Voornemen tot verkoop gemeentegrond  

De gemeente Olst-Wijhe is voornemens om een perceel gemeentegrond (snippergroen) te verkopen aan een particuliere koper. Het gaat om het perceel kadastraal bekend gemeente Olst, sectie F, nummer 5715, ter grootte van 40 m2, gelegen aan de achterzijde van het perceel aan de Jan Schamhartstraat 44 te Olst. 

Het te verkopen perceel (snippergroen) grenst aan de achterzijde van de woning van de beoogde koper. De beoogde koper is daarmee voor de gemeente de enige serieuze gegadigde (mede) in relatie tot het Groenbeleidsplan en de Nota Grondbeleid.  

Reageren?  

Tegen de voorgenomen verkoop kan geen zienswijze, bezwaar of beroep in de zin van de Algemene wet bestuursrecht worden ingediend c.q. ingesteld. Bent u het niet eens met het voornemen tot verkoop aan de particuliere koper? Stuur dan binnen 20 kalenderdagen na publicatie een gemotiveerde toelichting naar gemeente@olst-wijhe.nl. Vermeld in het onderwerp ‘voorgenomen verkoop Jan Schamhartstraat 44’. Na ontvangst van eventuele reacties reageren wij schriftelijk of de reactie wel of geen aanleiding vormt om af te wijken van het voornemen. Als u niet tijdig en gemotiveerd reageert, vervalt het recht om tegen de voorgenomen verkoop en de daaropvolgende levering in rechte op te komen.  

Deel dit
Mail
Bellen