Kennisgeving voornemen geliberaliseerde verpachting gronden Noordmanshoek 

De gemeente Olst-Wijhe heeft het voornemen om de percelen grond, gelegen aan de Noordmanshoek te Wijhe, kadastraal bekend gemeente Wijhe, sectie G, nummers 1182, 1171, 1341, 1503, 2155 en 2156, met een totale oppervlakte van circa 14 ha, tot en met 31 oktober 2023 in geliberaliseerde pacht uit te geven aan de huidige drie pachters van deze gronden. 

Naar het oordeel van de gemeente Olst-Wijhe zijn de huidige pachters op basis van het onderstaande de enige serieuze gegadigden die in aanmerking komen voor de hiervoor voorgenomen geliberaliseerde verpachting. In dit geval gaat het onder andere om de verpachting van de betreffende percelen grond aan twee toenmalige grondeigenaren, die op grond van een contractuele verplichting uit 2010 het voortgezet agrarisch gebruik van de gronden hebben. De gronden worden sinds 2011 aan de drie huidige pachters uitgegeven middels een geliberaliseerde pachtovereenkomst die jaarlijks wordt verlengd. De huidige pachters mochten er zodoende redelijkerwijs op vertrouwen dat zij ook na 31 december 2022 weer een nieuwe kortlopende pachtovereenkomst aangeboden krijgen. In dat licht hebben zij investeringen gedaan. Tot slot zijn de gronden per 1 november 2023 benodigd voor de herontwikkeling van het terrein Noordmanshoek. 

Tegen deze voorgenomen verpachting kan geen zienswijze, bezwaar of beroep in de zin van de Algemene wet bestuursrecht worden ingediend c.q. ingesteld. Als u het niet eens bent met de verpachting door de gemeente, omdat u meent daarvoor zelf als gegadigde in aanmerking te komen, dan moet u dit binnen 20 dagen na publicatie kenbaar maken met een gemotiveerde toelichting aan gemeente@olst-wijhe.nl onder vermelding van ‘geliberaliseerde pacht Noordmanshoek’. Als u niet tijdig en gemotiveerd bericht, vervalt het recht om tegen de voorgenomen verpachting op te komen. De gemeente en de beoogde pachters zouden onredelijk worden benadeeld indien pas na deze (duidelijk kenbaar gemaakte) termijn alsnog tegen deze voorgenomen verpachting zou worden opgekomen. U ontvangt binnen twee weken na sluiting van de reactietermijn een schriftelijk bericht van de gemeente.

Deel dit
Mail
Bellen