau (IB) verzamelen en beschikbaar stellen. Het IB beschikt, als verwerker van de data namens gemeenten, waarschijnlijk al over de benodigde informatie, maar mag deze alleen - met toestemming van de gemeente - eenmalig verwerken tot een geaggregeerde, niet tot de persoon en gemeente herleidbare set gegevens en beschikbaar stellen aan het CPB. Het college heeft ingestemd met het beschikbaar stellen van de gemeentelijke data ten behoeve van het onderzoek CPB &lsquo;Raming Wmo en jeugdzorguitgaven&rsquo;.</p> <h3>5. Beslissing op bezwaar n.a.v. de uitspraak van de rechtbank Overijssel van 29 november 2022</h3> <h4>BESLUIT:</h4> <ol> <li>Het bezwaarschrift van eiser niet-ontvankelijk te verklaren.</li> <li>Het verzoek om een proceskostenvergoeding toe te wijzen.</li> <li>Vast te stellen dat geen dwangsom verschuldigd is wegens het uitblijven van een nieuwe beslissing op bezwaar.</li> </ol> <h4>SAMENVATTING</h4> <p>Het college van B en W heeft op 19 juni 2018 een omgevingsvergunning verleend voor het in strijd met het bestemmingsplan gebruiken van de kantine van sporthal De Hooiberg in Olst als caf&eacute; en voor het houden van partijen van persoonlijke aard.&nbsp;<br />Op 20 oktober 2020 heeft het college een nieuwe beslissing op bezwaar genomen. Op 29 november 2022 heeft de rechtbank Overijssel dat besluit vernietigd en het college opgedragen een nieuwe beslissing op het bezwaar te nemen. Op verzoek van de vergunninghouder (de gemeente) is de omgevingsvergunning van 29 juni 2018, bij brief van 10 februari 2023 ingetrokken. Dat betekent dat de inrichting niet als een sportcaf&eacute; maar als een sportkantine gebruikt mag worden. Gelet hierop is er geen grondslag meer voor een heroverweging van het besluit en het bezwaarschrift van eiser wordt als niet ontvankelijke verklaard.<br />Het verzoek om vergoeding van de proceskosten wordt gehonoreerd.&nbsp;</p> <h3>6. Salland Marketing verhoging structurele subsidie</h3> <h4>BESLUIT:</h4> <p>In te stemmen met een jaarlijkse verhoging van de gemeentelijke bijdrage aan Salland Marketing voor de periode 2024 t/m 2026 van &euro; 5.956,- per jaar in verband met gestegen loon- en productiekosten (zogenaamde autonome ontwikkelingen).</p> <h4>SAMENVATTING</h4> <p>Salland Marketing brengt het toeristisch-recreatieve product van Olst-Wijhe onder de aandacht van (potenti&euml;le) bezoekers. In 2019 heeft Salland Marketing het Salland Kompas gelanceerd: een strategische agenda voor 2019-2022. In dit document werd de koers beschreven voor een perspectiefvolle vrijetijdseconomie (hierna VTE) in onze gemeente en Salland. Toen de inkt van deze agenda was opgedroogd, brak corona uit waardoor de agenda nauwelijks kon worden gevolgd. Samen met de Sallandse gemeenten Hellendoorn, Rijssen-Holten, Raalte, Deventer en Olst-Wijhe is besloten geen nieuw kompas te ontwikkelen, maar het huidige kompas te gebruiken en waar nodig te herijken. Salland Marketing geeft aan dat de basisdienstverlening aan Olst-Wijhe en andere Sallandse gemeenten flink duurder is geworden door de gestegen loon- en productiekosten (autonome ontwikkelingen). Zowel van de kant van de deelnemende gemeenten als van de kant van VTE-ondernemers is meer budget nodig. Olst-Wijhe faciliteert Salland Marketing sinds 2016 met een bedrag van &euro; 8.333 euro per jaar. In 2021 is dat bedrag als gevolg van de heroverweging naar beneden bijgesteld naar &euro; 7.916 per jaar. Salland Marketing geeft aan voor de basistaken Olst-Wijhe vanaf 2024 een bedrag nodig te hebben van &euro; 13.872. Dat een jaarlijkse verhoging van &euro; 5.956,-.</p> <h3>7. Voorstel tot het vaststellen van het bestemmingsplan Wijhe, Beatrixlaan 2-32</h3> <h4>BESLUIT:</h4> <p>De raad voor te stellen:</p> <ol> <li>Het bestemmingsplan 'Wijhe, Beatrixlaan 2-32' bestaande uit de geometrische planobjecten als vervat in het GML-bestand NL.IMRO.1773.BP2022004025-0201 met de bijbehorende bestanden, en waarbij voor de locatie van de geometrische planobjecten gebruik is gemaakt van de digitale ondergrond BGT van 17 augustus 2022, vast te stellen.</li> <li>Geen exploitatieovereenkomst vast te stellen, omdat het kostenverhaal anterieur verzekerd is.</li> </ol> <h4>SAMENVATTING</h4> <p>Woningstichting SallandWonen diende eerder een verzoek in voor het voornemen om 16 duplexwoningen te slopen en 18 appartementen en 4 grondgebonden woningen te realiseren op deze locatie aan de Beatrixlaan 2 t/m 32 in Wijhe. Het college van B&amp;W besloot om onder voorwaarden planologische medewerking te verlenen. De voorgenomen ontwikkeling behoeft een herziening van het bestemmingsplan. Deze bestemmingsplanprocedure wordt nu doorlopen.</p> <h3>8. Bijstelling financi&euml;le kaders kindcentra Olst en Wijhe</h3> <h4>BESLUIT:</h4> <ol> <li>In te stemmen met het inzetten van vrijvallende kapitaallasten van de vrijgekomen / vrijkomende schoollocaties voor de dekking van de jaarlijkse lasten van de nieuwbouw van de kindcentra Olst en Wijhe en dit aan de gemeenteraad voor te leggen via het raadsvoorstel.</li> <li>De raad voor te stellen om het resterende tekort op de budgetten van de kindcentra Olst en Wijhe als autonome ontwikkeling mee te nemen in de Kadernota 2024-2027 via bijgaand raadsvoorstel.</li> </ol> <h4>SAMENVATTING</h4> <p>Samen met de partners in het project Scholen voor Morgen realiseert de gemeente nieuwe kindcentra in Olst en in Wijhe. Dit gebeurt via het model Huren als een Eigenaar. Hierbij wordt Stichting Maatschappelijk Vastgoed (SMV) de eigenaar van het gebouw en zij verhuurt vervolgens de ruimten aan de gemeente en de partners. In 2020 stemde de gemeenteraad in met de plannen en zijn de hiervoor benodigde financi&euml;n toegekend door middel van een raadsbesluit voor het kindcentrum Olst; en in 2021 voor het kindcentrum Wijhe. Inmiddels veroorzaakt de macro-economische ontwikkeling een hoge inflatie, sterk gestegen bouwprijzen en een oplopende rente. Dit maakt dat de investeringen en exploitaties van beide kindcentra niet mogelijk zijn binnen de budgetten die beschikbaar zijn. Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad daarom voor om, ter dekking van de stijgende kosten en rente, vanaf 2026 een aanvullend jaarlijks budget ter beschikking te stellen van 50.000 euro voor het kindcentrum Olst en vanaf 2027 een bedrag van 70.000 euro voor het kindcentrum Wijhe. Al eerder heeft de raad besloten om de vrijvallende kapitaallasten van de huidige schoollocaties als optionele dekking te kunnen gebruiken. Gelet op de kosten- en renteontwikkelingen stelt het college de gemeenteraad voor om deze optie te lichten.&nbsp;</p> 2023-02-27 09:00:00 +0100 2023-02-24 10:36:36 +0100 2023-02-24 11:30:42 +0100 B&W besluiten 14-02-2023 <h2>Aanwezig</h2> <ul> <li>mevrouw mr. Y.P. van Mastrigt, burgemeester</li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</li> <li>de heer drs. H. Olthof, wethouder</li> <li>mevrouw drs. J. Compagner, wethouder</li> <li>de heer M. Blind, wethouder&nbsp;</li> </ul> <h2>Agenda</h2> <h3>1. Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 7 februari 2023</h3> <h4>BESLUIT:</h4> <p>Conform vast te stellen.</p> <h3>2. Ingekomen</h3> <ul> <li>Ingekomen brieven, club/jongerenviering met het thema 'Verandering' &ndash; voor kennisgeving aan te nemen.</li> <li>Informatie over rol Vegann bij besluitvorming dividendbeleid en Afsprakenkader &ndash; voor kennisgeving aan te nemen.</li> <li>Paasvuren en stikstof 2023.</li> </ul> <h4>BESLUIT:</h4> <ul> <li>voor 2023 toestaan dat, voor zover nodig na provinciale toetsing, in de beschikking gemotiveerd wordt afgeweken van het bestaande beleid met betrekking tot paasvuren, waar dit betrekking heeft op de ondergrens qua omvang (70m3). Een kleinere omvang is toegestaan indien dit het doorgaan van het paasvuur mogelijk maakt.</li> </ul> <h3>3. Beantwoording raadsvraag ondersteuning subsidieaanvragen</h3> <h4>BESLUIT:</h4> <ul> <li>De raadsvraag over de wenselijkheid van administratieve ondersteuning bij subsidie aanvragen (toezegging 14) af te doen door de raad via een informatiebrief te informeren over de uitkomsten van het onderzoek.</li> </ul> <h4>SAMENVATTING</h4> <p>In de gemeenteraadsvergadering van 19 september 2022 is een vraag gesteld in hoeverre administratieve ondersteuning bij subsidieaanvragen wenselijk zou zijn. De wethouder heeft toegezegd om bij de maatschappelijke organisaties een brede ori&euml;ntatie te doen naar de behoefte aan ondersteuning bij subsidieaanvragen (toezegging 14).</p> <p>Deze ori&euml;ntatie is nu afgerond. Organisaties herkennen dat voor het aanvragen veel administratieve kennis en tijd nodig is, maar zien een vaste secretari&euml;le ondersteuning hiervoor niet als de oplossing. Het gaat om veel verschillende (en meestal geen gemeentelijke) subsidiebronnen. Soms wordt de oplossing door organisaties zelf gevonden. De gemeentelijke incidentele subsidies zijn eenvoudig digitaal aan te vragen en ook bij herziening van ons subsidiebeleid zullen we oog hebben voor een zo laag mogelijke administratieve last bij subsidieaanvragen.</p> <h3>4. Dienstverleningsovereenkomst kinderopvangorganisaties Koos en De Bie&euml;nkorf</h3> <h4>BESLUIT:</h4> <ol> <li>De dienstverleningsovereenkomsten 2023 &ndash; 2024 met kinderopvangorganisaties Koos en De Bie&euml;nkorf vast te stellen, waarbij we het indexeringspercentage hanteren dat door het ministerie van VWS wordt aangehouden bij het bepalen van de maximum uurprijs voor kinderopvangtoeslag.</li> <li>Door kostenstijgingen in het peuterwerk, onder andere door een ruime verdubbeling van het aantal peuters dat gebruikmaakt van de peuteropvang dan begroot, een bedrag van &euro; 20.000 per jaar aan extra kosten voor peuterwerk mee te nemen in de kadernota 2024-2027.</li> <li>De te verwachten overschrijding op deze post in 2023 ad &euro; 20.000 meenemen in de 1e berap 2023.&nbsp;</li> </ol> <h4>SAMENVATTING</h4> <p>De gemeente Olst-Wijhe heeft een dienstverleningsovereenkomst met de kinderopvangorganisaties voor het realiseren van een aanbod peuterwerk en voorschoolse educatie. Peuterwerk is een algemeen toegankelijke voorziening voor kinderen in de leeftijd van 2,5 tot 4 jaar met als doel dat kinderen een goede start kunnen maken in het basisonderwijs.&nbsp;</p> <p>De gemeente bekostigt (naast een eigen bijdrage van ouders/verzorgers) het aanbod peuterwerk voor de ouders die niet in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag (omdat beide of &eacute;&eacute;n van beide niet werkt). &nbsp;De gemeente betaalt een toeslag aan de kinderopvangorganisaties voor de peuters van ouders die wel recht hebben op kinderopvangtoeslag om een peuterwerkaanbod te realiseren. Naast het realiseren van peuterwerk is de gemeente vanuit het landelijke onderwijsachterstandenbeleid verplicht te zorgen voor voldoende aanbod voorschoolse educatie voor kinderen met een risico op een taalachterstand.&nbsp;</p> <p>Afgelopen jaren 2021 en 2022 is er meer uitgegeven dan begroot was op peuterwerk. Dit komt vooral doordat er een ruime verdubbeling is van het aantal peuters dat gebruikmaakt van peuterwerk, waarbij ouders recht hebben op kinderopvangtoeslag. Om peuterwerk te kunnen blijven aanbieden moet het bedrag structureel worden opgehoogd met &euro; 20.000.&nbsp;</p> <p>De huidige dienstverleningsovereenkomsten met kinderopvangorganisaties Koos en De Bie&euml;nkorf zijn per 1 januari 2023 afgelopen en vragen om een nieuwe overeenkomst. We zijn een dienstverleningsovereenkomst met beide organisaties aangegaan voor de jaren 2023 en 2024 waarin we zijn uitgegaan van een indexeringspercentage op de huidige tarieven van 6,44%. Dit is gelijk aan het indexeringspercentage dat het ministerie van VWS gebruikt voor het maximale uurtarief van de kinderopvangtoeslag.</p> <h3>5. Indexatie bijlage financieel besluit 2023 bij Beleidsregels armoedebestrijding Olst-Wijhe</h3> <h4>BESLUIT:</h4> <ul> <li>In te stemmen met de gewijzigde Bijlage financieel besluit 2023 bij de Beleidsregels armoedebestrijding Olst-Wijhe.</li> </ul> <h4>SAMENVATTING</h4> <p>In maart 2020 zijn de Beleidsregels armoedebestrijding Olst-Wijhe gepubliceerd. In deze beleidsregels zijn zo weinig mogelijk bedragen genoemd. De maximale vergoedingen, normbedragen enzovoort, zijn opgenomen in het financieel besluit dat als bijlage aan de beleidsregels is toegevoegd. In de beleidsregels staat dat het college de bedragen in deze bijlage jaarlijks aanpast aan de hand van de consumentenprijsindex van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierdoor wordt voorkomen dat jarenlang verouderde bedragen in de beleidsregels zijn opgenomen. Deze index bedraagt voor 2023 10 procent en wordt toegepast op de Individuele inkomenstoeslag en de vergoeding voor woninginrichtingskosten.</p> <h3>6. Toekomst Routenetwerken: Scenariokeuze toekomst Routenetwerken Salland</h3> <h4>BESLUIT:</h4> <ol> <li>In te stemmen met scenario 3, waarbij het totaal van de gemeentelijke bijdragen in de uitvoeringskosten voor Routenetwerken Salland structureel met 25% wordt verhoogd.</li> <li>De benodigde structurele verhoging voor Olst-Wijhe met een bedrag van &euro; 1.968, - als autonome ontwikkeling mee te nemen in de Kadernota 2024-2027.&nbsp;</li> </ol> <h4>SAMENVATTING</h4> <p>Onder de naam Routenetwerken Salland geven de gemeenten Deventer, Olst-Wijhe en Raalte uitvoering aan het beheer, onderhoud en doorontwikkelingen van het fiets- en wandelnetwerk, met bijbehorende informatievoorziening, in Salland. De gemeenten zijn hiervoor in 2019 een overeenkomst aangegaan, waarbij Raalte als dienstverlenende gemeente is aangemerkt. Doordat de kosten van materialen en de uitvoering van het onderhoud de afgelopen jaren sterk zijn gestegen, vallen de uitvoeringskosten structureel hoger uit en passen deze niet meer binnen het beschikbare budget waardoor er sprake is van een jaarlijks tekort.&nbsp;<br />Deze kostenontwikkeling was de aanleiding voor een verkenning van de toekomst op basis van 3 scenario&rsquo;s. Deze zijn voorbesproken met de betrokken gemeenten. Op basis daarvan wordt de keuze voor scenario 3: &lsquo;Toekomstbestendig inclusief doorontwikkeling routenetwerken&rsquo; aan de gemeenten voorgelegd voor besluitvorming. In dit scenario wordt de gemeentelijke bijdrage in de uitvoeringskosten structureel met 25% verhoogd. Voor Olst-Wijhe betekent dit een structurele verhoging van de bijdrage met &euro; 1.968, -. De jaarlijkse kosten komen daarmee op een totaal van &euro; 16.014, - per jaar voor Olst-Wijhe.&nbsp;<br />Gelet op de gezamenlijke lijn met de andere gemeenten en gelet op de omvang van het bedrag wordt dit bedrag opgenomen als autonome ontwikkeling bij de Kadernota.</p> <h3>7. Jaarverslag Leerplicht-RMC 2021-2022</h3> <h4>BESLUIT:</h4> <ol> <li>Het jaarverslag en de lokale toelichting Leerplicht-RMC 2021-2022 voor kennisgeving aan te nemen.</li> <li>Het jaarverslag en de lokale toelichting Leerplicht-RMC 2021-2022 via de lijst ingekomen stukken aan de gemeenteraad voor te leggen.&nbsp;</li> </ol> <h4>SAMENVATTING</h4> <p>In het jaarverslag Leerplicht-RMC worden de resultaten voor het schooljaar 2021-2022 gepresenteerd. De samenwerkende gemeenten in de Stedendriehoek presenteren de regionale cijfers. Daarnaast is een lokale toelichting opgesteld met de lokale gemeentelijke informatie. In het regionale jaarverslag zijn- zoals wel gebruikelijk- niet de RMC-cijfers over voortijdig schoolverlaten opgenomen. In april 2023 komen nieuwe cijfers over voortijdige schoolverlaters beschikbaar via het landelijk dashboard voor voortijdig schoolverlaten en jongeren in kwetsbare positie.</p> <h3>8. Agenda Algemeen Bestuur Veiligheidsregio IJsselland 15 februari 2023</h3> <h4>BESLUIT:</h4> <ul> <li>In te stemmen met de per agendapunt genoemde adviezen.</li> </ul> <h4>SAMENVATTING</h4> <p>Ter voorbereiding op de vergadering van het Algemeen Bestuur die op 15 februari 2023 plaatsvindt heeft het college ingestemd met de per agendapunt genoemde adviezen. Het betreft hier de agendapunten die strategisch en/of financieel van belang zijn. &nbsp;</p> <h3>9. Principebesluit tot het omvormen van het karakteristieke bijgebouw in een zelfstandige woning aan de Herxerenk 1 te Wijhe</h3> <h4>BESLUIT:</h4> <p>1. Planologisch medewerking te verlenen aan het omvormen van het karakteristieke bijgebouw in een zelfstandige woning aan de Herxerenk 1 te Wijhe onder voorwaarde dat:</p> <p>a. het erf op een adequate wijze landschappelijk ingepast wordt, waarvoor een erfinrichtingsplan moet worden aangeleverd door de initiatiefnemer en goedgekeurd door de gemeente.</p> <p>b. initiatiefnemer indien nodig met onderzoeken aantoont dat er sprake is van een goede ruimtelijke ordening.</p> <p>2. Een ontwerp wijzigingsplan voor dit perceel in procedure te brengen onder voorwaarde dat er niet eerder wordt gestart met de planologische procedure, voordat de anterieure overeenkomst is gesloten met de initiatiefnemer.</p> <h4>SAMENVATTING</h4> <p>De initiatiefnemer heeft een verzoek ingediend om het karakteristieke bijgebouw om te vormen tot een zelfstandige woning aan de Herxerenk 1 te Wijhe. In het bestemmingsplan Buitengebied Olst-Wijhe is een wijzigingsbevoegdheid opgenomen die het mogelijk maakt om bijgebouwen met de aanduiding &lsquo;karakteristiek&rsquo; onder een aantal voorwaarden om te vormen naar een zelfstandige woning. Het college heeft besloten dat als initiatiefnemer aantoont dat het aan al deze voorwaarden voldoet medewerking wordt verleend aan voorliggend verzoek door een ontwerp wijzigingsplan in procedure te brengen.</p> <h3>10. Principebesluit tot het herontwikkelen van het perceel aan de Raalterweg 28 te Wesepe naar woningen en appartementen</h3> <h4>BESLUIT:</h4> <p>1. In principe medewerking te verlenen aan de herontwikkeling van het perceel aan de Raalterweg 28 te Wesepe naar 11 woningen en appartementen, onder de volgende voorwaarden:</p> <ul> <li>Uit door de initiatiefnemer aangeleverde onderzoeken blijkt dat sprake is van een goed woon- en leefklimaat en omliggende bedrijven niet beperkt worden in hun bedrijfsvoering.</li> </ul> <p>2. Een ontwerpbestemmingsplan ten behoeve van de herontwikkeling in procedure te brengen, onder de voorwaarde dat niet eerder wordt gestart met de werkzaamheden voordat een anterieure overeenkomst is gesloten.</p> <h4>SAMENVATTING</h4> <p>Op 10 juni 2022 heeft de initiatiefnemer een principeverzoek ingediend voor de herontwikkeling van het perceel aan de Raalterweg 28 te Wesepe. De initiatiefnemer is voornemens om het voormalige restaurant om te bouwen naar 11 woningen en appartementen. Daarbij wordt het gehele perceel opnieuw ingericht. Het college van B&amp;W heeft besloten om in principe medewerking te verlenen aan het plan. Daarbij stelt het college wel de voorwaarde dat onderzocht moet zijn dat sprake is van een goed woon- en leefklimaat en dat omliggende bedrijven niet beperkt worden in hun bedrijfsvoering door deze ontwikkeling.</p> <h3>11. Vergadering Algemeen Bestuur Omgevingsdienst IJsselland 16 februari 2023</h3> <h4>BESLUIT:</h4> <ul> <li>In te stemmen met de advisering als verwoord in de geannoteerde agenda van het Algemeen Bestuur Omgevingsdienst IJsselland van 16 februari 2023.</li> </ul> <h4>SAMENVATTING</h4> <p>Op 16 februari 2023 is de volgende vergadering gepland van het Algemeen Bestuur van de Omgevingsdienst IJsselland. De inhoudelijke adviezen staan in de&nbsp;<br />geannoteerde agenda.</p> <h3>12. Formatieuitbreiding Team Bedrijfsvoering en Communicatie</h3> <h4>BESLUIT:</h4> <p>1. In te stemmen met:<br />a. formatieve uitbreiding van maximaal 0,79 fte voor de werving van een Organisatieadviseur (schaal 11).<br />b. formatieve uitbreiding van maximaal 0,89 fte voor de werving van een Ondersteuner (schaal 7).<br />c. de financi&euml;le consequentie voor de structurele uitbreiding vanaf 2024 inzake de organisatieadviseur in te brengen in de vertaling van het bestuursakkoord in een collegeuitvoeringsagenda bij de onderdelen ontwikkelrichting organisatie en financieel kader en af te wegen bij de kadernota 2024-2027 voor een totaal van jaarlijks &euro; 88.000.&nbsp;<br />d. de financi&euml;le consequentie voor de structurele uitbreiding inzake de ondersteuner vanaf 2024 als autonome ontwikkeling mee te nemen in de kadernota 2024-2027 voor een totaal van jaarlijks &euro; 57.000.<br />e. de financi&euml;le consequentie voor de incidentele uitbreiding in 2023 mee te nemen in de 2e Berap 2023 onder Ontwikkelingen Bedrijfsvoering voor een totaal van maximaal &euro; 70.000.<br />f. personele invulling van de uitbreiding van Ondersteuning voorafgaand aan verwerking in de 2e Berap.&nbsp;<br />2. Kennis te nemen van de structurele extra financi&euml;le lasten ad &euro; 23.000 voor de functie van concerncontroller en die als autonome ontwikkeling mee te nemen in de kadernota. &nbsp;</p> <h4>SAMENVATTING</h4> <p>Binnen het team Bedrijfsvoering en Communicatie hebben we op enkele taakvelden te maken met meer vraag dan aanbod. Daarnaast is er een wens om te investeren in de kwaliteit en de efficiency. Om de nieuwe concerncontroller ruimte te bieden voor een strategische rolinvulling, onder andere ten aanzien van de doorontwikkeling van de planning en controlcyclus, is er behoefte aan goede tactische ondersteuning. Er liggen ook nog oningevulde taken uit een eerdere werving naar een organisatieadviseur.&nbsp;<br />Ook zien we in de toekomst de vraag naar ondersteuning van de organisatie en het bestuur toenemen. Besloten is om extra formatie voor een Organisatieadviseur af te wegen bij de Kadernota en een uitbreiding van het cluster Ondersteuning mee te nemen als autonome ontwikkeling in de Kadernota.</p> <h3>13. Principebesluit tot het wijzigen van de agrarische bestemming aan de Vettewinkelweg 4 te Wijhe in een woonbestemming</h3> <h4>BESLUIT:</h4> <p>1. Planologisch medewerking te verlenen aan het wijzigen van de agrarische bestemming aan de Vettewinkelweg 4 te Wijhe in een woonbestemming, onder voorwaarde dat:<br />a. het erf op een adequate wijze landschappelijk ingepast wordt, waarvoor een erfinrichtingsplan moet worden aangeleverd door de initiatiefnemer en goedgekeurd door de gemeente.<br />b. Initiatiefnemer toont met onderzoeken aan dat er sprake is van een goede ruimtelijke ordening.<br />2. Een ontwerp wijzigingsplan voor dit perceel in procedure te brengen onder voorwaarde dat er niet eerder wordt gestart met de planologische procedure, voordat de anterieure overeenkomst is gesloten met de initiatiefnemer.</p> <h4>SAMENVATTING</h4> <p>De initiatiefnemer heeft een verzoek ingediend om de agrarische bestemming aan de Vettewinkelweg 4 te Wijhe te wijzigen in een woonbestemming. In het bestemmingsplan Buitengebied Olst-Wijhe is een wijzigingsbevoegdheid opgenomen die het mogelijk maakt om onder voorwaarden de agrarische bestemming te wijzigen in een vervolgfunctie indien sprake is van een algehele be&euml;indiging van een agrarisch bedrijf. Het college heeft besloten dat als initiatiefnemer aantoont dat het aan al deze voorwaarden voldoet medewerking wordt verleend aan voorliggend verzoek door een ontwerp wijzigingsplan in procedure te brengen.</p> <h3>14. Advies van de bezwarencommissie algemene aangelegenheden over een bezwaarschrift tegen het besluit van 14 juli 2022, verzonden 14 juli 2022, waarbij de gemeente Olst-Wijhe een Woo-verzoek gedeeltelijk heeft afgewezen</h3> <h4>BESLUIT:</h4> <ul> <li>De overwegingen en het advies van de commissie over te nemen en het bezwaarschrift ongegrond te verklaren en in het besluit op het bezwaar de juiste inventarisatielijst op te nemen.</li> </ul> <h4>SAMENVATTING</h4> <p>Bij brief van 15 juli 2022, ontvangen door de rechtbank op 15 juli 2022, hebben bezwaarmakers een bezwaarschrift ingediend. Het bezwaar richt zich tegen het besluit van 14 juli 2022, verzonden op 14 juli 2022, tot het gedeeltelijk weigeren van de gevraagde informatie op grond van de Wet Openbaarheid Overheid (Woo). Het gaat hierbij om de documenten die betrekking hebben op het besluit uitschrijving uit de Basisregistratie Personen (BRP). De Bezwarenadviescommissie algemene aangelegenheden gemeente Olst-Wijhe heeft op 2 januari 2023 advies uitgebracht over het bezwaarschrift. Het college van burgemeester en wethouders heeft een besluit genomen over het bezwaarschrift, waarbij het advies van de Bezwarencommissie is overgenomen.&nbsp;</p> 2023-02-20 09:00:00 +0100 2023-02-17 10:44:40 +0100 2023-02-17 11:23:35 +0100 B&W besluiten 07-02-2023 <h2>Aanwezig</h2> <ul> <li>mevrouw mr. Y.P. van Mastrigt, burgemeester</li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</li> <li>de heer drs. H. Olthof, wethouder</li> <li>mevrouw drs. J. Compagner, wethouder</li> <li>de heer M. Blind, wethouder&nbsp;</li> </ul> <h2>Agenda</h2> <h3>1. Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 31 januari 2023</h3> <h4>BESLUIT:</h4> <p>Conform vast te stellen.</p> <h3>2. Ingekomen</h3> <ul> <li>Evaluatierapport en inspiratieboekje Olstergaard &ndash; voor kennisgeving aan te nemen.</li> <li>Werkbezoeken bedrijven en maatschappelijke organisaties gemeente Olst-Wijhe.</li> </ul> <h4>BESLUIT:</h4> <p>- Zes keer per jaar een werkbezoek van het college in te plannen bij bedrijven en maatschappelijke organisaties.</p> <ul> <li>Bijzondere Algemene Vergadering van Aandeelhouders (Bava) Enexis 9 februari 2023.</li> </ul> <h4>BESLUIT:</h4> <p>- De Vegann-vertegenwoordiger in de Bava te laten instemmen met het investeringsbesluit voor Mijnwater Warmte Infra.</p> <ul> <li>Piket en vakantierooster B&amp;W 2023 &ndash; voor kennisgeving aan te nemen.</li> </ul> <h3>3. Vervanging van armaturen 2023-2027</h3> <h4>BESLUIT:</h4> <ol> <li>In te stemmen met het vervangingsplan armaturen 2023-2027.</li> <li>Te kiezen voor de variant met de alternatieve armaturen.</li> <li>Akkoord te gaan met de daadwerkelijke vervanging vooruitlopend op de verwerking in de 1e berap 2023 en kadernota 2024-2027.</li> <li>Voor het vervangen van de armaturen een totaal krediet beschikbaar te stellen in 2023 van &euro;721.475, - te verwerken in de 1e berap 2023 in lijn met de bespreking in het college in november 2022.</li> <li>De kosten van de vervangingen opnemen in het MJIP en de kapitaallasten hiervan vanaf 2025 te verwerken in de Kadernota 2024-2027.</li> <li>Kennis te nemen van het regionaal opstellen van een nieuw beleidsplan openbare verlichting.</li> <li>De drie voorgestelde pilots op te starten.</li> <li>De raad actief te informeren over uw besluit.</li> <li>De opdrachtnemer te mandateren voor alle uitgaven voor realisatie van dit project.</li> </ol> <h4>SAMENVATTING</h4> <p>Het college heeft besloten om versneld 1700 armaturen ten behoeve van de openbare verlichting te vervangen. Dit voorstel maakt onderdeel uit van de raadsopdracht voor een breder onderzoek om versneld energie te besparen. Met de vervanging van de 1700 armaturen worden de energiekosten verminderd en dragen wij bij aan het oplossen van de energiecrisis. Wij starten direct met de vervangingen van de armaturen om zo snel mogelijk te komen tot de besparing van 162.000 kWh. &nbsp;De besparing in euro&rsquo;s op basis van een tarief van &euro;0,40,-/kWh is &euro;64.800,- (162.000X0,40) per jaar. &nbsp;Daarnaast gaan er drie pilots lopen om te kijken of we nog meer energie kunnen besparen op de openbare verlichting.</p> 2023-02-13 09:00:00 +0100 2023-02-10 09:38:33 +0100 2023-02-10 09:38:33 +0100 B&W besluiten 31-01-2023 <h2>Aanwezig</h2> <ul> <li>mevrouw mr. Y.P. van Mastrigt, burgemeester</li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</li> <li>de heer drs. H. Olthof, wethouder</li> <li>mevrouw drs. J. Compagner, wethouder</li> <li>de heer M. Blind, wethouder&nbsp;</li> </ul> <h2>Agenda</h2> <h3>1. Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 24 januari 2023</h3> <h4>BESLUIT:</h4> <p>Conform vast te stellen.</p> <h3>2. Ingekomen</h3> <ul> <li>Memo college je-vorm in communicatie &ndash; voor kennisgeving aan te nemen.</li> </ul> <h3>3. Voorstel tot vaststelling bestemmingsplan &lsquo;Buitengebied, Boerlestraat 9-9a</h3> <h4>BESLUIT:</h4> <p>De gemeenteraad voor te stellen:</p> <ol> <li>Het bestemmingsplan &lsquo;Buitengebied, Boerlestraat 9-9a&rsquo; bestaande uit de geometrische planobjecten als vervat in het GML-bestand NL.IMRO.1773.BP2022001085-0201 met de bijbehorende bestanden, en waarbij voor de locatie van de geometrische planobjecten gebruik is gemaakt van de digitale ondergrond BGT van 16 september 2022, met een tweetal ambtshalve wijzigingen vast te stellen.</li> <li>Geen exploitatieovereenkomst vast te stellen, omdat het kostenverhaal anterieur verzekerd is.</li> </ol> <h4>SAMENVATTING</h4> <p>Op het perceel aan de Boerlestraat 9-9a te Wijhe, onderdeel van het buitengebied van de gemeente Olst-Wijhe, bevindt zich een pluimveehouderij. De eigenaar van de pluimveehouderij heeft zich gemeld bij de gemeente met het initiatief voor de bouw van een nieuwe kippenstal. De initiatiefnemer wil deze nieuwe stal bouwen om te kunnen voldoen aan de hedendaagse consumentenvraag naar duurzamer (kippen)vlees. De bedoeling van de bouw van de nieuwe kippenstal is om het aantal dieren per vierkante meter te verlagen, zodat de dieren meer leefruimte hebben. De pluimveehouderij wordt dus alleen qua vierkante meters uitgebreid, niet wat betreft het aantal te houden kippen. Het college van B&amp;W heeft eind 2019 reeds een positief principebesluit genomen over het initiatief en onder voorwaarden besloten medewerking te verlenen aan het in procedure brengen van een bestemmingsplan. Het ontwerpbestemmingsplan met de titel &lsquo;Buitengebied, Boerlestraat 9-9a&rsquo; heeft ter inzage gelegen in de periode van 1 december 2022 tot en met 11 januari 2023. In deze periode zijn geen zienswijzen naar voren gebracht. Wel zijn er naar aanleiding van aanvullend advies door de omgevingsdienst nog twee wijzigingen in de onderbouwing van het bestemmingsplan doorgevoerd. Het college besluit daarom om het bestemmingsplan met twee ambtshalve wijzigingen voor vaststelling voor te leggen aan de gemeenteraad.</p> <h3>4. Benoeming plaatsvervangende voorzitters Bezwarenadviescommissie</h3> <h4>BESLUIT:</h4> <p>De heer mr. E. Heidenrijk te Deventer te benoemen als 2e plaatsvervangende voorzitter en de heer M. Aalders als 3e plaatsvervangende voorzitter van de commissie bezwaarschriften gemeente Olst-Wijhe.</p> <h4>SAMENVATTING</h4> <p>Door de tijdelijke afwezigheid van de voorzitter heeft het college twee plaatsvervangende voorzitters voor de commissie bezwaarschriften gemeente Olst-Wijhe benoemd.</p> <h3>5. Organiseren verkiezingen 2023</h3> <h4>BESLUIT:</h4> <ol> <li>de stemlocaties vast te stellen zoals genoemd in de adviesnota</li> <li>de bezetting van de stembureaus ter uitvoering op te dragen aan de teamleider Publiekszaken</li> <li>de teamleider Publiekszaken te mandateren voor het nemen van uitvoeringsbesluiten rond de verkiezingen</li> <li>voor het vaststellen van de verkiezingsuitslag te kiezen voor optie 2, te weten een centrale stemopneming op de dag na de verkiezingen</li> </ol> <h4>SAMENVATTING</h4> <p>Op woensdag 15 maart 2023 zijn de verkiezingen voor Provinciale Staten en de waterschappen. Het college van B&amp;W heeft besluiten genomen over de vaststelling van de stemlocaties, bezetting van de stembureaus, de wijze van tellen van de verkiezingsuitslag en de mandatering van de teamleider Publiekszaken voor het nemen van uitvoeringsbesluiten rond de verkiezingen.</p> <h3>6. Annotatie t.b.v. BO en PfO Jeugd 1 februari 2023</h3> <h4>BESLUIT:</h4> <p>In te stemmen met de per agendapunt genoemde adviezen.</p> <h4>SAMENVATTING</h4> <p>Op 1 februari vindt een vergadering plaats van het BO en PfO Jeugd van de regio IJsselland. Op de agenda staan twee punten waar een besluit over genomen dient te worden:</p> <ul> <li>Indexatie tarieven 2023</li> <li>Tarievenblad&nbsp;</li> </ul> <p>In het voorstel is per onderwerp een advies gegeven aan de portefeuillehouder ter voorbereiding van de vergadering.&nbsp;</p> <h3>7. Actualisatie categoriseringsplan</h3> <h4>BESLUIT:</h4> <ol> <li>Het geactualiseerde categoriseringsplan vast te stellen.</li> <li>Het categoriseringsplan ter kennisneming ter inzage te leggen.</li> </ol> <h4>SAMENVATTING</h4> <p>De basis van een Duurzaam Veilig verkeerssysteem vormt het categoriseringsplan. Hierin worden de verschillende wegen in een (plan)gebied ingedeeld in categorie&euml;n. De categorie is afhankelijk van de functie van de weg waarvoor voor iedere categorie een dwarsprofiel, wensbeeld zijn opgesteld.<br />Met een wegencategoriseringsplan wordt de (auto)verkeersstructuur vastgelegd. &nbsp;De categorie&euml;n en inrichtingseisen zoals beschreven in het geactualiseerde categoriseringsplan zijn van toepassing op alle wegen binnen het beheersgebied van de gemeente en passen binnen de aanbevelingen van de CROW (Centrum voor Regelgeving en Onderzoek in de Grond-, Water- en Wegenbouw en de Verkeerstechniek).&nbsp;</p> <p>Het huidige categoriseringsplan stamt uit 2002 en is aan actualisatie toe. De herziene visie dient voor de aankomende jaren als basis voor de juiste balans tussen functie, vormgeving en gebruik met als doel een zo veilig mogelijke infrastructuur en staat toe meerdere wegen in Olst-Wijhe binnen de bebouwde kom af te waarderen naar een maximale rijsnelheid van 30 km per uur.</p> <p>Wenselijk is om onze wegen conform het Duurzaam Veilig principe in te blijven richten en het wegennetwerk verder af te stemmen op het gewenste gebruik.&nbsp;</p> 2023-02-06 09:00:00 +0100 2023-02-03 12:03:06 +0100 2023-02-03 12:03:06 +0100 B&W besluiten 24-01-2023 <h2>Aanwezig</h2> <ul> <li>mevrouw mr. Y.P. van Mastrigt, burgemeester</li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</li> <li>de heer drs. H. Olthof, wethouder</li> <li>mevrouw drs. J. Compagner, wethouder</li> <li>de heer M. Blind, wethouder&nbsp;</li> </ul> <h2>Agenda</h2> <h3>1. Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 17 januari 2023</h3> <h4>BESLUIT:</h4> <p>Conform vast te stellen.</p> <h3>2. Ingekomen</h3> <ul> <li>Overzicht bezochte erven Olst-Wijhe project Toekomstgerichte erven &ndash; voor kennisgeving aan te nemen.</li> </ul> <h3>3. Principebesluit wijziging bestemming Langstraat 19 te Wijhe ten behoeve van de realisatie van 22 appartementen en 190 m2 commerci&euml;le ruimte</h3> <h4>BESLUIT:</h4> <ol> <li>In principe medewerking te verlenen aan een herziening van het bestemmingsplan aan de Langstraat 19 te Wijhe, waarbij er maximaal 22 appartementen en twee commerci&euml;le ruimten (gezamenlijk oppervlak 190 m2) worden gerealiseerd, onder voorwaarde dat:</li> </ol> <p>a. de initiatiefnemer het stedenbouwkundig plan nader uitwerkt dat door de gemeente moet worden goedgekeurd;<br />b. in overeenstemming met de gemeente tot een programma voor de woningbouw wordt gekomen;<br />c. in overeenstemming met de gemeente tot een invulling van de parkeerbehoefte voor de nieuw te bouwen appartementen en commerci&euml;le ruimten wordt gekomen;<br />d. het plan ter advisering wordt voorgelegd aan de Monumentencommissie met betrekking tot de gevel die in het kader van het waardevolle dorpsgezicht is bestempeld als van &lsquo;zeer hoge kwaliteit&rsquo;;<br />e. wordt aangetoond dat sprake is van een goed woon- en leefklimaat door middel van een ruimtelijke onderbouwing en eventueel onderzoek.</p> <h4>SAMENVATTING</h4> <p>Initiatiefnemer heeft op 30 juni 2022 een principeverzoek ingediend voor de bestemmingswijziging van het perceel aan de Langstraat 19 te Wijhe. De initiatiefnemer wil op deze locatie 22 appartementen en twee commerci&euml;le ruimten (met een gezamenlijk oppervlak van 190 m2) realiseren, waarbij de commerci&euml;le ruimten zich bevinden in de plint aan de Langstraat. Binnen het huidige bestemmingsplan is het voorgenomen plan niet mogelijk. De locatie heeft de bestemming &lsquo;Centrum&rsquo;, waarbinnen woningen en commerci&euml;le functies gerealiseerd kunnen worden, maar het voorgenomen plan past niet binnen het bouwvlak. Het bestemmingsplan moet dus worden herzien. In de basis staat de gemeente positief tegenover het voornemen. Het college van B&amp;W besluit onder voorwaarden in principe medewerking te verlenen aan een herziening van het bestemmingsplan om de gewenste ontwikkeling planologisch mogelijk te maken.</p> <h3>4. Eindrapportage realisatieplan heroverweging</h3> <h4>BESLUIT:</h4> <ol> <li>In te stemmen met de eindrapportage heroverweging.</li> <li>De projectorganisatie heroverweging op te heffen en de afronding van de heroverwegingsmaatregelen te beleggen in de lijnorganisatie.</li> <li>De eindrapportage ter kennis te brengen van de gemeenteraad via de lijst van ingekomen stukken.</li> </ol> <h4>SAMENVATTING</h4> <p>Ter uitvoering van de heroverwegingsoperatie is een realisatieplan heroverweging opgesteld. De uitvoering is ondergebracht in een projectorganisatie onder aansturing van een stuurgroep zijnde het college van burgemeester en wethouders.<br />Op basis van bijgaande eindrapportage kan worden vastgesteld het realisatieplan nagenoeg in zijn geheel conform besluitvorming van de gemeenteraad is uitgevoerd. De totale taakstelling bedroeg &euro; 2.486.241 structureel. Hiervan kan &euro; 7.700 niet worden gerealiseerd vanwege gebleken onuitvoerbaarheid van de betreffende maatregelen. &nbsp;Daarnaast wordt &euro; 175.000 niet gerealiseerd als gevolg van het raadsbesluit om de OZB niet te verhogen.&nbsp;</p> <p>Besloten is om de (monitoring) van de uitvoering van de nog openstaande maatregelen onder te brengen in de lijnorganisatie en de projectorganisatie op te heffen.&nbsp;</p> <h3>5. Nieuwe opzet bijeenkomst nieuwe inwoners</h3> <h4>BESLUIT:</h4> <ol> <li>In te stemmen met een wisselende, toegankelijkere locatie.</li> <li>In te stemmen met een zaterdagmiddag.</li> <li>In te stemmen met een programma voor kinderen.</li> <li>&euro;5.000 euro budget vanuit potje Representatie in te zetten voor de bijeenkomst nieuwe inwoners.</li> <li>De uitgenodigde nieuwe inwoners ook te bevragen op de verwachtingen ten aanzien van de bijeenkomst.</li> </ol> <h4>SAMENVATTING</h4> <p>Het college besloot in 2018 voor het eerst nieuwe inwoners uit te nodigen. Vervolgens is na evaluatie besproken dit jaarlijks terug te laten komen. In 2020 en 2021 is de bijeenkomst niet doorgegaan vanwege corona. In 2022 vond de bijeenkomst zoals vanouds plaats. Naar aanleiding van de evaluatie van 2022, is besloten de bijeenkomst de komende jaren anders in te steken. Besloten is te kiezen voor een toegankelijkere locatie die per bijeenkomst wisselt en hiervoor jaarlijks &euro; 5.000 euro te reserveren in het potje Representatie. Daarnaast organiseren we de bijeenkomst op een zaterdag van 16.00 tot 18.00 uur. Tenslotte willen we (jonge) gezinnen de ruimte bieden aan te sluiten (met een programma voor kinderen).&nbsp;</p> <h3>6. Inbreidingsinitiatieven in Olst-Wijhe</h3> <h4>BESLUIT:</h4> <p>1. In principe medewerking te verlenen aan het plan tot de ontwikkeling van kleinschalige woningbouw op de voormalige werkplaats van initiatiefnemer aan de Jan Hooglandstraat in Olst onder de volgende voorwaarden:<br />a. Initiatiefnemer werkt een stedenbouwkundig plan nader uit dat door gemeente moet worden goedgekeurd.<br />b. Er moet toestemming worden verkregen van ketenpartners, omdat er meerdere belangen spelen.<br />c. Initiatiefnemer toont met onderzoeken aan dat er sprake is van een goede ruimtelijke ordening.<br />d. Afspraken worden gemaakt tussen initiatiefnemer en gemeente over het beheer van de openbare ruimte.<br />2. Een bestemmingsplan voor dit perceel aan de Jan Hooglandstraat in procedure te brengen onder voorwaarde dat er niet eerder wordt gestart met de planologische procedure, voordat de anterieure overeenkomst is gesloten met de initiatiefnemer.</p> <h4>SAMENVATTING</h4> <p>In Olst-Wijhe is behoefte aan extra woningbouwlocaties. Met initiatiefnemer is gekeken naar mogelijke inbreidinglocaties. Het college van B&amp;W besluit onder voorwaarden in principe medewerking te verlenen aan een herziening van het bestemmingsplan aan de Jan Hooglandstraat om de gewenste ontwikkeling planologisch mogelijk te maken.</p> <h3>7. Vervanging en harmonisatie beveiligingssysteem</h3> <h4>BESLUIT:</h4> <ol> <li>In te stemmen met de vervanging van het beveiligingssysteem van de serverruimte in het gemeentehuis Wijhe en te integreren in het reeds in gebruik zijnde systeem van de gemeente Deventer.</li> <li>De gemeenteraad voor te stellen om een investeringskrediet van 30.000 euro beschikbaar te stellen bij de 1e bestuursrapportage 2023 en de hieruit voortvloeiende jaarlast van 2.450 euro mee nemen in de kadernota 2024-2027.</li> </ol> <h4>SAMENVATTING</h4> <p>Het beveiligingssysteem van onze ICT-ruimte voldoet niet meer aan de wettelijke beveiligingseisen. Om hieraan te kunnen voldoen en tegelijkertijd tot een geharmoniseerd systeem te komen, is een investering nodig van 60.000 euro. De helft van deze investering wordt gedekt vanuit het informatieveiligheidsbudget van DOWR-i omdat deze serverruimte tevens dient als achtervang voor de DOWR-ICT-infrastructuur.<br />Besloten is om in te stemmen met de benodigde investering van 30.000 euro.</p> <h3>8. Wijziging Leader aanvraag Pinokkio Boerhaar</h3> <h4>BESLUIT:</h4> <ol> <li>In te stemmen met vernietiging van de beschikking voor een bijdrage van &euro; 16.875,- en in te stemmen met een bijdrage van &euro; 24.769,- als cofinanciering voor het LEADER-project Verduurzaming gemeenschapshuis Pinokkio en deze bijdrage ten laste te brengen van de Investeringsreserve De Kracht van Salland.</li> <li>Aanvrager via een beschikking te informeren over het besluit.</li> <li>De raad te informeren over de onttrekking uit de Investeringsreserve De Kracht van Salland voor de cofinanciering van de LEADER-project Verduurzaming gemeenschapshuis Pinokkio via de 1e berap 2023 ad &euro; 24.769,-.</li> </ol> <h4>SAMENVATTING</h4> <p>In 2016 is het LEADER-programma De Kracht van Salland van start gegaan. Aanvragen in het kader van dit programma kunnen worden ingediend bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Een voorwaarde voor deze aanvragen is dat zij een cofinanciering geregeld moeten hebben bij de gemeente waar het project plaatsvindt. Een brief van toezegging moet meegezonden worden bij de aanvraag. Cofinanciering vindt plaats in de vorm van subsidietoekenning.&nbsp;<br />Onze gemeente heeft in november 2022 een aanvraag in het kader van het LEADER-programma ontvangen voor het project Verduurzaming gemeenschapshuis Pinokkio in Boerhaar. Aan de gemeente werd een cofinanciering van &euro; 16.875,- voor dit project gevraagd, welke na positieve advisering van de Lokale Actie Groep (LAG) in december 2022 is toegekend door het College.&nbsp;<br />Het bestuur van gemeenschapshuis Pinokkio heeft in december de begroting aangepast naar aanleiding van een aantal offertes die ze ten tijde van de beoordeling door de Lokale Actiegroep nog niet ontvangen hadden en het wijzigen van enkele kostenposten naar aanleiding van de informatiebijeenkomst van de Kracht van Salland die zij in december volgden voorafgaand aan het indienen van de uiteindelijke aanvraag bij de RVO.&nbsp;<br />Deze nieuwe begroting hebben zij als onderdeel van de uiteindelijke aanvraag ingediend bij het RVO. Dit moest voor 31 december en het bestuur van Pinokkio was op dat moment niet op de hoogte dat de gemeente ondertussen tijdens de laatste vergadering in december de conceptaanvraag had toegekend. De verzonden beschikking heeft de uiteindelijke aanvraag gekruist. Zij vragen nu het college de gemeentelijke bijdrage te verhogen van &euro; 16.875,- naar &euro; 24.769,-.</p> <h3>9. Subsidie voormalig Dag!enDoen!-project van Ut Huus 2023</h3> <h4>BESLUIT:</h4> <ol> <li>In te stemmen met be&euml;indigen van de experimentsubsidie voor het project Dag!enDoen! &nbsp;</li> <li>In te stemmen met het verstrekken van een eenmalige subsidie van &euro;30.000, ter overbrugging van 2023, uit de corona-herstelmiddelen voor het in stand houden van activiteiten ter vermindering van eenzaamheid en bevorderen van ontmoeting in 2023 aan Ut Huus.</li> <li>De financi&euml;le consequenties voor 2023 te verwerken in de 1e Bestuursrapportage 2023.</li> <li>Voor 2024 en volgende jaren een voorstel af te wachten ter afweging bij de Kadernota 2024-2027.</li> <li>De raad te informeren via de nieuwsbrief.&nbsp;</li> </ol> <h4>SAMENVATTING</h4> <p>Dag!enDoen! is een stichting die in 2018 is opgericht. Het is een combinatie van een aanbod van activiteiten, gecombineerd met duurzaam flexibel vervoer. Dag!enDoen! is gestart als experiment met een tijdelijk karaktervanuit het programma Transformatie Sociaal Domein. Dit is begonnen als burgerinitiatief en is vervolgens met incidentele subsidie uitgevoerd door Ut Huus. Het doel was het hebben van een concreet instrument tegen eenzaamheid. Met de subsidie die de afgelopen jaren is verstrekt is een lokale activiteitenagenda bijgehouden, zijn er verschillende activiteiten georganiseerd en zijn inwoners hier naartoe begeleidt. Daarnaast is werden er vrijwilligers ingezet om inwoners te begeleiden en vervoer naar de activiteiten te realiseren.&nbsp;</p> <p>Vanwege meerdere redenen, zoals het niet aansluiten van de Dag!enDoen!-app bij de vraag van de inwoners, de kosten en het hanteren van dubbele agenda is door Ut Huus de keuze gemaakt om vanaf 1-1-2023 niet langer deel te nemen aan het format Dag!enDoen! en is de licentie hiervoor opgezegd. Wel willen zij graag de activiteiten en begeleiding die zij onder de noemer Dag!enDoen! uitvoerden graag blijven uitvoeren.&nbsp;</p> <p>Tot en met 2022 is het project incidenteel gefinancierd. Om desgewenst eventuele structurele financiering mogelijk te maken wordt hiervoor een voorstel voorgelegd bij de raad voor de kadernota 2024. Om te voorkomen dat eenzaamheid binnen de gemeente toeneemt omdat activiteiten niet langer worden aangeboden of hierbij niet langer ondersteuning beschikbaar is, is besloten om 30.000 euro beschikbaar te stellen aan Ut Huus ter overbruggingsperiode voor het jaar 2023</p> <h3>10. Voorstel tot het vaststellen van het bestemmingsplan Buitengebied, Kappeweg 28</h3> <h4>BESLUIT:</h4> <p>De raad voor te stellen:</p> <ol> <li>Het bestemmingsplan 'Buitengebied, Kappeweg 28' bestaande uit de geometrische planobjecten als vervat in het GML-bestand NL.IMRO.1773.BP2022001086-0201 met de bijbehorende bestanden, en waarbij voor de locatie van de geometrische planobjecten gebruik is gemaakt van de digitale ondergrond BGT van 10 november 2022, vast te stellen.</li> <li>Geen exploitatieovereenkomst vast te stellen, omdat het kostenverhaal anterieur verzekerd is.</li> </ol> <h4>SAMENVATTING</h4> <p>Initiatiefnemer diende eerder een verzoek in voor de herontwikkeling van het perceel aan de Kappeweg 28 te Wijhe. De initiatiefnemer wil met toepassing van de KGO-regeling voormalige agrarische bedrijfsbebouwing slopen en ter compensatie een tweede woning realiseren. Het college van B&amp;W besloot om onder voorwaarden planologische medewerking te verlenen. De voorgenomen ontwikkeling behoeft een herziening van het bestemmingsplan. Deze bestemmingsplanprocedure wordt nu doorlopen.</p> 2023-01-30 09:00:00 +0100 2023-01-27 11:14:31 +0100 2023-01-27 12:55:39 +0100 B&W besluiten 17-01-2023 <h2>Aanwezig</h2> <ul> <li>mevrouw mr. Y.P. van Mastrigt, burgemeester</li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</li> <li>de heer drs. H. Olthof, wethouder</li> <li>mevrouw drs. J. Compagner, wethouder</li> <li>de heer M. Blind, wethouder&nbsp;</li> </ul> <h2>Agenda</h2> <h3>1. Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 10 januari 2023</h3> <h4>BESLUIT:</h4> <p>Conform vast te stellen.</p> <h3>2. Ingekomen</h3> <ul> <li>Voorbereiding overleg GPBOW-college &ndash; voor kennisgeving aan te nemen.</li> <li>Nieuwe toekomstvisie De Kracht van Salland 2023-2030 &ndash; voor kennisgeving aan te nemen.&nbsp;</li> <li>Afvaardiging college vertrouwenscommissie in oprichting procedure nieuwe burgemeester.</li> </ul> <h4>BESLUIT:</h4> <p>Wethouder Blind en gemeentesecretaris Zielhuis te laten deelnemen als adviseurs in de vertrouwenscommissie</p> <h3>3. Voorstel tot vaststelling omgevingsvergunning &rsquo;t Nijenhuis (voorlopig) 9r voor het plaatsen van een recreatiewoning en het aanleggen van een natuurpoel, houtwal en een pad</h3> <h4>BESLUIT:</h4> <p>De omgevingsvergunning (met planidentificatienummer NLIMRO.1773.OM2022001087-0201) voor de activiteit afwijken van het bestemmingsplan ten behoeve van het plaatsen van een recreatiewoning en het aanleggen van een natuurpoel, houtwal en pad aan &rsquo;t Nijenhuis (voorlopig) 9r te Wijhe vast te stellen en te verlenen.</p> <p>Geen exploitatieovereenkomst vast te stellen, omdat het kostenverhaal anterieur verzekerd is.</p> <h4>SAMENVATTING</h4> <p>Om de publieke beleving van het landgoed &rsquo;t Rozendael en de relatie tussen kunst en landschapsbelevenis te cre&euml;ren, werkt de Stichting Baron van Ittersumfonds aan het project &lsquo;bijzondere overnachtingen&rsquo;. Het betreft een plan voor de realisatie van enkele verblijfsrecreatieve voorzieningen op drie locaties binnen de grenzen van het landgoed &rsquo;t Rozendael. De verblijven zullen als kunstwerken worden vormgegeven. In september 2020 is het integrale plan voorgelegd aan het college van B&amp;W en is hierover een positief principebesluit genomen. Hierna zijn de kunstwerken verder ontworpen en is de aanvraag van de omgevingsvergunning voor het afwijken van het bestemmingsplan (uitgebreide procedure) voorbereid.</p> <p>Voor de realisatie van het recreatieverblijf en de landschappelijke inpassing hiervan op &eacute;&eacute;n van de drie locaties, de locatie aan &rsquo;t Nijenhuis (voorlopig) 9r, is op 13 april 2022 een omgevingsvergunning aangevraagd voor het afwijken van het bestemmingsplan. Het ontwerp van deze omgevingsvergunning heeft ter inzage gelegen en er zijn vier zienswijzen over naar voren gebracht. De ingediende zienswijzen geven geen aanleiding om het plan aan te laten passen of om geen omgevingsvergunning te verlenen. Het college wordt daarom voorgesteld om de omgevingsvergunning definitief vast te stellen en te verlenen.</p> <h3>4. Normenkader 2022-2023</h3> <h4>BESLUIT:</h4> <ol> <li>Het normenkader 2022-2023 vast te stellen.</li> <li>Dit ter kennis te brengen aan de raad via de lijst van ingekomen stukken met het voorstel hiermee in te stemmen.</li> </ol> <h4>SAMENVATTING</h4> <p>Er dient jaarlijks een geactualiseerd normenkader vastgesteld te worden. Dit normenkader behelst een overzicht van de door de raad vastgestelde en geactualiseerde verordeningen en van geldende wetgeving van het rijk. Het normenkader wordt gebruikt als toetsingskader voor de rechtmatigheid bij de controle van de jaarrekening.</p> <h3>5. Voorziening politieke ambtsdragers uitkeringsverplichtingen</h3> <h4>BESLUIT:</h4> <ol> <li>Bij de 1e BERAP 2023 de reserves aan te vullen met een extra incidentele dotatie van &euro; 75.000,-.</li> <li>Bij de kadernota de gemeenteraad voor te stellen om structureel vanaf 2024 &euro; 75.000,- beschikbaar te stellen als dotatie in de voorziening uitkeringsverplichtingen politieke ambtsdragers.</li> </ol> <h4>SAMENVATTING</h4> <p>Aftredende bestuurders hebben recht op een uitkering (wachtgeld) ten laste van de gemeente. Hiervoor is in het verleden een reserve gevormd. De gevormde reserve biedt voor de toekomst onvoldoende dekking. Het collegevoorstel beoogt om de reserves aan te vullen tot een dusdanige omvang dat we weer genoeg hebben om vanuit die middelen een voorziening te vormen.&nbsp;</p> <h3>6. Projectmatige aanpak ruimtelijke initiatieven omgeving Stationsweg, Wijhe</h3> <h4>BESLUIT:</h4> <ol> <li>In te stemmen met een projectmatige aanpak om de verschillende initiatieven in de omgeving van de Stationsweg in Wijhe te verkennen en op elkaar af te stemmen.</li> <li>In te stemmen met het beschikbaar stellen van &euro; 34.067,23 voor de projectmatige aanpak omgeving Stationsweg Wijhe (voor integraal schetsplan) en daarmee de verkenningsfase voor de herontwikkeling van de locatie St. Jozefschool.</li> <li>De kosten voor de verkenningsfase ten laste te brengen van het budget voor de ontwikkeling van de vrijkomende schoollocaties in Wijhe (conform besluit college B&amp;W in januari 2022).</li> </ol> <h4>SAMENVATTING</h4> <p>Er zijn veel ruimtelijke ontwikkelingen gaande in de omgeving van de Stationsweg in Wijhe. Het gaat om twee particuliere initiatieven (woningbouw aan De Bongerd 2-4 en een woonzorg-complex achter de locatie van Trevin), de kerk die uit eredienst wordt onttrokken en het sluiten/herontwikkelen van de locatie van de St. Jozefschool. Ruimtelijke inpassing van de individuele ontwikkelingen en initiatieven zijn complex, zo niet onhaalbaar. Er wordt daarom een projectmatige aanpak voorgesteld, waarbij een stedenbouwkundig bureau wordt ingehuurd dat het proces begeleidt en een samenhangend plan voor het gebied opstelt (een schetsplan dat heldere kaders biedt voor bebouwingsvlakken, organisatie infrastructuur, parkeren, groen, duurzaamheid, etc.) die als toetsing van de individuele initiatieven gaat gelden.</p> 2023-01-23 09:00:00 +0100 2023-01-20 12:02:04 +0100 2023-01-20 12:09:39 +0100 B&W besluiten 10-01-2023 <h2>Aanwezig</h2> <ul> <li>mevrouw mr. Y.P. van Mastrigt, burgemeester</li> <li>de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris</li> <li>de heer drs. H. Olthof, wethouder</li> <li>mevrouw drs. J. Compagner, wethouder</li> <li>de heer M. Blind, wethouder&nbsp;</li> </ul> <h2>Agenda</h2> <h3>1. Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 20 december 2022</h3> <h4>BESLUIT:</h4> <p>Conform vast te stellen.</p> <h3>2. Ingekomen</h3> <p>-</p> <h3>3. Spoorboek PenC cyclus 2023 Bestuurlijke en ambtelijke planning</h3> <h4>BESLUIT:</h4> <ol> <li>In te stemmen met de overall-planning van de P&amp;C instrumenten 2023 (bestuurlijke proces).</li> <li>De planning voor te leggen aan het presidium van de raad op 16 januari 2023. &nbsp;</li> </ol> <h4>SAMENVATTING</h4> <p>Voor de totstandkoming van de planning en control-documenten is een bestuurlijke en ambtelijke planning opgesteld om stukken tijdig en volledig op te leveren. Het college heeft ingestemd met deze planning. Voorgesteld wordt aan het presidium om de behandeling van de jaarstukken en kadernota te plannen op 10 juli 2023.</p> <h3>4. Advies van de bezwarencommissie algemene aangelegenheden over een bezwaarschrift tegen het besluit van 11 juli 2022, verzonden 12 juli 2022, waarbij een omgevingsvergunning is verleend voor het kappen van 20 bomen aan de Jan Hooglandstraat 33 te Olst</h3> <h4>BESLUIT:</h4> <p>De overwegingen en het advies van de commissie over te nemen en het bezwaarschrift kennelijk niet-ontvankelijk verklaren.</p> <h4>SAMENVATTING</h4> <p>Bij brief (e-mail) van 30 augustus 2022, ontvangen op 30 augustus 2022, hebben reclamanten een bezwaarschrift ingediend. Het bezwaar richt zich tegen het besluit van 11 juli 2022, verzonden op 12 juli 2022, waarbij een omgevingsvergunning is verleend voor het kappen van 20 bomen aan de Jan Hooglandstraat 33 te Olst. De Bezwarenadviescommissie algemene aangelegenheden gemeente Olst-Wijhe heeft op 1 november 2022 advies uitgebracht over het bezwaarschrift. Het college van burgemeester en wethouders heeft een besluit genomen over het bezwaarschrift, waarbij het advies van de Bezwarencommissie is overgenomen.</p> <h3>5. Strategie en uitvoeringsprogramma water RIVUS</h3> <h4>BESLUIT:</h4> <ol> <li>De RIVUS-strategie water vast te stellen als kompas voor de wateropgaven in de regio met leidende principes voor de aanpak.</li> <li>Het RIVUS-uitvoeringsprogramma water met uit te voeren activiteiten en projecten vast te stellen.</li> <li>Het resultaat van de besluitvorming voor 1 februari 2023 terug te koppelen aan RIVUS.</li> </ol> <h4>SAMENVATTING</h4> <p>In maart 2022 tekenden de partners, ondersteund door Vitens het Bestuursakkoord Water &amp; Klimaatadaptatie 2022 -2027. Hierin zetten zij de RIVUS-samenwerking voort op het gebied van water en klimaat, waarmee de agenda van RIVUS verder is verbreed. Het bestuursakkoord is uitgewerkt in twee sporen, namelijk klimaatadaptatie en water. Elk spoor heeft een eigen strategie en uitvoeringsprogramma. Het voorliggende voorstel betreft het uitvoeringsprogramma water. Vaststelling in alle colleges van alle afzonderlijke bestuursorganen van de deelnemende partijen is nodig om de bestuurlijke en juridische legitimatie voor de regionale uitvoering te borgen en inhoudelijke continu&iuml;teit van deelname om tot de gewenste resultaten te komen, veilig te stellen.</p> <h3>6. Handboek vervanging documenten DOWR-gemeenten 2022</h3> <h4>BESLUIT:</h4> <ol> <li>Het Handboek vervanging documenten DOWR-gemeenten 2022 vast te stellen.</li> <li>Het vervangingsbesluit gemeente Olst-Wijhe 2022 vast te stellen.</li> <li>Het Handboek Vervanging documenten postproces gemeente Olst-Wijhe uit 2016, zoals gewijzigd in 2019, in te trekken.</li> <li>Het Vervangingsbesluit van 15 november 2016 nr. 16.021165, gewijzigd in 2019, in te trekken.</li> </ol> <h4>SAMENVATTING</h4> <p>Het Handboek Vervanging documenten postproces gemeente Olst-Wijhe vastgesteld in 2016 en gewijzigd in 2019 wordt aangepast. Naast het scannen van de inkomende en uitgaande post via de centrale scanstraat is nu ook zogenaamde retrospectieve vervanging mogelijk. Dit wil zeggen het scannen van analoog gevormde archiefbestanden met als doel deze analoge bestanden te vervangen door een digitale reproductie.</p> <h3>7. Verantwoordingsverslag informatiehuishouding gemeente Olst-Wijhe 2022</h3> <h4>BESLUIT:</h4> <p>Het Verantwoordingsverslag Informatiehuishouding gemeente Olst-Wijhe 2022 inclusief de bijbehorende activiteitenlijst informatiehuishouding vast te stellen en aan te bieden aan de gemeenteraad en Gedeputeerde Staten van Overijssel.</p> <h4>SAMENVATTING</h4> <p>Op basis van artikel 30 van de Archiefwet 1995 is het college van B&amp;W bestuurlijk verantwoordelijk voor het archiefbeheer (beheren van alle informatie met een formele status) van de gemeentelijke organen.&nbsp;<br />Op basis van artikel 9 van de Archiefverordening Olst-Wijhe 2016 doet het college jaarlijks verslag (van verantwoording) aan de gemeenteraad. Na vaststelling van dit verslag wordt het, in het kader van het interbestuurlijk toezicht, toegestuurd aan het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Overijssel.</p> <h3>8. Kennisnemen van de voortgangsrapportage, instemmen met de definitieve gebiedsagenda Boskamp en met voorbereidingen herontwikkeling Klimboomlocatie&nbsp;</h3> <h4>BESLUIT:</h4> <ol> <li>Kennis te nemen van de voortgangsrapportage over het programma gebiedsgericht werken met Boskamp als pilot.</li> <li>De concept gebiedsagenda om te zetten naar een definitieve gebiedsagenda en deze vast te stellen, ter voorbereiding op het gezamenlijk met andere stakeholders ondertekenen van de gebiedsagenda.</li> <li>Voor vervolg en afronding van de pilot gebiedsgericht werken als pilot &euro;50.000 te dekken uit reserve nader te bestemmen middelen en de financi&euml;le consequenties te verwerken in de 1e Berap 2023, vooruitlopend op mogelijke cofinanciering provincie en andere stakeholders.</li> <li>In te stemmen met het uitvoeren van de eerste deelopgave van de gebiedsagenda, namelijk de herontwikkeling van de Klimboom inclusief nabijgelegen trapveld.</li> <li>Voor het opstellen van een plan van aanpak en het uitvoeren van voorbereidende onderzoeken voor de herontwikkeling van de Klimboom, een voorbereidend budget beschikbaar te stellen van &euro;70.000 en dit te dekken uit de reserve decentralisatie huisvesting onderwijs en de financi&euml;le consequenties te verwerken in de 1e Berap 2023.</li> <li>De raad te informeren via de lijst van ingekomen stukken en een artikel in de raadsnieuwsbrief.</li> </ol> <h4>SAMENVATTING</h4> <p>De pilot gebiedsgericht werken met de gebiedsaanpak is anderhalf jaar geleden gestart. Gebiedsgericht werken is de manier van werken waarbij vraagstukken in een gebied in samenhang en in samenwerking met diverse partijen worden aangepakt. De pilot bestaat uit drie onderdelen: de integrale gebiedsaanpak op de Boskamp, een training gebiedsgericht werken voor medewerkers en een advies over of en hoe &lsquo;gebiedsgericht werken&rsquo; structureel in gemeentelijke werkzaamheden kan worden toegepast. Er is een voortgangsrapportage gemaakt die op de stand van zaken van elk onderdeel ingaat. Voor de gebiedsaanpak op de Boskamp is de gebiedsagenda een belangrijke mijlpaal. De gemeente wil, samen met de andere stakeholders en het dorp, verder met de definitieve agenda en de uitvoering ervan. De gemeente faciliteert de gebiedsaanpak nog tot september 2023, daarna blijft de gemeente in beeld als trekker en grondeigenaar van een aantal deelopgaven en als plantoetser van ruimtelijke plannen.&nbsp;<br />E&eacute;n van de eerste opgaven is de herontwikkeling van de Klimboom, waar een groep jongeren graag met een CPO (CollectiefParticulierOpdrachtgeverschap) aan de slag wil. De training gebiedsgericht (samen)werken is afgerond en in het voorjaar van 2023 staat een terugkomdag gepland. Het advies over hoe gebiedsgericht werken structureel in gemeentelijke organisatie kan worden toegepast, volgt in het voorjaar van 2023.&nbsp;</p> <h3>9. Jaarprogramma verbonden partijen 2023</h3> <h4>BESLUIT:</h4> <p>In te stemmen met het jaarprogramma verbonden partijen 2023 en deze ter vaststelling aan het presidium voor te leggen.</p> <h4>SAMENVATTING</h4> <p>Jaarlijks wordt bekeken of er per verbonden partij maatwerk nodig is ten opzichte van de gekozen sturingsarrangementen. In 2022 was dit voor de Omgevingsdienst, het Regionaal Serviceteam Jeugd en de Veiligheidsregio het geval. Het voorstel aan het presidium is om dit in 2023 alleen voort te zetten voor de Omgevingsdienst en het Regionaal Serviceteam Jeugd, met een signaal dat mogelijk voor Konnected in 2024 maatwerk aan de orde zal zijn.</p> <h3>10. Vaststelling aanvullende prestatieafspraken met SallandWonen 2023-2024</h3> <h4>BESLUIT:</h4> <ol> <li>Kennis te nemen van het bod van SallandWonen en in te stemmen met de prestatieafspraken 2023-2024.</li> <li>Wethouder Blind door de Burgemeester te laten machtigen om de prestatieafspraken namens het college te ondertekenen.</li> <li>De prestatieafspraken ter kennis te brengen van de raad door plaatsing op de lijst van ingekomen stukken.</li> </ol> <h4>SAMENVATTING</h4> <p>E&eacute;n keer per twee jaar maakt de gemeente Olst-Wijhe afspraken met woningcorporatie SallandWonen en de lokale huurdersorganisaties over de prestaties en inspanningen van de corporatie en de gemeente voor de sociale huisvestingsopgave. Het gaat daarbij om een brede reeks aan afspraken voor de huisvesting van de primaire doelgroep van een woningcorporatie (huishoudens met een inkomen tot aan de huurtoeslaggrens), zoals de manier van toewijzen, de beschikbaarheid en de betaalbaarheid van woningen, maar ook bijvoorbeeld de zorg voor bijzondere doelgroepen en afspraken over leefbaarheid en duurzaamheid van de woningen en de woonomgeving. &nbsp;</p> <p>In december 2021 zijn nieuwe afspraken met SallandWonen en de huurdersorganisaties gemaakt met een looptijd van twee jaar voor de periode 1-1-2022 tot 1-1-2024. Maar de actualiteit vraagt om eerdere aanvullingen en aanpassingen. Concreet gaat het om de afschaffing van de verhuurdersheffing en de komst van nationale prestatieafspraken (NPA), waardoor SallandWonen nu vervroegd met een aanvullend bod komt. Met het oog op de NPA heeft de provincie aan alle gemeenten in Overijssel gevraagd om te laten weten welke woningbouw er tot 2030 komt. Het totale aanbod van alle gemeenten leidt tot een zogenaamde regionale woondeal. In de aanvullende prestatieafspraken staat dat er mogelijk nog aanpassingen nodig zijn, als onze lokale afspraken conflicteren met deze regionale woondeal.&nbsp;</p> <p>De aanvullende prestatieafspraken zorgen voor meer investeringen in woningen voor onze huurders en we zetten extra in op duurzaamheid en betaalbaarheid.</p> <p>Een gezamenlijk persbericht met SallandWonen, gemeente Raalte en onze gemeente is voorzien na de ondertekening door alle partijen en wordt verstuurd door SallandWonen. Onze gemeente tekent als laatste op 19 december waarna het persbericht uit zal gaan.&nbsp;</p> <h3>11. Voorstel tot Verkenning ontwikkeling taalschool in Salland</h3> <h4>BESLUIT:</h4> <ol> <li>Bestuurlijk draagvlak uit te spreken voor het aanstellen van een kwartiermaker ten einde een taalschool in Salland te ontwikkelen.</li> <li>Het onderwijs hierover te informeren middels een brief die gezamenlijk is opgesteld met de gemeente Raalte &eacute;n ze onze gezamenlijke aandachtspunten en randvoorwaarden mee te geven.&nbsp;</li> </ol> <h4>SAMENVATTING</h4> <p>De manier waarop het onderwijs aan nieuwkomers op dit moment is georganiseerd loopt tegen haar grenzen aan vanwege de grote stijging van het aantal nieuwkomers de afgelopen periode. De onderwijsbesturen willen daarom verkennen of de ontwikkeling van een taalschool in Salland hiervoor een oplossing biedt. Zij hebben de gemeenten gevraagd of er bestuurlijk draagvlak is voor deze verkenning.</p> 2023-01-16 09:00:00 +0100 2023-01-13 10:36:40 +0100 2023-01-13 10:52:26 +0100