Over het stemmen tijdens verkiezingen

Spring naar einde van Vraag & antwoord categorieën
 • Stemmen

  Spring naar einde van Vragen & antwoorden
  Waar stem ik voor bij de Provinciale Statenverkiezingen?

  Bij de verkiezingen voor Provinciale Staten kiest u de leden van de Provinciale Staten. U mag in uw provincie stemmen als u 18 jaar of ouder bent en u de Nederlandse nationaliteit bezit.

  Wat zijn de Provinciale Staten?

  Nederland telt in totaal 12 provincies. De gekozen leden van Provinciale Staten zijn de volksvertegenwoordigers. Zij vormen het parlement van de provincie. Het aantal zetels in Provinciale Staten hangt af van het aantal inwoners van de provincie. De provincies met het minst aantal inwoners hebben 39 zetels in de Staten. Die met het meest aantal inwoners 55.

  Provinciale Staten controleert het college van Gedeputeerde Staten. Provinciale Staten benoemt Gedeputeerde Staten. Verschillende partijen in de Provinciale Staten gaan samenwerken. Net zoals na Tweede Kamerverkiezingen, wordt daarna een regering gevormd in de provincie. Dit heet het college van Gedeputeerde Staten. Een gedeputeerde is vergelijkbaar met een minister. Een provincie kan minimaal 3 en maximaal 9 gedeputeerden tellen. De voorzitter van het college is de Commissaris van de Koning. De commissaris wordt door de Koning benoemd.

  Provinciale Staten kiest leden Eerste Kamer

  De verkiezing van de Eerste Kamer vindt eenmaal in de 4 jaar plaats. De Eerste Kamerleden worden gekozen door leden van alle Provinciale Staten en door de kiescolleges op Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Door te stemmen voor de Provinciale Statenverkiezingen heeft u dus ook invloed op de samenstelling van de Eerste Kamer.

  Taken provincie

  De provincie heeft 7 kerntaken. Het college van Gedeputeerde Staten bepaalt het beleid op onderwerpen als infrastructuur en openbaar vervoer. Daarnaast controleren zij of gemeenten en waterschappen hun taken goed uitvoeren. Provinciale Staten controleert het college van Gedeputeerde Staten.

  Wie mag er stemmen tijdens de Provinciale Statenverkiezingen

  U mag stemmen tijdens de Provinciale Statenverkiezingen, als u:

  • Nederlander bent; of
  • 18 jaar of ouder bent; en
  • niet bent uitgesloten van het kiesrecht
  • woont in de provincie waarvoor de verkiezing plaatsvindt. Voor inwoners van onze gemeente is dit de provincie Overijssel.

  Het stemrecht is per verkiezing verschillend. Wilt u meer weten over deze verschillen? Kijk dan eens op de site van de Rijksoverheid.

  Waar stem ik voor bij de waterschapsverkiezingen?

  Bij de waterschapsverkiezingen stemt u voor het algemeen bestuur van een waterschap. Dit is vergelijkbaar met de gemeenteraad. Het algemeen bestuur bepaalt het beleid van het waterschap en controleert het dagelijks bestuur van het waterschap.

  Taken waterschappen

  Nederland telt in totaal 21 waterschappen. De waterschappen gaan over het beheer en de controle van het water. Een waterschap wordt ook wel een hoogheemraadschap genoemd. Zij houden zich bezig met:

  • onderhoud van dijken en sluizen
  • zuiveren van het afvalwater
  • controleren de kwaliteit van ons zwemwater
  • natuurbeheer in en om het water

  De waterschappen zorgen er dus voor dat wij droge voeten houden.

  Bestuur van een waterschap

  Een waterschap wordt bestuurd door een algemeen bestuur en een dagelijks bestuur.

  Het algemeen bestuur bestaat uit 18 tot 30 leden. Het grootste deel daarvan wordt gekozen bij verkiezingen. Een deel van het algemeen bestuur is voor vertegenwoordigers van bedrijven, boeren en natuurbelangen. Dit heten geborgde zetels. Zowel het algemeen bestuur als het dagelijks bestuur staat onder leiding van de dijkgraaf of watergraaf.

  Wie mag er stemmen tijdens de Waterschapsverkiezingen

  U mag stemmen tijdens de Waterschapsverkiezingen, als u:

  • Nederlander bent; of
  • De nationaiteit van een ander land van de EU heeft; of
  • een geldige verblijfsvergunning heeft;
  • 18 jaar of ouder bent; en
  • niet bent uitgesloten van het kiesrecht

  Het stemrecht is per verkiezing verschillend. Wilt u meer weten over deze verschillen? Kijk dan een op de site van de Rijksoverheid.

  Ben ik verplicht mij te identificeren?

  Om uw stem uit te mogen brengen tijdens de Gemeenteraadsverkiezing, moet u zich kunnen identificeren. Vergeet naast uw stempas uw identiteitskaart niet mee te nemen. Ook als u de stembureauleden persoonlijk kent, moet u zich kunnen identificeren. Uw identiteitsbewijs mag maximaal 5 jaar zijn verlopen (geldig tot 21 maart 2014 of latere datum).

  Kunt u geen identiteitsbewijs overleggen dan mag u niet stemmen!

  Hebt u een onderhandse volmacht aangenomen van een andere kiezer? Dan moet u bij het stemmen een kopie van het identiteitsbewijs van de volmachtgever inleveren.

  Hoe kan ik mijn stem uitbrengen?

  Om te kunnen stemmen hebt u een stempas nodig. Deze ontvangt u als kiezer uiterlijk 14 dagen voor de verkiezingsdag van de burgemeester van de gemeente waar u staat ingeschreven.

  Kan ik een blanco stem uitbrengen?

  Ja, u kunt een blanco stem uitbrengen tijdens de verkiezing. Uw stem is geldig en telt mee voor het opkomstpercentage, maar telt niet mee voor de uitslagberekening. U stemt blanco door geen keuze te maken en vervolgens het stembiljet, dichtgevouwen, in de stembus te doen.

  Ik heb mij vergist bij het stemmen, wat kan ik dan doen?

  Geef uw stembiljet terug aan de voorzitter van het stembureau. U krijgt een nieuw stembiljet om alsnog uw stem uit te brengen.

  Let op: u krijgt eenmalig een nieuw stembiljet.

  Wat kan ik doen als ik zelf niet in de gelegenheid ben om mijn stem uit te brengen?

  Als u niet in de gelegenheid bent om uw stem uit te brengen kunt u iemand anders voor u laten stemmen.

  Wanneer kan ik mijn stem uitbrengen?

  U kunt uw stem uitbrengen op de verkiezingsdag tussen 7.30 uur en 21.00 uur bij één van onze stembureaus.

  Kan ik mijn stem uitbrengen buiten Olst-Wijhe?

  Bij de Provinciale verkiezingen kunt u in de hele provincie uw stem uitbrengen.

  Bij de waterschapsverkiezingen brengt u uw stem uit in een waterschap.

  Een kiezerspas geldt niet voor gemeenteraadsverkiezingen. U kunt hiervoor alleen uw stem in Olst-Wijhe uitbrengen.

  Bij Tweede Kamerverkiezingen en Europese verkiezingen mag dit in het hele land.
  Hiervoor vraagt u een kiezerspas aan (pdf, 210 kB). U vraagt de kiezerspas aan bij de gemeente waar u op 4 februari 2019 staat ingeschreven.

  Schriftelijke aanvraag

  1. Bij het team verkiezingen van de gemeente zijn kosteloos formulieren verkrijgbaar voor een verzoek om in een andere gemeente aan de verkiezing te mogen deelnemen.
  2. Het verzoek, alsmede de stempas (indien al verstrekt), moeten uiterlijk op 15 maart 2019, door u worden ingediend bij de burgemeester van de gemeente, waar u op 4 februari 2019 als kiezer staat geregistreerd.
  3. Het verzoek wordt niet ingewilligd wanneer het u is toegestaan om bij volmacht aan de verkiezing te mogen deelnemen.

  Mondelinge aanvraag

  1. U dient, na ontvangst van de stempas, doch uiterlijk op de dag voor de verkiezing 19 maart 2019 tot 12.00 uur de stempas te overleggen bij het team verkiezingen van uw woonplaats waar u 4 februari 2019 als kiezer staat geregistreerd.
  2. Het verzoek wordt niet ingewilligd wanneer het u is toegestaan om bij volmacht aan de verkiezing te mogen deelnemen.

  Een eenmaal verstrekte kiezerspas kan bij verlies niet worden vervangen.

  Ik kan zelf niet stemmen, kan ik iemand machtigen?

  Ja, u kunt een willekeurige kiezer in Olst-Wijhe machtigen om namens u te stemmen.

  Stemmen bij volmacht

  Elke kiezer mag maximaal 2 volmachten aannemen. Een gemachtigde moet een volmachtstem altijd gelijktijdig met de eigen stem uitbrengen. U kunt een eenmaal gegeven volmacht niet meer intrekken.

  • Persoonlijk
   Tot vrijdag 15 maart 2019 kunt u persoonlijk een volmacht regelen. Tijdens openingstijden van de balies kunt u hiervoor in het gemeentehuis en in het Holstohus terecht. Vergeet niet uw geldige identiteitsbewijs en uw stempas mee te nemen.
  • Schriftelijk
   Tot vrijdag 15 maart 2019 kunt u schriftelijk een volmacht regelen. Gebruik hiervoor het formulier verzoek om bij volmacht te stemmen (pdf, 211 kB) . Het ingevulde en ondertekende formulier stuurt u naar de gemeente. Vergeet niet een kopie van uw geldige identiteitsbewijs en uw stempas (indien reeds verstrekt) mee te sturen.

  U kunt dit formulier ook gebruiken als u geen geldig (maximaal vijf jaar verlopen) identiteitsdocument heeft. Als u een ander aanwijst om voor u te stemmen met behulp van de achterkant van uw stempas, moet u namelijk een kopie van een geldig identiteitsbewijs meegeven.

  Vult u dit formulier in, dan hoeft de ander geen kopie van uw identiteitsbewijs te tonen als hij voor u stemt.

  Als u een volmacht geeft aan een andere kiezer, moet u daarbij een kopie van een identiteitsbewijs aan de gevolmachtigde meegeven. De gemachtigde moet dat bij uw volmachtstem inleveren bij het stembureau. Uw identiteitsbewijs mag op de verkiezingsdag maximaal 5 jaar verlopen zijn. Dat geldt ook voor het identiteitsbewijs van de volmachtgever.

  Onderhands machtigen veel gemakkelijker

  U kunt een willekeurige kiezer in Olst-Wijhe machtigen om namens u te gaan stemmen. Dat hoeft niet iemand te zijn die normaal gesproken in hetzelfde stembureau als u zijn of haar stem uitbrengt. Voor het geven van een onderhandse machtiging vult u op de achterzijde van de stempas de gevraagde gegevens in waarna zowel de gevolmachtigde als de volmachtgever de stempas ondertekenen. Vervolgens kan de gemachtigde met uw stempas uw stem uitbrengen. Een onderhandse machtiging kan tot op de dag van de verkiezing geregeld worden.

  Let op: Als u een onderhandse volmacht geeft aan een andere kiezer, moet u daarbij een kopie van een legitimatiebewijs aan de gevolmachtigde meegeven. De gemachtigde moet dat bij uw volmachtstem kunnen overleggen op het stembureau. Uw legitimatiebewijs mag op de verkiezingsdag maximaal 5 jaar verlopen zijn. Dat geldt ook voor het legitimatiebewijs van de volmachtgever.

  Ik weet niet op wie ik ga stemmen?
  • Doe de test op de website Stemwijzer en vindt welke partij uw voorkeur heeft.
  • Kijk eens op de Kieskompas.
  Kan ik in het buitenland stemmen?

  Verblijft u in het buitenland, maar staat u ingeschreven in Olst-Wijhe? Dan kunt u toch uw stem uitbrengen. Dat kan alleen bij verkiezingen voor de Tweede Kamer en het Europees Parlement. Voor de verkiezingen Provinciale Staten en Waterschapsverkiezingen kunt u niet in het buitenland stemmen.

  Stemmen als u tijdelijk in het buitenland bent

  Bent u tijdelijk in het buitenland voor bijvoorbeeld werk, studie of vakantie? en staat u nog ingeschreven bij een Nederlandse gemeente? Dan kunt nu op 2 manieren stemmen:

  Per brief vanuit het buitenland

  Om per brief te kunnen stemmen moet u een formulier met een registratieverzoek (model M3) indienen. Uw verzoek moet u sturen naar de burgemeester van de gemeente Den Haag. Vanaf 6 maanden voor de verkiezingen staat het formulier op de website van de gemeente Den Haag.

  Iemand machtigen voor u te stemmen

  U kunt iemand machtigen om voor u te stemmen in Nederland. U kunt met een formulier deze volmacht bij ons aanvragen. U kunt het formulier tot 5 dagen voor de verkiezingen bij uw gemeente indienen.

  Bent u in het buitenland tijdens verkiezingen voor Provinciale Staten, waterschappen of gemeenteraad? Dan kunt u alleen bij volmacht uw stem uitbrengen. Per brief stemmen vanuit het buitenland is bij deze verkiezingen niet mogelijk.

  Stemmen als u in het buitenland woont

  Woont u in het buitenland (waaronder Aruba, Curaçao en Sint Maarten)? En staat u niet meer ingeschreven bij een Nederlandse gemeente of de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius of Saba? Dan moet u zich eerst registreren als kiezer. Bent u eenmaal geregistreerd dan krijgt u bij een verkiezing automatisch uw briefstembewijs toegestuurd.

  Registratie is ook nodig als:

  • U in het buitenland woont maar zelf met een kiezerspas wilt stemmen in Nederland (waaronder Bonaire, Sint Eustatius of Saba).
  • U iemand in Nederland wilt machtigen om voor u te stemmen.

  U kunt zich nu al als kiezer registreren via de gemeente Den Haag.

  Spring naar begin van Vragen & antwoorden
Spring naar begin van Vraag & antwoord categorieën

Staat de informatie die u zoekt er niet bij? Geef ons door wat u wilt weten.

Iets melden?
Deel dit
Mail
Bellen