Tekstgrootte A A
U kunt de informatie op de pagina groter of kleiner maken. Druk hiervoor de Ctrl-toets samen met de + of - toets in (op Mac is het Cmd met + of -).

Meedoen op Maat in Olst-Wijhe - over de veranderingen in de zorg

Dit is de nieuwsbrief Meedoen op Maat. Wilt u de hele pagina lezen ga dan naar Meedoen op Maat op onze website dan mist u geen informatie alle veranderingen in de zorg.

U heeft zich opgegeven voor deze nieuwsbrief. Wilt u de nieuwsbrief niet meer ontvangen? Dan kunt u zich afmelden voor deze nieuwsbrief.

Veranderingen in de zorg

Gemeenten staan van alle overheden het dichtst bij de mensen zelf. Gemeenten zijn dus het best in staat om mensen te helpen bij de ondersteuning die ze nodig hebben. Vanaf 1 januari 2015 worden gemeenten daarom verantwoordelijk voor de ondersteuning van de kwetsbare mensen in de samenleving. Langdurige zorg voor ouderen, chronisch zieken en gehandicapten die niet in een instelling wonen; jeugdzorg; en inkomensondersteuning en arbeidsre-integratie voor mensen met een arbeidsbeperking worden verantwoordelijkheden van gemeenten. Zo komt de verantwoordelijkheid van de ondersteuning van die groepen in één hand te liggen. We verwachten dat we als de meest nabije overheid, onze inwoners beter, eerder en slimmer kunnen helpen tegen fors minder kosten.

De gemeente Olst-Wijhe is op dit moment samen met haar partners druk bezig met de voorbereidingen op deze veranderingen. In een korte tijd wordt er veel georganiseerd en geregeld. Onder andere via deze nieuwsbrief houden wij u op de hoogte van de ontwikkelingen. Kijk ook geregeld op Meedoen op Maat op onze website voor de laatste stand van zaken. Uiteraard zullen wij de inwoners die deze ontwikkelingen direct raken op een persoonlijke manier informeren.

Raad neemt besluit over toekenning huishoudelijke hulp

Op 1 januari 2015 gaat de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in. Vanaf die datum krijgt de gemeente er een groot aantal taken bij op het gebied van zorg. Daarnaast schrijft de nieuwe wet niet meer voor dat een gemeente inwoners ondersteunt bij het schoonhouden van hun huis, bijvoorbeeld bij het stofzuigen of het lappen van de ramen. Tegelijkertijd krijgt de gemeente hiervoor ook minder budget van het Rijk, namelijk zo’n 32%. Dat is de reden dat gemeenten keuzes moeten maken in het toekennen van de huishoudelijke hulp.

Eigen verantwoordelijkheid
De gemeenteraad heeft maandagavond 13 oktober jl. besloten dat de huishoudelijke hulp zoals die nu bestaat komt te vervallen. De huidige gebruikers die schoonmaakondersteuning willen houden, moeten zich op termijn wenden tot de particuliere markt of dit via hun eigen sociale netwerk organiseren. De verantwoordelijkheid verschuift daarmee van de gemeente naar de inwoner zelf en diens omgeving. Dit past bij de opvatting dat mensen zoveel mogelijk zelf regie kunnen nemen over hun leven en zo min mogelijk afhankelijk zijn van de overheid.

Uiteraard biedt de gemeente een vangnet als mensen het niet kunnen redden of betalen. Zij kunnen een beroep doen op de Bijzondere Bijstand.

Wanneer loopt het af?
Er zijn mensen die huishoudelijke hulp nodig hebben omdat zij dit vooral lichamelijk niet meer kunnen. Deze vorm van huishoudelijke hulp noemen we nu nog HH1. Daarnaast zijn er ook mensen die mentaal gezien geen goed overzicht meer hebben over het huishouden. Deze vorm van huishoudelijke hulp noemen we nu nog HH2. Voor de groep mensen die nu HH1 heeft gaat vanaf 1 januari 2015 een overgangstermijn van maximaal één jaar gelden. Als de indicatie in 2015 afloopt duurt de overgangstermijn tot die datum. Voor de groep mensen die nu HH2 heeft geldt dat ze hun hulp behouden totdat de indicatie afloopt. Hiervoor geldt dus geen overgangstermijn. Mensen die daarna nog steeds ondersteuning nodig hebben om overzicht te houden kunnen hiervoor nog steeds bij de gemeente terecht. Dit wordt “regie-ondersteuning” genoemd. De regie-ondersteuner kan bijvoorbeeld helpen bij de inkoop van een hulp.

Met dit nieuwe beleid kan de gemeente voldoen aan de wettelijke verplichtingen vanuit de Wmo 2015 en is ze in staat om de korting op het budget huishoudelijke hulp op te vangen.

De Wmo Adviesraad heeft over deze beleidslijn positief geadviseerd.

Inkoop jeugdzorg

Op 1 november worden alle contracten met de grote zorgaanbieders op het gebied van Jeugd-GGZ, de overeenkomsten met de kleine aanbieders Jeugd-GGZ en Jeugd-AWBZ afgesloten. Op 1 november zullen ook de subsidiebeschikkingen met de hoofdaannemers Jeugd en opvoedhulp, de Jeugdzorg en bovenregionale zorg zijn afgegeven. Daar is een periode van onderhandelingen aan de verschillende inkooptafels aan vooraf gegaan. Het gaat hier om de niet vrij toegankelijke zorg. In onze gemeente zal deze zorg beschikbaar worden gesteld als de consulent en de ouders/jongere overeenstemming hebben over de aanpak die is vastgelegd in een ondersteuningsplan of familiegroepsplan.

Op weg naar meer samenwerking in welzijn

De overheid wil dat mensen zoveel mogelijk zelf regie kunnen nemen over hun leven en zo min mogelijk afhankelijk zijn van de overheid. Voor die zelfredzaamheid is een goed aanbod van algemene (welzijns)voorzieningen belangrijk. Binnen onze gemeente zijn verschillende organisaties actief: Kulturhus Olst-Wijhe, Welzijn Olst-Wijhe, Vrijwillige Thuiszorg Overijssel, Landstede Welzijn en De Kern. Zij zijn samen hard aan de slag om vanaf 2015 intensief samen te werken.

Inkoop maatwerkvoorzieningen Wmo

Als iemand het niet op eigen kracht en met behulp van zijn eigen netwerk redt, dan bekijkt de gemeente of hulp geregeld kan worden. Deze wordt ingekocht bij zorgaanbieders waar de gemeente een contract mee heeft afgesloten. De gemeente Olst-Wijhe werkt voor de inkoop van maatwerkvoorzieningen Wmo nauw samen met de gemeenten Apeldoorn, Brummen, Deventer, Epe, Heerde, Hattem en Voorst. Ondertussen is het inkooptraject afgerond. Voor onze gemeente gaat het om 100 organisaties.

Langer zelfstandig wonen

De gemeente Olst-Wijhe doet mee met het provinciale project Lang zult u wonen, een bewustwordingscampagne gericht op het comfortabel en veilig langer thuis kunnen blijven wonen. Er zijn twee informatiemarkten in voorbereiding. Op 1 oktober werd hierover een informatieavond gehouden voor de plaatselijke ondernemers en maatschappelijke organisaties. Want zij kunnen zich op beide informatiemarkten presenteren. Donderdag 20 november komt de informatiemarkt in Olst (sporthal de Hooiberg) en zaterdag 29 november in Wijhe (in de Capellenborgschool). Op beide dagen van 15.00-21.00 uur.

Inwoners praatten mee over veranderingen in de zorg

Samen met de Wmo Adviesraad heeft de gemeente op 24 september een interactieve avond met inwoners georganiseerd over de veranderingen in de zorg. De bezoekers kregen informatie over de nieuwe taken die de gemeente er per 2015 bijkrijgt. Daarna kon men naar keuze over een bepaald thema verder praten en suggesties aan de gemeente meegeven voor de verdere uitwerking. Wat zijn aandachtspunten? Wat vinden inwoners belangrijk en wat is er nodig? Het ging om onderdelen die door de gemeente nog verder uitgewerkt moeten worden, zoals informele zorg/Pgb (Persoonsgebonden budget), wijze van waardering en ondersteuning van mantelzorgers en het concreet vormgeven van cliëntondersteuning.

Transitiebrood

Op maandag 29 september 2014 heeft bakker Jolink uit Wijhe ‘Transitiebroden’ aangeboden aan burgemeester Strien en wethouder Engberink. Bij de bijeenkomst waren vertegenwoordigers van de Wmo Adviesraad Olst-Wijhe aanwezig.

Gezamenlijk initiatief
Woordvoerder Wim Logtenberg van de Wmo Adviesraad lichtte in zijn toespraak toe dat de Transitiebroden een gezamenlijk initiatief is van de Wmo Adviesraad en bakker Jolink. De Wmo Adviesraad wil graag dat dat de grote veranderingen in het sociale domein (de TRANSITIES) meer aandacht krijgen. De landelijke overheid hevelt verantwoordelijkheden over naar gemeenten. Hierdoor krijgen gemeenten nieuwe taken op het gebied van zorg en ondersteuning aan inwoners. Belangrijke wetten in deze transitie zijn: de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo2015), de Jeugdwet, de Participatiewet en de Wet Langdurige Zorg (WLZ).

Hoe straks zorg en ondersteuning aanvragen?

Voor onze inwoners moet het straks duidelijk zijn waar zij met een vraag om zorg en ondersteuning terecht kunnen. We gaan dat op één plek organiseren. Een team van consulenten gaat een belangrijke spilfunctie binnen onze gemeente vormen. Het team is goed op de hoogte is van het aanbod in de informele zorg en het aanbod van organisaties uit de zorg- en welzijnsketen.

Team met brede deskundigheid
Het team is verantwoordelijk voor de intake en het duidelijk krijgen van de vraag, voor het opstellen van de ondersteuningsplannen en voor een ‘warme’ overdracht naar zorg- en/of welzijnsaanbieder.

Naast onze gemeente leveren MEE IJsseloevers, Bureau Jeugdzorg Overijssel, Vriendendiensten GGZ, Mindfit (praktijkondersteuner GGZ) en AMW De Kern medewerkers aan dit team.

Onderverdeling
Het team bestaat uit een participatieteam en een team jeugd & gezin. We kiezen voor deze splitsing vanwege de verschillen tussen de doelgroepen. Doordat beide teams onder één aansturing vallen, is afstemming tussen deze teams goed te organiseren.

Agenda

3 november 2014:         Besluitvorming raad over de wijzigingen in het Beleidsplan Wmo 2013-2016  

3 november 2014:         Besluitvorming  raad over de Verordening Wmo 2015

3 november 2014:         Besluitvorming raad over beleidsplan transitie/transformatie Jeugdzorg

3 november 2014:         Opiniërende bespreking raad over Beleidskader Participatiewet

20 november 2014        Informatiemarkt Lang zult u wonen in sporthal De Hooiberg in Olst

29 november 2014        Informatiemarkt Lang zult u wonen in de Capellenborgschool in Wijhe

Vragen

Heeft u naar aanleiding van deze nieuwsbrief vragen, neem dan contact met ons op via telefoonnummer 14  0570 of mail ons op gemeente@olst-wijhe.nl.

 

 

Geen items in deze editie...

Iets melden?
Deel dit
Mail
Bellen