Definitieve uitslag verkiezingen 2023 De definitieve uitslag van de Provinciale Staten verkiezing en de Waterschapsverkiezing zijn bekend. <p>Bekijk hier de proces-verbalen van de definitieve verkiezingsuitslagen:</p> <p><a title="Bekijk de definitieve uitslag Provinciale Statenverkiezing 2023" href="https://www.olst-wijhe.nl/bestuur/verkiezingen/uitslagen-verkiezingen/definitieve-uitslag-provinciale-staten-verkiezing-2023">Definitieve uitslag Provinciale Statenverkiezing 2023</a></p> <p><a title="Bekijk de definitieve uitslag Waterschapsverkiezing 2023" href="https://www.olst-wijhe.nl/bestuur/verkiezingen/uitslagen-verkiezingen/definitieve-uitslag-waterschapsverkiezing-2023">Definitieve uitslag Waterschapsverkiezing 2023</a></p> 2023-03-17 00:00:00 +0100 2023-03-17 16:44:20 +0100 2023-03-17 19:23:50 +0100 Tussentijds opkomstpercentages verkiezingen tot 14.00 uur Vanochtend gingen de stembureaus om 07.30 uur open. Ruim 4000 inwoners hebben hun stem al uitgebracht. Bekijk hieronder de opkomstpercentages voor de Provinciale Staten en waterschapsverkiezingen in Olst-Wijhe tot 14.00 uur. <ul> <li>Provinciale Staten: 27,7%</li> <li>Waterschap Drents Overijsselse Delta: 26,8%</li> <li>Waterschap Vallei en Veluwe: 32%</li> </ul> <p>Heb jij vandaag jouw stem al uitgebracht? Je kunt nog stemmen tot vanavond 21.00 uur.</p> 2023-03-15 15:00:00 +0100 2023-03-15 15:10:03 +0100 2023-03-15 15:16:00 +0100 Laat jouw stem gelden vandaag   Vandaag kun je tot 21.00 uur stemmen voor de Provinciale Staten- en waterschapsverkiezingen. Verkiezingen die gaan over belangrijke onderwerpen, zoals het openbaar vervoer, wonen en natuurbeheer. Over schoon water én over wegen in de provincie. Als je stemt, krijgen de mensen die jou vertegenwoordigen meer invloed.  <p>Zorg dat jouw stem niet verloren gaat, want Elke Stem Telt! Stemmen kan vandaag op 14 locaties in onze gemeente. Kijk op onze <a title="ga naar pagina verkiezingen" href="https://www.olst-wijhe.nl/verkiezingen">pagina over de Verkiezingen</a> voor alle informatie. &nbsp; &nbsp;</p> 2023-03-15 07:00:00 +0100 2023-03-09 14:59:35 +0100 2023-03-09 14:59:35 +0100 Melding fouten proces-verbaal In de Kieswet is bepaald dat iedereen een melding mag maken van fouten die je ontdekt in de processen-verbaal van de verkiezingsuitslag. Heb je een fout ontdekt? Meld dit dan schriftelijk bij het centraal stembureau. Een melding maken kan niet bij de gemeente. <p>Als je een fout wilt melden, kan dit uitsluitend bij het centraal stembureau van het orgaan dat de verkiezingen organiseert. Voor de provincie Overijssel is het centraal stembureau gevestigd in de gemeente Zwolle. Een melding maken kan tot dinsdag 21 maart 17.00 uur. Ga voor meer informatie naar <a title="ga naar website gemeente Zwolle" href="https://www.zwolle.nl/centraal-stembureau">de website van gemeente Zwolle</a>.&nbsp;</p> 2023-03-13 08:00:00 +0100 2023-03-13 10:10:43 +0100 2023-03-13 10:10:43 +0100 Telling stemming en bepaling uitslag In onze gemeente heeft het college van B&W gekozen voor een centrale stemopneming. Dat houdt in dat de stembureaus op woensdag 15 maart de stemmen alleen gaan tellen op lijstniveau. Zodra om 21.00 uur de stembus dichtgaat wordt de telling gestart. Eerst de stemmen voor provinciale staten en daarna die voor de waterschappen. De stembureaus tellen alleen hoeveel stemmen er op een partij zijn uitgebracht en niet op welke kandidaat. Deze telling is openbaar en iedereen mag komen kijken. <p>Op donderdag 16 maart vindt de centrale telling plaats. Dat is vanaf 9.00 uur in het gemeentehuis in Wijhe; de telling is pas klaar als alles is geteld en dat kan de hele dag duren. Ook deze centrale telling is openbaar en iedereen mag komen kijken. In deze telling worden de stemmen nogmaals geteld en ook geregistreerd op welke kandidaat een stem is uitgebracht. Die uitslag wordt in een proces-verbaal opgeschreven.</p> <p>De processen-verbaal van de uitslag in onze gemeente worden een dag na de telling aan de provincie en aan de waterschappen overhandigd. Daar is een centraal stembureau ingericht, dat alle stemmen in de provincie of het waterschap samenbrengt en de uitslag vaststelt. Op de website van die instanties zal de uitslag dan worden gepubliceerd.</p> 2023-03-06 00:00:00 +0100 2023-03-06 10:02:08 +0100 2023-03-06 10:02:08 +0100 Stemmen kan alleen op 15 maart De verkiezingen voor provinciale staten en de waterschapsbesturen zijn alleen op woensdag 15 maart 2023. <p>De stembureaus zijn dan open vanaf 07.30 uur en sluiten om 21.00 uur. In 2021 en 2022 was er de mogelijkheid om op meerdere dagen te stemmen. In 2021 kon dat ook via briefstemmen. Deze mogelijkheden zijn er nu niet. Net als v&oacute;&oacute;r de coronapandemie is het stemmen nu alleen op &eacute;&eacute;n dag in het stembureau mogelijk.</p> 2023-03-01 07:00:00 +0100 2023-02-13 14:46:07 +0100 2023-02-13 14:46:07 +0100 Informatie Provinciale Staten- en Waterschapsverkiezingen Op woensdag 15 maart 2023 vinden in Nederland de verkiezingen plaats van de leden van provinciale staten en van de besturen van waterschappen. Twee verkiezingen, die op één verkiezingsdag worden gehouden. In de gemeente Olst-Wijhe kunnen vertegenwoordigers worden gekozen voor de provincie Overijssel en grotendeels voor het waterschap Drents Overijsselse Delta. De inwoners van het gebied aan de westelijke kant van de IJssel stemmen niet voor het waterschap Drents Overijsselse Delta, maar voor het waterschap Vallei en Veluwe. <p>Voor meer informatie over deze bestuursorganen wordt verwezen naar hun websites op de websites van <a title="ga naar website Provincie Overijssel" href="https://www.overijssel.nl">Provincie Overijssel</a>, <a title="ga naar website WDO Delta" href="https://www.wdodelta.nl">WDO Delta</a>&nbsp; en <a title="ga naar website Vallei en Veluwe" href="https://vallei-veluwe.nl">Waterschap Vallei en Veluwe</a>.</p> <p>De meeste inwoners van 18 jaar en ouder mogen voor beide verkiezingen een stem uitbrengen. Bepalend daarvoor is onder meer of u op 30 januari 2023 in de provincie Overijssel en/of in het gebied van het waterschap woont. De hele gemeente Olst-Wijhe ligt binnen de grenzen van de provincie Overijssel. De dorpen Welsum en Marle liggen daarnaast in het gebied van Vallei en Veluwe; alle andere plaatsen (dus op de oostelijke oever van de IJssel) liggen binnen de grenzen van waterschap Drents Overijsselse Delta Voor het mogen stemmen voor provinciale staten en voor de waterschappen gelden op enkele onderdelen andere regels. Zie daarvoor de <a title="ga naar pagina Kieswet" href="https://wetten.overheid.nl/BWBR0004627/2021-07-01">Kieswet</a> en de website van de <a title="ga naar website Kiesraad" href="https://www.kiesraad.nl/">Kiesraad</a>.&nbsp;</p> <p>De gemeente zal zelf beoordelen of en voor welke besturen u een stem mag uitbrengen. U krijgt daarvoor dan begin maart 2023 een stempas, waarmee u kunt gaan stemmen bij &eacute;&eacute;n van <a title="Stemlokalen van de gemeente Olst-Wijhe" href="https://waarismijnstemlokaal.nl/s/Olst-Wijhe">onze stemlokalen</a>. U hoeft daarvoor zelf niets te doen. U krijgt rond die tijd ook informatie over de partijen en kandidaten waarop u kunt stemmen.&nbsp;</p> <p>Via <a title="ga naar pagina Verkiezingen" href="https://www.olst-wijhe.nl/verkiezingen">onze pagina over de Verkiezingen</a> wordt periodiek informatie verstrekt over de actuele stand van zaken en ontwikkelingen.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> 2023-01-11 00:00:00 +0100 2023-01-11 16:10:45 +0100 2023-02-09 13:47:34 +0100 Definitieve uitslag gemeenteraadsverkiezingen 2022 Olst-Wijhe Het gemeentelijk Centraal Stembureau heeft in een zitting op maandag 21 maart het proces-verbaal van de gemeenteraadsverkiezingen 2022 vastgesteld. Dit gebeurde onder voorzitterschap van de burgemeester. Tijdens de zitting is ook het verzoek om hertelling van het CDA behandeld. Het verzoek is afgewezen. De definitieve uitslag is onveranderd gebleven ten opzichte van de voorlopige uitslag van 17 maart 2022. De eerste restzetel blijft dus voor de PARTIJvdSPORT. <p>Er kan volgens de Kieswet tot een hertelling worden overgegaan als er een (ernstig) vermoeden bestaat dat er zodanige fouten zijn gemaakt die van invloed kunnen zijn op de zetelverdeling. Het gemeentelijk Centraal Stembureau heeft na zorgvuldige overweging geconcludeerd dat er geen aanleiding is om over te gaan tot een hertelling.&nbsp;</p> <h2>Zetelverdeling</h2> <p>Er zijn 17 zetels te verdelen in Olst-Wijhe. Dit gebeurt aan de hand van de zogeheten kiesdeler. De kiesdeler is het aantal geldige stemmen gedeeld door het aantal zetels. De kiesdeler voor Olst-Wijhe is als volgt: 8321 geldige stemmen gedeeld door 17 zetels is 489 8/17. Dus voor 1 zetel zijn afgerond 490 stemmen nodig. Op basis daarvan zijn 14 &lsquo;volle zetels&rsquo; verdeeld en zijn er 3 restzetels.&nbsp;</p> <h2>Restzetels</h2> <p>In kleine gemeenten met minder dan 19 raadszetels worden restzetels verdeeld volgens het 'systeem van de grootste overschotten'. Dat gaat als volgt: er wordt berekend hoeveel stemmen een partij overhoudt na de eerdere toekenning van de &lsquo;volle zetels&rsquo;. Dat is het &lsquo;overschot&rsquo; aan stemmen voor die partij. De restzetels worden in volgorde van grootste overschotten verdeeld. Elke partij kan maar &eacute;&eacute;n restzetel krijgen. Alleen partijen die ten minste 75% van de kiesdeler hebben behaald kunnen een restzetel krijgen. PARTIJvdSPORT voldoet aan deze eis en heeft daarmee 1 zetel.&nbsp;</p> 2022-03-21 17:15:00 +0100 2022-03-21 17:51:13 +0100 2022-10-10 11:26:05 +0200 CDA Olst-Wijhe vraagt om hertelling stemmen Vanochtend heeft het CDA van Olst-Wijhe bij de gemeente het verzoek ingediend om een hertelling van de stemmen die zijn uitgebracht tijdens de gemeenteraadsverkiezingen afgelopen maandag, dinsdag en woensdag. <p>Maandag 21 maart beslist het Centraal Stembureau onder voorzitterschap van de burgemeester of het verzoek van het CDA om hertelling wordt ingewilligd.</p> 2022-03-18 18:30:00 +0100 2022-03-18 16:47:59 +0100 2022-03-18 17:09:14 +0100 Voorlopige uitslag gemeenteraadsverkiezingen na centraal tellen stemmen Op donderdag 17 maart vond de centrale telling van de gemeenteraadsverkiezingen plaats door het Gemeentelijk Stembureau. Dat betekent dat nu ook de voorlopige uitslag op kandidaatsniveau bekend is. <p>Je vindt de voorlopige uitslag op kandidaatsniveau (proces-verbaal van het gemeentelijk stembureau) op onze <a title="ga naar https://www.olst-wijhe.nl/verkiezingen/uitslagen" href="https://www.olst-wijhe.nl/verkiezingen/uitslagen">uitslagenpagina</a>.&nbsp;</p> <p>De resultaten van de centrale stemming staan in een proces verbaal. Overigens is ook deze uitslag nog een voorlopige uitslag. Maandag 21 maart stelt het Centraal Stembureau de definitieve uitslag vast en is de definitieve zetelverdeling bekend. Zodra deze gegevens beschikbaar zijn, publiceren we dit op onze website (www.olst-wijhe.nl/uitslagen) en op onze socials.&nbsp;</p> <h2>Voorlopige uitslag</h2> <p>In totaal heeft 55,8%&nbsp; van de inwoners hun stem uitgebracht. Bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen in 2018 was dat 59,2%. De voorlopige uitslag van de centrale telling op 17 maart is als volgt:</p> <ul> <li>Gemeentebelangen: 2288</li> <li>CDA: 1707</li> <li>VVD: 1308</li> <li>PvdA: 1085</li> <li>Groen Links: 992</li> <li>D66: 572</li> <li>Partij van de Sport: 369</li> </ul> <h2>Zetelverdeling</h2> <p>Op basis van de voorlopige uitslag is de zetelverdeling als volgt:</p> <ul> <li>Gemeentebelangen: 5</li> <li>CDA: 3</li> <li>VVD: 3</li> <li>PvdA: 2</li> <li>Groen Links: 2</li> <li>D66: 1</li> <li>Partij van de Sport: 1</li> </ul> 2022-03-18 11:54:00 +0100 2022-03-18 09:25:53 +0100 2022-03-18 13:41:35 +0100 Voorlopige uitslag op partijniveau is bekend Op woensdagavond direct na het sluiten van de stembussen zijn de stemmen geteld. Hieruit blijkt dat de afgelopen 3 dagen 8273 inwoners hun stem hebben uitgebracht. Dat is 55,9% van alle opgeroepen inwoners. Bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen in 2018 was dat 59,2%. <h2>Voorlopige zetelverdeling</h2> <p>De voorlopige zetelverdeling is onder groot voorbehoud. Kleine verschillen zijn mogelijk maar zijn zeer bepalend voor de zetelverdeling. Het kan dus goed zijn dat er nog wijzigingen komen in de zetelverdeling. Dit wordt 17 maart duidelijk bij het Centraal tellen van de stemmen partijniveau door het Gemeentelijk Stembureau. Aansluitend wordt ook op kandidaatsniveau geteld. Dit gaat nog steeds om voorlopige uitslagen. &nbsp;Deze voorlopige uitslagen worden uiterlijk vrijdag 18 maart 10.00 uur bekend gemaakt op onze <a title="ga naar www.olst-wijhe.nl/uitslagen" href="http://www.olst-wijhe.nl/uitslagen">website</a> en op onze socials. Maandag 21 maart stelt het Centraal Stembureau de definitieve uitslag vast en is ook de definitieve zetelverdeling bekend.</p> <p>Hieronder vind je:</p> <ul> <li>hoe de stemmen van 2022 verdeeld zijn over de partijen ten opzichte van 2018</li> <li>de voorlopige zetelverdeling van 2022 ten opzichte van 2018</li> <li>de voorlopige uitslag gemeenteraadsverkiezingen 2022 per stembureau</li> </ul> <p><img src="https://www.olst-wijhe.nl/bestuur/verkiezingen/gemeenteraadsverkiezingen/laatste-nieuws-over-de-verkiezingen/2022/3/17/voorlopige-uitslag-op-partijniveau-is-bekend/voorlopige-uitslag-op-partijniveau-gemeenteraadsverkiezingen-2022-ten-opzichte-van-2018.jpg" alt="Voorlopige uitslag op partijniveau" title="Voorlopige uitslag op partijniveau" width="753" /><img src="https://www.olst-wijhe.nl/bestuur/verkiezingen/gemeenteraadsverkiezingen/laatste-nieuws-over-de-verkiezingen/2022/3/17/voorlopige-uitslag-op-partijniveau-is-bekend/voorlopige-zetelverdeling-gemeenteraadsverkiezingen-van-2022-ten-opzichte-van-2018.jpg" alt="Voorlopige zetelverdeling gemeenteraadsverkiezingen 2022" title="Voorlopige zetelverdeling gemeenteraadsverkiezingen 2022" width="747" /></p> 2022-03-17 00:45:00 +0100 2022-03-17 00:34:38 +0100 2022-03-17 16:03:06 +0100 Gemeenteraadsverkiezingen opkomst tot 16 maart 17.00 uur Er zijn 15029 inwoners opgeroepen om te komen stemmen. Tot nu toe hebben we 5522 stemmen mogen ontvangen. Dat is 36,7%. We hopen natuurlijk dat nog meer inwoners komen stemmen. <p>Je bepaalt met jouw stem wie er in de gemeenteraad komt. De raad beslist over onderwerpen als zorg, duurzaamheid, onderwijs en verkeer. Maak gebruik van je stemrecht. Iets dat niet meer zo vanzelfsprekend lijkt in deze tijden.&nbsp;</p> <p>Om 21.00 uur sluiten we de stembussen&hellip; dus pak je stempas en ID-bewijs en kom naar &eacute;&eacute;n van onze <a title="ga naar https://bit.ly/3w3yYhY" href="https://bit.ly/3w3yYhY">14 stemlocaties</a>. Kijk op onze <a title="ga naar www.olst-wijhe.nl/verkiezingen" href="http://www.olst-wijhe.nl/verkiezingen">pagina Verkiezingen</a>&nbsp;voor meer informatie.</p> 2022-03-16 17:41:00 +0100 2022-03-16 17:41:39 +0100 2022-03-16 21:56:31 +0100 Gemeenteraadsverkiezingen opkomst tot 16 maart 12.00 uur In totaal hebben tot 12.00 uur vandaag 3447 inwoners gestemd. Dit is inclusief de stemmers die (vervroegd) kwamen stemmen op 14 en 15 maart. Dit is een opkomstpercentage van 22,9%. Nog niet in de gelegenheid geweest om te stemmen? Tot 21.00 uur kun je komen stemmen. <p>Kijk op <a href="http://www.olst-wijhe.nl/verkiezingen">www.olst-wijhe.nl/verkiezingen</a> voor meer informatie.</p> 2022-03-16 13:43:00 +0100 2022-03-16 13:43:32 +0100 2022-03-16 15:26:22 +0100 Aantal uitgebrachte stemmen 14 en 15 maart 2022 Maandag kwamen 684 inwoners (vervroegd) stemmen voor de gemeenteraadsverkiezingen. Gisteren stemden 1030 inwoners. In totaal heeft 11,4% (vervroegd) gestemd. <p>Vandaag om 21.00 sluiten de stembussen en tellen de stembureauleden de stemmen op partijniveau. Zodra deze voorlopige uitslag op partijniveau bekend is delen we dit op onze <a title="ga naar www.olst-wijhe.nl/uitslagen " href="http://www.olst-wijhe.nl/uitslagen">website</a>&nbsp;en onze Twitter, Facebook en LinkedIn. Vrijdag maken we de voorlopige uitslagen op kandidaatsniveau bekend. Maandag hebben we in de loop van de middag de definitieve uitslagen voor je.&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> 2022-03-16 09:32:00 +0100 2022-03-16 09:32:04 +0100 2022-03-16 09:32:04 +0100 Laat jouw stem gelden vandaag Vandaag kun je tot 21.00 uur jouw stem geven aan jou favoriete kandidaat voor de gemeenteraadsverkiezingen. Dit kan op 14 locaties in onze gemeente. Jij bepaalt vandaag de nieuwe samenstelling van de gemeenteraad voor de komende 4 jaar. Wie mag jou vertegenwoordigen? Elke stem telt! <p><span data-contrast="auto">Na 21.00 uur sluiten de stembussen en worden alle stemmen geteld. Vanavond nog maken we de uitslag op partijniveau bekend. Vrijdag 18 maart doen we dat op kandidaatsniveau. Dit zijn nog voorlopige uitslagen. De uitslagen worden gecontroleerd en worden daarna met een proces-verbaal vastgesteld. Daarna zijn de uitslagen definitief. Dit is op maandag 21 maart. Je kunt de uitslagen bekijken op onze <a title="ga naar www.olst-wijhe.nl/uitslagen" href="http://www.olst-wijhe.nl/uitslagen">website</a> </span><span data-contrast="auto">en op onze sociale media-kanalen.&nbsp;</span><span data-ccp-props="{}">&nbsp;</span></p> <p><span data-ccp-props="{}">Kijk op onze website voor alle informatie over de <a title="ga naar www.olst-wijhe.nl/verkiezingen" href="http://www.olst-wijhe.nl/verkiezingen">verkiezingen</a>. &nbsp;</span></p> 2022-03-16 07:30:00 +0100 2022-03-10 11:54:26 +0100 2022-03-10 11:54:26 +0100 Aantal uitgebrachte stemmen maandag 14 maart 2022 Gister kwamen 684 inwoners (vervroegd) stemmen voor de gemeenteraadsverkiezingen. Dat is 4,55% van de stemmers die zijn opgeroepen in onze gemeente. Wanneer kom jij stemmen: vandaag of morgen? <p>Kijk op www.olst-wijhe.nl/verkiezingen voor de tijden en de stemlocaties.</p> 2022-03-15 09:35:00 +0100 2022-03-15 09:35:43 +0100 2022-03-15 09:35:43 +0100 Burgemeester Ton Strien stemt Burgemeester Ton Strien bracht vanochtend in het Holstohus in Olst zijn stem uit voor de gemeenteraadsverkiezingen. “Graag wil ik iedereen van harte oproepen om te komen stemmen vandaag, morgen of overmorgen. Het is belangrijk dat iedereen gebruik maakt van zijn/haar recht om te stemmen. Iets dat niet meer zo vanzelfsprekend lijkt in deze tijden.”, aldus de burgemeester.  <p><span data-contrast="auto">Je kunt vandaag en morgen tussen 7.30 en 21.00 uur (vervroegd) stemmen in het gemeentehuis in Wijhe en in het Holstohus in Olst. Woensdag 16 maart kan je op &eacute;&eacute;n van de 14 stemlocaties stemmen tussen 7.30 en 21.00 uur. Kijk voor alle informatie op onze website over <a title="ga naar www.olst-wijhe.nl/verkiezingen" href="http://www.olst-wijhe.nl/verkiezingen">Verkiezingen</a></span><span data-contrast="auto">.&nbsp;</span><span data-ccp-props="{}">&nbsp;</span></p> 2022-03-14 15:06:00 +0100 2022-03-14 15:06:26 +0100 2022-03-14 15:06:26 +0100 Verhinderd? Laat iemand anders voor jou stemmen  Heb je coronaklachten of kun je om een andere reden niet komen stemmen? Laat je stem dan niet verloren gaan en vraag iemand anders om namens jou te stemmen. Dit noemen we machtigen. Vul hiervoor de achterzijde van je stempas in en onderteken deze. Laat deze ook ondertekenen door degene die voor jou gaat stemmen en geef hem/haar een kopie van je identiteitsbewijs mee. <p>Kijk voor meer informatie op de pagina <a title="https://www.olst-wijhe.nl/verkiezingen" href="https://www.olst-wijhe.nl/verkiezingen">Verkiezingen</a>.</p> 2022-03-12 09:00:00 +0100 2022-03-10 12:06:26 +0100 2022-03-10 12:06:26 +0100 Verkiezingskrant 2022 Op 14, 15 en 16 maart kun je stemmen tijdens de gemeenteraadsverkiezingen.  Wie mag jou vertegenwoordigen? <p>Om je hierbij te helpen hebben we op 9 maart onze Verkiezingskrant uitgegeven in de Huis aan Huis. <br />Deze vind je in de bijlage.</p> 2022-03-09 20:00:00 +0100 2022-03-10 12:10:25 +0100 2022-03-10 12:10:25 +0100 Wethouders Olst-Wijhe kijken vlak voor de verkiezingen terug Op 14, 15 en 16 maart gaan we naar de stembus om onze volksvertegenwoordigers in de gemeenteraad te kiezen. Straks leveren de politieke partijen ook wethouders. Wat doen die bestuurders zoal? Aan de vooravond van de verkiezingen kijken wethouders Marcel Blind, Hans Olthof en Hans Kamphuis terug en doen een greep uit hun ervaringen. <p><span data-contrast="auto">Dat de gemeenteraad het hoogste bestuursorgaan van de gemeente is en het dagelijks bestuur controleert, is bij mensen vaak wel bekend. Maar wat die wethouders nu precies doen?</span><span data-ccp-props="{&quot;201341983&quot;:0,&quot;335559739&quot;:160,&quot;335559740&quot;:360}">&nbsp;</span></p> <p><strong><span data-contrast="auto">Marcel Blind</span></strong><span data-contrast="auto"> &ndash; die er straks twee bestuursperiodes op heeft zitten &ndash; kwam heel wat misverstanden tegen. &ldquo;Dat je als wethouder in je eentje alle besluiten neemt, bijvoorbeeld&rdquo;, vertelt hij. &ldquo;Of dat de thema&rsquo;s waarvoor je je inzet je persoonlijke hobby&rsquo;s zijn.&rdquo; Niet is minder waar, legt Marcel nog maar eens uit.</span><span data-ccp-props="{&quot;201341983&quot;:0,&quot;335559739&quot;:160,&quot;335559740&quot;:360}">&nbsp;</span><span data-contrast="auto">&ldquo;Wij krijgen van de gemeenteraad de kaders mee en voeren daarbinnen onze opdracht zo goed mogelijk uit.&rdquo; Simpel gezegd: de raad bepaalt vanuit het raadsakkoord w&aacute;t er in Olst-Wijhe moet gebeuren en de wethouders gaan over h&oacute;e dat gebeurt. En dan checkt de raad weer of ze dat goed doen.</span><span data-ccp-props="{&quot;201341983&quot;:0,&quot;335559739&quot;:160,&quot;335559740&quot;:360}">&nbsp;</span><span data-contrast="auto">&ldquo;Als ik als wethouder met een voorstel naar de raad ga, dan is dat een coll&eacute;gevoorstel&rdquo;, benadrukt Marcel. &ldquo;We hebben zo&rsquo;n thema dan in het college &ndash; waar ook de burgemeester en de gemeentesecretaris deel van uitmaken - vaak uitgebreid met elkaar besproken en bediscussieerd en komen zo tot een weloverwogen collegebesluit.&rdquo;</span><span data-ccp-props="{&quot;201341983&quot;:0,&quot;335559739&quot;:160,&quot;335559740&quot;:360}">&nbsp;</span></p> <h2>&lsquo;Participatie&rsquo; het allerleukste&nbsp;</h2> <p><span data-contrast="auto">Marcel: &ldquo;Ik ben wel trots op de aanpak voor de speeltuinen. Ook het veiliger maken van Olst samen met inwoners, plaatselijke belangen en ondernemers</span> <span data-contrast="auto">stemt de wethouder tevreden, net als de relatief snelle ontwikkeling van Olstergaard. &ldquo;We hebben bij die nieuwbouwwijk veel tijd gestopt in het vooroverleg met inwoners. Met resultaat: er is geen enkel bezwaar ingediend tegen de plannen.&rdquo;</span><span data-ccp-props="{&quot;201341983&quot;:0,&quot;335559739&quot;:160,&quot;335559740&quot;:360}">&nbsp;</span><span data-contrast="auto">Niet dat mensen uitgebreid betrekken bij plannen er alt&iacute;jd voor zorgt dat iedereen tevreden is. Frustreert het dan niet als iemand dan t&oacute;ch naar de rechter gaat om een plan tegen te houden? &ldquo;Nee. Ik ben juist blij dat we in een democratie leven. Mensen hebben alle recht om voor hun persoonlijk belang op te komen. Wel is het enorm jammer dat zo&rsquo;n rechtsgang vaak erg lang duurt. Dat vertraagt onnodig.&rdquo;</span><span data-ccp-props="{&quot;201341983&quot;:0,&quot;335559739&quot;:160,&quot;335559740&quot;:360}">&nbsp;</span><span data-contrast="auto">Marcel zag de samenleving afgelopen jaren veranderen. "Steeds meer mensen stellen hun eigen belang voorop en denken minder aan het belang van de ander, of aan het algemeen belang. Toch merk ik ook dat als je een bijeenkomst organiseert en mensen met elkaar in gesprek gaan, er &eacute;cht meer begrip ontstaat voor elkaar. Daarom is het gesprek in de dorpen zo belangrijk.&rdquo;</span><span data-ccp-props="{&quot;201341983&quot;:0,&quot;335559739&quot;:160,&quot;335559740&quot;:360}">&nbsp;</span><span data-contrast="auto">Sterker nog: Marcel vindt &lsquo;participatie&rsquo; het allerleukste aan zijn werk. &ldquo;Mijn persoonlijke motivatie? Ik wil voor inwoners van Olst-Wijhe het onderste uit de kan halen. Daar stop ik dus graag veel energie in.&rdquo;</span><span data-ccp-props="{&quot;201341983&quot;:0,&quot;335559739&quot;:160,&quot;335559740&quot;:360}">&nbsp;</span></p> <h2>Graag het verschil maken&nbsp;</h2> <p><span data-contrast="auto">&ldquo;Je kunt &eacute;cht het verschil maken&rdquo;, vertelt </span>Hans Olthof<span data-contrast="auto"> enthousiast, na twee jaar wethouderschap. &ldquo;Het is een gevarieerde baan. Het ene moment ben ik in overleg met vier provincies en 22 gemeenten in Regio Zwolle (het regionale samenwerkingsverband waar ook Olst-Wijhe bij hoort, red.). Het andere moment sparren we in het college over de ontwikkelingen op het SPOC-terrein en even later ben ik weer in gesprek met een inwoner.&rdquo;</span><span data-ccp-props="{&quot;201341983&quot;:0,&quot;335559739&quot;:160,&quot;335559740&quot;:360}"> &nbsp;</span><span data-contrast="auto">Met Financi&euml;n in portefeuille, moest Hans afgelopen jaren aan de slag met bezuinigingen in Olst-Wijhe. Lastig, maar toch kijkt hij tevreden terug op dat proces.</span><span data-ccp-props="{&quot;201341983&quot;:0,&quot;335559739&quot;:160,&quot;335559740&quot;:360}"> &nbsp;</span><span data-contrast="auto">&ldquo;Samen met de raad, de ambtenaren en ook de inwoners, ondernemers en organisaties in Olst-Wijhe, hebben we dat naar mijn idee goed gedaan en met wederzijds begrip. Ik merkte dat inwoners op zo&rsquo;n moment ook snappen dat je keuzes moet maken. En ook dat zij bereid zijn om desnoods iets meer te betalen voor voorzieningen die zij belangrijk vinden, zoals het zwembad. Gelukkig hoefde dat uiteindelijk niet, door een extra bijdrage van het Rijk.&rdquo;</span><span data-ccp-props="{&quot;201341983&quot;:0,&quot;335559739&quot;:160,&quot;335559740&quot;:360}">&nbsp;</span></p> <h2>Trots op &eacute;&eacute;n loket voor ondernemers&nbsp;</h2> <p><span data-contrast="auto">Hans is ook blij met het nieuwe economische beleid. &ldquo;Daar ben ik wel trots op&rdquo;, vertelt hij. &ldquo;De raad heeft er ook extra geld voor vrijgemaakt. Ondernemers kunnen nu bij &eacute;&eacute;n loket terecht voor al hun vragen en worden snel en goed geholpen.&rdquo;</span><span data-ccp-props="{&quot;201341983&quot;:0,&quot;335559739&quot;:160,&quot;335559740&quot;:360}">&nbsp;</span><span data-contrast="auto">Wat Hans graag nog zou aanpakken? Dat zijn toch de IJsseloevers. &ldquo;Al lang roepen we dat de IJsseloevers de balkons van de IJssel zouden moeten zijn, we kunnen die veel aantrekkelijker maken. Tot nu toe hebben we daar als kleine gemeente helaas niet genoeg geld voor.&rdquo;</span><span data-ccp-props="{&quot;201341983&quot;:0,&quot;335559739&quot;:160,&quot;335559740&quot;:360}">&nbsp;</span><span data-contrast="auto">Door die kleine schaal moet je oppassen dat Olst-Wijhe geen uitvoeringsloket wordt voor &lsquo;Den Haag&rsquo; en alleen landelijke wetten uitvoert. "Sinds kort ben ik namens Olst-Wijhe bestuurslid van de K80&rdquo;, vertelt Hans. &ldquo;Deze nieuwe vereniging van de tachtig kleinere gemeenten in Nederland maakt een vuist naar Den Haag.&rdquo;</span><span data-ccp-props="{&quot;201341983&quot;:0,&quot;335559739&quot;:160,&quot;335559740&quot;:360}">&nbsp;</span><span data-contrast="auto">Aanleiding voor de oprichting van de K80 &ndash; Olst-Wijhe stond mede aan de basis - - is dat rijksgeld anders verdeeld dreigt te worden. Dit zou dramatisch uitpakken voor de kleinere gemeenten. Lobby is hard nodig om dat te voorkomen. &ldquo;Lobbyen wordt voor wethouders sowieso een steeds belangrijkere taak&rdquo;, denkt Hans, &ldquo;om de belangen van Olst-Wijhe op de kaart te zetten.&rdquo;</span><span data-ccp-props="{&quot;201341983&quot;:0,&quot;335559739&quot;:160,&quot;335559740&quot;:360}">&nbsp;</span></p> <h2>Koorddansen&nbsp;</h2> <p><span data-contrast="auto">Sinds twee maanden vervangt </span><strong><span data-contrast="auto">Hans Kamphuis</span></strong><span data-contrast="auto"> de langdurig zieke Herman Engberink. Dat was best even wennen, na jarenlange ervaring als raadslid.</span><span data-ccp-props="{&quot;201341983&quot;:0,&quot;335559739&quot;:160,&quot;335559740&quot;:360}">&nbsp;</span><span data-contrast="auto">&ldquo;Je kunt wel zeggen dat ik een nestor ben&rdquo;, lacht Hans. &ldquo;Ik heb, met onderbrekingen, in de raad gezeten sinds 1996.&rdquo;</span><span data-ccp-props="{&quot;201341983&quot;:0,&quot;335559739&quot;:160,&quot;335559740&quot;:360}">&nbsp;</span><span data-contrast="auto">&ldquo;Het is wel een v&aacute;k, dat wethouderschap&rdquo;, merkt Hans. &ldquo;Als wethouder ben je de schakel tussen de raad en de ambtenaren op het stadhuis, maar je hebt ook te maken met wat de provincie en het Rijk aan taken opdragen aan gemeenten. Dat is koorddansen, kan ik je vertellen."&nbsp;</span><span data-ccp-props="{&quot;201341983&quot;:0,&quot;335559739&quot;:160,&quot;335559740&quot;:360}">&nbsp;</span><span data-contrast="auto">Welke inzichten deed Hans op in de korte tijd dat hij gemeentebestuurder is?</span><span data-ccp-props="{&quot;201341983&quot;:0,&quot;335559739&quot;:160,&quot;335559740&quot;:360}">&nbsp;</span><span data-contrast="auto">&ldquo;Raadsleden, inclusief ikzelf, zijn niet altijd consequent&rdquo;, zegt Hans eerlijk. &ldquo;Soms komen ze bijvoorbeeld terug op iets waar ze twee jaar geleden zelf om vroegen. Als wethouder moet je daar dan weer een oplossing voor bedenken. Maar: de meeste stemmen tellen en de raad beslist.&rdquo;</span><span data-ccp-props="{&quot;201341983&quot;:0,&quot;335559739&quot;:160,&quot;335559740&quot;:360}">&nbsp;</span><span data-contrast="auto">Niets mis mee, maar wat een motie van de raad bijvoorbeeld betekent voor een wethouder, dat realiseerde Hans zich als raadslid minder. &ldquo;Als wethouder moet je heel flexibel zijn&rdquo;, merkt hij. &ldquo;Voor je iets toezegt, moet je heel goed weten of wat je belooft ook uitvoerbaar is.&rdquo;</span><span data-ccp-props="{&quot;201341983&quot;:0,&quot;335559739&quot;:160,&quot;335559740&quot;:360}">&nbsp;</span></p> <h2>Dilemma&rsquo;s&nbsp;</h2> <p><span data-contrast="auto">Hans heeft onder meer maatschappelijke ondersteuning in portefeuille. &ldquo;Gesprekken met inwoners die het moeilijk hebben: die maken wel indruk&rdquo;, vindt hij. En dan kom je als wethouder ook wel voor dilemma&rsquo;s te staan.</span><span data-ccp-props="{&quot;201341983&quot;:0,&quot;335559739&quot;:160,&quot;335559740&quot;:360}"> &nbsp;</span><span data-contrast="auto">&ldquo;Steeds meer mensen doen een beroep op ondersteuning en om het betaalbaar te houden, moeten we anders omgaan met het beschikbare budget. Als je dan bijvoorbeeld moet vertellen dat het aantal uren huishoudelijke hulp aangepast wordt, is dat moeilijk. Het uitgangspunt op het stadhuis is &lsquo;doen wat nodig is&rsquo; binnen de afspraken met de raad en de regels die er zijn. Daar houd ik me natuurlijk aan.&rdquo;</span> <span data-contrast="auto">Tegelijkertijd is de kijk in de keuken van veel organisaties in Olst-Wijhe heel boeiend. &ldquo;We zijn natuurlijk een kleine gemeente, de lijnen zijn kort. Dat is heel prettig.&rdquo;</span><span data-ccp-props="{&quot;201341983&quot;:0,&quot;335559739&quot;:160,&quot;335559740&quot;:360}">&nbsp;</span><span data-contrast="auto">Toch is het een bijzondere verrassing kennis te maken met de ambtenaren van Olst-Wijhe. &ldquo;Ik ben onder de indruk&rdquo;, zegt Hans. &ldquo;Medewerkers hebben veel verschillende soorten taken en dat vraagt veel. Ik vind dat er op het stadhuis knap werk wordt geleverd, ik heb er diep respect voor gekregen. Natuurlijk wist ik dat al wel, maar nu sta ik er als wethouder middenin.&rdquo;</span><span data-ccp-props="{&quot;201341983&quot;:0,&quot;335559739&quot;:160,&quot;335559740&quot;:360}">&nbsp;</span></p> <h2>Ga stemmen!&nbsp;</h2> <p><span data-contrast="auto">Tot slot doen de wethouders een stevig pleidooi om vooral te gaan stemmen.</span><span data-ccp-props="{&quot;201341983&quot;:0,&quot;335559739&quot;:160,&quot;335559740&quot;:360}">&nbsp;</span><span data-contrast="auto">&ldquo;Bij de vorige verkiezingen was de opkomst iets meer dan 60 procent&rdquo;, herinnert Hans Kamphuis zich. &ldquo;Dat is voor Olst-Wijhe echt te laag. Ik vind dat het minimaal 80 procent zou moeten zijn!&rdquo;</span><span data-ccp-props="{&quot;201341983&quot;:0,&quot;335559739&quot;:160,&quot;335559740&quot;:360}">&nbsp;</span><span data-contrast="auto">&ldquo;Ik vind de gemeenteraadsverkiezingen de meest waardevolle verkiezingen&rdquo;, benadrukt Marcel Blind. &ldquo;Juist in je eigen gemeente kun je volgen wat er met je stem gebeurt. Raadsleden zetten zich zo&rsquo;n tien tot twintig uur per week in om onze mooie gemeente mooi te laten blijven. Door te stemmen, spreek je hier je waardering voor uit.&rdquo;</span><span data-ccp-props="{&quot;201341983&quot;:0,&quot;335559739&quot;:160,&quot;335559740&quot;:360}">&nbsp;</span><span data-contrast="auto">&ldquo;Stem alsjeblieft&rdquo;, roept ook Hans Olthof op. &ldquo;Dit is het moment om je te laten horen. Door alle gebeurtenissen in de Oekra&iuml;ne realiseer je je weer dat democratie niet vanzelfsprekend is. Laten we ons systeem koesteren. Vertegenwoordigers uit de lokale samenleving doen vier jaar hun stinkende best voor Olst-Wijhe. Maak die gang naar de stembus.&rdquo;</span><span data-ccp-props="{&quot;201341983&quot;:0,&quot;335559739&quot;:160,&quot;335559740&quot;:360}">&nbsp;</span></p> 2022-03-09 18:00:00 +0100 2022-03-10 12:03:05 +0100 2022-03-10 12:03:05 +0100 Stempas ontvangen Als het goed is heeft iedereen die mag stemmen voor de gemeenteraadsverkiezingen een stempas ontvangen thuis. Heb je ten onrechte geen stempas ontvangen of ben je hem kwijtgeraakt? Vraag deze dan opnieuw aan. <p><span class="TextRun SCXW12529630 BCX8" lang="NL-NL" xml:lang="NL-NL" data-contrast="auto"><span class="NormalTextRun SCXW12529630 BCX8">Dit kun je eenvoudig <a title="ga naar www.olst-wijhe.nl/nieuwestempas" href="http://www.olst-wijhe.nl/nieuwestempas">online regelen</a> </span></span><span class="TextRun SCXW12529630 BCX8" lang="NL-NL" xml:lang="NL-NL" data-contrast="auto"><span class="ContextualSpellingAndGrammarError SCXW12529630 BCX8">of</span><span class="NormalTextRun SCXW12529630 BCX8"> neem contact met ons op via telefoonnummer 14 0570.  </span></span><span class="EOP SCXW12529630 BCX8" data-ccp-props="{}">&nbsp;</span></p> 2022-03-02 07:00:00 +0100 2022-02-18 14:56:16 +0100 2022-02-18 14:56:16 +0100 Je kunt stemmen op 14, 15 en 16 maart De coronamaatregelen zijn versoepeld. Ondanks deze versoepelingen kun je nog steeds op 3 dagen komen stemmen voor de gemeenteraadsverkiezingen. Namelijk op 14, 15 en 16 maart. We houden ons deze dagen uiteraard aan de dan geldende coronamaatregelen. <ul> <li>Op 16 maart  kun je  van 7.30 uur tot 21.00 uur stemmen op &eacute;&eacute;n van onze 14 stemlocaties.</li> <li>Op 14 en 15 maart kan dit tussen 7.30 en 21.00 uur in het Holstohus in Olst en in het gemeentehuis in Wijhe.</li> </ul> <p>Kijk voor meer informatie op onze webpagina <a title="ga naar https://www.olst-wijhe.nl/verkiezingen" href="https://www.olst-wijhe.nl/verkiezingen">Verkiezingen</a>. &nbsp;</p> 2022-02-23 07:00:00 +0100 2022-02-17 10:07:42 +0100 2022-02-18 14:59:22 +0100 Elke stem telt!   Op 14, 15 en 16 maart kun je stemmen voor de Gemeenteraadsverkiezingen. De 17 raadsleden beslissen onder andere over onderwerpen als zorg, duurzaamheid, wonen, gemeentelijke belastingen en verkeer. Elke persoon die zich verkiesbaar stelt, heeft eigen overtuigingen waar hij/zij voor staat. Wie sluit het beste bij jouw wensen aan en mag jou vertegenwoordigen? Door te stemmen laat je weten wat jij belangrijk vindt. Elke stem telt! <p><span class="TextRun SCXW163809051 BCX8" lang="NL-NL" xml:lang="NL-NL" data-contrast="auto"><span class="NormalTextRun SCXW163809051 BCX8">Om dit veilig te kunnen doen in coronatijd </span><span class="NormalTextRun SCXW163809051 BCX8">treffen w</span><span class="NormalTextRun SCXW163809051 BCX8">e <a title="ga naar https://www.olst-wijhe.nl/coronamaatregelenstemlocaties" href="https://www.olst-wijhe.nl/coronamaatregelenstemlocaties">extra maatregelen</a> </span><span class="NormalTextRun SCXW163809051 BCX8">op alle stemlocaties en</span><span class="NormalTextRun SCXW163809051 BCX8"> kun je</span> <span class="NormalTextRun SCXW163809051 BCX8">op <a title="ga naar https://www.olst-wijhe.nl/waarenwanneerstemmen" href="https://www.olst-wijhe.nl/waarenwanneerstemmen">meer dagen stemmen</a></span><span class="NormalTextRun SCXW163809051 BCX8">. </span><span class="NormalTextRun SCXW163809051 BCX8">Kijk voor alle informatie op onze pagina over <a title="ga naar www.olst-wijhe.nl/verkiezingen" href="http://www.olst-wijhe.nl/verkiezingen">Verkiezingen</a></span></span><span class="TextRun SCXW163809051 BCX8" lang="NL-NL" xml:lang="NL-NL" data-contrast="auto"><span class="NormalTextRun SCXW163809051 BCX8">.&nbsp;</span></span><span class="EOP SCXW163809051 BCX8" data-ccp-props="{}">&nbsp;</span></p> 2022-02-16 09:00:00 +0100 2022-01-31 21:01:46 +0100 2022-01-31 21:01:46 +0100 Wie mag jou vertegenwoordigen in de gemeenteraad? Op 16 maart zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Jij bepaalt dan wie jou mag vertegenwoordigen in de gemeenteraad. En dat is misschien wel belangrijker dan je in eerste instantie denkt, want de gemeenteraad beslist over onderwerpen die jou direct aangaan. Denk maar eens aan wonen, onderwijs(huisvesting), zorg en (verkeers)veiligheid. Wie mag jou vertegenwoordigen? Elke stem telt! <h2>Je kunt stemmen op 14, 15 en 16 maart 2022</h2> <p>Je kunt op 16 maart stemmen tussen 7.30 en 21.00 uur op &eacute;&eacute;n van onze 14 stemlocaties.<br />Er zijn extra stemdagen op 14 en 15 maart. Doe doen we om drukte op de stemlocatie te voorkomen. Je kunt op 14 en 15 maart stemmen tussen 7.30 en 21.00 uur in het Holstohus in Olst en in het gemeentehuis in Wijhe. Uiteraard doen we er alles aan dat iedereen veilig kan stemmen in coronatijd.&nbsp;</p> <h2>Iemand anders voor jou laten stemmen</h2> <p>Heb je klachten dan mag je niet stemmen, maar je kunt wel iemand anders voor jou laten stemmen. Dit kan ook als je om een andere reden niet kunt stemmen. Je kunt dan heel eenvoudig iemand <a title="ga naar https://www.olst-wijhe.nl/volmacht-1" href="https://www.olst-wijhe.nl/volmacht-1">machtigen</a> om jouw stem uit te brengen.</p> <h2>Welke partijen doen er mee?</h2> <p>Dit jaar doen er 7 partijen mee. E&eacute;n meer dan vorig jaar, namelijk PARTIJvdSPORT. Op hun eigen websites kun je kijken wie zich verkiesbaar heeft gesteld en wat hun verkiezingsprogramma is.&nbsp;</p> <ol> <li><a title="ga naar https://www.gb-olstwijhe.nl/" href="https://www.gb-olstwijhe.nl/">Gemeentebelangen</a></li> <li><a title="ga naar www.cda.nl/overijssel/olst-wijhe" href="http://www.cda.nl/overijssel/olst-wijhe">CDA</a></li> <li><a title="ga naar https://olst-wijhe.vvd.nl" href="https://olst-wijhe.vvd.nl">VVD</a></li> <li><a title="ga naar https://olstwijhe.pvda.nl" href="https://olstwijhe.pvda.nl">PvdA</a></li> <li><a title="ga naar https://olst-wijhe.groenlinks.nl" href="https://olst-wijhe.groenlinks.nl">GroenLinks</a></li> <li><a title="ga naar https://olst-wijhe.d66.nl" href="https://olst-wijhe.d66.nl">D66</a></li> <li><a title="ga naar https://www.facebook.com/partijvdsport&nbsp;" href="https://www.facebook.com/partijvdsport">PARTIJvdSPORT</a></li> </ol> <h2>Informatie</h2> <p>In de weken naar de verkiezingen plaatsen wij regelmatig informatie over de verkiezingen:</p> <ul> <li>in de <a title="ga naar https://www.olst-wijhe.nl/ijsselberichten" href="https://www.olst-wijhe.nl/ijsselberichten">IJsselberichten </a></li> <li>op onze <a title="ga naar https://www.olst-wijhe.nl/verkiezingen" href="https://www.olst-wijhe.nl/verkiezingen">website </a></li> <li>op onze <a title="ga naar https://www.facebook.com/gemeenteolstwijhe" href="https://www.facebook.com/gemeenteolstwijhe">Facebook</a></li> <li>op onze <a title="ga naar https://www.linkedin.com/company/gemeente-olst-wijhe" href="https://www.linkedin.com/company/gemeente-olst-wijhe">LinkedIn</a></li> <li>op onze <a title="ga naar https://twitter.com/GemOlstWijhe" href="https://twitter.com/GemOlstWijhe">Twitter</a></li> </ul> <p>Je kunt alle informatie ook vinden op onze <a title="ga naar www.olst-wijhe.nl/verkiezingen" href="http://www.olst-wijhe.nl/verkiezingen">website over de verkiezingen</a>.</p> 2022-02-09 09:00:00 +0100 2022-01-28 14:08:40 +0100 2022-01-28 15:18:24 +0100 Kandidatenlijst gemeenteraadsverkiezingen Olst-Wijhe bekend De kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen Olst-Wijhe van 16 maart 2022 is bekend. <p>Alle inwoners die zich verkiesbaar stellen staan op de kandidatenlijst. <a title="Open pdf kandidatenlijst" href="https://www.olst-wijhe.nl/kandidatenlijst2022">Bekijk de kandidatenlijst</a> voor de gemeenteraadsverkiezingen Olst-Wijhe. Deze krijg je ook begin maart per post toegestuurd.</p> <h2>Kandidatenlijst in braille</h2> <p>Wil je de kandidatenlijst in braille lezen bij ons aan de balie in het gemeentehuis in Wijhe of in het Holstohus in Olst? Maak dan een afspraak via 14 0570.</p> <p>&nbsp;</p> 2022-02-04 00:00:00 +0100 2022-02-04 13:56:55 +0100 2022-02-04 14:26:35 +0100 Centraal stembureau beslist op 4 februari over geldigheid kandidatenlijst Op vrijdag 4 februari 2022 om 10.00 uur beslist het centraal stembureau tijdens een openbare zitting over de geldigheid van de kandidatenlijsten voor de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022. <p>Ook worden in deze zitting de lijsten genummerd. Na de zitting legt het centraal stembureau het proces-verbaal van de zitting ter inzage, totdat de kandidatenlijsten definitief zijn. De openbare zitting vindt plaats in het gemeentehuis van Olst-Wijhe, Raadhuisplein 1 te Wijhe.</p> 2022-01-31 20:48:00 +0100 2022-01-31 20:48:34 +0100 2022-02-01 14:13:51 +0100